keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 522/16.12.2008 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii la Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara

16.12.2008

Hotararea Consiliului Local 522/16.12.2008
privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii la Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 4138/02.12.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere propunerea Viceprimarului Municipiului Timişoara- domnul Adrian Orza, aprobată de Primarul Municipiului Timişoara- domnul Gheorghe Ciuhandu;
Avănd în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 250/13.05.2008 privind preluarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.316/29.07.2008;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.76/26.02.2008 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a funcţiilor publice la Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara ;
Având în vedere Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1448129/09.09.2008 ;
În conformitate cu prevederile art.36 alin 2 lit. (a) şi (d), alin.3 lit.(b) şi alin.6 lit.(a), pct.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art.1: Începând cu data de 01.01.2009, se aprobă Organigrama şi Statul de Funcţii la Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, conform Anexei nr. 1 şi Anexei nr. 2 , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Începând cu data de 01.01.2009, se aprobă preluarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara, ca serviciu fără personalitate juridică în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, cu sediu, cod fiscal, cont şi ştampilă proprie.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara .

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţia de Mediu;
- Biroul Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Mass-mediei locale .Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Organigrama.pdf

ş

Anexa nr.1 la HCL. Nr……..din

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA A MUNICIPIULUI TIMISOARA Aprobat

CONSILIUL LOCAL AL PRIMAR MUNICIPIULUI TIMISOARA Gheorghe Ciuhandu

Director Executiv

Director executiv adjunct

Serviciul de 18 Serviciul pentru 49 Serviciul Buget- 13 Serviciul Centrul 29 Serviciul pentru 28 Serviciul pentru 31 Asistenta Sociala 1 Protecţia Socială 1 Finanţe 1 de Zi pentru Copii Protecţia 1 Protecţia Persoanelor

17 a Persoanelor 7 Contabilitate 11 cu Dizabilităţi Copilului i Familiei 9 cu Handicap Vârstnice 39 1 Podul Lung 28 17 29

2 1 1 2

Biroul 32 Biroul 6 Biroul Servicii de zi 12 Biroul 12 Îngrijire la Juridic şi 1 Asistenţă Socială Domiciliu 4 Resurse Umane 5

27 11 11 1 1 1

Biroul 16 Biroul Administrativ 35 Centre de Zi

3 12 34

1 1

Serviciul 25 Compartimentul 1 Căminul pentru Consiliere Persoane Vârstnice Psihologică

24 1 1

Compatimentul 1 Informatică

1

Compartimentul 4 Strategie Dezvoltare 3

1

Total posturi din care 242 FP conducere 7 FP executie 53 P C executie 174 PC conducere 8

  • Foaie2

Atasament: Referat.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Aprobat, DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ Primar Nr. 4138/02.12.2008 Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

R E F E R A T Privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială

Comunitară Timişoara Prin H.C.L.M.T.nr.76/26.02.2008 a fost aprobată Organigrama, Statul de Funcţii şi funcţiile publice la Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara .

Conform prevederilor art. 2 alin. (3), art.107 şi art. 111 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici , republicată 2, autorităţile şi instituţiile publice care au prevăzute în statele de funcţii posturi de natură contractuală, care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, au obligaţia de a stabili funcţii publice, prin Hotărâre a Consiliului Local. Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara a solicitat şi primit avizul nr. 1448129/09.09.2008 al Agenţíei Naţíonale a Funcţionarilor Publici pentru transformarea în funcţii publice de execuţie a 7 posturi de natură contractuală şi o funcţie publică de execuţie în funcţie publică de conducere- Şef birou la Biroul Juridic şi Resurse Umane.

Conform art. 7 alin. (2) din O.G. nr. 10/2008, aprobată prin Legea nr. 177/2008, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara a organizat examenul de promovare în funcţie a personalului contractual care a absolvit o formă de învăţământ superior în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea. Astfel, în urma promovării examenelor posturile se transformă conform Statului de funcţii anexat.

Potrivit propunerii Viceprimarului Municipiului Timişoara- domnul Adrian Orza, aprobată de Primarul Municipiului Timişoara- domnul Gheorghe Ciuhandu, propunem preluarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Timişoara în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, ca serviciu fără personalitate juridică, conform Statului de funcţii existent – anexat. Reorganizarea acestuia propunem se facă astfel:

Şef Cămin devine Şef serviciu Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara şi va avea în subordine următorul personal de specialitate şi îngrijire: medic primar-1 post, asistent medical principal-2 posturi, asistent medical-1 post, asistent social-1 post, economist III- 1 post, contabil I- 1 post, masor-1 post, infirmieră-6 posturi, spălătoreasă 2-posturi, îngrijitoare- 8 posturi .Restul personalului auxiliar de întreţinere -17 posturi trec în structura Biroului Administrativ.

De asemenea, propunem majorarea cu 5 posturi de infirmiere a numărului de posturi existente la Biroul Îngrijire la domiciliu din cadrul Serviciului pentru Protecţia Socială a Persoanelor Vârstnice întrucât programul de îngrijire la domiciliu este o alternativă a îngrijirii în cămine agreată de strategiile naţionale în domeniu asistenţei sociale pentru cel puţin două motive: pe de-o parte costurile de îngrijire le domiciliu sunt mult mai mici şi, pe de altă parte, vârstnicul păstrează legatura cu societatea în care trăieşte.

Propunem majorarea cu 6 posturi a numărului de posturi la Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap , astfel: asistent social- 3 posturi, referent III -2 posturi şi psiholog -1 post, ca urmare a modificărilor legislative în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap conform cărora serviciul menţionat are obligaţia să efectueze, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrare, anchete sociale pentru acordarea prestaţiilor sociale şi furnizarea serviciilor sociale la nivelul Municipiului Timişoara. Ca urmare, propunem modificarea şi aprobarea în mod corespunzător a Organigramei şi Statului de funcţii la Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, începând cu data de 01.01.2009.

Anexăm propunere Organigramă şi Stat de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara.

Viceprimar, Director executiv, Adrian Orza Maria Stoianov

Consilier juridic, gr. asistent, Şef Serviciu Juridic Şef Serviciu Resurse Umane PMT Mariana Sărac Mirela Lasuschevici Rodica Aurelian

COD FP53-01, ver.1

Atasament: Stat_de_functii.pdf

Anexa nr.2 la HCLMT nr............/........... Aprobat, PRIMAR Dr. Ing Gheorghe Ciuhandu

STAT DE FUNCŢII AL SERVICIULUI PUBLIC

"Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului-

Timişoara"

Nr. crt.

Denumirea funcţiei Nivel studii

Nr. posturi

Observatii

A . Functii publice de conducere

1. Director executiv S 1 2. Director executiv adjunct S 1 3. Şef serviciu S 4

4. Şef birou S 1 Total funcţii publice de conducere 7

B . Functii publice de executie

5 Consilier,cl.I,gr. superior S 3 6 Consilier, cl.I,gr. principal S 3 7 Consilier cl.I gr.asistent S 2 8. Consilier juridic,cl.I, gr. asistent S 2 9. Inspector, cl.I, gr. superior S 2 10. Inspector, cl.I,gr. principal S 10 11. Inspector, cl.I,gr. asistent S 12 12. Inspector, cl.I gr.debutant S 1 13. Referent de specialitate, cl.II, gr.asistent SSD 1 14. Referent, cl.III,gr. superior M 9 15. Referent, cl.III,gr. principal M 1 16. Referent,cl.III,gr. asistent M 7

Total funcţii publice de execuţie 53 Total funcţii publice 60

C.1. Funcţii personal contractual de conducere

17 Şef Serviciu: psiholog/ inspector de specialitate IA

S 3

18 Şef birou:inspector de specialitate I/ inspector de specialitate II/ asistent social/ consilier IA

S 5

C.2. Funcţii personal contractual de executie

19 Analist programator II 19S 1 20 Consilier juridic IV S 1 21 Inspector de specialitate I S 1 22 Inspector de specialitate II S 3 23 Inspector de specialitate III S 3 24 Psiholog S 7 25 Sociolog S 1

Nr. crt.

Denumirea funcţiei Nivel studii

Nr. posturi

Observatii

26 Economist III S 1 27 Secretar-dactilograf I M 1 28 Referent IA M 4 29 Referent III M 15 30 Referent II M 2 31 Şofer G/M 8 32 Magaziner I M 1 33 Magaziner II M 1 34 Casier I M 1 35 Casier II M 2 36 Contabil I M 1 37 Contabil III M 1 38 Kinetoterapeut S 4 39 Logoped S 2 40 Pedagog de recuperare M 1 41 Instructor de educatie M 1 42 Educator M 7 43 Educator specializat PL 4 44 Instructor de ergoterapie M 8 45 Masor M 1 46 Asistent social S 13 47 Psihopedagog S 1 48 Medic specialist balneofiz.sp. S 1 49 Medic med.generală sp. S 1 50 Medic primar 1/2 S 1 51 Asistent medical PL 2 52 Asistent medical principal PL 2 53 Îngrijitor I M/G 7 54 Îngrijitoare G 8 55 Spălătoreasă G 2 56 Infirmieră G 31 57 Administrator III M 1 58 Administrator II M 1 59 Administrator I M 3 60 Paznic I G/M 4 61 Paznic II G 3 62 Muncitor calificat III G 7 63 Muncitor calificat II G 1 64 Muncitor necalificat G 2

Total personal contractual 182 TOTAL GENERAL 242

Viceprimar, Director Executiv, Adrian Orza Maria Stoianov

Referent gr.superior,

Aurelia Bogdan