keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 113/19.03.2019 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI si a descrierii sumare a investitiei pentru obiectivul „Reabilitare fatada si inlocuire tamplarie exterioara la corp cladire Primaria Municipiului Timisoara", B-dul C.D. Loga, nr.1

19.03.2019

Hotararea Consiliului Local 113/19.03.2019
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI si a descrierii sumare a investitiei pentru obiectivul „Reabilitare fatada si inlocuire tamplarie exterioara la corp cladire Primaria Municipiului Timisoara", B-dul C.D. Loga, nr.1


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr SC2019-5554/06.03.2019 -privind oportunitatea Proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 - 5555/06.03.2019 al Biroului Constructii -Instalatii din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 08.03.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr SC 2019-5555/06.03.2019.
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si al Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Fisa Tehnica nr.01/26.02.2019 de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii , emisa de Comisia Tehnico -Economica ;
Avand in vedere Programul de Dezvoltare 2019 , investitii , cap 51.02.01.03 - Autoritati executive si actiuni externe.
In baza prevederilor Legii 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare ;
In conformitate cu prevederile art.36, alin. (2) , lit. b) si alin. (4) , lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba documentatia tehnico -economica elaborata la faza DALI , pentru investitia "Reabilitare fatada si inlocuire tamplarie exterioara la corp cladire Primaria Municipiului Timisoara", B-dul C.D. Loga, nr.1 , intocmita de SC "Prodao-Ing" S.R.L.

Art.2: Se aproba indicatorii tehnico-economici -faza DALI , pentru proiectul "Reabilitare fatada si inlocuire tamplarie exterioara la corp cladire Primaria Municipiului Timisoara",B-dul C.D. Loga, nr.1 prevazuti in Anexa 1, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3: Se aproba descrierea sumara a investitiei ,pentru proiectul "Reabilitare fatada si inlocuire tamplarie exterioara la corp cladire Primaria Municipiului Timisoara",B-dul C.D. Loga, nr.1, prevazuta in Anexa 2, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Biroul Constructii Instalatii din cadrul Primariei Municipiului Timisoara .

Art. 5: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Generala Drumuri ,Poduri ,Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest
- Serviciului Scoli-Spitale;
- Biroului Constructii Instalatii;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ELENA SIPOS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Anexa_2-D.A.L.I.-_Reabilitare_fa_ad__prim_rie.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/2FD7BD3FC93435DEC22583B500264F5E/Anexa_2-D.A.L.I.-_Reabilitare_fa was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA/Serviciul/Biroul

/ __________________________________ ____________________________________

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici

faza - D.A.L.I. - si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul „ D.A.L.I.+PT- Reabilitare faţadă şi înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului

Timişoara”

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre nr. SC2019 - / .2019, a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiţii „DALI+P.T. - Reabilitare faţadă şi înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timişoara”, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici (Anexa 1) şi a descrierii sumare a investiţiei propuse prin proiect (Anexa 2). Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie a fost elaborată cu respectarea prevederilor H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. Emiterea proiectului de hotărâre are la bază documentaţia tehnico-economică conform proiect nr. 539 / 2018 „D.A.L.I.+P.T. - Reabilitare faţadă şi înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timişoara” elaborată de prestatorul serviciilor de proiectare şi asistenţă tehnică din partea proiectantului S.C. „PRODAO-ING” S.R.L. in baza contractului de proiectare nr. 108/27.09.2018. În concluzie, prin Proiectul nr. 539 / 2018 - „ D.A.L.I.+P.T. - Reabilitare faţadă şi înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timişoara” faza D.A.L.I., s-au stabilit următoarele: - valoarea totală estimată a investiţiei conform devizului general, ca fiind de 8.944.263,96 lei (inclusiv TVA), din care C+M are valoarea de 6.736.792,49 lei (inclusiv TVA); - indicatorii tehnico - economici rezultaţi în urma elaborării D.A.L.I., conform Anexei 1 la prezentul Raport de specialitate; - Descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect, conform Anexei 2 la prezentul Raport de specialitate. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 907/29.11.2016, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici – Anexa 1 şi a descrierii sumare a investiţiei – Anexa 2, pentru proiectul “-Reabilitare faţada şi înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timişoara”, îndeplineşte condiţiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local. Şef birou Construcţii Instalaţii Consilier Constantin Pascu Sebastian Mateş

= romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene
sir

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA/Serviciul/Biroul

/ __________________________________ ________________________________

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza DALI si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul

„Reabilitare faţadă şi înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timişoara”

1. Descrierea situaţiei actuale În vederea aprobării DALI ,condiţie obligatorie pentru continuarea contractului de prestare de servicii nr.108 din 27.09.2018 penru realizarea „Reabilitare faţadă şi înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timişoara”, cu etapa a II-a, respectiv realizarea PT –Proiectul Tehnic şi pentru cuprinderea în Programul de Dezvoltare Investiţii 2019 a obiectivului, la cap. 51.02.01.03 – Autorităţi executive şi acţiuni externe, este necesară aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate După finalizarea “ D.A.L.I.” pentru obiectivul de investiţii menţionat, documentaţia a fost înaintată Comisiei Tehnico-Economice(C.T.E.) de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii şi reparaţii capitale. Comisia a avizat favorabil varianta maximală, prin Fişa Tehnică nr. 01/26.02.2019 privind realizarea investiţiei „Reabilitare faţadă şi înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timişoara”

Intervenţiile propuse urmăresc realizarea lucrărilor de reabilitare a tuturor faţadelor clădirii istorice şi a elementelor învelitorii în conformitate cu principiile şi normele de intervenţie asupra clădirilor cu valoare istorică. În acest sens , intervenţia intervenţia propusă asupra faţadei urmăreşte să asigure tratarea construcţiei în acord cu specificul arhitectural propriu, respectiv al ansamblului şi cu cerinţele standardelor contemporane din domeniul restaurării.

La faţade, în vederea obţinerii unui ansamblu cât mai apropiat de cel istoric, intervenţiile se vor limita strict la reparaţii ale existentului. Se propun lucrări de revenire la iniţial şi eliberarea de intervenţii:

- reparaţii de zidărie şi executarea intervenţiilor de eliminare şi protejare împotriva umidităţii. - desfacerea tencuielilor în zonele degradate şi refacerea acestora, inclusiv pe ornamentaţia existentă. - înlocuirea zonelor degradate a profilelor de streaşină, a brâurilor şi a elementelor de volum.

Soluţia tehnică propusă pentru acestea prevede: - tencuieli şi zugrăveli la faţadă cu: - lucrări de desfacere şi revizuire; - lucrări de refacere finisaje; - lucrări exterioare la nivelul soclului; - lucrări de tratare a umidităţii – tratare umiditate ascensională prin capilaritate şi neutralizare săruri

prin injectarea de unei bariere anticapilare în toată grosimea zidurilor. La golurile de la uşi şi ferestre, tâmplăria existentă de la uşi şi ferestre vor fi pe alocuri recondiţionate şi completate cu elemente noi, similare cu cele existente sau înlocuite integral cu tâmplării din lemn în vederea păstrării aspectului şi caracterului original. Grilajele ornamentale se vor recondiţiona conform tabloului de tămplărie, prin curăţare, protejare anticorozivă şi revopsire. Învelitoarea, suportul de învelitoare şi accesoriile,vor fi reparate prin înlocuirii de ornamente de tablă în limitele de funcţionare, cât mai discrete, care să nu dăuneze aspectului clasic al clădirilor istorice. La lucarne şi lucrări de tinichigerie se vor păstra lucarnele istorice.

= romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene
= sir

Realizarea lucarnelor/luminatoarelor şi ornamentelor se vor realiza cu elemente locale noi, cu respectarea formelor, proporţiilor, materialelor şi a modelelor istorice. Pe toate faţadele se va monta grilajul de protecţie la curgere zăpadă. Colectarea şi scurgerea apelor pluviale, se va face cu menţinerea burlanelor şi jgheaburilor existente,dar cu protejare anticorozivă şi vopsirea acestora în gri. La faţada stradă se vor înlocui înlocui cu sisteme pluviale noi din tablă de aliaj zinc sau similar. Instalaţiile de canalizare ape pluviale, vor fi colectate de la burlane cu ajutorul unor piese de racord, după care apa va fi preluată prin conducte de polietilenă până la un cămin de preluare a apelor pluviale, de unde va fi direcţionată prin conducte către sistemul de canalizare. Instalaţiile de protecţie, respectiv priza de pământ şi instalaţia de protecţie împotriva trăsnetului sunt comune şi vor fi executate în fundaţie. Rezistenţa de dispersie va avea valoare mai mică de 1Ω, certificată prin buletin de măsură. Pentru protecţia împotriva trăsnetului se va monta o instalaţie formată din dispozitiv de amorsare, catarg cu 4 conductoare de coborâre, din conductor de cupru stanat. Conductoarele se vor monta aparent pe faţada imobilui.

3. Concluzii

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună aprobarea prin HCL a documentaţiei tehnico- economice-faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici–faza DALI prevazuti in Anexa 1 si descrierea sumară a investiţiei prevazuta in Anexa 2, pentru proiectul „Reabilitare faţada şi înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timişoara”.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

ŞEF BIROU CONSTRUCŢII INSTALAŢII, CONSTANTIN PASCU

= sir

Atasament: Anexa_1.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA Biroul Construcţii Instalaţii

/ __________________________________ ____________________________________

ANEXA 1 LA HOTĂRÎREA NR: / .2019

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTIŢIEI „ D.A.L.I.- Reabilitare faţadă şi înlocuire tâmplărie exterioară la clădire Primăria Municipiului Timişoara din B-dul C.D. Loga, nr.1”.

„D.A.L.I.” pentru obiectivul de investiţii „ D.A.L.I.- Reabilitare faţadă şi înlocuire tâmplărie exterioară la clădire Primăria Municipiului Timişoara din B-dul C.D. Loga, nr.1” întocmit de SC „Prodao-Ing” S.R.L., are principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei:

Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 18 luni. Valoarea totala a investitiei : 8.944.263,96 lei (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M : 6.736.792,49 lei (inclusiv TVA) Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice):

- Suprafaţă teren = 4.200 mp. - Suprafaţă construită = 1.883,27 mp. - P.O.T. =44,83% - C.U.T. = 1,719 - Regim de înălţime: Sp+P+2E+Mp - Înălţime maximă: 21,08 m. - Înălţime maximă la cornişă: 14,46 m. - Voum construit: 33.520 mc (fără spaţiul podului neutilizat)

Şef birou Construcţii Instalaţii Consilier Constantin Pascu Sebastian Mateş Redactat M.S.

= romania2019.eu Președinția României la Consiliul Uniunii Europene
sir