keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 27/22.02.2005 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2005 al Regiei Autonome de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara

22.02.2005

Hotararea Consiliului Local 27/22.02.2005
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2005 al Regiei Autonome de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005 -2477/14.02.2005 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
În baza Hotărârii Consiliului de Administraţie nr.10/14.02.2005 - privind aprobarea bugetului de venituri şi chletuieli al Regiei Autonome Apă şi Canal AQUATIM Timişoara, pentru anul 2005;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate,protecţie socială, turism , ecologie , sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere OMF nr. 616/04.05.2000 privind modul de întocmire al BVC de către agenţii economici;
Având în vedere Legea nr. 511/22.11.2004 a bugetului de Stat pe anul 2005;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar;
Având în vedere Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2005 al Regiei Autonome Apă si Canal AQUATIM Timişoara, în conformitate cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă Apă si Canal AQUATIM Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciul Juridic;
- Serviciului de Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Regiei Autonome Apă si Canal AQUATIM Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN KARAGENA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Aquatim_BVC_2005.pdf

Agentul economic :RA APA CANAL "AQUATIM" Sediul/adresa : Timisoara,Str.Gh.Lazar nr.11A Codul fiscal: R 3041480

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2005

Cod 01 -milioane lei-

Realizat Prevederile Indicatori Nr. anului curent Trimestrul

rand 2004 Total,din care: I II III IV 1 2 4 5 6 7 8 9

I. VENITURI TOTALE, din care:

1 414.813 508.604 127.146 128.585 125.529 127.344 1.Venituri din exploatare, 2

381.386 496.204 122.896 124.835 123.029 125.444

2.Venituri financiare 3 33.427 12.400 4.250 3.750 2.500 1.900

3.Venituri extraordinare 4 II.CHELTUIELI TOTALE - din care

5 288.058 374.787 80.995 90.321 83.160 120.310 1.Cheltuieli pentru exploatare - total din care: 6 285.826 362.987 80.995 88.321 83.160 110.510 a)Cheltuieli materiale 7 108.848 129.845 31.775 32.102 31.332 34.637 b)Chelt.cu prestatii 8 33.687 36.067 8.013 9.879 9.999 8.176 c)Chelt.cu personalul 9 100.100 145.577 29.435 34.011 29.435 52.696 d)ch.expl.cu provizioanele(mat+clienti) 10 e)Imp. si taxe(tren,constr,auto) 11 2.370 4.435 1.108 1.110 1.108 1.110 f)Cheltuieli de expl. privind amortizarea 12 26.080 30.700 7.000 7.200 8.000 8.500 g)Cheltuieli de protocol 13 494 1.000 150 250 300 300 h)Cheltuieli de reclama si publicitate 14 662 1.300 50 150 300 800 i)Cheltuieli cu sponsorizarea 15 652 1.000 200 150 150 500 j)Tichete de masa 16 12.933 13.062 3.264 3.470 2.537 3.791

2.Cheltuieli financiare 17 2.232 11.800 2.000 9.800 3.Cheltuieli extraordinare 18 III.REZULTATUL BRUT din care; 19 126.755 133.817 46.151 38.263 42.369 7.034 -Profit brut din exploatare 20 95.560 133.217 41.901 36.513 39.869 14.934 - Profit din activitatea financiara 21 31.195 600 4.250 1.750 2.500 -7.900 -Profit din activitatea extraordinara 22 IV.IMPOZIT PE PROFIT 23 31.689 21.411 7.384 6.122 6.779 1.125 V.PROFIT NET 24 95.066 112.406 38.767 32.141 35.590 5.908

VI.SURSE DE FINANTARE A INVESTITIIL 25 80.884 509.596 22.244 222.887 164.354 100.112 din care: 26 1.Surse proprii - din care: 27 80.884 213.304 22.244 77.711 91.224 22.125 -disponibil la inceputul perioadei 28 935 11.448 11.448 -amortizarea imobilizarilor corporale 29 22.948 111.856 6.600 20.384 82.747 2.125 -sume repartizate din profitul net(2004) 30 25.000 40.000 4.196 27.327 8.477 -alte surse ( MRD Consiliul Local) 31 32.000 50.000 30.000 20.000 - disponibil la finele perioadei 32 2. Surse ISPA(din grand) 33 199.156 90.257 54.450 54.450 3.Alocatii de la buget 34 4.Credite bancare externe(MELF) 35 97.136 54.919 18.680 23.537 VII.CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, 36 80.884 509.596 22.244 222.887 164.354 100.111 din care: 1.Investitii din care: 37 63.128 493.210 22.244 214.694 164.354 91.918 -surse proprii 38 63.128 183.665 22.244 65.100 86.807 9.514 - cofinantare din surse proprii pt.I 39 13.253 4.418 4.418 4.418 - din credite externe 40 97.136 54.919 18.680 23.537 - din grant ISPA 41 199.156 90.257 54.450 54.450 2.Rambursari de rate credite pt.investitii 42 17.756 16.386 8.193 8.193 - interne 43 - externe 44 17.756 16.386 8.193 8.193 VIII.DATE DE FUNDAMENTARE 45 1.Venituri totale 46 414.813 508.604 127.146 128.585 125.529 127.344 2.Costuri aferente volumului de activitate 47 288.058 374.787 80.995 90.321 83.160 120.310 3.Nr.de personal prognozat la finele anului 48 806 790 4.Nr.mediu de personal 49 821 800 800 800 800 800 5.Fondul de salarii, din care: 50 73.922 104.000 21.000 24.288 21.000 37.712 a- fd.de salarii aferent conducatorului (OG 51 432 885 138 441 153 153 din care: -tarifar de incadrare 52 288 398 92 102 102 102 -sporuri adaosuri 53 144 199 46 51 51 51 -premiu annual (OG.79) 54 0 288 288 c -fond salarii aferent pers.cu contr.m-ca 55 73144 102637 20752 23725 20725 37437 d.consiliu de administratie 56 346 478 110 122 122 122 6.Castigul mediu lunar pe salariat 57 7,57 10,69 8,65 9,89 8,64 15,6 7.Productivitatea muncii pe total pers mediu (in preturi curente) 58 464,54 620,25 153,62 156,04 153,79 156,81 8.Productivitatea muncii pe total Iw 59 1,23 1,4 9.Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale 60 694,43 736,89 637,02 702,43 662,48 944,77 10.Plati restante 61 0 11.Creante restante 62 0

Director general, Director economic, Dr.ing.Vlaicu Ilie Ec.Giuchici Rozalia

Atasament: Referat_buget_Aquatim_2005.pdf

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu PRIMĂRIA DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL HIDROTEHNIC Nr.

REFERAT Pentru aprobarea BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI

al RA AQUATIM Timişoara pe anul 2005

Luând în considerare legislaţia specifică precum şi principalele elemente care au stat la baza fundamentării principalelor capitole de venituri şi cheltuieli după cum urmează: 1.Legislaţia în vigoare: 1.1.Legea 511/22.11.2004”Legea bugetului de stat pe anul 2005 1.2.OMF 616/04.05.2000 privind modul de întocmire a BVC de către agenţii economici. 1.4.Ordonanţa Guvernului 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar. 1.5.OMF 502/27.08.2001 pentru aplicarea Ordonanţei 79/2001(referitor la modul de întocmire a contractului de competenţă ). 1.5.Ordinul nr.94/29.01.2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si a Standardelor Internaţionale de Contabilitate. 1.6.Legea 571 din 2003 privind Codul fiscal cu modificarile şi completările ulterioare 2.Pentru fundamentarea capitolului de venituri s-a ţinut cont de următoarele: 2.1.Venituri din activitatea de exploatare: -cantităţile de apă rece, canal şi apă industrială ce urmează a fi facturate au fost estimate de către direcţia comercială pe baza realizărilor din 2004 şi a unei uşoare tendinţe de scădere a consumului care se păstrează şi în 2005 de aproximativ 2%. -tarifele de apă şi canal au fost estimate în funcţie de urmatoarele elemente: - inflaţia prognozată pentru anul 2005, de 7%, - angajamentele din acordul de împrumut semnat cu BERD ,pentru cofinanţarea proiectului realizat prin ISPA, în 10.12.2003 - experienţa ultimilor doi ani,în ceea ce priveşte numărul şi cuantumul creşterilor de tarif avizate de ANRSC şi aprobate de Consiliul Local . . -veniturile din alte activităţi (vidanje,vomă,taxe aviz etc.), precum şi cele din imobilizări (investiţii în regie proprie) au fost estimate cu ajutorul şefilor de secţii,servicii şi a directorilor de resort având ca reper realizarile anului precedent si programul de investitii pe anul în curs aprobat în Consiliul de Administraţie.

2.2.Veniturile financiare, sunt formate din dobânzi, care au fost estimate ţinând cont de diminuarea disponibilităţilor pe seama realizarii programului de investiţii din surse proprii,a rambursării ratelor scadente faţă de BERD , a planului de aprovizionare cu materii prime şi a dobânzii medii estimate pentru 2005. . 3. Pentru fundamentarea capitolului de cheltuieli s-a ţinut cont în principal de următoarele elemente: 3.1. Pentru estimarea nivelului cheltuielilor din exploatare s-a avut în vedere pentru fiecare element de cheltuială pe lângă legislaţia enumerată mai sus şi: - propunerile diverselor sectoare de responsabilitate din regie (secţii, sectoare, compartimente de specialitate tehnică) - inflaţia prognozată pentru 2005 de 7% - nivelul realizat al cheltuielilor în anul 2004, comparate cu BVC din 2004 - media lunară a fiecărui element de cheltuială pentru anul 2004 - alte cheltuieli suplimentare ce apar datorită derulării programului ISPA, precum şi cele impuse de modificările la Codul Fiscal. 3.2.Cheltuielile financiare sunt formate din: -dobânzile datorate către BERD -diferenţele de curs aferente celor doua rate ce urmează a se rambursa în cursul anului 2005 către BERD . - diferentele de curs aferente soldului datoriei externe la finele anului. 4.Sursele de finanţare a investiţiilor au fost estimate în funcţie de volumul total ,precum şi de repartizarea pe trimestre a planului de invesţii şi achiziţii de utilaje aprobat în Consiliul de Administraţie al regiei, al graficului de derulare a programului ISPA şi a tragerilor din împrumutul BERD pentru 2005. Având în vedere legislaţia menţionată anterior, precum şi atribuţiile Consiliului Local Timişoara , în calitatea sa de acţionar de unic al R.A. Aquatim propunem Consiliului Local al Municipiului Timişoara : Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2005 al R.A. Aquatim, conform anexei. DIRECTOR ECONOMIC p.DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ ADRIAN BODO ROMULUS KOMOZ p.ŞEF SERVICIU T.R.P. ŞEF BIROU HIDROTEHNIC IOAN GANCIOV MARIUS ONEŢIU

AVIZAT JURIDIC