keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 116/30.03.2010 privind incheierea actului aditional de prelungire cu un an a Conventiei- anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 150/25.03.2008 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen

30.03.2010

Hotararea Consiliului Local 116/30.03.2010
privind incheierea actului aditional de prelungire cu un an a Conventiei- anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 150/25.03.2008 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 652/01.03.2010 al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere Adresa nr. SC2010-003885/17.02.2010 a Fundaţiei Umanitare Chosen;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 150/25.03.2008 privind aprobarea convenţiei între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen pentru susţinerea unor servicii sociale la nivelul Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.124/24.03.2009 privind aprobarea prelungirii cu un an a Conventiei încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen;
În conformitate cu prevederile art. 33 şi art. 40 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. d) şi e), alin. (6) lit.a) pct.2 şi alin (7), lit. a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă incheierea actului aditional de prelungire cu un an a Conventiei- anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 150/25.03.2008 privind aprobarea convenţiei între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen pentru susţinerea unor servicii sociale la nivelul Municipiului Timişoara, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Fundaţia Umanitară Chosen şi Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică :
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Direcţiei de Mediu;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
-Fundaţiei Umanitare Chosen;
-Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IONEL BUNGĂU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Anexă la HCLMT nr…… din……………. ACT ADIŢIONAL

La Convenţia- anexa la HCLMT nr. 29/29.01.2008

1.Părţile convenţiei: 1.1 Consiliul Local al Municipiului Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bulevardul C.D. Loga nr.1, reprezentat prin domnul Primar Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU şi 1.2 Fundaţia Timişoara '89 - persoană juridică română fără scop patrimonial, cu sediul în Timişoara, Spl. Nicolae Titulescu nr. 2, având certificatul de înregistrare fiscală nr. 6554498 , fiind constituită şi înregistrată în Registrul persoanelor juridice în baza Sentinţei Civile nr. 187 din 29.03.1990 a Tribunalului Timiş, acreditată prin Decizia nr. 158/29.10.2008 şi Decizia nr, 167/27.01.2009, reprezentată prin domnul Petru Ilieşu – preşedinte, În scopul asigurării nevoilor sociale existente la nivelul comunităţii Municipiului Timişoara; au convenit încheierea prezentului act adiţional la Convenţia- anexa la H.C.L.M.T. nr. 29/29.01.2008 privind aprobarea convenţiei între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Timişoara '89 pentru susţinerea unor servicii sociale la nivelul Municipiului Timişoara; Art.1. Convenţia- anexa la H.C.L.M.T. nr. 29/29.01.2008 se prelungeşte pe o perioadă de un an, până la 29.01.2011, cu următoarele modificări:

Susţinerea financiară se acordă pentru Serviciul de Urgenţe Sociale care cuprinde Serviciul de Informare şi Consiliere şi Centru de Găzduire temporară a persoanelor adulte fără adăpost, prin asigurarea plăţii salariilor şi a contribuţiilor aferenteunui număr de 5 angajaţi cu normă întreagă ( 2 psihologi, un administrator, o bucătăreasă şi un contabil), conform sistemului de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar, în schimbul reducerii cu 30% a suportării costurilor consumabilelor, respectiv hârtie şi cartuşe pentru imprimantă şi copiator

Art.2. Toate celelalte clauze ale Convenţiei rămân neschimbate. Art.3. Prezentul act adiţional s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Primăria Municipiului Timişoara Fundaţia Timişoara '89 Primar Preşedinte Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU Petru Ilieşu

- ;

Atasament: Referat.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Aprobat, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară PRIMAR Nr. 652/01.03.2010 Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

R E F E R A T

privind aprobarea încheierii actului adiţional de prelungire a Convenţiei - anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 150/25.03.2008, încheiată între Consiliul Local al

Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen

Fundaţia Umanitară Chosen cu sediul în Municipiul Timişoara, Calea Buziaşului nr. 84, este o organizaţie neguvernamentală care furnizează servicii sociale destinate copiilor care provin din familii aflate în situaţie de dificultate socială. În cadrul Fundaţiei Umanitare Chosen funcţionează două servicii, şi anume: Centrul de Zi „Casa Olarului”, serviciu parţial susţinut financiar din bugetul local şi Centrul de asistare a tinerilor peste 18 ani. În anul 2008, Fundaţia Umanitară Chosen a solicitat şi obţinut din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, pentru o perioadă de un an, susţinere financiară pentru desfăşurarea activităţilor din cadrul Centrului de zi „Casa Olarului”, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 150/25.03.2008, privind aprobarea convenţiei între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen pentru susţinerea unor servicii sociale la nivelul Municipiului Timişoara. Obiectul convenţiei a constat în susţinerea financiară a Centrului de zi „Casa Olarului” prin plata salariilor şi a contribuţiilor aferente unui număr de 3 angajaţi, cu normă întreagă, conform sistemului de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar după cum urmează : un post asistent social, un post psiholog şi un post educator specializat. În anul 2009, în urma solicitării depuse de Fundaţia Umanitară Chosen, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat prelungirea cu încă un an a Convenţiei amintite, cu menţinerea obiectului acesteia, prin emiterea Hotărârii nr. 124/24.03.2009. Reprezentanţii Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară au realizat trimestrial activitatea de monitorizare şi evaluare a serviciului susţinut financiar, începând cu anul 2008, ca urmare a obligaţiilor părţilor stabilite în convenţie. Din analiza activităţilor desfăşurate în cadrul Centrului de zi „Casa Olarului” s-a constatat că acest serviciu: funcţionează cu respectarea standardelor generale de calitate în domeniul furnizării de servicii sociale; oferă servicii destinate copiilor şi familiilor acestora în sistem integrat (sociale, medicale, de educaţie), acoperind zona Buziaşului din municipiul Timişoara care este slab reprezentată de alţi furnizori de servicii sociale. Furnizorul privat de servicii sociale are în vedere demararea lucrărilor de extindere a Centrului de zi „Casa Olarului”, aspect care va permite să răspundă mai bine nevoilor zonale de servicii sociale, să acorde servicii la un număr mai mare de beneficiari şi să diversifice serviciile existente. Prin adresa nr. SC2010-003885/17.02.2010 , înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara, Fundaţia Umanitară Chosen solicită Consiliului Local aprobarea prelungirii susţinerii financiare a serviciului social de tip Centrul de zi „Casa Olarului”, pentru un an, fără nici o modificare faţă de susţinerea financiară din anul 2009, şi anume: plata salariilor şi a contribuţiilor aferente unui număr de 3 angajaţi, cu normă întreagă, pe posturi de asistent social, psiholog şi educator specializat, în sumă de 60.180 lei, reprezentând cheltuielile estimate pentru 12 luni ( aprilie 2010 – martie 2011). În prezent, Fundaţia Umanitară Chosen nu are posibilitatea de a susţine financiar întreaga activitate a Centrului de zi „Casa Olarului”, însă dispune de resurse financiare proprii pentru a asigura: plata cheltuielilor legate de întreţinerea imobilului ( aflat în proprietatea Fundaţiei), plata salariilor celorlalţi

COD FP53-01,ver 1

angajaţi ai Fundaţiei (director, contabil, bucătar), cheltuielile pentru organizarea taberelor anuale, pentru copiii din Centrul de Zi şi o parte din cheltuielile necesare asigurării hranei copiilor. Precizăm că serviciile furnizate de Fundaţia Umanitară Chosen, prin Centrul de zi Casa Olarului sunt acordate în scopul prevenirii abandonului familial şi şcolar în rândul copiilor proveniţi din familii defavorizate din municipiul Timişoara, oferind servicii de asistenţă socială, medicală, consiliere psihologică şi activităţi pedagogice. Luând în considerare cele menţionate, în temeiul art.33, lit.(d) şi art.40 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială, şi în conformitate cu prevederile art.36 alin.2, lit.”d” şi lit.”e”, alin. 6 lit.” a” pct.2 şi alin 7, lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

PROPUNEM:

1.Încheierea actului adiţional de prelungire cu un an a Convenţiei - anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara 150/25.03.2008, încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen pentru susţinerea unor servicii sociale la nivelul Municipiului Timişoara, conform anexei. La prezentul referat anexăm în copie următoarele:

− solicitarea Fundaţiei Umanitare Chosen nr. SC2010-003885/17.02.2010. − anexa la solicitarea nr. SC2010-003885/17.02.2010, reprezentând calculul cheltuielilor de

personal. − Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara 150/25.03.2008, privind aprobarea

Convenţiei între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen pentru susţinerea unor servicii sociale la nivelul Municipiului Timişoara.

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara 124/24.03.2009, privind aprobarea prelungirii cu un an a Convenţiei încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen.

VICEPRIMAR

Dipl. Ing. Adrian ORZA

Primăria Municipiului Timişoara

Serviciul Juridic Direcţia Economică Şef serviciu Director executiv Mirela Lasuschevici Smaranda Haracicu

Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară

Director executiv Consilier juridic Maria Stoianov Mariana Sărac

Inspector gr. principal

Georgeta Stîngu

COD FP53-01,ver 1