keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 593/09.12.2014 privind aprobarea dobândirii dreptului de proprietate asupra unor imobile afectate de investiţia de utilitate publică locală denumită Inel I de circulaţie, prin expropriere şi abrogarea parţială a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 205/23.11.2012 şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 293/18.12.2012

09.12.2014

Hotararea Consiliului Local 593/09.12.2014
privind aprobarea dobândirii dreptului de proprietate asupra unor imobile afectate de investiţia de utilitate publică locală denumită Inel I de circulaţie, prin expropriere şi abrogarea parţială a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 205/23.11.2012 şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 293/18.12.2012


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-032812/05.12.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu,Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 205/23.11.2012 pentru aprobarea negocierii privind schimbul de imobile între Municipiul Timişoara, pe de o parte şi SC Al Fer Crom Design SRL şi SC Art SRL, pe de altă parte;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 293/18.12.2012 pentru însusirea protocolului privind schimbul de imobile între Municipiul Timisoara, pe de o parte si SC Art SRL si SC Al Fer Crom Design SRL pe de altă parte si aprobarea schimbului între Municipiul Timisoara, pe de o parte si SC Art SRL si SC Al Fer Crom Design SRL pe de altă parte, precum si pentru eliberarea spaţiului suprateran afectat de construcţia de sticlă cunoscută sub denumirea de "Acvariu";
Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 128/26.02.2013 -privind aprobarea Studiului " Reorganizarea circulaţiei rutiere pe inelul I de circulaţie şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de trasport public";
În temeiul Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se abrogă toate prevederile referitoare la încheierea unui contract de schimb între Municipiul Timişoara şi SC Al Fer Crom Design SRL prevăzute în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 205/23.11.2012 pentru aprobarea negocierii privind schimbul de imobile între Municipiul Timişoara, pe de o parte şi SC Al Fer Crom Design SRL şi SC Art SRL, pe de altă parte şi în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 293/18.12.2012 pentru însusirea protocolului privind schimbul de imobile între Municipiul Timisoara, pe de o parte si SC Art SRL si SC Al Fer Crom Design SRL pe de altă parte si aprobarea schimbului între Municipiul Timisoara, pe de o parte si SC Art SRL si SC Al Fer Crom Design SRL pe de altă parte.

Art.2: Se aprobă dobândirea dreptului de proprietate asupra imobilelor identificate ca SAD1, SAD 2 şi SAD 3A, înscris în CF identificator unic nr. 403660-C1-U2, C1-U3 proprietatea SC Al Fer Crom Design SRL afectate de investiţia de utilitate publică locală denumită Inel I centură, prin expropriere.

Art.3: Preţul oferit pentru spaţiile menţionate la art. 2 este de 118.319 euro fără TVA, stabilit prin raportul de evaluare întocmit de SC Consultim SA şi reconsiderat în urma Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 205/23.11.2012.

Art. 4: Celelalte dispoziţii ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 205/23.11.2012 şi Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 293/18.12.2012 rămân neschimbate.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- SC Al Fer Crom Design SRL;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA Aprobat, DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE PRIMAR BIROUL TERENURI NR.SC2014-032812/05.12.2014 NICOLAE ROBU

REFERAT privind aprobarea dobândirii dreptului de proprietate asupra unor imobilele

afectate de investiţia de utilitate publică locală denumită Inel I de circulaţie, prin expropriere şi abrogarea parţială a HCLMT nr. 205/23.11.2012 şi HCLMT nr. 293/18.12.2012.

Prin Hotărîrea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 205/23.11.2012 pentru aprobarea negocierii privind schimbul de imobile între Municipiul Timişoara, pe de o parte şi SC Al Fer Crom Design SRL şi SC Art SRL, pe de altă parte şi Hotărîrea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 293/18.12.2012 pentru însusirea protocolului privind schimbul de imobile între Municipiul Timisoara, pe de o parte si SC Art SRL si SC Al Fer Crom Design SRL pe de altã parte si aprobarea schimbului între Municipiul Timisoara, pe de o parte si SC Art SRL si SC Al Fer Crom Design SRL pe de altã parte, precum si pentru eliberarea spaţiului suprateran afectat de construcţia de sticlã cunoscutã sub denumirea de „Acvariu” au fost aprobate condiţiile şi modul de dobândire în proprietatea Municipiului Timişoara a subpasajului situat în Piaţa Huniade din Timişoara, în scopul reorganizării circulaţiei rutiere pe INELUL I de circulaţie. În scopul punerii în aplicare a celor două hotărâri mai sus menţionate, unul dintre terenurile negociate a făcut obiectul unor solicitări repetate către Guvernul României prin Ministerul Finanţelor Publice, de trecere în proprietatea Municipiului Tumişoara.

Întrucît nici până în prezent Guvernul României nu a emis Hotărâre de Guvern privind atestarea acestui teren în proprietatea Municipiului Timişoara, iar prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 128/26.02.2013 a fost aprobat Studiul privind “Reorganizarea circulaţiei Rutiere pe inelul I de circulaţie şi reproiectarea infrastructurii rutiere şi de transport public”, conform căruia, sunt afectate şi SAD 1, SAD 2 şi SAD 3A, înscris în CF identificator unic nr. 403660-C1-U2, C1-U3,

Propunem: Emiterea unei hotărâri de consiliu local, prin care să se aprobe dobândirea dreptului de proprietate asupra imobilelor identificate ca SAD 1, SAD 2 şi SAD 3A, înscris în CF identificator unic nr. 403660-C1- U2, C1-U3 proprietatea SC Al Fer Crom Design SRL afectate de investiţia de utilitate publică locală denumită Inel I centură, prin expropriere, la preţul de 118.319 euro fără TVA, stabilit prin raportul de evaluare întocmit de SC Consultim SA şi reconsiderat în urma Hotărîrii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 205/23.11.2012 pentru aprobarea negocierii privind schimbul de imobile între Municipiul Timişoara, pe de o parte şi SC Al Fer Crom Design SRL şi SC Art SRL, pe de altă parte şi totodată, abrogarea tuturor prevederilor referitoare la încheierea unui contract de schimb între Municipiul Timişoara şi SC Al Fer Crom Design SRL prevăzute în Hotărîrea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 205/23.11.2012 pentru aprobarea negocierii privind schimbul de imobile între Municipiul Timişoara, pe de o parte şi SC Al Fer Crom Design SRL şi SC Art SRL, pe de altă parte şi în Hotărîrea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 293/18.12.2012 pentru însusirea protocolului privind schimbul de imobile între Municipiul Timisoara, pe de o parte si SC Art SRL si SC Al Fer Crom Design SRL pe de altã parte si aprobarea schimbului între Municipiul Timisoara, pe de o parte si SC Art SRL si SC Al Fer Crom Design SRL pe de altã parte. Celelalte dispoziţii ale HCLMT nr. 205/23.11.2012 şi HCLMT nr. 293/18.12.2012 rămîn neschimbate.

Director, Secretar, D.C.T.D.D. Laura Koszegi Ioan Cojocari

Şef Birou Terenuri, Direcţia Tehnică, Călin Nicuşor Pîrva Culiţă Chiş

SERVICIUL JURIDIC, Cod FP 53-01, Ver.2