keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 127/27.03.2012 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 401/26.09.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, "Sistem integrat pentru eficientizarea încasărilor si cheltuielilor la Regia Autonoma de Transport Timişoara"

27.03.2012

Hotararea Consiliului Local 127/27.03.2012
pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 401/26.09.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, "Sistem integrat pentru eficientizarea încasărilor si cheltuielilor la Regia Autonoma de Transport Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2012- 6512/12.03.2012 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr. 2307/17.02.2012 a Regiei Autonome de Transport Timişoara, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RE2012-000448/17.02.2012;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 401/26.09.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Sistem integrat pentru eficientizarea încasărilor şi cheltuielilor la Regia Autonoma de Transport Timişoara";
Având în vedere Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.c) şi d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se completează Hotărârea Consiliului Local nr. 401/26.09.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, "Sistem integrat pentru eficientizarea încasărilor si cheltuielilor la Regia Autonoma de Transport Timişoara" prin introducerea unui nou articol, art. 11, cu următorul conţinut:
"În urma transferului dreptului de proprietate al Regiei Autonome de Transport Timişoara asupra bunului denumit "Sistem integrat pentru eficientizarea încasărilor si cheltuielilor la Regia Autonoma de Transport Timişoara" către Municipiul Timişoara, în domeniul privat al acestuia, la varianta aprobată prin art. 1, se adaugă TVA - ul aferent investiţiei şi valoarea Studiului de fezabilitate, respectiv suma de 2.832.187,78 lei, conform art. 128 alin. (3) lit. c) şi alin. (5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal".

Art. 2: Se aprobă plata sumei de 2.832.187,78 lei Regiei Autonome de Transport Timişoara, reprezentând taxa pe valoare adăugată colectată la transferul mijlocului fix denumit "Sistem integrat pentru eficientizarea încasărilor şi cheltuielilor la Regia Autonomă de Transport Timişoara" şi valoarea studiului de fezabilitate (valoare care a fost achitată din surse proprii ale Regiei Autonome de Transport Timişoara).

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Directia Tehnică, Directia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN PAU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA Aprobat DIRECŢIA TEHNICĂ Primar, SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu SC2012- Bd.C.D.Loga nr 1,300030 Timisoara,tel:+40256 490 635 e-mail:[email protected] internet:www.primariatm.ro

REFERAT

pentru completarea HCL nr. 401/26.09.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, "Sistem integrat pentru eficientizarea încasărilor si cheltuielilor la Regia Autonoma de Transport Timişoara"

Prin Hotărârea nr. 401/26.09.2006, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat Studiul de fezabilitate " Sistem integrat pentru eficientizarea încasărilor şi cheltuielilor la Regia Autonoma de Transport Timişoara", în varianta recomandata, respectiv Anexa 7b din studiu. Prin adresa cu nr. 2307/17.02.2012, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RE2011-000448/17.02.2012, Regia Autonomă de Transport Timişoara a solicitat Primăriei să achite suma de 2.832.187,78 lei reprezentând contravaloarea Studiului de fezabilitate ,,Sistem integrat pentru eficientizarea încasărilor şi cheltuielilor la Regia Autonomă de Transport Timişoara şi TVA-ul aferent Studiului de fezabilitate şi investiţiei.

Astfel prin contractul de furnizare cu nr. 222/12.11.2007 Regia Autonomă de Transport Timişoara a achiziţionat un ,,Sistem integrat pentru eficientizarea Încasărilor şi Cheltuielilor la Regia Autonomă de Transport Timişoara”. Obiectul contractului este proiectarea, furnizarea, instalarea şi punerea în funcţiune a acestui sistem în perioada convenită şi la preţul convenit în contract.

Valoarea totală a obiectivului de investiţii a fost de 14.853.090,11 lei cu TVA reprezentând: - 12.451.330,36 lei fără TVA – valoarea contractului de furnizare servicii nr. 222/12.11.2007 din

care 806.880 reprezintă carduri de 1 şi 4 K (consumabile); - 30.257,82 lei fără TVA – valoarea studiului de fezabilitate, valoare achitată din surse proprii ale

Regiei Autonome de Transport Timişoara; - 2.371.501,93 lei reprezentând valoarea TVA aferent studiului de fezabilitate şi TVA aferent

contractului de furnizare nr. 222/12.11.2007 (cota de 19%). Primăria Municipiului Timişoara a alocat pentru lucrarea de investiţii ,,Sistem integrat pentru

eficientizarea Încasărilor şi Cheltuielilor la Regia Autonomă de Transport Timişoara” suma totală de 12.451.330,36 lei, sumă din care au fost achitate consumabilele (carduri) în valoare de 806.880 lei fără TVA, respectiv ,,Sistemul integrat pentru eficientizarea Încasărilor şi Cheltuielilor” în valoare de 11.644.450,36 lei.

La terminarea contractului, în anul 2009, lucrarea a fost recepţionată şi înregistrată în contabilitatea Regiei Autonome de Transport Timişoara ca mijloc fix cu o valoare de inventar de 11.674.708,18 lei fără TVA, reprezentând valoarea obiectivului de investiţii (11.644.450,36 lei) şi valoarea studiului de fezabilitate (30.257,82 lei).

La predarea cu titlu gratuit către Municipiul Timişoara, Regia Autonomă de Transport Timişoara a colectat, obligatoriu, taxa pe valoare adăugată aferentă mijlocului fix predat în conformitate cu art. 128 alin. 3 lit. c) şi alin. 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, potrivit căruia: ,,ART. 128 (3) Următoarele operaţiuni sunt considerate, de asemenea, livrări de bunuri, în sensul alin. (1): c) trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile, în condiţiile prevăzute de legislaţia referitoare la proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, în schimbul unei despăgubiri.

Cod FP 53-01, ver. 1

(5) Orice distribuire de bunuri din activele unei persoane impozabile către asociaţii sau acţionarii săi, inclusiv o distribuire de bunuri legată de lichidarea sau de dizolvarea fără lichidare a persoanei impozabile, cu excepţia transferului prevăzut la alin. (7), constituie livrare de bunuri efectuată cu plată, dacă taxa aferentă bunurilor respective sau părţilor lor componente a fost dedusă total sau parţial”. Astfel, trecerea bunului în patrimoniul Municipiului Timişoara este considerată livrare în contextul art. 128 alin. 3 lit. c) şi alin. 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi ca urmare investiţia a fost facturată Municipiului Timişoara în vederea înregistrării transferului şi recuperării sumelor suportate de către Regia Autonomă de Transport Timişoara, după cum urmează:

- valoarea totală a investiţiei 11.674.708,18 lei; TVA (cotă 24%) – 2.801.929,96 lei. Total factura – 14.476.638,14 lei.

- suma alocată de Primăria Municipiului Timişoara – 11.644.450,36 lei. - diferenţă de achitat 2.832.187,78 lei (reprezentând: 30.275,82 lei valoarea Studiului de fezabilitate

fără TVA; 2.371.501,93 lei TVA 19%; 430.428,03 lei diferenţă cotă TVA deoarece investiţia a fost înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara ca mijloc fix după majorarea TVA.

Ţinând cont de cele mai sus prezentate propunem : - completarea HCL nr. 401/2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, "Sistem integrat pentru eficientizarea încasărilor si cheltuielilor la Regia Autonoma de Transport Timişoara" prin introducerea unui nou articol cu următorul conţinut: ,, În urma transferului dreptului de proprietate al Regiei Autonome de Transport Timişoara asupra bunului denumit "Sistem integrat pentru eficientizarea încasărilor si cheltuielilor la Regia Autonoma de Transport Timişoara" către Municipiul Timişoara, în domeniul privat al acestuia, la varianta aprobată prin art. 1, se adaugă TVA – ul aferent investiţiei si valoarea Studiului de fezabilitate, respectiv suma de 2.832.187,78 lei, conform art. 128 alin. (3) lit. c) si alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal ” - plata sumei de 2.832.187,78 lei Regiei Autonome de Transport Timişoara, reprezentând taxa pe valoare adăugată colectată la transferul mijlocului fix denumit ,,Sistem integrat pentru eficientizarea încasărilor şi cheltuielilor la Regia Autonomă de Transport Timişoara” şi valoarea studiului de fezabilitate (valoare care a fost achitată din surse proprii ale Regiei Autonome de Transport Timişoara).

VICEPRIMAR, DIRECTOR, SORIN GRINDEANU ING. CULIŢĂ CHIŞ

DIRECTOR D. ECONOMICĂ, DIRECTOR D. PATRIMONIU, EC. SMARANDA HARACICU EC. MARTIN STAIA

ŞEF SERVICIU, CONSILIER, ING. ADRIAN COLOJOARĂ JR. NASTASIA MIRCEA

AVIZAT JURIDIC,

Cod FP 53-01, ver. 1