keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 555/16.12.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zone verzi de pe strada Eternităţii Timişoara"

16.12.2008

Hotararea Consiliului Local 555/16.12.2008
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zone verzi de pe strada Eternităţii Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2008 - 27018 / 26.11.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome, societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.(c) şi alin. 4 lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare zone verzi de pe strada Eternităţii" din municipiul Timişoara conform Devizului general întocmit de S.C. GREEN PROJECT S.R.L. Iaşi cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării investitiei "Amenajare zone verzi de pe strada Eternitatii“ Timişoara În RON/EUR la cursul 3,62 RON/EUR din data de 6.06.2008 1.1 |Obținerea terenului 1.2 [Amenajarea terenului Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la 1.3 [starea inițială TOTAL CAPITOLUL 1 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului ITOTAL CAPITOLUL 2 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistență tehnică 3.1 [Studii de teren Taxe pentru obținerea de avize , acorduri şi 3.2 |autorizații 3.3 |Proiectare şi inginerie Organizarea procedurilor de achiziţie Consultanţă [3.6 [Asistenţă tehnică [TOTAL CAPITOLUL 3 Cai de acces 210.55 58.16 Amenajare peisagera 635.89) 175.66 [Sistem de irigare autornatizat 17785| 49.13 'OTAL CAPITOLUL 4 |_1024.29| 282.95 5.1.1. Lucrări de construcţii 20.49 FE TE + 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului a e Comisioane, cote, taxe, costul creditului Cheltuieli diverse şi neprevăzute E N E 76.82 21.22 0.00, 0.00, 0.00 1118.72 intocmit, ac Simona Waszkiewirz Filioreanii An Dinl lon Waszkiewirz Filioreanit

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA NR.

REFERAT

Având în vedere Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane, prin care autorităţile publice locale au obligaţia să asigure integritatea, refacerea, îngrijirea, protecţia şi conservarea spaţiilor verzi pentru menţinerea biodiversităţii lor, să elaboreze şi să aplice un complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea spaţiilor verzi în starea corespunzătoare funcţiilor lor şi să asigure finanţarea materialului dendrofloricol şi a lucrărilor aferente necesare pentru amenajare şi regenerarea vegetaţiei în spaţiile verzi;

Primăria Municipiului Timişoara a întocmit în cursul lunii iulie 2008 Studiul de Fezabilitate pentru Amenajare zone verzi de pe strada Eternităţii Timişoara, realizat de SC GREEN PROJECT SRL Iaşi.

Strada Eternităţii face parte din cartierul Steaua şi se întinde de la Calea Şagului până la strada Luceafărului.

Suprafaţa totală de amenajat este de 8354 mp din care:de zonă verde supusă amenajării este de 4663 mp, trotuare 3691, se plantează 2694 arbori şi arbuşti.

La ora actuală trotuarele sunt deteriorate datorită creşterii rădăcinilor arborilor, de asemenea este necesară instalarea unui sistem de irigare computerizat şi cişmele cu apă pentru băut. Vegetaţia este depreciată din punct de vedere estetic, plantările propuse vor crea o perdea de protecţie verde.

PROPUNEM:

Având în vedere starea actuală a zonei verzi, propunem comisiilor de specialitate

aprobarea Studiului de Fezabilitate Amenajare zone verzi de pe strada Eternităţii Timişoara în valoare de 1.118.720 lei conform Devizului general întocmit de SC GREEN PROJECT SRL Iaşi.

VICEPRIMAR ADRIAN ORZA

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, ŞEF SERVICIU SPAŢII VERZI, VASILE CIUPA DIANA MIHAELA NICA

CONSILIER Avizat juridic, DANIELA BURTIC Red. DB, Dact. DB Cod F P53-01, Ver. 1