keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 131/27.03.2012 privind incheierea actului aditional de prelungire cu un an a Conventiei - anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 150/25.03.2008 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen

27.03.2012

Hotararea Consiliului Local 131/27.03.2012
privind incheierea actului aditional de prelungire cu un an a Conventiei - anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 150/25.03.2008 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 0727/23.02.2012 al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe CIUHANDU;
Având în vedere Adresa nr. SC2012-004832 / 22.02.2012 a Fundaţiei Umanitare Chosen;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 150/25.03.2008 privind aprobarea convenţiei între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen pentru susţinerea unor servicii sociale la nivelul Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timiţoara nr.124/24.03.2009, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.116/30.03.2010 şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 114/29.03.2011 privind aprobarea prelungirii cu un an a Conventiei încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen;
În conformitate cu prevederile art. 136, alin (1), lit. a) din Legea 292/2011 Legea asistenţei sociale;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. d) şi e), alin. (6) lit. a) pct. 2 şi alin. (7), lit. a), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă incheierea actului aditional de prelungire cu un an a Conventiei- anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 150/25.03.2008 privind aprobarea convenţiei între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen pentru susţinerea unor servicii sociale la nivelul Municipiului Timişoara, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Fundaţia Umanitară Chosen şi Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara .

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Fundaţiei Umanitare Chosen;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
ADRIAN PAU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_Chosen.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Aprobat, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară P Nr, 0727/23.02.2012 Dr.Ing. Gi I NDU REFERAT privind încheierea actului adițional de prelungire cu un an a Convenției - anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 150/25.03.2008, încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen Fundația Umanitară Chosen, cu sediul în Municipiul Timişoara, Calea Buziaşului, nr. 84 este organizație neguvernamentală, fără scop patrimonial, care furnizează servicii sociale destinate copiilor proveniți din stradă şi copiilor provenind din familii defavorizate, precum şi familiilor lor. În anul 2008, Fundația Umanitară Chosen a solicitat şi obţinut din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara susţinere financiară pentru desfăşurarea activităţilor sociale în comunitatea locală, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 150/25.03.2008, privind aprobarea convenției între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundația Umanitară Chosen pentru susţinerea de servicii sociale. Obiectul convenției a constat în susţinerea financiară a serviciului Centrul de Zi „Casa Olarului” pentru copiii proveniți din familii în dificultate cu domiciliul în municipiul Timişoara prin: - plata salariilor şi a contribuţiilor aferente unui număr de 3 angajaţi, cu normă întreagă, conform sistemului de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar după cum urmează : un post de psiholog, un post de asistent social, un post de educator specializat; În anii 2009, 2010 şi 2011, Fundaţia Umanitară Chosen a revenit cu solicitări de prelungire a Convenţiei amintite mai sus. În acest sens au fost emise Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 124/24.03.2009, nr. 116/30.03.2010 şi nr. 114/29.03.2011, privind aprobarea încheierii actului adiţional de prelungire cu câte un an a Convenţiei — anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 150/25.03.2008, încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen. Menţionăm că s-a menținut obiectul convenției. Reprezentanții Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară au realizat trimestrial activitatea de monitorizare şi evaluare a serviciului susţinut financiar, începând cu anul 2008, ca urmare a obligațiilor părților stabilite în convenție. Rezultatele analizei activităților desfăşurate au demonstrat faptul că acest serviciu: funcţionează cu respectarea standardelor generale de calitate în domeniul furnizării de servicii sociale; oferă servicii adaptate nevoilor comunităţii; este vizibil în comunitatea locală; dispune de personal specializat capabil de a gestiona problemele asistaților; iniţiază parteneriate cu alți actori sociali locali; asigură accesul egal la serviciile sociale pentru toate categoriile de beneficiari. Prin adresa nr. SC2012-004832 din data de 22.02.2012, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara, Fundaţia Umanitară Chosen solicită Consiliului Local al Municipiului Timişoara, aprobarea prelungirii susţinerii financiare a activităţii Serviciului Centrul de zi „Casa Olarului” pentru anul 2012, fără modificări față de convenția inițială, prin: - Plata salariilor şi contribuţiilor aferente unui număr de trei angajaţi, cu normă întreagă, conform sistemului de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar după cum urmează: 1 post psiholog, 1 post asistent social, 1 post pedagog; COD FP53-0l,ver I n "n

Precizăm că serviciile furnizate de Fundația Umanitară Chosen, prin Centrul de zi Casa Olarului, sunt acordate în scopul prevenirii abandonului familial şi şcolar în rândul copiilor proveniți din familii defavorizate din municipiul Timişoara, oferind servicii de asistență socială, medicală, consiliere psihologică şi activităţi pedagogice. Serviciul social acordat este singurul serviciu acreditat de acest tip din zona de sud a oraşului şi vine în completarea serviciilor saciale furnizate de Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară. Fundaţia Umanitară Chosen a dovedit de-a lungul timpului că este interesată de creşterea calităţii vieţii persoanelor din comunitate, realizând un proiect de diagnoză socială în anul 2008, iar în urma nevoilor descoperite a depus eforturi pentru a mări capacitatea Centrului de zi prin lucrări de extindere care vor debuta în primăvara anului 2012. De asemenea, Fundaţia Umanitară Chosen îşi finanţează în totalitate un alt program destinat asistării tinerilor care au împlinit 18 ani, mulți dintre aceşti tineri fiind asistați în prealabil în Centrul de Zi „Casa Olarului?”. Precizăm că Fundaţia Umanitară Chosen suportă din bugetul propriu cheltuielile legate de întreţinere precum şi plata celorlalți angajați ai organizației în scopul continuării. asigurării serviciilor sociale furnizate în Centrul de zi, pentru copii şi în Centrul de asistare a tinerilor peste 18 ani. De asemenea, acordă copiilor din Centrul de zi „Casa Olarului” cina, desertul, îmbrăcăminte, încălţăminte şi rechizitele şcolare. Luând în considerare cele menţionate, în baza dispoziţiilor art. 136, alin (1), lit. a) din Legea 292/2011 a asistenţei sociale, şi în conformitate cu prevederile art.36 alin 2), liL(d şi Iit.(e, alin. (6) lit. (a pet.2 şi alin (7), lit. (a din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, PROPUNEM: Încheierea actului adiţional de prelungire cu un an a Convenției - anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 150/25.03.2008, încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen, pentru susţinerea unor servicii sociale la nivelul Municipiului Timişoara, conform anexei. Dipl. Ing. Adrihn ORZA Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Direcţia Economică Director executiv Dire executiv Maria Sţoianov Wilaracicu A V Biroul Juridic şi Resurse Umane Serviciul Juridic Consilier Juridic „Sef > Mariana Sărac ee OB MW a Inspector Angela Ciupa- COD FP53-01,ver 1

Anexă la HCLMT nr.......... elicei ceia ACT ADIȚIONAL La Convenția- anexa le H.CL.M.T. nr. 150/25.03.2008 L.Părţile convenției: 1.1 Consiliul Local al Municipiului Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bulevardul C.D. Loga nr.l, reprezentat prin domnul Primar Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU şi 1.2 Fundaţia Umanitară Chosen - persoană juridică română fără scop patrimonial, cu sediul în Timişoara, Calea Buziaşului, nr. 84, având certificatul de înregistrare fiscală nr. 13482254, fiind constituită şi înregistrată în Registrul persoanelor juridice în baza Sentinței Civile nr. 338 din 14.09.2000 a Judecătoriei Timişoara, reprezentată prin doamna Ciucure Oana — director, În scopul asigurării nevoilor sociale existente la nivelul comunităţii Municipiului Timişoara; au convenit încheierea prezentului act adiţional la Convenția- anexa la H.CLM.T, nr. 150/ 25.03.2008 privind aprobarea convenției între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundația Umanitară Chosen pentru susținerea unor servicii sociale la nivelul Municipiului Timişoara; Art.1. Convenţia - anexa la H.C.LM.T. nr. 150/ 25.03.2008 se prelungeşte pe o perioadă de un an, până la data de 25.03.2013. Art.2. Toate celelalte clauze ale Convenției rămân neschimbate. Art.3. Prezentul act adițional s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Primăria Municipiului Timişoara Fundaţia Umanitară Chosen Primar Preşedinte Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU Ciucure Oana