keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 148/25.03.2014 privind încheierea Actului aditional de modificare şi prelungire cu un an, până la data de 25.03.2015 a Conventiei - Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 150/25.03.2008 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen

25.03.2014

Hotararea Consiliului Local 148/25.03.2014
privind încheierea Actului aditional de modificare şi prelungire cu un an, până la data de 25.03.2015 a Conventiei - Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 150/25.03.2008 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 1165/20.03.2014 al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Adresa nr. SC2014-002893/05.02.2014 a Fundaţiei Umanitare Chosen;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 150/25.03.2008 privind aprobarea convenţiei între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen pentru susţinerea unor servicii sociale la nivelul Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 124/24.03.2009, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.116/30.03.2010, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 114/29.03.2011, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 131/27.03.2012 şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 179/29.03.2013 privind aprobarea prelungirii cu un an a Conventiei încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen;
În conformitate cu prevederile art. 136, alin (1), lit. a) din Legea nr. 292/2011 - Legea asistenţei sociale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) şi e), alin. (6) lit. a) pct. 2 şi alin. (7), lit. a), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă încheierea Actului aditional de modificare şi prelungire cu un an, până la data de 25.03.2015, a Conventiei - Anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 150/25.03.2008 privind aprobarea convenţiei între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen pentru susţinerea unor servicii sociale la nivelul Municipiului Timişoara, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Fundaţia Umanitară Chosen şi Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara.

Art. 3:.Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Fundaţiei Umanitare Chosen;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI CONSILIER DAN DIACONU CONSILIER VASILE RUŞEŢ CONSILIER GRIGORE GRIGOROIU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa.pdf

Anexă la HCLMT nr. din

ACT ADIŢIONAL NR. 6 La Convenţia- anexa la H.C.L.M.T. nr. 150/ 25.03.2008

1.Părţile convenţiei: 1.1 Consiliul Local al Municipiului Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bulevardul C.D. Loga nr.1, reprezentat prin domnul Primar NICOLAE ROBU şi 1.2 Fundaţia Umanitară Chosen - persoană juridică română fără scop patrimonial, cu sediul în Timişoara, Calea Buziaşului, nr. 84, având certificatul de înregistrare fiscală nr. 13482254, fiind constituită şi înregistrată în Registrul persoanelor juridice în baza Sentinţei Civile nr. 338 din 14.09.2000 a Judecătoriei Timişoara, reprezentată prin doamna Ciucure Oana – director, În scopul asigurării nevoilor sociale existente la nivelul comunităţii Municipiului Timişoara; au convenit încheierea prezentului act adiţional la Convenţia- anexa la H.C.L.M.T. nr. 150/ 25.03.2008 privind aprobarea convenţiei între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen pentru susţinerea unor servicii sociale la nivelul Municipiului Timişoara; Art. 1. Se modifică punctul 2. Obiectul convenţiei astfel:

2.1. Obiectul convenţiei constă în susţinerea financiară, prin alocarea sumei de 59.000 lei a serviciului Centrul de Zi „Casa Olarului” oferit de Fundaţia Umanitară Chosen. Serviciul se adresează copiilor proveniţi din Familii în dificultate cu domiciliul în Municipiul Timişoara. Art.2. Convenţia - anexa la H.C.L.M.T. nr. 150/ 25.03.2008 se prelungeşte pe o perioadă de un an, până la data de 25.03.2015. Art.3. Toate celelalte clauze ale Convenţiei rămân neschimbate. Art.4. Prezentul act adiţional s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Primăria Municipiului Timişoara Fundaţia Umanitară Chosen Primar Preşedinte NICOLAE ROBU CIUCURE OANA

Atasament: Referat.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Aprobat, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara PRIMAR Nr. _____________________________ NICOLAE ROBU

R E F E R A T privind aprobarea încheierii actului adiţional de modificare şi prelungire cu un an, până la data de

25.03.2015, a Convenţiei- anexa la H.C.L.M.T. nr. 150/ 25.03.2008 privind colaborarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu Fundaţia Umanitară Chosen

Fundaţia Umanitară Chosen, cu sediul în Municipiul Timişoara, Calea Buziaşului, nr. 84 este organizaţie neguvernamentală, fără scop patrimonial, care furnizează servicii sociale destinate copiilor provenind din medii defavorizate, precum şi familiilor lor.

În anul 2008, Fundaţia Umanitară Chosen a solicitat şi obţinut din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara susţinere financiară pentru desfăşurarea activităţilor sociale în comunitatea locală, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 150/25.03.2008, privind aprobarea convenţiei între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen pentru susţinerea de servicii sociale. Obiectul convenţiei a constat în susţinerea financiară a serviciului Centrul de Zi „Casa Olarului” pentru copiii proveniţi din familii în dificultate cu domiciliul în municipiul Timişoara, prin plata salariilor şi a contribuţiilor aferente unui număr de 3 angajaţi (psiholog, asistent social şi educator specializat), cu normă întreagă, conform sistemului de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar.

În anii 2009, 2010, 2011, 2012 şi 2013 Fundaţia Umanitară Chosen a revenit cu solicitări de prelungire a Convenţiei amintite mai sus. În acest sens au fost emise Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 124/24.03.2009, nr. 116/30.03.2010, nr. 114/29.03.2011, nr. 131/27.03.2012 şi nr. 179/29.03.2013 privind aprobarea încheierii actului adiţional de prelungire cu câte un an a Convenţiei – anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 150/25.03.2008, încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen. Menţionăm că s-a menţinut obiectul convenţiei.

Reprezentanţii Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară au realizat trimestrial activitatea de monitorizare a serviciului susţinut financiar, începând cu anul 2008, ca urmare a obligaţiilor părţilor stabilite în convenţie. Rezultatele analizei activităţilor desfăşurate au demonstrat faptul că acest serviciu: funcţionează cu respectarea standardelor generale de calitate în domeniul furnizării de servicii sociale; oferă servicii adaptate nevoilor comunităţii; este vizibil în comunitatea locală; dispune de personal specializat capabil de a gestiona problemele beneficiarilor; iniţiază parteneriate cu alţi actori sociali locali; asigură accesul egal la serviciile sociale pentru toate categoriile de beneficiari.

Prin adresa nr. SC2014-002893 din data de 05.02.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara, Fundaţia Umanitară Chosen solicită Consiliului Local al Municipiului Timişoara, aprobarea prelungirii susţinerii financiare a activităţii Serviciului Centrul de zi „Casa Olarului” pentru anul 2014 prin plata salariilor şi contribuţiilor aferente unui număr de patru angajaţi, cu normă întreagă, conform sistemului de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar după cum urmează: 1 post psiholog, 1 post asistent social, 2 posturi pedagog.

Susţinerea financiară de către Consiliul Local Timişoara a serviciului Centrul de Zi „ Casa Olarului” pentru perioada 25.03.0214 – 25.03.2015 popunem a se face în limita sumei de 59.000 lei.

Precizăm că serviciile furnizate de Fundaţia Umanitară Chosen, prin Centrul de zi Casa Olarului, sunt acordate în scopul prevenirii abandonului familial şi şcolar în rândul copiilor proveniţi din familii defavorizate din municipiul Timişoara, oferind servicii de asistenţă socială, medicală, consiliere psihologică şi activităţi pedagogice. Serviciul social acordat este singurul serviciu acreditat de acest tip din zona de sud a oraşului şi vine în completarea serviciilor sociale furnizate de Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară, în subordinea căreia există un singur centru de zi pentru copii provenind din medii

defavorizate. Menţionm că în Legea 292/2011 – Legea asistenţei sociale se specifică la art. 66, alin. (1) „Statul asigură protecţia copilului şi garantează respectarea tuturor drepturilor sale prin activitatea specifică realizată de autorităţile/instituţiile publice cu atribuţii în domeniu.”, respectiv alin (3) „Copilul are dreptul de a beneficia de măsuri de asistenţă socială, în funcţie de situaţia sa personală şi de situaţia socioeconomică a familiei sau a persoanelor în întreţinerea cărora se află.” şi alin (4) „Pentru realizarea obligaţiilor ce le revin faţă de copil, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale susţin familia prin acordarea de beneficii de asistenţă socială, precum şi prin asigurarea de servicii sociale.”.

Fundaţia Umanitară Chosen a dovedit de-a lungul timpului că este interesată de creşterea calităţii vieţii persoanelor din comunitate, realizând un proiect de diagnoză socială în anul 2008, iar în urma nevoilor descoperite a depus eforturi pentru a mări capacitatea Centrului de zi prin lucrări de extindere care au debutat în primăvara anului 2012. În prezent, lucrările sunt într-un stadiu avansat, o parte a clădirii fiind dată în folosinţă, iar resursele financiare necesare au fost obţinute de fundaţie fără a solicita finanţare publică.

Precizăm că Fundaţia Umanitară Chosen suportă din bugetul propriu cheltuielile legate de administrarea imobilului, precum şi plata celorlalţi angajaţi ai organizaţiei în scopul continuării asigurării serviciilor sociale furnizate în Centrul de zi. De asemenea, acordă copiilor din Centrul de zi „Casa Olarului” cina, desertul, îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizitele şcolare, tabără şi program de vară.

Luând în considerare cele menţionate, în baza dispoziţiilor art. 136, alin (1), lit. a) din Legea 292/2011 a asistenţei sociale, şi în conformitate cu prevederile art.36 alin (2), lit.(d şi lit.(e, alin. (6) lit. (a pct.2 şi alin (7), lit. (a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

PROPUNEM: Aprobarea încheierii actului adiţional de modificare şi prelungire cu un an, până la data de 25.03.2015, a Convenţiei - anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 150/25.03.2008 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen în vederea asigurării de servicii sociale în Centrul de zi „Casa Olarului” pentru copiii provenind din familii în dificultate. VICEPRIMAR pentru Secretar, Traian Stoia Simona Drăgoi Director executiv Director executiv Maria Stoianov Smaranda Haracicu Consilier Juridic Serviciul Juridic al PMT Marilena-Loredana Muntiu Inspector AngelaCiupa-Rad