keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

218/28.11.2016 privind aprobarea "D.A.L.I", revizuit Nov. 2016, pentru obiectivul de investitii „D.A.L.I. + P.T. + A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara" din Municipiul Timisoara, B-dul. C.D.Loga, nr. 1

28.11.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 218/28.11.2016 privind aprobarea "D.A.L.I", revizuit Nov. 2016, pentru obiectivul de investitii „D.A.L.I. + P.T. + A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului Timişoara" din Municipiul Timisoara...
..., B-dul. C.D.Loga, nr. 1 28.11.2016 Hotararea Consiliului Local 218/28.11.2016 privind aprobarea "D.A.L.I", revizuit Nov. 2016, pentru obiectivul de investitii „D.A.L.I. + P.T. + A.C. Reamenajare camera 30 din clădirea Primăriei Municipiului...

Consiliul Local Timișoara

217/28.11.2016 privind aprobarea Proiectului "Discover Real Everywhere Applications of Maths", proiect propus de Colegiul Naţional "C. D. Loga" din Timişoara

28.11.2016

... Municipiului Timişoara cu nr. SC 2016 – 26124/25.10.2016, efectuarea demersurilor legale pentru aprobarea proiectului şi includerea în bugetul local pe perioada implementării acestuia a sumei de 24.750 lei, conform tabelului de mai jos. Suma de 24.750 lei...

Consiliul Local Timișoara

214/28.11.2016 privind transmiterea dreptului de administrare a autovehiculului FORD TRANSIT cu nr. de inmatriculare TM 11 EIJ catre Regia Autonomă de Transport Timisoara

28.11.2016

... 24. orele În temeiul art. 2 din HCL 79/01 martie 2016 privind desfiinţarea Centrului de Servicii Sociale „Pentru Voi” Timişoara, s-a procedat la predarea-primirea bunurilor mobile ( mijloace fixe şi obiecte de inventar) din patrimoniul Centrului de...
... aprobarea listei asociațiilor şi fundațiilor care vor beneficia de subvenții de la bugetul local al municipiului Timișoara pentru acordarea de servicii de asistență socială în anul 2016, în baza Legii nr. 34/1998; În conformitate cu prevederile art,36...

Consiliul Local Timișoara

213/28.11.2016 privind preluarea in patrimoniul Municipiului Timisoara a Microbuzului Mercedes Benz Sprinter 311 CDI cu nr. de inmatriculare TM 15 HCO si a Microbuzului Opel Vivaro cu numar de inmatriculare TM 10 ETB

28.11.2016

... TM 10 ETB Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2016-27387/09.11.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe...
... la atriculare TM 15 HCO; , A, numărul de întmatriculare vă facem cunoscute următoarele: Centrul de servicii sociale "Peri oi” şi-a încetat existenţa la 30 aprilie 2018, aşa cum prevede art. 1 din HCL nr. 79/2016. de către Centrul de servicii sociale...

Consiliul Local Timișoara

211/28.11.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în Timişoara, strada Petre Ispirescu nr.19, la preţul de 150.000 euro.

28.11.2016

... 150.000 euro. Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC.2016 - 28576/22.11.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea...

Consiliul Local Timișoara

208/28.11.2016 privind aprobarea modificarii partilor contractante in contractul de inchiriere nr. 1523/15.04.2009 incheiat cu SOCIETATEA CIVILA MEDICALA „ dr. BUNI DOINA & DODENCIU CARMEN SILVIA" si incheierea actului aditional

28.11.2016

... Consiliului Local nr. 386/2014, 543/2014, 91/01.03.2016 şi 21/2016, din data de 04.11.2016; În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art. 45...

Consiliul Local Timișoara

205/28.11.2016 privind cumpărarea imobilelor în care funcţionează Colegiul Naţional Bănăţean şi Liceul Teoretic „D.Obradovici"

28.11.2016

.../21.11.2016 ale Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local; Având în vedere adresa Episcopiei Romano - Catolice de Timişoara cu nr. 1897/2016, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara sub nr. SC2026-027022/03.11.2016; Având în vedere adresa...
... Episcopiei Romano - Catolice de Timişoara cu nr. 1943/2016, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara sub nr. SC2026-028131/17.11.2016; În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) şi c) si art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001...

Consiliul Local Timișoara

202/15.11.2016 privind majorarea capitalului social al S.C. COLTERM S.A. TIMISOARA

15.11.2016

...% în capitalul propriu al Companiei Locale de Terraoficare Calterm SA (“Compania”) la 31 iulie 2016, pregătită in scopul unel majorari a capitalului. Nicio clauză din prezenta scrisoare nu are scopul de a modifica termenii său sfera de cuprindere a...
... capital constituie ajutor de stat în sensul art 87 (1) al Tratatului de functionare al Uniunii Europene. Sfera de cuprindere a lucrarii a fost stabilita prin contractul încheiat intre parti in data de 29 august 2016, Suma cu care Societatea poate...

Consiliul Local Timișoara

201/15.11.2016 privind aprobarea Proiectului Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiune de spatiu multicultural" , faza DALI+PT si modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 403/2015 privind aprobarea DALI

15.11.2016

... 5.1, pentru apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1, in cadrul POR 2014-2020; În conformitate cu prevederile art.36 alin.(4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art. 45 din Legea nr...

Consiliul Local Timișoara

199/15.11.2016 privind alipirea imobilelor înscrise în C.F. nr. 433429 Timişoara (Nr. C.F. vechi: 1), nr. top. 9924 şi C.F. nr. 417954 Timişoara (Nr. C.F. vechi: 1), nr. top. 9926

15.11.2016

....2484/2016: ,,Documentatie pentru alipire privind imobilele înscrise în CF nr. 433429 şi CF nr. 417954, Piata Balcescu nr.2- 3, localitatea Timisoara, UAT Timişoara"; În baza prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare...
... înscrisă în C.F. 417954 Timisoara (Nr. C.F. vechi: 1) ramânând în proprietatea Municipiului Timişoara - domeniul public, conform documentaţiei Proiect nr. 2484/2016 întocmită de S.C. BLACK LIGHT S.R.L., care face parte integranta din hotărâre. Art.2: Cu...

Consiliul Local Timișoara

198/15.11.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a cotei de 2/9 din imobilul cu adresa in Timişoara ,strada 3 August nr.25, înscris în C.F. nr.423401 , nr.topo 5742, la preţul de 90.000 euro

15.11.2016

... imobilul cu adresa in Timişoara ,strada 3 August nr.25, înscris în C.F. nr.423401 , nr.topo 5742, la preţul de 90.000 euro Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr SC.2016- 27768/14.11.2016 al Primarului Municipiului Timişoara...
.... Având în vedere adresa nr. 2964 din 25.10.2016, emisă de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş; Având în vedere adresa nr. SC.2016-027291 din 11.11.2016 a Biroul Locuinţe din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse ; Având în...

Consiliul Local Timișoara

195/15.11.2016 pentru modificarea art.3 al Hotărârii Consiliului Local nr. 99/2016 - privind guvernanţa corporativă a societăţilor comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul

15.11.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 195/15.11.2016 pentru modificarea art.3 al Hotărârii Consiliului Local nr. 99/2016 - privind guvernanţa corporativă a societăţilor comerciale la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara este acţionar unic...
..., majoritar sau la care deţine controlul 15.11.2016 Hotararea Consiliului Local 195/15.11.2016 pentru modificarea art.3 al Hotărârii Consiliului Local nr. 99/2016 - privind guvernanţa corporativă a societăţilor comerciale la care Consiliul Local al...

Consiliul Local Timișoara

194/15.11.2016 privind desemnarea unui reprezentant al Primarului Municipiului Timişoara şi doi reprezentanţi ai Consiliului Local Timişoara în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş

15.11.2016

... Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC 2016-26413/27.10.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe...
...-SPITALE, Nicolae Robu COMPARTIMENT ŞCOLI Nr. SC 2016-26413/27.10.2016 REFERAT privind desemnarea unui reprezentant al Primarului Municipiului Timişoara şi doi reprezentanţi ai Consiliului Local Timişoara în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar...