keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 552/16.12.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zonă verde Zona Dâmboviţei-Ion Barac"

16.12.2008

Hotararea Consiliului Local 552/16.12.2008
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zonă verde Zona Dâmboviţei-Ion Barac"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2008 - 27019 / 26.11.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome, societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2, lit.(c) , alin. 4 lit. (d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare zone verzi din zona Dâmboviţei - Ion Barac" din municipiul Timişoara conform Devizului general întocmit de SC GREEN PROJECT SRL Iaşi cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciul Audit Public Intern;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizării investitiei "Amenajare zona verde zona Dâmboviţei- lon Barac" Timişoara În RON/EUR la cursul 3,56 RON/EUR din data de 4.09.2008 E a E PETE FE ERE pp ct e a E E (CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 11 |Obținerea terenului o o[ = 0 0 1.2 |Amenajarea terenului 0 ol 0 0 0 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea inițială o 0 0 0 [TOTAL CAPITOLUL 1, 0 o[ 0 0) 0| (CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului TOTAL CAPITOLUL 2 TIE o o[ o CI (CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică Studii de teren CTE a 2.85 Taxe pentru obţinerea de avize , acorduri şi 3.2 |autorizații 13 0 0.25 0.43| 3.3 |Proiectare şi inginerie 96 27 18.25| 32.09| 3.4 |Organizarea procedurilor de achiziție 21 0 0.21] 0.37 [Consultanţă 38 1 73 12.84| 3.6 |Asistenţă tehnică 0 0 0 0.00| [TOTAL CAPITOLUL 3 152 43| 28.85 SE 50.74 (CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 4.1 [Mobilier urban 642 215 Amenajare peisagera 954 319, 4.3 |Sistem de irigare automatizat 324| 108 TOTAL CAPITOLUL 4 1920| 641.85| (CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.1 |Organizare de şantier [5.1.1. Lucrări de construcții 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 11] 3.21 (Comisioane, cote, taxe, costul creditului o] 0.00| [5.3 [cheltuieli diverse şi neprevăzute 114 32.09 [TOTAL CAPITOL 5 | 144| 171 48.14 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar Pregătirea personalului de exploatare 6.2 |Probe tehnologice şi teste |TOTAL GENERAL Din care C+M Intocmit, e Verificat, ec. Simona Waszkiewicz Filioreanu ec. Dipl. lon Waszkiewicz Filioreanu

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA NR.

REFERAT

Având în vedere Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane, prin care autorităţile publice locale au obligaţia să asigure integritatea, refacerea, îngrijirea, protecţia şi conservarea spaţiilor verzi pentru menţinerea biodiversităţii lor, să elaboreze şi să aplice un complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea spaţiilor verzi în starea corespunzătoare funcţiilor lor şi să asigure finanţarea materialului dendrofloricol şi a lucrărilor aferente necesare pentru amenajare şi regenerarea vegetaţiei în spaţiile verzi;

Primăria Municipiului Timişoara a întocmit în cursul lunii iulie 2008 Studiul de Fezabilitate pentru Amenajare zone verzi din zona Dâmboviţei – Ion Barac Timişoara, realizat de SC GREEN PROJECT SRL Iaşi.

Zona Dâmboviţei – Ion Barac se întinde de la Calea Şagului până la Ion Barac. Suprafaţa de zonă verde supusă amenajării este de 9584 mp, din care suprafaţă

gazonată 9083 mp, se plantează 6553 bucăţi arbori şi arbuşti, se amplasează 105 bănci şi 105 coşuri de gunoi etc.

La ora actuală trotuarele sunt deteriorate datorită creşterii rădăcinilor arborilor, este necesară instalarea unui sistem de irigare computerizat şi cişmele cu apă pentru băut. Vegetaţia este depreciată din punct de vedere estetic, plantările propuse vor crea o perdea de protecţie verde.

PROPUNEM:

Având în vedere starea actuală a zonei verzi, propunem comisiilor de specialitate

aprobarea Studiului de Fezabilitate Amenajare zone verzi din zona Dâmboviţei – Ion Barac Timişoara în valoare de 2.637.000 lei inclusiv TVA conform Devizului general întocmit de SC GREEN PROJECT SRL Iaşi.

VICEPRIMAR ADRIAN ORZA

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, ŞEF SERVICIU SPAŢII VERZI, VASILE CIUPA DIANA MIHAELA NICA

CONSILIER Avizat juridic DANIELA BURTIC Red. DB, Dact. DB Cod F P53-01, Ver. 1