keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 193/23.11.2012 privind delimitarea Campusului Studenţesc Timişoara si conditiile de desfăşurare a activităţilor comerciale, de alimentaţie publica sau prestări servicii in perimetrul Campusului Studentesc Timişoara

23.11.2012

Hotararea Consiliului Local 193/23.11.2012
privind delimitarea Campusului Studenţesc Timişoara si conditiile de desfăşurare a activităţilor comerciale, de alimentaţie publica sau prestări servicii in perimetrul Campusului Studentesc Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2012-26092/02.11.2012 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 93/1998- privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Campus Universitar Timişoara";
Având in vedere Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piaţa aprobata prin Legea nr. 650/2002 cap.II, art.6;
Având in vedere Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse si servicii de piaţa in unele zone publice : cap.8,art.30;
Având in vedere art.25-27 din Legea nr.350/2001 , privind amenajarea teritoriului si urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art.1: Se aproba delimitarea Campusului Studentesc Timişoara conform planşei Anexe 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Perimetrul Campusului Studenţesc Timişoara va cuprinde următoarele străzi : Str. Al Vaida Voievod - de la str. Daliei pana la Aleea F.C. Ripensia pe partea caminelor studentesti;(nu sunt incluse nr.2,4,6,8,10) Str. Virgil Birou - in totalitate respectiv de la B-dul Eroilor pana la str. Al. Vaida Voievod;Str. Ion Vidu (fosta str. Siret) - de la str. Cluj pana la Aleea F.C. Ripensia; Str. Cluj - de la str. Ion Vidu pana la Piaţa Leonardo da Vinci si Aleea F.C. Ripensia; Aleea F.C. Ripensia de la B-dul Eroilor pana la Piata Leonardo da Vinci; Str. Aurelianus - de la Str. Socrate pana la Str. Al. Vaida Voievod; Aleea Studenţilor - in totalitate respectiv de la Str. Daliei pana la Aleea F.C. Ripensia; Str Socrates nr.10.
Art.2: Se aproba conditiile pentru desfăşurarea activităţilor comerciale, de alimentaţie publica si prestări servicii in perimetrul Campusului Studentesc Timişoara dupa cum urmeaza:
a) Se interzice cu desavarsire comercializarea băuturilor alcoolice in perimetrul Campusului Studentesc Timisoara. Din aceasta categorie fac parte si berea sau orice alt produs care conţine un amestec de bere si de băuturi nealcoolice, care au o concentraţie alcoolica mai mare de 0,5% în volum.
b) Orarul de funcţionare al agenţilor economici care desfăşoară activităţi comerciale, de alimentaţie publica sau de prestări servicii in perimetrul Campusului Studentesc Timişoara se poate stabilii in intervalul orar 6.00-24.00.
Art.3: In cazul nerespectarii celor mentionate la art.2 se vor aplica următoarele sanctiuni:
- pentru nerespectarea prevederilor de la art. 2, lit.a cu amenda cuprinsa intre 500 si 2500 lei.
- pentru nerespectarea prevederilor art.2, lit.b comerciantii vor fi sanctionati conform legislatiei in vigoare.
Contraventiile se constata si se sanctioneaza de catre agentii constatatori, imputerniciti ai Primarului.
Art.4: La data intrării in vigoare a prezentei hotarari se revoca Hotărârea Consiliului Local nr. 178/2002 privind aprobarea delimitării Campusului Universitar Timişoara şi Hotărârea Consiliului Local nr. 6/2007 privind stabilirea orarului de funcţionare in perimetrul Campusului Universitar Timişoara.
Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara si Directia Politiei Locale Timişoara.
Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Biroului Managementul Calităţii;.
- Compartimentului Control Intern;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

1

PRIMARIA MUN.TIMISOARA A P R O B A T, DIRECTIA PATRIMONIU P R I M A R BIROUL AUTORIZARE Nicolae Robu PUBLICITATE SI COMERT Nr. SC2012-26092/2.11.2012

R E F E R A T privind delimitarea Campusului Universitar Timişoara si conditiile de desfăşurare a activităţilor

comerciale, de alimentaţie publica sau prestări servicii in perimetrul Campusului Universitar Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara Având in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 93/1998- Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal « Campus Universitar Timişoara» ; Având in vedere O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piaţa aprobata prin Legea 650/2002 in care se specifica : CAP.II, Art. 6, pct. 2 –“ Exercitarea activităţii de comercializare in zone publice este supusă acordului autoritarilor administraţiilor publice locale sau ale sectoarelor Municipiului Bucureşti, după caz cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora si a planurilor de urbanism” si Art. 8) „Structurile de vânzare cu amănuntul şi cele în care se prestează servicii de piaţă pot fi deschise publicului în toate zilele săptămânii. Fiecare comerciant îşi stabileşte orarul de funcţionare cu respectarea prevederilor înscrise în legislaţia muncii şi cu condiţia respectării reglementărilor în vigoare privind liniştea şi ordinea publică, şi în conformitate cu solicitările autorităţilor administraţiei publice locale privind continuitatea unor activităţi comerciale sau de prestări de servicii, în funcţie de necesităţile consumatorilor”; Având in vedere H.G. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse si servicii de piaţa in unele zone publice in care se specifica : CAP.8, Art. 30 ’În funcţie de natura activitatilor comerciale din zonele publice prevăzute la art. 27, administraţia publica locala va stabili un orar de funcţionare cu respectarea reglementarilor locale’ ; Având in vedere Legea 350/2001 secţiunea 3-a art. 25-27, privind amenajarea teritoriului si urbanismului ;ART. 25 (1) Consiliul local coordonează şi răspunde de întreaga activitate de urbanism desfăşurata pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale şi asigura respectarea prevederilor cuprinse în documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate, pentru realizarea programului de dezvoltare urbanistica a localităţilor componente ale comunei sau oraşului. (2) Consiliul local cooperează cu consiliul judeţean şi este sprijinit de acesta în activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism. ART. 26 Consiliul local cooperează în procesul de întocmire a programului de dezvoltare urbanistica a localităţilor şi cu instituţii, agenţi economici, organisme şi organizaţii neguvernamentale de interes naţional, judeţean sau local. ART. 27 (1) In îndeplinirea atribuţiilor sale în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului consiliul local utilizează informaţii din toate domeniile de activitate economico-socială. (2) Serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, agenţii economici, organismele şi organizaţiile neguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea la nivel local au obligaţia sa furnizeze cu titlu gratuit informaţiile necesare în vederea desfăşurării activităţii de amenajare a teritoriului şi de urbanism la nivel local. In conformitate cu Legea 50/2001*republicata si *actualizata privind autorizarea lucrărilor de construcţii Având in vedere ca in zona Complexului Studenţesc Timişoara sunt predominante căminele destinate cazării studenţilor atât pe perioada desfasurari cursurilor conform planului de învăţământ, cat si pe perioada vacantelor in cazul studenţilor care fac practica sau desfăşoară activităţi studenţeşti

2

Având in vedere sesizările si reclamaţiile privind conturbarea liniştii si ordinii publice cat si necesitatea asigurării unui climat sănătos de studiu si odihna studenţilor care sunt cazaţi si îşi desfăşoară activităţile in perimetrul Campusului Universitar Timişoara

PROPUNEM 1)Aprobarea delimitării Campusului Universitar Timişoara conform planşei anexe1. Perimetrul Campusului Universitar Timişoara va cuprinde următoarele străzi : Str. Al Vaida Voievod – de la str. Daliei pana la Aleea F.C. Ripensia partea căminelor studenţeşti(nu sunt incluse nr. 2, 4, 6, 8, si 10) Str. Virgil Birou – in totalitate respectiv de la B-dul Eroilor pana la str. Al. Vaida Voievod; Str. Ion Vidu (fosta str. Siret) – de la str. Cluj pana la Aleea F.C. Ripensia; Str. Cluj – de la str. Ion Vidu pana la Piaţa Leonardo da Vinci si Aleea F.C. Ripensia; Aleea F.C. Ripensia de la B-dul Eroilor pana la Piata Leonardo da Vinci; Str. Aurelianus – de la Str. Socrate pana la Str. Al. Vaida Voievod; Aleea Studenţilor – in totalitate respectiv de la Str. Daliei pana la Aleea F.C. Ripensia; Str. Socrates nr.10 2) Aprobarea condiţiilor pentru desfăşurarea activităţilor comerciale, de alimentaţie publica si prestări servicii in perimetrul Campusului Universitar Timişoara:

a) Se interzice cu desăvârşire comercializarea băuturilor alcoolice in perimetrul Campusului

Universitar Timişoara. Din aceasta categorie fac parte si berea sau orice alt produs care conţine un amestec de bere si de băuturi nealcoolice, care au o concentraţie alcoolica mai mare de 0,5% în volum. b) Orarul de funcţionare al agenţilor economici care desfăşoară activităţi comerciale, de alimentaţie publica sau de prestări servicii in perimetrul Campusului Universitar Timişoara se poate stabilii in intervalul orar 6.00-24.00. 3) In cazul nerespectării celor menţionate la punctul 2)se vor aplica următoarele sancţiuni: - pentru nerespectarea prevederilor de la punctul 2) lit a) cu amenda cuprinsa intre 500 si 2500 lei. -pentru nerespectarea prevederilor punctului 2 lit b) comercianţii vor fi sancţionaţi conform legislaţiei in vigoare. Contravenţiile se constata si se sancţionează de către agenţii constatatori, împuterniciţi ai Primarului. Menţionam ca in situaţia aprobării unei Hotărâri a Consiliului Local care va adopta noua delimitare propusă cat si regulamentul privind desfăşurarea activităţilor comerciale, de alimentaţie publica sau prestări servicii in interiorul Campusului Universitar se vor revoca HCL 178/2002 care priveşte delimitarea Campusului Universitar., HCL6/2007 privind stabilirea orarului de funcţionare in perimetrul Campusului Universitar Timişoara RESPONSABIL DIRECTIE PATRIMONIU, RESPONSABIL BIROU AUT. MARTIN STAIA PUBLICITATE SI COMERT, RAMONA MITROFAN SEF SERVICIU BANCA PT. ARHITECT SEF DE DATE URBANE EMILIAN SORIN CIURARIU DAN ROBESCU CIPRIAN SILVIU CADARIU AVIZAT JURIDIC, ____________________

3

Atasament: Anexa1_plan_delimitare_complex.pdf

a ce % | pie KI C1 - o” N % n | X - Ac , : | : a! : 5, N A cai E 3 * N f n N %, = N | | | | : VĂ * + » i + * E FI % , N * SI Ă pe sr si CE LI RE , XE | „e e P-ŢA LEONARDO DA inci. 9 : FNT AT Enea, e „nr „ar A * = “a _. * “re d a ta "At E “EA it inerea O "EN ti ) art ea REZ ruta nara nun Rene, z + Bu” E (1). S : aura Rae ana ra mon asr E Das eva artă