keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 108/11.03.2014 privind aprobarea participării Municipiului Timişoara la proiectul "Promovarea unor măsuri NZEBR-de renovare a clădirilor în sistem "0 energie"- ,intelingente şi integrate, pe piaţa europeană a renovărilor de clădiri - NeZeR" în cadrul Programului Intelligent Energy Europe, linia de finanţare Proiecte de promovare şi diseminare

11.03.2014

Hotararea Consiliului Local 108/11.03.2014
privind aprobarea participării Municipiului Timişoara la proiectul "Promovarea unor măsuri NZEBR-de renovare a clădirilor în sistem "0 energie"- ,intelingente şi integrate, pe piaţa europeană a renovărilor de clădiri - NeZeR" în cadrul Programului Intelligent Energy Europe, linia de finanţare Proiecte de promovare şi diseminare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2014 - 6068/10.03.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administrare locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Contractul de finanţare pentru implementarea proiectului cu numărul IEE/13/763/SI2.674877;
În conformitate cu prevederile art.36, alin.(2), lit.b) şi e), alin.(4), lit. a), alin.(7), lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Municipiului Timişoara, în calitate de partener de proiect, în cadrul proiectului "Promovarea unor măsuri NZEBR-de renovare a clădirilor în sistem "0 energie"- ,intelingente şi integrate, pe piaţa europeană a renovărilor de clădiri - NeZeR" în cadrul Programului Intelligent Energy Europe, linia de finanţare Proiecte de promovare şi diseminare, în valoare totală de 1.650.929 euro.

Art.2: Se aprobă bugetul ce revine Municipiului Timişoara în valoare totală de 112.189 lei (respectiv 23.870 euro), defalcată pe surse de finanţare după cum urmează:
a) Contribuţie UE (valoare asistenţă financiară nerambursabilă): 84.144 lei (respectiv 17.903 euro);
b) Contribuţie Buget local: 28.045 lei (respectiv 5.967 euro),
precum şi alocarea acestei sume în bugetul local al Municipiului Timişoara.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare, Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
VASILE RUŞEŢ
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

             FO 53‐02  Ver.1 

 

Municipiul Timişoara Se aprobă Direcţia Dezvoltare Primar Serviciul Proiecte cu Finanţare Locală, Regională, Naţională Biroul Generare Proiecte NICOLAE ROBU SC 2014 – 6068/10.03.2014

REFERAT Privind aprobarea participării Municipiului Timişoara la proiectul „Promovarea unor

măsuri NZEBR-de renovare a clădirilor în sistem „0 energie”- ,intelingente şi integrate, pe piaţa europeană a renovărilor de clădiri - NeZeR” în cadrul Programului Intelligent

Energy Europe, linia de finanţare Proiecte de promovare şi diseminare În luna noiembrie 2013 a fost finalizată etapa de evaluare a proiectul „Promovarea unor măsuri NZEBR (de renovare a clădirilor în sistem 0 energie) inteligente şi integrate pe piaţa europeană a renovărilor de clădiri - NeZeR”, depus de VTT Centrul Tehnic de Cercetare al Finlandei (organizaţie de cercetare aplicată multitehnologică) în cadrul Programului Intelligent Energy Europe pe linia de finanţare Proiecte de promovare şi diseminare: SAVE (economisire energie), ALTENER (surse noi şi regenerabile de energie), STEER (transport) şi iniţiative integrate. În data de 19 februarie 2014 a fost semnat Contractul de finanţare pentru implementarea proiectului cu numărul IEE/13/763/SI2.674877. Proiectul a fost depus în parteneriat cu 13 parteneri din diferite ţări, membre ale Uniunii Europene: IVL Swedish Environmental Research Institute, Suedia – institut de cercetare non-profit, TECNALIA Research & Innovation, Spania – organizaţie de cercetare tehnică, W/E Consultants Sustainable Building, Olanda – societate privată, ISPE – Institutul de Studii şi Proiectări Energetice, România – societate privată, Oraşul Stockholm, Suedia Oraşul Rotterdam, Olanda, Oraşul Amersfoort, Olanda, Oraşul Sestao, Spania, Oraşul Timişoara, România, Portaal Housing Association, Olanda, Stockholm Stadshus AB, Suedia, Stockholmshem, Suedia. Scopul proiectului este de a elabora un plan de acţiune al administraţiei locale cu privire la reabilitarea blocurilor de locuinţe construite în anii 1970-1990 în sistem „energie 0”. Obiectivul general al proiectului NeZeR este implementarea de măsuri inovative „Nearly Zero Energy Building Renovation (NZEBR)” (renovarea clădirilor în sistem „0 energie”) şi promovarea utilizării Resurselor Energetice Regenerabile (RES). Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

‐ să faciliteze şi să asigure aplicarea şi integrarea NZEBR cât mai curînd posibil, ‐ să interpreteze şi să explice cunoştinţele exitente cu privire la eficienţa energetică, ca linie

directoare concretă pentru NZEBR, ‐ diseminarea rezultatelor, ‐ constituirea grupurilor naţionale NZEBR.

Din partea română, alături de Timişoara, partener de proiect, la momentul depunerii, este şi ISPE – Institutul de Studii şi Proiecte Energetice, România, cu care Municipiul Timişoara a încheiat Acordul cadru de colaborare nr. SC2013-11179/19.04.2013.

             FO 53‐02  Ver.1 

 

Având în vedere cele mai sus menţionate,

PROPUNEM:

‐ Aprobarea participării Municipiului Timişoara, în calitate de partener de proiect, în cadrul proiectului „Promovarea unor măsuri NZEBR (de renovare a clădirilor în sistem „0 energie”) intelingente şi integrate pe piaţa europeană a renovărilor de clădiri - NeZeR” în cadrul Programului Intelligent Energy Europe, linia de finanţare Proiecte de promovare şi diseminare, în valoare totală de 1.650.929 euro.

‐ Aprobarea bugetului total ce revine Municipiului Timişoara în valoare totală de 112.189 lei (respectiv 23.870 euro), defalcată pe surse de finanţare după cum urmează:

o Contribuţie UE (valoare asistenţă financiară nerambursabilă): 84.144 lei (respectiv 17.903 euro);

o Contribuţie Buget local: 28.045 lei (respectiv 5.967 euro), precum şi alocarea acestei sume în bugetul local al Municipiului Timişoara.

Director Direcţia Dezvoltare Pentru Secretar, Arh. Aurelia Junie Simona Drăgoi Şef Serviciu P.F.L.R.N. Director Direcţia Economică Ing. Gabriela Bica Ec. Smaranda Haracicu

Birou Generare Proiecte Şef Serviciu Energetic şi M.S.U.P. Ec. Daniela Ghinea Ing. Ioan Zubaşcu

Întocmit Cons. Coprean Anca

Avizat juridic,

Cons. jur. Daniela Ştefan