keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 288/29.07.2010 privind preţul local al energiei termice facturată populaţiei şi acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat

29.07.2010

Hotararea Consiliului Local 288/29.07.2010
privind preţul local al energiei termice facturată populaţiei şi acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2010-15560/29.06.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere prevederile art.13 lit.(a) şi (b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice ;
Având în vedere Decizia ANRSC nr.197/04.12.2009 privind stabilirea preţului local de referinţă pentru Municipiul Timişoara;
În conformitate cu art. 8 alin. (2) litera (e) şi art. 40 alin. (9) din Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 343/29.09.2009 - privind metodologia şi formularul de declaraţie utilizate pentru acordarea ajutoarelor suplimentare de încălzire a locuinţei în sistem centralizat unor categorii defavorizate;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 272/2009 - privind preţul local al energiei termice facturată populaţiei şi acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), alin.(4) lit.c) si alin.(6) lit. a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba preţul local al energiei termice facturată populaţiei de către S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. Timisoara la valoarea de 203,36 lei/Gcal, fără TVA, începând cu data de 01 septembrie 2010.

Art. 2: Se aproba acordarea din bugetul local a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, care includ şi ajutoarele stabilite de guvern, pe tipuri de apartamente în cuantumul prezentat în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei stabilite la art.2 se acorda persoanelor singure sau familiilor care se încadreaza în conditiile instituite prin Normele Metodologice aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 343/29.09.2009.

Art. 4: Formularul tipizat de declaratie pe proprie raspundere pentru stabilirea dreptului la ajutorul suplimentar de încalzire acordat de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara este cel aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 343/29.09.2009.

Art. 5: Limitele minime ale veniturilor medii lunare ce s-ar putea obţine din vânzarea sau utilizarea bunurilor mobile deţinute în proprietate care nu sunt considerate ca strict necesare nevoilor familiei deţinute în proprietate sunt cele din Anexa 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 272/2009.

Art. 6: În cazul modificării Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, prin hotărâre a consiliului local se va putea proceda la revizuirea Anexei la prezenta hotărâre.

Art.7: Costurile fixe în noul buget pe anul următor al S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. vor fi reduse cu 22%.

Art.8: În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Strategia Locală de alimentare cu energie termică a consumatorilor din Municipiul Timişoara se va reactualiza pentru perioada 2011 - 2015.

Art. 9: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara, Direcţia de Asistenta Sociala Comunitară Timişoara, Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara si SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA..
Art. 10: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară;
- Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara;
- SC Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.;
- ANRSC;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: formular_Anexa_2_din_HCL_343-2009.pdf

Anexa nr.2 la HCL nr.___________

DECLARAŢIE

Subsemnatul (a) _____________________________________________ domiciliat (ă) în

_______________________________________posesor al B.I. /C.I seria ____, numărul ______________________ CNP _____________________, declar pe propria răspundere următoarele:

1. LOCUIESC: În calitate de proprietar □ chiriaş □ împuternicit □ uzufructuar viager □ la adresa ________________________________________ ÎMPREUNĂ CU URMĂTOARELE PERSOANE: Nume şi prenume: ___________________________

___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________

2. DEŢIN ÎN PROPRIETATE URMĂTOARELE BUNURI:

I. Imobile (clădiri, terenuri): Adresa: 1. _______________________________________________________ 2. _______________________________________________________ 3. _______________________________________________________ 4. _______________________________________________________ 5. _______________________________________________________ II. Mijloace de transport, prese de ulei, mori de cereale, cazane de fabricat rachiu, fierăstraie mecanice pentru lemne: Date de identificare (marca, anul fabricaţiei): 1. _______________________________________________________ 2. _______________________________________________________ 3. _______________________________________________________ 4. _______________________________________________________ 5. _______________________________________________________ Data: Semnătura,

Atasament: metodologie_Anexa_1_din__HCL_343-2009.pdf

Anexa nr..... la HCLMT nr.________

METODOLOGIE Privind acordarea ajutoarelor suplimentare de încălzire a locuinţei în sistem centralizat unor

categorii defavorizate

1. În vederea acordarii ajutoarelor de încalzire suplimentare se vor utiliza cererile tip elaborate de Guvern prin Normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.5/2003, cu modificările şi completările ulterioare, si vor fi înaintate centrelor Colterm, o singura data pentru ambele tipuri de ajutoare.

La stabilirea ajutorului de încalzire suplimentar se vor folosi bazele de date rezultate din prelucrarea cererilor aprobate prin Ordonanta de Urgenta nr.5/2003.

Cererile vor fi însotite de documente justificative privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia, sau, dupa caz, de persoana singura, în luna anterioara depunerii cererii, de actul de proprietate / contractul de închiriere / împuternicire speciala, dupa caz, precum si de declaratiile prevazute în anexa nr.3 la prezenta hotarâre.

În cazul în care conditiile pentru obtinerea de ajutor suplimentar prevazute de prezenta hotarâre sunt îndeplinite pe parcursul sezonului rece, acordarea ajutorului suplimentar se face în baza unei noi cereri şi declaraţii începînd cu luna depunerii acestora.

Prin veniturile familiei se înteleg: - venituri din salarii si asimilate salariilor; - venituri din pensii; - indemnizatii si stimulente pentru cresterea copilului; - burse pentru elevi sau studenti; - venituri din cedarea folosintei bunurilor (chirii); - venituri din activitati desfasurate de persoane care executa profesii liberale sau autorizate potrivit legii sa desfasoare activitati independente; - venituri din agricultura si silvicultura; - indemnizatii de somaj si alocatii de sprijin; - venituri din contracte de colaborare încheiate în baza codului civil; - venituri din dividende si dobînzi; - venituri suplimentare (mijloace de transport si utilaje).

Persoanele singure sau membrii de familie care declară că nu realizează niciunul din veniturile enumerate vor anexa şi o declaraţie privind veniturile din care se întreţin, cu menţionarea luării la cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale.

2. (1)Pentru persoanele care solicită ajutoare suplimentare de încălzire a locuinţei în sistem centralizat verificarea veridicităţii datelor înscrise în declaraţiile pe propria răspundere privind componenţa familiei, veniturile acesteia şi bunurile deţinute în proprietate, Primarul poate dispune efectuarea prin sondaj de anchete sociale.

(2)Ajutoarele de incalzire se acorda persoanelor/ familiilor care declara venit zero numai dupa efectuarea anchetei sociale. În cazul persoanelor/familiilor care declară venituri cuprinse între 210 şi 480 RON ajutoarele se acordă numai după efectuarea anchetei sociale în cel puţin 3% din cazuri, prin sondaj.

(3)În situaţia în care familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinţei refuză să furnizeze informaţiile şi documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează.

(4) Lunar, în primele 10 zile lucrătoare, Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara va informa Primarul Municipiului Timişoara cu privire la numărul dosarelor depuse, analizate, numărul persoanelor singure/familiilor la care s-a efectuat ancheta socială, situaţiile identificate. Aspectele

conţinute în informarea anterioară vor fi publicate şi pe pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara, cu respectarea legislaţiei cu privire la protecţia datelor personale.

(5) Raportul privind anchetele sociale aferente sezonului rece se va înainta spre informare

Primarului Municipiului Timisoara în termen de 10 zile lucrătoare de la încheierea perioadei de acordare a ajutoarelor de incălzire suplimentare(30 aprilie). Acelaşi raport va fi înaintat şi Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara, Direcţiei Economice şi va fi publicat pe site-ul Primăriei Municipiului Timişoara, cu respectarea legislaţiei cu privire la protecţia datelor personale.

3. (1) Titularul ajutorului suplimentar pentru încalzirea locuintei este proprietarul locuintei sau titularul contractului de închiriere al acesteia ori alt membru de familie major si legal împuternicit de proprietarul locuintei sau de titularul contractului de închiriere ori, dupa caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vîrsta de 18 ani.

(2) Împuternicirea data de proprietar sau de titularul contractului de închiriere poate fi în forma autentica (autentificata la notar), sau sub semnatura privata (scrisa de mână). Împuternicirea dată sub semnătură privată va conţine elemente de identificare ale proprietarului şi semnătura acestuia, precum şi menţionarea faptului că declaraţia este corectă şi completă iar proprietarul cunoaşte faptul că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale.

4. Ceilalti membri ai familiei trebuie fie sa aiba acelasi domiciliu sau resedinta, fapt dovedit cu documentele de identitate, fie sa locuiasca împreuna cu titularul cererii, sa fie înscrise în cartea de imobil si sa fie luate în calcul la stabilirea cheltuielilor pentru întretinerea locuintei. În acest din urma caz, este necesar sa se anexeze cererii de acordare a ajutorului de încalzire adeverinta de la asociatia de proprietari / locatari, care sa precizeze faptul ca acestia locuiesc la adresa respectiva, sunt luati în calcul la stabilirea cheltuielilor pentru întretinerea locuintei si sunt trecuti în cartea de imobil.

5. (1)Titularii ajutorului suplimentar de încalzire au obligatia de a aduce la cunostinta Primarului prin Directia de Asistenta Sociala Comunitara, orice modificare intervenita în componenta familiei sau a veniturilor acesteia, precum si schimbarea adresei pentru care s-a solicitat ajutorul, în termen de 5 zile de la data aparitiei acesteia, cu depunerea documentelor care sa ateste noua situatie (respectiv documente justificative privind componenta familiei, sau privind veniturile realizate de membrii acesteia, sau adeverinta de la asociatia de proprietari / locatari de la noua adresa si contractul de proprietate / închiriere / împuternicire, dupa caz) sub sancţiunea recuperării sumelor acordate necuvenit.

(2)În cazul în care se constata modificarea adresei initiale, în lipsa depunerii documentelor justificative pentru noua situaţie, care sa ateste îndeplinirea conditiilor prevazute de prezenta hotarâre pentru noua adresa, ajutorul de încalzire va inceta.

6.(1) Acordarea/respingerea, modificarea, încetarea şi recuperarea ajutorului suplimentar de încalzire a locuinţei în sistem centralizat se va dispune de catre Primar, prin dispozitie , întocmita pe baza referatului realizat de Directia de Asistenta Sociala Comunitara Timişoara.

(2)Dispoziţiile privind stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu energie termica se emit până la data de 6 noiembrie.

(3)Primarul va transmite titularilor ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei dispoziţiile emise in cazul modificarilor intervenite in componenta familiei si a veniturilor acesteia în termen de 5 zile de la data emiterii, direct sau prin intermediul furnizorului de energie termică.

(4)Dispoziţia de recuperare a Primarului privind sumele acordate necuvenit, cu titlu de ajutor suplimentar de încălzire a locuinţei în sistem centralizat, se comunică debitorului în termen de 15 zile . Dispoziţia de recuperare constituie titlu executoriu de la data comunicării. 7.(1) Persoanele sau familiile care detin în proprietate mai multe imobile (clădiri şi/sau terenuri), indiferent de categoria imobilului şi forma de proprietate, respectiv coproprietate sau devălmăşie nu pot beneficia de ajutorul suplimentar la încalzire acordat prin prezenta hotarâre.(cladiri sau terenuri, indiferent de categoria imobilului înseamnă casa de vacanţă, teren extravilan, forestier, garaje ,spaţii de depozitare, etc. )

(2) În cazul în care membrii familiei, altii decît titularul ajutorului, detin în proprietate bunuri mobile sau imobile sunt obligaţi sa completeze o declaratie pe proprie raspundere conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre, care sa cuprinda datele de identificare ale proprietarului si ale bunului. Aceasta declaratie se va anexa declaratiei titularului ajutorului suplimentar de încalzire.

8.(1) În cazul unor declaratii false, pe lînga sanctiunile legale, titularii ajutoarelor suplimentare de încălzire nu vor mai beneficia de ajutoare si scutiri acordate de catre Consiliul Local al Muncipiului Timişoara pe o perioada de 5 ani.

(2) Sumele acordate necuvenit vor fi recuperate de Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara. (3) În cazul neîndeplinirii obligaţiei de a anunţa modificările intervenite cu privire la componenţa familiei, a veniturilor, a adresei sau a bunurilor deţinute în proprietate se vor aplica aceleaşi sancţiuni cu cele prevăzute la aliniatele anterioare ale prezentului articol.

9.(1)Familiile si persoanele singure care indeplinesc conditiile prevazute de prezenta metodologie depun individual sau prin asociatiile de proprietari/chiriasi, la centrele operative Colterm, cererile si declaratiile pe propria raspundere pana la data de 15 octombrie .

(2) Colterm va inregistra cererile si va elibera o dovadă din care sa rezulte numele solicitantului, data depunerii şi numărul de file continute. Aceleaşi elemente vor fi înscrise sub semnătura celui care eliberează dovada şi pe cererea solicitantului care urmează să fie trimisă D.A.S.C.Timişoara.

10. Colterm trimite dosarele privind ajutorul suplimentar la Directia de Asistenta Sociala Comunitara, pentru verificarea datelor, stabilirea dreptului la ajutorul suplimentar de încalzire, întocmirea referatului si a dispozitiei primarului pîna la data de 20 octombrie. D.A.S.C. va prelua prin verificare dosarele pe bază de semnătură.

11. Comunicarea acordarii ajutorului sau a respingerii cererii se va face catre fiecare asociatie de proprietari (locatari), prin borderou de catre Primarie, prin intermediul centrelor – Colterm, pîna la data de 20 noiembrie.

12. Directia de Asistenta Sociala Comunitara va transmite baza de date, pentru toti beneficiarii cu cereri depuse in lunile octombrie şi noiembrie, cu sumele aprobate la Colterm pîna cel târziu la sfîrşitul lunii decembrie.

13. Colterm va comunica asociaţiilor de proprietari/locatari lunar, odata cu factura, borderourile cu sumele maxime care se pot acorda titularului ajutorului de incalzire. Reprezentantul asociatiei completeaza borderourile cu consumurile efective ale fiecarui beneficiar si le transmite Coltermului care va emite un borderou final pe care il va inmana reprezentantului asociatiei.

14. Colterm în baza borderourilor completate de asociatii întocmeste centralizatorul cu sumele solicitate conform consumului si le va transmite Serviciului Buget al Direcţiei Economice din cadrul Primariei pentru viza si decontare.

15. Ajutorul suplimentar neconsumat in perioada noiembrie-aprilie se reporteaza pe lunile urmatoare.

16.(1)Formularele continand cererile si declaratiile pe propria raspundere sunt transmise de catre Primarie furnizorului de energie termica pana la data de 15 septembrie a fiecarui an.

(2) Pentru sezonul rece 1 noiembrie 2009-30 aprilie 2010 termenele prevăzute în prezenta metodologie se prelungesc corespunzător de la data intrării în vigoare a hotărârii prin care va fi reglementată acordarea ajutoarelor suplimentare din bugetul local.

17. Modelul borderoului cuprinzînd costurile pentru încalzire si ajutoarele suplimentare acordate prin hotararea consiliului local va fi pus la dispozitie de catre S.C.COLTERM S.A.

Director executiv, Maria Stoianov

Consilier juridic, Inspector,

Mariana Sărac Corina Bote

Atasament: vanzare_utlizare_bunuri_anexa_2_din_HCL_272-2009.pdf

Anexa nr. 2 la HCL ____________

Tabelul privind limitele minime ale veniturilor medii lunare ce s-ar putea obţine din vânzarea sau utilizarea bunurilor mobile deţinute în

proprietate care nu sunt considerate ca strict necesare nevoilor familiei deţinute în proprietate

Limita minimă a venitului mediu lunar obţinut

Nr. crt.

Bunuri mobile Marca

Vânzare (RON)

Utilizare (RON)

DACIA, OLTCIT, fabricate

înainte de anul 1995

436 lei/buc

DACIA fabricată după

anul 1995

872 lei/buc

ARO 2289 lei/buc DAEWOO 3488 lei/buc

Autoturisme

Alte mărci UE fabricate

înainte de anul 1990

3270 lei/buc

272.5 lei/buc

Autocamioane, combine, semănători, remorci,

tractoare, autospeciale, alte utilaje agricole

7194 lei/buc 654 lei/buc

Autobuze, microbuze, etc. 7303 lei/buc 654 lei/buc Prese de ulei, mori de

cereale, cazane de fabricat rachiu, fierăstraie mecanice

pentru lemne

141.7 lei/buc 261.6 lei/buc

Notă: - Preţul de utilizare se foloseşte la cuantificarea bunurilor prevăzute în tabelul de mai sus, pentru primul dintre ele deţinut în proprietate. Începând cu al doilea, la cuantificarea acestor bunuri se foloseşte preţul de vânzare.

DIRECTOR EXECUTIV EC. ADRIAN BODO

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA SC2010 –15560/29.06.2010

REFERAT

privind preţul local al energiei termice facturată populaţiei şi acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem centralizat

Preţul energiei termice furnizate populaţiei din sistemul centralizat de alimentare cu energie termică este integral reglementat prin sistemul de preţuri locale de referinţă, principalele acte normative fiind: Legea 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, OG nr. 36 / 2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, Ordinului MAI/MF nr. 252/2917/16.10.2009 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie şi Ordinul ANRE/ANRSC nr. 21/514/2006 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a preţurilor locale de referinţă şi a sumelor necesare pentru compensarea combustibilului folosit pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate. În actele normative enumerate mai sus există următoarele tipuri de preţuri pentru energia termică:

- preţul local al energiei termice facturată populaţiei: preţul local pentru energia termică furnizată şi facturată populaţiei prin sisteme centralizate, aprobat de autorităţile administraţiei publice locale implicate

- preţ local de referinţă: preţul local pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuinţelor şi al preparării apei calde menajere, stabilit de autorităţile de reglementare competente (ANRSC şi/sau ANRE)

- preţ local: preţ format din preţul de producere a energiei termice şi tarifele serviciilor de transport, distribuţie şi furnizare, aprobat de autoritatea administraţiei publice locale, cu avizul autorităţii de reglementare competente, pentru fiecare operator care are şi calitatea de furnizor

Obiectivele finale ale următoarelor actelor normative privind energia:

- Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020 (aprobat prin HG 1069/2007) - Programul "Termoficare 2006-2015 căldură şi confort", (aprobat prin HG 462/2006) - Legea serviciului public de alimentare cu energie termică (aprobat prin L 325/2006), - Schema de ajutor de stat acordat operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie (aprobată prin Ordinul MAI/MF nr. 252/2917/16.10.2009), - Strategia locală de alimentare cu energie termică în sistem centralizat ( aprobată prin HCL 319/2008), - Master Planul pentru Instalaţii Mari de Ardere şi sistem de Termoficare (aprobat prin HCL 201/2009) - Studiul de fezabilitate şi Analiza cost – beneficiu pentru proiectul “Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană” ce cuprind o analiză a costurilor şi preţului energiei termice precum şi a suportabilităţii de către populaţie a facturilor de încălzire

sunt:

FP 53-01, Ver. 1

1

- asigurarea continuităţii serviciilor de alimentare a populaţiei cu energie termică produsă centralizat - reducerea consumurilor energetice - eficientizarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică - trecerea la un sistem de protecţie socială directă a populaţiei cu posibilităţi financiare reduse, prin înlocuirea subvenţiei acordate pentru energie termică cu ajutoare sociale destinate numai categoriilor vulnerabile de consumatori

Pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combustibilii utilizaţi pentru producerea energiei termice furnizate populaţiei prin sisteme centralizate, Ordonaţa Guverului nr. 36/2006 prevede ca pe perioada derulării programului "Termoficare 2006-2015 caldură şi confort", (HG 462/2006,modificată) să se acordă furnizorilor de energie termică sume din bugetele locale. Aceste sume se transferă bugetelor locale de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor. Valoarea sumelor de la bugetul de stat este limitată la maximum 45% din costurile pentru combustibilul folosit pentru producerea energiei termice destinată populaţiei şi la suma aprobată prin legea bugetului de stat. Administraţia publică locală va asigura din bugetul local sumele necesare acoperirii integrale a diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi preţurile locale de referinţă, după acordarea sumelor de la bugetul de stat, dar nu mai puţin de 10% din valoarea costurilor totale. Plecând de la următoarele date:

- valoarea subvenţiei prevăzută în bugetul local (HCL 83/2010) pentru energia termică livrată populaţiei: 46.769.000 lei din care 21.769.000 lei subvenţie pentru compensare combustibil şi 25.000.000 lei subvenţie locală - compensarea unitară pentru combustibil de 70,38 lei/GCal (Decizia ANRSC 197/04.12.2009 – inclusiv TVA de 19%) - preţul mediu de producţie, transport şi distribuţie la SC Colterm SA de 312 lei/Gcal (HCL 5/2010 – inclusiv TVA de 19%). - energia termică estimată a se livra populaţiei în 2010 de 724.336 Gcal - minimul de10% din valoarea costurile totale necesar a fi asigurat din bugetul local (art. 4 alin. 4 din OG 36/2006) 10%*724.336 Gcal * 312 lei/ Gcal = 22.599.283,2 lei

propunerea pentru preţul de facturare a energiei termice pentru populaţie de 203.36 lei/Gcal, fără taxa pe valoarea adăugată, rezultă din preţul mediu de producţie-transport-distribuţie de 312 lei/Gcal din care s-a scăzut compensarea unitară pentru combustibil de 70,38 lei/Gcal. Ţinând cont de gradul redus de suportabilitate din partea populaţiei al preţului majorat al energiei termice furnizată în sistem centralizat, se impune menţinerea de către Consiliul local al Municipiului Timişoara, a sistemului de acordare a ajutoarelor suplimentare pentru încălzirea locuinţei. Articolul 13 din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr.5/2003, cu modificări şi completări, privind acordarea de ajutoare pentru încalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, prevede dreptul consiliului local de a aproba din bugetul local ajutoare pentru încălzirea locuinţei peste cele stabilite în condiţiile art. 5 din actul normativ menţionat mai sus, cu respectarea tranşelor de venit. Având în vedere Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termica, Ordonanţei 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinţă pentru energia termica furnizata populaţiei prin sisteme centralizate şi Ordinului MAI/MF nr. 252/2917/16.10.2009 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie. Având în vedere Decizia ANRSC nr. Decizia ANRSC nr.197/04.12.2009 privind stabilirea preţului local de referinţă pentru Municipiul Timişoara.

FP 53-01, Ver. 1

2

În baza prevederilor art. 8 alin. (2) litera e) si art. 40 alin. (9) din Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termica, art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate.

PROPUNEM să se aprobe de către Consiliul Local: 1. Preţul local al energiei termice facturată populaţiei de către SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA Timisoara la valoarea de 203,36 lei/Gcal, fără TVA, începând cu data de 1 septembrie 2010. 2. Acordarea din bugetul local a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, care includ şi ajutoarele stabilite de guvern, pe tipuri de apartamente în cuantumul prezentat în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărîre. 3. Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei stabilite la art.2 se acorda persoanelor singure sau familiilor care se încadreaza în conditiile instituite prin Normele Metodologice aprobate prin HCL 343/29.09.2009. 4. Formularul tipizat de declaratie pe proprie raspundere pentru stabilirea dreptului la ajutorul suplimentar de încalzire acordat de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara este cel aprobat prin HCL 343/29.09.2009. 5. Limitele minime ale veniturilor medii lunare ce s-ar putea obţine din vânzarea sau utilizarea bunurilor mobile deţinute în proprietate care nu sunt considerate ca strict necesare nevoilor familiei deţinute în proprietate să fie cele din Anexa 2 din HCL 272/2009. 6. În cazul modificării OUG 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, prin hotărâre a consiliului local să se poată proceda la revizuirea Anexei la prezenta hotărâre. 7. Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii să fie încredinţată Direcţia Economica din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara, Direcţia de Asistenta Sociala Comunitară Timişoara, Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara si SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA..

VICEPRIMAR SORIN GRINDEANU

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ SMARANDA HARACICU MARIUS ONEŢIU ŞEF SERVICIU BUGET ŞEF SERVICIU ENERGETIC STELIANA STANCIU IOAN ZUBAŞCU AVIZAT JURIDIC MIRELA LASUSCHEVICI RED. MM Ex. 1

FP 53-01, Ver. 1

3

Atasament: ANEXA_HCL_NR.288.pdf

Anexă la HCL SE APROBA PRIMAR

GHEORGHE CIUHANDU

[ % ]

pana la 155,00 90

155,01 ÷ 210,00 85

210,01 ÷ 260,00 80

260,01 ÷ 310,00 75

310,01 ÷ 355,00 70

355,01 ÷ 425,00 65

425,01 ÷ 480,00 55

480,01 ÷ 540,00 50

540,01 ÷ 615,00 40

615,01 ÷ 700,00 30

700,01 ÷ 800,00 20

800,01 ÷ 900,00 10

- pentru apartamentele cu 2 camere si o singura persoana la maxim 4,33 Gcal si an; - pentru apartamentele cu 3 camere si o singura persoana la maxim 4,33 Gcal si an; - pentru apartamentele cu 4 camere si o singura persoana la maxim 4,33 Gcal si an; - pentru apartamentele cu 4 camere si 2 persoane la maxim 8,66 Gcal si an.

OBS:

VICEPRIMAR SORIN GRINDEANU

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ MARIUS ONEŢIUSMARANDA HARACICU

Anexă privind nivelul anual al ajutoarelor pentru încalzirea locuinţelor racordate la sistemul centralizat, în municipiul Timişoara

Transe de venit

[lei/membru de familie]

Ajutor MAXIM ADMIS

* Ajutoarele pentru incalzire se vor acorda pentru consumurile facturate in lunile: noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie si aprilie.

2. Prin nivelul ajutoarelor acordate costurile anuale cu incalzirea nu vor depasi 10 % din venitul anual al unei familii.

** Procentele se aplica la consumul real al lunii respective stabilit de furnizor *** Pentru a realiza o concordanta fireasca intre numarul de camere ale unui apartament si numarul de persoane, se va limita calculul ajutoarelor astfel:

1. La fundamentarea nivelului de ajutoare s-au avut in vedere consumurile inregistrate in municipiul Timisoara pentru apartamentele de bloc cu 1, 2, 3 si 4 camere;

Pagina 1

Atasament: Decizie_ANRSC_Pret_referinta.pdf

ROMÂNIA OHSAS 18001. ce life Managemeni Syslem Ministerul Administraţiei și Internelor Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice DECIZIA nr... (71. / 003 privind stabilirea prețului local de referință pentru MUNICIPIUL TIMIŞOARA Având în vedere : - art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință şi competența stabilirii acestora pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, cu modificările şi completările ulterioare; - art. Il din Ordonanța Guvernului nr. 13/2009 privind modificarea şi completarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2006; - Ordinul comun ANRE. nr. 21/2006 și ANR.SC. nr. 514/2006, privind aprobarea Metodologiei de stabilire a prețurilor locale de referință şi a sumelor necesare pentru compensarea combustibilului folosit pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate, cu modificările şi completările ulterioare; - Decizia ANRS.C. nr. 842009 privind aprobarea Procedurii pentru determinarea coeficienţilor de ajustare a sumelor necesare pentru compensarea combustibilului folosit pentru producerea energiei termice furnizate populației; - Referatul privind stabilirea preţurilor locale de referință întocmit de Direcţia Preţuri, Tarife, Protecţia Utilizatorilor şi Analize Economice nr. 1202/09.11.2009. În temeiul art. 4 alin. (4) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, IEEE EEE EEE EEE EET ES AENEAS ESEU PREŞEDINTELE A.N.R.S.C. emite prezenta DECIZIE Art. 1. Se stabileşte prețul local de referință de 41,32-lei/Gj (173,01 lei/Gcal.), inclusiv T.V.A., cu subvenţia unitară propusă de autoritatea administrației publice locale, pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, în scopul încălzirii locuințelor şi al preparării apei calde menajere, conform art.4 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr.36/2006, cu modificările şi completările ulterioare. , tel.: 021 97,51, Www.anrsc.ro, Cod fiscal: RO 14935787; Cod IBAN: Trezoreria Operativă a Sectorului 2 — RO59TREZ7025032XXX011111 Bucureşti, sector 2, strada Romulus nr. 1/317.97.52, 021/326.17.82, site:

Art. 2. Se stabileşte compensarea unitară de 16,81 lei/Gj (70,38 lei/Geal.), inclusiv T.V.A,, pentru combustibilul folosit pentru producerea de energie termică furnizată populației prin sisteme centralizate, conform art.4 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr.36/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 3. Prezenta decizie intră în vigoare la data de 01.01.2010. Art. 4. Autoritatea administrației publice locale, la modificarea prețului local al energiei termice sau al preţului de facturare al energiei termice furnizate populației, va asigura subvenţia unitară de la bugetul local de minimum 10% şi compensarea unitară a combustibilului de la bugetul de stat de maximum 45%, astfel încât să nu se înregistreze o supracompensare a valorii compensării de la bugetul de stat. În condițiile în care prin modificarea preţurilor se diminuează compensarea unitară a combustibilului de la bupetul de stat, față de nivelul prevăzut în prezenta decizie, autoritatea administrației publice locale va transmite A.N.R.S.C., în termen de 10 zile, datele necesare recalculării compensării combustibilului folosit pentru producerea energiei termice furnizate populației. Art. 5. Autoritatea administraţiei publice locale, potrivit prevederilor art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006, cu modificările şi completările ulterioare, urmează să aprobe preţul local al energiei termice facturate populației. După aprobarea acestuia, o copie a hotărârii autorității administrației publice locale va fi transmisă operativ la A.N.R.S.C. pentru luare la cunoştinţă şi evidență. Art. 6. Compensarea unitară pentru combustibilul utilizat ia producerea energiei termice furnizate populației prin sisteme centralizate, determinată conform art. 4 alin, (1) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006, cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă valoarea maximă care poate fi acordată, urmând ca suma efectiv alocată să fie recalculată în funcție de suma prevăzută în bugetul de stat cu acest scop. Art. 7. Diferenţa, dintre suma maximă şi suma efectiv alocată de la bugetul de stat pentru compensarea combustibilului utilizat la producerea energiei termice finnizate populației prin sisteme centralizate, va fi acoperită integral din bugetul autorităţii administrației publice locale implicate, potrivit art. 4 alin. (4) din Ordonaţa Guvernului nr. 36/2006, cu modificările şi completările ulterioare.