keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 116/19.03.2019 privind aprobarea derularii proiectului "SEVA - Stop! Eliminam violenta si agresivitatea", cod SMIS 127586 si a cheltuielilor aferente

19.03.2019

Hotararea Consiliului Local 116/19.03.2019
privind aprobarea derularii proiectului "SEVA - Stop! Eliminam violenta si agresivitatea", cod SMIS 127586 si a cheltuielilor aferente


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 2934/04.03.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 2933/04.03.2019 al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 08.03.2019 - Anexa la raportul de specialitate nr. 2933/04.03.2019 privind aprobarea derularii proiectului "SEVA - Stop! Eliminam violenta si agresivitatea", cod SMIS 127586 si a cheltuielilor aferente;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant,sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei domestice, Ordinului ministrului muncii nr. 2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica, si Ordinului ministrului muncii nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii si combaterii violentei domestice.
In conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba derularea proiectului "SEVA - Stop! Eliminam violenta si agresivitatea", cod SMIS 127586 si a cheltuielilor aferente la nivelul municipiului Timisoara.

Art. 2: Se aproba valoarea totala a bugetului propus pentru Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara, in suma de 1.856.342,06 lei pentru implementarea proiectului "SEVA - Stop! Eliminam violenta si agresivitatea", defalcat pe surse de finantare, dupa cum urmeaza:
- Bugetul solicitat UE: 1.577.890,77 lei;
- Contributia de la Bugetul de stat: 241.291,23 lei;
- Contributie proprie beneficiar, din bugetul local al Municipiului Timisoara: 37.160,06 lei.

Art. 3: Se aproba alocarea in bugetul local a sumei de 1.856.342,06 lei ce constituie cheltuieli eligibile, in cadrul proiectului "SEVA - Stop! Eliminam violenta si agresivitatea", precum si a cheltuielilor neeligibile sau conexe aferente acestui proiect care pot aparea pe parcursul implementarii proiectului.

Art. 4: Contributa din bugetul UE si cofinantarea nationala se vor recupera conform prevederilor OG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum si normele de punere in aplicare.

Art. 5: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Eonomica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara.

Art. 6: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I EST;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II VEST;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
- Biroului Sport - Cultura;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Audit;
- Serviciului Resurse Umane;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
ELENA SIPOS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: raport_specialitate.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583  il d i i @ il

Nr. 2933/04.03.2019 RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea derulării proiectului ”SEVA - Stop! Eliminam violenta si agresivitatea”, cod SMIS 127586 şi a cheltuielilor aferente

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara a depus cererea de finanțare cu titlul "SEVA - Stop! Eliminam violenta si agresivitatea", cod SMIS 127586, în cadrul apelului POCU/AP 4/PI 9.ii/OS 4.4 Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice. Conform Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice - Servicii sociale pentru victimele violenței domestice, AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4, solicitanți elgibili pentru proiectele depuse în cadrul acestui apel au putut fi și furnizori de servicii sociale acreditati în condițiile legii, singuri sau în parteneriat cu actori relevanți. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara este furnizor de servicii sociale acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF, nr. 003748. Apelul a reprezentat o ocazie de a solicita finanțare din fonduri nerambursabile pentru un tip de servicii sociale care sunt insuficient dezvoltate, în prezent, în municipiul Timișoara, în contextul unei legislații privind prevenirea și combaterea violenței domestice care impune o serie de obligații autorităților publice locale și serviciilor publice de asistență socială. Astfel în anul 2018 a fost modificată Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice și a fost publicat Ordinul ministrului muncii nr. 2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, iar în anul 2019 a fost publicat Ordinul ministrului muncii nr. 28/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate prevenirii și combaterii violenței domestice.

Proiectul se va derula pe o perioada de 30 de luni. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea fenomenului violenței domestice și a numărului victimelor acestuia, în Municipiul Timișoara, prin dezvoltarea a doua tipuri de servicii sociale de tip integrat, fara cazare, furnizarea acestor servicii către 200 de victime ale violentei domestice, adulti si copii si către 55 de agresori, cu respectarea conditiei ca atat victimele cat si agresorii sa locuiasca în municipiul Timisoara, precum și depășirea situației de vulnerabilitate pentru minim 141 de persoane ca urmare a sprijinului primit prin proiect, dar și informarea si educarea opiniei publice privind prevenirea si combaterea violentei in familie prin organizarea la nivel local de campanii. Implementarea acestui proiect presupune dezvoltarea și furnizarea următoarelor tipuri de servicii sociale de tip integrat:

- Un centru de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, serviciu social integrat, fără cazare, furnizat victimelor violenței domestice (adulți și copii). În cadrul centrului de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței domestice vor beneficia de servicii integrate 200 de persoane, adulți și copii, dintre care minim 126 vor depăși situația de vulnerabilitate.

- Un centru de asistență destinat agresorilor, serviciu social integrat, fără cazare, care va fi furnizat agresorilor. În cadrul centrului de asistență destinat agresorilor vor beneficia de servicii integrate 55 de agresori, dintre care minim 15 vor depăși situația de vulnerabilitate.

Una dintre componentele esențiale ale proiectului o reprezintă punerea la punct a unei intervenții de urgență în cazurile de violență domestică, la nivel local, prin crearea unei echipe de asistență și sprijin pentru victimele cazurilor de violență domestică. Proiectul se adresează nu numai victimelor violenței domestice (adulți sau copii) și agresorilor, dar și comunității locale propunându-și să crească gradul de conștientizare cu privire la fenomenul violenței domestice, să sensibilizeze opinia publică privind prevenirea și combaterea violenței în familie, dar și să crească responsabilitatea socială și să promoveze inițiative de voluntariat. Acest lucru se va face prin organizarea unor campanii de informare și educare în comunitate.

— SI m romania2019.eu Roton lo Cefa Tuniur Suporta
N

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583  il d i i @ il

Prin Scrisoarea de informare privind demararea procesului de contractare nr. 1593/6 ECP/04.03.2019 a Ministerului Fondurilor Europene - OIR POSDRU Regiunea Vest, Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara a fost informată că OIR POSDRU Regiunea Vest a decis demararea procesului de contractare pentru cerera de finanțare Cod MySMIS 127586.

În ceea ce privește bugetul proiectului ”SEVA - Stop! Eliminam violenta si agresivitatea”, cod SMIS 127586, situația este următoarea:

- Bugetul total eligibil: 1.856.342,06 lei; - Asistenta financiara nerambursabila (AFN): 1.819.182,00 lei; - Bugetul solicitat UE: 1.577.890,77 lei; - Contribuția de la Bugetul de stat: 241.291,23 lei; - Contribuție proprie beneficiar: 37.160,06 lei.

Menționăm că în propunerea de buget a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, pentru anul 2019, au fost incluse cheltuielile aferente contribuției proprii beneficiar pentru proiectul "SEVA - Stop! Eliminam violenta si agresivitatea”, în cuantum de 37.160,06 lei. Acestea au fost incluse în Titlul X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului finanaciar 2014-2020, subpunctul Programe din Fondul Social European (58.02.01 la 58.02.03).

În conformitate cu prevederile legislației naționale, respectiv Ordonanţa Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi normele de punere în aplicare, Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată, Legea nr. 500/2002, a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, se propune:

- aprobarea derulării proiectului "SEVA - Stop! Eliminam violenta si agresivitatea", cod SMIS 127586; - aprobarea valorii totale a bugetului propus pentru Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara,

în sumă de 1.856.342,06 lei pentru implementarea proiectului "SEVA - Stop! Eliminam violenta si agresivitatea", defalcat pe surse de finaţare, după cum urmează:

- Bugetul solicitat UE: 1.577.890,77 lei; - Contribuția de la Bugetul de stat: 241.291,23 lei; - Contribuție proprie beneficiar, din bugetul local al Municipiului Timișoara: 37.160,06 lei

- aprobarea alocării în bugetul local a sumei de 1.856.342,06 lei ce constituie cheltuieli eligibile, în cadrul proiectului "SEVA - Stop! Eliminam violenta si agresivitatea", precum şi a cheltuielilor neeligibile sau conexe aferente acestui proiect care pot apărea pe parcursul implementării proiectului;

- contribuța din bugetul UE și cofinanțarea națională se vor recupera conform prevederilor OG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi normele de punere în aplicare;

Având în vedere cele expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea derulării proiectului "SEVA - Stop! Eliminam violenta si agresivitatea”, cod SMIS 127586 și a cheltuielilor aferente, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. Director General Director general adjunct Șef Serviciu Strategii Programe Jr. Rodica Surducan Gheorghe Florin Voichescu Codruța Darida Șef Serviciu Contabilitate-Buget-Finanțe Întocmit, Dana Bădău Consilier gr. superior Angela Ciupa-Rad

— SI m romania2019.eu Roton lo Cefa Tuniur Suporta
N

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583  il d i i @ il

— SI m romania2019.eu Roton lo Cefa Tuniur Suporta
N

Atasament: expunere_motive.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583  il d i i @ il

Nr. 2934/04.03.2019 EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea derulării proiectului ”SEVA - Stop! Eliminam violenta si agresivitatea”, cod SMIS 127586

şi a cheltuielilor aferente

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situaţiei actuale Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara a depus cererea de finanțare cu titlul " SEVA - Stop! Eliminam violenta si agresivitatea ", cod SMIS 127586, în cadrul apelului POCU/AP 4/PI 9.ii/OS 4.4 Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice. 2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea fenomenului violenței domestice și a numărului victimelor acestuia, în Municipiul Timișoara, prin dezvoltarea a doua tipuri de servicii sociale de tip integrat, fara cazare, furnizarea acestor servicii către 200 de victime ale violentei domestice, adulti si copii si către 55 de agresori, cu respectarea conditiei ca atat victimele cat si agresorii sa locuiasca în municipiul Timisoara, precum și depășirea situației de vulnerabilitate pentru minim 141 de persoane ca urmare a sprijinului primit prin proiect, dar și informarea si educarea opiniei publice privind prevenirea si combaterea violentei in familie prin organizarea la nivel local de campanii. Rezultatele proiectului generează o serie de efecte pe termen lung în ceea ce privește incluziunea socială în rândul persoanelor victime ale violentei domestice deoarece prin creșterea accesului la servicii integrate acestea vor avea oportunitatea de a depăși situația de vulnerabilitate în care se află și astfel va crește gradul de incluziune socială la nivelul Municipiului Timișoara. 3. Alte informaţii Implementarea acestui proiect presupune dezvoltarea și furnizarea următoarelor tipuri de servicii sociale de tip integrat: - Un centru de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, serviciu social integrat, fără

cazare, furnizat victimelor violenței domestice (adulți și copii). În cadrul centrului de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței domestice vor beneficia de servicii integrate 200 de persoane, adulți și copii, dintre care minim 126 vor depăși situația de vulnerabilitate.

- Un centru de asistență destinat agresorilor, serviciu social integrat, fără cazare, care va fi furnizat agresorilor. În cadrul centrului de asistență destinat agresorilor vor beneficia de servicii integrate 55 de agresori, dintre care minim 15 vor depăși situația de vulnerabilitate.

Una dintre componentele esențiale ale proiectului o reprezintă punerea la punct a unei intervenții de urgență în cazurile de violență domestică, la nivel local, prin crearea unei echipe de asistență și sprijin pentru victimele cazurilor de violență domestică.

— SI m romania2019.eu Roton lo Cefa Tuniur Suporta
N

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583  il d i i @ il

Proiectul se adresează nu numai victimelor violenței domestice (adulți sau copii) și agresorilor, dar și comunității locale propunându-și să crească gradul de conștientizare cu privire la fenomenul violenței domestice, să sensibilizeze opinia publică privind prevenirea și combaterea violenței în familie, dar și să crească responsabilitatea socială și să promoveze inițiative de voluntariat. Acest lucru se va face prin organizarea unor campanii de informare și educare în comunitate. 4. Concluzii

În data de 04.03.2019, OIR POSDRU Regiunea Vest a transmis Scrisoarea de informare privind demararea procesului de contractare nr. 1593/6 ECP/04.03.2019. Prin intermediul acesteia Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara a fost informată că OIR POSDRU Regiunea Vest a decis demararea procesului de contractare pentru cerera de finanțare Cod MySMIS 127586. Pentru semnarea contractului de finanțare în vederea implementării proiectului este necesară:

- aprobarea derulării proiectului "SEVA - Stop! Eliminam violenta si agresivitatea", cod SMIS 127586; - aprobarea valorii totale a bugetului propus pentru Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara,

în sumă de 1.856.342,06 lei pentru implementarea proiectului "SEVA - Stop! Eliminam violenta si agresivitatea", defalcat pe surse de finaţare, după cum urmează:

- Bugetul solicitat UE: 1.577.890,77 lei; - Contribuția de la Bugetul de stat: 241.291,23 lei; - Contribuție proprie beneficiar, din bugetul local al Municipiului Timișoara: 37.160,06 lei

- aprobarea alocării în bugetul local a sumei de 1.856.342,06 lei ce constituie cheltuieli eligibile, în cadrul proiectului "SEVA - Stop! Eliminam violenta si agresivitatea", precum şi a cheltuielilor neeligibile sau conexe aferente acestui proiect care pot apărea pe parcursul implementării proiectului;

Contribuța din bugetul UE și cofinanțarea națională se vor recupera conform prevederilor OG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi normele de punere în aplicare.

PRIMAR NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR DIRECTOR GENERAL IMRE FARKAS JR. RODICA SURDUCAN

— SI m romania2019.eu Roton lo Cefa Tuniur Suporta
N

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583  il d i i @ il

Nr. 2934/04.03.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării proiectului ”SEVA - Stop! Eliminam violenta si agresivitatea”, cod SMIS 127586 şi a cheltuielilor aferente

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situaţiei actuale

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara a depus cererea de finanțare cu titlul " SEVA - Stop! Eliminam violenta si agresivitatea ", cod SMIS 127586, în cadrul apelului POCU/AP 4/PI 9.ii/OS 4.4 Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea fenomenului violenței domestice și a numărului victimelor acestuia, în Municipiul Timișoara, prin dezvoltarea a doua tipuri de servicii sociale de tip integrat, fara cazare, furnizarea acestor servicii către 200 de victime ale violentei domestice, adulti si copii si către 55 de agresori, cu respectarea conditiei ca atat victimele cat si agresorii sa locuiasca în municipiul Timisoara, precum și depășirea situației de vulnerabilitate pentru minim 141 de persoane ca urmare a sprijinului primit prin proiect, dar și informarea si educarea opiniei publice privind prevenirea si combaterea violentei in familie prin organizarea la nivel local de campanii. Rezultatele proiectului generează o serie de efecte pe termen lung în ceea ce privește incluziunea socială în rândul persoanelor victime ale violentei domestice deoarece prin creșterea accesului la servicii integrate acestea vor avea oportunitatea de a depăși situația de vulnerabilitate în care se află și astfel va crește gradul de incluziune socială la nivelul Municipiului Timișoara. 3. Alte informaţii Implementarea acestui proiect presupune dezvoltarea și furnizarea următoarelor tipuri de servicii sociale de tip integrat: - Un centru de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, serviciu social integrat, fără

cazare, furnizat victimelor violenței domestice (adulți și copii). În cadrul centrului de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței domestice vor beneficia de servicii integrate 200 de persoane, adulți și copii, dintre care minim 126 vor depăși situația de vulnerabilitate.

- Un centru de asistență destinat agresorilor, serviciu social integrat, fără cazare, care va fi furnizat agresorilor. În cadrul centrului de asistență destinat agresorilor vor beneficia de servicii integrate 55 de agresori, dintre care minim 15 vor depăși situația de vulnerabilitate.

Una dintre componentele esențiale ale proiectului o reprezintă punerea la punct a unei intervenții de urgență în cazurile de violență domestică, la nivel local, prin crearea unei echipe de asistență și sprijin pentru victimele cazurilor de violență domestică.

— SI m romania2019.eu Roton lo Cefa Tuniur Suporta
N

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583  il d i i @ il

Proiectul se adresează nu numai victimelor violenței domestice (adulți sau copii) și agresorilor, dar și comunității locale propunându-și să crească gradul de conștientizare cu privire la fenomenul violenței domestice, să sensibilizeze opinia publică privind prevenirea și combaterea violenței în familie, dar și să crească responsabilitatea socială și să promoveze inițiative de voluntariat. Acest lucru se va face prin organizarea unor campanii de informare și educare în comunitate. 4. Concluzii

În data de 04.03.2019, OIR POSDRU Regiunea Vest a transmis Scrisoarea de informare privind demararea procesului de contractare nr. 1593/6 ECP/04.03.2019. Prin intermediul acesteia Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara a fost informată că OIR POSDRU Regiunea Vest a decis demararea procesului de contractare pentru cerera de finanțare Cod MySMIS 127586. Pentru semnarea contractului de finanțare în vederea implementării proiectului este necesară:

- aprobarea derulării proiectului "SEVA - Stop! Eliminam violenta si agresivitatea", cod SMIS 127586; - aprobarea valorii totale a bugetului propus pentru Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara,

în sumă de 1.856.342,06 lei pentru implementarea proiectului "SEVA - Stop! Eliminam violenta si agresivitatea", defalcat pe surse de finaţare, după cum urmează:

- Bugetul solicitat UE: 1.577.890,77 lei; - Contribuția de la Bugetul de stat: 241.291,23 lei; - Contribuție proprie beneficiar, din bugetul local al Municipiului Timișoara: 37.160,06 lei

- aprobarea alocării în bugetul local a sumei de 1.856.342,06 lei ce constituie cheltuieli eligibile, în cadrul proiectului "SEVA - Stop! Eliminam violenta si agresivitatea", precum şi a cheltuielilor neeligibile sau conexe aferente acestui proiect care pot apărea pe parcursul implementării proiectului;

Contribuța din bugetul UE și cofinanțarea națională se vor recupera conform prevederilor OG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi normele de punere în aplicare.

PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU IMRE FARKAS

— SI m romania2019.eu Roton lo Cefa Tuniur Suporta
N