keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 236/24.05.2005 privind aprobarea Caietului de Sarcini în vederea derulării investiţiei "Extindere cu unităţi moderne de producere a energiei electrice la CT Sud Timişoara"

24.05.2005

Hotararea Consiliului Local 236/24.05.2005
privind aprobarea Caietului de Sarcini în vederea derulării investiţiei "Extindere cu unităţi moderne de producere a energiei electrice la CT Sud Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005 - 9077/17.05.2005 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, modificată şi completată ;
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 461 / 2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 60 / 2001 privind achiziţiile publice;
În conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1012 / 2001 privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de produse şi a Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1014 / 2001 privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de lucrări;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(m) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Caietul de Sarcini în vederea derulării investiţiei ,"Extindere cu unităţi moderne de producere a energiei electrice la CT Sud Timişoara", conform Anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SILVIU SARAFOLEAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Date_generale_-_CT_Sud.pdf

COLTERM

1

CAPITOLUL 1. DATE GENERALE PRIVIND INVESTIŢIA

1.1 Denumirea investiţiei

CET TIMIŞOARA SUD - EXTINDERE CU UNITĂŢI MODERNE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE ”

1.2. Obiectul contractului – Obiectul contractului la cheie (“turn key”) îl reprezintă lucrările de proiectare,

achiziţie de echipamente, montare şi punere în funcţiune a unei unităţi moderne de producere a energiei electrice de cca 115 MW dar nu mai mică de 100 MW.

Instalaţia energetică nouă va fi un ciclu combinat gaze - abur care va avea în componenţă următoarele echipamente:

• Una sau două turbine cu gaze cuplate cu unul sau două generatoare electrice cu instalaţii anexe;

• Unul sau două cazane de abur recuperatoare fără ardere suplimentară; • O turbină cu abur în condensaţie; • Compresor de gaze necesar ridicării presiunii gazelor naturale până la

parametrii de intrare în turbina cu gaze (camera de ardere); • Instalaţii electrice (transformatoare , întreruptoare, celule etc.) necesare

funcţionării tuturor instalaţiilor; • Echipamente de măsură, automatizare care să asigure funcţionarea în

regim automatizat a tuturor instalaţiilor; • Instalaţii auxiliare care să asigure funcţionarea echipamentelor noului grup

de cogenerare în regim complex. Finanţarea acestei investiţii se face de către contractant urmând ca beneficiarul

să ramburseze valoarea respectivă în conformitate cu Fişa de date a achiziţiei.

Obligaţiile ofertantului vor acoperi prevederile referitoare la Întregul şantier şi la toate Echipamentele, precum şi la Execuţia tuturor serviciilor de instalare, punere în funcţie si dare in exploatare comerciala a noii investiţii:

• Proiectarea, executia, procurarea si realizarea lucrarilor de constructii- montaj (inclusiv obtinerea acordurilor, autorizatiilor si avizelor necesare de instalare si de punere in functiune), punerea in functiune si darea in exploatare comerciala a noii unitatii de producere combinata a energiei electrice;

• Asigurarea forţei de muncă, materiale, echipamente , piese de rezervă şi accesorii, utilităţi şi furnituri pentru construcţii, structuri şi facilităţi temporare, transport şi depozitare;

• Contractul de execuţie nu este divizat pe obiective …. Ofertanţii vor prezenta oferte complete.

Ofertantul (Contractorul general) va face o propunere de finanţare, suma fondurilor acoperind 100% din preţul contractului, adică acoperind atât partea de

COLTERM

2

finanţare în monedă locală cât şi străină. Propunerile de finanţare care vor acoperi doar parţial valoarea contractului vor fi considerate necorespunzătoare.

Propunerea de finanţare va conţine ratele de rambursare (numărul lor, valoarea, frecvenţa plăţilor, dobânda, comisioanele de garanţie, costurile de finanţare, altele decât dobânda şi comisionul de garanţie.

În cadrul documentelor licitaţiei, moneda de referinţă desemnează moneda în care vor fi convertite toate preţurile ofertelor şi aceasta este indicată de autoritatea contractată în fişa de date a achiziţiei.

1.3. Ordonatorul principal de credite Primăria Municipiului Timişoara

1.4. Autoritatea contractantă S.C. COLTERM S.A. Timişoara Str. Episcop Joseph Lonovici nr.4 Telefon : 0256/434614; Fax : 0256/431616 E-mail : [email protected]

1.5. Descrierea pe scurt a companiei

La 1 ianuarie 2004 prin fuziunea între SC TERMOCET 2002 SA , care asigura producţia de energie electrică precum şi producţia şi transportul energiei termice şi SC Termoficare CALOR Timişoara, care asigura transformarea şi distribuţia energiei termice, s-a înfiinţat S.C. Compania Locală de Termoficare S.C. ,,COLTERM” S.A.

SC COLTERM SA deţine licenţe pentru: - producerea, inclusiv serviciul de transport al energiei termice (apă fierbinte şi

abur). - furnizarea energiei termice. - distribuţia energiei termice. - producerea energiei electrice Activitatea COLTERM este structurată pe două direcţii: Producţie şi Distribuţie. a) Producţie, puteri instalate:

- CET Centru: - electric: 3MWe - apă fierbinte: 420 Gcal/h - abur: 30 Gcal/h

- CET Sud: - apă fierbinte: 350 Gcal/h - abur 300 t/h

- sistemul de transport al apei fierbinţi: 76 km traseu (două conducte), capacitate de transport maxim 700 Gcal/h - microhidrocentrala Bega: 3x0,4 MWe

b) Distribuţie 16 centrale termice de cartier, putere instalată 78 Gcal/h 113 puncte de transformare, putere instalată 790 Gcal/h sistemul de distribuţie al apei calde: 337 km reţea (patru conducte)

COLTERM

3

Cifra de afaceri a companiei este de cca. 1.600 miliarde lei. 1.6. Amplasamentul

CET Timişoara Sud este amplasată în satul Chişoda, comuna Giroc, la periferia

municipiului Timişoara, judeţul Timiş. Suprafaţa totală ocupată de CET Sud este de 1299751 m2. Terenul este administrat de S.C. COLTERM S.A. Timişoara, fiind concesionat de la primăriile proprietare ale acestuia.

1.6.1. Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament

Gradul de protecţie antiseismică este 7, zona seismică D cu Ks = 0.16 şi Tc = 1.0 sec, conform normativului P100/92.

Amplasamentul CET Timişoara Sud se află în partea de sud-vest a municipiului Timişoara. Altitudinea terenului variază în general între 87-87,7 m NMB

1.6.2. Date climatologice

a. Temperatura aerului i. Media lunară maximă 21 - 22 0C (iulie, august) ii. Media lunară minimă -1...-2 0C (ianuarie) iii. Media anuală 10,6 0C iv. Temperatura maximă absolută 40 0C v. Temperatura minimă absolută -35,3 0C vi. Număr mediu de zile de îngheţ 91 zile/an

b. Precipitaţii atmosferice

i. Media lunară maximă 70-80 mm ii. Media anuală 600-700 mm iii. Cantitatea maximă în 24 ore 100 mm iv. Strat de zăpadă mediu anual 29,8 zile v. Grosimi medii decadale 8 cm

c. Vântul, frecvenţa şi direcţia predominantă

i. Nord-sud 16 % ii. Est-vest 13 %

Frecvenţele de apariţie pe clase de viteză - 2 m/s – 16,7% - 3 m/s – 11,9% - 1 m/s – 11,4%

Adâncimea de îngheţ este stabilită la 70cm.

1.7. Descrierea funcţională şi tehnologică a instalaţiilor şi echipamentelor existente în CET Timişoara Sud

1.7.1. Situaţia existentă Conform proiectului iniţial, CET Timişoara Sud urma să fie echipată astfel:

COLTERM

4

două blocuri de 120 MW, echipate fiecare cu un cazan de abur de 525 t/h, 197 bar, 5400C/5400C şi un turboagregat tip FIL 120 MW de condensaţie cu priză reglabilă de termoficare

două cazane de apă fierbinte de câte 100 Gcal/h trei cazane de abur de câte 100 t/h, 15 bar, 2500C.

Boilerele de termoficare aferente blocurilor de 120 MW erau prevăzute să funcţioneze în regim de bază, vârful fiind asigurat atât din cazanele de apă fierbinte (CAF) din CET Timişoara Sud, cât şi din CAF-urile din CET Timişoara Centru. CET Timişoara Sud trebuia să livreze apă fierbinte pentru sistemul de termoficare, abur tehnologic pentru consumatorii industriali din zona arondată, precum şi energie electrică în Sistemul Electroenergetic Naţional. CET Timişoara Sud a fost proiectată pentru funcţionarea cu următorii combustibili:

combustibil de bază: lignit cu Pci=1610 Kcal/kg combustibil pentru suport flacără, pornire şi aprindere: gaze naturale, în

procent de 12% pentru cazanele de abur din componenţa blocurilor, respectiv 16% pentru celelalte cazane.

Lucrările la blocurile de 120/150 MW, începute în anul 1986, au stagnat atât din

cauza schimbării tipului de cazan care urma să echipeze blocul de 120 MW, cât şi din lipsa de fonduri, fiind practic oprite în anul 1989. Execuţia blocurilor a fost definitiv sistatǎ în anul 2000.

Utilităţile centralei au fost însă realizate practic integral pentru profilul iniţial al centralei.

În prezent, CET Timişoara Sud furnizează doar apă fierbinte în sistemul de termoficare. Centrala nu furnizează abur tehnologic şi nu sunt perspective pentru reluarea furnizărilor de abur industrial.

1.7.2. Echipamente termomecanice principale

În prezent, CET Timişoara Sud funcţionează în regim de centrală termică, fiind

puse în funcţiune următoarele echipamente: trei cazane de abur de câte 100 t/h (CA1, CA2, CA3), cu funcţionare pe lignit şi

gaze naturale, instalate în 1986 – 1988 – 1991 două cazane de apă fierbinte de câte 100 Gcal/h (CAF1, CAF2), cu funcţionare

pe lignit şi gaze naturale, instalate în 1985-1987 4 cazane de abur de câte 10 t/h (C1, C2, C3, C4), cu funcţionare pe gaze

naturale, instalate în 1986 (constituind centrala termică de pornire aferentă blocurilor)

3 schimbătoare de căldură apă-abur orizontale de cate 25 Gcal/h, cu DN1100 mm

COLTERM

5

2 schimbătoare de căldura apă-abur orizontale de cate 75 Gcal/h, cu Dn1600

mm

Modul actual de funcţionare al capacităţilor instalate în CET Timişoara Sud este cu cazanele de apă fierbinte în regim de bază şi cu cazanele de abur în regim de vârf.

În încercarea de eficientizare a procesului tehnico-economic de producere a energiei termice la CET Timişoara Sud, SC COLTERM SA are în derulare un proiect de instalare a unei turbine cu abur cu contrapresiune ce va procesa aburul produs în cazanele de abur industrial existente. Prin instalarea acestei turbine, compania va reuşi să producă în cogenerare energia electrică necesară serviciilor proprii din centrală, iar surplusul îl va putea valorifica pe piaţa locală de energie electrică. Sarcina termică necesar a fi acoperită din echipamentele CET Timişoara Sud, va fi acoperită în procent de cca. 80 % din echipamentele de cogenerare (cazanele de abur existente + turbina cu abur cu contrapresiune).

După instalarea turbinei cu abur cu contrapresiune, cazanele cu abur şi turbina cu contrapresiune vor funcţiona la baza curbei de sarcină. Acest mod de funcţionare este impus nu numai de considerente de eficienţă de producere a energiei ci şi de existenţa obligaţiilor contractuale asumate de către SC COLTERM SA în legătură cu producerea şi transferul reducerilor de emisii de CO2, precizate în contractul încheiat cu Agenţia Suedeză pentru Energie.

1.7.3 Utilităţile centralei

Utilităţile centralei (priza de apă industrială, staţia de tratare chimică a apei, gospodăria de combustibil, staţia de evacuare a puterii în sistem, etc), sunt realizate la capacitatea corespunzătoare profilului final (pct. 1.7.1).

1.8. Fundamentarea necesităţii şi oportunităţii investiţiei

Proiectul iniţial al CET Timişoara Sud prevedea instalarea a douǎ unităţi de câte

120 MW pentru producerea combinatǎ a energiei electrice şi termice, care ar fi permis o funcţionare eficientǎ pentru consumurile termice şi electrice anticipate la momentul respectiv.

Din cauza condiţiilor economice din anii ‘90, execuţia grupurilor de 120 MW din CET Timişoara Sud a fost sistatǎ iar ulterior consumul de căldură, în special cel industrial, a scăzut atât de mult încât mărimea capacităţilor de cogenerare prevăzute iniţial nu se mai justifică.

Ţinând seama de faptul că aria de consum alimentată de ELECTRICA Banat cu energie electrică achiziţionată din SEN are un potenţial de consum de cca 700 MW, consumul utilităţilor subordonate municipalităţii Timişoara însumând cca 225 MW, iar în zona municipiului Timişoara nu există nici o sursă importantă de producere a energiei electrice, s-a considerat oportună analizarea, în cadrul studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate, a eficienţei instalării la CET Timişoara Sud a unei capacităţi de producere a energiei electrice cu o putere de cca 115 MW dar nu mai mică de 100 MW, cu performanţe ridicate, varianta optimă de echipare fiind un ciclu mixt, gaze-abur.

COLTERM

6

Prin realizarea unei noi surse eficiente de producere a energiei electrice amplasată în CET Timişoara Sud se va putea debita energia electrică direct în reţele de distribuţie aparţinând Electrica Banat, evitându-se astfel tranzitul energiei electrice prin reţelele de transport. Se va realiza astfel o reducere a costului mediu de achiziţie a energiei electrice de către Electrica Banat cu impact pozitiv asupra consumatorilor locali de energie electrică.

Prin deschiderea totală a pieţei de energie electrică în următorii ani, conform programelor guvernamentale, serviciile comunale subordonate Primăriei Timişoara cât şi alţi consumatori electrici din zonă pot opta pentru cumpărarea directă a energiei electrice din noua sursă.

Gospodăria de cărbune Gospodăria de lignit este proiectatǎ pentru un consum orar de 1215 tone, şi este

realizatǎ în prezent pentru un consum de cca. 80% din consumul proiectat.

Alimentarea cu gaze naturale Alimentarea cu gaze naturale se face din reţeaua de Medie Presiune, printr-o

Staţie de Reglare şi Mǎsurǎ aflatǎ în incintǎ, cu debit de ………………………..

Instalaţii electrice Alimentarea cu energie electricǎ din SEN se face printr-o Staţie de Racord Adânc

(SRA) echipatǎ cu 2 transformatoare de 40/20/20 MVA, 110/6/6 kV şi 2 LEA de 110 kV în lungime de cca 3 km.

Pentru grupurile de 120 MW a fost prevǎzutǎ o staţie electricǎ de 110 kV de tip interior care este realizatǎ 100% doar constructiv.

Schema electricǎ cuprinde 4 secţii de bare de 6 kV prevăzute cu AAR, alimentate din secundarele transformatoarelor 40/20/20 MVA. Din aceste secţii sunt alimentaţi direct consumatorii de 6 kV ai centralei. Consumatorii de 0,4 kV sunt alimentaţi prin intermediul transformatoarelor 6/0,4 kV.

Alimentarea cu apã potabilã

Alimentarea cu apă potabilă a CET Timişoara Sud se face din reţeaua de apă potabilă orăşenească din zonă printr-o conducta Dn 150 mm.

Alimentarea cu apă industrială

Alimentarea cu apă industrială la CET Timişoara se face din Râul Bega. Instalaţia de apă industrială este dimensionată pentru următoarele debite:

Consum nominal - Etapa I – etapa termică Q = 600 mc/h - Etapa II – etapa energetică Q = 2300 mc/h

Consum în caz de avarie - Etapa I – 1200 mc/h

COLTERM

7

- Etapa II – 4300 mc/h

Instalaţia de apă industrială este capabilă să asigure întreg debitul necesar pentru Etapele I şi II atât din punct de vedere al captării cât şi din punct de vedere al transportului apei.

Alimentarea cu apă de incendiu Apa necesară pentru stingerea incendiilor în interior şi exterior se face cu reţea

separată. Instalaţia de stins incendii cuprinde:

- Rezervor de incendiu 500 mc - Rezervor apă industrială (rezervă la incendiu) de 500 mc - Staţia de pompe incendiu Alimentarea cu apă a rezervorului de apă de incendiu se face cu apă brutã.

Cantitatea de apă necesară refacerii rezervei de incendiu este de 20 mc/h la care se adaugă eventualele pierderi pe reţea de 2 mc/h.

Canalizarea apelor tehnologice, menajere şi pluviale

Canalizarea apelor pluviale Apele pluviale de pe suprafaţa incintei sunt colectate într-o reţea de canalizare.

Având în vedere suprafaţa mare a incintei şi faptul că centrala este situată la

periferia oraşului s-a adoptat soluţia de evacuare directa prin pompare a apei pluviale în Bega. Apele sunt colectate în două zone distincte, fiecare având cate un bazin de retenţie (stocare).

Canalizarea apelor menajere Apele rezultate ca urmare a consumului igienico sanitar al angajaţilor sunt

colectată într-o reţea separată de apă menajeră. Având în vedere amplasarea CET Sud la periferia municipiului Timişoara deci cota ridicată pentru canalizarea oraşului în punctul de racord similar cu canalizarea pluvială, centrala a fost împărţită în două zone distincte.

Canalizarea apelor tehnologice Apele tehnologice, uzate din incintă CET se împart în:

- ape uzate de la staţia de tratare chimică - ape provenite de la spălarea chimică a CAF – urilor, CA, goliri de la CAF şi

CA, purjă cazane, apă de răcire.

Apele uzate provenite de la staţia de tratare apă sunt de trei feluri: - ape uzate rezultate de la spălarea filtrelor mecanice - ape uzate rezultate de la spălarea filtrelor de dedurizare a apei - ape uzate rezultate de la spălarea filtrelor de demineralizare a apei Apele uzate rezultate la spălarea filtrelor mecanice , a filtrelor de dedurizare şi a

filtrelor de demineralizare sunt evacuate în canalul de zgură şi cenuşă.

Apele uzate de la spălarea chimică a CAF şi CA sunt evacuate în bazinul de spălare unde sunt neutralizate, iar de aici sunt evacuate în canalul de zgură şi cenuşă.

COLTERM

8

Bazinul de spălare are rolul de neutralizare a apelor şi rolul unui bazin de răcire şi amestec a apelor fierbinţi, pentru a le putea evacua la canalizare. Bazinul este o construcţie de beton armat cu un volum de 200 mc.

În caz de avarie a pompelor Bagger, apele tehnologice de la STA pot fi conduse la canalizarea pluvială printr-un cămin de preaplin şi diluate fie la bazinul de neutralizare din STA, fie la bazinul de retenţie nr.2.

Staţia pompe termoficare

Staţia pompe termoficare este realizatǎ cu 2 trepte de pompare şi cuprinde: Treapta I:

3 pompe tip DN 350-300-500 Aversa, cu D=1300 t/h, H=0,441 MPa, P=250 kW

3 pompe tip TD 400-750 Aversa, cu D=3150 t/h, H=0,686 MPa, P=800 kW Treapta a II-a:

3 pompe tip TD 400-300-600 Aversa, cu D=1300 t/h, H=1,216 MPa, P=630 kW

2 pompe tip TD 500-400-900 Aversa, cu D=3150 t/h, H=1,245 MPa, P=1600 kW

1 pompǎ tip TD 500-400-900 Aversa, cu D=3150 t/h, H=1,245 MPa, P=1250 kW

Evacuarea energiei termice din CET Timişoara Sud

Evacuarea energiei termice din CET Timişoara Sud se realizează prin 2 magistrale: Magistrala 2 x Dn 1000 mm Magistrala 2 x 600 mm

Magistralele alimentează partea de sud şi est a oraşului şi o parte din zona centralǎ.

CAP. 2. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE INVESTIŢIEI

2.1 Principalele utilaje din componenţa instalaţiilor de producere a energiei electrice şi caracteristicile acestora

Realizarea instalaţiilor energetice noi cu ciclu combinat gaze-abur de cca 115 MW pentru producerea energiei electrice la CET Timişoara Sud implică instalarea de echipamente complexe, într-o schema tehnologică funcţională. Având în vedere că instalaţiile tehnologice noi sunt destinate exclusiv producerii energiei electrice, conexiunile funcţionale cu capacităţile energetice existente sunt minime. Astfel, instalaţiile energetice aflate în funcţiune în prezent, cu rol de producere a energiei termice pentru termoficare nu sunt afectate de noile instalaţii, urmând să funcţioneze în continuare independent. Pentru instalaţiile energetice noi vor fi asigurate utilităţi din reţelele de utilităţi existente în centrală.

COLTERM

9

2.1.1 Utilaje energetice de bază

Obs.generală : caract. Condiţii ISO (+15°C, +-0m, 60% umiditate) Ciclul combinat gaze-abur va avea următoarea configuraţie: a) una sau două turbine cu gaze cuplate fiecare cu câte un generator răcit cu aer, turbinele funcţionând cu gaze naturale. Turbina cu gaze va fi prevăzută cu următoarele sisteme:

• Sistem de ardere cu NOx redus • Sistem de alimentare cu gaze naturale • Sistem de aprindere şi detectoare de flacără • Sistem de spălare a compresorului de aer • Sistem de pornire şi oprire la rece • Sisteme de ulei de ungere • Sistem de reglare cu ulei • Sistem de ridicare a axului • Sistem de control vibraţii şi deplasări • Sistem de protecţie la incendiu prin inundare cu CO2 • Compresor de gaze naturale, treapta I-a de comprimare, pentru

ridicarea presiunii gazelor de la 1,5 bar până la presiunea de 10 bar (de aspiratie a compresorului treapta a II-a);

• Compresor de gaze naturale, treapta a II-a de comprimare, pentru ridicarea presiunii gazelor naturale de la 10 bar pana la presiunea de admisie in camera de ardere a turbinei cu gaze;

• Compresor de aer antrenat direct de către axul turbinei, tip axial multietajat.

Toate sistemele vor fi prevăzute cu echipamente specifice : rezervoare, pompe, filtre, armături de izolare şi reglare, goliri, aerisiri, etc., iar întreg ansamblul va fi echipat cu aparatură de măsură şi control.

b) Unul sau două cazane recuperatoare de abur, fără ardere suplimentară,

reglajul temperaturii aburului efectuându-se prin injecţie de apă de alimentare în supraîncălzitor.

Din cazanul de abur se va asigura şi aburul necesar pentru serviciile proprii (preîncălzire apă alimentare, degazare, etc.).

Cazanul de abur va avea în componenţă toate elementele necesare pentru asigurarea parametrilor fizico-chimici ai aburului, elementele de siguranţă, sistemul de tratare al apei, sistemul de măsură, comandă şi control.

c) O turbină cu abur în condensaţie , cuplată direct la un generator. Parametrii turbinei vor fi precizaţi în specificaţia tehnică a ofertantului funcţie de

parametrii aburului realizaţi de cazanele recuperatoare. Instalaţia turbinei va fi prevăzută cu:

• Ventil de închidere rapidă şi ventile de reglare acţionate hidraulic • Clapete de sens pentru prelevările de abur • Viror acţionat electric şi manual • Sisteme de etanşare lagăre şi labirinţi

COLTERM

10

• Sistem de drenaj • Gospodărie de ulei formată din rezervor, pompe, filtre, răcitoare şi

instalaţii anexe • Condensator de abur, electropompe de condens • Aparatură de măsură, control şi protecţie • Sistem de comandă a turbinei

2.1.2. Utilaje energetice anexe a1. Compresorul de gaze, treapta I-a de comprimare, va fi de tip centrifugal

multietajat cu variator de turaţie. Antrenarea acestuia se va face cu motor electric montat pe placa de bază comună cu compresorul. Instalaţia va fi una complexă şi va fi precizată în specificaţia tehnică.

• Temperatură aspiraţie (medie) 10°C • Presiune aspiraţie min. 1,5 bar

a2. Compresorul de gaze, treapta II-a de comprimare, va fi de tip centrifugal multietajat cu variator de turaţie. Antrenarea acestuia se va face cu motor electric montat pe placa de bază comună cu compresorul. Instalaţia va fi una complexă şi va fi precizată în specificaţia tehnică.

• Temperatură aspiraţie (medie) 10°C • Presiune aspiraţie 10 bar

b. Generatoarele electrice antrenate de turbina cu gaze (TG) şi turbina cu abur

(TA) se vor alege funcţie de schema de funcţionare oferită cu următoarele precizări : • Puterea fiecăruia se va stabili funcţie de schema aleasă. • Generatoarele vor fi sincrone cu turaţia de 3000 rot/min, frecvenţa 50 Hz

iar tipul excitaţiei va fi static. Toţi parametrii vor fi precizaţi în specificaţia tehnică.

c. Transformatoarele de putere ale TG şi TA se vor stabili funcţie de schema

aleasă dar vor fi trifazice, cu frecvenţa de 50 HZ. Tipul constructiv al acestora, numărul de faze, puterea nominală, raporturile de

transformare, reglajul tensiunii, numărul de înfăşurări şi tipul de răcire vaq fi precizat în specificaţia tehnică. De asemenea se vor prevedea transformatoare pentru serviciile proprii de 6 KV şi 0,4 KV , ale căror parametri vor fi redaţi în specificaţia tehnică, ca şi transformatoarele pentru excitaţie. d. Întreruptoarele la bornele generatoarelor vor fi stabilite de ofertant şi se vor prezenta caracteristicile tehnice (mediu de stingere, număr de faze, tensiune, curent nominal, frecvenţă).

COLTERM

11

e. Celule de 6 Kv. Vor fi instalate celule prefabricate metalice, în construcţie compartimentată. Aparatele primare vor fi instalate pe cărucioare debroşabile. Se va preciza mediul de stingere (SF6 sau vacuum). f. Echipamente de joasă tensiune. Tablourile principale de 0,4 kV şi cele secundare vor fi realizate în construcţie metalică, compartimentate, cu aparatură de comutaţie primară debroşabilă. Redresoarele vor avea stabilizare automată a tensiunii coordonate cu tipul de baterii cu care vor funcţiona în regim de floating.

Bateriile pentru producerea curentului continuu la tensiunea de 220 V vor fi constituite din elemente de 2 V de tip etanş. Dulapurile de distribuţie de 220 V curent continuu vor avea circuite echipate cu microîntreruptoare pe consumatori.

g. Grup Diesel. Se va instala un grup Diesel complet echipat cu motor de antrenare, generator, rezervor de ulei, sistem de ungere şi de răcire, sistem de evacuare a gazelor de eşapare, panou local cu aparatura de măsură şi control. Caracteristici tehnice ale grupului: tensiune de lucru 400 V frecvenţă 50 Hz h. Electropompe de răcire. Se vor instala electropompe de răcire ale căror parametri vor fi precizaţi de către ofertant.

i. Echipamente de automatizare. Sunt prevăzute sisteme de asigurare a funcţionării în regim automatizat, compuse din:

- staţie proces turbine cu gaze compusă din unitate centrală, module I/O, interfeţe comunicaţie

- staţie proces cazane recuperator compusă din unitate centrală, module I/O, interfeţe comunicaţie

- staţie proces turbină cu abur, instalaţii auxiliare, compusă din unitate centrală, module I/O, interfeţe comunicaţie

- staţie proces partea electrică compusa din unitate centrala, module I/O, interfeţe comunicaţie

- staţie de operare conducere proces DCS – două ansambluri - staţie de operare turbină cu gaze - staţie de operare turbină cu abur - interfaţa operare turbină cu gaze - staţie configurare DCS - staţie configurare portabilă pentru echipamente de câmp - terminal monitorizare date proces - imprimante rapoarte, alarme, copii hard - sistem comunicaţie cu magistrală date redundanţă - aparate locale cu transmitere semnal la distanţă, traductoare, detectoare,

adaptoare, convertoare etc. - aparate locale cu indicare locală – manometre, termometre etc. - ansamblu software de bază şi de aplicaţie compus din soft de aplicaţie,

configurare staţii operare cu softul de baza al echipamentelor, soft de comunicaţii.

COLTERM

12

- sistem integrat de mentenanţă predictivă – hard şi soft dedicat

2.2. Prezentarea lucrărilor necesare pe specialităţi

Lucrările necesare pentru instalarea grupului energetic sunt: 2.2.1 Lucrări pentru instalarea echipamentelor energetice pentru producerea energiei electrice.

2.3.2.2 Lucrări pentru asigurarea utilităţilor la grupul energetic de producere a energiei electrice.

2.2.1. Lucrări pentru instalarea echipamentelor energetice

2.2.1.1 Lucrări de construcţii

Clădirea noii unităţi energetice se încadrează în categoria C (normală) de importanţă conform Legii Nr. 10/95, HGR 766/97 şi Ord. MLPAT 31/N/95.

Clasa de importanţă a clădirii noi este II conf. Normativ P100-92. Categoria de

pericol de incendiu este D iar gradul de rezistenţă la foc II.

Instalaţiile energetice se vor monta, de preferat, pe amplasamentul prevăzut iniţial , ceea ce conduce la necesitatea unor lucrări de demolare.

Principalele categorii de lucrări de construcţii necesare sunt :

Lucrări de demolare. Pentru asigurarea posibilităţilor de instalare a echipamentelor energetice şi a instalaţiilor anexe sunt necesare lucrări de demolare la construcţia sălii maşini şi a structurii cazan deja construite. Astfel, vor fi demolate total sau parţial fundaţiile pentru turbină din sala maşini în vederea adaptării lor pentru noile echipamente. De asemenea, corpul intermediar va fi adaptat noilor echipamente auxiliare din componenta unităţii energetice. Structura cazan, structura metalica, va fi dezafectată împreună cu fundaţiile din beton pentru construirea în aceasta zonă a infrastructurii pentru montarea cazanului recuperator. Lucrări de demolare vor fi realizate şi la structura electrofiltre din spatele sălii maşini

Lucrări de construcţii rezistenţă. Pentru instalarea capacităţilor energetice vor fi realizate lucrări de construcţii constând în:

a. Fundaţii din beton pentru echipamentele energetice şi auxiliare b. Structuri metalice pentru echipamente, platforme de acces c. Pereţi despărţitori, compartimentări, planşee

La turnul de răcire existent vor fi realizate lucrări de consolidare şi adaptare la parametrii funcţionali ai noilor instalaţii energetice, dacă se va putea reutiliza.

Lucrări de arhitectură. Se vor realiza lucrări de închidere la construcţia sălii maşini şi la corpurile de clădire anexe acesteia. De asemenea vor fi realizate lucrări de finisaje pardoseli, tavane, compartimentări diverse. Pentru accesul şi asigurarea

COLTERM

13

intervenţiilor în sala turbinelor vor fi prevăzute uşi metalice termoizolate prevăzute cu uşa de acces pietonal. Ventilaţia şi iluminatul natural vor fi asigurate de ferestre metalice cu geam termopan şi grile.

Instalaţii aferente construcţiilor. Pentru construcţiile energetice, sunt prevăzute

instalaţii aferente construcţiilor specifice: i. Instalaţii electrice. Vor fi realizate instalaţii de iluminat general şi

iluminat de siguranţă, instalaţii de prize şi de forţă. De asemenea la clădiri vor fi realizate instalaţii de legare la pământ şi instalaţii de protecţie împotriva trăsnetelor

ii. Instalaţii de stins incendiu. Acestea constau în instalaţii de hidranţi interiori, instalaţii de stins incendiu cu apă pulverizată şi dotări PSI. Vor fi prevăzute mijloace de primă intervenţie în caz de incendiu cu rol de a localiza şi stinge incendiul în clădiri şi în vecinătatea acestora.

iii. Instalaţii sanitare. Vor fi prevăzute instalaţii interioare de apă potabilă şi canalizare menajeră pentru grupuri sanitare, oficii, vestiare etc. Preluarea apelor uzate menajere se va realiza prin curgere gravitaţională la reţeaua de canalizare din incintă

iv. Instalaţii de termoventilare şi condiţionare. Vor fi prevăzute sisteme de ventilare, condiţionare şi încălzire a spaţiilor pentru sala maşini, camera de comandă şi camera electrică.

Lucrări de amenajare drumuri de acces, platforme şi trotuare precum şi împrejmuiri.

Se vor realiza lucrări de amenajare a terenului in jurul clădirii principale şi a cazanului. Se vor construi drumuri şi platforme pentru acces auto. Pentru circulaţia personalului se vor construi trotuare de acces la toate clădirile ce urmează să fie date în exploatare.

2.2.1.2 . Lucrări de montaj instalaţii tehnologice Obiectul investiţiei este instalarea unui grup energetic, ciclu mixt, gaze-abur cu o putere de cca. 115 MW dar nu mai mică de 100 MW. Acest sistem energetic va fi conceput ca un sistem bloc, cu abordare unitară în ceea ce priveşte construcţia, instalarea, exploatarea, conducerea şi supravegherea în funcţionare.

2.2.1.2.1 Instalaţii tehnologice mecanice

Vor fi executate lucrări de montare echipamente şi instalaţii de conducte aferente acestora, conform schemei tehnologice pe care o va prezenta ofertantul.

Împreuna cu acestea vor fi instalate echipamentele anexe – degazor, electropompe, expandor, schimbătoare de căldură, compresor de gaze naturale, ventilatoare de aer şi gaze arse, amortizor de zgomot, recipiente pentru diverse fluide, etc.. Instalaţiile vor fi prevăzute cu grup diesel pentru asigurarea siguranţei funcţionării în caz de cădere a alimentarii cu energie electrică. Pentru asigurarea apei de răcire vor fi instalate două electropompe pentru apa de răcire, fiecare pentru 70% din debitul de răcire necesar.

COLTERM

14

Circuitele de conducte vor asigura vehicularea diverselor fluide, apă de diverse calităţi, abur, aer comprimat, condens etc. Instalaţiile de conducte vor fi prevăzute cu elemente de închidere, reglare, siguranţă, golire şi aerisire ale circuitelor.

De asemenea vor fi prevăzute instalaţii de ridicare pentru dislocarea echipamentelor (pod rulant sau echipamente locale de ridicare).

Vor fi realizate lucrări de montaj echipamente şi circuite de conducte, cu efectuarea probelor tehnologice, spalarea cazanului (-lor) recuperator (-are), spălarea şi suflarea conductelor de abur.

Componenţa instalaţiilor tehnologice care necesită montarea este: a) una sau două turbine cu gaze cu generatoarele aferente b) unul sau două cazane recuperatoare de abur (CR) fără ardere suplimentară, cu toate instalaţiile aferente. c) O turbină cu abur (TA) cu toate instalaţiile aferente cuplată cu un generator electric.

d) Instalaţiile termomecanice auxiliare care au rolul de a asigura vehicularea fluidelor necesare pentru funcţionarea noului grup energetic. Ca instalaţii auxiliare se vor prevedea funcţie de schema aleasă , în principal:

• compresor de gaze naturale, treapta I-a de pompare, pentru

ridicarea presiunii gazelor de la 1,5 bar la 10 bar; • compresor de gaze naturale, treapta II-a de pompare,pentru

ridicarea presiunii gazelor de la 10 bar la presiunea necesara la intrarea in camera de ardere a turbinei cu gaze;degazor pentru apa alimentare cazan;

• electropompe apă alimentare cazan recuperator; • statii de reducere-racire.

2.2.1.2.2 Instalaţii tehnologice electrice Instalaţiile tehnologice electrice vor trebui să asigure alimentarea consumatorilor

electrici proprii ai echipamentelor energetice. Alimentarea se va realiza atât pe partea de 6 kV cât şi pe partea de 0,4 kV. Sistemul este prevăzut şi cu tensiune operativă de comandă în curent continuu. Pentru siguranţa în alimentarea consumatorilor vitali se prevede un grup diesel. La fiecare bloc generator ( TG şi TA) se instalează staţii 6 kV servicii proprii, staţii 0,4 kV servicii proprii şi transformatoare servicii proprii bloc. Principalele echipamente electrice ale instalaţiilor energetice sunt:

Unul sau două generatoare electrice antrenate de turbina sau turbinele cu gaze. Un generator electric antrenat de turbina cu abur.

Vor fi montate întrerupătoare la borne pentru fiecare generator. Evacuarea puterii

din generatoare în staţia de 110 kV se va realiza prin transformatoarele bloc ale căror parametri şi specificaţii tehnice vor fi stabilite de către ofertant. Limita instalaţiilor

COLTERM

15

electrice aferente unităţii noi de producere a energiei electrice este la ieşirea din staţia de 110 kV.

Alimentarea serviciilor proprii de 6 KV aferente unităţii noi se va asigura prin transformatoare derivaţie, de la bornele generatoarelor sau din SEN (la pornire).

Alimentarea sistemelor de excitaţie statică a generatoarelor se va asigura prin transformatoare de 6/0,55KV, de la barele de servicii proprii de 6 KV sau de la bornele generatorului.

Pentru tensiunea de 6KV se prevede realizarea unei staţii de servicii proprii cu simplu sistem de bare, având ca rezervă staţia de 6 KV servicii proprii comune. Pentru închiderea automată a întrerupătorului de cuplă în cazul indisponibilizării unuia din circuitele de alimentare de 6 KV, se prevede montarea unei instalaţii de AAR rapid.

Din staţia de 6 KV se alimentează motoarele de 6 KV de servicii proprii din clădirea unităţii noi de producere a energiei electrice (motorul de pornire al turbinei cu gaze, compresorul de gaze, pompele de apă de alimentare, etc.) şi transformatoarele de 6/0,4KV de servicii proprii. Rezervarea staţiei de 6KV va fi de 100% (fiecare alimentare poate asigura integral consumul pe staţie).

Schema prevede realizarea unui tablou principal de servicii proprii de 0,4KV, cu bare simple, format din două secţii cu cuplă între ele. Alimentarea normală a fiecărei secţii a tabloului se va asigura prin intermediul unui transformator de 1000KVA, 6/0,4 KV, de la barele uneia din secţiile de 6 KV. De la barele tabloului principal se vor alimenta motoarele de 0,4 KV cu puteri mai mici de 110 KV, tablourile secundare de 0,4 KV şi 230 V c.a., redresoarele şi invertoarele. Pentru închiderea automată a întrerupătorului de cuplă în cazul indisponibilizării unuia din circuitele de alimentare ale tabloului principal de servicii proprii de 0,4 KV, se prevede montarea unei instalaţii de AAR. Rezervarea tabloului principal de 0,4KV va fi de 100% (fiecare alimentare poate asigura integral consumul pe staţie).

Pentru pornire şi pentru rezervarea serviciilor proprii pentru fiecare bloc energetic s-au prevăzut două secţii de bare de 6 KV servicii proprii comune alimentate cu un nod de racord a transformatorului.

Staţia de 6kV servicii proprii comune are şi posibilitatea alimentării ei din staţia de 6KV servicii generale (SRA) prin două racorduri în cabluri dimensionate pentru 10 MVA fiecare.

De la barele staţiei de 6 KV servicii proprii comune se alimentează în principal următorii consumatori: staţiile de 6 KV ale blocurilor (alimentare de rezervă); trafo 6/0,4 KV 1000 KVA pentru servicii proprii comune 0,4 KV ; transformatoarele 6/0,4 KV pentru servicii proprii 0,4 KV staţia interioară 110 KV; staţiile de 6 KV generale (alimentare de rezervă reversibilă)

Pentru alimentarea serviciilor proprii şi a utilităţilor din centrele de consum (sala turbinei cu gaze, sala turbinei cu abur, cazanul de abur) se vor instala tablouri secundare formate din câte o secţie de bare simple, alimentate din tabloul principal prin

COLTERM

16

câte două circuite (un circuit de lucru-racordat la una din secţiile tabloului principal şi un circuit de rezervă-racordat la cealaltă secţie a acestuia). Rezervarea fiecăruia dintre aceste tablouri secundare din tabloul principal este de 100% (fiecare alimentare poate asigura integral consumul pe tablou).

Consumatorii de categorie 0 („vitali”) se vor alimenta de la barele unui tablou care va dispune, pe lângă alimentările normale de lucru şi de rezervă de la secţiile tabloului principal şi de alimentarea de urgenţă, de la un grup diesel. Receptoarele alimentate din acest tablou vor fi consumatorii de interes general şi cei necesari pentru oprirea în siguranţă a grupurilor turbină-generator.

Cele două secţii de bare ale tabloului de consumatori „asiguraţi” (care trebuie să rămână în funcţiune chiar şi în cazul dispariţiei alimentărilor în 400/230V c.a. din tabloul principal), cu tensiunea nominală de 230 V c.a., vor dispune de resurse de alimentare fără întrerupere (invertoare).

Se preconizează montarea unei instalaţii de producere şi distribuţie a curentului continuu la tensiunea de 220V formată din două baterii, două redresoare şi două secţii de distribuţie.

Pentru asigurarea surselor de curent continuu la alte tensiuni decât 220V c.c., eventual necesare unor mici consumatori aferenţi instalaţiilor din aria extinderii ( de exemplu: 125 V c.c. sau 24 V c.c.) se vor prevedea convertoare cc/cc cu un nivel corespunzător de redundanţă ( de regulă 2x100%), având ca surse cele două secţii de 220V c.c. de servicii proprii.

Protecţiile, sincronizarea, instalaţiile de AAR, comandă şi supravegherea

instalaţiilor tehnologice electrice se vor face utilizând relee şi module complexe realizate în tehnică numerică.

Pentru comanda şi supravegherea părţii electrice se va atribui o parte din sistemul DCS aferent camerei de comandă proprie a noii unităţi, asigurându-se toate funcţiile necesare acestuia, conform cel puţin normelor româneşti în vigoare.

Principalele caracteristici tehnice ale echipamentelor electrice sunt prezentate în capitolul referitor la principalele echipamente

Cu excepţia echipamentelor amplasate local (aparatele de la borne –în celulele de sub generatoare, transformatoarele de bloc şi derivaţie – în exterior, în vecinătatea sălilor de maşini; dulapurile locale aferente părţii electrice, unele tablouri secundare, etc.), celelalte echipamente şi instalaţii aferente părţii electrice din aria noii unităţi( staţia de 6 KV, tabloul principal de 0,4 KV, instalaţiile de producere şi distribuţie a curentului continuu, etc.) se vor amplasa la diferite niveluri în corpul electric alipit sălii turbinei cu abur.

COLTERM

17

Cablurile se vor instala pe trasee realizate din construcţii metalice din oţel zincat, amplasate pe elementele clădirilor şi în construcţii speciale pentru cabluri, în condiţiile precizate în normativul PE 107/95. Evacuarea puterii electrice produse în instalaţiile energetice se realizează prin staţia de 110 kV existentă amplasată în incintă centralei, după transformatoarele bloc. Staţia de 110 kV va fi echipată cu două celule pentru cele două trafo bloc, o celulă pentru alimentarea trafo de servicii proprii comune, două celule pentru alimentarea transformatoarelor de servicii generale 40/20/20 MVA, 110/6 kV. Pentru aceasta se va desface legătura de la LEA 110 existenta şi se va realiza legătura la barele staţiei de 110 kV.

2.2.1.2.3 Instalaţii tehnologice de automatizare

Conducerea operativă a blocului energetic va fi realizată centralizat dintr-o cameră de comandă . În această cameră de comandă vor fi montate staţiile de operare care realizează interfaţa operativ proces. Alăturat acesteia va fi amplasată camera în care se montează staţiile de proces, dulapurile de alimentare şi acţionare. Sistemul de automatizare este un sistem distribuit de comandă DCS bazat pe echipamente de logică programabilă cu comunicaţie serială.

Conducerea instalaţiilor Sistemul de conducere aferent instalaţiilor tehnologice din limita noii unităţi

energetice: - aparatură de câmp pentru măsura parametrilor tehnologici; - cutii şi dulapuri locale; - cabluri şi materiale de montaj - staţii de proces pentru achiziţii date, procesare, realizare funcţii de

conducere (supraveghere, comandă, reglare, protecţie); - staţii operare pentru asigurarea funcţiilor de interfaţă cu operatorii; - terminal monitorizare; - staţie inginerie; - sistem comunicaţie; - imprimante

Conducerea instalaţiilor unităţii noi energetice va fi realizată cu sistem propriu,

modern, tip DCS, bazat pe echipamente cu logică programabilă, interfeţe operator tip VDU (video display unit) şi comunicaţie serială.

Acest sistem va asigura : • conducerea unităţii energetice; • conducerea instalaţiilor anexe aferente unităţii energetice; • o conexiune adecvată pentru monitorizarea unităţii energetice din camera de

comandă aferentă grupului ciclu mixt de cca. 115 MW;

COLTERM

18

• preluarea semnalelor analogice şi binare din limita unor instalaţii anexe ale CET (sistemul de alimentare cu gaze naturale, sistemul de apa răcire, reţele în incintă);

• conducerea instalaţiilor anexe (sistemul de alimentare cu gaze naturale, sistemul de apă de răcire, reţele în incintă) în aceeaşi tehnologie ca şi pentru unitatea nouă energetica.

Conducerea instalaţiilor tehnologice se va face atât local, pentru regimul de

probe şi manevre locale pentru elementele care necesită acest regim, cât şi centralizat dintr-o camera de comandă tehnologică, unde sunt asigurate toate elementele de interfaţă necesare în toate regimurile de funcţionare cerute, respectiv :

• comenzi manuale individuale; • comenzi automate individuale sau comenzi automate în secvenţe (pentru grupe

de acţionări) • reglaj automat bucle individuale; • reglaj automat bucle cascadă.

Sistemul de protecţie, inclus în sistemul de conducere va asigura funcţionarea în

condiţii de siguranţă a instalaţiilor, intervenind automat pentru oprirea şi izolarea acestora când parametrii tehnologici depăşesc limitele periculoase.

Alimentarea sistemului de conducere se face cu tensiuni uzuale, existente în centrală, respectiv : 380V/ 50Hz, 24Vc.c.

Sistemul de protecţie, la nivelul staţiilor de proces, este distinct faţă de sistemul de supraveghere, comandă şi interblocări, reglare.

Pentru probe şi manevre locale s-a prevăzut posibilitatea afişării de parametrii local (în instalaţie), precum şi posibilitatea acţionării elementelor de execuţie (cu excepţia motoarelor de pompe care sunt prevăzute numai cu butoane de intervenţie în caz de avarie).

Pentru a asigura un nivel corespunzător de disponibilitate, sistemul de conducere

este redundant la nivelul: alimentărilor cu tensiune, reţelei de transmitere date şi a procesoarelor.

Sistemul de conducere este conceput ca un sistem deschis care permite dezvoltarea ulterioară(hardware şi software), atât la nivelul staţiilor de proces şi operare, cât şi la nivelul sistemului de comunicaţie.

Facilităţile de multiprocesare permit creşterea ulterioară a capacităţii sistemului fără a fi afectată funcţionarea sa. Sistemul are posibilitatea interfaţării ulterioare cu un sistem superior de management al centralei.

Structura şi descrierea sistemului de conducere Este prevăzută o cameră de comandă unică, separată funcţional după cum urmează:

COLTERM

19

• Conturul neoperativ (Electronic Room), în care sunt amplasate echipamentele de interfaţă cu procesul (staţiile de proces).

• Conturul operativ (Central Control Room), în care sunt amplasate echipamentele de interfaţă operator-proces;

• Camera de inginerie (Engineering Room).

Sistemul de conducere prevăzut este constituit, în principal, din : a. Staţii de proces care realizează prelucrarea semnalelor achiziţionate din proces

prin modulele de interfaţă şi transmise către diferiţi utilizatori, în vederea realizării funcţiilor de automatizare-supraveghere, reglare automată a parametrilor tehnologici, comandă şi interblocări, protecţie, conducere automată secvenţială. Structura staţiilor de proces este următoarea :

staţii de proces – un ansamblu livrat împreună cu grupul energetic, care va fi conectat la DCS prin intermediul unei legături de date de tip Ethernet. Echipamentul utilizat pentru realizarea funcţiilor de automatizare este capabil să prelucreze semnale analogice şi binare şi să execute funcţii de supraveghere, reglare, comandă şi interblocări, protecţie.

furnitura grupului mixt trebuie să cuprindă întregul sistem de conducere la nivel local al acestuia (staţii de proces, componente reţea comunicaţie, staţie de operare). De asemenea, ansamblul staţiilor de proces este prevăzut cu o interfaţă seriala destinată conectării la staţia de operare dedicată;

staţii de proces – un ansamblu utilizat pentru realizarea funcţiilor de automatizare, capabil să prelucreze semnale analogice şi binare şi să execute funcţii de supraveghere, reglare, comandă şi interblocări, protecţie aferentă cazanului de abur.

staţii de proces – un ansamblu care va fi conectat la DCS prin intermediul unei legături de date de tip Ethernet. Echipamentul utilizat pentru realizarea funcţiilor de automatizare este capabil sa prelucreze semnale analogice şi binare şi să execute funcţii de: supraveghere, reglare, comandă interblocări, protecţie, aferente turbinei.

staţii de proces – un ansamblu care va prelua, prelucra şi executa comenzi prin intermediul semnalelor analogice şi binare de la instalaţiile electrice.

b. Staţii de operare – asigură interfaţa operator-proces. Pe staţiile de operare

operatorul are informaţii privind parametrii tehnologici din instalaţia tehnologică (valori momentane) şi starea elementelor de execuţie (pornit/oprit/defect) şi poate interveni în proces pentru ajungerea în regimurile de funcţionare dorite prin acţionarea elementelor de execuţie, trecerea buclelor de reglare în regim automat sau manual, modificarea referinţelor pentru buclele de reglare, trecerea în regim manual de conducere a procesului tehnologic, sau în regim automat de conducere secvenţială a procesului tehnologic, acolo unde este cazul. Structura staţiilor de operare este următoarea :

două staţii de operare, dual-monitor, mouse şi tastatură, pentru conducerea întregului proces tehnologic (turbine, cazan şi instalaţii anexe);

o staţie de operare dedicată turbinei cu gaze; o staţie de operare dedicată turbinei cu abur; o interfaţă operare amplasată în Electronic Room, cuprinsă în furnitura turbinei;

COLTERM

20

c. Staţia de engineering – conţine pachetul complet hard şi soft necesar pentru

configurarea şi întreţinerea sistemului. Sunt prevăzute următoarele echipamente :

o staţie de inginerie într-un spaţiu special amenajat în cadrul conturului camerei de comandă. Staţia constă dintr-un subsistem independent din punct de vedere funcţional al sistemului de conducere ce se conectează permanent la magistrala de transmitere a datelor şi include dotările hardware şi software necesare realizării on-line şi off-line pentru procesul complet de proiectare a aplicaţiei, configurare, parametrizare, în timpul punerii în funcţiune, modificări ulterioare, întreţinere şi funcţii de autodiagnoză.

o staţie de inginerie portabilă (laptop), destinată diverselor configurări, calibrări şi activităţi de mentenanţă pentru echipamentele de câmp.

d. Sistem de comunicaţie – are următoarele funcţii în cadrul sistemului de

conducere: transmiterea informaţiilor între toate componentele sistemului care sunt conectate la

reţea; comunicarea stării echipamentelor; gestionarea informaţiilor; programarea de la distanţă.

Sistemul de comunicaţie prevăzut permite adăugarea sau eliminarea unui

partener la/de la magistrala de date fără a se afecta funcţionarea celorlalţi parteneri şi nici comunicarea dintre aceştia.

Pentru a asigura un nivel corespunzător de disponibilitate, sistemul de conducere este prevăzut cu magistrala de date redundantă.

e. Imprimante. Sistemul de conducere include un ansamblu de imprimante, fiecare cu funcţii specifice, conectate permanent la sistem. Pot fi listate la imprimantă: alarme, evenimente, rapoarte de funcţionare, copii de la display incluzând liste, trend-uri ale parametrilor din proces şi documentaţie rezultată de la staţia de inginerie.

f. Instalaţii de comunicaţii şi curenţi slabi. Vor fi prevăzute sisteme de telefonie, reţea transmisie date, sisteme de alarmare la incendiu şi efracţie, sistem de securitate.

2.2.1.2.4 Instalaţii hidrotehnice.

În sala maşini vor fi instalate electropompe de răcire cu apă de turn pentru condensator. Debitul estimat de apă de răcire va fi stabilit de către ofertant . Vor fi instalate două electropompe, fiecare urmând să acopere 70% din necesarul de apă de răcire.

COLTERM

21

2.2.2 Lucrări pentru asigurarea utilităţilor la grupul energetic de producere a energiei electrice

Utilităţile necesare funcţionarii noului grup energetic vor fi asigurate din reţelele existente în incintă.

2.2.2.1 Asigurarea necesarului de apă industrială tratată.

Pentru apa demineralizată se pot asigura urmatorii indicatori de calitate la limita noilor instalaţii: N+K max. 0,01 mg/l Ca nedecelabil Fe max. 0,02 mg/l Cu max. 0,003 mg/l SiO2 max. 0,02 mg/l Salinitate max. 0,15 mg/l Suspensii lipsa Conductivitate max. 0,2 µS/cm Contractorul va realiza toate lucrarile necesare in staţia existenta de tratare a apei astfel incat să asigure debitele si calitatea apei demineralizate, respectiv debitul apei dedurizate în conformitate cu cerinţele noului grup energetic. 2.2.2.2 Asigurarea necesarului de apă potabilă.

Reţeaua de apă potabilă existentă asigura in prezent urmatorii parametrii: Debitul apa potabilă 6 mc/zi Presiunea minimă 3 bar Contractorul va realiza toate lucrări de modernizare şi extindere a reţelelor de

distribuţie în incintă necesare functionarii noului grup energetic.

2.2.2.3 Asigurarea necesarului de aer comprimat.

Statile de aer comprimat instalate in prezent in CET Sud asigura urmaorii parametrii: Debit aer comprimat min. 10 mc/h Presiune 6 bar Calitate fără praf şi apă Contractorul va realiza lucrări de extindere şi modernizare a reţelelor de distribuţie aer comprimat în incintă pentru asigurarea calităţii şi debitelor de aer comprimat necesare noului grup energetic.

2.2.2.4 Asigurarea necesarului de apă de incendiu. Reţeaua de apă de incendiu, instalaţiile de stocare şi pompare apă incendiu trebuie să asigure urmatorii parametrii:

COLTERM

22

Debitul necesar de apă incendiu 200 mc/h Presiunea minimă 8 bar Contractorul va realiza toate lucrările necesare de extindere a reţelelor de

distribuţie pentru apă de incendiu.

2.2.2.5 Asigurarea debitului de apă de răcire.

Pentru răcirea condensatorului va fi utilizat, în măsura posibilităţilor, turnul de răcire existent care are capacitatea de răcire de 17.500 mc/h, mult mai mare decât cerinţele noilor instalaţii. În acest sens se vor realiza lucrări de umplutură pentru dispersia apei la turn pentru a realiza capacitatea de răcire necesară. De asemenea vor fi realizate lucrări la instalaţii de conducte pentru apă de răcire. În centrala sunt realizate conductele de la turn la sala maşini, pe diametre Dn2000 pentru apa rece cu curgere liberă şi diametru Dn 1600 pentru apa caldă sub presiune spre turn. Conductele existente trebuie expertizate, completate legăturile şi construite căminele de vane precum şi racordurile la turn respectiv sala maşini. Parametrii de funcţionare ai instalaţiei de răcire vor fi precizaţi de ofertant.

2.2.2.6 Evacuarea apelor uzate menajere, pluviale şi tehnologice.

Acestea vor fi colectate şi evacuate în reţeaua de canalizare existentã. Evacuarea apelor tehnologice, pluviale şi menajere de la limita noilor instalaţii energetice va fi realizată prin colectoare Dn200mm la colectorul existent în incintă. Calitatea apelor uzate evacuate va respecta indicatorii prevăzuţi în normativul NTPA 002/2002.

2.2.2.7 Asigurarea necesarului de combustibil gaze naturale.

Necesarul de gaze naturale pentru funcţionarea turbinei(-lor) pe gaze la

parametrii nominali va fi specificat de ofertant. Contractorul va prevede: o staţie de reglare şi măsură a gazelor naturale, doua trepte de comprimare a gazelor naturale şi o reţea de transport a acestor gaze de la punctul de racord cu reteaua de gaze existenta si pana la camera de ardere a turbinei cu gaz.. Presiunea reţelei de gaze va fi presiunea din reţeaua de medie presiune, adică 1,5÷6 bar, funcţie de temperatura ambiantă şi disponibilitatea reţelei.

2.2.2.8 Asigurarea alimentarii cu energie electrică

Alimentarea instalaţiilor energetice noi se va realiza din secţiile de 6 kV al SRA existent prin intermediul cablurilor de 6 kV. În funcţionare, aceasta va constitui alimentarea de rezervă pentru serviciile proprii comune de 6 kV.

2.2.2.9 Reţele de termoficare în incintă.

Din reţeaua de termoficare din incintă va fi realizată o reţea de alimentare cu apă caldă a clădirilor aferente noilor instalaţii energetice.

COLTERM

23

2.2.2.10 Evacuarea gazelor arse la coş.

De la cazanele recuperatoare gazele de ardere , ale căror debite vor fi precizate în ofertă, vor fi preluate de canale de gaze arse şi direcţionate la coşul de fum . Canalele de gaze arse vor fi în construcţie metalică, izolate termic şi împotriva coroziunii, prevăzute cu elemente de control, vizitare, siguranţa şi reglare a debitului. Canalele de gaze arse vor fi construite din tablă, consolidate cu profile metalice şi susţinute pe structură din beton şi metal. Vehicularea gazelor arse va fi realizată cu ventilatoare de gaze arse montate pe fundaţii din beton. Dacă va fi cazul, coşul din beton existent va fi verificat, expertizat si adaptat pentru preluarea gazelor arse.

2.2.3 Lucrări de plan general

Principalele lucrări de construcţii şi montaj echipamente şi instalaţii se vor realiza în clădirea principală existentă în incinta CET Timişoara Sud. Căile de acces la această clădire sunt parţial executate, urmând să fie completate şi remediate prin lucrări de construcţii specifice. Pentru reţelele de utilităţi se vor stabili trasee comune, estacade supraterane pe amplasamente care să asigure distanţe minime. Spaţiile neocupate de construcţii (clădiri, platforme, căi de acces) vor fi amenajate ca spaţii verzi. Se vor realiza lucrări de amenajare a terenului din jurul construcţiilor şi împrejmuiri pentru delimitarea lor.

2.2.4 Organizarea lucrărilor de construcţii montaj

La CET Sud există organizare de şantier amenajată cu drumuri de acces şi toate utilităţile necesare. Nu sunt necesare lucrări suplimentare pentru amenajarea terenului şi realizarea utilităţilor pentru funcţionarea organizării de şantier.

2.3. Combustibil utilizat

Echipamentele noi de producere a energiei electrice vor funcţiona cu gaze naturale (Pci = 8500 kcal/Nmc). Gazele naturale vor trebui comprimate de la presiunea reţelei până la presiunea de admisie in camera de ardere a turbinei cu gaze.

2.4 Impactul asupra mediului ambiant

Lucrările necesare efectuate pentru instalarea echipamentelor pentru producerea energiei electrică în CET Timişoara Sud se vor încadra în prevederile şi reglementările din legislaţia de mediu în vigoare la aceasta dată în ţara noastră.

În vederea aderării României la Uniunea Europeană, ritmul procesului de armonizare a legislaţiei este accelerat.

COLTERM

24

Referitor la îmbunătăţirea mecanismului financiar şi economic şi îmbunătăţirea finanţării proiectelor prioritare în domeniul protecţiei mediului, cadrul legal a fost completat, fiind în vigoare următoarele acte normative: • Legea protecţiei mediului Nr. 137/30.12.1995 republicată în 2000, despre

prevenirea, limitarea poluării şi îmbunătăţirea calităţii mediului, pentru evitarea unor importante efecte negative asupra mediului şi sănătăţii populaţiei.

• Legi pentru protecţia atmosferică Nr. 665/2001, despre prevenirea, limitarea pagubelor şi îmbunătăţirea calităţii mediului, pentru evitarea unor importante efecte negative asupra mediului şi sănătăţii populaţiei.

• Legea pentru protecţia apelor Nr. 107/8.10.1996, despre conservarea, dezvoltarea şi protecţia resurselor de apă, precum şi protecţia împotriva oricărui tip de poluare şi schimbare în calitatea apei.

• Ordonanţa de urgenţă (EO) Nr. 34/2002 despre prevenirea poluării, diminuare şi monitorizare. Prin această ordonanţă sunt stabilite măsurile necesare pentru micşorarea emisiilor din aer, apă şi sol rezultate din activităţile industriale, pentru a atinge un nivel ridicat al protecţiei mediului în acord cu convenţiile internaţionale la care România participă. Cu privire la controlul poluării industriale şi managementului de risc este necesară o amplă activitate înaintea implementării.

• Ordinul Ministerului Protecţiei Mediului Nr. 462/1993, despre condiţiile tehnice referitoare la protecţia atmosferei. Acest ordin stabileşte valorile maxime pentru concentraţiile poluanţilor din gazele evacuate în atmosferă în cazul instalaţiilor care ard combustibili lichizi şi gazoşi.

• HG 541/2003 privind limitarea emisiilor poluante provenind de la instalaţiile mari de ardere, care reprezintă transpunerea în legislaţia naţională a Directivei 84/360/EC.

Noile echipamente de producere a energiei electrice vor funcţiona cu combustibil

gaze naturale.

Pentru ciclul combinat gaze-abur, furnizorul de echipamente va trebui să garanteze următoarele valori ale emisiilor de substanţe poluante: NOx 50 mg/Nmc (15%O2) <25 mg/Nmc CO 100 mg/Nmc (15%O2)

Noile instalaţii energetice vor utiliza apa brută din Râul Bega, prin reţeaua existentă în CET Timişoara Sud. Apa potabilă va fi preluată de asemenea din reţeaua existentă în incintă.

Calitatea apelor uzate va respecta indicatorii prevăzuţi în normativul NTPA 002/2002. Evacuarea acestora se va face în reţeaua de canalizare din incintă.

Nivelul de zgomot la limita incintei centralei va respecta valorile maxime prevăzute de STAS 10009 – Acustica Urbană, valoarea admisa fiind 65 dB(A). Furnizorul de echipamente va trebui să garanteze respectarea nivelului de zgomot admis.

Deşeurile rezultate în timpul lucrărilor de construcţii montaj pentru noile instalaţii energetice vor fi depozitate în spatii special amenajate iar cele pentru care este posibil

COLTERM

25

vor fi refolosite sau valorificate. Deşeurile vor fi colectate selectiv, se vor transporta, depozita temporar sau definitiv pe categorii (materiale metalice, vata minerala, moloz etc.) şi evacua conform prevederilor din legea 426/2001.

Deşeurile menajere vor fi colectate în pubele şi containere adecvate şi se vor depozita în spaţiile special amenajate din centrală.

Prevederea unor soluţii moderne de producere a energiei electrice în CET Timişoara Sud va trebui să asigure producerea de energie electrică cu implicaţii minime asupra mediului

2.5. Contractorul va prezenta o documentatie tehnica privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor tehnice, tehnologice şi de incendiu în instalaţiile tehnologice şi construcţiile aferente instalaţiilor noi, conform legislatiei in vigoare.

CAP. 3. PERFORMANŢE TEHNICE SCONTATE

Estimarea performanţelor obţinute de noile echipamente de producere a energiei electrice s-a făcut pe baza datelor din oferte tehnice preliminare, din cataloage de echipamente şi a datelor furnizate de programul Thermoflow – Plant Design Expert.

Performanţele tehnice nominale scontate ale ciclului combinat sunt prezentate în anexa 1.

Performanţele anuale medii pe durata de viaţă luate în considerare în analiza de eficienţă economică sunt prezentate în anexa 2:

COLTERM

26

ANEXA 1 PERFORMANTELE TEHNICE GARANTATE ALE CICLULUI COMBINAT Ciclul combinat: • Puterea la bornele generatorului electric, MW ………. din care: - Turbina cu gaze*, MW ………….. - Turbina cu abur, MW ………….. • Puterea consumata de serviciile auxiliare, MW ………… • Puterea neta livrata, MW • Durata anuala de functionare …………. • Randamentul electric al ciclului combinat gaze-abur, in conditiile amplasamentului, % ………… • Emisiile (atmosfera 6% O2);

NOx , mg/Nm3 …………. SOx, mg/Nm3 …………. CO, mg/Nm3 …………. Praf , mg/Nm3 ………….

• nivel de zgomot, dB(A) …….. * in situatia in care varianta de echipare este cu doua turbine cu gaze se va specifica puterea electrica pentru fiecare unitate in parte. Turbina cu gaze: • Puterea la bornele generatorului electric, MW ………. • Consumul specific brut de caldura, kJ/kWh ……….. • Consumul specific net de caldura, kJ/kWh ……… • debitul de gaze de ardere, t/h …….. • temperatura gazelor de ardere, 0C ……….. • consumul de combustibil, Nm3/h ………… • Durata anuala de functionare …………. • Emisiile (atmosfera 6% O2);

NOx , mg/Nm3 …………. SOx, mg/Nm3 …………. CO, mg/Nm3 …………. Praf , mg/Nm3 ………….

• nivel de zgomot, dB(A) …….. Turbina cu abur : • Puterea instalata maxima a turbinei, MW ………

COLTERM

27

• Puterea maxima continua (de durata) a turbinei, MW ………. • Consumul specific brut de caldura al turbinei, kJ/kWh ……….. • Presiunea de evacuare la condensator, ata ……… • Durata anuala de functionare • nivel de zgomot, dB(A) …….. Cazanul recuperator de abur: • Debitul maxim de abur, t/h ………. • Debit nominal de abur, t/h ……….. • Debit minim de abur, t/h ……… • Presiune abur, bar …….. • temperatura abur, 0C ……….. • randament cazan, % • temperatura gazelor de ardere la cos, 0C ………… • Durata anuala de functionare …………. • Emisiile (atmosfera 6% O2);

NOx , mg/Nm3 …………. SOx, mg/Nm3 …………. CO, mg/Nm3 …………. Praf , mg/Nm3 ………….

• nivel de zgomot, dB(A) ……..

COLTERM

28

Anexa 2

PERFORMANŢELE ANUALE MEDII

PE DURATA DE VIATĂ

Specificaţie U.M. Valoare

Puterea medie pe durata de viaţă MW

Energia electrică produsă anual MWh/an

Energia electrică livrată anual la limita centralei

MWh/an

Consum anual pentru serviciile proprii electrice MWh/an

Consum anual de combustibil Mii Nmc/an

Durata anuală de funcţionare Ore/an

Durata de viaţă considerată ani

COLTERM

29

CAP. 4. ASIGURAREA CALITĂŢII, STANDARDE ŞI NORME DE APLICARE

4.1. Asigurarea calităţii Echipamentele vor fi proiectate, executate, montate şi certificate în condiţiile respectării standardelor de calitate EN ISO 9001/2000 sau SR EN ISO 9001/2001. Furnizorul trebuie să includă în oferta sa toate documentele necesare care să dovedească:

- certificarea sistemului de management al calităţii în conformitate cu EN ISO 9001/2000 sau SR EN ISO 9001/2001 de către un organism naţional sau internaţional de certificare;

- programele de asigurarea calităţii aplicate. Furnizorul echipamentelor trebuie să verifice existenţa aceluiaşi sistem de

asigurare a calităţii la toţi subcontractanţii săi şi să transmită tuturor acestor subcontractanţi programe similare de asigurare a calităţii.

Furnizorul turboagregatului va fi responsabil de aplicarea normelor de asigurarea calităţii şi de control al calităţii pentru toate subansamblurile livrate.

4.2. Standarde şi norme aplicabile Dacă în realizarea produselor furnizorul va folosi standarde naţionale diferite de cele din ţara beneficiarului, acestea vor fi puse la dispoziţie împreună cu oferta, într-un exemplar. Normele şi standardele aplicabile produsului cerute în continuare , vor fi cele în vigoare la data respectivă. Producătorul va obţine pentru produs certificatul de conformitate privind protecţia muncii pentru echipamente şi utilaje. CAP. 5. GARANŢII

Garanţia oferită pentru întreaga instalaţie (unitate) va trebui să fie de minim 18

luni de la punerea în funcţiune. Indisponibilitatea echipamentelor din motive dependente de acestea ,în perioada de garanţie, va conduce la prelungirea acesteia în mod corespunzător. Dacă în timpul perioadei de garanţie va apărea vreun defect în proiectare, inginerie, materiale sau execuţie a Instalaţiei şi Echipamentelor furnizate sau la lucrările executate de către Contractor, Contractorul consultându-se şi convenind în prealabil cu Beneficiarul cu privire la remedierea adecvată a defectelor va face pe propria cheltuială reparaţiile respectivului defect precum şi orice avarie a facilităţilor cauzată de respectivul defect.

COLTERM

30

Beneficiarul va asigura toate condiţiile necesare pentru efectuarea probelor de garanţie.

Scopul probelor de garanţie care se efectuează în perioada de garanţie este acela de a verifica parametrii şi performanţele ……………………stabilite prin contract, regimurile de funcţionare şi indicii tehnico-economici principali.

Probele de garanţie şi probele de verificare a caracteristicilor tehnice şi a

condiţiilor contractuale se fac în decurs de ……..luni de la darea în exploatare continuă, atunci când furnizorul consideră instalaţia pregătită pentru probe.

COLTERM

31

CAP. 6.

SPECIFICAŢII TEHNICE PENTRU ECHIPAMENTE

DE BAZĂ OFERTATE

COLTERM

32

Anexa 6.1

1. Turbina cu gaze *

• Putere instalată în condiţii ISO ___________ • Putere instalată în condiţiile amplasamentului ___________ • Turaţie ____________ • Rotor turbină (nr.trepte) ____________ • Număr rotoare ____________ • Combustibil utilizat gaze naturale

• Debit ____________ • Presiune ____________ • Putere calorifică ____________

• Controlul emisiilor ____________ • Pornire ____________ • Sistem stingere incendiu ____________ • Presiunea gazelor de ardere la ieşire ____________ • Temperatura gazelor de ardere la ieşire ____________ • Debitul gazelor de ardere la ieşire ____________ • Compoziţia gazelor de ardere ____________

N2 O2 CO2 + SO2 H2O Ar

*În situaţia în care schema aleasă este cu 2 (două) turbine cu gaze, se va preciza pentru fiecare în parte specificaţia tehnică.

COLTERM

33

Anexa 6.2.

2. Generatorul electric aferent turbinei cu gaze*

2.1. Caracteristici tehnice principale

• Tip constructiv sincron • Puterea activă nominală _________MW • Factor de putere ____________ • Turaţie 3000 rot/min • Frecvenţă 50 HZ • Număr de faze 3 • Tensiune nominală ____________ • Conexiunea fazelor ____________ • Randamentul la factorul de

De putere precizat în specificaţie ____________ 2.2. Parametrii electromecanici se vor preciza de către ofertant. 2.3. Date constructive referitoare la :

• Rotor • Stator • Carcasă • Sistem de ungere • Răcirea generatorului • Lagărele • Control termic • Control vibraţii • Dimensiuni de gabarit • Greutăţi

2.4. Condiţii de funcţionare în centrală

• Indicatori de mentenanţă • Regimuri de funcţionare

2.5. Documentaţii tehnice

*Se va specifica funcţie de schema aleasă numărul de generatoare aferente.

COLTERM

34

Anexa 6.3.

3. Cazane de abur recuperatoare*

• Nivele de presiune ____________ • Debit de abur ** ____________ • Presiune de abur** ____________ • Temperatură abur** ____________ • Temperatură la coş ____________

*Se va specifica tipul constructiv al cazanului de abur şi numărul acestora funcţie de schema aleasă. ** Se vor specifica parametrii pentru fiecare nivel de presiune în parte, dacă este cazul.

COLTERM

35

Anexa 6.4.

4. Turbina cu abur 4.1. Caracteristici tehnice

• Presiunea aburului la intrare ………………………. • Temperatura aburului la intrare ……………………. • Debitul aburului la intrare ………………………….. • Presiunea aburului la condensator …………………. • Temperatura aburului la condensator ………………. • Debitul aburului la condensator ……………………. • Puterea nominală …………………………………… • Turaţia ………………………………………………

În specificaţie se vor preciza şi toate instalaţiile şi echipamentele necesare funcţionării în regim continuu ca şi pentru pornirea şi oprirea în siguranţă a turbinei.

4.2. Date constructive referitoare la

• rotor • stator • carcase • lagăre

4.3. Condiţii de funcţionare în centrală

• Indicatori de mentenanţă • Regimuri de funcţionare

COLTERM

36

Anexa nr. 6.5.

5. Generatorul turbinei cu abur*

5.1. Caracteristici tehnice principale

• Tip constructiv sincron • Puterea activă nominală _________MW • Factor de putere ____________ • Turaţie 3000 rot/min • Frecvenţă 50 HZ • Număr de faze 3 • Tensiune nominală ____________ • Conexiunea fazelor ____________ • Randamentul la factorul de

De putere precizat în specificaţie ____________ 5.2. Parametrii electromecanici se vor preciza de către ofertant. 5.3. Date constructive referitoare la :

• Rotor • Stator • Carcasă • Sistem de ungere • Răcirea generatorului • Lagărele • Control termic • Control vibraţii • Dimensiuni de gabarit • Greutăţi

5.4. Condiţii de funcţionare în centrală

• Indicatori de mentenanţă • Regimuri de funcţionare

5.5. Documentaţii tehnice

*Se va specifica funcţie de schema aleasă numărul de generatoare aferente.

COLTERM

37

Anexa nr. 6.6.

6. Specificaţia tehnică , excitaţie şi protecţii generator 6.1. Caracteristici tehnice principale 6.1.1. Tipul excitaţiei : static sau sistem Brushelles (fără perii şi inele colectoare) 6.1.2. Date nominale ale generatorului (conf.specificaţiei) 6.1.3. Date referitoare la mersul în gol 6.1.4. Date referitoare la funcţionarea generatorului la sarcină maximă 6.1.5. Date referitoare la funcţionarea la suprasarcină (125%) 6.1.6. Date referitoare la funcţionarea de scurtă durată 6.1.7. Sistem de răcire 6.2. Caracteristici funcţionale 6.3. Date constructive – se specifică caracteristicile 6.4. Condiţii de funcţionare

o Indicatori mentenanţă

6.5. Documentaţii tehnice

COLTERM

38

Anexa 7

7. FIŞA TEHNICĂ PRIVIND CONDIŢII PENTRU

TERMINALUL NUMERIC DE PROTECŢII/COMANDĂ PENTRU CELULE GENERATOARE ELECTRICE *

• Condiţii tehnice generale • Funcţii de protecţie • Funcţii de comandă şi control • Funcţii auxiliare • Documentaţia tehnică anexată aferentă ofertei • Lista cerinţelor standard de calitate.

* În situaţia în care varianta de echipare este cu două turbine cu gaze se vor specifica parametrii pentru fiecare generator în parte, inclusiv pentru generatorul turbinei cu abur.

COLTERM

39

Anexa 8

8. FIŞA TEHNICĂ PRIVIND PARAMETRII ŞI CONDIŢII IMPUSE PENTRU TERMINALUL NUMERIC DE PROTECŢIE

DIFERENŢIALĂ LONGITUDINALĂ GENERATOR ELECTRIC *

• Condiţii tehnice generale • Funcţii de protecţie • Funcţii de comandă şi control • Funcţii auxiliare • Documentaţia tehnică anexată aferentă ofertei • Lista cerinţelor standard de calitate.

* În situaţia în care varianta de echipare este cu două turbine cu gaze se vor specifica parametrii pentru fiecare generator în parte, inclusiv pentru generatorul turbinei cu abur.

COLTERM

40

Anexa 9.

9. FIŞA TEHNICĂ PRIVIND PARAMETRII ŞI CONDIŢII IMPUSE PENTRU TERMINALUL DE

PROTECŢII COMPLEXE GENERATOR ELECTRIC *

• Condiţii tehnice generale • Funcţii de protecţie • Funcţii de comandă şi control • Funcţii auxiliare • Documentaţia tehnică anexată aferentă ofertei • Lista cerinţelor standard de calitate.

* În situaţia în care varianta de echipare este cu două turbine cu gaze se vor specifica parametrii pentru fiecare generator în parte, inclusiv pentru generatorul turbinei cu abur.

COLTERM

41

Anexa 10

10. SPECIFICAŢII TEHNICE ALE INSTALAŢIILOR DE AUTOMATIZARE CUPRINZÂND :

• staţiI de proces • staţie de operare • sisteme de comunicaţii • software de bază • manuale de instrucţiuni • servicii

COLTERM

42

Anexa 11

11. SOLUŢIA TEHNICĂ PRIVIND TRATAREA APEI NECESARĂ ÎN CAZANELE DE ABUR CUPRINZÂND:

• Caracteristicile fizico-chimice ale apei • Se vor preciza principalele echipamente • Se va preciza gradul de utilizare a actualei instalaţii de tratare a apei.

COLTERM

43

Anexa 12

SCHEMA TERMOMECANICĂ DE PRINCIPIU A CENTRALEI CU PRINCIPALELE

ECHIPAMENTE

COLTERM

44

Anexa ____

SCHEMA ELECTRICĂ

A CENTRALEI

Atasament: Referat_-_caiet_sarcini_CT_Sud.pdf

1

ROMÂNIA APROBAT PRIMAR JUDEŢUL TIMIŞ Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA EDILITARĂ SERVICIUL ENERGETIC Bv. C.D. Loga nr. 1 /

REFERAT privind aprobarea Caietului de Sarcini

referitor la licitaţia lucrărilor "Extindere cu unităţi moderne de producere a energiei electrice la CT Sud Timişoara"

Având în vedere actualele conjuncturi regionale şi locale S.C.Colterm S.A. îşi propune să implementeze un proiect de retehnologizare şi să devină astfel nu numai producător local de energie termică ci şi un producător important de energie electrică capabil să alimenteze potenţialii consumatorii locali. Proiectul constă în lucrări complexe de proiectare ,achiziţie de echipamente, montare şi punere în funcţiune a unei unităţi moderne de producere a energiei electrice cu o putere instalată de cca. 115 MW. Instalaţia energetică nouă va fi un ciclu combinat gaze -abur care va avea în componenţă următoarele elemente principale : -una sau două turbine cu gaze cuplate la unul sau două generatoare electrice ; -unul sau două cazane recuperatoare de abur fără ardere suplimentară; -o turbină de abur în condensaţie cuplată cu un generator electric ; -compresoare de gaze naturale; -echipamente de măsură, automatizare care să asigure funcţionarea în regim automatizat a instalaţiilor ; -instalaţii auxiliare care să asigure funcţionarea echipamentelor noii unităţi de cogenerare . Funcţie de soluţia tehnică aleasă , cu una sau două turbine cu gaze , se vor prezenta în ofertă specificaţiile de livrare , distinct, pentru fiecare echipament.

2

Finanţarea acestei investiţii se va face de către contractant urmând ca beneficiarul să ramburseze valoarea respectivă ce va fi prevăzută în Fişa de date a achiziţiei. Obligaţiile ofertantului vor acoperi prevederile referitoare la toate echipamentele ce se referă la investiţie , precum şi la execuţia tuturor serviciilor de instalare , punere în funcţie şi dare în exploatare a investiţiei după cum urmează : -proiectarea, execuţia, procurarea şi realizarea lucrărilor de construcţii - montaj ( inclusiv obţinerea acordurilor, autorizaţiilor şi avizelor necesare de instalare şi de punere în funcţiune), punerea în funcţiune şi darea în exploatare comercială a noii unităţi de producere combinată a energiei electrice ; -asigurarea forţei de muncă, materiale, echipamente, piese de rezervă şi accesorii, utilităţi şi furnituri pentru construcţii , structuri şi facilităţi temporare, transport şi depozitare; -contractul de execuţie nu este divizat pe obiective , ofertanţii vor prezenta oferte complete. Ofertantul va face o propunere de finanţare , suma fondurilor acoperind 100% din preţul contractului , adică acoperind atât partea de finanţare în monedă locală cât şi străină. Propunerile de finanţare care vor acoperi doar parţial valoarea contractului vor fi considerate necorespunzătoare. Propunerea de finanţare va conţine ratele de rambursare (numărul şi valoarea lor, frecvenţa plăţilor, dobânda, comisioanele de garanţie) costurile de finanţare , altele decât dobânda şi comisionul de garanţie. În cadrul documentelor licitaţiei toate preţurile vor fi convertite în moneda de referinţă indicată de autoritatea contractantă, specificată şi în fişa de date a achiziţiei. Autoritatea contractantă va fi S.C. COLTERM S.A. cu sediul Timişoara Str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4 tel. 0256/ 434614 Fax 0256/ 431616 E-mail : [email protected]. Realizarea instalaţiilor energetice noi cu ciclu combinat gaze -abur de cca. 115 MW pentru producerea energiei electrice la CET Timişoara Sud implică instalarea de echipamente complexe, într-o schemă tehnologică funcţională. Având în vedere că instalaţiile tehnologice noi sunt destinate exclusiv producerii energiei electrice , conexiunile funcţionale cu capacităţile energetice existente sunt minime. Astfel instalaţile energetice aflate în funcţiune în prezent , cu rol de producere a energiei termice nu sunt afectate de noile instalaţii , urmând să funcţioneze în continuare independent. Pentru instalaţiile energetice noi vor fi asigurate utilităţi din reţelele de utilităţi existente în centrală. Caracteristicile principale ale investiţiei pot fi enumerate după cum urmează: - utilajele energetice din componenţa instalaţiilor de producere a energiei electrice; - lucrările pentru instalarea echipamentelor ; - lucrări pentru asigurarea utilităţiilor la grupul energetic; - impactul asupra mediului ambiant ;

3

- performanţe tehnice scontate ; - partea economică. Avînd în vedere faptul că, Consiliul Local Timişoara a aprobat prin HCL 170/2004 studiul de fezabilitate privind ,, Extinderea cu unităţi moderne de producere a energiei electrice” şi prin HCL 243/ 2003 intenţia de asociere sau finanţare a lucrărilor de modernizare la CET Sud, propunem aprobarea Caietului de sarcini privind finanţarea proiectării, achiziţiei de echipamente, montarea şi punerea în funcţiune a unei unităţi moderne de producere a energiei electrice de cca. 115 MW.

DIRECTOR DIRECŢIA EDILATARĂ DIRECTOR ECONOMIC IOAN ZUBAŞCU ADRIAN BODO

AVIZAT JURIDIC MIRELA LASUSCHEVICI

Atasament: Preambul_-_CT_Sud.pdf

PREAMBUL : S.C. COLTERM S.A. doreşte să implementeze un proiect prin care, datorită conjuncturii regionale şi locale, să devină nu numai un producător de energie termică pentru municipiul Timişoara ci şi un producător de energie electrică, care să alimenteze consumatorii de utilităţi publice locali.

Proiectul constă în lucrări complexe de proiectare, achiziţie de echipamente, montare şi punere în funcţiune a unei unităţi moderne de producere a energiei electrice cu o putere instalată de cca 115 MW.

Instalaţia energetică nouă va fi un ciclu combinat gaze-abur care va avea în componenţă , în principal :

• Una sau două turbine cu gaze cuplate cu unul sau două generatoare electrice;

• Unul sau două cazane recuperatoare de abur fără ardere suplimentară; • O turbină cu abur în condensaţie cuplată cu un generator electric; • Compresoare de gaze naturale; • Echipamente de măsură, automatizare care să asigure funcţionarea în

regim automatizat a instalaţiilor; • Instalaţii auxiliare care să asigure funcţionarea echipamentelor noii

unităţi de cogenerare.

Funcţie de soluţia tehnică aleasă, cu una sau două turbine cu gaze, se vor prezenta în ofertă specificaţiile de livrare, distinct, pentru fiecare echipament.

Finanţarea acestei investiţii se va face de către contractant urmând ca beneficiarul să ramburseze valoarea respectivă în conformitate cu Fişa de date a achiziţiei.

Atasament: Caiet_sarcini_-_cuprins.pdf

BENEFICIAR : S.C. COLTERM S.A. TIMIŞOARA OBIECTIV : C.T. SUD – TIMIŞOARA OBIECT : C.T. TIMIŞOARA SUD – EXTINDERE CU UNITĂŢI

MODERNE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE

CONŢINUT :

CAP. 1. DATE GENERALE PRIVIND INVESTIŢIA

1.1. Denumirea investiţiei………………………………………………...………pag. 1 1.2. Obiectul contractului…………………………………………………... ...pag.1-2 1.3. Ordonatorul principal de credite …………………………………………pag.2 1.4. Autoritatea contractantă……………………………………………………pag.2 1.5. Descrierea pe scurt a companiei……………………………………..…pag.2-3 1.6. Amplasamentul…………………………………………………………….…pag.3

1.6.1. Caracteristici geofizice ale terenului - din amplasament…………………………………………………..…pag.3

1.6.2. Date climatologice……………………………………………………pag.3 1.7. Descrierea funcţională şi tehnologică a instalaţiilor şi echipamentelor în

C.T. Timişoara Sud………………pag.3 1.7.1. Situaţia existentă ……………………………………………….…pag. 3-4 1.7.2. Echipamente termomecanice principale…………………….…pag.4-5 1.7.3. Utilităţile centralei…………………………………………………….pag.5

1.8. Fundamentarea necesităţii şi oportunităţii Investiţiei…………………………………………………………………...pag. 5-8

CAP. 2. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE INVESTIŢIEI

2.1. Principalele utilaje din componenţa instalaţiilor de producere a energiei

electrice şi caracteristicile acestora…………………………….…….….pag. 8 2.1.1. Utilaje energetice de bază ………………………………………pag. 9-10 2.1.2. Utilaje energetice anexe…………………………………...……pag.10-12

2.2. Prezentarea lucrărilor necesare pe specialităţi…………………….. pag. 12

2.2.1. Lucrări pentru instalarea echipamentelor energetice…………………………………………………….………pag.12

2.2.1.1. Lucrări de construcţii…………………………...……pag. 12-13 2.2.1.2. Lucrări de montaj instalaţii tehnologice………………pag. 13 2.2.1.2.1. Instalaţii tehnologice mecanice………………...…pag.13-14 2.2.1.2.2. Instalaţii tehnologice electrice………………….…pag.14-17

2.2.1.2.3. Instalaţii tehnologice de automatizare ………….pag.17-20 2.2.1.2.4. Instalaţii hidrotehnice……………………………….…pag. 20

2.2.2. Lucrări pentru asigurarea utilităţilor la grupul energetic de producere a energiei electrice……………………………………pag. 21 2.2.2.1. Asigurarea necesarului de apă industrială tratată…………………………………………………………………pag. 21 2.2.2.2. Asigurarea necesarului de apă potabilă …………..…pag. 21 2.2.2.3. Asigurarea necesarului de aer comprimat ………..…pag. 21 2.2.2.4. Asigurarea necesarului de apă incendiu……..…. pag. 21-22 2.2.2.5. Asigurarea debitului de apă de răcire…………………pag. 22 2.2.2.6. Evacuarea apelor uzate menajere, pluviale şi tehnologice………………………………………………………..…pag. 22 2.2.2.7. Asigurarea necesarului de combustibil gaze naturale…………………………………………………………….…pag. 22 2.2.2.8. Asigurarea alimentării cu energie electrică………….pag. 22 2.2.2.9. Reţele de termoficare în incintă……………………..…pag. 22 2.2.2.10. Evacuarea gazelor arse la coş……………………..….pag. 23

2.2.3. Lucrări de plan general………………………………………….....pag. 23 2.2.4. Organizarea lucrărilor de construcţii montaj……………….....pag. 23

2.3. Combustibil utilizat…………………………………………………….pag. 23 2.4. Impactul asupra mediului………………………………………....pag. 23-25 2.5. Riscuri tehnice, tehnologice şi de incendiu ……………………....pag. 25

CAP. 3. PERFORMANŢE TEHNICE SCONTATE

3.1. Anexa 3.1 ……………………………………………………………pag. 26-27 3.2. Anexa 3.2………………………………………… …..………………....pag. 28

CAP. 4. Asigurarea calităţii, standarde şi norme de aplicare

4.1. Asigurarea calităţii………………………………………………..pag. 29 4.2. Standarde şi norme aplicabile…………………………………..pag. 29

CAP. 5. GARANŢII ………………………………………..……..…pag. 29-30 CAP. 6. SPECIFICAŢII TEHNICE PENTRU ECHIPAMENTELE DE BAZĂ, SOLICITATE PRIN CAIETUL DE SARCINI

1. Turbina cu gaze (anexa 6.1.) ……………………………………………...…..pag. 32 2. Generatorul electric aferent turbinei cu gaze (anexa 6.2.)……………….pag.33 3. Cazane de abur recuperatoare (anexa 6.3.)……………………….……..…pag. 34 4. Turbina cu abur (anexa 6.4)……………………………………….……..…...pag.35 5. Generatorul turbinei cu abur (anexa 6.5.)..……………………………..…pag.36

6. Excitaţie şi protecţii generator (anexa 6.6.)……..…………………..…....pag. 37 7. Terminalul numeric de protecţii/comandă pentru celule generatoare electrice (anexa 7.)……………………………………………...pag.38 8. Parametrii şi condiţii impuse pentru terminalul numeric de protecţie diferenţială longitudinală generator electric (anexa 8.).…....pag. 39 9. Parametrii şi condiţii impuse pentru terminalul de protecţii complexe generator electric (anexa 9.) ….……………………….……......pag. 40 10. Specificaţii tehnice ale instalaţiilor de automatizare (anexa 10)………pag. 41 11. Soluţia tehnică privind tratarea apei necesară în cazanele de abur(anexa 11)…………….………………………………………………...pag.42 12. Schema termomecanică de principiu a centralei cu principalele echipamente(anexa 12).……………………………………………….….…..pag. 43 13. Schema electrică a centralei (anexa 13)...…………………..………...….pag. 44

Atasament: Caiet_sarcini_-_coperta.pdf

BENEFICIAR : S.C. COLTERM S.A. TIMIŞOARA OBIECTIV : C.T. SUD – TIMIŞOARA

C.T. TIMIŞOARA SUD –

EXTINDERE CU UNITĂŢI MODERNE DE PRODUCERE A ENERGIEI

ELECTRICE

- CAIET DE SARCINI -

ELABORATOR : S.C. COLTERM S.A. TIMIŞOARA

TIMIŞOARA – Aprilie 2005