keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 461/13.09.2018 privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiei de Repartizare a Locuinţelor aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.127/20.03.2018

13.09.2018

Hotararea Consiliului Local 461/13.09.2018
privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiei de Repartizare a Locuinţelor aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.127/20.03.2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018 - 18203/01.08.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2018-18203 din data de 01.08.2018 al Biroului Locuinţe al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 07.08.2018 - Anexă la raportul de specialitate nr. SC2018-18203/01.08.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 127/20.03.2018 - privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiei de Repartizare a Locuinţelor;
Având în vedere dispoziţiile Legii locuinţei nr.114/1996;
Având în vedere Legea nr.677/2001 - pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr.679/2016 al Parlamentului European;
Având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de repartizare a locuinţelor, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locuinţe din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest - Primăria Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Edilitare;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Locuinţe;
- Comisiei de repartizare a locuinţelor;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR CAIUS ŞULI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO 53-01, ver.1

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMĂRIA DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE II VEST BIROU LOCUINȚE Nr.SC2018-18203/01.08.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a

Comisiei de Repartizare a Locuințelor aprobat prin H.C.L.M.T. nr.127/20.03.2018

Având în vedere Expunera de motive a Primarului Municipiului Timișoara și proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei de Repartizare a Locuințelor aprobat prin H.C.L.M.T. nr.127/20.03.2018, facem urătoarele precizări:

Prin HCLMT nr.127/20.03.2018 a fost aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comisiei de Repartizare a Locuințelor, cu următoarele amendamente propuse de consilierii locali:

La art.11 ”Accesul mass media la ședințele comisiei este permis, în baza unei cereri depuse cu cel

puțin 24 de ore înainte de ședință, la secretariatul comisiei.” La art.12 ”Primarul va desemna un reprezentant al societății civile fără drept de vot care are

dreptul să participe la ședințele Comisiei și să formuleze întrebări și obiecțiuni verbale, ce se vor consemna, în scris, în procesul verbal al ședinței.”

La art.13 ”Ședințele Comisiei de repartizare a locuințelor au caracter public și se vor transmite în

direct și ulterior sub formă de arhivă, în format audio-video.” Această hotărâre nu a fost avizată pentru legalitate datorită faptului că prevederea

cuprinsă în art.13, era susceptibilă a aduce atingere drepturilor persoanelor și de a contraveni prevederilor legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal așa cum sunt acestea reglementate prin Legea nr.677/2001 – pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

De asemenea, Instituția Prefectului – Județul Timiș a sesizat Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării datelor cu Caracter Personal referitor la prevederea curpinsă în art.13.

La data de 24.05.2016, cu punere în aplicare din data de 25.05.2018, a intrat în vigoare Regulamentul (UE) nr.679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu character personal și privind libera circulație a acestor date. În cadrul ședințelor Comisiei de repartizare a locuințelor, se analizează și aprobă solicitările persoanelor fizice cu privire la repartizarea locuințelor disponibilizate, garaje, boxe, magazii, anexe gospodărești, modificări ale contractelor

Cod FO 53-01, ver.1

de închiriere în urma modificărilor situațiilor familial ale chiriașilor sau schimburi de locuințe. Pentru analizarea fiecărei situații în parte, membrilor comisiei le sunt prezentate date cu privire la situația familială, socială, medicală, venituri ale membrilor familiei solicitanților etc.

Potrivit art.(75) din Regulamentul (UE) nr.679/2016 ”Riscul pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice, prezentând grade diferite de probabilitate de materializare şi de gravitate, poate fi rezultatul unei prelucrări a datelor cu caracter personal care ar putea genera prejudicii de natură fizică, materială sau morală, în special în cazurile în care: prelucrarea poate conduce la discriminare, furt sau fraudă a identităţii, pierdere financiară, compromiterea reputaţiei, pierderea confidenţialităţii datelor cu caracter personal protejate prin secret profesional, inversarea neautorizată a pseudonimizării sau la orice alt dezavantaj semnificativ de natură economică sau socială; persoanele vizate ar putea fi private de drepturile şi libertăţile lor sau împiedicate să-şi exercite controlul asupra datelor lor cu caracter personal; datele cu caracter personal prelucrate sunt date care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, religia sau convingerile filozofice, apartenenţa sindicală; sunt prelucrate date genetice, date privind sănătatea sau date privind viaţa sexuală sau privind condamnările penale şi infracţiunile sau măsurile de securitate conexe; sunt evaluate aspecte de natură personală, în special analizarea sau previzionarea unor aspecte privind randamentul la locul de muncă, situaţia economică, starea de sănătate, preferinţele sau interesele personale, fiabilitatea sau comportamentul, locaţia sau deplasările, în scopul de a se crea sau de a se utiliza profiluri personale; sunt prelucrate date cu caracter personal ale unor persoane vulnerabile, în special ale unor copii; sau prelucrarea implică un volum mare de date cu caracter personal şi afectează un număr larg de persoane vizate.”

Potrivit Capitolului.1, art.4 din Regulamentul (UE) nr.679/2016: În sensul prezentului regulament:

1. "date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; 2. "prelucrare" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea; 3. "restricţionarea prelucrării" înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora; 4. "creare de profiluri" înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanţa la locul de muncă, situaţia economică, sănătatea, preferinţele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;

Potrivit Capitolului.1, art.5 din Regulamentul (UE) nr.679/2016:

Cod FO 53-01, ver.1

Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal (1) Datele cu caracter personal sunt: (a) prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată ("legalitate, echitate şi transparenţă"); (b) colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile iniţiale, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) ("limitări legate de scop");

Amendamentele votate, respectiv caracterul public ale ședințelor, accesul mass-mediei și

a altor persoane, arhivarea în format audio-video a ședințelor Comsiei de repartizare a locuințelor, în contextul legislației actuale, aduc atingere drepturilor persoanelor și contravin prevederilor legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de repartizare a locuințelor, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR, Pt. ȘEF BIROU,

Mihai Boncea Simona Bălan

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR Nr.SC2018-18203/01.08.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei de Repartizare a Locuințelor aprobat prin H.C.L.M.T. nr.127/20.03.2018

Având în vedere Regulamentul (UE) nr.679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016, cu punere în aplicare din data de 25.05.2018 și faptul că unele prevederi ale Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei de Repartizare a Locuințelor aprobat prin H.C.L.M.T. nr.127/20.03.2018 contravin prevederilor legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, considerăm oportună modificarea acestuia.

PRIMAR, VICEPRIMAR.,

NICOLAE ROBU IMRE FARKAS DIRECTOR D.C.T.D.D. Mihai Boncea

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la HCLMT nr. MUNICIPIUL TIMIȘOARA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A COMISIEI DE REPARTIZARE A LOCUINȚELOR CAPITOLUL - DISPOZIŢII GENERALE Art.1 - Comisia de Repartizare a Locuinţelor constituită legal îşi desfăşoară activitatea potrivit prezentului regulament. Art.2 - Obiectul prezentului regulament îl constituie activitatea Comisiei de rapartizare a locuințelor referitor la repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea locuinţelor din fondul locativ de stat şi cele sociale aflate în administrarea sau în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale Municipiul Timişoara. CAPITOLUL II - ATRIBUŢIILE ŞI FUNCȚIONAREA COMISIEI DE REPARTIZARE A LOCUINȚELOR Art.3 - Comisia îşi desfăşoară activitatea lunar sau ori de cate ori este nevoie. Art.4 - Comisia este legal constituită în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor, iar hotărârile se adopta cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Art.S - (1) Şedinţele comisiei vor fi consemnate în procese-verbale care vor cuprinde hotărârea membrilor comisiei, cu privire la fiecare caz în parte. (2) Procesele verbale se semnează de preşedintele de şedinţă şi de persoanele prezente. (3) Procesele verbale se păstrează la Biroul Locuinţe. Art.6 - Secretariatul tehnic al Comisiei este asigurat de Biroul Locuinţe din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Art.7 - Convocarea membrilor Comisiei se face cu cel puţin 3 zile înainte de data programată de desfășurare a şedinţei. Art.8 - Principalele atribuţii ale Comisiei, sunt: a) atribuirea către persoane îndreptăţite de locuințe din fondul locativ de stat şi cele sociale aflate în administrarea sau în proprietatea unității administrativ-teritoriale Municipiul Timişoara, care

devin disponibile, în conformitate cu prevederile H.C.L.M.T. nr.38/2016, privind criteriile de întocmire a listelor de priorități şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara, completată cu H.C.L.M.T. nr.60/2017 și a HCLM.. nr. 372016 privind criteriile de întocmire a listelor de priorităţi şi procedura de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timişoara pentru persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură foştilor proprietari, completată cu H.C.L.M.T. nr.59/2017 b) aprobă modificările contractelor de închiriere, conform legii. c) examinează şi avizează cererile de efectuare de schimb de locuinţe între titularii de contracte de închiriere, pe baza documentelor justificative. d) analizează şi dispune asupra cererilor de extindere pentru spaţiile, devenite disponibile, din cadrul unităților locative. e) repartizează boxele, magaziile, alte anexe gospodărești și garajele din fondul statului, devenite disponibile. Art.9 — Secretariatul tehnic va prezenta în comisie următoarele situaţii: - locuinţele din fondul locativ de stat disponibile aflate în administrare, odată cu transmiterea situaţiei juridice însoţită de acte doveditoare, - cererile solicitanţilor de atribuire nominală a locuințelor, precum şi situaţia privind ordinea de prioritate; - solicitările chiriaşilor de modificare a contractelor de închireire. Art.10 - Secretariatul tehnic are, potrivit prezentului regulament, următoarele atribuţii: a) asigură evidenţa și centralizarea cererilor de repartizare nominală a locuinţelor b) întocmeşte proiectul de hotărâre în vederea aprobării de către Consiliul Local a repartizării locuinţelor disponibile, confom deciziei comisiei CAP.II - DISPOZIŢII FINALE Art.11 - Prezentul regulament se completează de drept cu prevederile legislaţiei incidente. DIRECTOR, ȘEF BIROU, Mihai ZI Simona Bălan TA Fr TE Zu A MC