keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 98/30.03.2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 66/26.03.2002, şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 10/1999 privind constituirea Fondului Special al Drumurilor Publice pe raza municipiului Timişoara

30.03.2004

Hotararea Consiliului Local 98/30.03.2004
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 66/26.03.2002, şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 10/1999 privind constituirea Fondului Special al Drumurilor Publice pe raza municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul cu nr.SC2004-2813/7.02.2004 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii prognoze, economie, buget, finanţe , impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omuluişi probleme ale minorităţilor;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 66/26.03.2002 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 10/1999, privind constituirea Fondului Special al Drumurilor Publice de pe raza Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea nr. 82/1998, pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997, privind regimul juridic al drumurilor;
În baza Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 407/1999, pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi efectuarea transporturilor rutiere cu greutăţi şi/sau cu dimensiuni de gabarit care depăşesc limitele maxime prevăzute în Ordonanţa nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor;
Având în vedere Adresa din data de 20.01.2004 a Institutului Naţional de Statistică, Direcţia Regională de Statistică Timiş;
În baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (d) , (f) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art. 1. Se modifică Anexa 1 şi calculaţiile de tarife I/1 - I/5 şi II/1 - II/6 din Hotărârea Consiliului Local nr. 66/26.03.2002, conform Anexei 1 şi a calculaţiilor de tarife I/1 - I/5 şi II/1 - II/6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se completează Hotărârea Consiliului Local nr. 10/1999, privind constituirea Fondului Special al Drumurilor Publice pe raza municipiului Timişoara cu art. 3.1, care va avea următorul cuprins:
"Art.3.1: Se interzice circulaţia în zonele cu restricţie de tonaj a vehiculelor cu sarcina maximă autorizată mai mare de 2,7 tone, între orele 07 - 09 şi 14 - 16."
Art. 3. Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 10/1999, şi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 66/26.03.2002 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 10/1999, privind constituirea Fondului Special al Drumurilor Publice de pe raza Municipiului Timişoara rămân neschimbate.
Art. 4. La data emiterii prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliul Local nr. 9/28.01.2003.
Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Poliţiei Rutiere a Municipiului Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
IULIANA FLORESCU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: anexa_3_proiect_Fond_Special_Drumuri.pdf

Calculatia pentru

TAXA DE ELIBERARE A PERMISULUI DE INTERVENTIE Din ANEXA 1

Tarif mediu /h = 29.520 lei/h x 1,5 = 44.280 lei C.A.S. = 31,5% = 13.948 lei Fond somaj = 4% = 1.771 lei Fond sãnãtate = 13,5% = 5.978 lei Învãþãmânt = 2 % = 886 lei Fond handicapati = 3 % = 1.328 lei Materiale = = 6.000 lei Cheltuieli indirecte = = 12.178 lei TOTAL = 86.369 lei Rotunjit = 84.000 lei

Calculatia pentru

TAXA DE ELIBERARE A AVIZULUI DE PRINCIPIU

Din ANEXA 1

Tarif mediu /h = 29.520 lei/h x 3 h = 88.560 lei C.A.S. = 31,5% = 27.896 lei Fond somaj = 4% = 3.542 lei Fond sãnãtate = 13,5% = 11.956 lei Învãþãmânt = 2 % = 1.771 lei Fond handicapati = 3 % = 2.657 lei Materiale = = 8.500 lei Cheltuieli indirecte = = 23.685 lei TOTAL = 168.567 lei Rotunjit = 169.000 lei

Calculatia pentru TAXA DE ELIBERARE A ADEVERINTEI DE PARCARE

Din ANEXA 1

Tarif mediu /h = 29.520 lei/h x 2 h = 59.040 lei C.A.S. = 31,5% = 18.598 lei Fond somaj = 4% = 2.362 lei Fond sãnãtate = 13,5% = 7.970 lei Învãþãmânt = 2 % = 1.181 lei Fond handicapati = 3 % = 1.771 lei Materiale = = 8.500 lei Cheltuieli indirecte = = 16.313 lei TOTAL = 115.735 lei Rotunjit = 116.000 lei

Calculatia pentru

TAXA DE ELIBERARE A PROCES VERBAL DE PREDARE AMPLASAMENT

Din ANEXA 1

Tarif mediu /h = 29.520 lei/h x 3 h = 88.560 lei C.A.S. = 31,5% = 27.896 lei Fond somaj = 4% = 3.542 lei Fond sãnãtate = 13,5% = 11.956 lei Învãþãmânt = 2 % = 1.771 lei Fond handicapati = 3 % = 2.657 lei Materiale = = 8.500 lei Cheltuieli indirecte = = 23.685 lei TOTAL = 168.567 lei Rotunjit = 169.000 lei

Calculatia pentru TAXA DE ELIBERARE A PERMISULUI DE SPARGERE

Din ANEXA 1

Tarif mediu /h = 29.520 lei/h x 2 h = 59.040 lei C.A.S. = 31,5% = 18.598 lei Fond somaj = 4% = 2.362 lei Fond sãnãtate = 13,5% = 7.970 lei Învãþãmânt = 2 % = 1.181 lei Fond handicapati = 3 % = 1.771 lei Materiale = = 8.500 lei Cheltuieli indirecte = = 16.313 lei TOTAL = 115.735 lei Rotunjit = 116.000 lei

Atasament: anexa_2_proiect_Fond_Special_Drumuri.pdf

CALCULATIE TARIF II/2 pentru emiterea avizelor de transport pentru autovehiculele a caror

greutate este cuprinsa între 3,51 – 5,0 tone.

Nr. de zile Nr. de înmatriculare necunoscut Nr. de înmatriculare cunoscut 1 118.000 102.000 2 224.000 194.000 3 318.000 274.000 4 400.000 343.000 5 471.000 404.000 6 530.000 454.000 7 576.000 494.000 8 613.000 525.000 9 636.000 544.000 10 647.000 557.000 20 881.000 756.000

1 luna 1.059.000 907.000 3 luni 2.470.000 2.118.000 6 luni 3.882.000 3.327.000 Un an 7.057.000 6.048.000

Tarifele calculate în tabelul anterior se reduc cu 50% daca avizul se emite numai pentru intervalul orar 22,00 – 06,00.

CALCULATIE TARIF II/1 pentru emiterea avizelor de transport pentru autovehiculele a caror

greutate este cuprinsa între 2,7 – 3,50 tone.

Nr. de zile Nr. de înmatriculare necunoscut Nr. de înmatriculare cunoscut 1 102.000 84.000 2 192.000 160.000 3 273.000 227.000 4 343.000 286.000 5 404.000 337.000 6 454.000 379.000 7 494.000 412.000 8 525.000 437.000 9 544.000 454.000 10 555.000 462.000 20 756.000 629.000

1 luna 908.000 756.000 3 luni 2.118.000 1.765.000 6 luni 3.327.000 2.773.000 Un an 6.048.000 5.041.000

Tarifele calculate în tabelul anterior se reduc cu 50% daca avizul se emite numai pentru intervalul orar 22,00 – 06,00.

CALCULATIE TARIF II/3 pentru emiterea avizelor de transport pentru autovehiculele a caror

greutate este cuprinsa între 5,1 – 10,0 tone

Nr. de zile Nr. de înmatriculare necunoscut Nr. de înmatriculare cunoscut

1 152.000 135.000 2 288.000 258.000 3 408.000 363.000 4 515.000 458.000 5 605.000 538.000 6 681.000 605.000 7 742.000 660.000 8 787.000 700.000 9 817.000 727.000 10 832.000 739.000 20 1.126.000 1.009.000

1 luna 1.361.000 1.211.000 3 luni 3.175.000 2.823.000 6 luni 4.991.000 4.436.000 Un an 9.073.000 8.065.000

Tarifele calculate în tabelul anterior se reduc cu 50% daca avizul se emite numai pentru intervalul orar 22,00 – 06,00.

CALCULATIE TARIF II/4 pentru emiterea avizelor de transport pentru autovehiculele a caror

greutate este cuprinsa între 10,1 – 16,0 tone.

Nr. de zile Nr. de înmatriculare necunoscut Nr. de înmatriculare cunoscut 1 202.000 185.000 2 383.000 351.000 3 544.000 500.000 4 686.000 629.000 5 807.000 739.000 6 909.000 831.000 7 988.000 906.000 8 1.049.000 962.000 9 1.090.000 998.000 10 1.492.000 1.017.000 20 1.513.000 1.385.000

1 luna 1.815.000 1.664.000 3 luni 4.234.000 3.882.000 6 luni 6.654.000 6.100.000 Un an 12.097.000 11.089.000

Tarifele calculate în tabelul anterior se reduc cu 50% daca avizul se emite numai pentru intervalul orar 22,00 – 06,00.

CALCULATIE TARIF II/5 pentru emiterea avizelor de transport pentru autovehiculele a caror

greutate este cuprinsa între 16,1 – 20,0 tone.

Nr. de zile Nr. de înmatriculare necunoscut Nr. de înmatriculare cunoscut 1 269.000 185.000 2 511.000 351.000 3 727.000 500.000 4 914.000 629.000 5 1.076.000 740.000 6 1.212.000 831.000 7 1.318.000 906.000 8 1.399.000 962.000 9 1.452.000 998.000 10 1.479.000 1.017.000 20 1.923.000 1.746.000

1 luna 2.287.000 2.056.000 3 luni 5.243.000 4.873.000 6 luni 9.023.000 8.233.000 Un an 16.129.000 13.610.000

Tarifele calculate în tabelul anterior se reduc cu 50% daca avizul se emite numai pentru intervalul orar 22,00 – 06,00.

CALCULATIE TARIF II/6 pentru emiterea avizelor de transport pentru autovehiculele a caror

greutate este cuprinsa între 20,1 – 60 tone

Tarifele practicate pentru emiterea autorizatiilor de circulatie pentru autovehiculele a caror greutate depaseste 20 tone si a celor agabaritice se calculeaza dupa cum urmeaza:

a) pentru transporturile a caror greutate totala este cuprinsa între 20,1 si 60 tone, avizul de transport se va calcula pentru o zi si pentru un parcurs minim de 20 km pe zi. Modul de calcul al tarifului se face dupa urmatoarea formula: Ta = Ci x (Te + Tb x L x Tud)

Ta = tarif autorizatie [lei] Te = tarif eliberare autorizatie [75.000 lei] Tb = greutatea totala [tone] Tud = tarif uzura drum [lei/tona·km], conform Tabelului nr.1 Ci = coeficient inflatie (1,141 pentru perioada ianuarie 2004 – decembrie 2004) L = lungimea traseului [km]

Tabelul nr. 1

Nr. crt. Greutate totala (Tb ) Lei /tone x km (Tud ) 1 20.1 – 25.0 349 2 25.1 – 30.0 372 3 30.1 – 35.0 395 4 35.1 – 40.0 413 5 40.1 – 45.0 430 6 45.1 – 50.0 449 7 50.1 – 55.0 466 8 55.1 – 60. 482

Tarifele rezulate în urma calculului se reduc cu 50% daca avizul se emite numai pentru

intervalul orar 22,00 – 06,00. Pentru o perioada mai mare de o zi, tariful se va obtine prin înmultirea cu numarul de zile

pentru care se solicita avizul de transport.

Atasament: anexa_1_proiect_Fond_Special_Drumuri.pdf

ANEXA 1

Sursele Fondului Special al Drumurilor Publice de pe raza Municipiului Timisoara

1. Taxa pentru eliberarea permiselor de interventie la retelele tehnico- edilitare ce se executa pe domeniul public – 84.000 lei;

2. Taxa pentru eliberarea permiselor de spargere la lucrarile tehnico-edilitare ce se executa pe domeniul public – 116.000 lei;

Taxa pentru eliberarea procesului verbal de predare amplasament pentru executarea lucrarilor tehnico-edilitare ce afecteaza drumurile publice – 169.000 lei;

3. Taxa pentru eliberarea avizului de principiu pentru executarea lucrarilor tehnico-edilitare ce afecteaza drumurile publice – 169.000 lei;

4. Sume provenite din eliberarea adeverintelor de parcare conform H.C.L. 124 din 03.07.1997 – 116.000 lei;

5. Sume provenite din eliberarea avizelor de transport, conform calculatiior de tarif anexate;

6. Sume provenite din exploatarea drumurilor publice. 7. Sume provenite din încasarea amenzilor conform H.C.L. 45/1993

(republicata) art.18 – 22.