keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 535/22.10.2013 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara

22.10.2013

Hotararea Consiliului Local 535/22.10.2013
privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 42136 din 21.10.2013 al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Referatul nr. SC 2013 - 29925/22.10.2013 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare cu modificările şi completările ulterioare;
În baza Ordinului comun al M.A.I./M.F.P. nr.277/1709/2012 privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în tabelul nr.2 din anexă la Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 şi Adresa Instituţiei Prefectului judeţului Timiş nr. 702/S3/2012;
Având în vedere prevederile art. 107 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2013;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 290/30.05.2013 - privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii al Direcţiei Poliţiei Local Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 481/2013 - privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii pentru Direcţia Poliţiei Local Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin (2), lit.a) şi alin (3) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1. Se modifică şi se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, conform Anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Anexa nr.1 la Hotărârea nr. 290/30.05.2013 şi Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 481/24.09.2013 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Poliţia Locală Timişoara;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
LUCIAN TAROPA
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Organigrama.PDF

Consil iul Local al Municioiului Timisoara Anexa nr. 1 la H.C.L- nr.

APROB Primar

NICOLAE ROBUORGANIGRAMA Directia Politiei Locale Timigoara

COMPARTIMENT

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

6 i

I { .8 ! 0 . 9 :

22

E 9 fe =6

=.e iEF 9,3:a G t . !uEi

.E'a, t!

| +119

Totalposturi din cere - functii publice de conducere - functii publice de executie - functii contractuale de conducere - funclii contractuale de executie - functii contractuale de deservire

33i

l 8 259 1

3

Consiliul Local al Municipiului Timisoara APROB Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. Primar ORGANIGRAMĂ NICOLAE ROS Direcţia Poliţiei Locale Timişoara COMPARTIMENT LE Audit Public Intern ? DIRECTOR EXECUTIV Ţ SERVICIUL 147 Resurse Umane MI COMPARTIMENT 1 Control DIRECTOR EXECUTIV 1 DIRECTOR EXECUTIV 1 pila (0) 38 (= 1 ADR INT ADJUNCT ADJUNCT m SERVICIUL Ordine Publică RI A m = E el 53 = z 35 5 5 s 8 s%||5s celt + e s E 8 = = i | E 83 153 Ss uz âs| dc IPA EFES IRE Ss 38 SE NSE E Ss? osos 29| E E EI E=| MACI RAI SS £ = Es E sg E: E =3 5% i [el E s SE = > s E 233 lait ER "a8 ta PIESEI [oz Ea 25% ES Pa (5) a 55 95 [săi a Fa a 5 GE ||m35 || mie "Ss SSI E [NE = = GOE - a o 1+119 1+8 1+10 1+17 1+15 1+4+2 3 2+7 a

Atasament: Stat_de_Functii.PDF

CONSILruL LOCALAL MTNICIPruLUITIMISOAIU Dlrcclir ?oliti.i Loml. Tl'!ko!rt Ancxa Nr, ..,.,. ri i{.C,L, ni .,,,,,

STAT DE FI]NCTII

. t . . . . : . ' . : :

. : D*,.1*t i;. 'q'.t. ..

-

' . Furctii blbri.d

.. . ., Porturi .obl*dunlc'. Drcl'lzutc )i

IL{ POLITIfI LOCALE Futctii public. d. carluetu

s I s II

3 s II s

Totil luncrii DUbriR dr conducf. I 3 Fu,ctii pnhlice d. *Nte

s 2 s s

3 , l 0 s

5 t2 l 3 s 0

s s s

s t 9

IN IN

0 IU 23 M lIl

Ilt IT

M IT 21 2 II

Ioral ftrM0i rtrblica dc crccuth 259 '/t%t): v/tItJl\CTNPIJBLICf, C,1. Fawtii teaotdl conta.ttrl cadr.{e

13 s I s

C). krt dll p.Botot cortte ttrrl d,.u e l 0

s CM 5 l

33

C.l. Funa, cotttercle de d.r?tvite l 5 Muncnor.rlinoar {meconiol OM l6 GM 2 TAL PERSONAL CONTRACTUAL ,,,%

D.TO|AL DIRECTIA POLITIEI LOC4LE |IMISOARA

l 3

6 l

3

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOAR; î Politiei Locale Timisoara n HCL, nr, APROB, Primar NICOLAE ROBU STAT DE FUNCȚII : TI 77 Funcții publice/ f se NI Posturi contractuale Nr. es anala Nivel, | E Deniimirea funcției ÎI „prevazute — ert | studii "Ni = | Clasa Grad posturi: e DIRECTIA POLITIEI LOCALE [A . Functii publice de conducere 1 [Director executiv s 1 TI 2 Director executiv adjunct s 3 T 3 [Sef serviciu s 7 m 4 s 7 I Total functii publice de conducere 18 8. Functii publice de executie 5 [Auditor s A T Superior 6 Auditor s 0 I principal 7 | Consilier s 9 1 superior 8 [Consilier s T I principal 9" [Consilier s 4 I asistent 10 s 0 debutant 11 [Consilier juridic s 1 I superior 12 [Consilier juridic s 2 I principal 13 [Consilier juridic s 9 I asistent 14 — [Consilier juridic s 0 I debutant 15 [Politist local s s I superior 16 [Politist local s 7 I principal 17 local s 3 I asistent 18 [Politist local s 1 I debulant 19” [Politist local s 1 II superior 20 — [Referent M 4 m superior 21 [Referent M 1 m principal 22 [Referent M 9 Tm asistent 25 [Referent M 0 m debutant 24 — [Politist local M 66 m superior 25 —|olitist local M T3 m principal 26 — [Politist local M 39 m asistent 21 [Politist local M 7 m debutant Total functii publice de executie 259 [TOTAL FUNCTII PUBLICE 217 CI. Functii personal contractual conducere Grad 28 — [Sef serviciu s I TI 29” ]Sef birou s 0 1 [CZ Functii personal contractical execurie Treapta 30 [Referent M 2 TA 31 inspector de specialitate s 2 TA 32 |Guard GM [SI 33 |Secretar — dactilograf M 1 TA 34” M 1 C.3. Functii contractuale de deservire 35 |Muncitor calificat (mecanic) GM I I 36 — |Ingrijitor GM 5 [TOTAL PERSONAL CONTRACTUAL, sI ]D.TOTAL DIRECTIA POLITIEI LOCALE TIMISOARA| 338 [TOTAL GENERAL 338 Număr total posturi [338 din care, 1. Funcţii publice FIZI - de conducere. 18 —de execuție 259 2. Personal confractuni SI — de conducere 1 —de execuție 57 —de deservire 3 Director Executiv Adjunct, Jr. Ec.

Atasament: Referat.PDF

ROMANIA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

DIRECTIA POLITIEI LOCALE Numir operator de date cu caracter personal: 5082

str. Avram lmbroane, nr. 54,300129 Timisoara; C-[.F.27872311'lel.lFax: +40-256246112; E-mail : [email protected] Web : w*'w.polcomlim.ro

"*f|Qi ffi

APROBAT, PRIMAR

NICOLAE ROBU

REFERAT

privind modilicarea $i aprobarea Organigramei Ei Statului de Funclii

pentru Directia Polifiei Locale Timiqoara

in vederea punerii in aplicare a prevederilor Ordonanlei de Urgenld a Guvemului nr.63/2010

pentru modificarea ti completarea Legii m.273l2006 privind finanlele publice locale, precum ti p€ntru

stabilirea unor mesuri financiare, cu modificdrile $i complettriile ulterioare, avand h vedere Ordinul

comrt r.2'17/1709D012 al M.A.I. fi M.F.P. privind revizuirea mediei numirului de locuitori

prevezute id tabelul nr.2 din anexa la O.U.G. nr. 63/2010, la nivelul Primdriei Municipiului Timiqoara

numdrul maxim de postud stabilit pentu anul 2013 este de | 166 poshri, iar pentru Polilia Locald 306

posturi.

in anul 2012 numarul maxim de postu comunicat a fost de 307 posturi pentru Polifia Locald

Timi$oara la care s-au adIugat postudle preluate din aparatul de specialitate al Primarului responsabil

cu controlul privind disciplina in construclii, protectia mediului $i come4, in total 329 posturi.

MenlionAm ca adresa Instituliei Prefectului judefului Timig nr. 702153/21.12.2012 ne-a fost

comunicate electronic doar la data de 1'7.09.2013 de catre Agenlia Nalionald a Funclionadlor Publici

$i nu conform procedudi, iar in aceasta se precizeazA cd numerul maxim de posturi stabilit pentru

Polifia Locale, pentru anul 2013, este de 306 posturi.

Avand in vedere aceste prevederi legale propunem reducerca unui post de guard - vacant din

cadrul Direcliei Poliliei Locale Timiqoara Serviciul Paztr Obiective.

Ca urmare a acestei modificiri numdrul maxim de postu va fi de 306 posturi la care se adaugl

posturile preluate din aparatul de specialitate al primarului cu ocazia infiinldrii Poliliei Locale, ir

total 328 de posturi, care se incadreazd in numArul total de postud al Primdriei Municipiului

Timi$oara, respectiv I 166 posturi.

Cod FO 53-01, ver .2

ROMÂNIA i CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA 45 TU DIRECŢIA POLIȚIEI LOCALE cati ac Număr operator de date cu caracter personal: 5082 Str. Avram Imbroane, nr. 54, 300129 Timişoara; C.LF. 27872311 E Tel./Fax: +40-256-246112; E-mail: contact(Epolitialoctm.ro NS Web : www.polcomtim.ro APROBAT, PRIMAR NICOLAE ROBU REFERAT privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara În vederea punerii în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Ordinul comun nr.277/1709/2012 al M.A.I şi M.F.P. privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în tabelul nr.2 din anexa la O.U.G. nr. 63/2010, la nivelul Primăriei Municipiului Timişoara numărul maxim de posturi stabilit pentru anul 2013 este de 1166 posturi, iar pentru Poliţia Locală 306 posturi. În anul 2012 numărul maxim de posturi comunicat a fost de 307 posturi pentru Poliţia Locală Timişoara la care s-au adăugat posturile preluate din aparatul de specialitate al Primarului responsabil cu controlul privind disciplina în construcţii, protecția mediului şi comerț, în total 329 posturi. Menţionăm că adresa Instituţiei Prefectului județului Timiş nr. 702/S3/21.12.2012 ne-a fost comunicată electronic doar la data de 17.09.2013 de către Agenţia Națională a Funcţionarilor Publici și nu conform procedurii, iar în aceasta se precizează că numărul maxim de posturi stabilit pentru Poliţia Locală, pentru anul 2013, este de 306 posturi. Având în vedere aceste prevederi legale propunem reducerea unui post de guard — vacant din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale Timișoara — Serviciul Pază Obiective. Ca urmare a acestei modificări numărul maxim de posturi va fi de 306 posturi la care se adaugă posturile preluate din aparatul de specialitate al primarului cu ocazia înființării Poliției Locale, în total 328 de posturi, care se încadrează în numărul total de posturi al Primăriei Municipiului Timişoara, respectiv 1166 posturi. Cod FO 53-01, ver. 2

I

in vederea creqterii eficienlei activitAlii de menlinere a ordinii publice $i a cretterii gradului de

reactie in prevenirea ti combaterea fenomenului contravenfional qi infractional pe rMa de competenlA,

se impune modifi carea organigramei instituliei.

Ludnd in cansiderare cele de mai sus qi in conformitate cu anexele ff. I $i 2, p54i integrante

ale acestui referat, in continuare vom detalia modificarile propuse.

Serviciul Ordine Publica se reorganizeazI astfel:

) Biroul Ordine Publica - este constituit prin preluarea a I + I 19 postud de la Biroul (Sec[ia)

I Ordine Publici gi Biroul (Sec!ia) 2 Ordine Publice, existente, care se reorganizeazi.

> Se infiinleaze Biroul Reclamalii - Sesizdri cu I + 8 postud pdn preluarea unui post de la

Serviciul Ordine Publica, a 5 posturi de la Biroul (Seclia) I Ordine Publici, a 2 postui de la Biroul

(Seclia) 2 Ordine Publici 9i a unui post de la Serviciul Circulafie Rutiere.

> Biroul Intervenlii Rapide prevazut cu 1 + 17 posturi va tlece in subordinea nemijlocita a

Serviciului Ordine Public6.

! Serviciul Circulalie Rutiera se rcorganizeaza prin preluarea a I + 35 posturi de la Serviciul

Circulafie Rutieri existent fi de la Biroul Blociri Ridicari Si Auto Abandonate, existent, care se

desfinleaze.

> Biroul Dispecerat se reorganizeaze in Biroul Dispecerat ti Control Acces fiind prevezut cu I

+ 15 posturi prin preluarea a l0 posturi de la Biroul Dispecerat existent ti 5 posturi de la ordine

publica.

MenlionAm cd structurile:

. Compartimentul Audit Public Intem;

. Biroul Juridic:

. Serviciul Restuse Umane;

r Compartimentul Control;

. Biroul Comunicare, Relatii cu publicul $i Registratud;

. CompartimentulConsiliereCetileni;

. Serviciul Paze Obiective;

. Serviciul Financiar{ontabilitate $i Achizilii Publice;

. Compartimentul Logistic Administrativ;

. Compartimentul Control Intem Managerial li Managementul CaltAfii,

. Serviciul Protectia Mediului:

. Serviciul lrtspeclieComerciald:

. Serviciul Disciplina in Construclii $iAfi$aj Stadal,

nu se reorganizeaze.

De asemenea in vederea prevenirii qi combatedi faptelor ilegale privind comercializarea

produselor in piefele agroalimentare din municipiul Timigoara, a respecterii normelor generale de

Cod FO 53-01, ver. 2

În vederea creșterii eficienței activității de menținere a ordinii publice şi a creșterii gradului de reacție în prevenirea și combaterea fenomenului contravențional şi infracțional pe raza de competență, se impune modificarea organigramei instituției. Luând în considerare cele de mai sus şi în conformitate cu anexele nr. 1 şi 2, părți integrante ale acestui referat, în continuare vom detalia modificările propuse. Serviciul Ordine Publică se reorganizează astfel: > Biroul Ordine Publică - este constituit prin preluarea a 1 + 119 posturi de la Biroul (Secția) 1 Ordine Publică şi Biroul (Secţia) 2 Ordine Publică, existente, care se reorganizează. > Se înființează Biroul Reclamaţii — Sesizări cu 1 + 8 posturi prin preluarea unui post de la Serviciul Ordine Publică, a 5 posturi de la Biroul (Secţia) 1 Ordine Publică, a 2 posturi de la Biroul (Secția) 2 Ordine Publică și a unui post de la Serviciul Circulaţie Rutieră. > Biroul Intervenţii Rapide prevăzut cu 1 + 17 posturi va trece în subordinea nemijlocită a Serviciului Ordine Publică. > Serviciul Circulaţie Rutieră se reorganizează prin preluarea a 1 + 35 posturi de la Serviciul Circulaţie Rutieră existent și de la Biroul Blocări Ridicări şi Auto Abandonate, existent, care se desfințează. > Biroul Dispecerat se reorganizează în Biroul Dispecerat și Control Acces fiind prevăzut cu 1 + 15 posturi prin preluarea a 10 posturi de la Biroul Dispecerat existent şi S posturi de la ordine publică. Menţionăm că structurile: = Compartimentul Audit Public Intern; = Biroul Juridic; = Serviciul Resurse Umane; = Compartimentul Control; = Biroul Comunicare, Relații cu publicul și Registratură; = Compartimentul Consiliere Cetățeni; = Serviciul Pază Obiective; = Serviciul Financiar-Contabilitate şi Achiziţii Publice; = Compartimentul Logistic Administrativ; = Compartimentul Control Intern Managerial și Managementul Calității; = Serviciul Protecţia Mediului; = Serviciul Inspecţie Comercială; = Serviciul Disciplina în Construcții și Afișaj Stradal, nu se reorganizează. De asemenea în vederea prevenirii și combaterii faptelor ilegale privind comercializarea produselor în piețele agroalimentare din municipiul Timişoara, a respectării normelor generale de Cod FO 53-01, ver.2

come4, curetenie $i trafic in zona pielelor !i limitrofe acestora, apreciem ce este necesar !i oportun

infiinlarea Biroului Polilia Pielelor, in Piala Badea Ca4an, Piala 700 $i Piala losefin, piete care

prezint?i riscuri $i \,ulnerabilit6fi privind comercializarea produselor, a ordinii qi liniqtii publice,

precurn gi a traficului rutigr in aceste zone.

t Biroul Politia Pielelor se infrinFMe cu I + l0 posturi de polifist local. Funclia de $ef Birou I' este preluata de la Biroul Bloctrri fudicdri $ Auto Abandonate care se desfiinfeaze, iar cele 10 posturi

de polifist local sunt trou infiinfate in cadrul Direcfiei Polifiei Locale Timi$oarr.

Precizdrn cd la nivelul Direcliei Poligiei Locale Timipara se infiinteaz6 10 posturi iar in cadrul

aparatului de specialitate al Primarului se reduc 10 posturi din Organigrama acestuia.

Ca urmare a acestor modificiri numirul de posturi peltru Direc{ia Poliliei Locale

Timigoara va fi de 338 posturi iar numArul de postud al Primeriei Municipiului Timifoara se va

reduce cu l0 posturi, astfel cA in confomitate cu O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea li

completarca Legll w.273D006 privind finanlele publice locale, precum gi pentru stabilirea unor

mAsuri financiare, cu modificirile ti completirile ult€rioare, numerul maxim de posturi stabilite pe[tru

ordonatorul principal de credite va rim6ne acela$i, respectiv 1166 de posturi.

Avdnd in vedere cele expuse propunem modificarea qi aprobarea Organigramei $i Statului de

Funclii pentru Direcfia Poliliei Locale Timisoara, confom anexei nr.l 9i 2 pe4i integrante ale

prezentului referat.

Director Executiv Adjunct, Sef Serviciu Resurse

Jr. Ec. Jr. IOAN

Cod FO 53-01, ver. 2

comerț, curăţenie și trafic în zona piețelor şi limitrofe acestora, apreciem că este necesar şi oportun înfiinţarea Biroului Poliţia Pieţelor, în Piaţa Badea Cârţan, Piaţa 700 și Piaţa Iosefin, piețe care prezintă riscuri și vulnerabilități privind comercializarea produselor, a ordinii şi liniştii publice, precum şi a traficului rutier în aceste zone. Biroul Poliția Pieţelor se înființează cu 1 + 10 posturi de polițist local. Funcţia de Șef Birou este preluată de la Biroul Blocări Ridicări şi Auto Abandonate care se desființează, iar cele 10 posturi de polițist local sunt nou înființate în cadrul Direcţiei Poliției Locale Timişoara. Precizăm că la nivelul Direcţiei Poliției Locale Timişoara se înființează 10 posturi iar în cadrul aparatului de specialitate al Primarului se reduc 10 posturi din Organigrama acestuia. Ca urmare a acestor modificări numărul de posturi pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara va fi de 338 posturi iar numărul de posturi al Primăriei Municipiului Timişoara se va reduce cu 10 posturi, astfel că în conformitate cu O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare, numărul maxim de posturi stabilite pentru ordonatorul principal de credite va rămâne acelaşi, respectiv 1166 de posturi. Având în vedere cele expuse propunem modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timisoara, conform anexei nr.l şi 2 părți integrante ale prezentului referat. Director Executiv Adjunct, Șef Serviciu Resurse ane, Jr. Ec. L COJ, Jr. IOAN HAR Il | [ Avizat id " CJ. MARIN BLAJIN SI Cod FO 53-01, ver. 2