keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 270/04.12.2012 privind suplimentarea contributiei financiare din partea Municipiului Timişoara catre Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timisoara, pentru semestrul al II-lea al anului 2012

04.12.2012

Hotararea Consiliului Local 270/04.12.2012
privind suplimentarea contributiei financiare din partea Municipiului Timişoara catre Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timisoara, pentru semestrul al II-lea al anului 2012


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. DP 2012-7530/26.11.2012, al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având in vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.81/03.08.2012 - privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timişoara şi structuri sportive cu echipe de jocuri sportive si acordarea contributiei financiare pentru sustinerea activitatii sportive pe semestrul al II-lea al anului 2012;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.187/02.11.2012 - privind aprobarea contributiilor financiare din partea Municipiului Timişoara catre structuri sportive asociate, din bugetul activitatii sportive, aferent trimestrului al IV-lea al anului 2012, prin care s-a aprobat contributia financiara pe semestrul al II-lea catre Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timisoara;
Ţinând seama de Adresa cu nr. DP2012-7530/21.11.2012 depusa de Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timisoara;
In conformitate cu prevederile Legii 69/2000, a educaţiei fizice şi sportului, modificataă;
Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit. (b) si (e), alin. 6 lit. (a), pct. 6 si alin.7 lit. (a) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
In temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: (1) Se aproba suplimentarea contributiei financiare acordate in suma de 750.000 lei, pe semestrul al II-lea al anului 2012, din partea Municipiului Timisoara pentru Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timisoara, cu suma de 740.000 lei, de la bugetul local din cap.67.02. "Cultură, recreere şi religie" (67.02.05."Servicii recreative şi sportive");
(2) Contributia financiara aprobata pe anul 2012 este in suma totala de 1.490.000 lei;
(3) Contributia financiara aprobata va fi utilizata in cadrul asocierii, pentru sustinerea activitatilor sportive ale echipei de seniori Rugby Club Municipal Universitatea de Vest din Superliga Nationala, ale echipei de juniori in Campionatul Regional Transilvania si a Centrului de copii, in editia care se desfasoara pe parcursul anului 2012, conform calendarului intern si international al Federatiei Romane de Rugby, prevazute in Anexa 2 la contractul de asociere.

Art.2: Se aproba actul aditional nr.2 la contractul de asociere aprobat prin Hotărărea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.81/ 03.08.2012, conform Anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare;

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu, Direcţia Economică si Serviciul Audit Public Intern, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timisoara ;
- Mass-media locale.



Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Cod FP 63 –16, ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU- BAZE SPORTIVE SC2012-_______ /______.2012

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -408.300; internet: www.primariatm.ro

ANEXA la HCL nr.____ / ____.2012

ACT ADITIONAL nr.2 LA CONTRACTUL DE ASOCIERE Art.1. Prezentul act aditional se incheie intre : 1.1. MUNICIPIUL TIMISOARA, prin Consiliul Local al Municipiului Timisoara, reprezentat prin Primar- d-nul Nicolae Robu, cu sediul in Bv. C.D. Loga nr.1, cod fiscal nr.14756536, si 1.2. CLUB SPORTIV RUGBY CLUB MUNICIPAL UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, str. B-dul Parvan nr. 4, cod fiscal nr. 22181374, cont bancar nr. RO18BRDE360SV14685183600, deschis la BRD Timisoara, reprezentat prin d-nul Sorin Doda - in calitate de presedinte. Art.2.(1)Se aproba suplimentarea contributiei financiare acordate in suma de 750.000 lei, pe semestrul al II-lea al anului 2012, din partea Municipiului Timisoara pentru Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timisoara, cu suma de 740.000 lei, de la bugetul local din cap.67.02. "Cultură, recreere şi religie" (67.02.05.’’Servicii recreative şi sportive’’); (2) Contributia financiara aprobata pe anul 2012 este in suma totala de 1.490.000 lei; (3) Contributia financiara aprobata va fi utilizata in cadrul asocierii, pentru sustinerea activitatilor sportive ale echipei de seniori Rugby Club Municipal Universitatea de Vest din Superliga Nationala, ale echipei de juniori in Campionatul Regional Transilvania si a Centrului de copii , in editia care se desfasoara pe parcursul anului 2012, conform calendarului intern si international al Federatiei Romane de Rugby, prevazute in Anexa 2 la contractul de asociere. Art.3. Prezentul act aditional a fost incheiat in 4 exemplare, cate doua pentru fiecare parte contractanta. MUNICIPIUL TIMISOARA, C.S. Rugby Club Municipal U Vest, PRIMAR, PRESEDINTE,

NICOLAE ROBU SORIN DODA

DIRECŢIA ECONOMICĂ ,

DIRECTIA PATRIMONIU,

AVIZAT JURIDIC,

Atasament: Referat.pdf

1 cod FP 53-01,ver.1

ROMANIA APROBAT, JUDETUL TIMIS PRIMAR, MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA PATRIMONIU NICOLAE ROBU DP2012-7530/26.11.2012

R E F E R A T privind suplimentarea contributiei financiare din partea Municipiului Timişoara

catre Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timisoara, pentru semestrul al II-lea al anului 2012

Prin H.C.L.M.T. nr.81/03.08.2012 s-a aprobat contractul de asociere intre Municipiul

Timisoara si Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timisoara si s-a acordat contributia financiara pentru sustinerea activitatii sportive pe semestrul II al anului 2012, in suma de 400.000 lei. Prin HCLMT nr.187/02.11.2012 s-a suplimentat contributia financiara pe semestrul al II-lea cu suma de 350.000 lei.

Prin Adresa cu nr. DP2012-7530/21.11.2012, Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timisoara solicita suplimentarea contributiei financiare pe semestrul al II-lea al anului 2012, cu 800.000 lei, pe urmatoarele considerente: modul de desfasurare al campionatului Superligii si a fazei finale de play-off au determinat un numar mai mare de meciuri; echipa de seniori s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei; echipa fiind campioana nationala a Romaniei se pregateste pentru participarea in Campions Cup 2013; s-a marit numarul grupelor de copii si juniori ale clubului in anul 2012.

In consecinta, este necesara suplimentarea finantarii activitatii sectiilor clubului de rugby in anul 2012, pentru a crea premize favorabile parcursului sportiv din noua editie competitionala din anul sportiv 2013.

Avand in vedere expunerea de motive prezentata, propunem suplimentarea contributiei financiare pe semestrul al II-lea cu suma de 740.000 lei, de la bugetul local din cap.67.02. "Cultură, recreere şi religie" (67.02.05.’’Servicii recreative şi sportive’’). Aceasta suma va fi utilizata in cadrul asocierii, pentru sustinerea activitatilor sportive ale echipei de seniori Rugby Club Municipal Universitatea de Vest din Superliga Nationala, ale echipei de juniori in Campionatul Regional Transilvania si a Centrului de copii , in editia care se desfasoara pe parcursul anului 2012, conform calendarului intern si international al Federatiei Romane de Rugby, prevazute in Anexa 2 la contractul de asociere.

In bugetul local al Municipiului Timisoara pe anul 2012, aprobat prin H.C.L.M.T. nr.41/07.02.2012, s-a prevazut la cap. 67.02.05.01-Sport suma de 4.373.880 lei, suplimentata prin rectificarile de buget efectuate ulterior la valoarea totala de 11.332.610 lei. Din acest buget aprobat au fost angajate cotizatii anuale din asocieri, contributii financiare in cadrul contractelor de asociere si finantari pentru alte programe sportive in suma de 10.592.610 lei. Rezulta ca a ramas disponibila o suma de 740.000 lei, pe care o propunem ca suplimentare a contributiei financiare catre Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timisoara. Derularea asocierii si alocarea contributiei financiare se va realiza in baza contractului de asociere cadru completat printr-un act aditional, in conditiile respectarii prevederilor H.C.L.M.T. nr.81/2012. Drept pentru care propunem comisiilor de specialitate din Consiliul Local proiectul de hotarare anexat.

Viceprimar, Director Directia Economica, Responsabil Directia Patrimoniu, Dan Diaconu Smaranda Haracicu Martin Staia

Responsabil serviciul SAP-BS, Ioan Mihai Costa Avizat Juridic,