keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 162/25.03.2008 privind reactualizarea Studiului de fezabilitate pentru "Amenajarea Parcului Zona Uzinei" din Municipiul Timişoara

25.03.2008

Hotararea Consiliului Local 162/25.03.2008
privind reactualizarea Studiului de fezabilitate pentru "Amenajarea Parcului Zona Uzinei" din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2008 - 4596 / 06.03.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome, societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 74/2001 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare Parc Zona Uzinei Timişoara".
În conformitate cu Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, litera "c", alin. 4 litera "d" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă actualizarea devizului general pentru investiţii: "Amenajarea Parcului Zona Uzinei", de la valoarea de 10.090.200 mii lei ROL reprezentând 705.924,32 euro (la data de 04.03.1999 1 euro = 1,42936) la valoarea de 2.342.767,60 lei RON, reprezentând 622.794,9 euro (la data de 04.03.2008 1 euro = 3,7617) conform devizului general întocmit de SC DRUM-PROIECT SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu - Serviciul Spaţii Verzi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile de capital necesare realizării investiţiei Reactualizare Studiu de Fezabilitate

Amenajare Parcul Zona Uzinei

Valoare (inclusiv TVA) Nr. crt. Denumirea capitolelor de cheltuieli Totală Supusă licitaţiei

lei Euro lei Euro PARTEA I

1. Capitolul 1. Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

2. 1.1.Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 3. 1.2.Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 4. 1.3.Amenajări pentru protecţia mediului 0.00 0.00 0.00 0.00

5 Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare oboectivului 0.00 0.00 0.00 0.00

6 Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

7 3.1. Studii de teren,topo 10,000.0 2,658.4 0.0 0.0 8 3.2. Cheltuieli pentru avize, acorduri,retele 10,000.0 2,658.4 0.0 0.0 9 3.3.1. Cheltuieli pentru proiectare 10 3.3.1.1. SC DRUM PROIECT SRL 65,000.0 17,279.4 65,000.0 17,279.4 11 3.3.1.2. SC ELECTRICA SA 0.0 0.0 0.0 0.0 12 3.3.1.3. SC ROMTELECOM SA 0.0 0.0 0.0 0.0 13 3.4. Cheltuieli pentru organizare licitaţii 0.0 0.0 0.0 0.0 14 3.5.Consultanta asistenta tehnica 7,000.0 1,860.9 0.0 0.0 15 3.6. Supraveghere tehnica diriginte de santier 4,500.0 1,196.3 4,500.0 1,196.3 16 TOTAL 96,500.0 25,653.3 69,500.0 18,475.7

17 Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază

18 4.1. DO 1 Lucrări rutiere* 493,623.4 131,223.5 493,623.4 131,223.5 19 4.2. DO 2 Lucrari peisagistica* 923,220.4 245,426.4 923,220.4 245,426.4 20 4.3. DO 3 Lucrari edilitare* 349,466.5 92,901.2 349,466.5 92,901.2 21 4.4. DO 4 Lucrari electrice* 278,302.0 73,983.0 278,302.0 73,983.0

29 Total cheltuieli pentru investiţia de bază

2,044,612. 3 543,534.1

2,044,612. 3 543,534.1

30 Capitolul 5. Alte cheltuieli

31 5.1. Organizare şantier (3,5%) 71,561.4 19,023.7 71,561.4 19,023.7 32 5.2. Comisioane, taxe etc 0.0 0.0 0.0 0.0 33 5.2.1. Cota Inspecţiei de Stat în Construcţii (0,7%) 14,312.3 3,804.7 0.0 0.0 34 5.2.2. Fond casa soc.a constr. (0,5%) 10,223.1 2,717.7 0.0 0.0 35 5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute (5%) 102,230.6 27,176.7 0.0 0.0 36 5.4. Cartea constructiei 3,328.0 884.7 0.0 0.0 37 5.5. TOTAL 201,655.4 53,607.5 71,561.4 19,023.7

38 TOTAL GENERAL

2,342,767. 6 622,794.9

2,185,673. 7 581,033.5

39 Din care C+M

2,116,173. 7 562,557.8

2,116,173. 7 562,557.8

*Obiectele sunt detaliate in Centralizatorul Categoriilor de Lucrari pentru fiecare obiect in parte la ANEXA 1 Curs valutar (4 Martie 2008) 1 Euro = 3.7617 lei Întocmit: ing. Zoia Bota S.C. DRUM PROIECT S.R.L.

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA Se aprobă JUDEŢUL TIMIŞ Primar, MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA DIRECŢIA DE MEDIU SERVICIUL SPAŢII VERZI NR SC 2008 – 4596 / 06.03.2008

REFERAT

Conform Studiului de Fezabilitate (întocmit în anul 1999) „Amenajarea Parcului Zona Uzinei” aprobat prin HCL nr. 74/2001, la sfârşitul anului 2007 s-a întocmit Proiectul Tehnic cu numărul DP 1010/2007 de către SC DRUM- PROIECT SRL Timişoara, rezultând o valoare de 2.342.767,60 lei conform devizului general pentru investiţia „Amenajarea Parcului Zona Uzinei” din municipiul Timişoara.

Având în vedere Procesul verbal de modificare a temei de proiectare din Caietul de Sarcini pentru „Întocmirea Proiectului Tehnic la Parcul Zona Uzinei” nr. SC 2007-16914/25.07.2007 (anexat) şi diferenţele de curs valutar dintre anul 1999 şi anul 2008 a devizului general pentru investiţii: „Amenajarea Parcului Zona Uzinei”, de la valoarea de 10.090.200 mii lei ROL reprezentând 705.924,32 euro (la data de 04.03.1999 1 euro = 1,42936) la valoarea de 2.342.767,60 lei RON, reprezentând 622.794,9 euro (la data de 04.03.2008 1 euro = 3,7617), propunem Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara aprobarea reactualizării Studiului de Fezabilitate pentru „Amenajarea Parcului Zona Uzinei” din municipiul Timişoara în valoare de 2.342.767,60 lei conform proiectului numărul DP 1010/2007 întocmit de SC DRUM-PROIECT SRL Timişoara, la cursul euro din data de 04.03.2008 (deviz anexat).

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU SEF SERVICIU SPAŢII VERZI VASILE CIUPA DIANA MIHAELA NICA

AVIZAT JURIDIC