keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 88/30.03.2004 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Staţia nr. 2 PETROM - Divizia 9 Cavalerie", Zona strada Divizia 9 Cavalerie - strada Demetriade, Timişoara

30.03.2004

Hotararea Consiliului Local 88/30.03.2004
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Staţia nr. 2 PETROM - Divizia 9 Cavalerie", Zona strada Divizia 9 Cavalerie - strada Demetriade, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U32004 - 000410/ 11.03.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii modificata si completata prin Legea 453/2001 şi Legea 401/2003;
În baza prevederilor art. 25, alin. 1 şi a Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38, lit.(c),(f) şi (k) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Staţia nr.2 PETROM - Divizia 9 Cavalerie" - Zona strada Divizia 9 Cavalerie - strada Demetriade, Timişoara, conform Proiectului nr.3.001 întocmit de proiectant general S.C.ABP ALINA CLUB S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic Zonal "Staţia nr.2 PETROM - Divizia 9 Cavalerie"- Zona strada Divizia 9 Cavalerie - strada Demetriade, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi are valabilitatea de 15 ani.

Art. 2: Terenul studiat are suprafaţa totală de 43625 mp. fiind proprietate privată a unor persoane fizice şi juridice.
Terenul pe care se va amplasa staţia PETROM este înscris în C.F. nr.136321, cu numărul topo 1720/1/1/1/1/2/1/4 şi are suprafaţa de 4392 mp, fiind proprietatea S.N. P. PETROM S.A. Bucureşti - Sucursala PECO Timişoara.

Art.3: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Staţia nr.2 PETROM Divizia 9 Cavalerie"- Zona strada Divizia 9 Cavalerie - strada Demetriade, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia.
Amenajarea şi construirea tuturor parcelelor cu execepţia celei care aparţine S.N.P. PETROM S.A. Bucureşti - Sucursala PECO Timişoara se va face numai pe bază de planuri urbanistice de detaliu aprobate conform legislaţiei în vigoare.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- S.C.ABP ALINA CLUB S.R.L;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
IULIANA FLORESCU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI