keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 392/30.10.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Centru de recuperare pentru copii cu dizabilităţi "Speranţa", str. Cornelia Sălceanu, nr. 11 Timişoara

30.10.2007

Hotararea Consiliului Local 392/30.10.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Centru de recuperare pentru copii cu dizabilităţi "Speranţa", str. Cornelia Sălceanu, nr. 11 Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U232007-005479/15.10.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 578/2006privind atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani a unei suprafeţe de 2360 m.p.teren situat în Timişoara, str. Fagului nr. 11, înscris în C.F. nr. 7 Timişoara , top. nr. 6983/1/1, către Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională" Speranţa";
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Centru de recuperare pentru copii cu dizabilităţi "Speranţa", str. Cornelia Sălceanu, nr. 11 Timişoara, având ca beneficiar pe Centrul de Resurse si Asistenta Educationala "Speranta", întocmit conform Proiectului nr. 23,08,2007, realizat de A.M.B. PROIECT SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de D(S)+P+E+M, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 70%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2,5, spaţii verzi de 33% din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3 :Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Centru de recuperare pentru copii cu dizabilităţi "Speranţa", str. Cornelia Sălceanu, nr. 11 Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.

Art. 4: Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 147611 Timişoara, nr. cadastral 6983/1/1/2, în suprafaţă de 2360 mp, face parte din domeniul public al Municipiului Timisoara, cu drept de folosinţă gratuită pe perioada de 49 de ani in favoarea Centrului de Resurse şi Asistenta Educaţională, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 578/19.12.2006

Art.5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Centru de recuperare pentru copii cu dizabilităţi "Speranţa", str. Cornelia Sălceanu, nr. 11 Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.7 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Direcţiei Mediu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului Centrul de Resurse si Asistenta Educationala "Speranta";
-Proiectantului A.M.B. PROIECT SRL;
-Mass - media locale.Presedinte de sedinta
LELICA CRIŞAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: reglementari_urbanistice.pdf

O TETTEITE TESTE - CENTRU DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITATI Er | 7 Anexa la aviz, Pus "SPERANTA" 37 m (510208) Strada C. SALCEANU, NR. 11, TIMISOARA CTE LEGENDA limita zona studiata mm limita parcelei reglementate tm zona institutii publice = constructii existente = plantatii aliniament = circulatii auto m circulatii pietonale alinierea la nivel P+E a noii constructii suprafata edificabila "= spatii verzi propuse si amenajari aferente parcari propuse si accese de pe domeniul public E accese pe parcela accese in cladire BILANT TERITORIAL AL PARCELEI NR.43, FUNCTIUNI EXISTENTE mp. 7 | PROPUSE mp. GRADINA 2360 100, - 7 Ă

Atasament: mobilare.pdf

"SPERANTA" Strada C. SALCEANU, NR. 11, TIMISOARA n 51026; 208; Arhitect Șel, P.U.D - CENTRU DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITATI E E, esa N_(3E SSE an 15, LEGENDA limita zona studiata limita parcelei reglementate zona curti interioare constructii existente acoperis constructie propusa terase constructie propusa circulati auto circulati interioare si parcari propuse trotuare si alei existente circulatii pietonale propuse plantatii aliniament arbusti si pomi E accese pe parcela „IEI NN i

Atasament: desfasurare_front_stradal.pdf

pentru PERSPECTIVA STRADA CORNELIA SALCEA! IMPLEMENTARE CLADIRE PROPU: PE STRADA C. SALCEANU NR. 11, TIMISOAF I Tm, ROTOR nfs A.M.B. PROIECT [SEFPRGEST es A Eat (PESE FATADA PRINCIPALA CENTRU DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITATI “SPERANTA”

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBA, JUDEŢULTIMIŞ P R I M A R PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA URBANISM SERVICIUL PLANIFICARE SPATIALĂ Nr. U232007-005479/15.10.2007

R E F E R A T privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

„Centru de recuperare pentru copii cu dizabilităţi „Speranţa", str. Cornelia Sălceanu, nr. 11 Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

Având în vedere documentaţia înregistrată cu numărul U22007-005479/27.09.2007, prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu „Centru de recuperare pentru copii cu dizabilităţi „Speranţa", str. Cornelia Sălceanu, nr. 11 Timişoara; Având în vedere cerinţele Certificatului de Urbanism nr. 3324 din 06.06.2007; Având în vedere documentaţia PUZ – Campus Universitar Timişoara aprobată prin H.C.L. 93/1998; Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Centru de recuperare pentru copii cu dizabilităţi „Speranţa", str. Cornelia Sălceanu, nr. 11 Timişoara. Documentaţia este iniţiată de Centrul de Resurse si Asistenta Educationala „Speranta” şi a fost elaborată de A.M.B. PROIECT SRL, conform proiect nr. 23.08.2007.

Zona studiată care face obiectul acestei documentaţii, se află în zonă de monumente istorice, pentru care s-a obţinut Avizul Favorabil nr. 2571/15.10.2007 al Comisiei de Monumente şi Avizul Favorabil nr. 137/15.10.2007 al Consiliului Judeţean Timiş . Lucrările pentru construirea centrului de recuperare sunt finanţate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, prin Consiliul Judeţean Timiş.

Suprafaţa totală studiată în cadrul P.U.D. este de 2360 mp si este înscrisă în CF nr. 147611 Timişoara, nr. cadastral 6983/1/1/2 - teren in str. C. Salceanu nr. 11, care face parte din domeniul public al Municipiului Timisoara, cu drept de folosinţă gratuită pe perioada de 49 de ani in favoarea Centrului de Resurse şi Asistenta Educaţională, conform H.C.L. nr. 578/19.12.2006.

Terenul studiat în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu „Centru de recuperare pentru copii cu dizabilităţi „Speranţa", str. Cornelia Sălceanu, nr. 11 Timişoara este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în UTR 42, în zona Campusului Universitar. Prin P.U.G. Municipiul Timişoara pentru acest amplasament este stabilită funcţiunea de zonă institutii si servicii publice. Accesul pe parcelă se va realiza de pe str. C.Salceanu, conform avizului Comisiei de Circulatie nr. TH2007-004631/20.09.2007. Pe parcelele învecinate se afla: la nord liceul Jean Louise Calderon, la vest Scoala nr. 28, la est Societatea de Radiodifuziune Timişoara, iar la sud strada C. Sălceanu, pe unde se realizează şi accesul. Pe parcelă există o livadă de meri.

Obiectivul nou propus constă în construirea unui imobil în care să funcţioneze „Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională „Speranţa” pentru recuperarea copiilor cu dizabilităţi. In interiorul parcelei se propune un drum de circulaţie auto pe toată lăţimea parcelei care se termină cu o fundătură în formă de T. S-a prevăzut o parcare cu 10 locuri pentru automobile şi 2 parcări speciale pentru persoanele cu dizabilităţi.

Livada existentă cu meri pe rod va fi dezafectată, pomii se vor scoate cu balot şi vor fi replantaţi în zona verde amenajată în spate, de-a lungul clădirii.

Indicii de construibilitate propuşi prin documentaţie sunt: Spatii verzi 33%; P .O.T. max.propus = 70% C.U.T. max.propus = 2,5 H max. = D(S)+P+E+M La realizarea construcţiilor se vor respecta toate condiţiile impuse de avizatori. Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind

metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Plan Urbanistic de Detaliu “Centru de recuperare pentru copii cu dizabilităţi „Speranţa", str. Cornelia Sălceanu, nr. 11 Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani. DIRECTOR, Arh. Şef Emilian Sorin CIURARIU CONSILIER, CONSILIER, Ing. Sorina POPA Arh. Liliana IOVAN

AVIZAT JURIDIC Red./Dact. S.P.