keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 125/24.04.2007 privind infiintarea Serviciului public cu personalitate juridica - Directia Fiscala a Municipiului Timisoara aflat in subordinea Primarului Municipiului Timisoara

24.04.2007

Hotararea Consiliului Local 125/24.04.2007
privind infiintarea Serviciului public cu personalitate juridica - Directia Fiscala a Municipiului Timisoara aflat in subordinea Primarului Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 7276/27.03.2007 al Primarului Municipiului Timisoara domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Avand in vedere Nota de fundamentare nr.SC2007-7277/27.03.2007 a Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;,
Avand in vedere avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 10161041/12.04.2007;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie , sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
In temeiul prevederilor art.26, 28, 29, 32, 33 din Decretul nr.31/1954 privind persoanele fizice si juridice;
In temeiul prevederilor art.51 lit.b, art.78 alin.(1) lit.a, art.90 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, modificata,
In temeiul prevederilor art.35 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,
In temeiul prevederilor pct. II din Hotărârea Guvernului nr.1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocratiei în activitatea de relaţii cu publicul, modificata,
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.a si alin.(3) lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: (1) Se aproba infiintarea Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara, serviciu public cu personalitate juridica, aflat sub autoritatea Primarului Municipiului Timisoara, in conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare cuprins in Anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Sediul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara va fi Bd C. D. Loga nr.1, Timisoara.
Art.2: Directia Fiscala a Municipiului Timisoara are ca obiect de activitate stabilirea, constatarea, controlul, urmrirea si încasarea impozitelor si taxelor locale, inclusiv a dobânzilor, majorrilor si a penalittilor de întârziere, executarea silit a creantelor bugetare, solutionarea contestatiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale, consilierea fiscal, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, ale Codului de procedur fiscal si a celorlalte acte normative în materie, adoptate de ctre autorittile centrale sau locale.

Art.3: Se aproba Organigrama Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara cuprinsa in Anexa nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4: Se aproba Statul de functii al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara cuprinsa in Anexa nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5: Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara, in conformitate cu prevederile Anexei nr.4 care face parte intergranta din prezenta hotarare.

Art.6: (1) Personalul din cadrul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara se constituie prin transferul in interes de serviciu al personalului din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Timisoara, in conformitate cu prevederile Anexei nr.5, care face parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Posturile vacante urmeaza a fi ocupate prin concurs, transfer sau examen, dupa caz.

Art.7: Bunurile proprietatea Municipiului Timisoara ce urmeaza a fi gestionate de institutia nou-infiintata vor fi preluate acesteia, respectiv preluate, pe baza de protocol.

Art.8: Cartile de munca si dosarele personale ale salariatilor si respectiv, ale functionarilor publici transferati, vor fi predate pe baza de protocol compartimentului de specialitate din cadrul Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara.

Art.9: (1) Cauzele aflate pe rolul instantelor judecatoresti, care au ca obiect:
a. anularea dispozitiilor primarului prin care au fost solutionate contestatiile formulate impotriva actelor administrative fiscale emise de serviciile de impozite si taxe, persoane fizice si juridice, din cadrul Directiei Economice a Municipiului Timisoara;
b. plangeri formulate impotriva proceselor-verbale de constatare a contraventiei intocmite de serviciile de impozite si taxe, persoane fizice si juridice, din cadrul Directiei Economice a Municipiului Timisoara;
c. contestatiile la executare formulate impotriva actelor de executare silita aduse la indeplinire de catre serviciile de colectare si executare silita, persoane fizice si juridice din cadrul Directiei Economice a Municipiului Timisoara;
d. procedura de reorganizare judiciara si faliment a contribuabililor persoane juridice care au calitatea de debitori fata de bugetul local al Municipiului Timisoara, aflati in evidenta serviciilor de specialitate din cadrul Directiei Economice a Municipiului Timisoara,
e. actiuni formulate impotriva oricaror acte administrative fiscale emise de serviciile de impozite si taxe din cadrul Directiei Economice a Municipiului Timisoara;
vor fi finalizate de catre serviciul juridic din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Timisoara.
(2) In cauzele care apar dupa intrarea in vigoare a prezentei hotarari, avand ca obiect cele precizate la alin.(1) lit. a-e din prezentul articol, Directia Fiscala a Municipiului Timisoara va fi reprezentata de catre personalul din cadrul Biroului Contencios al acesteia.

Art.10 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Economica a Municipiului Timisoara.

Art.11: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CĂLIN VASILE VASI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_3.pdf

aa MS tA HU 125 AL os o STATUL DE FUNCTII AL PERSONALULUI DIN CADRUL DIRECTIEI FISCALE A MUNICIPIULUI TIMISOARA Nr. Denumirea functiei Nivel Numar total de Clasa Gradul Treapta Functie crt. studii posturi functiei profesional de publica(FP)/ publice salarizar personal e contractual (PC) A. Functii publice de conducere 1. Director executiv Ss 1 FP 2. Sef serviciu Ss 8 FP 3. Sef birou Ss 4 FP Total functii publice de conducere 13 B. Functii publice de executie 1, Consilier Ss 13 superior FP 2 Consilier Ss 2 superior FP 3. Consilier Ss 8 superior FP 4. consilier Ss 5 l principal FP 5! Consilier Ss 9 principat FP 6. Consilier Ss 9 principal l FP 7. Consilier Ss 1 asistent FP 8. Consilier Ss 2 l asistent FP 9. Consilier Ss 34 asistent FP 10, Consilier Ss 24 | debutant FP 11, -_ Consilier juridic Ss — 1 superior FP 12. Consilier juridic Ss 1 | principal | FP 13. Consilier juridic SI 1 asistent L FP 14. Consilier juridic Ss 2 l asistent FP 15. Consilier juridic Ss 2 debutant FP 16. Referent M 14 UI superior l FP 17. Referent M 4 ul superior FP 18. Referent M 18 HUI superior îl FP 19. Referent M 2 _ principal FP 20. Referent M 1 VI principal UI FP 21, Referent M 16 UI principal i FP 22. . Referent M 10 Ul asistent l FP 23. Referent M _ 2 II debutant FP Total functii publice de executie 181 C, Functii personal contractual conducere Sef Birou Ss 1 PC D. Functii personal contractual de executie 24. | inspector de specialitate Ss 2 debutant PC 25. | Inspector de specialitate Ss 3 MI PC 26. Inspector M 4 Il PC 27, Inspector M 1. Debutant PC Total functii persona! contractual 10 de executie TOTAL GENERAL 205 DIRECTOR ECONONIC ADRIAN BODO C

Atasament: Anexa1_-_ROF.pdf

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA FISCALĂ NR. _______________________

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SERVICIULUI PUBLIC CU

PERSONALITATE JURIDICĂ DIRECŢIA FISCALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara este un serviciu public cu personalitate juridică, în subordinea Primarului Municipiului Timişoara, având ca obiect de activitate stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale, inclusiv a dobânzilor, majorările şi a penalităţilor de întârziere, executarea silită a creanţelor bugetare, soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale, consilierea fiscală, în conformitate cu prevederile codului fiscale, ale codului de procedură fiscală şi a celorlalte acte normative în materie, adoptate de către autorităţile centrale sau locale.

SECŢIUNEA I :

SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE PERSOANE JURIDICE I

ŞI SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE

PERSOANE JURIDICE II Serviciul Impozite şi Taxe – Persoane Juridice I, respectiv Serviciul Impozite şi Taxe – Persoane Juridice II din cadrul Direcţiei Fiscale au ca atribuţie principală constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de contribuabilii persoane juridice. ATRIBUŢII:

a) verificarea, constatarea, stabilirea şi emiterea notei de plată în vederea încasării obligaţiilor fiscale de natura impozitelor şi taxelor locale, izvorâte din legi speciale cum sunt: impozitul clădiri, impozit teren, taxa teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa firma, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, impozit pe spectacole;

b) aplică, execută şi studiază prevederile actelor normative care reglementează impozitele şi taxele locale, precum şi cele care reglementează inspecţia fiscală;

2

c) verificarea concordanţei datelor înscrise în declaraţia de impunere cu datele din evidenţa serviciului de impozite şi taxe; d) corectarea erorilor de calcul, de completare şi de aplicare a cotelor de impozitare în vederea stabiliri obligaţiei de plată la bugetul local; e) în situaţia în care se constată erori a căror cauză nu se poate stabili sau se constată lipsa elementelor necesare stabilirii corecte a creanţelor bugetare locale se va solicita în scris prezenţa contribuabilului la sediul P.M.T. în vederea efectuării corecturilor necesare sau după caz efectuarea controlului fiscal la sediul societăţii; f) verifică modul de completare a declaraţiilor de impunere şi actele prin care se atestă dobândirea proprietăţii bunurilor de către persoanele juridice şi stabileşte impozitul datorat; g) recalculează impozitul în cazul în care au intervenit modificări de proprietate; h) emite certificate de atestare a obligaţiilor fiscale, adeverinţe de valoare, alte acte solicitate de contribuabili în legătură cu situaţia fiscală a acestora; i) emite decizii de impunere privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de către contribuabilii persoane juridice bugetului local; j) păstrează în condiţii de securitate dosarele contribuabililor; k) aplică sancţiuni contravenţionale pentru faptele prevăzute în legislaţia fiscală unde au competenţă; l) aplică sancţiuni contravenţionale la cazurile la care constată că nu au fost declarate bunurile impozabile aflate în patrimoniul societăţii precum şi atunci când acestea au fost declarate peste termenul stabilit de lege; m) urmăreşte operarea la zi în baza de date a declaraţiilor de impunere, a rezultatelor constatate cu ocazia controlului fiscal, şi a tuturor modificărilor sau cazurilor noi de impunere apărute; n) întocmeşte referate de restituire pentru sumele reprezentând impozite şi taxe locale aflate în evidenţa serviciului, achitate şi nedatorate de către persoanele juridice; o) întocmeşte referate de compensare pentru sumele reprezentând impozite şi taxe locale aflate în evidenţa serviciului. p) colaborează cu serviciile descentralizate ale Ministerului de Finanţe, cu executorii judecătoreşti, lichidatorii, etc., în vederea recuperării creanţelor fiscale ale Municipiului Timişoara RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura celor două servicii): a) Funcţionarii publici din cadrul serviciului, inclusiv persoanele care nu mai deţin aceasta calitate, sunt obligaţi, în condiţiile legii, sa păstreze secretul asupra informaţiilor pe care le deţin ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu. b) să-şi aducă la îndeplinire atribuţiile de serviciu în mod conştiincios, corect şi dezinteresat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare c) răspund disciplinar, material sau penal, după caz, pentru abuzuri în nerespectarea obligaţiilor privind gestiunea, neluarea măsurilor asiguratorii împotriva prescrierii debitelor sau a dreptului de a constata şi stabili impunerile d) semnalează conducerii direcţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu; e) se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale f)răspunde de realizarea calitativă şi în termen a lucrărilor; g)răspunde de însuşirea şi respectarea Codului de conduită al funcţionarilor publici.

3

AUTORITATE (COMPETENŢE): a) Funcţionarii din cadrul serviciului au competenţă în limita atribuţiilor de serviciu. b) Efectuarea tuturor demersurilor necesare identificării bunurilor impozabile aflate

în proprietatea contribuabililor persoane juridice c) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a

mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia; d) Sesizează organele de urmărire penală în cazul constatării comiterii unor

infracţiuni în timpul inspecţiei fiscale.

SECŢIUNEA a II-a : SERVICIUL INSPECŢIE FISCALĂ – PERSOANE JURIDICE

Serviciul Inspecţie Fiscală – Persoane Juridice din cadrul Direcţiei Fiscale are ca atribuţie principală constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de contribuabilii persoane juridice precum şi calcularea accesoriilor acestora, în urma efectuării inspecţiei fiscale, în temeiul codului de procedură fiscală. ATRIBUŢII: a) verificarea, constatarea, stabilirea, încasarea, respectiv emiterea notelor de plată în vederea încasării obligaţiilor fiscale de natura impozitelor şi taxelor locale, izvorâte din legi speciale cum sunt: impozitul clădiri, impozit teren, taxa teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa firma, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, impozit pe spectacole; b) aplică, execută şi studiază prevederile actelor normative care reglementează impozitele şi taxele locale, precum şi cele care reglementează controlul fiscal; c) verificarea concordanţei datelor din evidenţa serviciului de impozite şi taxe cu datele din evidenţa contabilă a contribuabililor persoane juridice, supuse inspecţiei fiscale; d) corectarea erorilor de calcul, de completare şi de aplicare a cotelor de impozitare în vederea stabiliri obligaţie de plată la bugetul local; e) întocmeşte, în urma inspecţiei fiscale, actul de control şi anexele aferente acestuia, conform legislaţiei în vigoare; i) verifică pe teren modul în care contribuabilii persoane juridice au constituit şi virat la bugetul local impozitele şi taxele datorate, stabilind diferenţele nedeclarate de către contribuabil şi transmite Serviciului Colectare şi Executare Silită Dispoziţia de urmărire însoţită de procesul – verbal şi anexele aferente; j) păstrează în condiţii de securitate dosarele contribuabililor; k) aplică sancţiuni contravenţionale pentru faptele prevăzute în legislaţia fiscală unde au competenţă; l) aplică sancţiuni contravenţionale la cazurile la care constată că nu au fost declarate bunurile impozabile aflate în patrimoniul societăţii precum şi atunci când acestea au fost declarate peste termenul stabilit de lege; m) urmăreşte operarea la zi în baza de date a rezultatelor constatate cu ocazia efectuării inspecţiei fiscale; o) întocmeşte referate de restituire pentru sumele reprezentând impozite şi taxe locale aflate în evidenţa serviciului, achitate şi nedatorate de către persoanele juridice; p) întocmeşte referate de compensare pentru sumele reprezentând impozite şi taxe locale aflate în evidenţa serviciului;

4

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Funcţionarii publici din cadrul serviciului, inclusiv persoanele care nu mai deţin aceasta calitate, sunt obligaţi, în condiţiile legii, sa păstreze secretul asupra informaţiilor pe care le deţin ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu; b) să-şi aducă la îndeplinire atribuţiile de serviciu în mod conştiincios, corect şi dezinteresat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; c) răspund disciplinar, material sau penal, după caz, pentru abuzuri în nerespectarea obligaţiilor privind gestiunea, neluarea măsurilor asiguratorii împotriva prescrierii debitelor sau a dreptului de a constata şi stabili impunerile; d) semnalează conducerii direcţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu; e) se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; f)răspunde de realizarea calitativă şi în termen a lucrărilor; g)răspunde de însuşirea şi respectarea Codului de conduită al funcţionarilor publici. AUTORITATE (COMPETENŢE):

Funcţionarii din cadrul serviciului au competenţă în limita atribuţiilor de serviciu. a) Efectuarea tuturor demersurilor necesare identificării bunurilor impozabile aflate

în proprietatea contribuabililor persoane juridice b) Reprezintă şi angajează direcţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a

mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia; c) Sesizează organele de urmărire penală în cazul constatării comiterii unor

infracţiuni în timpul inspecţiei fiscale.

SECŢIUNEA a III-a :

SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE PERSOANE FIZICE ATRIBUŢII:

a) verifica declaratiile de impunere si actele prin care se atesta dobandirea proprietatii bunurilor si stabileste impozitul datorat pentru persoane fizice ; b) recalculeaza impozitul in cazul in care au intervenit modificari de proprietate ,

opreaza cererile depuse, restituirile si compensarile de impozite si taxe necuvenite c) aplica sancţiuni contravenţionale în cazurile de nedeclarare a bunurilor proprietate

personala dobândite, precum si in cazurile de depunere peste termen a declaratiilor de impunere;

d) stabileste la cerere valoarea de impozitare a cladirilor in vederea instrainarii , respectiv a dezbaterii succesorale;

e) verifica in evidentele fiscale cele sesizate solicitând la nevoie si documente justificative în vederea impunerii corecte;

f) emite certificate de atestare a obligaţiilor fiscale datorate bugetului local de către contribuabilii persoane fizice;

g) urmareste operarea la zi a matricolelor pentru evidenta cladirilor , terenurilor si a mijloacelor de transport auto, a tuturor modificarilor sau cazurilor nou-aparute;

5

h) pastreaza in conditii de securitate matricolele si dosarele cladirilor, terenurilor si a mijloacelor de transport auto;

i) pastreaza pana la arhivare documentele prin care s-a dat raspuns contribuabililor la cererile si contestatiile adresate;

j) intocmeste in termen situatiile fiscale referitoare la activitatea de constatare si stabilire a impozitelor datorate de persoanele fizice

k) aplica sanctiuni contraventionale pentru faptele prevazute in legislatia fiscala unde au competenta;

l) aplică, execută şi studiază prevederile actelor normative care reglementează impozitele şi taxele locale, precum şi cele care reglementează inspecţia fiscală;

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Funcţionarii publici din cadrul serviciului, inclusiv persoanele care nu mai deţin aceasta calitate, sunt obligaţi, în condiţiile legii, sa păstreze secretul asupra informaţiilor pe care le deţin ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu. b) să-şi aducă la îndeplinire atribuţiile de serviciu în mod conştiincios, corect şi dezinteresat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare c) răspund disciplinar, material sau penal, după caz, pentru abuzuri în nerespectarea obligaţiilor privind gestiunea, neluarea măsurilor asiguratorii împotriva prescrierii debitelor sau a dreptului de a constata şi stabili impunerile d) semnalează conducerii direcţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu; e) se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale f)răspunde de realizarea calitativă şi în termen a lucrărilor; g)răspunde de însuşirea şi respectarea Codului de conduită al funcţionarilor publici. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Funcţionarii din cadrul serviciului au competenţă în limita atribuţiilor de serviciu. b) Efectuarea tuturor demersurilor necesare identificării bunurilor impozabile aflate

în proprietatea contribuabililor persoane fizice c) Reprezintă şi angajează direcţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a

mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia; d) Sesizează organele de urmărire penală în cazul constatării comiterii unor

infracţiuni în timpul inspecţiei fiscale. SECŢIUNEA a IV-a : SERVICIUL INSPECŢIE FISCALĂ – PERSOANE FIZICE Serviciul Inspecţie Fiscală – Persoane Fizice din cadrul Direcţiei Fiscale are ca atribuţie principală constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de contribuabilii persoane fizice precum şi calcularea accesoriilor acestora, în urma efectuării inspecţiei fiscale, în temeiul codului de procedură fiscală. ATRIBUŢII: d) verificarea, constatarea, stabilirea, încasarea, respectiv emiterea notelor de plată în vederea încasării obligaţiilor fiscale de natura impozitelor şi taxelor locale, izvorâte din legi speciale cum sunt: impozitul pe clădiri, impozit teren, taxa teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa firma, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, impozit pe spectacole;

6

e) aplică, execută şi studiază prevederile actelor normative care reglementează impozitele şi taxele locale, precum şi cele care reglementează controlul fiscal; c) verificarea concordanţei datelor din evidenţa serviciului de impozite şi taxe cu situaţia reală constatată în timpul inspecţiei fiscale; d) întocmeşte, în urma inspecţiei fiscale, actul de control şi anexele aferente acestuia, conform legislaţiei în vigoare; i) verifică pe teren concordanţa dintre declaraţiile contribuabililor şi realitatea de pe teren, stabilind atunci când este cazul diferenţele nedeclarate de către contribuabil şi transmite Serviciului Colectare şi Executare Silită Dispoziţia de urmărire însoţită de procesul – verbal şi anexele aferente; j) păstrează în condiţii de securitate dosarele contribuabililor; k) aplică sancţiuni contravenţionale pentru faptele prevăzute în legislaţia fiscală unde au competenţă; l) aplică sancţiuni contravenţionale la cazurile la care constată că nu au fost declarate bunurile impozabile aflate în patrimoniul contribuabililor persoane fizice precum şi atunci când acestea au fost declarate peste termenul stabilit de lege; m) urmăreşte operarea la zi în baza de date a rezultatelor constatate cu ocazia efectuării inspecţiei fiscale; o) întocmeşte referate de restituire pentru sumele reprezentând impozite şi taxe locale aflate în evidenţa serviciului, achitate şi nedatorate de către persoanele fizice; p) întocmeşte referate de compensare pentru sumele reprezentând impozite şi taxe locale aflate în evidenţa serviciului; q) colaborează cu serviciile descentralizate ale Ministerului de Finanţe, cu executorii judecătoreşti, etc., în vederea recuperării creanţelor fiscale ale Municipiului Timişoara RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Funcţionarii publici din cadrul serviciului, inclusiv persoanele care nu mai deţin aceasta calitate, sunt obligaţi, în condiţiile legii, sa păstreze secretul asupra informaţiilor pe care le deţin ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu; b) să-şi aducă la îndeplinire atribuţiile de serviciu în mod conştiincios, corect şi dezinteresat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; c) răspund disciplinar, material sau penal, după caz, pentru abuzuri în nerespectarea obligaţiilor privind gestiunea, neluarea măsurilor asiguratorii împotriva prescrierii debitelor sau a dreptului de a constata şi stabili impunerile; d) semnalează conducerii direcţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu; e) se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; f)răspunde de realizarea calitativă şi în termen a lucrărilor; g)răspunde de însuşirea şi respectarea Codului de conduită al funcţionarilor publici. AUTORITATE (COMPETENŢE):

f) Funcţionarii din cadrul serviciului au competenţă în limita atribuţiilor de serviciu. g) Efectuarea tuturor demersurilor necesare identificării bunurilor impozabile aflate

în proprietatea contribuabililor persoane juridice h) Reprezintă şi angajează direcţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a

mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

7

i) Sesizează organele de urmărire penală în cazul constatării comiterii unor infracţiuni în timpul inspecţiei fiscale.

SECŢIUNEA a V-a : BIROUL EVIDENŢA CONTRIBUABILILOR ŞI INCASĂRI

BUGETARE

Acest birou se află în subordinea Serviciului Impozite şi taxe – Persoane fizice, având atribuţii distincte faţă de acesta. ATRIBUTII :

a) incaseaza impozite si taxe datorate de persoane fizice si juridice bugetului local b) emite borderoul zilnic de incasari care se inregistreaza in contabilitate c) depune borderoul cu sumele incasate la trezorerie d) anunta seful ierarhic superior in cazul in care constata probleme in progarmul

informatic e) adauga personae fizice sau juridice in baza de date atunci cand situatia o impune f) genereaza note de plata atunci cand situatia o impune g) va indeplini atributiile corect, constiincios si dezintersat h) isi va insusi toate actele normative in materie de impozite , taxe si alte venituri ale

bugetului local, urmand o perfectionare continua a pregatirii profesionale. RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Funcţionarii publici din cadrul serviciului, inclusiv persoanele care nu mai deţin aceasta calitate, sunt obligaţi, în condiţiile legii, sa păstreze secretul asupra informaţiilor pe care le deţin ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu. b) să-şi aducă la îndeplinire atribuţiile de serviciu în mod conştiincios, corect şi dezinteresat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare c) răspund disciplinar, material sau penal, după caz, pentru abuzuri în nerespectarea obligaţiilor privind gestiunea, neluarea măsurilor asiguratorii împotriva prescrierii debitelor sau a dreptului de a constata şi stabili impunerile d) semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu; e) se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale f)răspunde de realizarea calitativă şi în termen a lucrărilor; g)răspunde de însuşirea şi respectarea Codului de conduită al funcţionarilor publici. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Funcţionarii din cadrul serviciului au competenţă în limita atribuţiilor de serviciu. b) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a

mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

8

SECŢIUNEA a VI-a : BIROUL SOLUTIONARI CONTESTAŢII ŞI

METODOLOGIE ATRIBUŢII:

a) soluţionarea contestaţiilor împotriva modului de stabilire a impozitelor şi taxelor locale datorate bugetului local de către persoanele fizice şi juridice

b) intocmirea referatelor si a dispozitiilor privind solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative fiscale emise de catre Directi Fiscala a Municipiului Timisoara

c) activitate de consiliere şi consultanţă fiscală a contribuabililor persoane fizice şi juridice

d) soluţionarea oricăror sesizări, altele decât contestaţiile privitoare la aplicarea corectă a legislaţiei fiscale in materie

e) verificarea şi întocmirea documentaţiei în vederea restituirii taxelor judiciare de timbru nefolosite în instanţă

f) întocmirea referatelor şi a proiectelor de hotărâre care, în conformitate cu prevederile legale, sunt initiate de catre Direcţia Fiscala cum ar fi: proiecte de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, privind instituirea sechestrelor asiguratoare, privind acordarea de facilitati fiscale contribuabililor persoane fizice si juridice, stabilire a procedurilor si criteriilor in baza carora se acorda facilitati fiscale, in limita competentelor legale

g) intocmirea adreselor ridica probleme de natura juridica privitoare la modul de stabilire a impozitelor si taxelor, precum si colectarea si executarea silita

h) verificarea contractelor înainte de semnarea acestora de către Directorul Directiei Fiscale, în speţă a clauzelor contractuale privitoare la durata contractului, preţul garanţie de aplicabilitate, garanţia de bună-execuţie, modalităţi de plată, alte garanţii, actualizări de preţ, acordare avans, alte clauze cu continut economic

i) înaintarea spre Biroul Juridic a documentaţiei în vederea întocmirii declaraţiilor de creanţă ale debitorilor aflaţi în stare de insolvenţă

j) soluţionarea cererilor de înlesnire la plata impozitelor şi taxelor locale k) alte atribuţii date spre competentă soluţionare de către Directorul Directiei

Fiscale. RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Funcţionarii publici din cadrul serviciului, inclusiv persoanele care nu mai deţin aceasta calitate, sunt obligaţi, în condiţiile legii, sa păstreze secretul asupra informaţiilor pe care le deţin ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu; b) soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale în mod conştiincios, corect şi dezinteresat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare c) răspunde de realizarea calitativă şi în termen a lucrărilor; d)răspunde de însuşirea şi respectarea Codului de conduită al funcţionarilor publici. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Funcţionarii din cadrul serviciului au competenţă în limita atribuţiilor de serviciu. b) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a

mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia

9

c) Întocmeşte în termenul legal referatele privind soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva proceselor-verbale de control.

SECŢIUNEA a VII-a : SERVICIUL COLECTARE ŞI EXECUTARE SILITĂ –

PERSOANE JURIDICE ATRIBUŢII: a) aplică, execută şi studiază prevederile legale care reglementează executarea creanţelor bugetare de natură fiscală, precum şi a amenzilor care potrivit legii se fac venit la bugetul local; b) efectuează şi verifică îndeplinirea procedurilor de executare a creanţelor bugetare aflate în evidenţa serviciului; c) întocmeşte evidenţa proprie cu titlurile executorii primite spre urmărire asigurând încasarea creanţelor bugetare în termenele de prescripţie; d) calculează dobânzi, penalităţi sau alte sume când cuantumul acestora nu a fost stabilit în titlul executoriu prin care au fost create; e) întocmeşte acte necesare executării silite; f) ia măsuri de identificare a debitorilor, urmărirea şi executarea debitelor, precum şi de confirmare în termen a preluării spre executare a debitelor primite de la alte organe, instituţii; g) colaborează cu instituţii bancare, organe de poliţie municipală şi cu alte organe ale administraţiei publice locale în vederea realizării creanţelor bugetare prin executarea silită; h) analizează şi hotărăşte măsurile de executare astfel încât realizarea creanţei să se facă cu rezultate avantajoase în interesul imediat al bugetului local, dar ţinând seama de drepturile şi obligaţiile debitorului urmărit; i) asigură si organizează, când este cazul, ridicarea şi depozitarea bunurilor sechestrate; j) numeşte custodele şi administratorul sechestru; k) participă la acţiunile de valorificare a bunurilor sechestrate întocmind documentaţia necesară; l) efectuează sau solicită evaluarea bunurilor sechestrate; m) verifică şi urmăreşte respectarea de către debitorii, persoane juridice, a termenelor de plată din eşalonare şi a condiţiilor în care a fost acordată înlesnirea; n) întocmeşte documentaţia şi propunerile privind debitorii insolvabili, cu avizul Biroului Juridic şi le prezintă spre aprobare sau face cercetări suplimentare; o) soluţionează şi rezolvă orice alte lucrări privind realizarea creanţelor bugetare ce îi revin în baza sarcinilor rezultate din legislaţie şi repartizate spre rezolvare. RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Funcţionarii publici din cadrul serviciului, inclusiv persoanele care nu mai deţin aceasta calitate, sunt obligaţi, în condiţiile legii, sa păstreze secretul asupra informaţiilor pe care le deţin ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu. b) să-şi aducă la îndeplinire atribuţiile de serviciu în mod conştiincios, corect şi dezinteresat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare c) răspund disciplinar, material sau penal, după caz, pentru abuzuri în nerespectarea obligaţiilor privind gestiunea, neluarea măsurilor asiguratorii împotriva prescrierii debitelor e)răspunde de realizarea calitativă şi în termen a lucrărilor;

10

f)răspunde de însuşirea şi respectarea Codului de conduită al funcţionarilor publici g)se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale. AUTORITATE (COMPETENŢE): a) efectuarea tuturor demersurilor necesare identificării debitorilor; b) colaborarea cu instituţii bancare, poliţia şi alte instituţii în vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice; c) participare la acţiuni de valorificare a bunurilor sechestrate; d) reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia.

SECŢIUNEA a VIII-a : SERVICIUL COLECTARE ŞI EXECUTARE SILITĂ

IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE

ATRIBUŢII: a) aplică, execută şi studiază prevederile legale care reglementează executarea creanţelor bugetare de natură fiscală, care potrivit legii se fac venit la bugetul local; b) efectuează şi verifică îndeplinirea procedurilor de executare a creanţelor bugetare aflate în evidenţa serviciului; c) întocmeşte evidenţa proprie cu titlurile executorii primite spre urmărire asigurând încasarea creanţelor bugetare în termenele de prescripţie; d) calculează dobânzi, penalităţi sau alte sume când cuantumul acestora nu a fost stabilit în titlul executoriu prin care au fost create; e) întocmeşte acte necesare executării silite; f) ia măsuri de identificare a debitorilor, urmărirea şi executarea debitelor, precum şi de confirmare în termen a preluării spre executare a debitelor primite de la alte organe, instituţii; g) colaborează cu instituţii bancare, organe de poliţie municipală şi cu alte organe ale administraţiei publice locale în vederea realizării creanţelor bugetare prin executarea silită; h) analizează şi hotărăşte măsurile de executare astfel încât realizarea creanţei să se facă cu rezultate avantajoase în interesul imediat al bugetului local, dar ţinând seama de drepturile şi obligaţiile debitorului urmărit; i) asigură si organizează, când este cazul, ridicarea şi depozitarea bunurilor sechestrate; j) numeşte custodele şi administratorul sechestru; k) participă la acţiunile de valorificare a bunurilor sechestrate întocmind documentaţia necesară; l) efectuează sau solicită evaluarea bunurilor sechestrate; m) verifică şi urmăreşte respectarea de către debitorii, persoane juridice, a termenelor de plată din eşalonare şi a condiţiilor în care a fost acordată înlesnirea; n) întocmeşte documentaţia şi propunerile privind debitorii insolvabili, cu avizul Biroului Juridic şi le prezintă spre aprobare sau face cercetări suplimentare; o) soluţionează şi rezolvă orice alte lucrări privind realizarea creanţelor bugetare ce îi revin în baza sarcinilor rezultate din legislaţie şi repartizate spre rezolvare.

11

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Funcţionarii publici din cadrul serviciului, inclusiv persoanele care nu mai deţin aceasta calitate, sunt obligaţi, în condiţiile legii, sa păstreze secretul asupra informaţiilor pe care le deţin ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu. b) să-şi aducă la îndeplinire atribuţiile de serviciu în mod conştiincios, corect şi dezinteresat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare c) răspund disciplinar, material sau penal, după caz, pentru abuzuri în nerespectarea obligaţiilor privind gestiunea, neluarea măsurilor asiguratorii împotriva prescrierii debitelor d) se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale e) răspunde de realizarea calitativă şi în termen a lucrărilor; f)răspunde de însuşirea şi respectarea Codului de conduită al funcţionarilor publici. AUTORITATE (COMPETENŢE): a) efectuarea tuturor demersurilor necesare identificării debitorilor; b) colaborarea cu instituţii bancare, poliţia şi alte instituţii în vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice; c) participare la acţiuni de valorificare a bunurilor sechestrate; d) reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia.

SECŢIUNEA a IX-a :

SERVICIUL COLECTARE ŞI EXECUTARE SILITĂ AMENZI – PERSOANE FIZICE

Principala activitate a serviciului o reprezintă încasarea si colectarea amenzilor stabilite in sarcina persoanelor fizice care domiciliază pe raza Municipiului Timişoara şi care potrivit legii se fac venit la bugetul local. ATRIBUŢII: a) aplică, execută şi studiază prevederile legale care reglementează executarea amenzilor, care potrivit legii se fac venit la bugetul local; b) efectuează şi verifică îndeplinirea procedurilor de executare a amenzilor aflate în evidenţa serviciului; c) întocmeşte evidenţa proprie cu titlurile executorii primite spre urmărire asigurând încasarea creanţelor bugetare în termenele de prescripţie; e) întocmeşte acte necesare executării silite; f) ia măsuri de identificare a debitorilor, urmărirea şi executarea debitelor, precum şi de confirmare în termen a preluării spre executare a debitelor primite de la alte organe, instituţii; g) colaborează cu instituţii bancare, organe de poliţie municipală şi cu alte organe ale administraţiei publice locale în vederea realizării amenzilor prin executarea silită; h) analizează şi hotărăşte măsurile de executare astfel încât realizarea creanţei să se facă cu rezultate avantajoase în interesul imediat al bugetului local, dar ţinând seama de drepturile şi obligaţiile debitorului urmărit; i) asigură si organizează, când este cazul, ridicarea şi depozitarea bunurilor sechestrate; j) numeşte custodele şi administratorul sechestru;

12

k) participă la acţiunile de valorificare a bunurilor sechestrate întocmind documentaţia necesară; l) efectuează sau solicită evaluarea bunurilor sechestrate; m) verifică şi urmăreşte respectarea de către debitorii, persoane fizice, a termenelor de plată din eşalonare şi a condiţiilor în care a fost acordată înlesnirea; n) întocmeşte documentaţia şi propunerile privind debitorii insolvabili, cu avizul Biroului Juridic şi le prezintă spre aprobare sau face cercetări suplimentare; o) soluţionează şi rezolvă orice alte lucrări privind realizarea creanţelor bugetare ce îi revin în baza sarcinilor rezultate din legislaţie şi repartizate spre rezolvare. RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Funcţionarii publici din cadrul serviciului, inclusiv persoanele care nu mai deţin aceasta calitate, sunt obligaţi, în condiţiile legii, sa păstreze secretul asupra informaţiilor pe care le deţin ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu. b) să-şi aducă la îndeplinire atribuţiile de serviciu în mod conştiincios, corect şi dezinteresat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare c) răspund disciplinar, material sau penal, după caz, pentru abuzuri în nerespectarea obligaţiilor privind gestiunea, neluarea măsurilor asiguratorii împotriva prescrierii debitelor sau a dreptului de a constata şi stabili impunerile d) se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale. e)răspunde de realizarea calitativă şi în termen a lucrărilor;

f)răspunde de însuşirea şi respectarea Codului de conduită al funcţionarilor publici. AUTORITATE (COMPETENŢE): a) efectuarea tuturor demersurilor necesare identificării debitorilor; b) colaborarea cu instituţii bancare, poliţia şi alte instituţii în vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice; c) participare la acţiuni de valorificare a bunurilor sechestrate; d) reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia.

SECŢIUNEA a X-a : BIROUL CONTENCIOS

Biroul Juridic îşi desfăşoară activitatea sub directa subordonare a

directorului Direcţiei Fiscale, atributia definitorie constand in reprezentarea intereselor Directiei Fiscale în faţa instanţelor judecătoreşti, respectiv ţinerea evidenţei proceselor şi litigiilor în care serviciul public este parte. ATRIBUŢII:

a) reprezintă în faţa instanţelor judecătoreşti competente interesele Directiei Fiscale ca serviciu public cu personalitate juridica (Judecătorii, Tribunale, Curţi de Apel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie);

b) pentru o bună apărare a directiei pe care o reprezintă formulează întâmpinări, note scrise, concluzii, ridică excepţii;

13

c) ţine evidenţa proceselor şi litigiilor în care unitatea este parte şi urmăreşte obţinerea titlurilor executorii pentru creanţele unităţii;

d) comunică organelor de executare silită, titlurile executorii primite; e) în baza unei delegaţii speciale date de primar, poate fixa pretenţiile, renunţă la

pretenţii, poate da răspunsuri la interogatoriu; f) participă la formarea obiecţiunilor precontractuale, dacă se pun în discuţie

probleme de drept; g) formulează răspunsuri la interogatorii în colaborare cu serviciile competente; h) exercită căile ordinare şi extraordinare de atac împotriva hotărârilor

nefavorabile; i) îşi exprimă punctul de vedere în scris (referate) privind neexercitarea căilor de

atac; j) promovează cereri de chemare în judecată din dispoziţia Primarului

Municipiului Timisoara si a directorului Directiei Fiscale k) face cereri de intervenţii în dosarele aflate pe rol şi în care Directia Fiscala

justifică un interes; l) avizează pentru legalitate contractele încheiate de directie şi se prezintă prin

reprezentant la birourile notarilor publici în vederea autentificării contractelor de donaţie;

m) avizează pentru legalitate la cererea conducerii orice acte cu caracter juridic; n) asigură consiliere juridică la cererea serviciilor si compartimentelor din cadrul

directiei o) promovează orice alte acţiuni în justiţie cu aprobarea conducătorilor serviciului

public.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura serviciului şi biroului): a) răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi a

informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

c) răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei;

d) răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite, în cadrul serviciului;

e) răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu si a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea Directiei fiscale si a Primarului Municipiului Timisoara;

b) se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) poate propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a Directiei Fiscale, în general; d) poate semnala conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara

14

acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA a XI-a :

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

Acestui compartiment asigură gestionarea resurselor umane, atât în ceea ce priveşte efectuarea de noi angajări, cât şi de perfecţionarea personalului existent. ATRIBUŢII specifice personalului care desfasoara activitati in domeniul resurselor umane:

a) analizează indicatorii de muncă, salarizare şi normare a muncii în vederea asigurării eficienţei economice şi a concordanţei cu ceilalţi indicatori şi secţiuni ale bugetului în vederea stabilirii unui număr corespunzător de salariaţi şi a utilizării raţionale a fondului de salarii;

b) elaborează proiectul organigramei şi statul de funcţii pentru servicul public cu persoanlitate juridica –Directia Fiscala a Municipiului Timisoara, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare;

c) întocmeşte fişele de evaluare a posturilor, în conformitate cu obiectivele şi priorităţile stabilite de Primar pentru Directia fiscala;

d) elaborează, pe baza propunerilor tuturor compartimentelor serviciului public, proiectul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi al Regulamentului Intern al Directiei Fiscale, pe cel dintâi supunându-l spre aprobare Consiliului Local;

e) elaborează schema de încadrare şi ţine la zi evidenţa modificărilor intervenite; f) elaborează proiectele de decizii la conducătorului instituţiei referitoare la

activitatea de organizare şi salarizare a personalului; g) elaborează proiectele de decizii ale conducătorului instituţiei referitoare la

activitatea de perfecţionare a personalului; h) elaborează documente legate de organizarea şi normarea personalului la nivel de

instituţie, colaborând cu celelalte compartimente; i) urmăreşte respectarea legalităţii privind încadrarea, salarizarea şi acordarea

tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii pentru personalul din cadrul Directiei fiscale

j) analizează datele şi informaţiile şi elaborează programe, prognoze şi strategii de dezvoltare

k) asigură secretariatul activităţii de întocmire a fişelor de evaluare a performanţelor salariaţilor în vederea stabilirii salariului, acordării de premii sau a promovării;

l) stabileşte cuantumul şi urmăreşte modul de acordare a sporurilor, indemnizaţiilor, salariilor de merit şi a altor drepturi acordate de legislaţia muncii personalului aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

m) răspunde de elaborarea proiectului anual al programului de perfecţionare a personalului din cadrul Direcţiei fiscale;

n) urmăreşte şi ia măsuri pentru asigurarea mijloacelor materiale necesare desfăşurării corespunzătoare a activităţii de perfecţionare a personalului;

o) realizează activităţi de dezvoltare a resurselor umane (instruire, formare, perfecţionare, specializare, etc.);

15

r) asigură selecţionarea şi recrutarea necesarului de personal pe nivele de pregătire, pe funcţii şi specialităţi şi corespunzător posturilor prevăzute în statul de funcţii şi organigramă; s) efectuează lucrările legate de încadrarea, promovarea, detaşarea sau încetarea activităţii pentru personalul care isi desfasoara activitatea in cadrul Directiei fiscale; ş) răspunde de organizarea şi funcţionarea, potrivit legii, a Comisiei de examinare, organizează concursurile pentru angajare şi promovare şi verifică îndeplinirea de către participanţi a condiţiilor prevăzute de lege;

t) întocmeşte fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul nou încadrat;

u) întocmeşte formalităţile specifice angajării – dispoziţii de numire în funcţia publică, contracte de muncă , adrese către Oficiile Forţelor de Muncă , adrese de transfer, etc. pentru personalul din cadrul Directiei Fiscale

v) întocmeşte şi completează ori de câte ori este necesar dosarele personale ale salariaţilor Direcţiei Fiscale şi transmite periodic Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici copii după dosarele personale ale salariaţilor nou încadraţi şi dările de seamă statistice referitoare la numărul de personal şi fluctuaţiile acestuia;

w) eliberează adeverinţe privind calitatea de salariat, la cererea personalului; x) întocmeşte carnetele de muncă pentru salariaţii nou angajaţi în cadrul directiei; y) păstrează şi ţine la zi carnetele de muncă ale salariaţilor din cadrul directiei,

operând toate modificările intervenite ca urmare a schimbării locului de muncă, funcţiei, clasei/treptei profesionale, modificările salariului, etc.;

z) întocmeşte contractele de muncă şi le înregistrează în Registrul de evidenţă a angajaţilor;

aa) ţine evidenţa la zi a vechimii în muncă a salariaţilor; bb) efectuează programarea concediilor de odihnă ale tuturor salariaţilor, ţinând

evidenţa efectuării acestora, a rechemărilor, a reţinerilor la serviciu, a reprogramărilor, a compensărilor etc. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la cere are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

c) răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

16

d) răspunde de realizarea calitativă şi în termen a lucrărilor; e) răspunde de însuşirea şi respectarea Codului de conduită al funcţionarilor publici. f) răspunde, potrivit dispoziţiilor legale de corectitudinea şi exactitatea datelor,

informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite; g) răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului; h) răspund disciplinar, material sau penal, după caz, pentru abuzuri în nerespectarea

obligaţiilor privind gestiunea, neluarea măsurilor asiguratorii împotriva prescrierii debitelor sau a dreptului de a constata şi stabili impunerile.

SECŢIUNEA a XII-a : BIROU ACHIZITII PUBLICE SI CONTABILITATE

Serviciul Achiziţii Publice si administrativ este compartimentul de specialitate din

cadrul serviciului public care organizează şi desfăşoară toate procedurile de achiziţie publică initiate de catre Directia Fiscala si asigura logistica si necesarul furniturilor de birou şi al formularelor tipizate utilizate in desfasurarea activitatii de catre personalul din cadrul Directiei fiscale. ATRIBUŢII specifice personalului care desfasoara activitati in domeniul achizitiilor publice:

a) asigură întocmirea documentaţiilor privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice;

b) întocmesc rapoarte şi analize privind activitatea de licitaţii; c) elaborează Programul Anual al achiziţiilor în baza propunerilor compartimentelor

de specialitate; d) întocmeşte documentaţia de atribuire (fişa de date, formulare) e) nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care

procedura aplicată a fost alta decât licitaţia deschisă sau licitaţia restrânsă; f) nota justificativă privind accelerarea procedurii de atribuire, dacă este cazul; g) întocmeşte referatul pentru numirea comisiei de evaluare, comisiei de negociere; h) întocmeşte Dispoziţia de numire a Comisiilor menţionate mai sus; i) întocmeşte anunţul de intenţie/participare/atribuire şi-l comunică către R.A.

Monitorul Oficial al României, SEAP, Jurnalul Comunităţilor Uniunii Europene conform legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice;

j) întocmeşte documentele necesare în vederea alocării sumelor necesare şi achitării anunţurilor pentru proceduri;

k) pune la dispoziţia operatorilor economici interesaţi, documentaţia de atribuire, asigură publicitatea procedurilor în conformitate cu prevederile legale;

l) asigură desfăşurarea procedurilor şi secretariatul comisiilor (redactează procesele verbale de deschidere, de negociere, rapoartele de atribuire, comunicarea rezultatelor procedurilor);

m) intocmesc contractele atribuite in urma desfasurarii licitatiilor n) asigură publicitatea contractelor atribuite, în conformitate cu prevederile legale; o) asigură corespondenţa cu Unitatea Centrală de Verificare a Achiziţiilor Publice

din structura Ministerului Finanţelor Publice, pentru contractele a căror valori de

17

estimare, în lei, fără T.V.A. depăşesc plafoanele stabilite de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice;

p) asigură corespondenţa, în cazul contestaţiilor, cu Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor - Bucureşti

q) întocmeşte raportările pentru Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice - Bucureşti;

r) întocmeşte dosarul achiziţiei publice; s) întocmeşte documentele necesare restituirii garanţiilor de participare

ATRIBUŢII specifice personalului care desfasoara activitatile compartimentului contabilitate

a) acordă avansurile pentru deplasările personalului directiei în interiorul localităţii, în afara localităţii şi în străinătate, le justifică şi ţine o evidenţă a acestora;

b) întocmeşte evidenţa sintetică a mijloacelor fixe, în baza recepţiilor întocmite de compartimentul administrativ şi a notelor contabile, a obiectelor de inventar şi a materialelor, în baza recepţiilor;

c) evidenţiază, achită şi preia în programul informatic statele de plată, salariile, prestări servicii, stimulente etc.;

d) urmăreşte încasările şi restituirile garanţiilor de licitaţii; e) realizează toate încasările şi plăţile în numerar şi virament, efectuează toate

operaţiunile în numerar prin casieria unităţii precum şi prin virament pe baza ordinelor de plată prin Trezoreria Timişoara, Banca Comercială şi Banca Română de Dezvoltare;

f) întocmeşte balanţa contabilă şi darea de seamă contabilă proprii, şi raportează acestea către contabilitatea Primariei Municipiului Timisoara;

g) alte atribuţii date spre competentă soluţionare de către Directorul Directiei Fiscale.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

e) răspunde de punerea în aplicare a legislaţiei în domeniul financiar contabil; f) răspunde de păstrarea confidenţialităţii în legătură cu faptele, documentele sau

informaţiile de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei; g) răspunde de îndeplinirea sarcinilor prevăzute în fişa postului; h) răspunde de exactitatea datelor furnizate; i) răspunde de realizarea calitativă şi în termen a lucrărilor; j) răspunde de însuşirea şi respectarea Codului de conduită al funcţionarilor publici.

AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau instituţiei, în general; semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi

18

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al

informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora; răspunde de realizarea calitativă şi în termen a lucrărilor;

d) răspunde de însuşirea şi respectarea Codului de conduită al funcţionarilor publici. e) răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor,

informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite, potrivit legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice; f) răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului.

SECŢIUNEA a XIII-a : BIROU CONSILIERE CETATENI SI REGISTRATURA

Compartiment Consiliere Cetăţeni are ca atribuţie principală asigurarea

consilierii contribuabililor cu privire la problemele apărute în legătură cu impozitele şi taxele datorate de aceştia bugetului local. Înfiinţarea acestui compartiment va avea şi avantajul că oferă consilierilor angajaţi în cadrul său posibilitatea de a se specializa şi de a răspunde din ce în ce mai bine nevoilor contribuabililor.

Activitatea de registratură este complementară celei de consiliere, fără a se confunda, referindu-se la activităţi specifice front-office-ului, în speţă, preluarea şi verificarea documentelor depuse de contribuabili, în vederea înregistrării unei documentaţii corecte şi complete, evitându-se astfel solicitări ulterioare, care ar duce la prelungirea termenului legal de rezolvare a cererilor. ATRIBUŢII specifice personalului care desfasoara activitati de consiliere a cetatenilor:

a) ofera informatii cu privire la modul in care isi desfasoara activitatea serviciile si compartimentele din cadrul Directiei Fiscale;

b) ofera informatii cu privire la documentele care trebuie depuse, pentru fiecare caz in parte in functie de solicitarea contribuabililor si unitatea care elibereaza acele documente sau acte;

c) acorda consiliere cu privire la modul de completare a cererilor si declaratiilor care trebuie depuse de catre contribuabili, persoane fizice sau juridice, la compartimentul registratura ;

d) indruma contribuabilii la serviciile de specialitate care sunt competente sa solutioneze solicitarea contribuabilului;

e) ofera orice informatii cu caracter public referitoare la impozite si taxe, legislatie fiscala si modul de aplicare a acesteia de catre organele de specialitate, si pentru care nu este necesara depunerea unei adrese sau cereri la compartimentul de registratura;

19

f) ofera informatii cu privire la stadiul de rezolvare a solicitarii sau adresei formulate de catre contribuabilii persoane fizice sau juridice.

g) alte atribuţii date spre competentă soluţionare de către Directorul Directiei Fiscale.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Funcţionarii publici din cadrul serviciului, inclusiv persoanele care nu mai deţin aceasta calitate, sunt obligaţi, în condiţiile legii, sa păstreze secretul asupra informaţiilor pe care le deţin ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu b) răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora; c) răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora; răspunde de realizarea calitativă şi în termen a lucrărilor; d) răspunde de însuşirea şi respectarea Codului de conduită al funcţionarilor publici. e) răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite, potrivit legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice; f) răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Funcţionarii din cadrul serviciului au competenţă în limita atribuţiilor de serviciu. b) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a

mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia c) se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale;

a) semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

ATRIBUŢII specifice personalului care desfasoara activitati de registratura:

a) verifică şi preia actele şi documentaţiile pentru eliberarea certificatului de atestare a obligatiilor bugetare datorate bugetului local de catre persoanele fizice si juridice;

b) verifică şi preia actele necesare pentru eliberarea de catre Directia Fiscala a adeverinţelor si a altor documente si acte administrative

c) analizeaza corectitudinea modului de completare a cererilor, documentelor si a celorlalte adrese formulate de catre contribuabili persoane fizice si juridice

d) preiau contestatiile si plangerile referitoare la modul de stabilire a impozitelor si taxelor locale

e) verifica si preia documentele necesare impunerii bunurilor impozabile apartinand contribuabililor persoane fizice sau juridice

f) efectuează înscrierea în audienţă a persoanelor care, pentru probleme deosebite, solicită să fie primite de conducerea directiei, întocmeşte „nota de audienţă” care este remisă pe bază de semnătură, compartimentului implicat

20

g) în afară de documentaţiile specifice enumerate mai sus, serviciul preia orice alte cereri şi sesizări în legătură cu activitatea directiei

h) sub aspectul circuitului documentelor, acestea, după programul cu publicul, sunt transmise pe bază de semnătură, compartimentelor Dierctiei Fiscale, de unde sunt preluate, tot pe bază de semnătură, actele emise de acestea sau răspunsurile vor fi înmânate sau expediate prin poştă, celor interesaţi;

i) Cererile adresate conducerii Directiei Fiscale se remit zilnic acesteia, care, după analiză şi repartizare, sunt preluate din nou de serviciu, care le va distribui compartimentelor în funcţie de rezoluţia pusă;

j) va asigura în permanenţă o evidenţă corectă a circuitului documentelor în instituţie;

k) Zilnic, expediază şi primeşte corespondenţa prin Direcţia Judeţeană de Poştă sau de la alte instituţii.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

c) răspunde de realizarea calitativă şi în termen a lucrărilor; d) răspunde de însuşirea şi respectarea Codului de conduită al funcţionarilor publici. e) răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii,

programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea directiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

f) răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului; AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA a XIV-a : COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

Principalele activitati specifice personalului care desfasoara activitati administrative sunt: a) gestionarea mijlocelor fixe si a obiectelor de inventar b) achizitii prin cumparare directa, intretinere curenta a instalatiilor electrice,

sanitare termice igienizari , lucrari de amenajare (reparatii,. tencuieli, zugraveli, vopsitorii )etc.

21

c) urmarirea contractelor de prestari-servicii (copiatoare, faxuri, sisteme alarma, dezinsectie, deratizare, masini numarat bani, iluminat, incalzire, gunoi, etc)

d) urmarirea contractelor de achizitii materiale si rechizite, materiale curatenie, activitatea parcului auto (urmarirea consumului de carburant lunar, efectuarea reviziilor si reparatiilor necesare)

e) asigura serviciilor de specialitate din cadrul Directiei fiscale necesarul de obiecte si rechizite, intocmeste documentele necesare in vederea achizitionarii acestora

f) alte atribuţii date spre competentă soluţionare de către Directorul Directiei Fiscale.

AUTORITATE (COMPETENŢE): b) reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a

mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia; c) se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; d) semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): g) răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al

informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

h) răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

i) răspunde de realizarea calitativă şi în termen a lucrărilor; j) răspunde de însuşirea şi respectarea Codului de conduită al funcţionarilor publici. k) răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii,

programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea directiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

l) răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului;

PRIMAR DIRECTOR ECONOMIC Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU Ec. ADRIAN BODO

Atasament: Anexa2-Organigrama.pdf

ORGANIGRAMA DIRECŢIEI FISCALE A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

DIRECTOR EXECUTIV

SE R

V IC

IU L

C O

LE C

TA R

E ŞI

EX

EC U

TA R

E SI

LI TĂ

IM PO

ZI TE

Ş I

TA X

E PE

R SO

A N

E FI

ZI C

E

SE R

V IC

IU L

IM PO

ZI TE

Ş I

TA X

E PE

R SO

A N

E JU

R ID

IC E

I

SE R

V IC

IU L

IM PO

PZ IT

E ŞI

TA

X E

PE R

SO A

N E

FI ZI

C E

SE R

V IC

IU L

IN SP

EC ŢI

E FI

SC A

PE R

SO A

N E

FI ZI

C E

SE R

V IC

IU L

IN SP

EC ŢI

E FI

SC A

LĂ P

ER SO

A N

E JU

R ID

IC E

SE R

V IC

IU L

C O

LE C

TA R

E ŞI

EX

EC U

TA R

E SI

LI TĂ

P ER

SO A

N E

JU R

ID IC

E

SE R

V IC

IU L

IM PO

ZI TE

Ş I

TA X

E PE

R SO

A N

E JU

R ID

IC E

II

C O

M PA

R TI

M EN

T A

D M

IN IS

TR A

TI V

C O

M PA

R TI

M EN

T R

ES U

R SE

U

M A

N E

B IR

O U

C O

N TE

N C

IO S

B IR

O U

A C

H IZ

IŢ II

P U

B LI

C E ŞI

C

O N

TA B

IL IT

A TE

B IR

O U

C O

N SI

LI ER

E C

ET ÎĂ ŢE

N I Ş

I R

EG IS

TR A

TU R Ă

B IR

O U

S O

LU ŢI

O N Ă

R I

C O

N TE

ST A ŢI

I Ş I M

ET O

D O

LO G

IE

SE R

V IC

IU L

C O

LE C

TA R

E ŞI

EX

EC U

TA R

E SI

LI TĂ

A M

EN ZI

PE

R SO

A N

E FI

ZI C

E

1 + 12 3 3 1 + 5 1 + 6 1 + 7 1 + 6 1 + 14 1 + 14 1 + 15 1 + 25 1 + 15 1 + 20 1 + 30

B IR

O U

L EV

ID EN

ŢA

C O

N TR

IB U

A B

IL IL

O R

Ş I

ÎN C

A SĂ

R I B

U G

ET A

R E

1 + 16

TOTAL PERSONAL: 205 TOTAL FUNCŢII DE CONDUCERE: 14 TOTAL FUNCŢII DE EXECUŢIE: 191 DIN CARE: PERSONAL CONTRACTUAL: FUNCŢII DE CONDUCERE: ______ PERSONAL CONTRACTUAL DE EXECUŢIE: ______

PRIMAR DIRECTOR EXECUTIV Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU Ec. ADRIAN BODO

Atasament: Anexa4-Buget.pdf

ROMANIA JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA

DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ANUL

CAPITOLUL: Autoritati publice si actiuni externe 51,02 SUBCAPITOLUL: Autoritati executive si legislative 51.02.01 UNITATE: Directia Fiscala a Municipiului Timisoara

DENUMIREA INDICATORILOR COD TOTAL AN TOTAL CHELTUIELI 4.809,76 CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 4.530,76 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 2.844,27 Cheltuieli salariale in bani 10,01 2.368,52 Salarii de baza 10.01.01 1.134,06 Salarii de merit 10.01.02 23,14 Indemnizatie de conducere 10.01.03 40,22 Spor de vechime 10.01.04 238,48 Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 119,75 Alte sporuri 10.01.06 17,38 Ore suplimentare 10.01.07 340,22 Fond de premii 10.01.08 314,34 Prima de vacanta 10.01.09 137,64 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10 0,00 Fond aferent platii cu ora 10.01.11 0,00 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 0,00 Indemnizatii de delegare (DEPLASARI) 10.01.13 3,30 Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 0,00 Contributii 10,03 475,75 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 306,74 Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 38,98 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 118,89 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 11,14 Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati 10.03.05 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 1.686,48 Bunuri si servicii 20,01 347,28 Furnituri de birou 20.01.01 347,28 Materiale pentru curatenie 20.01.02 0,00 Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 0,00 Apa, canal si salubritate 20.01.04 0,00 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 0,00 Piese de schimb 20.01.06 0,00 Transportul la si de la locul de munca 20.01.07 0,00 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 0,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 0,00 Reparatii curente 20,02 0,00 Medicamente si materiale sanitare 20,04 119,95 Medicamente 20.04.01 119,95 Materiale sanitare 20.04.02 0,00 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20,05 148,95 Alte obiecte de inventar 20.05.30 148,95 Deplasari, detasari, transferari 20,06 152,05 Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 148,45 Deplasari in strainatate 20.06.02 3,60 Carti, publicatii si materiale documentare 20,11 0,00 Pregatire profesionala 20,13 44,20 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din act.in reprezentarea inte 20,25 0,00 Alte cheltuieli 20.3o 874,05 Reclama si publicitate 20.30.01 0,00 Protocol si reprezentare 20.30.02 0,00 Prime de asigurare non-viata 20.30.03 0,00 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06 0,00 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 874,05 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 59 0,00 Despagubiri civile 59,17 0,00 70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) 70 279,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02) 71 279,00 Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71,01 279,00 Alte active fixe 71.01.30 279,00

PE ARTICOLE SI ALINEATE L 2007

-mii RON- TRIM.I TRIM.II TRIM.III TRIM.IV

0,00 670,80 2.154,89 1.984,06 0,00 670,80 1.875,89 1.984,06 0,00 404,02 1.144,05 1.296,20 0,00 333,22 948,17 1.087,14 0,00 169,82 465,65 498,59 0,00 5,48 8,53 9,13 0,00 6,50 16,28 17,43 0,00 30,61 100,38 107,49 0,00 18,18 49,05 52,52 0,00 4,12 6,40 6,86 0,00 50,94 139,70 149,58 0,00 25,31 44,62 244,41 0,00 21,23 116,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 1,13 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,80 195,88 209,06 0,00 45,77 126,03 134,94 0,00 5,87 15,99 17,12 0,00 17,62 49,07 52,20 0,00 1,54 4,80 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,78 731,84 687,86 0,00 69,46 138,91 138,91 0,00 69,46 138,91 138,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,63 51,66 51,66 0,00 16,63 51,66 51,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,79 59,58 59,58 0,00 29,79 59,58 59,58 0,00 14,48 82,39 55,19 0,00 13,28 81,19 53,99 0,00 1,20 1,20 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,50 11,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,42 366,81 370,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,42 366,81 370,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,00 0,00 0,00 0,00 279,00 0,00 0,00 0,00 279,00 0,00 0,00 0,00 279,00 0,00

INTOCMIT,

Atasament: anexa5.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA ECONOMICĂ

Corespondenţa serviciilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului

Local al Municipiului Timişoara care urmează a fi transferate la Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, cu cele nou-create în cadrul

acesteia Având în vedere atribuţiile de serviciu identice, serviciile din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Timişoara – Direcţia Economică, prevăzute în tabelul de mai jos, se vor transfera în interes de serviciu la Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, cu schimbarea denumirii, pentru o mai bună reprezentare a atribuţiilor acestora, astfel:

Nr. crt.

SERVICII DIN CADRUL DIRECŢIEI ECONOMICE CARE

SE TRANSFERĂ LA D.F.M.P.

SERVICII REDENUMITE IN CADRUL D.F.M.T.

1 2 1 SERVICIUL IMPUNERE CLĂDIRI,

TERENURI, TAXE AUTO, ALTE TAXE – PERSOANE JURIDICE

SERVICIUL IMSPECŢIE FISCALĂ – PERSOANE JURIDICE

2 SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE – PERSOANE JURIDICE

SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE – PERSOANE JURIDICE II

3 BIROUL SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR

BIROUL SOLUŢIONAREA CONTESTAŢIILOR ŞI METODOLOGIE

4 SERVICIUL COLECTARE ŞI EXECUTARE SILITĂ – PERSOANE JURIDICE

SERVICIUL COLECTARE ŞI EXECUTARE SILITĂ – PERSOANE JURIDICE

5 SERVICIUL COLECTARE ŞI EXECUTARE SILITĂ – PERSOANE FIZICE

SERVICIUL COLECTARE ŞI EXECUTARE SILITĂ IMPOZITE ŞI TAXE – PERSOANE FIZICE

6 SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE – PERSOANE FIZICE

SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE – PERSOANE FIZICE

7 BIROUL INCASARI BIROUL EVIDENŢA CONTRIBUABILILOR ŞI ÎNCASĂREI BUGETARE

PRIMAR DIRECTOR EXECUTIV Dr. ing. GHEPRGHE CIUHANDU Ec. ADRIAN BODO

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA ECONOMICĂ NR.__________________/______________

APROBAT PRIMAR

Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

Modificările succesive ale actelor normative ce reglementează finanţele publice locale, procedurile fiscale etc., au determinat creşterea volumului de munca în cadrul serviciilor de venituri si a celor cu atribuţii in colectarea creanţelor bugetare aflate in prezent in subordinea Direcţiei Economice. In urma modificărilor apărute activităţile specifice serviciilor de venituri cu atribuţii in atragerea veniturilor la bugetele locale, identificarea debitelor stabilite suplimentar peste cele declarate de către contribuabilii persoane juridice si fizice, colectarea creanţelor datorate bugetului local de către contribuabili determină din partea acestor servicii o activitate complexă, care necesita desfăşurarea activităţilor inclusiv in zilele nelucrătoare, fapt care insa nu rezolva in totalitate problemele cu care se confruntă aceste servicii. Toate acestea sunt susţinute inclusiv de datele statistice referitoare la volumul de munca desfasurat de catre functionarii publici astfel:

- in evidenta serviciului de executare silita exista un numar de 38.000 de somatii transmise contribuabililor rau platnici

- serviciile de executare silita au preluat de la Ministerul Finantelor Publice un numar de 16.000 de titluri executorii reprezentand amenzi aplicate persoanelor fizice cu domiciliul in Timisoara

- cererile referitoare la eliberarea certificatelor de atestare a obligatiilor fiscale datorate de contribuabilii persoane fizice sau juridice inregistrate la registratura Directiei Economice in perioada 01.01.2007-01.03.2007 este in numar de aproximativ 10.000

- serviciile de impozite si taxe persoane juridice au obligatia de a emite un numar de aproximativ 3500 de decizii de impunere pana la data de 26.03. 2007 urmand ca incepand cu anul fiscal 2008, sa fie emise decizii pentru toti contribuabilii persoane juridice aflati in evidentele fiscale ale serviciului, in numar de aproximativ 9000

- inspectorii cu atributii in stabilirea impozitelor si taxelor datorate de catre contribuabilii persoane fizice, au in sfera lor de activitate un numar de aproximativ 15.000-20.000 de dosare fiscale/inspector. Consideram că, pentru atingerea acestor obiective şi o mai buna operativitate in

îndeplinirea atribuţiilor serviciilor de venituri cu toate implicaţiile specifice acestor compartimente, este necesara descentralizarea acestora prin înfiinţarea serviciului public cu personalitate juridică care sa permită administrarea veniturilor bugetului local in mod direct de către cei răspunzători, posibilitatea de gestionare a resurselor umane,

participarea directa ca parte in litigiile ce au ca obiect principal creanţele stabilite de către serviciile de impunere, ar reprezenta o rezolvare a numeroaselor probleme cu care se confrunta serviciile respective cu finalitate atât în atragerea de venituri la bugetul local cat si o apropiere a organului fiscal de contribuabili, si operativitate in rezolvarea problemelor sesizate de către aceştia, evitându-se astfel birocraţia excesivă.

DIRECTOR ECONOMIC ADRIAN BODO