keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 138/27.03.2019 privind modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 614/23.11.2018 privind aprobarea cererii de finanţare "Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe str. Arieş nr.20", cod smis 121249 şi a cheltuielilor aferente

27.03.2019

Hotararea Consiliului Local 138/27.03.2019
privind modificarea Hotarârii Consiliului Local nr. 614/23.11.2018 privind aprobarea cererii de finanţare "Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe str. Arieş nr.20", cod smis 121249 şi a cheltuielilor aferente


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-7067/22.03.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-7069/22.03.2019 al Direcţiei Dezvoltare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2019-7069/25.03.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019-7069/22.03.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Programului Operaţional Regional 2014-2020;
Având în vedere adresa ADR Vest nr. 5649/14.03.2019;
Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi normele de punere în aplicare;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. (2), lit. e), alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea Art. 2 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 614/23.11.2018 care va avea următorul conţinut:
,,Se aprobă valoarea totală a proiectului "Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe str. Arieş nr. 20", cod smis 121249, în cuantum de 3.250.448,98 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 3.224.517,79 lei şi valoare totală neeligibilă de 25.931,19 lei.

Art. 2: Se aprobă modificarea Art. 3 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 614/23.11.2018 care va avea următorul conţinut:
,,Se aprobă alocarea din bugetul local a contribuţiei proprii în proiect a Municipiului Timişoara în cuantum de 1.315.738,30 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.289.807,11 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului "Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe str. Arieş nr. 20", cod smis 121249’’
Art. 3: Se aprobă modificarea Art. 5 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 614/23.11.2018 care va avea următorul conţinut:
,,Se aprobă recuperarea contribuţiei ce revine asociaţiilor de proprietari, în cuantum de 800.508,19 lei, în conformitate cu HCLMT nr. 29 din data: 25.01.2017 privind instituirea taxei de reabilitare termică şi a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, pentru blocurile de locuinţe finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, reprezentând:
o contribuţia asociaţiei de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 774.577,00 lei;
o contribuţia asociaţiei de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 25.931,19 lei;’’

Art. 4: Restul articolelor din Hotararea Consiliului Local nr. 614/23.11.2018 rămân neschimbate.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relationare;
- Serviciului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR SC2019-__________________

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotarârii nr.614/23.11.2018 privind aprobarea cererii de finanţare

"Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe situat pe str. Arieș nr.20", cod smis 121249 şi a cheltuielilor aferente

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situaţiei actuale Municipiul Timișoara a depus cererea de finanțare cu titlul "Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe situat pe str. Arieș nr.20", cod smis 121249, în cadrul apelului POR/173/3/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari. Cererea de finanțare nr. V/TM/2017/3/3.1/A/2/656/27.02.2018, cu titlul ” Îmbunatățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe situat pe str. Aries nr.20”, cod SMIS 121249 se află în etapa de contractare. Conform adresei ADR Vest nr.5649/14.03.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr.CDD2019-173/15.03.2019 se solicită: ,,Având în vedere prevederile art. 71 din OUG 114/2018 publicata în Monitorul Oficial nr. 1116 din 29 decembrie 2018, privind instituirea unor masuri în domeniul investițiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, în baza Instrucțiunii AM POR nr. 112 din 08.03.2019, va solicitam, daca este cazul, actualizarea estimarilor bugetare legate de valoarea preconizata a achizițiilor efectuate/care urmeaza sa fie efectuate, a devizului general, precum si a tuturor documentelor relevante afectate de aceste modificari.’’ 2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice la blocurile de locuinţe din Municipiul Timisoara, prin realizarea unor lucrări de intervenţie care determină diminuarea consumurilor energetice pentru încalzirea apartamentelor, în condiţiile asigurării şi menţinerii climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de căldură către mediul exterior precum şi ameliorarea aspectului urbanistic al localităţii. Investiţiile în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe vor contribui astfel la reducerea emisiilor de CO2, la reducerea sărăciei energetice în România prin reducerea costurilor cu încălzirea populaţiei, contribuind la îmbunătăţirea puterii de cumpărare a tuturor categoriilor, inclusiv a categoriilor sociale defavorizate. Implementarea măsurilor de eficienţă energetică în blocurile de locuinţe va duce la atingerea următoarelor obiective specifice:  Îmbunătăţirea condiţiilor de confort termic interior pentru clădirile rezidenţiale/ apartamentele supuse reabilitării.

Cod FO53-03,Ver.1

 Creșterea eficienţei energetice în clădirile care fac obiectul proiectului.  Creșterea nivelului de protecţie a mediului înconjurător. 3. Alte informaţii Implementarea acestui proiect presupune reabilitarea termică a unui bloc format din 5 tronsoane, respectiv a unui număr de 120 de apartamente; reducerea pierderilor de căldura și a consumurilor energetice în clădirile / apartamentele reabilitate și la reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie. 4. Concluzii În data de 09.11.2018, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a aprobat cererea de finanțare cu titlul "Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe situat pe str. Arieș nr.20", cod smis 121249. Conform adresei ADR Vest nr.5649/14.03.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr.CDD2019-173/15.03.2019 se solicită actualizarea estimarilor bugetare legate de valoarea preconizata a achizițiilor efectuate/care urmeaza sa fie efectuate, a devizului general, precum si a tuturor documentelor relevante afectate de aceste modificari, în baza art. art. 71 din OUG 114/2018. În acest sens, la solicitarea ADR Vest, a fost actualizat devizul general al proiectului în baza art. 71 din OUG 114/2018. Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm că se impune modificarea Hotarârii nr.614/23.11.2018 privind aprobarea cererii de finanţare "Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe situat pe str. Arieș nr.20", cod smis 121249 şi a cheltuielilor aferente.

PRIMAR Şef Serviciul G.M.P.F.I.N.L. NICOLAE ROBU MAGDALENA NICOARĂ

Atasament: Raport_de_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA DIRECŢIA DEZVOLTARE S.G.M.P.F.I.N.L NR. SC2019- 7065/2203 2014 RAPORT DE SPECIALITATE privind modificarea Hotarârii nr.614/23.11.2018 privind aprobarea cererii de finanţare "Imbunătăţirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe str. Arieş nr.20", cod smis 121249 şi a cheltuielilor aferente Având în vedere Expunerea de motive nr.((26[4-1061/226%13a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotarârii nr.614/23.11.2018 privind aprobarea cererii de finanțare "Îmbunătăţirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe situat pe str. Arieş nr.20", cod smis 121249 şi a cheltuielilor aferente, facem următoarele precizări: e Conform adresei ADR Vest nr.5649/14.03.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr.CDD2019-173/15.03.2019 se solicită: „Având în vedere prevederile art. 71 din 0UG 114/2018 publicata în Monitorul Oficial nr. 1116 din 29 decembrie 2018, privind instituirea unor masuri în domeniul investițiilor publice si a unor masuri fiscal- bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, în baza Instrucțiunii AM POR nr. 112 din 08.03.2019, va solicitam, daca este cazul, actualizarea estimarilor bugetare legate de valoarea preconizata a achiziţiilor efectuate/care urmeaza sa fie efectuate, a devizului general, precum si a tuturor documentelor relevante afectate de aceste modificari.” e În acest sens, la solicitarea ADR Vest, proiectantul a actualizat devizul general al proiectului în baza art. 71 din OUG 114/2018. e Ca urmare a actualizării devizului general de către proiectant în baza art. 71 din OQUG 114/2018 sunt necesare: e modificarea art.2 din HCL nr.614/23.11.2018 care va avea următorul conţinut „Se aprobă valoarea totală a proiectului "Îmbunătăţirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe situat pe str. Arieş nr.20", cod smis 121249, în cuantum de 3.250.448,98 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 3.224.517,79 lei şi valoare totală neeligibilă de 25.931,19 lei. e modificarea art.3 din HCL nr.614/23.11.2018 care va avea următorul conţinut „Se aprobă alocarea din bugetul local a contribuției proprii în proiect a Municipiului Timişoara în cuantum de 1.315.738,30 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1289.807,11 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului "Îmbunătăţirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe situat pe str. Arieş nr.20", cod smis 121249.

e modificarea art.5 din HCL nr.614/23.11.2018 care va avea următorul conținut ..Se aprobă recuperarea contribuției ce revine asociaţiilor de proprietari, în cuantum de 800.508,19 lei, în conformitate cu HCLMT nr. 29 din data: 25.01.2017 privind instituirea taxei de reabilitare termică şi a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, pentru blocurile de locuinţe finanțate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, reprezentând: o contribuţia asociaţiei de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 714.571,00 lei; o contribuţia asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 25.931,19 lei; e Celelalte articole din HCL nr.614/23.11.2018 rămân neschimbate. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, precum si solicitarea ADR Vest nr.5649/14.03.2019, apreciem că proiectul de hotărâre privind modificarea Hotarârii nr.614/23.11.2018 privind aprobarea cererii de finanțare "Îmbunătăţirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe situat pe str. Arieş nr.20", cod smis 121249 și a cheltuielilor aferente este necesara pentru indeplinirea conditiilor de semnare a contractului de finantare a proiectului. Şef Serviciul G.M. Magdalena Nicoară INL. Intocmit, [ , / Dana Neacşu bi dteh

Atasament: Adresa_Directia_Economica_.pdf

ROMÂNIA MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIREȚIA ECONOMICĂ Nr. SC2019 — 7069/22.03.2019 Către, DIRECŢIA DE DEZVOLTARE Avand în vedere raportul de specialitate cu nr. de înregistrare SC2019 — 7069/22.03.2019, privind modificarea Hotarârii nr.614/23.11.2018 privind aprobarea cererii de finanțare "Îmbunătăţirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe situat pe str. Arieș nr.20", cod smis 121249 şi a cheltuielilor aferente, vă comunicăm faptul că nu necesită aviz din partea Direcţiei Economice la data prezentei, deoarece nu reprezinta nici o cheltuiala din bugetul local, ci aprobarea Consiliului Local a modificarii HCL nr. 614/23.11.2018. Urmarea a emiterii Hotărârii Consiliului Local Timisoara, cheltuiala va fi cuprinsa in bugetul Municipiului Timisoara, defalcata pe surse de finantare aprobate aferente proiectului, conform art. 45 din Legea nr. 273 privind Finantele Publice Locale.

Atasament: Aviz_juridic_.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr.SC2019- 7069/22.03.2019 MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC Nr.SC2019-7069/25.03.2019 AVIZ la raportul de specialitate privind modificarea Hotărârii nr. 614/23.11.2018 privind aprobarea cererii de finanţare „Imbunătăţirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe str. Arieș nr.20“, cod SMIS 121249 şi a cheltuielilor aferente Având în vedere expunerea de motive şi raportul de specialitate al Direcţiei de Dezvoltare nr. SC2019-7069/22.03.2019 conform cărora este necesară aprobarea modificării Hotărârii nr. 614/23.11.2018 privind aprobarea cererii de finanţare „Imbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe str. Arieș nr.20“, cod SMIS 121249 şi a cheltuielilor aferente; În conformitate cu Programul Operaţional Regional 2014-2020, axa prioritară 3 Creşterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, prioritarea de investiții 3.1. Creşterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, operaţiunea A - clădiri rezidențiale; Având în vedere adresa ADR Vest nr. 5649/14.03.2019 înregistrată cu nr.CDD2019- 173/15.03.2019; În conformitate cu cerințele din ghidul solicitantului aferent apelului de proiecte POR/173/3/1/Creşterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice şi sistemele de iluminat public Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi normele de punere în aplicare; În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit. b) „atribuţii privind dezvoltarea economico- socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;”, lit. e) "atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern”, alin. 4 lit. alin. 7 lit. a) Hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanțării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2019-7069/22.03.2019 conform cărora este necesară aprobarea modificării Hotărârii nr. 614/23.11.2018 privind aprobarea cererii de finanţare „JImbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe str. Arieș nr.20“, cod SMIS 121249 şi a cheltuielilor aferente; Menţionăm că prezentul aviz nu priveşte necesitatea şi oportunitatea demersului privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 614/23.11.2018 privind aprobarea cererii de finanţare „Imbunătăţirea eficienței energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe str. Arieș nr.20“, cod SMIS 121249 şi a cheltuielilor aferente şi nu valorează aviz / viza de legalitate conform Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală. Prezentul aviz are ca premisă legalitatea si valabilitatea inscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie şi nu priveşte indicatorii economici propuşi, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare şi nu înlocuieşte obligaţia structurilor competente de a analiza documentaţia din punct de vedere al atribuţiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC, AMELIA FAUR Cod FOS53-13, Ver.l