keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 260/04.12.2012 privind suplimentarea contributiei financiare din partea Municipiului Timişoara catre C.S. Baschet Club Danzio Timisoara, pentru semestrul al II-lea al anului 2012

04.12.2012

Hotararea Consiliului Local 260/04.12.2012
privind suplimentarea contributiei financiare din partea Municipiului Timişoara catre C.S. Baschet Club Danzio Timisoara, pentru semestrul al II-lea al anului 2012


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. DP 2012-6857/16.11.2012, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Ţinând seama de Adresa cu nr. DP2012-6857/29.10.2012 depusa de C.S.Baschet Club Danzio Timisoara, privind solicitarea de suplimentare a contributiei financiare pe anul 2012;
In conformitate cu prevederile Legii 69/2000, a educaţiei fizice şi sportului, actualizata;
Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. b) si e), alin. (6) lit. a), pct. 6 si alin.(7) lit. (a) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
In temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: (1) Se aproba suplimentarea contributiei financiare pe semestrul al II-lea al anului 2012, din partea Municipiului Timisoara pentru C.S.Baschet Club Danzio Timisoara, in suma de 60.000 lei, de la bugetul local din cap.67.02. "Cultură, recreere şi religie" (67.02.05."Servicii recreative şi sportive");
(2) Suma aprobata la art.1 va fi utilizata in cadrul asocierii, pentru sustinerea activitatilor sportive desfasurate de catre echipa de senioare si echipa Under 23 ani, ale clubului sportiv.

Art. 2: Se aproba actul aditional la contractul de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.81/03.08.2012, conform Anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economică si Serviciul Audit Public Intern, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- C.S. Baschet Club Danzio ;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ŢOANCĂ RADU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Cod FP 63 –16, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU- BAZE SPORTIVE SC2012-______ /_______2012

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -408.300; internet: www.primariatm.ro

ANEXA la HCL nr. ________ / ____________

ACT ADITIONAL nr.1 LA CONTRACTUL DE ASOCIERE

Art.1. Prezentul act aditional se incheie intre : 1.1. MUNICIPIUL TIMISOARA, prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara, reprezentat prin Primar- d-nul Nicolae Robu, cu sediul in Bv. C.D. Loga nr.1, cod fiscal nr.14756536, si 1.2. CLUBUL SPORTIV BASCHET CLUB DANZIO TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, str. Martir Ioan Tanase, nr.6, cod fiscal nr. 25277083, cont bancar nr.RO26BRMA0300026776800000, deschis la Banca Romanesca Timisoara, reprezentat prin d-nul Dan Ionescu, in calitate de Presedinte. Art.2.(1) Se suplimenteaza contributia financiara pentru semestrul al II-lea din anul 2012, cu suma de 60.000 lei , de la bugetul local, din cap.67.02. "Cultură, recreere şi religie" (67.02.05.’’Servicii recreative şi sportive’’); (2) Suma aprobata la alin.(1) va fi utilizata in cadrul asocierii, pentru sustinerea activitatilor sportive desfasurate de catre echipa de senioare si echipa Under 23 ani, ale clubului sportiv. Art.3. Prezentul act aditional a fost incheiat in 4 exemplare, cate doua pentru fiecare parte contractanta. MUNICIPIUL TIMISOARA, C.S. BASCHET CLUB DANZIO, PRIMAR, PRESEDINTE,

NICOLAE ROBU DAN IONESCU

DIRECŢIA ECONOMICĂ ,

DIRECTIA PATRIMONIU, AVIZAT JURIDIC,

Atasament: Referat.pdf

1 cod FP 53-01,ver.1

ROMANIA APROBAT, JUDETUL TIMIS PRIMAR, MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA PATRIMONIU NICOLAE ROBU DP2012-6857/16.11.2012

R E F E R A T privind suplimentarea contributiei financiare din partea Municipiului Timişoara

catre C.S. Baschet Club Danzio Timisoara, pentru semestrul al II-lea al anului 2012

Prin H.C.L.M.T. nr.81/03.08.2012 s-a aprobat contractul de asociere intre Municipiul Timisoara si C.S.Baschet Club Danzio Timisoara si s-a acordat contributia financiara pentru sustinerea activitatii sportive pe semestrul II al anului 2012, in suma de 190.000 lei.

Prin Adresa cu nr. DP2012-6857/29.10.2012, C.S.Baschet Club Danzio Timisoara solicita suplimentarea contributiei financiare pe semestrul al II-lea al anului 2012, pe urmatoarele considerente: contributia financiara alocata de Municipiul Timisoara a fost sub valoarea solicitata la incheierea asocierii, fiind insuficienta pentru acoperirea cheltuielilor din turul editiei de campionat 2012-2013 a Diviziei A de baschet; clubul sportiv are inscrisa echipa si in campionatul national Under 23 ani, care se desfasoara pe turnee, din care pana la finele anului 2012 se vor desfasura trei turnee, care necesita perioade de deplasari de cite o saptamana.

Avand in vedere ca in acest moment, echipa BC Danzio are un parcurs sportiv foarte bun in turul Diviziei A, obtinand multe victorii in etapele consumate, care o claseaza pe locurile 4-5 calificabile pentru play-offul campionatului, si tinand cont de expunerea de motive a clubului, propunem suplimentarea contributiei financiare pe semestrul al II-lea cu suma de 60.000 lei, de la bugetul local din cap.67.02. "Cultură, recreere şi religie" (67.02.05.’’Servicii recreative şi sportive’’). Aceasta suma va fi utilizata in cadrul asocierii, pentru sustinerea activitatilor sportive desfasurate de catre echipa de senioare si echipa Under 23 ani, ale clubului sportiv. In bugetul local al Municipiului Timisoara pe anul 2012, aprobat prin H.C.L.M.T. nr.41/07.02.2012, s-a prevazut la cap. 67.02.05.01-Sport suma de 4.373.880 lei, suplimentata prin rectificarile de buget efectuate ulterior la valoarea totala de 10.832.610 lei. Din acest buget aprobat au fost angajate cotizatii anuale din asocieri si contributii financiare in cadrul contractelor de asociere in suma de 9.400.904. Rezulta ca pentru trimestrul al IV-lea a ramas disponibila o suma de 1.431.706 lei, din care propunem alocarea sumei de 60.000 lei, catre BC Danzio . Derularea asocierii si alocarea contributiei financiare se va realiza in baza contractului de asociere cadru completat printr-un act aditional, in conditiile respectarii prevederilor H.C.L.M.T. nr.81/2012. Drept pentru care propunem comisiilor de specialitate din Consiliul Local proiectul de hotarare anexat.

Viceprimar, Director Directia Economica, Responsabil Directia Patrimoniu, Dan Diaconu Smaranda Haracicu Martin Staia

Responsabil serviciul SAP-BS, Ioan Mihai Costa Avizat Juridic,