keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 179/29.03.2013 privind încheierea actului aditional de prelungire cu un an a Conventiei- anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 150/25.03.2008 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen

29.03.2013

Hotararea Consiliului Local 179/29.03.2013
privind încheierea actului aditional de prelungire cu un an a Conventiei- anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 150/25.03.2008 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 1067/13.03.2013 al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Nicolae ROBU;
Având în vedere Adresa nr. SC2013-005668/28.02.2013 a Fundaţiei Umanitare Chosen;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.150/25.03.2008 privind aprobarea convenţiei între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen pentru susţinerea unor servicii sociale la nivelul Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.124/24.03.2009, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.116/30.03.2010, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului TImişoara nr. 114/29.03.2011 şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.131/27.03.2012 privind aprobarea prelungirii cu un an a Conventiei încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen ;
În conformitate cu prevederile art. 136, alin (1), lit. a) din Legea 292/2011 a asistenţei sociale;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit. "d" şi "e", alin. 6 lit."a" pct.2 şi alin 7, lit. "a", din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă incheierea actului aditional de prelungire cu un an a Conventiei- anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 150/25.03.2008 privind aprobarea convenţiei între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen pentru susţinerea unor servicii sociale la nivelul Municipiului Timişoara, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Fundaţia Umanitară Chosen şi Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara .

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Economice ;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Compartimentului Control;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Fundaţiei Umanitare Chosen;
-Mass-media locale.Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

COD FO53-01,ver 1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Aprobat, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară PRIMAR Nr. 1067/13.03.2013 NICOLAE ROBU

R E F E R A T privind încheierea actului aditional de prelungire cu un an a Conventiei- anexa la Hotărârea Consiliului Local al

Municipiului Timişoara nr. 150/25.03.2008 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen

Fundaţia Umanitară Chosen, cu sediul în Municipiul Timişoara, Calea Buziaşului, nr. 84 este organizaţie

neguvernamentală, fără scop patrimonial, care furnizează servicii sociale destinate copiilor proveniţi din stradă şi copiilor provenind din medii defavorizate, precum şi familiilor lor.

În anul 2008, Fundaţia Umanitară Chosen a solicitat şi obţinut din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara susţinere financiară pentru desfăşurarea activităţilor sociale în comunitatea locală, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 150/25.03.2008, privind aprobarea convenţiei între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen pentru susţinerea de servicii sociale. Obiectul convenţiei a constat în susţinerea financiară a serviciului Centrul de Zi „Casa Olarului” pentru copiii proveniţi din familii în dificultate cu domiciliul în municipiul Timişoara prin plata salariilor şi a contribuţiilor aferente unui număr de 3 angajaţi (psiholog, asistent social şi educator specializat), cu normă întreagă, conform sistemului de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar.

În anii 2009, 2010, 2011 şi 2012 Fundaţia Umanitară Chosen a revenit cu solicitări de prelungire a Convenţiei amintite mai sus. În acest sens au fost emise Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 124/24.03.2009, nr. 116/30.03.2010, nr. 114/29.03.2011 şi nr. 131/27.03.2012, privind aprobarea încheierii actului adiţional de prelungire cu câte un an a Convenţiei – anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 150/25.03.2008, încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen. Menţionăm că s-a menţinut obiectul convenţiei.

Reprezentanţii Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară au realizat trimestrial activitatea de monitorizare a serviciului susţinut financiar, începând cu anul 2008, ca urmare a obligaţiilor părţilor stabilite în convenţie. Rezultatele analizei activităţilor desfăşurate au demonstrat faptul că acest serviciu: funcţionează cu respectarea standardelor generale de calitate în domeniul furnizării de servicii sociale; oferă servicii adaptate nevoilor comunităţii; este vizibil în comunitatea locală; dispune de personal specializat capabil de a gestiona problemele beneficiarilor; iniţiază parteneriate cu alţi actori sociali locali; asigură accesul egal la serviciile sociale pentru toate categoriile de beneficiari.

Prin adresa nr. SC2013-005668 din data de 28.02.2013, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara, Fundaţia Umanitară Chosen solicită Consiliului Local al Municipiului Timişoara, aprobarea prelungirii susţinerii financiare a activităţii Serviciului Centrul de zi „Casa Olarului” pentru anul 2013, fără modificări faţă de convenţia iniţială, prin: plata salariilor şi contribuţiilor aferente unui număr de trei angajaţi, cu normă întreagă, conform sistemului de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar după cum urmează: 1 post psiholog, 1 post asistent social, 1 post pedagog.

Bugetul în limitele căruia se va susţine financiar fundaţia este în cuantum de 25.000 lei. Precizăm că serviciile furnizate de Fundaţia Umanitară Chosen, prin Centrul de zi Casa Olarului, sunt

acordate în scopul prevenirii abandonului familial şi şcolar în rândul copiilor proveniţi din familii defavorizate din municipiul Timişoara, oferind servicii de asistenţă socială, medicală, consiliere psihologică şi activităţi pedagogice. Serviciul social acordat este singurul serviciu acreditat de acest tip din zona de sud a oraşului şi vine în completarea serviciilor sociale furnizate de Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară, în subordinea căreia există un singur centru de zi pentru copii provenind din medii defavorizate. Menţionăm că, în art.66 din Legea 292/2011 – Legea asistenţei sociale „Statul asigură protecţia copilului şi garantează respectarea tuturor drepturilor sale prin activitatea specifică realizată de autorităţile/instituţiile publice cu atribuţii în domeniu.”, respectiv alin (3) „Copilul are dreptul de a beneficia de măsuri de asistenţă socială, în

COD FO53-01,ver 1

funcţie de situaţia sa personală şi de situaţia socioeconomică a familiei sau a persoanelor în întreţinerea cărora se află.” şi alin (4) „Pentru realizarea obligaţiilor ce le revin faţă de copil, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale susţin familia prin acordarea de beneficii de asistenţă socială, precum şi prin asigurarea de servicii sociale.”.

Fundaţia Umanitară Chosen a dovedit de-a lungul timpului că este interesată de creşterea calităţii vieţii persoanelor din comunitate, realizând un proiect de diagnoză socială în anul 2008, iar în urma nevoilor descoperite a depus eforturi pentru a mări capacitatea Centrului de zi prin lucrări de extindere care au debutat în primăvara anului 2012. În prezent, se fac eforturi de a face faţă cererilor de integrarea a copiilor din comunitate în acest centru de zi, chiar dacă locurile sunt insuficiente. De asemenea, Fundaţia Umanitară Chosen îşi finanţează în totalitate un alt program destinat asistării tinerilor care au împlinit 18 ani, mulţi dintre aceşti tineri fiind asistaţi în prealabil în Centrul de Zi „Casa Olarului”.

Precizăm că Fundaţia Umanitară Chosen suportă din bugetul propriu cheltuielile legate de administrarea imobilului, precum şi plata celorlalţi angajaţi ai organizaţiei în scopul continuării asigurării serviciilor sociale furnizate în Centrul de zi, pentru copii şi în Centrul de asistare a tinerilor peste 18 ani. De asemenea, acordă copiilor din Centrul de zi „Casa Olarului” cina, desertul, îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizitele şcolare, tabără şi program de vară.

Luând în considerare cele menţionate, în baza dispoziţiilor art. 136, alin (1), lit. a) din Legea 292/2011 a asistenţei sociale, şi în conformitate cu prevederile art.36 alin (2), lit.(d şi lit.(e, alin. (6) lit. (a pct.2 şi alin (7), lit. (a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,

PROPUNEM: încheierea actului aditional de prelungire cu un an a Conventiei- anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 150/25.03.2008 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen, conform anexei.

VICEPRIMAR TRAIAN STOIA

Primăria Municipiului Timişoara

Serviciul Juridic Direcţia Economică Director executiv

Smaranda Haracicu

Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Director executiv Maria Stoianov

Consilier Juridic Inspector Mariana Sărac Angela Ciupa-Rad

Atasament: anexa_hcl_179.pdf

Anexă la HCLMT nr. ……… din…………….

ACT ADIŢIONAL La Convenţia- anexa la H.C.L.M.T. nr. 150/ 25.03.2008

1.Părţile convenţiei: 1.1 Consiliul Local al Municipiului Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bulevardul C.D. Loga nr.1,reprezentat prin domnul Primar NICOLAE ROBU şi 1.2 Fundaţia Umanitară Chosen - persoană juridică română fără scop patrimonial, cu sediul în Timişoara,Calea Buziaşului, nr. 84, având certificatul de înregistrare fiscală nr. 13482254, fiind constituită şi înregistrată în Registrul persoanelor juridice în baza Sentinţei Civile nr. 338 din 14.09.2000 a Judecătoriei Timişoara, reprezentată prin doamna Ciucure Oana – director, În scopul asigurării nevoilor sociale existente la nivelul comunităţii Municipiului Timişoara; au convenit încheierea prezentului act adiţional la Convenţia- anexa la H.C.L.M.T. nr. 150/ 25.03.2008 privind aprobarea convenţiei între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen pentru susţinerea unor servicii sociale la nivelul Municipiului Timişoara; Art.1. Convenţia - anexa la H.C.L.M.T. nr. 150/ 25.03.2008 se prelungeşte pe o perioadă de un an, până la data de 25.03.2014. Art.2 Susţinerea financiară a serviciilor prevăzute la pct.2.1 din Convenţia - anexa la H.C.L.M.T. nr. 150/ 25.03.2008 se face conform convenţiei anterioare. Art.3. Toate celelalte clauze ale Convenţiei rămân neschimbate. Art.4. Prezentul act adiţional s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Primăria Municipiului Timişoara Fundaţia Umanitară Chosen Primar Preşedinte NICOLAE ROBU CIUCURE OANA