keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 178/25.06.2002 privind aprobarea delimitării Campusului Universitar Timişoara

25.06.2002

Hotararea Consiliului Local 178/25.06.2002
privind aprobarea delimitării Campusului Universitar Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2002 -8210/17.05.2002 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, turism, sport şi culte, Comisiei pentru sănătate, muncă şi protecţie socială, ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Legii nr.453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea eecutării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.93/1998 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Campus Universitar Timişoara".
Având în vedere prevederile art.25 şi a Anexei 1 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (c), (f) şi (k) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă delimitarea Campusului Universitar din Municipiul Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă zona de protecţie de 100 m instituită în jurul Campusului Universitar din Municipiul Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se completează în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.93/1998.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara,
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Timiş;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
VLADIMIR CULEA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI