keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 93/28.04.1998 privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Campus Universitar"

28.04.1998

Hotararea Consiliului Local 93/28.04.1998
privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Campus Universitar"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere referatul Directiei de Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze,economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu, Comisiei pentru administratie locala,juridica, ordine publica, drepturile omului si culte. In baza prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor republicata si modificata;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit (c), (g) si (m) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica locala republicata si modificata. In temeiul art. 28 alin. 1 si 2 din Legea nr. 69/1991 privind adinistratia publica locala republicata si modificata.


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba Planul Urbanistic Zonal" Campus Universitar" conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare;
In urma aprobarii Planului Urbanistic Zonal "Campus Universitar", acesta se va integra in Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara.
Art. 2: Reglementarile privind autorizarea constructiilor, a amenajarilor, a retelelor si echipamentelor urbane se aplica in concordanta cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal si cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor republicata.
Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia de Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art. 4: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Consiliului Judetean Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Tehnice;
Directiei RelatiiComunicare;
Biroului Corp Control Primar;
Massmediei locale;


Presedinte de sedinta
ROMULUS GHERAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Prop_reglementari_Campus.pdf

GQ Direcţii pietonale majore — 7 SE 4 m [| îi Apel ransport în comun En ur) LB RE VI RILE INCADRARE IN ORAS (PROPUNERI SI REGLEMENTARI) LEGENDA 1 Delimitarea zonei studiate | Zona universitară compactă (Politehnica-Universitatea) (existent şi propus) |“) Spațiul verde compact Zone de interes