keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 150/25.03.2008 privind aprobarea Convenţiei între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen pentru susţinerea unor servicii sociale la nivelul Municipiului Timişoara

25.03.2008

Hotararea Consiliului Local 150/25.03.2008
privind aprobarea Convenţiei între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen pentru susţinerea unor servicii sociale la nivelul Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 706/04.03.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, pretecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
Având în vedere Decizia nr. 28/10.02.2006 a Comisiei de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale Timiş prin care Fundaţia Umanitară Chosen a fost acreditată pentru tipul de serviciu - Centru de zi;
În conformitate cu prevederile art. 33 şi art. 40 din Legea 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială ;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(e) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin2. din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă încheierea unei convenţii între Consiliul Local al Municipiului Timişoara, cu sediul în Timişoara- Bv. C.D.Loga nr.1 şi Fundaţia Umanitară Chosen, cu sediul în Timişoara-Calea Buziaşului nr.84, pe o perioadă de un an, pentru furnizarea de servicii sociale la nivelul Municipiului Timişoara , conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Se aprobă alocarea sumei de 45.873 lei din bugetul local, de la Capitolul 68.02-Asigurari si asistenta sociala, Subcapitolul 68.02.06- Asistenta sociala pentru familie si copii pentru plata salariilor unui număr de 3 persoane angajate în cadrul Centrului de zi "Casa Olarului" al Fundaţiei Umanitare Chosen.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primăria Municipiului Timişoara - Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Fundaţia Umanitară Chosen şi Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroul Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Fundaţiei Umanitare Chosen ;
- Mass-media locale .Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

CONSILIUL LOCAL TIMIŞOARA Aprobat, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara PRIMAR Nr. 706/04.03.2008 GHEORGHE CIUHANDU R E F E R A T

privind propunerea de aprobare a convenţiei între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen pentru susţinerea unor servicii sociale la

nivelul Municipiului Timişoara Fundaţia Umanitară Chosen, cu sediul în Municipiul Timişoara, Calea Buziaşului nr. 84, este o organizaţie neguvernamentală fără scop lucrativ, care furnizează servicii sociale destinate copiilor proveniţi din familii aflate în dificultate. Prin adresa nr. SC2008-001955 din data de 01.02.2008, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara, Fundaţia Umanitară Chosen, solicită susţinere financiară din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara pentru asigurarea plăţii contravalorii salariilor unui număr de 3 persoane angajate în cadrul Centrului de Zi „Casa Olarului” al Fundaţiei. Centrului de Zi „Casa Olarului” a fost acreditat de către Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale Timiş prin Decizia nr. 28/10.02.2006 şi a obţinut Licenţa de Funcţionare de la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului. Centrul de Zi are drept scop prevenirea abandonului familial şi şcolar în cazul copiilor proveniţi din familii defavorizate din punct de vedere socio-economic din Municipiul Timişoara. În prezent Centrul de Zi „Casa Olarului” este frecventat de un număr de 25 copii proveniţi din diverse zone ale oraşului. Copii beneficiază de servicii de asistenţă socială, asistenţă medicală, consiliere psihologică şi de activităţi pedagogice. Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara a avut o bună colaborare cu Fundaţia Umanitară Chosen, concretizată prin încheierea de convenţii de parteneriat, începând cu anul 2006. De asemenea, Serviciul pentru Protecţia Copilului şi Familiei, din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară, întocmeşte planul de servicii individual pentru copii integraţi în Centrul de Zi „Casa Olarului”. Trimestrial sunt transmise la Serviciul pentru Protecţia Copilului şi Familiei fişele de monitorizare ale planului de servicii. Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 290/20005, Fundaţia Umanitară Chosen România primeşte 15 porţii de mâncare gratuită de la Cantina de Ajutor Social a Consiliului Local al Municipiului Timişoara. În prezent, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară nu poate să răspundă tuturor solicitărilor de asistenţă socială în ceea ce priveşte familiile în dificultate şi copii acestora. În acest sens, activitatea desfăşurată de Fundaţia Umanitară Chosen vine în completarea serviciilor oferite de către Direcţie. Menţionăm faptul că Fundaţia Umanitară Chosen are o experienţă de opt ani în acordarea de servicii sociale de tip centru de zi şi este singurul furnizor de servicii sociale destinate copiilor din zona în care funcţionează (Calea Buziaşului).

Fundaţia Umanitară Chosen dispune de resurse financiare proprii pentru a asigura: - cheltuielile de întreţinere pentru sediul Centrului de Zi, - plata salariilor celorlalţi angajaţi ai Centrului (director, contabil, bucătar), - o parte din cheltuielile necesare asigurării unei mese pe zi, - cheltuielile pentru organizarea taberelor anuale, pentru copiii din Centrul de Zi Luând în considerare cele menţionate, în temeiul art.33, lit.(d) şi art. 40, alin 3, lit (a) din Legea nr.47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială şi în conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(e) şi alin 7, lit. (a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată propunem:

- aprobarea încheierii unei convenţii de parteneriat între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen , pentru o perioadă de un an;

- asigurarea plăţii salariilor pentru cele 3 persoane ( un psiholog – normă întreagă, un asistent social - normă întreagă, un educator specializat – normă întreagă) se va realiza conform sistemului de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar, în sumă de 45.873 lei;

În total se solicită alocarea, din bugetul Consiliului Local al Municipiului Timişoara a sumei de 45.873 lei. Alăturat anexăm următoarele:

- copie după solicitarea Fundaţiei Umanitare Chosen nr. S.C. 2008-001955 din data de 01.02.2008;

- organigrama Fundaţiei Umanitare Chosen, la Anexa I; - tabel cuprinzând fondul de salarii la nivel de an 2008-2009, pentru cele 3

persoane propuse pentru salarizare, la Anexa II.

Viceprimar, Adrian Orza

Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Fundaţia Umanitară Chosen

Director executiv Director Maria Stoianov dr. Oana Ciucure

Primăria Municipiului Timişoara Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară

Şef Serviciu Juridic, Consilier juridic, Mirela Lasuschievici Mariana Sărac

Primăria Municipiului Timişoara - Direcţia Economică Director executiv,

Smaranda Haracicu

Atasament: Conventie.pdf

Anexă la HCLMT nr……………

CONVENŢIE 1.Părţile contractante: 1.1 Consiliul Local al Municipiului Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bulevardul C.D. Loga nr.1, reprezentat prin domnul Primar Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU şi 1.2 Fundaţia Umanitară Chosen - persoană juridică română fără scop patrimonial, cu sediul în Timişoara, Calea Buziaşului, nr. 84, având certificatul de înregistrare fiscală nr. 13482254, fiind constituită şi înregistrată în Registrul persoanelor juridice în baza Sentinţei Civile nr. 338 din 14.09.2000 a Judecătoriei Timişoara, reprezentată prin doamna Ciucure Oana – director, Având în vedere dispoziţiile O.G. nr.68/2003, privind serviciile sociale, aprobată prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială, H.G. nr. 1826/2005, pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a serviciilor sociale şi ale altor acte normative privind protecţia socială; În considerarea scopului Fundaţiei Umanitare Chosen, prevăzut în actele sale constitutive şi ale activităţii acesteia de la înfiinţare până în prezent, constând în furnizarea de servicii sociale pentru copii provenind din familii aflate în dificultate; În scopul asigurării nevoilor sociale existente la nivelul comunităţii Municipiului Timişoara; Convin următoarele: 2. Obiectul convenţiei: 2.1. Obiectul convenţiei constă în susţinerea financiară, prin alocarea din bugetul Consiliului Local al Municipiului Timişoara a sumei de 45.873 lei, a serviciului Centrul de Zi „Casa Olarului” oferit de Fundaţia Umanitară Chosen. Serviciul se adresează copiilor proveniţi din familii în dificultate cu domiciliul în municipiul Timişoara. 2.2. Susţinerea financiară a serviciilor prevăzute la pct. 2.1. se face prin plata salariilor şi a contribuţiilor aferente unui număr de 3 angajaţi, conform sistemului de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar după cum urmează : un post asistent social – cu normă întreagă, un post psiholog – cu normă întreagă şi un post educator specializat – cu normă întreagă. 3. Durata convenţiei: 3.1. Durata convenţiei este de un an, din momentul emiterii Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara. 3.2. Prezenta convenţie poate fi prelungită prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara. 4.Drepturile şi obligaţiile părţilor: 4.1 Consiliul Local al Municipiului Timişoara are următoarele drepturi şi obligaţii: a) asigură mijloacele financiare pentru susţinerea plăţii salariilor şi a contribuţiilor aferente unui număr de 3 persoane angajate cu normă întreagă, conform obiectului prezentei convenţii; b) realizează controlul financiar asupra utilizării fondurilor alocate ; c) asigură trimestrial activitatea de monitorizare şi evaluare, pentru acordarea serviciilor sociale care constituie obiectul prezentei convenţii, prin intermediul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara.

4.2. Fundaţia Umanitară Chosen are următoarele drepturi şi obligaţii : a) folosirea fondurilor alocate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara pentru susţinerea plăţii salariilor şi a contribuţiilor aferente unui număr de 3 angajaţi, conform obiectului prezentei convenţii; b) asigurarea egalităţii de şanse şi nediscriminarea în furnizarea serviciilor sociale; c) susţinerea activităţii necesare furnizării serviciilor sociale menţionate, în scopul respectării standardelor generale de calitate şi a tuturor reglementărilor legale în vigoare; d) întocmirea şi prezentarea trimestrială la Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a rapoartelor de monitorizare ale activităţilor care fac obiectul prezentei convenţii; e) acordarea serviciilor sociale care fac obiectul prezentei convenţii, cu prioritate, cazurilor referite de către Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara, în limita locurilor disponibile; f) colaborarea cu serviciile similare din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară, prin realizarea unor activităţi în parteneriat, în scopul întâmpinării nevoilor sociale a copiilor provenind din familii în dificultate, din Municipiul Timişoara; g) menţionarea pe actele şi documentele elaborate de Fundaţia Umanitară Chosen cu privire la obiectul prezentei convenţii, a sprijinului acordat de Consiliul Local al Municipiului Timişoara. 5. Rezilierea convenţiei: Constituie motiv de reziliere a convenţiei următoarele: a) nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezenta convenţie de către una dintre părţi; b) încălcarea de către Fundaţia Umanitară Chosen a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale; c) retragerea sau anularea autorizaţiei de funcţionare sau a acreditării Fundaţiei Umanitare Chosen de către organele competente; d) schimbarea obiectului de activitate a Fundaţiei Umanitare Chosen. 6. Încetarea convenţiei: Constituie motiv de încetare a convenţiei : a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat convenţia, cu excepţia situaţiei în care aceasta este prelungită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara; b) acordul părţilor privind încetarea convenţiei; c) hotărârea definitivă şi irevocabilă a unei instanţe judecătoreşti; d) încetarea activităţii Fundaţiei Umanitare Chosen prin desfiinţare, lichidare, dizolvare; e) forţa majoră, dacă este invocată. 7. Soluţionarea litigiilor : 7.1. Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentei convenţii. 7.2. Limba care guvernează convenţia este limba română. 7.3. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentei convenţii, trebuie să fie transmisă în scris. 7.4. Convenţia va fi interpretată conform legilor din România. 7.5. Prezenta convenţie se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Primăria Municipiului Timişoara Fundaţia Umanitară Chosen Primar Director Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU Dr. CIUCURE OANA