keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 299/15.05.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire locuinţe, spaţii comerciale şi spaţii cu altă destinaţie, str. Demetriade nr. 1

15.05.2008

Hotararea Consiliului Local 299/15.05.2008
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Construire locuinţe, spaţii comerciale şi spaţii cu altă destinaţie, str. Demetriade nr. 1


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22008-002418/21.04.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
Având în vedere Raportul de Avizare Favorabil nr. 11/PV-14.04.2008 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism şi Avizul Consiliului Judeţean Timiş nr. 37/09.04.2008.
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locala, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Construire locuinţe, spaţii comerciale şi spaţii cu altă destinaţie, str. Demetriade nr. 1 Timisoara, având ca beneficiar pe S.C. SAIF TIM S.A, întocmit conform Proiectului nr. 1204.02.01/2007, realizat de S.C. SUBCONTROL S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de 2S+P+7E+4Er, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift conform "Normativului privind proiectarea clădirilor de locuinţe", aprobat cu ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997, acces auto conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. TH2007 - 003507/26.07.2007, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 30%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 3, spaţii verzi propuse de 50% din suprafaţa totală a parcelei.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal - Construire locuinţe, spaţii comerciale şi spaţii cu altă destinaţie, str. Demetriade nr. 1 Timisoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 111139, nr. cad. 1720/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2 teren cu construcţii în suprafaţă de 6807 mp, fiind proprietatea S.C. SAIF TIM S.A.

Art.4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal - Construire locuinţe, spaţii comerciale şi spaţii cu altă destinaţie, str. Demetriade nr. 1 Timisoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
-Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
-Beneficiarului S.C. SAIF TIM S.A.;
-Proiectantului S.C. SUBCONTROL S.R.L.;
-Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PAVEL ŢEPENEU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: 007-studiu_cvartal_extins.pdf

Atasament: 003-reglementari.pdf

100,00

30.00

10, 01

14 ,0

0

76,33

16,38

10 ,00

25 , 0

0

10,00

14 ,0

0

55/1

53

55/2

57 57

59/1 59/2

punct termic

Bloc B1

65

67

Bloc 2

1 S T R . A L B I N E L O R

3

5

2

4

6

8

51

47

49A

49

51

2

STR. DIVIZIA 9 CAVALERIE

ST R.

AR IST

IDE D

EM ET

RIA DE

(pr opu

sa 4

ben zi)

alin i ament strad al p ro p us

Zo na

sig ura

nt a CF

R 3 0m

Zo na

pro te c

ti e CF

R 1 00m

Strada noua propusa

aprobata prin P UZ conf . HCL 88/2004

10 ,0 0

nr.top.1720/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2 S=6807mp

2S+P+7E+4Er

data:

nume:

sef proiect:

specificatie: semnatura:

proiectat:

desenat:

scara:

sc PLANCONTROL srl RO18220238; J35/3973/2005 004.0356.101124 secretari at@ subcontrol. ro FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara

Planurile au fost redactate pe o ridicare topografica realizata in STEREO 70

arh. Radu D. Radoslav

coordonator: arh. Luminita Donici

NOTA

sc SUBCONTROL srl RO 7705858; J35/929 /1995 004.0356.101125 secretariat@subcontro l.ro FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara

sef de proiect: Ruxandra Radoslav

titlu plansa: nr.plansa:

beneficiar: nr. proiect:

faza: CONSTRUIRE LOCUINTE CU SPATII COMERCIALE SI SPATII CU ALTE DESTINATIE

REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE

1204.02.1

titlu proiect:

P.U.Z.

03-A

arh. Daniel Tellman

PUZ CONSTRUIRE LOCUINTE CU SPATII COMERCIALE SI SPATII CU ALTE DESTINATIE REGLEMENTARI URBANISTICE - ZONIFICARE

N

Dale inerbate, zona verde si carosabil

Drumuri/ Teren pentru drumuri

LEGENDA Zona verde propusa

Zona studiata

arh. Radu D. Radoslav

Limita conform CF

sc SAIFTIM s.a.

mar 2008

Zona protectie CFR 100m

1:750

Zona siguranta CFR 30m

Regim de inaltimeS+P+15+Er

Strada noua propusa

Zona pentru locuinte si functiuni complementare

Interdictie temporara de construire, pana la PUZ

Atasament: 004-mobilare.pdf

10, 01

14 ,0

0

76,33

16 ,9

7

19 ,3

9

17,00 2 4,

00

84,00

78,00

17 , 0

0 11

,0 0

18,38

14 ,2

8

5, 70

3,82

1, 65

39 ,5

4

38,73

32,84

30 ,3

8

30,95

10, 39

45,67

29,47

5,66 16,83

30,88

66,91

14 ,0

0

1.164 m 2

1.734 m 2

408 m2

55/1

53

55/2

57 57

59/1 59/2

punct termic

Bloc B1

65

67

Bloc 2

1 S T R . A L B I N E L O R

3

5

2

4

6

8

51

47

49A

49

51

STR. DIVIZIA 9 CAVALERIE

h cornisa= 25m

h co rnisa= 32m

h cornisa= 39m

ST R.

AR IST

IDE D

EM ET

RIA DE

(pr opu

sa 4

ben zi)

2S+P+7

2S+P+9

2S+P+11

Strada noua propusa

aprobata prin P UZ conf . HCL 88/2004

90.851

91.06

91.36

91.36

91.39 91.3591.35

91.36 91.39

91.43

91.23

91.20 91.1991.19

91.63

91.58 91.60

91.60

91.63 91.64

91.25 91.35

91.2191.21

91.0491.04

91.22

90.98

90.94 90.85

90.86

90.92 90.99

90.99

90.99

91.03

90.95

91.09

90.97

91.1991.25

91.2191.21

91.3491.33 91.24

91.10

91.34

91.02

91.29

91.26

91.36

91.19

91.19

91.20

91.18

91.19

90.81

90.86

90.92

90.9790.97

90.92

90.28

90.44 91.17

91.05

89.64

90.46

91.40

91.29

91.4691.4791.47

91.41

91.36 91.34

91.30

91.3391.33

91.41 91.41

91.31

91.39 91.41

91.1591.29

V

91.03

V

91.04

91.4491.43

91.1291.25

91.03 91.19

91.35

V

91.03

91.05

91.22

91.20 91.10 91.20

91.26

91.35 91.34

91.4091.40

91.3991.39 91.25

91.25

91.1091.10 91.12

A

90.81

91.16 91.17

91.06

90.97 91.20

91.14 91.1291.12

91.24

91.09

V

91.12 91.10

91.0691.24 A

90.99 91.1291.12 A

90.88 91.0891.08

91.31 91.32

C

91.25

91.10

T

91.08

90.82

91.0591.05

90.9091.08

90.95

90.87

90.88

90.92 91.05

90.92

90.7490.95

90.84

90.82

91.00

90.8490.84

C 90.55

90.8490.8490.84

91.02

90.8790.87 90.96

90.8290.82

90.52

90.8190.81 90.68

90.62 90.62

90.6090.6790.67

90.8090.80

90.82

90.77

A 90.83

90.8290.82

90.61

90.8090.80

90.7590.75

90.79

90.77 90.62

90.7690.76

90.86

90.66 90.91

90.84

90.75 90.96

91.04 90.82

91.10

90.87 91.09

91.09

C

91.08

V

90.76

C

91.09

V

91.07

V

91.04

90.94 91.10

90.89

90.80

91.16

V

91.08

91.08

91.1291.12

V

90.80 90.7990.79

90.9590.95 90.9990.99

90.9291.11

90.68

90.69

91.05

90.8591.02

90.79 91.09 90.99

91.06

90.8791.04

91.03 91.03

C

90.95

91.10

90.87

V

90.95

V

90.91

91.17

91.2791.27

91.1891.18 91.15

91.07

91.10

91.06 91.07

90.8990.8990.9290.92

91.0591.0591.05

91.0691.06

91.1091.10

91.0791.0791.07 90.8790.87

V

91.04 90.6090.60

90.64 90.7290.72

90.8390.83 91.0191.0191.0191.01

V

90.9690.96 V

91.09 90.69

V

91.06

91.00

91.16

90.96 91.13 90.97 90.94

91.08 91.0991.21

91.2491.2491.24

91.18

90.8191.06

90.9691.08

91.1591.15

90.9590.9590.95

91.2091.20

91.1791.17

91.00

91.07

91.16

91.04

A

91.16

91.10

91.21 91.2891.28

91.24

90.92

91.2191.21 91.0091.0091.1691.16

91.08

91.09

91.10 91.11

90.9690.90

91.15 91.05

91.2191.17

91.28

91.02

91.76

91.4891.48

90.95

90.95

90.93

90.75

90.86

90.89

91.0391.03

90.79

90.98

90.83

90.94

90.79

90.65

90.67

90.28

90.30 90.34

90.29

90.42

90.62

90.42

90.38

90.38

90.36

93.62

92.95

91.03

91.07 91.13

90.93

A 90.24

90.54

90.8290.82 90.84

90.56 90.59

90.40 90.3690.36

90.55

90.46

90.66

92.69

94.60

92.42

92.85 91.70

92.59

92.73

92.45

90.8390.83

90.83

90.2690.24

89.82 89.8590.83

90.8590.85

90.99

91.00

91.0791.75

90.96

91.01 91.00

91.05 91.79

91.80

91.06 91.80

91.00

91.8091.79 91.07

91.80

91.45

90.7190.71

91.38 91.26

91.37

90.55

90.80

90.75 90.76 90.72

90.71

91.28 90.59

91.5591.3890.61 95.0595.05

90.8390.96

90.8490.88

90.8390.94

90.82

90.80

90.79

90.79 90.79

90.81

90.7490.86 90.70

90.75 90.77

90.80 90.81

91.21 91.1491.14

C

90.85

C

90.76

C

90.71

90.68

90.70

90.66 90.64 90.69

90.6690.63

90.66

90.65 90.65

90.6990.76

90.8290.82

90.60 90.64 90.69

90.75 90.72

91.06 90.69

91.38

91.20 91.33 90.5491.07

90.65 90.6690.52 90.98

91.84

90.45 90.60

91.32

90.58 90.47

90.96

91.07 91.24

T

90.89

90.9590.82

90.99 91.29

91.04

91.35

91.05

91.46

91.00

91.48

91.22

90.84

91.35

90.82

91.33

90.82 90.83

91.41

91.36

91.2891.28 91.33

91.3191.31

91.35

91.34

91.3091.30 91.23

91.48

90.93

T

91.27

90.79 90.75

90.61 90.76

90.76

90.75

90.83 90.93

90.84 90.89

90.80 90.85

90.89

90.9091.14

91.36 91.09

90.94 90.96C

90.95 90.88 90.84 90.78

A 91.03

90.77

90.84

90.9890.97

90.67

90.77 90.87

91.17

90.69 90.84

91.63

90.8590.90

91.66

90.58

91.50

90.58

90.70

91.15

91.47 91.33

91.41

91.39

91.60 91.57

91.59

91.16

C

91.01

91.10

90.95 90.99

90.79 90.92

C91.44

91.63

91.0591.07

91.1391.19 91.1691.26

V

91.29 91.34

91.35 91.5091.5091.50

91.5091.50 V

91.35

V

91.30

V

91.36

C

90.96

90.69

V

91.34

90.80 90.99

91.03 91.14

91.2691.26

91.4991.55

91.48

V

91.35

91.06 90.90 91.01

91.09 91.1791.17

91.25

V

91.38

91.50

91.44

91.48

91.4691.46 91.47 91.4491.44

V

91.37

91.4891.48 91.4791.47

91.17 91.29

91.0791.07

91.07

C

90.93

90.92 91.00

V

91.39

V

91.35

V

91.34

V

91.37

91.0091.02 91.0991.09

91.17 91.29

91.30

91.4191.4191.41

91.3591.3591.35 91.41

91.13

90.99 91.15

T 91.05

90.98 90.85 90.91

20 78

00

4808 50

20 78

00

48080 0

20 79

00

48 0850

20 79

50

480 900

20 79

50

480 950

20 79

50

481 000

20 7

90 0

48 105 0

20 78

50

48105 0

20 78

0 0

4810 50

20 78

0 0

4810 00

20 77

5 0

481 000

20 77

5 0

480 950

20 77

5 0

4809 00

20 78

00

4809 00

20 7

85 0

48 085 0

DE ME

TRI AD

E

DIVIZIA 9 CAVALER IE

trotuar

trotuar

trotuar

trotua r

trot uar

91.15

91.14

90.89

90.8590.8590.85

91.33

91.5391.54

91.4691.46

91.15

91.01

91.15

91.02

90.97

90.93

90.89

90.84

90.90

90.93

90.91

91.04

91.11 91.2291.23

91.2991.29

91.30

91.39

91.61

91.4191.41

91.43 91.40

91.37 91.30

91.31 91.37

91.33

91.33 91.46

91.65 91.42A

91.38

A

91.40

91.41

91.11 91.62

91.19

91.19

91.24 91.64

91.4291.41

91.47

91.46

91.52

91.28C 91.31

91.18

91.24

91.3291.46

C

91.33 91.30

91.53 91.57 91.51 91.33

91.47

91.2793.11

93.8193.81

91.3791.37

93.32

91.28

91.29

91.42

91.4191.41

91.4491.44

91.32

91.4891.48

94.06

93.88

92.39

91.16

91.30

91.28

91.34

91.30 C

91.23 91.44

91.54

91.46

91.39

90.98

91.87

91.86 91.44

91.28

91.4991.49

93.4893.48

93.09 92.90

92.74

91.32

91.40

91.27

91.17

91.1991.22

91.24

91.30

91.80

91.80

90.91 C 91.02

A 91.38

91.02

93.80

91.01 91.01

91.28 88.96 91.30

93. 26

90.8890.88

Sop ron

nr.top.1720/1/1/1/1/1/1/3/1 S=2011mp

nr . to

p . 1 7

20 /1

/1 /1

/1 /1

/1 /3

/2

S= 13

08 m

p

nr.top.1720/1/1/1/1/1/1/1/1/3/b S=3200mp

nr.top.1720/1/1/1/1/1/1/1/1/3/a S=1525mp

90.82

ME TR

IAD E

anexa

baraca m etalic a

baraca m etalic a

anexa

sopron

cabina portar

anexa

linii CF indus tri al e

rampa

platforma betonata

platforma betonata

STR. B

/1/2 /1

Nr. top. 1720/1/1/1/1/1/1/1/1/2

SCF=3992mp

/1/1/1/1/1/1/1

Nr. t opo

. 17 19

SCF= 552

m p

nr.top.1720/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2 S=6807mp

* parcarile vor fi realizate la subsol pe o suprafata de aproximativ 6000 mp ** Din totalul parcelei de 6807 de mp se va ceda catre domeniul public o suprafata de 538 mp si va ramane o suprafata de 6269 mp, care face obiectul bilantului teritorial de mai sus

PUZ CONSTRUIRE LOCUINTE CU SPATII COMERCIALE SI SPATII CU ALTE DESTINATIE PROPUNERE DE MOBILARE

N

* parcarile vor fi realizate la subsol pe o suprafata de aproximativ 6000 mp ** Din totalul parcelei de 6807 de mp se va ceda catre domeniul public o suprafata de 538 mp si va ramane o suprafata de 6269 mp, care face obiectul bilantului teritorial de mai sus

data:

nume:

sef proiect:

specificat ie: semnatura:

proiectat:

desenat:

scara:

sc PLANCONTROL srl RO18220238; J35/3973/2005 004.0356.101124 secretari [email protected] FC Ripensia 7A, 300575 Tim isoara

arh. Radu D. Radoslav

Regim de inaltime

arh. Daniel Tellmann

coordonator: arh. Luminita Donici

sc SUBCONTROL srl RO 7705858; J35/929 /1995 004.0356.101125 secretariat@subcontro l.ro FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara

sef de proiect: Ruxandra Radoslav

titlu plansa: nr.plansa:

beneficiar: nr. proiect:

faza: CONSTRUIRE LOCUINTE CU SPATII COMERCIALE SI SPATII CU ALTE DESTINATIE

1204.02.1

titlu proiect:

P.U.Z.

04-A

NOTA

Planurile au fost redactate pe o ridicare topografica realizata in STEREO 70

PROPUNERE DE MOBILARE

6269.6 MP

CIRCULATII

SUPRAFATA CONSTRUITA

arh. Radu D. Radoslav

sc SAIFTIM s.a.

1:750

mar 2008

SPATII VERZI

SUPRAFETE

TOTAL

MP %

Drumuri

Dale inerbate, zona verde si carosabil

LEGENDA

Zona verde propusa

Constructii posibile

Cladiri existente

Cladiri propuse

S+P+15+Er

Limita conform CF

Zona studiata

1185 MP

BILANT TERITORIAL

100 %

1734 MP

3350 MP

19 %

28 %

53%

POTpropus = 28% CUTpropus = 2.71

10, 01

14 ,0

0

76,33

16 ,9

7

19 ,3

9

17, 00 2 4,

00

84,00

78,00

17 , 0

0 11

,0 0

18,38

14 ,2

8

5, 70

3,82

1, 65

39 ,5

4

38,73

32,84

30 ,3

8

30,95

10, 39

45,67

29,47

5,66 16,83

30,88

66,91

14 ,0

0

1.164 m 2

1.734 m 2

408 m2

55/1

53

55/2

57 57

59/1 59/2

punct termic

Bloc B1

65

67

Bloc 2

1 S T R . A L B I N E L O R

3

5

2

4

6

8

51

47

49A

49

51

STR. DIVIZIA 9 CAVALERIE

h cornisa= 25m

h co rnisa= 32m

h cornisa= 39m

ST R.

AR IST

IDE D

EM ET

RIA DE

(pr opu

sa 4

ben zi)

2S+P+7

2S+P+9

2S+P+11

Strada noua propusa

aprobata prin P UZ conf . HCL 88/2004

90.851

91.06

91.36

91.36

91.39 91.3591.35

91.36 91.39

91.43

91.23

91.20 91.1991.19

91.63

91.58 91.60

91.60

91.63 91.64

91.25 91.35

91.2191.21

91.0491.04

91.22

90.98

90.94 90.85

90.86

90.92 90.99

90.99

90.99

91.03

90.95

91.09

90.97

91.1991.25

91.2191.21

91.3491.33 91.24

91.10

91.34

91.02

91.29

91.26

91.36

91.19

91.19

91.20

91.18

91.19

90.81

90.86

90.92

90.9790.97

90.92

90.28

90.44 91.17

91.05

89.64

90.46

91.40

91.29

91.4691.4791.47

91.41

91.36 91.34

91.30

91.3391.33

91.41 91.41

91.31

91.39 91.41

91.1591.29

V

91.03

V

91.04

91.4491.43

91.1291.25

91.03 91.19

91.35

V

91.03

91.05

91.22

91.20 91.10 91.20

91.26

91.35 91.34

91.4091.40

91.3991.39 91.25

91.25

91.1091.10 91.12

A

90.81

91.16 91.17

91.06

90.97 91.20

91.14 91.1291.12

91.24

91.09

V

91.12 91.10

91.0691.24 A

90.99 91.1291.12 A

90.88 91.0891.08

91.31 91.32

C

91.25

91.10

T

91.08

90.82

91.0591.05

90.9091.08

90.95

90.87

90.88

90.92 91.05

90.92

90.7490.95

90.84

90.82

91.00

90.8490.84

C 90.55

90.8490.8490.84

91.02

90.8790.87 90.96

90.8290.82

90.52

90.8190.81 90.68

90.62 90.62

90.6090.6790.67

90.8090.80

90.82

90.77

A 90.83

90.8290.82

90.61

90.8090.80

90.7590.75

90.79

90.77 90.62

90.7690.76

90.86

90.66 90.91

90.84

90.75 90.96

91.04 90.82

91.10

90.87 91.09

91.09

C

91.08

V

90.76

C

91.09

V

91.07

V

91.04

90.94 91.10

90.89

90.80

91.16

V

91.08

91.08

91.1291.12

V

90.80 90.7990.79

90.9590.95 90.9990.99

90.9291.11

90.68

90.69

91.05

90.8591.02

90.79 91.09 90.99

91.06

90.8791.04

91.03 91.03

C

90.95

91.10

90.87

V

90.95

V

90.91

91.17

91.2791.27

91.1891.18 91.15

91.07

91.10

91.06 91.07

90.8990.8990.9290.92

91.0591.0591.05

91.0691.06

91.1091.10

91.0791.0791.07 90.8790.87

V

91.04 90.6090.60

90.64 90.7290.72

90.8390.83 91.0191.0191.0191.01

V

90.9690.96 V

91.09 90.69

V

91.06

91.00

91.16

90.96 91.13 90.97 90.94

91.08 91.0991.21

91.2491.2491.24

91.18

90.8191.06

90.9691.08

91.1591.15

90.9590.9590.95

91.2091.20

91.1791.17

91.00

91.07

91.16

91.04

A

91.16

91.10

91.21 91.2891.28

91.24

90.92

91.2191.21 91.0091.0091.1691.16

91.08

91.09

91.10 91.11

90.9690.90

91.15 91.05

91.2191.17

91.28

91.02

91.76

91.4891.48

90.95

90.95

90.93

90.75

90.86

90.89

91.0391.03

90.79

90.98

90.83

90.94

90.79

90.65

90.67

90.28

90.30 90.34

90.29

90.42

90.62

90.42

90.38

90.38

90.36

93.62

92.95

91.03

91.07 91.13

90.93

A 90.24

90.54

90.8290.82 90.84

90.56 90.59

90.40 90.3690.36

90.55

90.46

90.66

92.69

94.60

92.42

92.85 91.70

92.59

92.73

92.45

90.8390.83

90.83

90.2690.24

89.82 89.8590.83

90.8590.85

90.99

91.00

91.0791.75

90.96

91.01 91.00

91.05 91.79

91.80

91.06 91.80

91.00

91.8091.79 91.07

91.80

91.45

90.7190.71

91.38 91.26

91.37

90.55

90.80

90.75 90.76 90.72

90.71

91.28 90.59

91.5591.3890.61 95.0595.05

90.8390.96

90.8490.88

90.8390.94

90.82

90.80

90.79

90.79 90.79

90.81

90.7490.86 90.70

90.75 90.77

90.80 90.81

91.21 91.1491.14

C

90.85

C

90.76

C

90.71

90.68

90.70

90.66 90.64 90.69

90.6690.63

90.66

90.65 90.65

90.6990.76

90.8290.82

90.60 90.64 90.69

90.75 90.72

91.06 90.69

91.38

91.20 91.33 90.5491.07

90.65 90.6690.52 90.98

91.84

90.45 90.60

91.32

90.58 90.47

90.96

91.07 91.24

T

90.89

90.9590.82

90.99 91.29

91.04

91.35

91.05

91.46

91.00

91.48

91.22

90.84

91.35

90.82

91.33

90.82 90.83

91.41

91.36

91.2891.28 91.33

91.3191.31

91.35

91.34

91.3091.30 91.23

91.48

90.93

T

91.27

90.79 90.75

90.61 90.76

90.76

90.75

90.83 90.93

90.84 90.89

90.80 90.85

90.89

90.9091.14

91.36 91.09

90.94 90.96C

90.95 90.88 90.84 90.78

A 91.03

90.77

90.84

90.9890.97

90.67

90.77 90.87

91.17

90.69 90.84

91.63

90.8590.90

91.66

90.58

91.50

90.58

90.70

91.15

91.47 91.33

91.41

91.39

91.60 91.57

91.59

91.16

C

91.01

91.10

90.95 90.99

90.79 90.92

C91.44

91.63

91.0591.07

91.1391.19 91.1691.26

V

91.29 91.34

91.35 91.5091.5091.50

91.5091.50 V

91.35

V

91.30

V

91.36

C

90.96

90.69

V

91.34

90.80 90.99

91.03 91.14

91.2691.26

91.4991.55

91.48

V

91.35

91.06 90.90 91.01

91.09 91.1791.17

91.25

V

91.38

91.50

91.44

91.48

91.4691.46 91.47 91.4491.44

V

91.37

91.4891.48 91.4791.47

91.17 91.29

91.0791.07

91.07

C

90.93

90.92 91.00

V

91.39

V

91.35

V

91.34

V

91.37

91.0091.02 91.0991.09

91.17 91.29

91.30

91.4191.4191.41

91.3591.3591.35 91.41

91.13

90.99 91.15

T 91.05

90.98 90.85 90.91

20 78

00

4808 50

20 78

00

48080 0

20 79

00

48 0850

20 79

50

480 900

20 79

50

480 950

20 79

50

481 000

20 7

90 0

48 105 0

20 78

50

48105 0

20 78

0 0

4810 50

20 78

0 0

4810 00

20 77

5 0

481 000

20 77

5 0

480 950

20 77

5 0

4809 00

20 78

00

4809 00

20 7

85 0

48 085 0

DE ME

TRI AD

E

DIVIZIA 9 CAVALER IE

trotuar

trotuar

trotuar

trotua r

trot uar

91.15

91.14

90.89

90.8590.8590.85

91.33

91.5391.54

91.4691.46

91.15

91.01

91.15

91.02

90.97

90.93

90.89

90.84

90.90

90.93

90.91

91.04

91.11 91.2291.23

91.2991.29

91.30

91.39

91.61

91.4191.41

91.43 91.40

91.37 91.30

91.31 91.37

91.33

91.33 91.46

91.65 91.42A

91.38

A

91.40

91.41

91.11 91.62

91.19

91.19

91.24 91.64

91.4291.41

91.47

91.46

91.52

91.28C 91.31

91.18

91.24

91.3291.46

C

91.33 91.30

91.53 91.57 91.51 91.33

91.47

91.2793.11

93.8193.81

91.3791.37

93.32

91.28

91.29

91.42

91.4191.41

91.4491.44

91.32

91.4891.48

94.06

93.88

92.39

91.16

91.30

91.28

91.34

91.30 C

91.23 91.44

91.54

91.46

91.39

90.98

91.87

91.86 91.44

91.28

91.4991.49

93.4893.48

93.09 92.90

92.74

91.32

91.40

91.27

91.17

91.1991.22

91.24

91.30

91.80

91.80

90.91 C 91.02

A 91.38

91.02

93.80

91.01 91.01

91.28 88.96 91.30

93. 26

90.8890.88

Sop ron

nr.top.1720/1/1/1/1/1/1/3/1 S=2011mp

nr . to

p . 1 7

20 /1

/1 /1

/1 /1

/1 /3

/2

S= 13

08 m

p

nr.top.1720/1/1/1/1/1/1/1/1/3/b S=3200mp

nr.top.1720/1/1/1/1/1/1/1/1/3/a S=1525mp

90.82

ME TR

IAD E

anexa

baraca m etalic a

baraca m etalic a

anexa

sopron

cabina portar

anexa

linii CF indus tri al e

rampa

platforma betonata

platforma betonata

STR. B

/1/2 /1

Nr. top. 1720/1/1/1/1/1/1/1/1/2

SCF=3992mp

/1/1/1/1/1/1/1

Nr. t opo

. 17 19

SCF= 552

m p

nr.top.1720/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2 S=6807mp

* parcarile vor fi realizate la subsol pe o suprafata de aproximativ 6000 mp ** Din totalul parcelei de 6807 de mp se va ceda catre domeniul public o suprafata de 538 mp si va ramane o suprafata de 6269 mp, care face obiectul bilantului teritorial de mai sus

PUZ CONSTRUIRE LOCUINTE CU SPATII COMERCIALE SI SPATII CU ALTE DESTINATIE PROPUNERE DE MOBILARE

N

* parcarile vor fi realizate la subsol pe o suprafata de aproximativ 6000 mp ** Din totalul parcelei de 6807 de mp se va ceda catre domeniul public o suprafata de 538 mp si va ramane o suprafata de 6269 mp, care face obiectul bilantului teritorial de mai sus

data:

nume:

sef proiect:

specificat ie: semnatura:

proiectat:

desenat:

scara:

sc PLANCONTROL srl RO18220238; J35/3973/2005 004.0356.101124 secretari [email protected] FC Ripensia 7A, 300575 Tim isoara

arh. Radu D. Radoslav

Regim de inaltime

arh. Daniel Tellmann

coordonator: arh. Luminita Donici

sc SUBCONTROL srl RO 7705858; J35/929 /1995 004.0356.101125 secretariat@subcontro l.ro FC Ripensia 7A, 300575 Timisoara

sef de proiect: Ruxandra Radoslav

titlu plansa: nr.plansa:

beneficiar: nr. proiect:

faza: CONSTRUIRE LOCUINTE CU SPATII COMERCIALE SI SPATII CU ALTE DESTINATIE

1204.02.1

titlu proiect:

P.U.Z.

04-A

NOTA

Planurile au fost redactate pe o ridicare topografica realizata in STEREO 70

PROPUNERE DE MOBILARE

6269.6 MP

CIRCULATII

SUPRAFATA CONSTRUITA

arh. Radu D. Radoslav

sc SAIFTIM s.a.

1:750

mar 2008

SPATII VERZI

SUPRAFETE

TOTAL

MP %

Drumuri

Dale inerbate, zona verde si carosabil

LEGENDA

Zona verde propusa

Constructii posibile

Cladiri existente

Cladiri propuse

S+P+15+Er

Limita conform CF

Zona studiata

1185 MP

BILANT TERITORIAL

100 %

1734 MP

3350 MP

19 %

28 %

53%

POTpropus = 28% CUTpropus = 2.71

Atasament: Referat.pdf

Cod FP 53 – 01, ver. 1

ROMÂNIA SE APROBA, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA P R I M A R DIRECŢIA URBANISM Dr. Ing. Gheorghe CIUHANDU SERVICIUL PLANIFICARE SPAŢIALĂ Nr. U22008-002418/21.04.2008

REFERAT privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire locuinţe, spaţii comerciale şi

spaţii cu altă destinaţie, str. Demetriade nr. 1

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. U22008-002418/10.04.2008, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire locuinţe, spaţii comerciale şi spaţii cu altă destinaţie, str. Demetriade nr. 1, beneficiar SAIF TIM, proiectant SUBCONTROL; Având în vedere Raportul de Avizare Favorabil nr. 11/PV-14.04.2008 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism; Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 1909/03.04.2007 şi Certificatului de Urbanism nr. 2617/18.04.2008;

Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Plan Urbanistic Zonal – Construire locuinţe, spaţii comerciale şi spaţii cu altă destinaţie, str. Demetriade nr. 1 Timişoara;

Documentaţia Plan Urbanistic Zonal – Construire locuinţe, spaţii comerciale şi spaţii cu altă destinaţie, str. Demetriade nr. 1 Timişoara, a fost elaborată de proiectantul S.C. SUBCONTROL, proiect nr. 1204.02.01/2007, la cererea beneficiarului S.C. SAIF TIM S.A.

Pentru documentaţia analizată s-a obţinut Avizul Consiliului Judeţean Timiş nr. 37/09.04.2008.

Zona studiată în cadrul documentaţiei este situată în intravilanul municipiului Timişoara, în partea central-nordică a oraşului Timişoara, în U.T.R. 25 – zonă cu interdicţie temporară de construire până la întocmire P.U.Z./schimbare de funcţiune.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal – “Construire locuinţe, spaţii comerciale şi spaţii cu altă destinaţie, str. Demetriade nr. 1” Timişoara, nu se incalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea şi completarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului.

Terenul, în suprafaţă totală de 13127 mp, este înscris în C.F. nr. 111139, nr. cad. 1720/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2 teren cu construcţii în suprafaţă de 6807 mp şi nr. cad. 8374/2, 8389/2, 8390/2, 8391/2, teren în suprafaţă de 6320 mp, proprietate a beneficiarului S.C. SAIF TIM S.A., iar investiţia se va realiza doar pe parcela cu nr. cad. 1720/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2 teren cu construcţii în suprafaţă de 6807.

Prin Planul Urbanistic Zonal – “Construire locuinţe, spaţii comerciale şi spaţii cu altă destinaţie, str. Demetriade nr. 1” Timişoara, se propune schimbarea funcţiunii existente, zonă industrială – care este dezafectată în momentul de faţă, în zonă care va cuprinde atât locuire şi servicii complementare cât şi comerţ şi birouri.

Prin prezenta documentaţie se preia şi se reglementează strada propusă din documentaţia de urbanism aprobată anterior cu H.C.L. 88/2004, aceasta devenind o stradă cu un profil transversal de 14 m.

Cod FP 53 – 01, ver. 1

Accesul auto se va face conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. TH2007 - 003507/26.07.2007. Imobilul se va dota in mod obligatoriu a cu lift conform "Normativului privind proiectarea clădirilor de locuinţe", aprobat cu ordinul nr. 71/N din 27 martie 1997.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este condiţionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferent P.U.G. şi după reglementarea situaţiei juridice a suprafeţei de teren afectată de strada preluată prin documentaţia aprobată anterior.

Indicii propuşi prin documentaţie sunt: POT max = 30 % CUT max= 3 Regim de inălţime max. 2S+P+7E+4Er Spatii verzi propuse 50 %

Se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

Planul Urbanistic Zonal – “Construire locuinţe, spaţii comerciale şi spaţii cu altă destinaţie, str. Demetriade nr. 1”, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani.

VICEPRIMAR DIRECTOR, Ing. Dorel BORZA Arh. Şef Emilian Sorin CIURARIU pt. SEF BIROU, CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Sorina POPA

AVIZAT JURIDIC Red./Dact. S.P.