keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 108/28.09.2012 privind înlocuirea Anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 182/24.04.2012 privind înlocuirea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2011 privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanţare internaţională, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2011

28.09.2012

Hotararea Consiliului Local 108/28.09.2012
privind înlocuirea Anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 182/24.04.2012 privind înlocuirea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2011 privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanţare internaţională, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2011


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2012-22161/18.09.2012 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr.962/09.06.2010 privind necesitatea absorbţiei fondurilor nerambursabile aferente POR 2007-2013, Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.137/27.04.2010 privind aprobarea "Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara";
În conformitate cu Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr.23/17.01.2012;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 182/24.04.2012 privind înlocuirea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2011 privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanţare internaţională, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2011;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(2), lit. b), alin. 4, lit. a) din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă înlocuirea Anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 182/24.04.2012 privind înlocuirea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2011 privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanţare internaţională, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2011 cu noile Anexe 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Proiecte cu Finanţare Internaţională;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentul Control Intern;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_2.pdf

Anexa 2 DIRECTIA DEZVOLTARE PROIECTE CU FINANTARE INTERNATIONALA PRIMAR

Buget multianual pentru proiecte cu finanţare internaţionala

Valorile sunt in mii lei TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

Nr. PROIECT Valoare totala Valoare totala Total AVANS Finantare Finantare cu TVA Finantare Finantare cu TVA Finantare Finantare cu TVA Finantare Finantare cu TVA Finantare Finantare

crt. cu TVA fara TVA TVA prin HCL UE Stat Eligibil Neeligibil TVA neel. *TVA eligibil 2012 UE Stat Eligibil Neeligibil TVA neel. *TVA eligibil AVANS

2012 2013 UE Stat Eligibil Neeligibil TVA neel. *TVA eligibil AVANS

2013 2014 UE Stat Eligibil Neeligibil TVA neel. *TVA eligibil AVANS

2014 2015 UE Stat Eligibil Neeligibil TVA neel. TVA

*eligibil AVANS

2015 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

1

Reabilitarea/moderni zarea, dezvoltarea şi echiparea Cantinei

de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru

Persoane fără adăpost, situat în

Timişoara, str. Telegrafului nr.8 3.994,334 3.227,873 766,461 1.581,657 2.593,596 569,720 64,557 0,000 0,000 766,461 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.662,889 1.729,064 379,813 43,038 0,000 0,000 510,974 777,596 1.331,445 864,532 189,907 21,519 0,000 0,000 255,487 804,061

2

Trafic management şi supraveghere

video 43.762,900 35.307,612 8.455,288 17.285,972 28.345,466 6.226,478 705,550 30,118 7,228 8.448,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 29.175,267 18.896,977 4.150,985 470,367 20,078 4,819 5.632,040 8.521,690 14.587,633 9.448,489 2.075,493 235,183 10,039 2,409 2.816,020 8.764,282

3

Centru de zi pentru îngrijirea copiilor în comuna Dumbrăviţa 7.898,468 6.383,615 1.514,854 1.520,243 4.570,296 1.003,929 113,760 695,630 166,850 1.348,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3.510,430 2.031,243 446,191 50,560 309,169 74,155 599,113 315,050 3.217,895 1.861,972 409,008 46,347 283,405 67,976 549,187 575,092 1.170,143 677,081 148,730 16,853 103,056 24,718 199,704 630,101

4

Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei

şi prevenirea criminalităţii în

municipiul Timişoara 3.999,720 3.230,248 769,471 1.699,445 2.554,515 561,135 63,585 51,013 12,243 757,228 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.666,480 1.703,010 374,090 42,390 34,009 8,162 504,819 908,256 1.333,240 851,505 187,045 21,195 17,004 4,081 252,409 791,189

5

Reabilitare linii tramvai şi

modernizare trame stradale pe str.

Ştefan cel Mare din municipiul Timişoara 24.695,793 19.963,429 4.732,364 13.291,000 16.018,977 3.518,792 398,730 26,930 5,110 4.727,254 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16.463,862 10.679,318 2.345,861 265,820 17,953 3,407 3.151,503 8.322,647 8.231,931 5.339,659 1.172,931 132,910 8,977 1,703 1.575,751 4.968,353

6

Reabilitare clădire pentru persoane în

dificultate(str.PLAVO SIN) 2.995,213 2.419,639 575,574 2.369,090 1.942,412 426,678 48,349 2,200 0,528 575,046 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.996,809 1.294,941 284,452 32,233 1,467 0,352 383,364 1.767,242 998,404 647,471 142,226 16,116 0,733 0,176 191,682 601,848

7

Extindere reţea troleibuz Dumbrăviţa

(Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze

Timişoara – Dumbrăviţa) 17.228,808 13.914,226 3.314,582 5.630,000 11.176,358 2.455,043 278,192 4,633 1,120 3.313,462 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11.485,872 7.450,905 1.636,695 185,461 3,089 0,747 2.208,975 2.168,597 5.742,936 3.725,453 818,348 92,731 1,544 0,373 1.104,487 3.461,403

8

Extindere reţea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea

zonei prin extinderea reţelei de troleibuze

Timisoara – Ghiroda) 24.625,899 19.882,455 4.743,444 11.930,000 15.971,827 3.508,435 397,556 4,637 1,120 4.742,324 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16.417,266 10.647,885 2.338,957 265,037 3,091 0,747 3.161,549 6.985,738 8.208,633 5.323,942 1.169,478 132,519 1,546 0,373 1.580,775 4.944,262

TOTAL 129.201,135 104.329,097 24.872,038 55.307,407 83.173,447 18.270,210 2.070,278 815,161 194,199 24.677,839 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 84.378,875 54.433,344 11.957,045 1.354,906 388,856 92,388 16.152,336 29.766,816 43.652,117 28.063,023 6.164,435 698,519 323,248 77,092 8.325,799 24.910,490 1.170,143 677,081 148,730 16,853 103,056 24,718 199,704 630,101 TOTAL SURSE

AVANS 55.307,407 55.307,407 0,000 29.766,816 24.910,490 630,101 TOTAL GENERAL 184.508,542 58.880,602 0,000 31.926,013 26.175,866 778,723

Buget local

3.573,195

Anul 2015 (pana la 31.07)

Buget local

0,000 2.159,197 1.265,376 148,622

Buget local Buget local Buget local

DIRECTOR EXECUTIV SEF SERVICIU Arh. AURELIA JUNIE Ing.MAGDALENA NICOARĂ

Se aprobă

NICOLAE ROBU

CU CONTRACTE DE FINANTARE IN CURS DE EVALUARE

Anul 2013 Anul 2014Anul 2012

* se ramburseaza

  Atasament: Anexa_1.pdf

  Anexa 1 DIRECTIA DEZVOLTARE Se aprobă PROIECTE CU FINANTARE INTERNATIONALA PRIMAR

  Buget multianual pentru proiecte cu finanţare internaţionala

  Valorile sunt in mii le TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

  Nr. PROIECT Valoare totala

  Valoare totala Total Suma chelt. Finantare Finantare cu TVA Finantare Finantare cu TVA Finantare Finantare cu TVA Finantare Finantare cu TVA Finantare Finantare

  crt. cu TVA fara TVA TVA anterior finanţării UE Stat Eligibil Neeligibil TVA neel. *TVA eligibil 2012 UE Stat Eligibil Neeligibil TVA neel. *TVA eligibil

  AVANS 2012 2013 UE Stat Eligibil Neeligibil TVA neel. *TVA eligibil

  AVANS 2013 2014 UE Stat Eligibil Neeligibil TVA neel. *TVA eligibil

  AVANS 2014 2015 UE Stat Eligibil Neeligibil TVA neel. *TVA eligibil

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

  1

  Reabilitare strada Iancu Văcărescu – tronsonul cuprins intre bv. Regele

  carol si bv. 16 Decembrie 1989”, cod

  SMIS 25625 5.963,43 4.823,57 1.139,87 179,65 2.972,60 652,97 73,99 1.124,00 269,76 870,11 3.106,97 1.548,37 340,12 38,54 600,61 144,15 435,18 1.890,00

  2

  Modernizarea Parcului Rozelor din Municipiul

  Timişoara 5.634,13 4.545,96 1.088,18 103,25 3.652,68 802,36 90,92 7,68 1,84 1.078,65 3.074,39 1.985,99 436,25 49,43 7,68 1,84 593,19 63,03

  3

  Structuri locale pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăviţa – Incubator de afaceri 4.840,67 3.911,24 929,43 0,00 1.456,54 319,73 1.776,27 358,69 80,71 848,72 758,00 246,00 54,00 307,00 5,65 1,35 144,00 300,00 4.082,67 1.210,54 265,73 1.469,27 353,04 79,36 704,72 144,07

  Infrastructura regională de afaceri şi inovare în

  Buget local Buget local

  Anul 2012 Anul 2013

  Buget local

  NICOLAE ROBU

  Buget local

  Anul 2014

  Buget local

  Anul 2015

  CU CONTRACTE DE FINANTARE SEMNATE/ IN CURS DE SEMNARE

  4 sectorul IT&C 19.159,20 15.502,88 3.656,32 516,63 5.918,00 1.299,07 7.217,07 1.068,75 192,13 3.464,19 3.721,42 1.148,00 252,00 1.400,00 201,01 48,41 672,00 1.400,00 14.921,16 4.770,00 1.047,07 5.817,07 451,10 43,73 2.792,19 900,00

  5

  ,,Modernizare str. Cloşca şi extindere la 4 benzi pe sectorul Bv. Cetăţii – Str. Ovidiu

  Balea’’ 13.976,39 11.296,35 2.680,04 123,42 8.869,01 1.948,20 220,76 258,38 62,01 2.618,03 7.654,97 4.861,43 1.067,14 120,96 137,78 33,07 1.434,59 2.264,06 6.198,00 3.929,61 863,94 97,86 118,10 28,34 1.160,15 3.169,68

  6

  Reabilitare spaţii publice din centrul istoric al oraşului

  Timişoara (Cetate) 65.588,18 53.005,71 12.582,47 681,38 42.013,15 9.228,77 1.045,75 718,04 172,33 12.410,14 2.543,21 1.627,87 357,58 40,53 25,00 6,00 486,23 1.300,00 26.625,45 16.992,66 3.669,23 422,97 375,00 90,00 5.075,59 8.850,00 26.310,32 16.873,50 3.706,50 420,00 218,00 52,32 5.040,00 0,00 9.427,82 6.077,59 1.398,47 151,28 100,04 24,01 1.676,43

  7

  Amenajare complex rutier zona

  Michelangelo 69.022,74 55.793,87 13.228,87 526,75 44.714,89 9.822,25 1.113,00 143,73 34,49 13.194,38 1,24 0,80 0,18 0,02 0,00 0,00 0,24 0,98 33.949,65 21.938,59 4.819,12 546,08 143,73 34,49 6.467,64 13.500,00 34.545,10 22.433,26 4.927,78 558,39 0,00 0,00 6.625,67 4.678,84

  8

  Reabilitarea infrastructurii publice

  urbane a malurilor canalului Bega

  Timişoara 49.207,39 39.759,44 9.447,95 286,29 27.967,71 6.143,50 696,15 4.952,08 1.188,50 8.259,45 87,18 68,30 15,00 1,70 0,00 0,00 2,18 0,00 18.595,64 11.590,06 2.545,92 288,49 602,02 144,48 3.424,67 5.148,83 23.792,06 14.923,81 3.278,22 371,47 645,00 154,80 4.418,75 0,00 6.446,22 1.200,03 263,60 29,87 3.705,07 889,22 358,44

  9

  Sistem de informare facil pentru cetăţeni - Panouri informative 4.522,87 3.651,06 871,81 60,00 2.918,26 641,04 72,64 19,13 4,59 867,22 4.462,86 2.879,38 632,49 71,67 19,13 4,59 855,60 2.650,00

  10

  Biodiversitatea şi protecţia naturii – o

  abordare responsabilă a problemelor de mediu a două oraşe înfrăţite” -

  BIOTOWNS 180,00 145,16 34,84 19,60 123,39 18,87 2,90 0,00 0,00 34,84 160,40 109,95 16,81 2,59 0,00 0,00 31,05 80,00

  O abordare inclusa de la egal la egal,a conurbatiilor si

  aglomerarii urbane largi prntr participare

  11

  largi,prntru participare la Conventia Primarilor-

  CONURBANT- 180,00 145,16 34,84 8,64 123,39 18,87 2,90 0,00 0,00 34,84 80,00 54,84 8,39 1,29 0,00 0,00 15,48 45,00 80,00 54,84 8,39 1,29 0,00 0,00 15,48 0,00 11,36 6,36 0,97 0,15 0,00 0,00 3,88 0,00

  12 Sistem Agro - Logistic

  Regional Integrat 2.223,33 2.223,33 0,00 118,68 1.786,45 392,42 44,46 0,00 0,00 0,00 2.104,65 1.788,95 273,61 42,09 0,00 0,00 0,00 2.100,00

  13

  BARRABARRIPEN - un model interregional de

  incluziune destinat femeilor rome 1.123,83 1.123,83 0,00 444,83 1.004,70 96,65 22,48 0,00 0,00 0,00 679,00 608,00 57,00 14,00 0,00 0,00 0,00 665,00

  **14

  Retehnologizarea sistemului centralizat

  de termoficare din municipiul Timisoara in vederea conformarii la normele de protectia

  mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea

  eficientei in alimentarea cu caldura urbana - HCL 347/29.09.2009 316.444,14 255.196,88 61.247,25 16.153,14 118.666,55 106.799,90 11.866,66 17.863,78 4.287,31 56.959,95 147.648,56 55.260,35 52.698,56 5.176,91 7.793,20 1.870,37 24.849,17 0,00 152.642,44 57.241,18 51.517,06 5.724,12 8.616,38 2.067,93 27.475,77

  15

  Centru regional de competenţe şi

  dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive 12.625,31 10.193,20 2.432,11 165,24 4.023,13 883,13 4.906,26 380,69 77,10 2.355,00 159,00 41,00 9,00 50,00 28,23 6,77 24,00 50,00 12.301,07 3.982,13 874,13 4.856,26 219,21 38,35 2.331,00 3.150,41

  16

  Reabilitarea Centrului de Zi pentru copii cu

  dizabilităţi Podul Lung Timisoara 5 204 02 4 204 70 999 31 76 33 3 346 02 735 00 83 29 40 40 9 60 989 71 819 13 523 48 114 99 13 03 8 84 2 43 156 36 700 00 4 308 55 2 773 07 609 14 69 03 31 56 7 17 818 57 2 020 6816 Timisoara 5.204,02 4.204,70 999,31 76,33 3.346,02 735,00 83,29 40,40 9,60 989,71 819,13 523,48 114,99 13,03 8,84 2,43 156,36 700,00 4.308,55 2.773,07 609,14 69,03 31,56 7,17 818,57 2.020,68

  17

  Reabilitarea, modernizarea şi

  echiparea infrastructurii Serviciului Protecţia Copilului şi Familie 1.545,37 1.248,41 296,95 40,57 808,67 177,64 20,13 241,98 58,08 238,88 414,07 229,80 50,48 5,72 6,96 1,67 119,44 280,00 1.090,73 552,58 121,38 13,75 235,02 56,41 111,59 377,54

  **18

  Reţea profesională, cadru pentru dezvoltarea competenţelor bazate pe metode de învăţare interactive FEDR/Liceul Teoretic Bartok Bela HURO 1001/187CF/2012 HCL 178/2012 154,79 124,83 29,96 0,00 131,56 19,98 3,25 0,00 0,00 0,00 153,59 130,54 19,83 3,22 0,00 0,00 0,00 150,37 1,20 1,02 0,15 0,03 0,00 0,00 0,00

  **19

  Common strategy for the prevention and treatment of child hip pathology in the Hungary - România cross - border area HURO 1001/252/2.4.2 (Sp. L.Ţurcanu)

  474,62 382,76 91,86 0,00 403,42 61,71 9,49 0,00 0,00 0,00 471,12 400,45 61,25 9,42 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 2,97 0,46 0,07 0,00 0,00 0,00

  Virtual Theatre- Cultural Brige, cu acronimul E- THEATRUM in cadrul Hungary-Romania Cross- Border Coopertion Programme 2007 2014

  **20

  2007-2014, HURO/1001/162/1.2.2( Teatrul Maghiar de Stat) 670,15 540,44 129,71 0,00 472,46 70,20 17,79 0,00 0,00 109,64 410,91 273,89 41,89 17,79 0,00 0,00 77,34 450,00 259,24 198,57 28,31 0,00 0,00 0,00 32,30 220,15

  **21

  Reconstructia statutului

  femeii de la

  discriminare la

  dezvoltare profesionala

  si egalitate de sanse 56,65 45,69 10,96 6,65 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  22

  Reabilitare str.

  Văcărescu-pe tronson

  cuprins intre b-dul

  Regele Carol si

  Spl.Tu.Vladimirescu 8.281,56 6.693,39 1.588,18 60,14 5.378,13 1.181,38 133,87 0,00 0,00 1.588,18 124,00 80,35 17,65 2,00 0,00 0,00 24,00 0,00 8.097,42 5.258,82 1.155,17 130,90 0,00 0,00 1.552,54 6.559,52

  23

  Modernizarea statiilor

  de transport public

  intermodal la nivel PCT 7.489,23 6.049,65 1.439,58 123,16 4.542,53 997,83 113,07 396,22 95,09 1.344,49 140,00 80,35 17,65 2,00 12,90 3,10 24,00 0,00 7.226,07 4.379,40 963,85 109,22 383,32 92,00 1.298,28 4.391,48

  24

  Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de excelenta in diagnosticul antenatal

  al malformatiilor fetale

  in aria Timisoara-Varset 6.150,00 4.959,68 1.190,32 41,85 4.193,98 641,43 98,68 25,58 0,43 1.189,89 1.808,82 1.233,52 188,66 29,02 7,52 0,13 349,97 1.079,21 4.299,32 2.933,34 446,82 68,98 18,06 0,31 831,82 1.038,42 Politica Culturala ca

  instrument pentru

  25

  instrument pentru

  Dezvoltarea Regionala

  si a Comunitatii (IPA) 316,52 255,26 61,26 0,00 216,97 33,18 5,11 0,00 0,00 61,26 105,51 72,33 11,06 1,70 0,00 0,00 20,42 82,00 211,01 144,64 22,12 3,40 0,00 0,00 40,84 42,08 TOTAL 601.034,51 485.822,45 115.212,06 19.736,20 285.754,18 142.986,08 29.636,88 27.599,14 6.533,98 108.517,55 180.713,99 75.278,95 56.741,59 7.400,64 8.854,51 2.123,87 30.314,43 15.549,65 294.918,13 137.979,02 68.958,00 19.618,78 11.546,54 2.682,56 54.133,17 49.512,84 84.658,84 54.236,93 11.913,47 1.350,01 863,00 207,12 16.088,30 4.678,84 15.874,04 7.277,62 1.662,07 181,15 3.805,11 913,23 2.034,87

  TOTAL SURSE AVANS 69.741,33 69.741,33 15.549,65 49.512,84 4.678,84 0,00

  TOTAL GENERAL 670.775,84

  Pozitia 21 este monitorizată de Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara.

  ŞEF SERVICIU INVESTIŢII

  DIRECTOR EXECUTIV Arh. AURELIA JUNIE

  GABRIELA BICA

  * se rambursează ** Pozitia 14 este monitorizată de Directia Tehnica Pozitia 18 este monitorizată de Liceul Teoretic Bartok Bela

  Pozitia 20 este monitorizată de Teatrul Maghiar de Stat; Pozitia 19 este monitorizată de Spitalul L.Ţurcanu

  ŞEF SERVICIU PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ

  4.940,18

  2.741,90 4.940,1819.319,39 37.389,68

  34.869,04 86.902,52 7.420,74

  68.733,55

  138.474,89

  DANA LAŢA

  Ing. MAGDALENA NICOARĂ

  Cons. Serviciul Proiecte cu Finantare Internaţională

  AVANS 2015

  43

  0,00

  0,00

  0,00

  Atasament: Referat.pdf

  FP 53-01, Ver. 1

  ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DEZVOLTARE NICOLAE ROBU SERVICIUL PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ Nr. SC2012- 22161/18.09.2012

  REFERAT privind înlocuirea Anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 182/24.04.2012 privind înlocuirea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2011 privind aprobarea bugetului

  multianual pentru proiectele cu finanţare internaţională, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2011

  Prin HG nr. 998/2008 Municipiul Timişoara, a fost desemnat unul dintre cei 7 poli naţionali de creştere în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională în vederea asigurării creşterii economice şi creării de locuri de muncă. Pentru accesarea fondurilor nerambursabile, Municipiul Timişoara a elaborat Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de creştere Timişoara (PID), care împreună cu lista proiectelor prioritare au fost avizate de către Comitetul de Management pentru Coordonarea instrumentelor structurale (C.M.C.) prin Decizia nr. 7 din data de 17.05.2010 respectiv prin Decizia CMC nr.23/17.01.2012. Implementarea planurilor integrate de dezvoltare urbană pe termen mediu sau lung, are ca scop regenerarea arealelor urbane (zone de acţiune urbană), clar delimitate spaţial în cadrul oraşelor, cu impact atât asupra dezvoltării de ansamblu a oraşului, cât şi a zonei înconjurătoare. PID este un document de planificare pe termen mediu a dezvoltării Polului de creştere Timişoara care, pe baza analizei diagnostic, propune strategia de dezvoltare pe termen mediu şi planul de acţiune pentru implementarea acesteia. Planul de acţiune cuprinde proiecte a căror realizare au un impact major în atingerea obiectivelor strategice. Dorinţa generală desprinsă din PID este dezvoltarea unei zone moderne si atractive, cu un confort urban unitar la nivelul polului, plăcută atât pentru locuitorii ei, cât şi pentru turişti, oamenii de afaceri si investitori, dinamice din punct de vedere economic, iar scopul final este îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor. Concentrarea populaţiei, a principalelor activităţi economice şi culturale ale regiunii în Timişoara, precum şi faptul că oraşul este un important nod de transport multimodal conferă acestuia rolul de principal centru polarizator, nu numai al zonei sale de influenţă, ci şi al întregii regiuni de vest a României. Nivelul de dezvoltare al regiunii vest este direct influenţat de gradul şi dinamica de dezvoltare a Timişoarei, prin multitudinea de funcţii de grad superior pe care oraşul, ca nucleu al polului le îndeplineşte, acesta acţionând ca centru de creştere economică. Însă, pentru asigurarea dezvoltării economice durabile, dinamice şi competitive este necesară, în primul rând, atragerea de fonduri nerambursabile, în acest context autorităţile administraţiilor publice locale trebuind să găsească soluţii viabile care să permită în continuare dezvoltarea oraşului,

  FP 53-01, Ver. 1

  prin alocarea de sume de la bugetul local în vederea reabilitării, modernizării şi reorganizării zonelor reprezentative ale oraşului. Cum fondurile locale sunt insuficiente, oportunitatea atragerii de fonduri nerambursabile în vederea implementării proiectelor, a devenit esenţială. Prin HCL nr.182/24.04.2012 a fost aprobat bugetul multianual pentru un număr de 28 proiecte cu finanţare internaţională. Pe parcursul anului 2012 o parte din aceste proiecte au fost finalizate şi au fost aprobate spre finanţare proiecte noi ceea ce duce la modificarea Anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din HCL nr.182/24.04.2012. Ca urmare a modificării situaţiei faţă de Bugetul multianual aprobat în 2012 :

  Propunem : - Aprobarea înlocuirii Anexelor 1 şi 2 la HCL nr.182/24.04.2012 cu noile Anexe 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotarâre. Director Direcţia Economică Director Direcţia Dezvoltare Ec. Smaranda Haracicu Arh. Aurelia Junie

  Şef Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională

  Ing. Magdalena Nicoară

  Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională

  Cons. Adina Şuiu

  Avizat juridic Cons. Juridic Alina Jenariu