keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 556/16.12.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate"Modernizarea Parcului Vasile Pârvan"

16.12.2008

Hotararea Consiliului Local 556/16.12.2008
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate"Modernizarea Parcului Vasile Pârvan"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2008 - 27588 / 03.12.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome, societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială,turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2, lit.(c), alin. 4 litera (d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea Parcului Vasile Pârvan" din municipiul Timişoara conform Devizului general întocmit de SC ATELIER FOAIE VERDE SRL Stoeneşti, Jud. Argeş, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

In mii lei/mii euro la cursul 3.7522 leifeuro din data de 11/18/2008 DEVIZUL GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii: Modernizarea Parcului Vasile Parvan Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor Valoare (fara TVA) TVA crt. Mii lei Mii euro Mii lei 1 2 3 4 5 CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0.00 12 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0.00 13 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la 0,00 0,00 0.00 starea initiala TOTAL CAPITOLUL 1 0.00 0.00 0.00 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 0,00 0,00 0.00 obiectivului TOTAL CAPITOLUL 2 0.00 0.00 0.00 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.1 Studii teren 0,00 0,00 0.00 32 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 1,21 0,32 023 33 Proiectare si inginerie 59,92 15,97 11.38 34 Organizarea procedurilor de achizitie 1,00 0,27 0.19 35 Consultanta 0,00 0,00 0.00 36 Asistenta tehnica 0,00 0,00 0.00 TOTAL CAPITOLUL 3 62.13 16.56 11.80 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 41 Constructii si instalatii 3.906,66 1.041,17 14227 42 Montaj utilaj tehnologic 0,00 0,00 0.00 43 Utilaje, echipamente tehnologice, si functionale cu 0,00 0,00 0.00 montaj 44 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0.00 45 Dotari 0,00 0,00 0.00 46 Active necorporale 0,00 0,00 0.00 TOTAL CAPITOLUL 4 3,906.66 1,041.17 142.21 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 51 Organizare de santier 136,73 36,44 25.98 5.1.1 | Lucrari de constructii pentru organizarea santierului 97,67 26,03 18.56 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizarii santierului 39,07 10,41 71.42 52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 117,20 31,23 2227 5.2.1 | Comisioane, taxe si cote legale 58,60 15,62 11.13 5.2.2 Costul creditului 58,60 15,62 0.00 53 Cheltuieli diverse si neprevazute 198,44 52,89 37.70 TOTAL CAPITOLUL 5 452.37 120.56 85.95 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 6,10 1,63 1.16 62 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0.00 TOTAL CAPITOLUL 6 6.10 1.63 1.16 DEVIZUL GENERAL: Modernizarea Parcului Vasile Parvan 1 2 3 4 5 TOTAL GENERAL: 4.427,27 1.179,91 841.18 din care: C+M 3.906,66 1.041,17 142.27 Conform H.G. nr. 28 din 2008 Valoare (inclusiv TVA) Mii lei 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.44 71.30 1.19 0.00 0.00 73.93 4,648.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,648.93 182.71 116.22 46.49 139.47 69.73 58.60 236.14, 538.32 7.26 0.00 1.26 6 5,268.45 4,648.93 Mii euro 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 19.00 0.32 0.00 0.00 19.70 1,238.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,238.99 43.36 30.97 12.39 37.17 18.58 15.62 62.93 143.47 1.93 0.00 1.93 7 1,404.10 1,238.99

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA NR. SC 2008-27588 / 03.12.2008

REFERAT

Având în vedere Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane, prin care autorităţile publice locale au obligaţia să asigure integritatea, refacerea, îngrijirea, protecţia şi conservarea spaţiilor verzi pentru menţinerea biodiversităţii lor, să elaboreze şi să aplice un complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea spaţiilor verzi în starea corespunzătoare funcţiilor lor şi să asigure finanţarea materialului dendrofloricol şi a lucrărilor aferente necesare pentru amenajare şi regenerarea vegetaţiei în spaţiile verzi;

Primăria Municipiului Timişoara a întocmit în cursul lunii iulie 2008 Studiul de Fezabilitate pentru Modernizarea Parcului Vasile Pârvan Timişoara, realizat de SC ATELIER FOAIE VERDE SRL Stoeneşti, Jud. Argeş.

Parcul Vasile Pârvan este situat pe malul stâng al canalului Bega, între podul “Dacilor”, podul “Michelangelo” şi bazele sportive de pe malul Begăi. Are forma unei fâşii neregulate între Bega şi bulevardul Vasile Pârvan.

Suprafata parcului este de 59.900 mp. La ora actuală aleile sunt deteriorate datorită creşterii rădăcinilor arborilor, sistemul de

iluminat în parc este inexistent, de asemenea este necesară instalarea unui sistem de irigare computerizat.

PROPUNEM:

Având în vedere starea actuală a zonei verzi, propunem comisiilor de specialitate

aprobarea Studiului de Fezabilitate Modernizare Parcul Parcului Vasile Pârvan Timişoara în valoare de 5.268.45,00 lei conform Devizului general întocmit de SC ATELIER FOAIE VERDE SRL Stoeneşti, Jud. Argeş.

VICEPRIMAR ADRIAN ORZA

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, ŞEF SERVICIU SPAŢII VERZI, VASILE CIUPA DIANA MIHAELA NICA

CONSILIER Avizat juridic DANIELA BURTIC Red. DB, Dact. DB Cod F P53-01, Ver. 1