keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 114/29.03.2011 privind incheierea actului aditional de prelungire cu un an a Conventiei - anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 150/25.03.2008 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen

29.03.2011

Hotararea Consiliului Local 114/29.03.2011
privind incheierea actului aditional de prelungire cu un an a Conventiei - anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 150/25.03.2008 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.804/11.03.2011 al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe CIUHANDU;;
Având în vedere adresa nr. SC2011-004696/08.03.2011 a Fundaţiei Umanitare Chosen;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 150/25.03.2008 privind aprobarea convenţiei între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen pentru susţinerea unor servicii sociale la nivelul Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.124/24.03.2009 - privind aprobarea prelungirii cu un an a Conventiei încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen şi Hotărârea Consiliului Local nr.116/30.03.2010 - privind încheierea actului adiţional de prelungire cu un an a Convenţiei - anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 150/25.03.2008 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen;
În conformitate cu prevederile art. 33 şi art. 40 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială ;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. d) şi e), alin. (6) lit. a) pct.2 şi alin (7), lit. a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă incheierea actului aditional de prelungire cu un an a Conventiei- anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 150/25.03.2008 privind aprobarea convenţiei între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen pentru susţinerea unor servicii sociale la nivelul Municipiului Timişoara, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Fundaţia Umanitară Chosen şi Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice ;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Fiscale;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Fundaţiei Umanitare Chosen;
- Mass-media locale .


Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa.pdf

Anexă la HCLMT nr. ……… din…………….

ACT ADIŢIONAL La Convenţia- anexa la H.C.L.M.T. nr. 150/ 25.03.2008

1.Părţile convenţiei: 1.1 Consiliul Local al Municipiului Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bulevardul C.D. Loga nr.1, reprezentat prin domnul Primar Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU şi 1.2 Fundaţia Umanitară Chosen - persoană juridică română fără scop patrimonial, cu sediul în Timişoara, Calea Buziaşului, nr. 84, având certificatul de înregistrare fiscală nr. 13482254, fiind constituită şi înregistrată în Registrul persoanelor juridice în baza Sentinţei Civile nr. 338 din 14.09.2000 a Judecătoriei Timişoara, reprezentată prin doamna Ciucure Oana – director, În scopul asigurării nevoilor sociale existente la nivelul comunităţii Municipiului Timişoara; au convenit încheierea prezentului act adiţional la Convenţia- anexa la H.C.L.M.T. nr. 150/ 25.03.2008 privind aprobarea convenţiei între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen pentru susţinerea unor servicii sociale la nivelul Municipiului Timişoara; Art.1. Convenţia - anexa la H.C.L.M.T. nr. 150/ 25.03.2008 se prelungeşte pe o perioadă de un an, până la data de 25.03.2012. Art.2. Toate celelalte clauze ale Convenţiei rămân neschimbate. Art.3. Prezentul act adiţional s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Primăria Municipiului Timişoara Fundaţia Umanitară Chosen Primar Preşedinte Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU Ciucure Oana

Atasament: Referat.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Aprobat, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară PRIMAR Nr. 804/11.03.2011 Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

R E F E R A T

privind aprobarea încheierii actului adiţional de prelungire a Convenţiei - anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 150/25.03.2008, încheiată între Consiliul Local al

Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen

Fundaţia Umanitară Chosen cu sediul în Municipiul Timişoara, Calea Buziaşului nr. 84, este o organizaţie neguvernamentală care furnizează servicii sociale destinate copiilor care provin din familii aflate în situaţie de dificultate socială. În cadrul Fundaţiei Umanitare Chosen funcţionează două servicii, şi anume: Centrul de Zi „Casa Olarului”, care este parţial susţinut financiar din bugetul local şi Centrul de asistare a tinerilor peste 18 ani. În anul 2008, Fundaţia Umanitară Chosen a solicitat şi obţinut din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, pentru o perioadă de un an, susţinere financiară pentru desfăşurarea activităţilor din cadrul Centrului de zi „Casa Olarului”, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 150/25.03.2008, privind aprobarea convenţiei între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen pentru susţinerea unor servicii sociale la nivelul Municipiului Timişoara. Obiectul convenţiei a constat în susţinerea financiară a Centrului de zi „Casa Olarului” prin plata salariilor şi a contribuţiilor aferente unui număr de 3 angajaţi, cu normă întreagă, conform sistemului de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar după cum urmează : un post asistent social, un post psiholog şi un post educator specializat. În anii 2009 şi 2010, în urma solicitării depuse de Fundaţia Umanitară Chosen, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat prelungirea cu câte un an a Convenţiei amintite, cu menţinerea obiectului acesteia, prin emiterea HCLMT nr. 124/24.03.2009, respectiv HCLMT nr. 116/30.03.2010. Reprezentanţii Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară au realizat trimestrial activitatea de monitorizare şi evaluare a serviciului susţinut financiar, începând cu anul 2008, ca urmare a obligaţiilor părţilor stabilite în convenţie. Din analiza activităţilor desfăşurate în cadrul Centrului de zi „Casa Olarului” s-a constatat că acest serviciu: funcţionează cu respectarea standardelor generale de calitate în domeniul furnizării de servicii sociale; oferă servicii destinate copiilor şi familiilor acestora în sistem integrat (sociale, medicale, de educaţie), inclusiv cazurilor referite de către Serviciul pentru Protecţia Copilului şi Familiei din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara. Furnizorul privat de servicii sociale a demarat lucrările de extindere a Centrului de zi „Casa Olarului”, aspect care va permite să răspundă mai bine nevoilor zonale de servicii sociale, să acorde servicii la un număr mai mare de beneficiari şi să diversifice serviciile existente. Prin adresa nr. SC2011-004696/08.03.2011 , înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara, Fundaţia Umanitară Chosen solicită Consiliului Local aprobarea prelungirii susţinerii financiare a serviciului social de tip Centrul de zi „Casa Olarului”, pentru un an, fără nici o modificare faţă de susţinerea financiară din anii 2009 şi 2010, şi anume: plata salariilor şi a contribuţiilor aferente unui număr de 3 angajaţi, cu normă întreagă, pe posturi de asistent social, psiholog şi educator specializat. În prezent, Fundaţia Umanitară Chosen nu are posibilitatea de a susţine financiar întreaga activitate a Centrului de zi „Casa Olarului”, însă dispune de resurse financiare proprii pentru a asigura: plata cheltuielilor legate de întreţinerea imobilului ( aflat în proprietatea Fundaţiei), plata salariilor celorlalţi angajaţi ai Fundaţiei (director, contabil, bucătar), cheltuielile pentru organizarea taberelor anuale, pentru copiii din Centrul de Zi şi o parte din cheltuielile necesare asigurării hranei copiilor.

COD FP53-01,ver 1

Precizăm că serviciile furnizate de Fundaţia Umanitară Chosen, prin Centrul de zi Casa Olarului sunt acordate în scopul prevenirii abandonului familial şi şcolar în rândul copiilor proveniţi din familii defavorizate din municipiul Timişoara, oferind servicii de asistenţă socială, medicală, consiliere psihologică şi activităţi pedagogice. Luând în considerare cele menţionate, în temeiul art.33, lit.(d) şi art.40 din Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială, şi în conformitate cu prevederile art.36 alin.2, lit.”d” şi lit.”e”, alin. 6 lit.” a” pct.2 şi alin 7, lit. „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

PROPUNEM:

1.Încheierea actului adiţional de prelungire cu un an a Convenţiei - anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara 150/25.03.2008, încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen pentru susţinerea unor servicii sociale la nivelul Municipiului Timişoara, conform anexei.

VICEPRIMAR Dipl. Ing. Adrian ORZA

Primăria Municipiului Timişoara

Serviciul Juridic Direcţia Economică Şef serviciu Director executiv Mirela Lasuschevici Smaranda Haracicu

Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară

Director executiv Consilier juridic Maria Stoianov Mariana Sărac

Inspector

Angela Ciupa-Rad

COD FP53-01,ver 1