keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 124/27.03.2012 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Timisoara

27.03.2012

Hotararea Consiliului Local 124/27.03.2012
privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 208/05.03.2012 al Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ , regii autonome şi societăţii comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 67/01.03.2011 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoane vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice;
Având în vedere art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.181/25.05.2010 privind reorganizarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) , pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice independente îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara în cuantum de 590 lei/persoană.

Art. 2: Se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice semidependente îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara în cuantum de 672 lei/persoană.

Art. 3: Se stabileşte costul mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice dependente îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara în cuantum de 753 lei/persoană.

Art. 4: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 67/01.03.2011.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic ;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroul Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN PAU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

SERVICIUL CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE TIMISOARA

TIMIŞOARA, Str. I.Klein Nr.25-29 Nr. 207/05.03.2012

ANEXA

de calcul al costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite la Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara, conform Legii nr.281/11.07.2006 (Art.24 şi 25) privind modificarea şi completarea Legii nr.17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice.

Nr.crt. Denumirea indicatorilor Cheltuieli efective la 31.12 2011 - lei -

1 Hrană

283 008

2 Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie - încălzit, iluminat şi forţă motrică = 68 + 147338 lei - apă, canal, salubritate =68 429 lei - poştă, telefon = 2543 lei - furnituri de birou = 2013 lei+ 8104 lei - materiale pentru curăţenie = 1221 lei + 8694 lei - alte materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional = 13740 lei - alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare = 6684 lei + 7632 lei - materiale sanitare + dezinfectanti = 623 lei + 1783 lei

268 872

3 Total 551 880 Costul mediu lunar de întreţinere calculat

551 880 lei : 12 luni : 78 persoane îngrijite = 590 lei/persoană Pentru persoanele dependente s-a cheltuit în plus o valoare de 35206

lei reprezentând scutecele pentru adulţi. Numărul mediu al persoanelor dependente a fost de 18.

35 206 lei : 12 luni : 18 persoane = 163 lei/persoana dependentă Rezultand o valoare mai mare cu 163 lei faţă de persoanele

independente. SEF SERVICIU ECONOMIST RĂDUCAN ELENA IOLANDA GĂINĂ ANCA ELENA

Atasament: Referat.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA APROBAT DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ PRIMAR CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU TIMIŞOARA NR. 208/05.03.2012

REFERAT Privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru

Persoane Vârstnice Timişoara Prin H.C.L.M.T nr. 67/01.03.2011 s-a stabilit costul mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara în cuantum de 553 lei/ persoană independentă, 616 lei/persoană semidependentă şi 678 lei/persoană dependentă. Conform art. 25 alin.1 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice costul mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice se stabileşte anual de către consiliile locale. Costul mediu lunar de întreţinere se stabileşte, în baza prevederilor art. 25 alin. 2 şi alin. 3 din Legea nr. 17/2000 , prin însumarea cheltuielilor de întreţinere, pentru hrană şi gospodărie, obiecte de inventar, echipament şi cazarmament , materiale sanitare şi alte asemenea, fără cheltuieli de personal, de medicamente şi de capital. De asemenea se determină diferenţiat în funcţie de gradul de dependenţă al persoanei vârstnice îngrijită. Costul mediu lunar de întreţinere stă la baza calculării contribuţiei persoanelor vârstnice care au venituri sau susţinători legali, întrucât contribuţia nu poate depăşi costul mediu lunar de întreţinere, iar sumele reprezentând contribuţia menţionată constituie venituri extrabugetare ale căminului. La nivelul căminului pentru Persoane Vârstnice s-a făcut analiza acestor cheltuieli în baza bilanţului pe anul bugetar 2011 şi, conform anexei, a reieşit un cost mediu lunar de întreţinere calculat pe persoană vârstnică îngrijită de 590 lei. Conform art. 25 din legea 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, costul mediu lunar de întreţinere se stabileşte în funcţie de gradul de dependenţă al persoanei vârstnice cu asigurarea nivelului standardelor de calitate pentru serviciile furnizate în cadrul căminului. S-a ţinut cont de faptul că pentru persoanele dependente se consumă cu 163 lei/persoană mai mult decât pentru cele independente, cele semidependente încadrându-se ca valoare în media celor două categorii. Având în vedere cele expuse, în baza prevederilor art. 36 alin,2 lit. (d) şi alin.6 lit. (a) , pct. 2 din legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,

PROPUNEM: 1. stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice independente îngrijite în

Căminul pentru Persoane Vârstnice în cuantum de 590 lei/persoană. 2. stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice semidependente îngrijite în

Căminul pentru Persoane Vârstnice în cuantum de 672 lei/persoană. 3. stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele vârstnice dependente îngrijite în Căminul

pentru Persoane Vârstnice în cuantum de 753 lei/persoană. VICEPRIMAR DIRECTOR EXECUTIV Adrian Orza Maria Stoianov Şef Serviciu Şef Serviciul Juridic, Elena Iolanda Răducan Mirela Lasuschevici Economist COD FP53-01,ver.1 Anca Elena Găină