keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 158/29.05.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007

29.05.2007

Hotararea Consiliului Local 158/29.05.2007
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr. SC2007-11047/14.05.2007 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant,sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara ;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.61/27.03.2007 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007;
Avand in vedere Legea nr. 486 a bugetului de stat pe anul 2007;
In conformitate cu prevederile art.1, art.4 alin.1, art.5, art.19 alin.1 şi art.20 alin.1din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale :
In conformitate cu prevederile art. 36 alin.(4) lit.a) si art.63 alin.(1) lit.c) si alin.(4) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată;
In temeiul art.45 alin (2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată.


HOTARASTE

Art.1: Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007 conform Anexei Nr.1 - Bugetul Local Detaliat la Venituri pe Capitole si Subcapitole si la Cheltuieli pe Capitole, Titluri, Articole de Cheltuieli, Subcapitole si Paragrafe; Anexei Nr.2 - Programul de Investitii (buget local si credite).

Art.2: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se modifica in mod corespunzator Hotărârea Consiliului Local nr.61/27.03.2007 privind aprobarea bugetului local pe anul 2007.
Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica, Directia Edilitară, Directia Patrimoniu şi Directia Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
-Instituţiei Prefectului - Judetului Timis;
-Primarului Municipiului Timisoara ;
-Serviciului Juridic;
-Directiei Economice;
-Directiei Patrimoniu;
-Directiei Edilitare;
-Directiei de Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Directiei Generale a Finantelor Publice Timis;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
AUREL AVRAM JECU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa_2.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIS MUNICIPIUL TIMIŞOARA NR SC2007-

rectificat 2

, Denumirea obiectivului

Data începerii execuţiei credite Buget local TOTAL Nr.şi data acord M.F. (mii RON) (mii RON)

TOTAL GENERAL 120.005,49 97.395,85 217.401,34 -buget local-A 95.164,69 42.744,53 137.909,22

23.134,92 19.476,34 42.611,26 -buget local-C 1.405,88 33.805,98 35.211,86 TOTAL GENERAL 120.005,49 97.395,85 217.401,34

0,00 din care pe capitole 0,00 Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni Externe 1.693,00 4.970,00 6.663,00 TOTAL 0,00 din care : 0,00 51.02.01.03 Autorităţi executive 1.693,00 4.970,00 6.663,00 Total, din care: Construcţii 700,00 981,00 1.681,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 200,00 200,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 993,00 2.915,00 3.908,00 Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 0 595,00 595,00

0,00 A.Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00

0 B. Lucrări noi 700,00 981,00 1.681,00 Amenajare spaţii PMT (corp II si sediu Banc Post) 981 Extindere Reţea Data Voce 700,00 0,00 700,00 Mansardare Primărie 0,00 0,00 0,00

C. Dotări independente şi alte investiţii 993,00 3.710,00 4.703,00 Dotări independente 993,00 3.115,00 4.108,00 Dotări Primărie 0,00 3.115,00 3.115,00 Studii şi proiecte 0,00 595,00 595,00 Expertiza amenajare spatii PMT (corp II si sediu Banc Post) 19,00 19,00 Barometrul politicilor publice din Timişoara 26,00 26,00 Sistem info-geografic de administrare al PMT 400,00 400,00 SF+ Reamenajare Vila Bistra (compartimentări, centrală proprie, instalaţii) 150,00 150,00 DIRECTIA FISCALA - Dotari 279,00 279,00 Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale 0,00 343,37 343,37 Total, din care: Construcţii 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 343,37 343,37 Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 0,00 0,00 0,00 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidenţă a populaţiei 0,00 343,37 343,37 A.Lucrări în continuare 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente si alte investiţii 0,00 343,37 343,37 Dotări independente 343,37 343,37 Dotări 343,37 343,37 Studii şi proiecte 0,00 0,00

PROGRAMUL DE INVESTIŢII PE ANUL 2007 131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04

1

Denumirea obiectivului

Data începerii execuţiei credite Buget local TOTAL Nr.şi data acord M.F. (mii RON) (mii RON)

0,00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranţa naţională 0,00 2.540,00 2.540,00 Total, din care: Construcţii 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 2.000,00 2.000,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 540,00 540,00

0,00 0,00 61.02.03.Ordine publică 0,00 2.040,00 2.040,00 61.02.03.04 Poliţie comunitară 0,00 2.040,00 2.040,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 2.040,00 2.040,00 Dotări independente 1.500,00 1.500,00 Achiziţie motociclete scuter, autoturisme, microbuz, tehnică de calcul, sofware, radare, dotări sală de sport 0,00 Studii şi proiecte 0,00 540,00 540,00 Proiect+SF sediu Pol.Comunitară Z.Mehala 180,00 180,00 Proiect+SF sediu Pol.Comunitară Z.Freidorf 0,00 180,00 180,00 Proiect+SF sediu Pol.Comunitară Z.Fratelia 0,00 180,00 180,00

0,00 0,00 61.02.05. Protecţie Civilă 0,00 500,00 500,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 500,00 500,00 Dotări independente 500,00 500,00 Dotări 0,00 500,00 500,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00

0,00 Capitolul 65.02 Învăţământ 1.609,00 12.164,25 13.773,25 Total, din care: Construcţii 1.609,00 9.638,00 11.247,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 935,25 935,25 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 1.591,00 1.591,00 65.02.03 Învăţămănt preşcolar şi primar 528,00 6.810,00 7.338,00 65.02.03.01.Învăţământ preşcolar 528,00 3.228,00 3.756,00 A. Lucrări în continuare 0,00 60,00 60,00 Reparatii capitale gradinita PN22 0,00 60,00 60,00 B. Lucrări noi 528,00 2.033,00 2.561,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică Grăd. PN 7 22,00 0,00 22,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PN19 50,00 0,00 50,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PN5 56,00 0,00 56,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PP45 200,00 0,00 200,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PP30 200,00 0,00 200,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PN15 25,00 25,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PP7 0,00 8,00 8,00 Reabilitare termica a cladirii PP29 500,00 500,00 Mansardare gradinita PS1 300,00 300,00 Reparatii capitale gradinita PP22 350,00 350,00 Mansardare gradinita PP20 350,00 350,00 Mansardare gradinita PP14 500,00 500,00

C.Dotări independente şi alte investiţii 0,00 1.135,00 1.135,00 Dotări independente 545,00 545,00 Achiziţie plită gaz PP 22 15,00 15,00

2

Denumirea obiectivului

Data începerii execuţiei credite Buget local TOTAL Nr.şi data acord M.F. (mii RON) (mii RON)

Rampe electromagnetice la unităţi de învăţământ 530,00 530,00 Studii şi proiecte 590,00 590,00 proiect instalaţii int. PP.22 20,00 20,00 proiect utiliz.plită+renom.consumat.PP.22 2,00 2,00 proiect SF instal.PP.23 20,00 20,00 proiect mansardare clădire PP.20 100,00 100,00 proiect.instal.termică PP.11 90,00 90,00 SF+ proiect rep.capitale instal.încălzire PP.53 18,00 18,00 SF+ proiect rep.capitale clădire PN.5 50,00 50,00 SF+ proiect rep.capitale clădire PP.29 60,00 60,00 SF+ proiect rep.capitale clădire PP.30 24,00 24,00 SF+ proiect rep.capitale clădire PP.38 20,00 20,00 SF+ proiect rep.capitale tâmplărie PP.25 20,00 20,00 SF+ proiect rep.capitale tâmplărie PP.26 26,00 26,00 SF+ proiect mansardare PP.14 100,00 100,00 SF+ proiect rep.capitale tâmplărie PN.4 20,00 20,00 sf mansardare gradinita 48 20,00 20,00

0,00 65.02.03.02 Învăţământ primar 0,00 3.582,00 3.582,00 A.Lucrări în continuare 0 390,00 390,00 Bransamente utilitati, reparatii capitale Gen 11 200,00 200,00 Reparatii capitale Gen2 190,00 190,00

0,00 B. Lucrări noi 0,00 2.685,00 2.685,00 Extindere branşament gaz +CT ( corp J.Moor) gen 4 150,00 150,00 Extindere branşament gaz +CT Gen. 19 115,00 115,00 Extindere branşament gaz +CT Gen. 6 72,00 72,00 Extindere branşament gaz +CT Gen 22 182,00 182,00 Extindere branşament gaz +CT Gen 11 88,00 88,00 Extindere branşament gaz +CT Gen 29 8,00 8,00 Extindere sala de sport Gen. 9 250,00 250,00 Amenajare vestiar Gen 24 250,00 250,00 Reparatii capitale scoala gen16 380,00 380,00 Reparatii capitale scoala gen 22 130,00 130,00 Reparatii capitale scoala gen27 310,00 310,00 Reparatii capitale scoala gen29 400,00 400,00 Reparatii capitale scoala gen 1 350,00 350,00 C.Dotări independente şi alte investiţii 0,00 507,00 507,00 Dotări independante 200,00 200,00 Rampe electromagnetice la unităţi de învăţământ 200,00 200,00 Studii şi proiecte 307,00 307,00 Constr.sală sport Gen.15 25,00 25,00 Mansardă Gen.15 50,00 50,00 Proiect+SF constr.lab. Gen.14 20,00 20,00 Rep.capitale tâmplărie Gen.27 13,00 13,00 Rep.capitale c-ţii,igieniz.Gen.29 10,00 10,00 Rep.capitale tâmplărie Gen.11 13,00 13,00 Rep.capitale acoperiş+tâmplărie Gen.20 40,00 40,00 Rep.capitale acoperiş, c-ţii+igieniz.Gen.2 13,00 13,00 Rep.capitale c-ţii,igieniz.Gen.16 15,00 15,00 Rep.capitale tâmplărie Gen.25 10,00 10,00 Rep.capitale tâmplărie,împrejm.gard teren sport Gen.13 20,00 20,00 Rep. Capitale instal.încălzire Gen.26 18,00 18,00 Rep.capitale instal.încălzire Gen.1 50,00 50,00 Rep. capitale c-ţii+instal.Gen.12 10,00 10,00

3

Denumirea obiectivului

Data începerii execuţiei credite Buget local TOTAL Nr.şi data acord M.F. (mii RON) (mii RON)

Alte studii şi proiecte 0,00 0,00

4

Denumirea obiectivului

Data începerii execuţiei credite Buget local TOTAL Nr.şi data acord M.F. (mii RON) (mii RON)

0,00 0,00 65.02.04 Învăţământ secundar 1.081,00 5.354,25 6.435,25 65.02.04.02 Învăţământ secundar superior 1.081,00 5.354,25 6.435,25 A. Lucrări în continuare 0,00 1.820,00 1.820,00 Reparatii capitale Lic I.Vidu 0 30,00 30,00 Reparatii capitale Lic Silvic 250,00 250,00 Reparatii capitale Lic E.Ungureanu 580,00 580,00 Reparatii capitale LicCFR 500,00 500,00 Reparatii capitale Lic Agricol 460,00 460,00 B. Lucrări noi 1.081,00 2.650,00 3.731,00 Branşament gaz + centrală termică Liceul Agricol 381,00 0,00 381,00 Reabilitare centrale termice Lic Electrotimiş 350,00 0,00 350,00

Branşament gaz + centrală termică Liceul Sportiv Banatul 350,00 0,00 350,00

Reparatii capitale Lic V.Tepes 400,00

Reparatii capitale Lic G.Moisil 1.000,00

Reparatii capitale Lic C.Sylva 150,00

Reparatii capitale Lic N.Lenau 300,00

Reparatii capitale Lic Bartok Bella 800,00 0,00 0,00

C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 884,25 884,25 Dotări independente 190,25 190,25 Achiziţie plite cu montaj 90,25 90,25 Rampe electromagnetice la unităţi de învăţământ 100,00 100,00 Studii şi proiecte 694,00 694,00 Proiect+SF instal.int.încălz.G.Moisil 20,00 20,00 Proiectare rampe unit.învăţământ 25,00 25,00 Proiect utiliz.gaz plită+renomin.consumat.Ungureanu 2,00 2,00 Proiect utiliz.gaz plită+renomin.consumat.I.Vidu 2,00 2,00

Proiect GŞ-Ungureanu 180,00 180,00 Rep.capitale reţele termice GŞ.Auto 30,00 30,00 Rep.capitale c-ţii+instal. GŞ.T.Tănăsescu 30,00 30,00 Rep.capitale Lic.Economic 30,00 30,00 Rep.capitale corp C Lic. Silvic 50,00 50,00

Rep.capitale corp D Lic. Silvic 50,00 50,00 Rep.capitale corp 4 Lic. Silvic 50,00 50,00 Rep.capitale Lic.C-ţii-Montaj 25,00 25,00 Alte studii şi proiecte 0,00 0,00 SF+pr.reabilitare Lic.I.Vidu 200,00 200,00

0,00 Capitolul 66.02 Sănătate 3.400,00 2.093,00 5.493,00 66.02.06 Spitale 3.400,00 2.093,00 5.493,00 Total, din care: Construcţii 3.400,00 1.130,00 4.530,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 250,00 250,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 713,00 713,00 A. Lucrări în continuare 2.200,00 390,00 2.590,00 Branşament gaz+centrală termică şi abur Clinicile Noi 500,00 390,00 890,00 Construcţie Centru MRF 1.700,00 0,00 1.700,00

0,00 B. Lucrări noi 1.200,00 740,00 1.940,00 Spitalul clinic municipal z.Torontal-clinica ORL 700,00 0,00 700,00 Reabilitare centrală abur spital V.Babeş 390,00 390,00 Mansardare secţie hematologie Clinicile Noi 350,00 350,00 Extindere corp B secţia prematuri şi lab. de expl. paraclinice spitalul LUIS ŢURCANU 500,00 0,00 500,00

5

Denumirea obiectivului

Data începerii execuţiei credite Buget local TOTAL Nr.şi data acord M.F. (mii RON) (mii RON)

0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 963,00 963,00 Dotări independente NEESALONAT 250,00 250,00 Studii şi proiecte 713,00 713,00 SF + proiect mansardare Sp.V.Babeş 90,00 90,00 SF + proiect fosă septică,st.epurare V.Babeş 50,00 50,00 SF+proiect.amenaj.saloane V.Babeş 100,00 100,00 SF+proiect.garaje pt.parc auto V.Babeş 50,00 50,00 SF+proiect.pt.consolid.antiseism Sp.Ţurcanu 203,00 203,00 SF+proiect.pt.c-ţii.at.muncit.întreţ.Sp.L.Ţurcanu 20,00 20,00 SF+pr. Reabilitare Cl.Noi 100,00 100,00 SF+pr.Sp Cl Municipal - Spital.Maxilo-Faciale (expertizare şi reabilitare) 100,00 100,00

0,00 Capitolul 67.02.03 Cultură recreere şi religie 6.363,90 3.491,10 9.855,00 Total, din care: Construcţii 5.813,90 586,10 6.400,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 250,00 1.205,00 1.455,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 1.700,00 1.700,00 67.02.03.05 Instituţii publice de spectacole şi concerte 0,00 1.805,00 1.805,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 1.805,00 1.805,00 Dotări independente 0,00 1.205,00 1.205,00 Dotări 1.205,00 1.205,00 Studii şi proiecte 600,00 600,00 SF+pr reabilitare imobil "Cinema Capitol" 250,00 250,00 SF+expert.+pr. Palatul Culturii NEESALONAT 350,00 350,00

0,00 67.02.03.07 Casa de cultură 250,00 0,00 250,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 250,00 0,00 250,00 Dotări independente 250,00 0,00 250,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 67.02.05.01 Sport 2.113,90 336,10 2.450,00 A. Lucrări în continuare 913,90 336,10 1.250,00 Amenajare Stadion Dan Paltinişan (Baza de Antrenament) 913,90 336,10 1.250,00 B. Lucrări noi 1.200,00 0,00 1.200,00 Amenajare bază sportivă Dan Paltinişan (pentru copii) 1.200,00 0,00 1.200,00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 4.000,00 1.350,00 5.350,00 A. Lucrări în continuare 1.600,00 0,00 1.600,00 Reamenajare Gradină Zoologică 1.600,00 0,00 1.600,00 B. Lucrări noi 2.100,00 250,00 2.350,00 Amenajare parc zona Uzinei 1.150,00 0,00 1.150,00 Sistem de irigatii zona verde Scuar Electromotor HCL269/11,11,2003 0,00 0,00 Sistem de irigaţii zona verde Piaţa Victoriei 50,00 0,00 50,00 Reamenajare Parcul Poporului 900,00 0,00 900,00 Realizare PT, CS, DE Zona Bucovina 100,00 100,00 Realizare PT, CS, DE modernizare Parcul Copiilor 150,00 150,00

0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 300,00 1.100,00 1.400,00 Dotări independente 300,00 0,00 300,00 achizitii dotari gradina zoo 300,00 Studii şi proiecte 0,00 1.100,00 1.100,00 SF Iluminat Gradina Zoologică 200,00 200,00 SF Modernizare Parcul Justiţiei 0,00 50,00 50,00 SF Modernizare Parcul Bihor 0,00 50,00 50,00

6

Denumirea obiectivului

Data începerii execuţiei credite Buget local TOTAL Nr.şi data acord M.F. (mii RON) (mii RON)

SF Modernizare Parcul Stadion 50,00 50,00

7

Denumirea obiectivului

Data începerii execuţiei credite Buget local TOTAL Nr.şi data acord M.F. (mii RON) (mii RON)

SF Modernizare Parcul Alpinet 50,00 50,00 SF Modernizare Parcul Scudier Central 50,00 50,00 SF Modernizare Parcul Vasile Pârvan 50,00 50,00 SF Modernizare Parcul Szekely Laszlo-Doina 50,00 50,00 SF Modernizare Parcul Ilsa-Mocioni 50,00 50,00 SF Modernizare Parcul Catedralei 50,00 50,00 SF Modernizare Parcul Studenţesc 50,00 50,00 SF Modernizare Scuar Arcidava 50,00 50,00 SF Modernizare Scuar Piata Libertăţii 50,00 50,00 SF Modernizare Scuar Elevilor - Adolescentilor 50,00 50,00 SF, PT, DE Extindere Grădina Zoologică 50,00 50,00 SF Modernizare Scuar Piata Avram Iancu 50,00 50,00 SF Modernizare Scuar Sf.Nicolae - Panu Pincio 50,00 50,00 SF Modernizare Scuar Arhanghelii Mihail şi Gavril - Măslinului 50,00 50,00 SF Modernizare incintă Colegiul Bănăţean 50,00 50,00

Capitolul 68.06. Asigurări şi Asistenţa Socială 143,28 631,93 775,21 Total, din care: Construcţii 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 70,00 70,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 143,28 461,93 605,21 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 100,00 100,00 68.02.06 Asistenţă socială pentru familie şi copii 143,28 153,93 297,21 68.02.06 Asistenţă socială pentru familie şi copii 143,28 153,93 297,21

0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 143,28 153,93 297,21 Dotări independente 143,28 153,93 297,21 Dotări PARTIAL NEESALONAT 143,28 153,93 297,21 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00

0,00 68.02.15 Prevenirea excluderii sociale 0,00 478,00 478,00 68.02.15.01 Ajutor social 0,00 308,00 308,00

0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 308,00 308,00 Dotări independente 0,00 308,00 308,00 Dotări 0,00 308,00 308,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00

0,00 68.06.15.02 Cantine de ajutor social 0,00 170,00 170,00

0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 C Dotări independente şi alte investiţii 170,00 170,00 Dotări independente 0,00 70,00 70,00 Achiziţie autoturism 0,00 70,00 70,00 Studii şi proiecte 0,00 100,00 100,00 SF şi Proiect Cantina Socială 100,00 100,00

0,00 Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 22.217,16 17.539,27 39.756,43 Total, din care: Construcţii 22.217,16 5.861,84 28.079,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00

8

Denumirea obiectivului

Data începerii execuţiei credite Buget local TOTAL Nr.şi data acord M.F. (mii RON) (mii RON)

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 3.002,43 3.002,43

9

Denumirea obiectivului

Data începerii execuţiei credite Buget local TOTAL Nr.şi data acord M.F. (mii RON) (mii RON)

Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 8.675,00 8.675,00 70.02.03 Locuinţe 1.282,00 1.307,00 2.589,00 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 1.282,00 1.107,00 2.389,00

0,00 A.Lucrări în continuare 632,00 0,00 632,00 Consolid mansard imobil str. Ştefan cel Mare nr.2-P-ţa Romanilor 1 0,00 0,00 0,00 Zona de locuinte Steaua III (Bl.23, 25, 30 A+ B) 0,00 0,00 Achiziţie şi reabilitare cămin str.Ialomiţa nr 61B 100,00 0,00 100,00 Amenajări exterioare zona Polonă 9 532,00 0,00 532,00

0,00 B. Lucrări noi 650,00 500,00 1.150,00 Reabilitare spaţii publice din centrul istoric NESALONARE 0,00 0,00 0,00 Achiziţie şi reabilitare cămin nr 4 str.Polonă 650,00 350,00 1.000,00 Consolidare imobil Sf. Gheorghe NEESALONAT 150,00 150,00

0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii NEESALONATE 0,00 607,00 607,00 Dotări independente 0,00 300,00 300,00 Dotări NEESALONATE 0,00 300,00 300,00 Studii şi proiecte 0,00 307,00 307,00 Istoria urbanistică a Timişorii 7,00 7,00 Sf.+ Pr. Construire locuinţe şi utilităţi Zona Ciarda Roşie 300,00 300,00

0,00 70.02.03.30 Locuinţe 200,00 200,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 200,00 200,00 Dotări independente 200,00 200,00 Dotări independente 200,00 200,00

0,00 70.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice 13.336,00 1.200,00 14.536,00 70.02.05.01 Alimentări cu apă 13.336,00 1.200,00 14.536,00

0,00 A. Lucrări în continuare 8.614,41 1.000,00 9.614,41 Extindere reţea apă-canal -Calea Martirilor 800,00 0,00 800,00 Sistem major canal- cartier Kuntz. 0,00 0,00 0,00 Extin. reţea apă-canal - zona Bobâlna 339,00 0,00 339,00 Sistem major canal -cartier Ciarda Roşie 1.410,00 0,00 1.410,00 Alimentare cu apă.Fântâni publice forate 310,00 0,00 310,00 Alimentarea cu apă industrială. Fântâni publice ornamentale 950,00 0,00 950,00 Sistem major canal Cartier Plopi 1.233,29 0,00 1.233,29 Sistem major de canalizare Cartier Ghiroda etapa-II 7,01 0,00 7,01 Extindere reţea apă- canal-zona Câmpului I 530,00 0,00 530,00 Extindere reţea apă- canal- zona Câmpului II 1.020,00 0,00 1.020,00 -Extin. reţea apă – canal cu contrib.. cetăţ. –zona Marginii 6,50 0,00 6,50 Extindere retea apa-canal zona Blascovici 431,41 0,00 431,41 extindere reţea apă-canal -Str. Lămîiţei 462,00 0,00 462,00 extindere reţea canal -str.Steaua 0,40 0,00 0,40 Extindere reţea apa-canal -str.Lidia -Mureş 2,17 0,00 2,17 Extindere reţea apă-canal -str.Intrarea Ardealului 10,00 0,00 10,00 Extindere reţea apă-canal -str. Fragilor 1,89 0,00 1,89 Extindere reţea canal -str. Gospodarilor (parţial) 214,00 0,00 214,00 Extindere reţea apa-canal -str.Aurel Pop 0,90 0,00 0,90 Extindere reţea apa-str nr 1 Cartier Plopi 0,20 0,00 0,20 Extindere reţea canal -str.Călimăneşti(zona Tazlau) 2,34 0,00 2,34 Extindere reţea apă -str.Calistrat Hogaş+George Topârceanu 1,79 0,00 1,79 Extindere reţea canal -str.C. Baba 1,20 0,00 1,20 Extin. reţea apă- canal . - zona str. Mureş 16 1,67 0,00 1,67 Extin. reţea canal - str. Calimanesti (partial)-AGRIC 1,04 0,00 1,04

10

Denumirea obiectivului

Data începerii execuţiei credite Buget local TOTAL Nr.şi data acord M.F. (mii RON) (mii RON)

Extin. reţea apă - str. Euripide 2,06 0,00 2,06 Extin. reţea apă- canal - str. Aprodu Movilă 1,00 0,00 1,00 Extin. reţea canal cu contrib. cetăţ. str.Musicescu (parţial) 211,33 0,00 211,33 Extin. reţea apă- canal - Mures-Tosca etapa 2 2,71 0,00 2,71 Realiz.sistem major de canaliz.-cartier Ghiroda 350,00 0,00 350,00 Reabilitare canal-Calea Martirilor-Musicescu 310,40 0,00 310,40 Viabilizareteren pt constr ANL Miloia III 0,10 1.000,00 1.000,10 B. Lucrări noi 4.721,59 0,00 4.721,59 Sistem major canal -zona de locuinţe-str. Polonă 1.050,00 0,00 1.050,00 Sistem major canal – cartier zona Urseni-Uzina de apă 1. 500,00 0,00 500,00 Sistem major canal zona Aleea Ghirodei 621,89 0,00 621,89 Extindere reţea apă- str. Louis Ţurcanu 79,81 0,00 79,81 Extindere reţea apa- str. Obreja 98,38 0,00 98,38 Extindere reţea apă- str. N. S. de Haţeg 124,69 0,00 124,69 Extindere reţea canal-str.Moise Doboşan 93,17 0,00 93,17 Extindere reţea canal- str. Stephenson 308,21 0,00 308,21 Extindere reţea canal- str. Mircea cel Bătrân (parţial) 112,36 0,00 112,36 Extindere reţea canal- str.Ruderia 342,00 0,00 342,00 Extindere reţea canal- str.Cometei (parţial) 103,17 0,00 103,17 Extindere reţea apa-canal- str. C. Prezan 120 188,33 0,00 188,33 Extindere reţea apa-canal- str. M. Neamţu 240,63 0,00 240,63 Extindere reţea canal- str. Rarău 13,09 0,00 13,09 Extindere reţea apa-canal- str. Mureş 160/7 8,69 0,00 8,69 Extindere reţea apa-canal- str. M. Sadoveanu 215,47 0,00 215,47 Extindere reţea apa-canal- str. Claude Debussy. 13,69 0,00 13,69

Extinderi reţele apă-canal – zona Ronaţ-Vest 28,56 0,00 28,56 Extinderi reţele canal - zona Aluniş-Fratelia 36,30 0,00 36,30 Extindere reţea apă- str. Anina 4,40 0,00 4,40 Extindere reţea canal -str. Grigore Antipa 7,74 0,00 7,74 Extindere reţea apă-canal -str. Muncii 11,31 0,00 11,31 Extindere reţea apă-canal- str. Corina Irineu 10,12 0,00 10,12 Extinderi reţele apă-canal -zona Muzicescu – Urseni 28,56 0,00 28,56 Extinderi reţele apă-canal - zona Mehala-Basarabia 16,66 0,00 16,66 Extinderi reţele apă-canal - zona Plopi-Timireazev 41,65 0,00 41,65 Extinderi reţele apă-canal –zona Trubadur-Eroilor 5,00 0,00 5,00 Extinderi reţele apă-canal – zona Dambovita-Lacului 9,76 0,00 9,76 Extinderi reţele apă-canal - zona Plopi Sud- str. II-V 41,65 0,00 41,65 Sistem major canal –cartier Kuntz- etapa a II-a 54,74 0,00 54,74 Sistem major canal –zona Aleea Ghirodei- etapa a II-a 60,10 0,00 60,10 Extindere reţea canal- str .Bobâlna-zona Pădurea Verde 32,13 0,00 32,13 Viabilizare apa-canal B-dul Industriilor 14,64 0,00 14,64 Extinderi reţele canal - zona Plopi-Canal Bega 42,84 0,00 42,84 Sistem major canal – cartier Ciarda Roşie -etapa II 44,63 0,00 44,63 Sistem major canal – cartier Plopi- -etapa II 48,79 0,00 48,79 Reabilitare fântână ornamentală – Punctele Cardinale 28,56 0,00 28,56 Reabilitare fântână ornamentală – Fântâna cu Peşti 18,45 0,00 18,45 Realizare fântână ornamentală – Piaţa Huniade 21,42 0,00 21,42

0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 200,00 200,00 Dotări independente 0,00 0,00 Studii şi proiecte 0,00 200,00 200,00 Studii şi proiecte 0,00 200,00 200,00

0,00 70.02.06. Iluminat public şi electrificări rurale 6.600,00 300,00 6.900,00

0,00 A. Lucrări în continuare 6.600,00 0,00 6.600,00

11

Denumirea obiectivului

Data începerii execuţiei credite Buget local TOTAL Nr.şi data acord M.F. (mii RON) (mii RON)

Extindere reţele iluminat public zona de nord 3.399,96 0,00 3.399,96 Extindere reţele iluminat public zona de sud 3.200,04 0,00 3.200,04 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 300,00 300,00 Dotări independente 0,00 0,00

0,00 Studii şi proiecte 300,00 300,00 Studii şi proiecte Reţele Iluminat public 200,00 200,00 SF+ Pr. ref.branşam.şi instalatii iluminat cimitire 100,00 100,00

0,00 70.02.07 Alimentare cu gaze naturale localităţi 0,00 150,00 150,00

0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 150,00 150,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 Studii si proiecte 0,00 150,00 150,00 SF extindere retele gaze naturale zona KUNTZ 0 50 50 SF extindere retele gaze naturale zona Campului 50 50 SF extindere retele gaze naturale zona O.Balea 50 50 SF extindere retele gaze naturale 0 0

0,00 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvolt 999,16 14.582,27 15.581,43

0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 225,00 225,00 Incubator de afaceri 63,00 63,00 Montare CT + instalare încălzire Secţia 4 Poliţie 90,00 90 Dezvoltarea turismului si reabilitare urbana 999,16 1.700,84 2700 Infintarealim cu gaze+instalatie incalz centrala +apa calda Crisan nr21 -HCL47/24,02, 70,00 70,00 Reabilitare si revitalizarea fortificatiei Cetatii Timisoara-Bastionul Therezia-HCL376/11.10.2007 1.150,00 1.150,00

0,00 Achiziţie teren P-ta Văcărescu 0 2.018,00 2.018,00 Dotări - rampe electromagnetice la instituţii din Municipiul Timişoara 100,00 100,00 majorare valoare imobil str.Gh.Lazar nr 1 384,43 384,43 Studii şi proiecte 0,00 7.718,00 7.718,00 alte studii si proiecte 328,00 328,00 Studiu privind zonele de cladiri inalte a Municipiului Timisoara 100,00 100,00 Studii de densificare pe cartiere rezidentiale cu regim P+2+M 500,00 500,00 Studii cu privire la pozitionarea facilitatilor sportive si de agrement 500,00 500,00 Master plan-Zona Metropolitana Timisoara 1.000,00 1.000,00

0,00 0,00

SF Conceptul integrat de reabilitare urbană 875,00 875,00 Expertize tehnice pt case cuprinse în centrele istorice 0,00 750,00 750,00 SF+Expertiza Cazarma U 0,00 189,00 189,00 Studiu de trafic pe zona centrală 0,00 130,00 130,00 SF Spaţii publice 0,00 35,00 35,00 Studiu Concept turistic zona Cetate 0,00 36,00 36,00 Întocmirea hărţii de zgomot şi monitorizarea zgomotului ambiental 1.575,00 1.575,00 Documentaţie topo-cadastrale 250,00 250,00 Planuri urbanistice zonale 750,00 750,00 plan urbanistic general 500,00 500,00 Planuri urbanistice de detaliu 200,00 200,00 Capitolul 74.02 Protecţia mediului 0,00 405,00 405,00

12

Denumirea obiectivului

Data începerii execuţiei credite Buget local TOTAL Nr.şi data acord M.F. (mii RON) (mii RON)

Total, din care: Construcţii 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 0,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 405,00 405,00 74.02.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor 0,00 405,00 405,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 405,00 405,00 Dotări independente 0,00 0,00 Studii şi proiecte 405,00 405,00 Studiu privind managementul deşeurilor şi strategia de gestionare a deşeurilor în municipiul Timişoara 105,00 105,00 SF Platformă tehnologică pentru gestionarea deşeurilor 300,00 300,00

Capitolul 80.07 Acţiuni generale economice, comerciale şi de mun 7.197,26 0,00 7.197,26 Total, din care: Construcţii 7.177,66 0,00 7.177,66 Maşini, echipamente si mijloace de transport 19,60 0,00 19,60 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 0,00 80.07.01 Acţiuni generale, economice şi comerciale 7.197,26 0,00 7.197,26

0,00 A. Lucrări în continuare 1.652,09 0,00 1.652,09 Modernizare RTS PT nr. 87 191,16 0,00 191,16 Modernizare RTS Cartierul Soarelui 238,67 0,00 238,67 modernizare RTS cartierul Calea Şagului 450,72 0,00 150,72 Modernizare RTS Cartierul Fabric 222,78 0,00 222,78 Modernizare RTS Cartierul Girocului 205,61 0,00 205,61 Modernizare RTS Campus Universitar 268,55 0,00 268,55 Modernizare RTS Zona Bucovina 200,00 0,00 200,00 Modernizare RTS Zona Calea Aradului 574,60 0,00 174,60

0,00 B. Lucrări noi 5.525,57 0,00 5.525,57 Reabilitare RTS ZONA Circumvalaţiunii 200,00 0,00 500,00 Reabilitare RTS ZONA Lipovei 339,07 0,00 339,07 Reabilitare RTS ZONA Steaua 400,00 0,00 800,00 Reabilitare RTS ZONA Lunei 700,00 0,00 700,00 Infintarealim cu gaze+instalatie incalz centrala +apa calda Crisan nr21 -HCL47/24,02,200 66,50 0,00 66,50 Casa Căsătoriilor şi Serviciul de evidenţă a populaţiei 1.500,00 0,00 1.500,00 Amenajare sediu poliţia comunitară 1.620,00 0,00 1.620,00 C. Dotari independente si alte investitii 19,60 0,00 19,60 Dotari independente 19,60 0,00 19,60 Studii şi proiecte 0,00 0,00 dotari protectie civila 19,60 0,00 19,60 Capitolul 81.01 Combustibili si energie 0,00 39.065,00 39.065,00 Total, din care: Construcţii 0,00 39.000,00 39.000,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 65,00 65,00 81.01.06 Energie termică 0,00 39.065,00 39.065,00

0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 38.000,00 38.000,00 Reabilitarea, modernizarea si dezvoltareasistemului centralizat de producere si distributie a energiei termice in Municipiul Timisoara 38.000,00

13

Denumirea obiectivului

Data începerii execuţiei credite Buget local TOTAL Nr.şi data acord M.F. (mii RON) (mii RON)

B. Lucrări noi 0,00 1.000,00 1.000,00

Reabilitarea termică a unor blocuri de locuinţă condominii pe anul 2006 0,00 1.000,00 1.000,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 65,00 65,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 Studii şi proiecte 0,00 65,00 65,00 Studii şi proiecte CT/PT şi reţele Torac Bitolia Apateu 0,00 65,00 65,00

0,00 Capitolul 84.02 Transporturi 77.381,89 14.152,93 91.534,82 Total, din care: Construcţii 77.381,89 5.023,93 82.405,82 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 4.414,00 4.414,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 2.425,00 2.425,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 2.290,00 2.290,00 84.02.03 Transport rutier 77.381,89 14.152,93 91.534,82 84.02.03.02 Transportul în comun 6.100,00 8.275,50 14.375,50

0,00 A. Lucrări în continuare 6.000,00 0,00 6.000,00 Modernizare infrastructură reţea transport în comun cu tramvaiul (lucrări BEI) HG 702/01. 6.000,00 0,00 6.000,00 Modernizare infrastructură reţea transp. în comun cu tramvaiul (lucrări BEI) Finanţare sub 0,00 0,00

0,00 B. Lucrări noi 100,00 4.000,50 4.100,50 Al doilea sens de circulaţie linie troleibuz BV Pârvan 50,00 0,00 50,00 Linie de troleibuz str.Lidia 50,00 0,00 50,00 Reabilitarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în municipiul Timişoara

4.000,50

4.000,50

0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 4.275,00 4.275,00 Dotări independente 2.925,00 2.925,00 Sistem integrat de eficientizare incasări 1.825,00 1.825,00 Achiziţii mijloace de transport 0,00 500,00 500,00 Achizitii refugii călători 600,00 600,00 Studii şi proiecte 0,00 1.350,00 1.350,00

0,00 0,00 0,00 Semnalizare rutiera pt.lucrari de modernizare 0,00 150,00 150,00 Sistem integrat de transport intermodal 0,00 100,00 100,00 Consultanţa Modernizarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în 0,00 300,00 300,00 Reactualizare Cadastru Rutier 0,00 300,00 300,00 SF Extindere reţea contact linia 13 0,00 50,00 50,00 SFClădiri admin. Spaţii de productie şi depou tramvai C.Buziaşului 0,00 150,00 150,00 SF Extindere reţea de transport electric, modernizare depou blv Dâmboviţa 0,00 100,00 100,00 SF Studiu de prioritizare a transportului pe trasee actuale şi în perspectiva extinderii 0,00 100,00 100,00 SF Modernizare şi extindere reţea troleibuz, substaţii de redresare şi reţea de alimentare 100,00 100,00

0,00 84.02.03.03 Străzi 71.281,89 1.963,43 73.245,32

0,00 A. Lucrări în continuare 66.952,29 523,43 67.475,72 Amenajare str. Vasia Vasilescu 520,00 0,00 520,00 Modernizare str. Traian Vuia 402,00 0,00 402,00 Modernizare str. Ulpia Traiana 24,20 0,00 24,20 Modernizare str. Cassian Munteanu 11,00 0,00 11,00 Amenajare intersecţie Eroilor - Buziaşului 70,00 0,00 70,00 Modernizare Independenţei - Drubeta 15,00 0,00 15,00

Consolidare pasaj Cal. Şagului 5.985,80 0,00 5.985,80 Amenajare str. Trifoiului 226,24 0,00 226,24

14

Denumirea obiectivului

Data începerii execuţiei credite Buget local TOTAL Nr.şi data acord M.F. (mii RON) (mii RON)

Modernizare Nemoianu - Ferdinand +16 Decembrie 944,72 0,00 944,72 Modernizare str. Horea Creangă 700,52 0,00 700,52 Modernizare blv. Revoluţiei, Bogdăneştilor –Brediceanu 8.069,25 0,00 8.069,25 Amenajare str. Ion Raţiu 377,53 0,00 377,53 Amenajare P-ţa Hunedoara 523,43 523,43 Amenajare str. Tibrului 859,52 0,00 859,52 Consolidare Pod Eroilor 893,47 0,00 893,47 Modernizare blv. Rebreanu -IBulbuca 11.568,58 0,00 11.568,58 Amenajare legătură Gh.Lazăr-Brediceanu 1.011,75 0,00 1.011,75 Modernizare intersecţie Torontal - Miresei HCL175/21,12,2004 3,52 0,00 3,52 Amenajare str. Gloriei 600,00 0,00 600,00 Modernizare str. Armoniei HCL176/21,12,2004 1.000,00 0,00 1.000,00 Amenajare str. Galileo Galilei 397,41 0,00 397,41 Amenajare str. Herculane HCL364/10,12,2002 762,33 0,00 762,33 Amenajare str. Copernic HCL373/10,12,2002 542,12 0,00 542,12 Reparatii capitale stradale zona de locuinte zona I.I. de la Brad 6.534,29 0,00 6.534,29 Reparatii capitale stradale zona de locuinte calea Aradului 8.047,32 0,00 8.047,32 Reparatii capitale stradale zona de locuinte blv.Dambovita 10.003,40 0,00 10.003,40 Modernizare blv. Dâmboviţa 6.295,21 0,00 6.295,21 Amenajare P-ţa Traian 362,21 0,00 362,21 Amenajare str. Agronomiei 724,90 0,00 724,90

0,00 B. Lucrari noi 4.329,60 500,00 4.829,60 Amenajare str. Busuioc 100,00 0,00 100,00 Amenajare str.Bastilia-Fortaretei-Zurich 150,00 0,00 150,00 Amenajare str. Veronica Micle 100,00 0,00 100,00 Amenajare str. Olarilor 200,00 0,00 200,00 Amenajare str. Progresul 100,00 0,00 100,00 Amenajare str.Stavrescu 150,00 0,00 150,00 Amenajare str Mureş 300,00 0,00 300,00 Amenajare Botoca Drăghicescu 200,00 0,00 200,00 Amenajare str. Octav Băncilă 100,00 0,00 100,00 Amenajare str. Banul Severinului 0,00 0,00 Amenajare str. Bruxelles 100,00 0,00 100,00 Amenajare str . Anişoara Odeanu 150,00 0,00 150,00 Amenajare str. Pius Brânzeu 100,00 0,00 100,00 Amenajare str.Aida 100,00 0,00 100,00 Amenajare str Barsei 150,00 0,00 150,00 Amenajare str Berzei 100,00 0,00 100,00 Amenajare Calea Bogdăneştilor-sector C.Munteanu-Dunării 27,90 0,00 27,90 Amenajare str Bucovina 100,00 0,00 100,00 Amenajare str Gr Alexandrescu 400,00 0,00 400,00 Amenajare str Jose Silva 100,00 0,00 100,00 Amenajare str Vânătorilor 200,00 0,00 200,00 Amenajare str Virtuţii 200,00 0,00 200,00 Amenajare str. Bârzava 100,00 0,00 100,00 Amenajare intr.Lupului şi Ursului 200,00 0,00 200,00 Piste ciclişti 500,00 500,00 Amenajare blv Dragalina 901,70 901,70 C. Dotări independente şi alte investiţii 940,00 940,00 Dotări independente 0,00 0,00 Studii şi proiecte 940,00 940,00 SF str.Cloşca 50 50 SF str.Torontalului 50 50 SF str. Aprodul Movilă 30 30 SF str. Ghioceilor 30 30

15

Denumirea obiectivului

Data începerii execuţiei credite Buget local TOTAL Nr.şi data acord M.F. (mii RON) (mii RON)

SF str. Călimaneşti 30 30 SF Zona Marginii 50 50 SF Calea Martirilor - Muzicescu 50 50 SF zona Ghiroda 50 50 SF str.Cercului 30 30 SF str. Vlad Bănăţeanu 30 30 SF str. Comuna din Paris 30 30 SF str. Musorski 30 30 SF str Semicerc 30 30 SF str. Agricultorilor 30 30 SF Zona Plopi sud 30 30 SF Şagului - Steaua 50 50 SF Bucovinei - M.cel Bătrân 50 50 SF Soarelui 40 40 Alte studii şi proiecte 200 200 SF str Liege 30 30

SF Str Dragos Voda 20 20 0,00

84.02.50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 0,00 3.914,00 3.914,00 A. Lucrari in continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrari noi 0,00 0,00 0,00

0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 3.914,00 3.914,00 Dotari independente 3.914,00 3.914,00 Achizitii mijloace de transport 0 3.914,00 3.914,00

PRIMAR dr.ing GHEORGHE CIUHANDU

ADRIAN ORZA DOREL BORZA

ADRIAN BODO NICUSOR C-TIN MIUT

E.SORIN CIURARIU

SMARANDA HARACICU

16

Atasament: Anexa_1.pdf

e

JUDEŢUL:Timis Anexa 1 Unitatea administrativ - teritorială:Municipiul Timisoara Formular:

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPIT TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2007

-mii Ron-

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod rând Cod

indicator

Buget Rectificat

Martie 2007

Buget Rectificat Mai

2007 Influente

TOTAL VENITURI (rd.3+78+84+89) 1 00.01 530.395,12 555.795,12 25.400,00 VENITURI PROPRII (rd.3-rd.26+rd.78+rd.84) 2 48.02 379.409,33 379.409,33 0,00 I. VENITURI CURENTE (rd.4+45) 3 00.02 513.255,62 532.255,62 19.000,00 A. VENITURI FISCALE (rd.5+16+19+25+42) 4 00.03 460.956,89 479.956,89 19.000,00 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+9+13) 5 00.04 218.690,89 218.690,89 0,00 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 6 00.05 0,00 0,00 0,00 Impozit pe profit (rd.8) 7 01.02 0,00 0,00 0,00

Impozit pe profit de la agenţi economici 8 01.02.01 0,00 0,00 0,00 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 9 00.06 214.690,89 214.690,89 0,00 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.11+12) 10 04.02 214.690,89 214.690,89 0,00

Cote defalcate din impozitul pe venit 11 04.02.01 213.885,89 213.885,89 0,00 Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale 12 04.02.04 805,00 805,00 0,00

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.14) 13 00.07 4.000,00 4.000,00 0,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (rd.15) 14 05.02 4.000,00 4.000,00 0,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 15 05.02.50 4.000,00 4.000,00 0,00 A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL (rd.17) 16 00.08 180,00 180,00 0,00 Impozit pe salarii - total (rd.18) 17 06.02 180,00 180,00 0,00

Cote defalcate din impozitul pe salarii *) 18 06.02.02 180,00 180,00 0,00 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.20) 19 00.09 87.781,00 87.781,00 0,00 Impozite si taxe pe proprietate (rd.21 la rd.24) 20 07.02 87.781,00 87.781,00 0,00

Impozit pe cladiri 21 07.02.01 56.000,00 56.000,00 0,00 Impozit pe terenuri 22 07.02.02 7.800,00 7.800,00 0,00 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru 23 07.02.03 18.881,00 18.881,00 0,00 Alte impozite si taxe pe proprietate 24 07.02.50 5.100,00 5.100,00 0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.26+33+35+38) 25 00.10 153.067,00 172.067,00 19.000,00 Sume defalcate din TVA (rd.27 la rd.32) 26 11.02 139.497,00 158.497,00 19.000,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adă ăugat pentru actiuni transferate sau noi cheltui 27 11.02.01 0,00 Sume defalcate din taxa finantarea cheltuielilor descentralizate 28 11.02.02 120.162,00 120.162,00 0,00

*) pentru restanţele din anii precedenţi 0,00

131/01 131/01 131/01

1

29 11.02.03 0,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de 30 11.02.04 19.000,00 38.000,00 19.000,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adă ăugat pentru echilibrarea bugetelor locale 31 11.02.05 0,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 32 11.02.06 335,00 335,00 0,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.34) 33 12.02 400,00 400,00 0,00 Taxe hoteliere 34 12.02.07 400,00 400,00 0,00

Taxe pe servicii specifice (rd.36+37) 35 15.02 500,00 500,00 0,00 Impozit pe spectacole 36 15.02.01 200,00 200,00 0,00 Alte taxe pe servicii specifice 37 15.02.50 300,00 300,00 0,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activi 38 16.02 12.670,00 12.670,00 0,00 Impozit asupra mijloacelor de transport 39 16.02.02 8.120,00 8.120,00 0,00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 40 16.02.03 50,00 50,00 0,00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de 41 16.02.50 4.500,00 4.500,00 0,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.43) 42 00.11 1.238,00 1.238,00 0,00 Alte impozite si taxe fiscale (rd.44) 43 18.02 1.238,00 1.238,00 0,00

Alte impozite si taxe 44 18.02.50 1.238,00 1.238,00 0,00 C. VENITURI NEFISCALE (rd.46+55) 45 00.12 52.298,73 52.298,73 0,00 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.47+53) 46 00.13 28.600,35 28.600,35 0,00 Venituri din proprietate (rd.48 la rd.52) 47 30.02 28.575,35 28.575,35 0,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale 48 30.02.01 5.457,56 5.457,56 0,00 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti 49 30.02.03 14.127,47 14.127,47 0,00 Venituri din concesiuni si inchirieri 50 30.02.05 6.500,00 6.500,00 0,00 Venituri din dividende 51 30.02.08 0,00 Alte venituri din proprietate 52 30.02.50 2.490,32 2.490,32 0,00

Venituri din dobanzi (rd.54) 53 31.02 25,00 25,00 0,00 Alte venituri din dobanzi 54 31.02.03 25,00 25,00 0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.56+64+67+72+75) 55 00.14 23.698,38 23.698,38 0,00 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.57 la rd.63) 56 33.02 172,64 172,64 0,00

Venituri din prestari de servicii 57 33.02.08 10,00 10,00 0,00 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 58 33.02.10 0,00 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 59 33.02.12 150,00 150,00 0,00 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 60 33.02.24 0,00 Contribuţ ă ă ţ ţ ţ ăia lunar a p rin ilor pentru între inerea copiilor în unităţile de protec ie social 61 33.02.27 0,00 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 62 33.02.28 12,64 12,64 0,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 63 33.02.50 0,00

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.65+66) 64 34.02 12.500,00 12.500,00 0,00 Taxe extrajudiciare de timbru 65 34.02.02 2.500,00 2.500,00 0,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 66 34.02.50 10.000,00 10.000,00 0,00

Amenzi, penalitati si confiscari (rd.68 la rd.71) 67 35.02 9.674,27 9.674,27 0,00 2

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 68 35.02.01 7.669,27 7.669,27 0,00 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si ta, x 69 35.02.02 0,00 0,00 0,00 cu confiscarea potrivit legii 70 35.02.03 0,00 Alte amenzi, penalitati si confiscari 71 35.05.50 2.005,00 2.005,00 0,00

Diverse venituri (rd.73+74) 72 36.02 927,69 927,69 0,00 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 73 36.02.05 0,00 Alte venituri 74 36.02.50 927,69 927,69 0,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.76+77) 75 37.02 423,78 423,78 0,00 Donatii si sponsorizari 76 37.02.01 423,78 423,78 0,00 Alte transferuri voluntare 77 37.02.50 0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.79) 78 00.15 5.650,71 5.650,71 0,00 Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.80 la rd.83) 79 39.02 5.650,71 5.650,71 0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 80 39.02.01 296,71 296,71 0,00 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 81 39.02.03 354,00 354,00 0,00 Venituri din privatizare 82 39.02.04 0,00 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 83 39.02.07 5.000,00 5.000,00 0,00

III. OPERATIUNI FINANCIARE (rd.85) 84 00.16 0,00 0,00 0,00 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (rd.86 la rd.88) 85 40.02 0,00 0,00 0,00

Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice 86 40.02.06 0,00 Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 87 40.02.07 0,00 Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate 88 40.02.50 0,00

IV. SUBVENTII (rd.90) 89 00.17 11.488,79 17.888,79 6.400,00 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.91+105) 90 00.18 11.488,79 17.888,79 6.400,00 Subventii de la bugetul de stat (rd.92+101) 91 42.02 11.488,79 17.888,79 6.400,00 A. De capital (rd.93 la rd.100) 92 00.19 11.413,79 17.813,79 6.400,00

Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare 93 42.02.01 0,00 Investitii finantate partial din imprumuturi externe 94 42.02.03 0,00 0,00 0,00 Aeroporturi de interes local 95 42.02.04 0,00 Planuri si regulamente de urbanism ţ ţ 96j p 42.02.05 0,00 noi 97 42.02.06 0,00 Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD 98 42.02.07 0,00 Finanţarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar 99 42.02.15 6.400,00 6.400,00 Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibili 42.02.32 9.583,00 9.583,00 0,00 Sprijin financiar pentru constituirea familiei 42.02.33 1.775,00 1.775,00 0,00 Ajutor pentru incalzirea locuintei 42.02.34 55,79 55,79 0,00

B. Curente (rd.102 la rd.104) 101 00.20 75,00 75,00 0,00 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 102 42.02.21 75,00 75,00 0,00 Subventii primite din Fondul de Interventie 103 42.02.28 0,00

3

p ş

Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar 104 42.02.29 0,00 Subventii de la alte administratii (rd.106 la rd.109) 105 43.02 0,00 0,00 0,00

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copiluluiţ p ţ 106g g j g 43.02.01 0,00 programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca 107 43.02.04 0,00 Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituiile de asistenta sociala pentru 108 43.02.07 0,00 Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii 109 43.02.08 0,00

110 0,00 170 0,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (rd.172+190+223+248) 171 50.02 66.931,29 67.101,29 170,00 Din total capitol: 186 0,00

Autoritati executive si legislative (rd.188) 187 51.02.01 41.594,97 41.594,97 0,00 Autorităţi executive 188 51.02.01.03 41.594,97 36.785,21 -4.809,76

Directia Fiscala a Municipiului Timisoara 189 51.02.01.03.01 4.809,76 4.809,76 Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat 213 54.02.06 0,00 Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraţile 214 54.02.07 4.488,00 4.488,00 0,00 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 215 54.02.10 4.849,70 4.849,70 0,00 Alte servicii publice generale 216 54.02.50 1.501,62 1.671,62 170,00

217 0,00 247 0,00

Din total capitol: 259 0,00 Ordine publica (rd.261) 260 61.02.03 16.956,78 15.094,21 -1.862,57

Politie comunitara 261 61.02.03.04 16.956,78 15.094,21 -1.862,57 Protectie civila 262 61.02.08 741,20 741,20 0,00

263 0,00 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (rd.265+3040+328+367) 264 64.02 231.506,22 237.920,22 6.414,00

Din total capitol: 288 0,00 Învatamânt prescolar si primar (rd.290+291) 289 65.02.03 60.982,71 65.002,71 4.020,00

Învatamânt prescolar 290 65.02.03.01 19.125,23 21.185,23 2.060,00 Învatamânt primar 291 65.02.03.02 41.857,48 43.817,48 1.960,00

Învatamânt secundar (rd.293 la 296) 292 65.02.04 88.527,73 92.997,73 4.470,00 Învatamânt secundar inferior 293 65.02.04.01 0,00 Alte servicii auxiliare 301 65.02.11.30 0,00

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 302 65.02.50 0,00 303 0,00

Din total capitol: 321 0,00 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.323) 322 66.02.06 6.343,00 6.343,00 0,00

Spitale generale 323 66.02.06.01 6.343,00 6.343,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.325+326) 324 66.02.50 4.103,80 2.903,80 -1.200,00

Crese 325 66.02.50.03 2.903,80 2.903,80 0,00 Alte institutii si actiuni sanitare 326 66.02.50.50 1.200,00 0,00 -1.200,00

4

327 0,00 Din total capitol: 349 0,00

Servicii culturale (rd.351 la 359) 350 67.02.03 16.466,00 14.566,00 -1.900,00 Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 351 67.02.03.02 0,00 Muzee 352 67.02.03.03 0,00 Institutii publice de spectacole si concerte 353 67.02.03.04 14.012,00 12.512,00 -1.500,00 Scoli populare de arta si meserii 354 67.02.03.05 0,00 Case de cultura 355 67.02.03.06 2.454,00 2.054,00 -400,00 Camine culturale 356 67.02.03.07 0,00 Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale 357 67.02.03.08 0,00 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 358 67.02.03.12 0,00 Alte servicii culturale 359 67.02.03.30 0,00

Servicii recreative si sportive (rd.361 la 363) 360 67.02.05 12.858,78 13.858,78 1.000,00 Sport 361 67.02.05.01 1.811,10 1.811,10 0,00 Tineret 362 67.02.05.02 200,00 200,00 0,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 363 67.02.05.03 10.847,68 11.847,68 1.000,00

Servicii religioase 364 67.02.06 100,00 100,00 0,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 365 67.02.50 600,00 600,00 0,00

366 0,00 Din total capitol: 391 0,00

Asistenta acordata persoanelor in varsta 392 68.02.04 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd.394) 393 68.02.05 1.116,08 1.140,08 24,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate 394 68.02.05.02 1.116,08 1.140,08 24,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 395 68.02.06 4.806,90 4.806,90 0,00 Ajutoare pentru locuinte 396 68.02.10 0,00 Prevenirea excluderii sociale (rd.398+399) 397 68.02.15 26.589,63 26.589,63 0,00

Ajutor social 398 68.02.15.01 23.778,71 23.778,71 0,00 Cantine de ajutor social 399 68.02.15.02 2.810,92 2.810,92 0,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 400 68.02.50 9.011,59 9.011,59 0,00 401 0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (rd.403+40 402 69.02 55.398,60 57.377,47 1.978,87 Din total capitol: 428 0,00

Locuinte (rd.430+431) 429 70.02.03 8.070,20 8.270,20 200,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 430 70.02.03.01 1.107,00 1.107,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 431 70.02.03.30 6.963,20 7.163,20 200,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.433+434) 432 70.02.05 4.225,00 5.225,00 1.000,00 Alimentare cu apa 433 70.02.05.01 4.225,00 5.225,00 1.000,00 Amenajari hidrotehnice 434 70.02.05.02 0,00

Iluminat public si electrificari rurale 435 70.02.06 7.959,00 7.959,00 0,00 Alimentare cu gaze naturale in localitati 436 70.02.07 150,00 150,00 0,00

5

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 437 70.02.50 23.889,70 24.668,27 778,57 438 0,00

Din total capitol: 465 0,00 Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.467+468) 466 74.02.05 10.805,00 10.805,00 0,00

Salubritate 467 74.02.05.01 10.805,00 10.805,00 0,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 468 74.02.05.02 0,00 0,00 0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 469 74.02.06 300,00 300,00 0,00 Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 492 80.02.01.30 0,00

493 0,00 Din total capitol: 513 0,00

Energie termica 514 81.02.06 79.648,00 98.648,00 19.000,00 Alti combustibili 515 81.02.07 0,00 Alte cheltuieli privind combustibili si energia 516 81.02.50 0,00

517 0,00 Din total capitol: 529 0,00

Agricultura (rd.531+532) 530 83.02.03 359,80 359,80 0,00 Protectia plantelor si carantina fitosanitara 531 83.02.03.03 359,80 359,80 0,00 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 532 83.02.03.30 0,00

533 0,00 Din total capitol: 557 0,00

Transport rutier (rd.559 la 561) 558 84.02.03 74.938,93 74.638,93 -300,00 Drumuri si poduri 559 84.02.03.01 0,00 Transport în comun 560 84.02.03.02 33.775,50 33.275,50 -500,00 Strazi 561 84.02.03.03 41.163,43 41.363,43 200,00

Transport aerian (rd.563) 562 84.02.06 0,00 0,00 0,00 Aviatia civila 563 84.02.06.02 0,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 564 84.02.50 3.914,00 3.914,00 0,00 565 0,00

Alte actiuni economice (rd.589 la 594) 566 87.02 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.568+569+572+576) 567 01 0,00 0,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 568 20 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.570) 569 51 0,00 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.571) 570 52 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 571 52.01.01 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.573) 572 55 0,00 0,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.574+575) 573 55.01 0,00 0,00 0,00

Fond Roman de Dezvoltare Sociala 574 55.01.15 0,00 Alte transferuri curente interne 575 55.01.18 0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.577) 576 59 0,00 0,00 0,00 6

v

Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale 577 59.02 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 579) 578 70 0,00 0,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.580) 579 71 0,00 0,00 0,00

Active fixe (rd. 581 la 584) 580 71.01 0,00 0,00 0,00 Construcţii 581 71.01.01 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 582 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 583 71.01.03 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 584 71.01.30 0,00

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.586) 585 79 0,00 0,00 0,00 TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.587+588) 586 80 0,00 0,00 0,00

Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din 587 80.03 0,00 Alte imprumuturi 588 80.30 0,00

Din total capitol: 589 0,00 Fondul Român de Dezvoltare Sociala 590 87.02.01 0,00 Zone libere 591 87.02.03 0,00 Turism 592 87.02.04 0,00 Proiecte de dezvoltare multifunctionale 593 87.02.05 0,00 Alte actiuni economice 594 87.02.50 0,00

595 0,00 DEFICIT 599 99.02 0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DIRECTOR ECONOMIC

Dr.Ing Gheorghe Ciuhandu ec. Adrian Bodo

7

  • Anexa_1

Atasament: Referat.pdf

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA APROBAT DIRECTIA ECONOMICA P R I M A R

SERVICIUL BUGET INVESTITII Dr.Ing.GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC 2007-11047/14.05.2007

R E F E R A T

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA PE ANUL 2007

Avand in vedere : - H.G. nr. 300/30.03.2007 privind repartizarea unor sume din transferuri

din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea in anul 2007 a unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat precum si adresa nr. 120305/17.04.2007 a Ministerului Finantelor Publice prin care sunt prevazute aceste surse la partea de venituri a bugetelor locale cod 42.02.14 „subventii pentru finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar in suma de 6.400 mii lei.

- Adresa nr. 10746/09.05.2007 a Serviciului de Autoritate tutelara privind achizitia unui xerox ca urmare a volumului mare de lucru si eficientizarea cerintelor serviciului, valoarea acestuia se estimeaza la 1000 euro plus TVA adica 3.500 mii lei

- Tinand cont de HCL nr. 125/24.04.2007 privind infiintarea Serviciului public cu personalitate juridica - Directia Fiscala a Municipiului Timisoara, se impune astfel evidentierea din cadrul capitolului 51.02 „Autoritati executive” a unui subcapital 51.02.01.03.01„Directia Fiscala” cu suma de 4.809,76 mii lei

- Adresa nr. 10820/10.05.2007 a Serviciului Administrativ privind rectificarea bugetului in vederea asigurarii surselor necesare referendului din 19 Mai 2007, in suma de 170,79 mii lei la cap. 54.02.50 art.20 „Cheltuieli materiale”

- Adresa nr. 441/20.03.2007 a Colegiului Economic F.S.Hitti din cadrul Centrul Bugetar Moisil privind transferul sumei de 40,25 mii lei de la art.20 „Cheltuieli materiale” la art.71 „Cheltuieli capital” in vederea asigurarii surselor pentru dotari cap.65.02 Invatamant

- Adresa nr. 10667/08.05.2007 a Directiei de Mediu privind suplimentarea cu suma de 1.000 mii lei ca urmare a intretinerii spatiilor verzi si efectuarea lucrarilor de combatere a bolilor si daunatorilor prin tratamente filosanitare cap.67.02.03 „Spatii verzi”

- Adresa nr. 63/21.03.2007a Asociatiei Casa Faenza privind rectificarea bugetului intre articole bugetare conform anexa

- Adresa nr. 1087610.05.2007 a Biroului Hidrotehnic privind rectificarea obiectivelor de investitii finantate din credite ca urmare a economiilor realizate din modificarea legislatiei privind plata TVA

- Adresa nr. 10568/07.05.2007 a Serviciului Dezvoltare si Integrare Europeana privind diminuarea in cadrul cap.70.02.50 „Alte actiuni” cu suma de 1.150 mii lei a pozitiei Reabilitare P-ta Vacarescu - achizitionare teren str. Vacarescu si suplimentare cu aceeasi suma a obiectivului de investitie „Reabilitarea si revitalizarea fortificatiei Cetatii Timisoara – bastionul Therezia” adoptat prin HCL nr. 276/11.10.

- Adresa nr. 11077/14.05.2007 a serviciului tehnic Edilitate Directia Patrimoniu privind suplimentarea cap. 70.02.05 cu suma de 1000 mii lei pentru „viabilizare terenuri – Str. Miloia” si adresa nr. 11078/14.05.2007 privind redistribuirea sumelor alocate pentru reparatii curente de la obiectiv edilitare la unitati de invatamant si fond locativ conform anexa

- Adresa nr. 10684/09.05.2007 a Directiei Drumuri si Transporturi privind modificarile in cadrul obiectivelor de investitii finantate din credite si adresa nr. 10507/07.05.2007 privind disponibilizarea surselor de la obiectivul „sistem integrat de eficientizare a incasarilor” la cap. 65.02 invatamant – „reabilitare termica gradinita PP.29” cu suma de 500 mii lei.

- De asemenea, mentionez faptul ca se diminueaza cap. 66.02.50 cu suma de 1.200 mii lei ca urmare a modificarii legislatiei, iar activitatea Centrului de sange din anul 2007 este finantata din bugetul de stat, iar la cap. 61.02 Ordine si siguranta nationala, se diminueaza art. 10 cheltuieli de personal cu suma de 1.012,57 mii lei.

- Astfel, bugetul prezinta influiente dupa cum urmeaza:

Denumire indicatori

Buget initial Buget rectificat

Influente

Total venituri 530.395,12 536.795,12 6.400 Subventii pentru invatamant 6.400 6.400 Total cheltuieli 530.395,12 536.795,12 6.400 Cap.54.02 Alte servicii 10.839,32 11.009,32 170 Cap.61.02 Ordine publica si sig.nationala 17.697,98 16.685,41 -1.012,57 Cap.65.02 Invatamant 149.510,44 158.000,44 8.490 Cap.66.02 Sanatate 10.446,80 9.246,80 -1.200 Cap.67.02 Cultura recreere, religie si

servicii 30.024,78 31.024,78 1000

Cap.68.02 Asigurari si asistenta 41.524,20 41.548,20 24 Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare

publica 44.293,90 43.722,47 -571,43

Cap.84.02 Transporturi 78.852,93 78.352,93 -500

In conformitate cu Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale art.

19 si 45 alin. 1 si 2 precum si Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala (actualizata) art. 36 alin. 4 lit. „a”, art. 45 si 63 alin. 1 lit. „c” si alin. 4 lit. „b”, Legea nr. 486 / 2006 privind bugetul de stat pe anul 2007, Serviciul Buget din cadrul Directiei Economice propune modificarea la :

- Anexa 1 – bugetul local pe anul 2007 anexa 2 - programul de investitii finantat din bugetul local si credite

- Anexa 3 – credite externe si interne

DIRECTOR EXECUTIV SEF SERVICIU BUGET INVESTITII

AVIZAT JURIDIC