keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 138/29.03.2005 privind aprobarea criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale Regiei Autonome de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara

29.03.2005

Hotararea Consiliului Local 138/29.03.2005
privind aprobarea criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale Regiei Autonome de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005 -4856/18.03.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 27/22.02.2005 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2005 al Regiei Autonome de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara;
În baza prevederilor art. 4 alin .3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (j ) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă criteriile şi obiectivele de performanţă ale Regiei Autonome de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara prevăzute în anexele nr. 1, nr. 2 , nr. 3 , nr. 4 şi nr. 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Aprecierea gradului de îndeplinire a fiecărui criteriu şi obiectiv de performanţă din anexele nr.1 şi 2 se va limita la max. 110%.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
-Regiei Autonome de Apă şi Canal AQUATIM ;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN PĂŞCUŢĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Criterii_2005_Aquatim-ANEXA_3.pdf

anexa 3

Formulele de calcul ale criteriilor de performentă

Nr.crt. INDICATORUL U/M Rentabilitatea in functie de cheltuielile totale

R=(Profit net / Cheltuieli totale)*100 %

Gradul de acoperire a cheltuielilor din veniturile proprii G acop.=(Venituri din exploatare / chelt.totale)*100 %

Productivitatea muncii in unitati monetare

Wm= Cifra de afaceri / Nr. salariati mil.lei/sal/an

Ponderea chelt.cu salariile in veniturile de exploatare

Psal.=(Cheltuieli cu salariile / venituri din exploatare)*100 %

Indicele de crestere venituri raportat la cheltuieli ,din exploatare

I = ( V ex.1 / V ex.0)*(Ch.ex.0 / Ch.ex.1) sau I = ( V ex.1 - V ex.0) / (Ch.ex.1 - Ch.ex.0) in care: Vex.1- veniturile din exploatare ale anului curent Vex.0- veniturile din exploatare ale anului precedent Ch.ex.1- chelttuieli de exploatare ale anului curent Ch.ex.- chelttuieli de exploatare ale anului precedent

Solvabilitatea patrimoniala

S=Capital propriu / (Capital propriu+Total credite) in care: Capital propriu= Capital social+Rezerve La calculul indicatorului se va lua in calcul la capitalul social si patrimoniul public

Gradul de indatorare

G ind.= (Datorii totale / Total active)*100 %

Perioada de recuperare a creantelor

P=(creante /Cifra de afaceri+TVA)*365 zile

Perioada de rambursare a datoriilor

P=(datorii<1an /Cifra de afaceri+TVA)*365 zile

Lichiditate

L=(active circulante - stocuri) / (datorii pe termen scurt < 1 an)*100 %10

5

1

2

3

4

6

7

8

9

Atasament: Referat_Aquatim.pdf

ROMÂNIA Aprobat, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ Bv. C.D.Loga nr 1 NR.

REFERAT privind criteriile şi obiectivele de performanţă ale R.A. AQUATIM

pentru anul 2005 Având în vedere adresa R.A. AQUATIM înregistrată sub numărul RE 2005-000617 din 17.03. 2005 , privind criteriile şi obiectivele de performanţă pentru anul 2005 asociată cu Hotărârea Consiliului de Administraţie al regiei nr 14 / 10.03.2005 prin care se aprobă cu unanimitate de voturi respectivele criterii şi obiective de performanţă supunem atenţiei Consiliului Local Timişoara următoarele. În temeiul H.C. L. nr. 27 / 22.02.2005 prin care s-a aprobat Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2005 şi a O.U. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico - financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar s-au abordat propunerile pentru anul 2005 privind criteriile şi obiectivele de performanţă ale R.A. AQUATIM. Având in vedere cele exprimate în rândurile de mai sus propunem aprobarea prin hotărâre a Consiliului local al Municipiului Timişoara a criteriilor şi obiectivelor de performanţă la R.A. AQUATIM pentru anul 2005. ŞEF SERVICIU T.R.P. ŞEF BIROU HIDROTEHNIC IOAN GANCIOV MARIUS ONEŢIU DAC ML RED MO.

ROMÂNIA Aprobat, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ Bv. C.D.Loga nr 1 NR.

REFERAT privind criteriile şi obiectivele de performanţă ale R.A. AQUATIM

pentru anul 2005 Având în vedere adresa R.A. AQUATIM înregistrată sub numărul RE 2005-000617 din 17.03. 2005 , privind criteriile şi obiectivele de performanţă pentru anul 2005 asociată cu Hotărârea Consiliului de Administraţie al regiei nr 14 / 10.03.2005 prin care se aprobă cu unanimitate de voturi respectivele criterii şi obiective de performanţă supunem atenţiei Consiliului Local Timişoara următoarele. În temeiul H.C. L. nr. 27 / 22.02.2005 prin care s-a aprobat Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2005 şi a O.U. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico - financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar s-au abordat propunerile pentru anul 2005 privind criteriile şi obiectivele de performanţă ale R.A. AQUATIM. Având in vedere cele exprimate în rândurile de mai sus propunem aprobarea prin hotărâre a Consiliului local al Municipiului Timişoara a criteriilor şi obiectivelor de performanţă la R.A. AQUATIM pentru anul 2005. DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ DIRECŢIA ECONOMICĂ ROMULUS KOMOZ ADRIAN BODO AVIZAT JURIDIC MIRELA LASUSCHEVICI DAC ML RED MO

Atasament: Criterii_2005_Aquatim-ANEXA_5.pdf

A NR.2 -CREANTE 2003 anexa 5 .AQUATIM TIMISOARA

PLAN DE MASURI PENTRU REDUCEREA CREANTELOR CLIENTI AL R.A.A.C.AQUATIM IN ANUL 2005

Nr. Crt. Masura Termenul

Raspunde de indeplinirea masurii

1 Măsuri de acţionare în judecată pentru agenţii economici cu probleme financiare . termen permanent

Director Comercial Oficiul juridic

2 Sistarea livrării apei reci la toţi consumatorii răi platnici. termen permanent Director Comercial + SMIR

3 Somaţii făcute preventiv la toţi consumatorii care depăşesc termenul legal de plată(30 zile). termen permanent Director Comercial + Şef Serv. Abonaţi

4 Popularizarea prin toate mijloacele mass-media a răi platnicilor pentru sensibilizarea lor. termen permanent Director Comercial

5 Renunţarea la cei mai răi platnici şi desfinţarea branşamentelor de apă. termen permanent Director Comercial

Sef sectie retele

6 Blocarea racordurilor de canal la această ultimă categorie. termen permanent Director Comercial

Sef sectie retele

7

Încasarea parţială a facturilor în limita sumelor încasate de asociaţiile de locatari fără a se renunţa la măsurile legale de presiune pentru achitarea integrală a lor. termen permanent Director Comercial

8

Eliminarea în urma contractării serviciilor a abonaţilor avînd calitatea de subconsumator.

termen permanent Director Comercial

9 Acelaşi lucru se va realiza şi pentru abonaţii S.C COLTERM S.A termen permanent Director Comercial

Nr. Crt. Masura Termenul

Raspunde de indeplinirea masurii

10 Reeşalonarea la plată a unor sume provenite la abonaţi accidental, pentu uşurarea plăţii lor. termen permanent Director Comercial

11

Încheierea de înţelegere cu unele societăţi comerciale pentru compensarea de datorii reciproce acolo unde se poate.Situaţii de compensare în trei am acceptat numai când al treilea partener este furnizorul de energie. termen permanent Director Comercial

12 Separarea abonaţilor pe acelaşi branşament prin apometre principale pentru izolarea răilor platnici şi pentru diminuarea sumelor aflate în litigiu. termen permanent Director Tehnic

13

Demontarea cişmelelor publice la care nu există încasări sau acestea sunt nesatisfăcătoare şi încheierea de contracte ferme cu cei care solicită acest mod de alimetare cu apă. termen permanent

Director Comercial Sef sectie retele

14 Întocmirea de tabele cu imobilele aflate în sold la care apa rece şi apa rece din apă caldă este furnizată de R.A.Calor pentru sistarea acestor servicii. termen permanent Director Comercial

15 Eşalonarea datoriilor la asociaţiilor de locatarii care dovedesc că au acţionat în instanţa pe cei răi platnici. termen permanent Director Comercial

16 Deplasarea, la sfârşitul fiecărei luni, a unei echipe formate din cititori şi casieri, la cei care nu şi-au achitat facturile, pentru somarea lor. termen permanent Director Comercial

17

Exercitarea de presiuni la adresa abonaţilor la care nu se poate închide apa(spitale, case de bătrâni, creşe ) prin intermediul ordonatorilor de credite pentru deblocarea sumelor necesare achitării facturilor. termen permanent Director Comercial

Prin intermediul acestor măsuri precum şi a altora care derivă din relaţiile contractuale încheiate cu abonaţii preconizăm ca la sfârşitul anului 2005

platesc cu mare intarziere.

DIRECTOR GENERAL ing. Ilie Vlaicu

volumul creanţelor să nu fie mai mare de 40 miliarde de lei luand in considerare inflatia anului 2004 si faptul ca unitatile bugetare (scoli,spitale)

Atasament: Criterii_2005_Aquatim-ANEXA_4.pdf

ATIM TIMISOARA anexa 4 rghe Lazar nr. 11A

Formulele de calcul ale obiectivelor de performenta

Nr.crt. INDICATORUL U/M

Gradul de indeplinire a criteriilor de performanta

procent de indeplinire preluat din situatia criteriilor de performanta

Achitarea in termen a obligatiilor legale

Aobl.=Total obligatii-Majorari si penalitati / Total obligatii fata de bugete si fd.speciale %

Modul de rezolvare a scrisorilor ,sesizarilor si reclamatiilor venite de la cetateni

M rez.= Nr.sesizari si reclamatii la care s-a raspuns corespunzator / % Nr. total de sesizari si reclamatii

Achitarea in termen a ratelor scadente pe 2005 aferente imprumuturilor BERD

Aterm.= Valoarea obligatiilor achitate la termen / Total obligatii fata de BERD %

Timpul intre notificarea unui defect in reteaua de apa canal,la dispeceratul regiei si reluarea serviciului care se incadreaza in 3 zile

T interv.= Nr. interventii care se incadreaza in 3 zile / Nr. total de interventii din perioada % de raportare

Gradul de asigurare a continuitatii in furnizarea apei potabile in sistem

Gr.asig.= Timpul de functionare a sistemului in perioada raportata / % Timpul teoretic de functionare a sistemului in per.de raportare

Gradul de asigurare a potabilitatii conform acordului de monitorizare a indicatorilor de baza,stabilit cu organele sanitare locale

Gr.potab.= Nr.de probe care se incadreaza in normele de potabilitate / Nr.total de probe din perioada pentru care se face raportarea %

5

6

7

1

2

3

4

Atasament: Criterii_2005_Aquatim-ANEXA_2.pdf

RA AQUATIM TIMISOARA anexa 2 Str.Gheorghe Lazar nr. 11A

OBIECTIVE DE PERFORMANTA pentru anul 2005

Nr. Denumirea U.M Coeficientul Grad de Crt. indicatorului Prevederi Realizari Propuneri Grad de de indeplinire

2004 2004 2005 indeplinire ponderare ponderat pe (%) perioada analizata

(%) 0 1 2 3 4 5 6 7=col 5xcol 6

1 Gradul de indeplinire a criteriilor de performanta % 100 100 100 0,35 0

2 Achitarea in termen a obligatiilor legale % 100 100 100 0,10 0

3 Modul de rezolvare a scrisorilor,sesizarilor si reclamatiilor venite din partea populatiei % 100 100 100 0,10 0

4 Achitarea in termen a ratelor scadente pe 2005 % 100 100 100 0,15 0 aferente imprumutului BERD

5 Timpul intre notificarea unui defect in reteaua de apa % 90 100 90 0,10 0 canal,la dispeceratul regiei si reluarea serviciului care se incadreaza in 3 zile

6 Gradul de asigurare a continuitatii in furnizarea apei % 99 100 99 0,10 0 potabile in sistem

7 Gradul de asigurare a potabilitatii conform acordului de monitorizare a indicatorilor de baza,stabilit cu % 95 99 95 0,10 0 organele sanitare locale

1 0 Gradul global de indeplinire a obiectivelor

Director general, Director economic, Dr. ing. Ilie Vlaicu ec. Rozalia Giuchici