keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 177/11.04.2019 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara la Proiectul „PadovaFIT Expanded" - „Expanding PadovaFIT! Home Solutions" ID 847143, finanţat în cadrul Programului Horizon 2020

11.04.2019

Hotararea Consiliului Local 177/11.04.2019
privind aprobarea participării Municipiului Timişoara la Proiectul „PadovaFIT Expanded" - „Expanding PadovaFIT! Home Solutions" ID 847143, finanţat în cadrul Programului Horizon 2020


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara, Domnul Nicolae Robu, cu nr.SC2019-8116/02.04.2019;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 - 8201/03.04.2019 al Direcţiei de Mediu - Serviciul Reglementare, Monitorizare, Protecţie şi Ameliorare Mediu;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 03.04.2019 - Anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2019 - 8201/03.04.2019;
Având în vedere Notificarea Comisiei Europene din data de 26.03.2019, înregistrată la Direcţia de Mediu cu nr.CDM2019-185/02.04.2014 prin care s-a comunicat faptul că s-a demarat sesiunea de pregătire a datelor pentru acordul de finanţare.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoatra nr.550/11.11.2014 privind reconfirmarea adeziunii Municipiului Timişoara la Convenţia Primarilor (Covenant of Mayors) şi aprobarea Planului de Acţiune pentru Energia Durabilă (PAED) al Municipiului Timiţoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.534/24.10.2018 privind aprobarea adeziunii Municipiului Timişoara la Convenţia Primarilor pentru Energie şi Climă (Covenant of Mayors for Climate and Energy);
Având în vedere prevederile Legii nr.500/2002, a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr.273/29.06.2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2, lit. (b) şi (e), alin. 4 litera (a) şi alin. 7 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 lit. (a) şi (d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Municipiului Timişoara ca partener al Proiectului "PadovaFIT Expanded", "Expanding PadovaFIT! Home Solutions", ID 847143, finanţat în cadrul Programului Horizon 2020.

Art.2: Se aprobă finanţarea din bugetul local al Municipiului Timişoara a cheltuielilor aferente implementării Proiectului "Expanding PadovaFIT! Home Solutions", acronim "PadovaFIT, Expanded", ID 847143, finanţat în cadrul Programului Horizon 2020, şi avansarea din bugetul local al Municipiului Timişoara a sumelor necesare pentru implementarea activităţilor proiectului, în valoare totală eligibilă de 135.500 EUR pentru Municipiul Timişoara în calitate de partener de proiect, precum şi acoperirea din bugetul local a eventualelor cheltuieli neeligibile sau conexe care pot apărea pe parcursul implementării proiectului, urmând ca sumele avansate să fie recuperate după încheierea perioadelor de raportare, finalizarea tuturor controalelor şi validarea cheltuielilor, potrivit cerinţelor şi condiţiilor Programului, conform fluxurilor financiare şi programului de plăţi al Programului Horizon 2020.

Art.3: Se aprobă asigurarea din bugetul local a disponibilităţii temporare a fondurilor până când acestea sunt rambursate de program, prin asigurarea lichidităţii şi stabilităţii financiare necesare implementării activităţilor proiectului.

Art.4: Se aprobă împuternicirea Domnului Dan - Aurel Diaconu, Viceprimarul Municipiului Timişoara, în vederea semnării tuturor documentelor Proiectului "Expanding PadovaFIT! Home Solutions", acronim "PadovaFIT, Expanded", ID 847143, finanţat în cadrul Programului Horizon 2020, semnării Contractului de finanţare, precum şi a tuturor celorlalte documente ulterioare generate pe parcursul implementării proiectului.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Şcoli-Spitale;
- Biroului Sport-Cultură;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Primăriei Municipiului Padova (Italia);
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_de_motive.pdf

FO 53-03, Ver.2

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIMAR SC2019- /02.04.2019.

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea participării Municipiului Timişoara la Proiectul „PadovaFIT Expanded” -

„Expanding PadovaFIT! Home Solutions”, ID 847143, finanţat în cadrul Programului

Horizon 2020

1. Descrierea situației actuale:

Municipiul Timișoara este semnatar al Convenției Primarilor și a aprobat în cursul anului 2014 prin

Hotărârea Consiliului Local nr.550/11.11.2014 Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă 2014-2020,

implementând în activitatea curentă diverse acțiuni și măsuri care, contribuie în mod cumulat la

atingerea obiectivele specifice și a țintelor stabilite în domeniul eficienței energetice și dezvoltării

sustenabile.

În cursul anului 2018, Municipalitatea din Padova (Italia) și compania „SOGESCA” s.r.l., în

virtutea bunei colaborări anteriorare în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană, a lansat

Municipiului Timișoara o invitație de participare pentru scrierea unei aplicații de proiect în cadrul

Programului Horizon 2020, apelul de proiecte: H2020-LC-SC3-2018-2019-2020 (BUILDING A

LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: SECURE, CLEAN AND EFFICIENT

ENERGY).

În acest sens, Primăria Municipiului Timișoara, a formulat o scrisoare de confirmare a interesului

de a participa la Proiectul PadovaFIT Expanded, fiind dezvoltată ideea de proiect și aplicația

depusă cu nr.847143. În cursul anului 2019, partenerilor proiectului li s-au solicitat clarificări, iar

prin Notificarea Comisiei Europene din data de 26.03.2019, înregistrată la Direcția de Mediu cu

nr.CDM2019-185/02.04.2014 s-a comunicat faptul că, s-a demarat sesiunea de pregătire a datelor

pentru încheierea contractului ed finanțare (grant). De asemenea, potrivit informațiilor transmise de

către liderul de proiect, contractarea urmează să se finalizeze până la sfârșitul lunii aprilie 2019,

urmând ca proiectul să fie demarat în data de 01.06.2019.

Proiectul „PadovaFIT Expanded” - „Expanding PadovaFIT! Home Solutions” se concentrează pe tematica eficienței energetice (EE) în clădirile rezidențiale private și condominii, prin furnizarea unor

servicii integrate de reabilitate energetică, cu provocările sale cheie: reducerea consumului de energie,

producția de energie din surse regenerabile și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră GES, într-un

mod integrat, domeniul având un potențial ridicat de îmbunătățire la nivel local, regional și național.

Toți partenerii proiectului (Municipiul Padova – Lider de proiect, Universitatea Comercială LUIGI

BOCCONI, Sinloc – Sistema Iniziative Locali SpA, SOGESCA s.r.l., Forum per la Finanza

Sostenabile (Italia), CLIMATE ALLIANCE (Belgia), Municipiul Timișoara (Romania) și Agenția

pentru Energie din Plovdiv (Bulgaria) urmăresc să contribuie la îndeplinirea obiectivelor și țintelor europene privind eficiența energetică pentru atingerea obiectivul de reducere a emisiilor GES cu 20%,

creșterea la 20% a ponderii surselor regenerabile de energie în consumul final de energie și creșterea cu

20% a eficienței energetice, până în anul 2020, având ca an de referință 1990 dar și implementarea

bunelor practici la nivel european și rezultatele notabile ale Municipalității Padova în domeniu.

Municipiul Timișoara, prin semnarea adeziunii la Convenția Primarilor pentru Climă și Energie, s-a

obligat la atingerea unor ținte și mai ambiționase, și anume reducerea emisiilor de GES, cu cel puțin

40% până în anul 2030, creșterea rezilienței și furnizarea accesului la servicii energetice sigure,

sustenabile și accesibile pentru toți cetățenii, în scopul creșterii calității vieții și asigurării securității

energetice, prin măsuri și acțiuni–cheie pentru îmbunătățirea eficienței energetice și utilizării energiei

din surse regenerabile, precum și pentru îndeplinirea obiectivului de creştere a capacităţii de adaptare şi

a rezilienţei ecosistemului urban şi reducerea vulnerabilităţii la efectele schimbărilor climatice.

FO 53-03, Ver.2

În acest context, activitățile proiectului „PadovaFIT Expanded” - „Expanding PadovaFIT! Home

Solutions” și implementarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă a Municipiului Timișoara 2014-2020 converg către aceleași obiective și ținte.

Propunem în acest sens:

1. Participarea Municipiului Timișoara ca partener al Proiectului „PadovaFIT Expanded”,

„Expanding PadovaFIT! Home Solutions”, ID 847143, finanţat în cadrul Programului Horizon

2020.

2. Aprobarea finanțării din bugetul local al Municipiului Timișoara a cheltuielilor aferente

implementării Proiectului „Expanding PadovaFIT! Home Solutions”, acronim „PadovaFIT,

Expanded”, ID 847143, finanţat în cadrul Programului Horizon 2020, și avansarea din bugetul

local al Municipiului Timișoara a sumelor necesare pentru implementarea activităților proiectului,

în valoare totală eligibilă de 135.500 EUR pentru Municipiul Timișoara ca partener de proiect,

precum şi acoperirea din bugetul local a eventualelor cheltuieli neeligibile sau conexe care pot

apărea pe parcursul implementării proiectului, urmând ca sumele avansate să fie recuperate după

încheierea perioadelor de raportare, finalizarea tuturor controalelor și validarea cheltuielilor, potrivit

cerințelor și condițiilor Programului, conform fluxurilor financiare și programului de plăți al

Programului Horizon 2020.

3. Aprobarea asigurării din bugetul local a disponibilității temporare a fondurilor până când

acestea sunt rambursate de program, prin asigurarea lichidității și stabilitatății financiare

necesare implementării activităților proiectului.

4. Împuternicirea Domnului Dan – Aurel DIACONU, Viceprimarul Municipiului Timișoara,

în vederea semnării tuturor documentelor Proiectului „Expanding PadovaFIT! Home

Solutions”, acronim „PadovaFIT, Expanded”, ID 847143, finanţat în cadrul Programului Horizon

2020, semnării Acordului de finanțare, precum și a tuturor celorlalte documente ulterioare generate

pe parcursul implementării proiectului.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate:

Implementarea activităților Proiectului „Expanding PadovaFIT! Home Solutions”, acronim

„PadovaFIT, Expanded”, ID 847143, vor contribui la creșterea capacității administrative în domeniul eficienței energetice în administrația locală și în sectorul serviciilor privind eficentizarea energetică a

clădirilor din sectorul rezidențial, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creșterea gradului de

responsabilizare a grupurilor țintă și întărirea relațiilor de cooperare în aria tematică a eficienței

energetice, cât și construirea unui viitor cu un nivel redus de emisii de carbon, reziliență la

schimbările climatice - o energie sigură, curată și eficientă. 3. Concluzii: Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea

proiectului de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Timişoara la Proiectul „PadovaFIT

Expanded” - „Expanding PadovaFIT! Home Solutions” ID 847143, finanţat în cadrul Programului

Horizon 2020, aceste documente îndeplinind condițiile pentru a fi supuse dezbaterii și aprobării plenului

consiliului local.

PRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA DE MEDIU,

Nicolae ROBU Adrian – Amedeo BERE SEMEREDI

Atasament: Raport_de_specialitate_privind__aprobarea_participarii_la_Proiectul_PadovaFIT_Expanded.pdf

FO 53-01, Ver.1

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA DE MEDIU

Serviciul Reglementare, Monitorizare,

Protecție și Ameliorare Mediu

SC2019- / .04.2019.

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea participării Municipiului Timişoara la Proiectul „PadovaFIT Expanded” -

„Expanding PadovaFIT! Home Solutions” ID 847143, finanţat în cadrul Programului Horizon

2020

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2019- /02.04.2019 a Primarului Municipiului

Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Timişoara la Proiectul

„PadovaFIT Expanded” - „Expanding PadovaFIT! Home Solutions”, finanţat în cadrul

Programului Horizon 2020

Facem următoarele precizări:

Municipiul Timișoara este semnatar al Convenției Primarilor și a aprobat în cursul anului 2014 prin

Hotărârea Consiliului Local nr.550/11.11.2014, Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă 2014-2020,

implementând în activitatea curentă diverse acțiuni și măsuri care, contribuie în mod cumulat la

atingerea obiectivele specifice și a țintelor stabilite în domeniul eficienței energetice și dezvoltării

sustenabile.

În cursul anului 2018, Municipalitatea din Padova (Italia) și compania „SOGESCA” s.r.l., în

virtutea bunei colaborări anteriorare în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană, a lansat

Municipiului Timișoara o invitație de participare pentru scrierea unei aplicații de proiect în cadrul

Programului Horizon 2020, apelul de proiecte: H2020-LC-SC3-2018-2019-2020 (BUILDING A

LOW-CARBON, CLIMATE RESILIENT FUTURE: SECURE, CLEAN AND EFFICIENT

ENERGY).

În acest sens, Primăria Municipiului Timișoara a formulat o scrisoare de confirmare a interesului de

a participa la Proiectul PadovaFIT Expanded, fiind dezvoltată ideea de proiect și aplicația depusă cu

nr.847143. În cursul anului 2019, partenerilor proiectului li s-au solicitat clarificări, iar prin

Notificarea din data de 26.03.2019, înregistrată la Direcția de Mediu cu nr.CDM2019-

185/02.04.2014, s-a comunicat faptul că s-a demarat sesiunea de pregătire a datelor pentru grant.

De asemenea, potrivit informațiilor transmise de către liderul de proiect, contractarea urmează să se

finalizeze până la sfârșitul lunii aprilie 2019, urmând ca proiectul să fie demarat în data de

01.06.2019.

Partenerii proiectului PadovaFIT Expanded sunt:

- Commune di Padova (Italia) – Lider de proiect;

- Universitatea Comercială LUIGI BOCCONI (Italia);

- Sinloc – Sistema Iniziative Locali SpA (Italia);

- SOGESCA s.r.l. (Italia);

- Forum per la Finanza Sostenabile (Italia);

- CLIMATE ALLIANCE (Belgia);

- Municipiul Timișoara (Romania);

- Agenția pentru Energie din Plovdiv (Bulgaria);

Proiectul propus vizează extinderea bunelor practici ale municipalității Padova – PadovaFIT – ca

soluții pentru eficientizare energetică în clădirile rezidențiale și operaționalizarea unor structuri de

FO 53-01, Ver.1

tip ghișeu unic - „one-stop-shop” în Romania și Bulgaria, țări în care să fie transferate cunoștințele

și soluțiile care constituie bune practici ale municipalității Padova.

Activitățile proiectului se circumscriu ideii de tranziție către eficiență energetică și sustenabilitate

în sectorul rezidențial (clădiri private și condominii).

Proiectul PadovaFIT Expanded are următoarele obiective generale:

Obiectivul 1: Să identifice condițiile favorabile (sau nefavorabile) și a celor mai bune practici ale

UE, ale promotorilor de proiecte (guvernele și autorități locale, agențiilor energetice și companiilor

private) care conduc sistemele de servicii de renovare/reabilitare energetică integrată, durabile,

având ca sursă de finanțare bugete publice sau /și private și care să vizeze economii ambițioase de

energie;

Obiectivul 2: Reducerea asimetriei de informații existente în sectorul privat de reabilitare

energetică din sectorul rezidențial și creșterea gradului de conștientizare și încredere a proprietarilor

de locuințe și a chiriașilor față de produsele, serviciile și jucătorii existenți pe piață;

Obiectivul 3: Îmbunătățirea standardizării procedurilor tehnice în vederea reducerii costurilor și a

îmbunătățirii calității ofertei oferite de operatorii de piață de încredere;

Obiectivul 4: Îmbunătățirea condițiilor de finanțare pentru planurile de investiții în reabilitarea

energetică oferită prin instrumentul „One Stop Shop”;

Obiectivul 5: Elaborarea și implementarea unui ghișeu unic care să ofere servicii integrate pentru

reabilitarea energetică a locuințelor pentru cetățeni în 4 zone pilot din 3 țări diferite;

Obiectivul 6: Identificarea de soluții pentru eliminarea barierelor juridice, politice, a barierelor

financiare, tehnice și organizaționale care limitează implementarea serviciilor eficiente și durabile

de renovare/reabilitare energetică a locuințelor;

Obiectivul 7: Creșterea capacității părților interesate din sectorul public și privat de pe piața

energiei (inclusiv promotori de proiecte publice și private), cu un accent deosebit pe serviciile

integrate de reabilitare energetică a locuințelor și condominiilor;

Proiectul se referă la prioritatea „EE-02-2018: Servicii integrate de reabilitare energetică a

locuințelor, „Construirea unui viitor cu un nivel redus de emisii de carbon, reziliență la

schimbările climatice: o energie sigură, curată și eficientă”. În mod special, proiectul se referă la

provocarea dată de faptul că, deși renovarea/reabilitarea energetică a clădirilor vine cu o valoare

adaugată considerabilă față de construcția de clădiri noi și reprezintă avantaje multiple pentru

proprietarii de clădiri, ocupanți și întreaga societate în ansamblu, în sectorul rezidențial privat, mulți

promotori de proiecte (inclusiv autoritățile publice) nu dispun de suficientă competență și capacitate

de a elabora, implementa și finanța un proiect integrat, ambițios de eficientizare energetică integrată

a locuințelor.

Pentru aplicația proiectului PadovaFIT Expanded, Municipiul Timișoara a fost susținut prin scrisori

de către următoarele instituții publice și private, acestea urmând să fie susținătorii municipalității pe

parcursul implementării proiectului, respectiv parte din părțile interesate ale proiectului, după cum

urmează:

- Compania de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara;

- Federația Asocialiilor de Locatari Timișoara – FALT;

- Universitatea Politehnica Timișoara;

- Agenția pentru Managementul Energiei Timiș – AMET;

- Agenția pentru Energie și Protecția Mediului București;

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș;

- Asociația „ORAȘE ENERGIE ROMÂNIA” – OER;

- Clusterul de Energii Sustenabile din Romania – ROSENC;

- Asociația Centrul Național pentru Producție și Consum Durabile;

- „DENKSTATT Romania” S.R.L. Timișoara;

În cadrul acestui proiect, Municipiul Timișoara va activa pe parcursul celor 36 luni de

implementare în calitate de partener, urmând a fi implementate un număr de 8 pachete de activități:

(1) Management de proiect, (2) Model de business pentru ghișeul unic, (3) Angajare și construirea

FO 53-01, Ver.1

confidențialității, (4) Inginerie tehnică, (5) Inginerie financiară, (6) Implementarea ghișeului unic

„One-stop-shop”, (7) Monitorizarea și evaluarea lecțiilor învățate, (8) Consolidarea capacităților,

învățarea de la egal la egal, difuzarea și crearea de rețele.

Municipiul Timișoara va asigura resursele umane și financiare pentru implementarea proiectului,

bugetul alocat Municipiului Timișoara fiind de 135.500 EUR, defalcat pe următoarele linii

bugetare: 55.000 EUR – costuri de personal, 26.200 EUR – alte costuri directe, 34.000 EUR –

costuri directe – subcontractare, 20.300 EUR – costuri indirecte.

Având în vedere acțiunile cuprinse în Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă, aprobat prin

Hotărârea Consiliului Local nr.550/11.11.2014, privind eficiența energetică în clădiri rezidențiale prin

reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din municipiul Timişoara, precum și asigurarea finanțării prin

Companii pentru Servicii Energetice (ESCO), prin încheierea unor Contracte de Performanţă Energetică

(CPE), PROPUNEM:

1. Participarea Municipiului Timișoara ca partener al Proiectului „PadovaFIT Expanded”,

„Expanding PadovaFIT! Home Solutions”, ID 847143, finanţat în cadrul Programului Horizon

2020.

2. Aprobarea finanțării din bugetul local al Municipiului Timișoara a cheltuielilor aferente

implementării Proiectului „Expanding PadovaFIT! Home Solutions”, acronim „PadovaFIT,

Expanded”, ID 847143, finanţat în cadrul Programului Horizon 2020, și avansarea din bugetul

local al Municipiului Timișoara a sumelor necesare pentru implementarea activităților proiectului,

în valoare totală eligibilă de 135.500 EUR pentru Municipiul Timișoara în calitate de partener de

proiect, precum şi acoperirea din bugetul local a eventualelor cheltuieli neeligibile sau conexe care

pot apărea pe parcursul implementării proiectului, urmând ca sumele avansate să fie recuperate

după încheierea perioadelor de raportare, finalizarea tuturor controalelor și validarea cheltuielilor,

potrivit cerințelor și condițiilor Programului, conform fluxurilor financiare și programului de plăți al

Programului Horizon 2020.

3. Aprobarea asigurării din bugetul local a disponibilității temporare a fondurilor până când

acestea sunt rambursate de program, prin asigurarea lichidității și stabilitatății financiare

necesare implementării activităților proiectului.

4. Împuternicirea Domnului Dan – Aurel DIACONU, Viceprimarul Municipiului Timișoara,

în vederea semnării tuturor documentelor Proiectului „Expanding PadovaFIT! Home

Solutions”, acronim „PadovaFIT, Expanded”, ID 847143, finanţat în cadrul Programului Horizon

2020, semnării Contractului de finanțare, precum și a tuturor celorlalte documente ulterioare

generate pe parcursul implementării proiectului.

În concluzie, Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre

privind aprobarea participării Municipiului Timişoara la Proiectului PadovaFIT Expanded,

„Expanding PadovaFIT! Home Solutions”, finanţat în cadrul Programului Horizon 2020,

îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA DE MEDIU,

Adrian – Amedeo BERE SEMEREDI

ȘEF SERVICIU REGLEMENTARE, MONITORIZARE, CONSILIER,

PROTECȚIE ȘI AMELIORARE MEDIU,

Alexandru GHIULAI Iudit BERE – SEMEREDI

Red, Dact: BSI, ex.2/02.04.2019

Atasament: CDM2018-185_din_2_aprilie_2019.pdf

( «, Your EU project 847143 - PadovaFIT Expanded; request for additional n data to prepare your Grant Agreement Elena Dal Zotto, Milena Agopyan European Commission to: , Nicola Scomparin, Andy 25.03.2019 15:08 Deacon, Cristian Carabas , opa ding & Tenders Portal notificatio Dear Participant, A grant data preparation session has been opened for the above project. Please review and enter the grant data for your organisation. The Coordinator can enter grant data and submit on behalf of the Consortium. Please log on to the Funding & Tenders Portal > My Project(s) ( https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/myarea/projects) and click on Actions > Manage Project to view an important request to provide additional data required to prepare your Grant Agreement. Regards, Grant Management Services Please do not reply to this message This message has been automatically generated by the Grant Management Services of the European Commission. e & Tenders Porta otificatio Preference This mail was scanned by BitDefender For more information please visit