keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 172/07.04.2015 privind încheierea Actului adiţional de prelungire a Convenţiei, anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.150 /25.03.2008 -privind aprobarea Convenţiei între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen pentru susţinerea unor servicii sociale la nivelul Municipiului Timişoara

07.04.2015

Hotararea Consiliului Local 172/07.04.2015
privind încheierea Actului adiţional de prelungire a Convenţiei, anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.150 /25.03.2008 -privind aprobarea Convenţiei între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen pentru susţinerea unor servicii sociale la nivelul Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul cu nr. 1315/17.03.2015 al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Adresa nr. SC2015-0006069 din 05.03.2015 a Fundaţiei Umanitare "Chosen" prin care solicită prelungirea susţinerii financiare a Centrului de Zi "Casa Olarului" pe o perioadă de un an;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.150/25.03.2008 privind aprobarea convenţiei între Consilului Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară "Chosen" în vederea susţinerii financiare a Centrului de Zi "Casa Olarului" pentru susţinerea unor servicii sociale la nivelul Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.124/24.03.2009, nr.116/30.03.2010, nr. 114/29.03.2011, nr. 131/27.03.2012, nr. 179/29.03.2013, nr.148/25.03.2014 privind prelungirea cu un an a Convenţiei încheiată între Consiliul Local al Muncipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară "Chosen";
În conformitate cu prevederile 136, alin (1), lit. a) din Legea 292/2011 -Legea asistenţei sociale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2), lit.d) şi lit.e), alin. (6) lit. a) pct.2 şi alin (7), lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă încheierea Actului adiţional de prelungire cu un an, până la 25.03.2016 a Convenţiei-Anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.150/25.03.2008 - privind aprobarea convenţiei între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară "Chosen" pentru susţinerea unor servicii sociale la nivelul Municipiului Timişoara, în sensul susţinerii financiare a salariilor celor trei angajaţi: asistent social, psiholog şi educator, prin alocarea sumei de 59.000 lei pentru serviciul Centrul de Zi "Casa Olarului", conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Fundaţia Umanitară "Chosen" şi Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri,Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Fundaţiei Umanitare "Chosen";
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Aprobat, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara PRIMAR Nr.1315/17.03.2015 NICOLAE ROBU

R E F E R A T privindaprobarea încheierii Actului adiţional de prelungire a Convenţiei, anexă la H.C.L.M.T. nr.150

din25.03.2008 privind colaborareaîntre Consiliului Local al Municipiului Timişoara șiFundaţia Umanitară ”Chosen”

Fundaţia Umanitară Chosen, cu sediul în Municipiul Timişoara, Calea Buziaşului, nr. 84 este

organizaţie neguvernamentală, fără scop patrimonial, care furnizează servicii sociale destinate copiilor provenind din medii defavorizate, precum şi familiilor lor.

ColaborareadintreFundaţia Umanitară ”Chosen”şiConsiliul Local al MunicipiuluiTimişoaradatează din anul 2008, cândînbazauneiConvenții au foststabilitecondițiile de colaborareînscopulsusţinerii financiare pentru desfăşurarea activităţilor sociale în comunitatea locală. Convenția a fost aprobată prin Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.150/25.03.2008, obiectul convenţiei constând în susţinerea financiară a serviciului Centrul de Zi „Casa Olarului” pentru copiii proveniţi din familii în dificultate cu domiciliul în municipiul Timişoara, prin plata salariilor şi a contribuţiilor aferente unui număr de 3 angajaţi cu normă întreagă, conform sistemului de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar.

În anii 2009, 2010, 2011, 2012 şi 2013 la solicitarea FundaţieiUmanitare Chosen, a fost aprobată prelungirea cu câte un an a susținerii financiare din bugetul local, în aceiași termeni contractuali, conform HCLMT nr.124/24.03.2009, HCLMT nr.116/30.03.2010, HCLMTnr. 114/29.03.2011,HCLMTnr. 131/27.03.2012, HCLMT nr. 179/29.03.201. Începând cu anul 2014, conform HCLMT nr.148/25.03.2014, punctul 2 din Obiectul Convenției – anexă la HCLMT nr.150/25.03.2008 se modifică prin act aditional, pentru susținerea financiară, prin alocarea sumei de 59.000 lei a serviciului Centrul de Zi ”Casa Olarului” oferit de Fundația Umanitară ”Chosen”.

Prin adresa nr. SC2015-0006069 din 05.03.2015 înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara, Fundația Umanitară ”Chosen” solicită Consiliului Local al Municipiului Timișoara aprobarea prelungirii cu un an a susținerii financiare pentru serviciul socialCentrul de Zi ”Casa Olarului” pentru un număr de 3 angajați: un asistent social, un psiholog și un pedagog cu un buget total de 59.900 lei.

Reprezentanţii Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară au realizat trimestrial activitatea de monitorizare şi evaluare a serviciului susținut financiar, ca urmare a obligațiilor părților stabilite în convenție. La bazaevaluăriiefectuate au stat rapoartele de activitatetrimestrialece se referă, în principal, la numărulbeneficiarilor care frecventeazăserviciulînperioadamonitorizată, descriereaactivităţii, a frecvenţeiutilizăriiserviciilor de cătrebeneficiari,respectarealegislațieiprivindacordareaserviciilesociale,descriereaactivităţiipersoanelor a cărorsalariuestefinanţat din fondurileConsiliului Local al MunicipiuluiTimişoaraşi a rezultatelorobţinuteînintervenţia cu beneficiarii.Rezultatele analizei activităţilor desfăşurate au demonstrat faptul că acest serviciu: funcţionează cu respectarea standardelor generale de calitate în domeniul furnizării de servicii sociale; este acreditată ca furnizor de servicii sociale, oferă servicii adaptate nevoilor comunităţii; este vizibil în comunitatea locală; dispune de personal capabil de a gestiona problemele beneficiarilor; iniţiază parteneriate cu alţi actori sociali locali; asigură accesul egal la serviciile sociale.

Precizăm că serviciile furnizate de Fundaţia Umanitară Chosen, prin Centrul de zi ”Casa Olarului”, sunt acordate în scopul prevenirii abandonului familial şi şcolar în rândul copiilor proveniţi din familii defavorizate din municipiul Timişoara, oferind servicii de asistenţă socială, medicală, consiliere psihologică şi activităţi pedagogice. Serviciul social acordat este singurul serviciu acreditat de acest tip din zona de sud a oraşului şi vine în completarea serviciilor sociale furnizate de Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară, în subordinea căreia există un singur centru de zi pentru copii provenind din medii defavorizate. Menţionăm că în Legea 292/2011 – Legea asistenţei sociale se specifică la art. 66, alin. (1)

„Statul asigură protecţia copilului şi garantează respectarea tuturor drepturilor sale prin activitatea specifică realizată de autorităţile/instituţiile publice cu atribuţii în domeniu.”, respectiv alin (3) „Copilul are dreptul de a beneficia de măsuri de asistenţă socială, în funcţie de situaţia sa personală şi de situaţia socioeconomică a familiei sau a persoanelor în întreţinerea cărora se află.” şi alin (4) „Pentru realizarea obligaţiilor ce le revin faţă de copil, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale susţin familia prin acordarea de beneficii de asistenţă socială, precum şi prin asigurarea de servicii sociale.”.

Fundaţia Umanitară Chosen a dovedit de-a lungul timpului că este interesată de creşterea calităţii vieţii persoanelor din comunitate, iar în urma nevoilor descoperite în comunitate a depus eforturi pentru a mări capacitatea Centrului de zi prin lucrări de extindere care au debutat în primăvara anului 2012. În prezent, lucrările sunt într-un stadiu avansat, mare a clădirii fiind dată în folosinţă, iar resursele financiare necesare au fost obţinute de fundaţie fără a solicita finanţare publică.”Casa Olarului” este singurul centru de zi din Sudul orașului Timișoara, acordând servicii pentru un număr de 35 copii din Calea Buziașului, Ciarda Roșie și Bulevardul Sudului, precum și a familiilor acestora.

Precizăm că Fundaţia Umanitară ”Chosen” suportă din bugetul propriu cheltuielile legate de administrarea imobilului, acordă copiilor din Centrul de zi „Casa Olarului” cina, desertul, îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizitele şcolare, tabără şi program de vară. Suține și formează copii de la vârstele 5 ani – 18 ani sub toate aspectele, de la formare până la autonomizarea lor.

Luând în considerare cele menţionate, în baza dispoziţiilor art. 136, alin (1), lit. a) din Legea 292/2011 a asistenţei sociale, şi în conformitate cu prevederile art.36 alin (2), lit.(d şi lit.(e, alin. (6) lit. (a pct.2 şi alin (7), lit. (a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

PROPUNEM: AprobareaîncheieriiActuluiadițional de prelungirecu un an, până la 25.03.2016 a ConvențieiAnexă

laHotărâreaConsiliului Local al MunicipiuluiTimișoara nr.150/25.03.2008 încheiatîntreConsiliul Local al MunicipiuluiTimișoarașiFundaţia Umanitară Chosenînsensulsusținerii financiare a salariilor celor trei angajați: asistent social, psiholog și educator, prin alocarea sumei de 59.000 lei pentru serviciul Centrul de Zi ”Casa Olarului”, conformAnexeicareface parte integrantădinprezentahotărâre.

VICEPRIMAR Traian Stoia

Director executiv Secretar,

Maria Stoianov Ioan Cojocari

Director exececutiv Smaranda Haracicu

Asistent social, Esztero Emese

Serviciul Juridic al PMT

Atasament: Anexa.pdf

Anexă la HCLMT nr…… din……………. ACT ADIŢIONAL NR. .....

La Actului adiţional aprobat prin HCLMT nr. 150/25.03.2008 modificat prin HCLMT nr.148/25.03.2014

1.Părţile contractante: 1.1 Consiliul Local al Municipiului Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bulevardul C.D. Loga nr.1, reprezentat prin domnul Primar NICOLAE ROBU şi 1.2 Fundația Umanitară ”Chosen”- persoană juridică română fără scop patrimonial, cu sediul în Timișoara, Calea Buziașului nr.84, având certificatul de înregistrare fiscală nr.13482254 fiind constituită și înregistrată în Registrul persoanelor juridice în baza Sentinței Civile nr.338 din 14.09.2000 a Judecătoriei Timișoara, reprezentată prin doamna CIUCURE Oana în calitate de președinte; Având în vedere dispoziţiile Legii nr.292/2011 – Legea asistenţei sociale şi ale altor acte normative privind protecţia socială;

În considerarea scopului Fundației Umanitare ”Chosen” prevăzut în actele sale constitutive și ale activității acesteia de la înfiiințare până în prezent, constând în furnizarea de servicii sociale destinate copiilor provenind din medii defavorizate, precum şi familiilor lor.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiuli Timișoara nr. 150/25.03.2008 privind colaborarea între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Fundația Umanitară ”Chosen” în vederea administrării Centrului de Zi ”Casa Olarului”, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.148/25.03.2014;

În scopul asigurării nevoilor sociale existente la nivelul comunităţii Municipiului Timişoara, au convenit încheierea prezentului act adițional: Art.1. Contractul de asociere, aprobat prin HCLMT nr.150/25.03.2008, modificat prin HCLMT nr.148/25.03.2014 se prelungește cu un an, până la data de 25.03.2016, în limita sumei de 59.000 lei. Art.2. Toate celelalte clauze ale Convenţiei rămân neschimbate. Art.3. Prezentul act adiţional s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Primăria Municipiului Timişoara Fundația Umanitară ”Chosen” Primar Președinte, NICOLAE ROBU CIUCURE OANA

Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara Director executiv,

MARIA STOIANOV