keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 401/31.10.2017 privind darea în administrare către Direcţia Poliţiei Locale, a imobilului-teren situat în Timişoara str. Renaşterii nr.28, înscris în C.F. nr.444784-Timişoara

31.10.2017

Hotararea Consiliului Local 401/31.10.2017
privind darea în administrare către Direcţia Poliţiei Locale, a imobilului-teren situat în Timişoara str. Renaşterii nr.28, înscris în C.F. nr.444784-Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu, privind oportunitatea proiectului de hotărâre, cu nr.SC2017-26572/25.10.2017;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2017-26572 din 25.10.2017 al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - Biroul Clădiri-Terenuri, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2017 - 26572/25.10.2017;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr.6908 din 24.10.2017 a Direcţiei Poliţiei Locale, înregistrată la noi cu nr.SC2017-26527 din 24.10.2017, prin care solicită atribuirea în administrare a imobilului-teren situat în str. Renaşterii nr.28, înscris în C.F. nr.444784-Timişoara.
În conformitate cu prevederile art.123 din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art.867, alin.(1) din Legea nr.287/2009 - privind Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă darea în administrare către Direcţia Poliţiei Locale, a imobilului-teren situat în Timişoara str. Renaşterii nr.28, înscris în C.F. nr.444784-Timişoara, în suprafaţă de 362 m.p., în vederea edificării unor construcţii.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - Biroul Clădiri - Terenuri şi Direcţia Ecomomică - Biroul Evidenţa Patrimoniului, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Poliţiei Locale ;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P.SECRETAR CAIUS ŞULI

Atasament: Expunere_motive.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI şi DOTĂRI DIVERSE BIROUL CLĂDIRI-TERENURI Nr. SC2017-26572 din 25.10.2017 EXPUNERE de MOTIVE, PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Privind darea în administrare către Direcția Poliției Locale, a imobilului-teren situat în Timișoara str. Renașterii nr.28, înscris în C.F. nr.444784-Timișoara

Prin Hotărârea nr.103 din 28.03.2006, Consiliul Local Timișoara, a fost atribuit în folosință

gratuită, imobilul-construcții din Timisoara str. Avram Imbroane nr.54 către Direcția Poliției Locale, pe o perioada de 10 ani, cu destinația de sediu.

Prin Hotărârea nr.60 din 01.03.2016, Consiliul Local Timișoara, a aprobat prelungirea atribuirii în folosință gratuită, către Direcția Poliției Locale, a imobilului-construcții menționat mai sus, pe o perioadă de 5 ani.

Prin Hotărârea nr.321 din 15.09.2017, Consiliul Local Timișoara, a aprobat dezmembrarea imobilului-teren înscris în C.F. nr.407468, situat în str. Renașterii nr.28, rezultând o parcela nouă, în suprafață de 362 m.p., înscrisă în C.F. nr.444784-Timișoara, aflată în vecinătatea imobilului-construcții, atribuit Direcției Poliției Locale, prin H.C.L. nr.103/2006, respectiv H.C.L. nr.60/2016.

Prin adresa nr.6908 din 24.10.2017, înregistrată la noi cu nr.SC2017-26527 din 24.10.2017, Direcția Poliției Locale, solicită atribuirea în administrare a imobilului-teren menționat mai sus, în vederea edificării unor contrucții, Totodată menționează că, în prezent, imobilul – teren menționat, este folosit de către direcție, drept curte operativă pentru parcarea autovehiculelor.

Conform prevederilor art. 123 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale-republicată, ”Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca, bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local sau judeţean, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate”.

Conform prevederilor art.867, alin.1, din Legea nr.287/2009 – privind Codul Civil, ”Dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean sau, după caz, a consiliului local”.

Conform prevederilor art.36, alin.2, lit.c din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale- republicată, ”Consiliul Local exercită atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului.”

Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm oportun, iniţierea unui proiect de hotărâre, privind darea în administrare către Direcția Poliției Locale – Timișoara, a imobilului-teren situat în Timișoara str. Renașterii nr.28, înscris în C.F. nr.444784-Timișoara, în suprafață de 362 m.p., în vederea edificării unor construcții.

PRIMAR, DIRECTOR,

Nicolae Robu Mihai Boncea

Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: Raport_specialitate.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI şi DOTĂRI DIVERSE BIROUL CLĂDIRI-TERENURI Nr. SC2017-26572 din 25.10.2017 RAPORT de SPECIALITATE,

privind darea în administrare către Direcția Poliției Locale, a imobilului-teren situat în Timișoara str. Renașterii nr.28, înscris în C.F. nr.444784-Timișoara

Prin Hotărârea nr.103 din 28.03.2006, Consiliul Local Timișoara, a fost atribuit în folosință gratuită, imobilul-construcții din Timisoara str. Avram Imbroane nr.54 către Direcția Poliției Locale, pe o perioada de 10 ani, cu destinația de sediu.

Prin Hotărârea nr.60 din 01.03.2016, Consiliul Local Timișoara, a aprobat prelungirea atribuirii în folosință gratuită, către Direcția Poliției Locale, a imobilului-construcții menționat mai sus, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 29.03.2016.

Prin Hotărârea nr.321 din 15.09.2017, Consiliul Local Timișoara, a aprobat dezmembrarea imobilului-teren înscris în C.F. nr.407468, situat în str. Renașterii nr.28, rezultând o parcela nouă, în suprafață de 362 m.p., înscrisă în C.F. nr.444784-Timișoara, aflată în vecinătatea imobilului-construcții, atribuit Direcției Poliției Locale, prin H.C.L. nr.103/2006, respectiv H.C.L. nr.60/2016.

Prin adresa nr.6908 din 24.10.2017, înregistrată la noi cu nr.SC2017-26527 din 24.10.2017, Direcția Poliției Locale, solicită atribuirea în administrare a imobilului-teren menționat mai sus, în vederea edificării unor contrucții, Totodată menționează că, în prezent, imobilul – teren menționat, este folosit de către direcție, drept curte operativă pentru parcarea autovehiculelor.

Conform prevederilor art. 123 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale-republicată, ”Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca, bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de interes local sau judeţean, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate”.

Conform prevederilor art.867, alin.1, din Legea nr.287/2009 – privind Codul Civil, ”Dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean sau, după caz, a consiliului local”.

Conform prevederilor art.36, alin.2, lit.c din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale- republicată, ”Consiliul Local exercită atribuții privind administrarea domeniului public și privat al comunei, orașului sau municipiului.”

Având în vedere cele menţionate mai sus, înaintăm spre dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, proiectul de hotărâre, privind darea în administrare către Direcția Poliției Locale – Timișoara, a imobilului-teren situat în Timișoara str. Renașterii nr.28, înscris în C.F. nr.444784- Timișoara, în suprafață de 362 m.p, în vederea edificării unor construcții.

DIRECTOR, ŞEF BIROU, Mihai Boncea Călin-Nicuşor Pîrva CONSILIER, Ilie Dumbravă

Cod FO 53-01, Ver.1