keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 290/30.05.2013 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara

30.05.2013

Hotararea Consiliului Local 290/30.05.2013
privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 41079 din 24.05.2013 al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 264/14.05.2013- privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 107 alin. (2), lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin (2), lit.a) şi alin (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică şi se aprobă Organigrama şi Statul de Funcţii al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, conform Anexelor nr. 1 şi 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Anexa nr.1 la Hotărârea nr. 264/14.05.2013 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_1.pdf

A P R O B Primar

Consiliul Local al Municipiului Timisoara Anexa nr. ____la H.C.L. nr. _____________

NICOLAE ROBU

Direcţia Poliţiei Locale Timişoara

ORGANIGRAMĂ

PRIMAR

DIRECTOR EXECUTIV

1

Direcţia Poliţiei Locale Timişoara

Consiliul Local al Municipiului Timişoara

1+7

BIROUL Juridic 1+5

SERVICIUL Resurse Umane

2

1

COMPARTIMENT Audit Public Intern

COMPARTIMENT Control

ŞOAI RMI A

T

1

SERVICIUL Ordine Publică

B IR

O U

L (S

e c ţi

a )

2 O

rd in

e P

u b

li c ă

B IR

O U

L (S

e c ţi

a )

1 O

rd in

e P

u b

li c ă

SERVICIUL Circulaţie Rutieră

B IR

O U

L B

lo că

ri -R

id ic

ăr i

A u

to A

b an

d o

n at

e

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

1+71+53

C O

M P

A R

T IM

E N

T L

o g

is ti

c A

d m

in is

tr a ti

v

C O

M P

A R

T IM

E N

T C

.I .M

. s i M

.C .

S E

R V

IC IU

L P

a z ă O

b ie

c ti

v e

S E

R V

IC IU

L F

in a n

c ia

r- C

o n

ta b

il it

a te

ş i A

c h

iz iţ

ii P

u b

li c e

2+6 1

1DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Total posturi din care: - funcţii publice de conducere -

funcţii publice de executie -

funcţii contractuale de conducere -

funcţii contractuale de execuţie -

funcţii contractuale de deservire

3

1 249

18

329

58

1DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

S E

R V

IC IU

L P

ro te

c ţi

a M

e d

iu lu

i

S E

R V

IC IU

L D

is c

ip li

n a

î n

C o

n s

tr u

c ţi

i ş

i A

fi ş

a j

S tr

a d

a l

S E

R V

IC IU

L In

s p

e c

ţi e

C o

m e

rc ia

1+81+71+8

B IR

O U

L In

te rv

e n

ţi i

R a

p id

e

1+171+131+441+72

1+281+11

1+4+2 3

B IR

O U

L C

o m

u n

ic a

re ,

R e

la ţi

i c

u P

u b

li c

u l

ş i

R e

g is

tr a

tu ră

C O

M P

A R

T IM

E N

T C

o n

s il

ie re

C e

ta te

n i

B IR

O U

L D

is p

e c

e ra

t

1+9

 • Page 1

Atasament: Anexa_2.pdf

Nr. posturi

Cls. Grad

1 Director executiv S 1 II 2 Director executiv adjunct S 3 II 3 Sef serviciu S 7 II 4 Şef birou S 7 I

18

5 Auditor S 2 I superior 6 Auditor S 0 I principal 7 Consilier S 10 I superior 8 Consilier S 6 I principal 9 Consilier S 4 I asistent

10 Consilier S 0 I debutant 11 Consilier juridic S 1 I superior 12 Consilier juridic S 2 I principal 13 Consilier juridic S 0 I asistent 14 Consilier juridic S 0 I debutant 15 Politist local S 7 I superior 16 Politist local S 6 I principal 17 Politist local S 22 I asistent 18 Politist local S 1 I debutant 19 Referent M 4 III superior 20 Referent M 1 III principal 21 Referent M 0 III asistent 22 Referent M 0 III debutant 23 Politist local M 65 III superior 24 Politist local M 76 III principal 25 Politist local M 40 III asistent 26 Politist local M 2 III debutant

249 Total functii publice 267

C.1. Functii personal contractual conducere Grad 27 Sef serviciu S 1 II 28 Sef birou S 0 I

C.2 Functii personal contractual executie Treapta 29 Referent M 2 IA 30 Inspector de specialitate S 1 I A 31 Guard GM 53 32 Secretar - dactilograf M 1 IA 33 Arhivar M 1

34 Muncitor calificat (mecanic) GM 1 I 35 Ingrijitor GM 2

62 329 329

Număr total posturi 329

1. Funcţii publice 267 - de conducere 18 - de execuţie 249 2. Personal contractual 62 - de conducere 1 - de execuţie 58 - de deservire 3

NICOLAE ROBU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA Directia Politiei Locale Timisoara Anexa nr. 2 la H.C.L. Nr. ………………….../………………...... APROB,

PRIMAR

Total functii publice de executie

STAT DE FUNCŢII

Nr.crt Denumirea funcţiei Nivel studii

Funcţia publică/Post contr

DIRECTIA POLITIEI LOCALE A . Functii publice de conducere

Total functii publice de conducere B. Functii publice de executie

Director Executiv, Sef Serviciu Resurse Umane, Jr. DORU SPATARU Jr. IOAN HADA

C.3 Functii contractuale de deservire

Total personal contractual D.TOTAL DIRECTIA POLITIEI LOCALE TIMISOARA

TOTAL GENERAL

din care :

  Atasament: Referat.pdf

  Cod FO 53-01, ver. 1

  ROMÂNIA

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE

  Număr operator de date cu caracter personal: 5082 Str. Avram Imbroane, nr. 54, 300129 Timişoara; C.I.F. 27872311

  Tel./Fax: +40-256-246112; E-mail : [email protected] Web : www.polcomtim.ro

  Nr. ………………din ………………… APROBAT, PRIMAR NICOLAE ROBU

  REFERAT

  privind modificarea �i aprobarea Organigramei �i Statului de Func�ii al Direc�iei Poli�iei Locale Timi�oara

  Modificarea Organigramei �i a Statului de Func�ii se impun datorită dinamicii cadrului legislativ, al cre�terii eficien�ei �i performan�ei în activitatea structurilor cu atribu�ii de control, a gestionării optime a resurselor materiale �i financiare ale institu�iei. Luând în considerare cele de mai sus, propunem următoarele modificări ale structurii organizatorice (Organigramei), modificări în structura func�iilor publice, respectiv transformarea unor posturi, după cum urmează:

  1. Compartimentul Audit Public Intern va fi suplimentat cu un post de auditor, clasa I, gradul profesional superior, prin transformarea �i mutarea unui post vacant de poli�ist local, clasa III, gradul profesional superior, de la Biroul (Sec�ia) 2 Ordine Publică. Această modificare este impusă de prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public, care prevede ca entită�ile de audit public intern să fie prevăzute cu minim doi auditori interni angaja�i cu normă întreagă.

  2. Biroul Juridic rămâne nemodificat. 3. Biroul Comunicare, Rela�ii cu Publicul �i Registratură, va fi prevăzut cu 1+4+2 posturi, va trece în

  subordinea Directorului Executiv Adjunct (2) �i se va reduce cu 1 post vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior, care se va muta la Compartimentul Logistic Administrativ.

  4. Serviciul Resurse Umane se va reduce cu 1 post de referent, clasa III, gradul profesional superior, cu atribu�ii în domeniul instruc�iei tragerii, gestionării armamentului �i muni�iei din dotare, care se mută la Compartimentul Logistic Administrativ. Serviciul Resurse Umane va fi prevăzut cu 1+7 posturi.

  5. Se înfiin�ează Compartimentul Control, cu 1 post, prin preluarea unui post vacant de poli�ist local clasa I, gradul profesional asistent, de la Biroul (Sec�ia) 1 Ordine Publică �i transformarea acestuia în consilier, clasa I, gradul profesional superior. Scopul principal al acestui post constă în verificarea plângerilor, reclama�iilor �i sesizărilor împotriva angaja�ilor, precum �i cercetarea abaterilor săvâr�ite de către ace�tia.

  6. Serviciul Ordine Publică rămâne nemodificat. 7. La Biroul (Sec�ia) 1 Ordine Publică se reduce numărul de posturi la 1+72 prin relocarea a 3 posturi

  vacante la alte compartimente. 8. Biroul (Sec�ia) 2 Ordine Publică se reduce la un număr de 1+44 posturi, prin relocarea a 5 posturi la

  alte compartimente.

  NU TA nina

  Cod FO 53-01, ver. 1

  9. Serviciul Circula�ie Rutieră �i Biroul Blocări-Ridicări �i Auto Abandonate rămân nemodificate. 10. Biroul Dispecerat �i Interven�ii Rapide se modifică prin înfiin�area a două noi birouri, astfel:

  - Biroul Interven�ii Rapide, cu 1+17 posturi, prin preluarea a 1+17 posturi de la Biroul Dispecerat �i Interven�ii Rapide.

  - Biroul Dispecerat, cu 1+9 posturi, prin preluarea a 9 posturi de la Biroul Dispecerat �i Interven�ii Rapide �i a unui post vacant de poli�ist local, clasa III, gradul profesional principal, din cadrul Biroului (Sec�iei) 2 Ordine Publică, care se transformă într-un post vacant de �ef Birou, gradul I.

  11. Înfiin�area Compartimentului Consiliere Cetă�eni, necesar pentru cre�terea gradului de satisfacere a nevoilor �i cerin�elor cetă�enilor, prevăzut cu 3 posturi, prin preluarea a 2 posturi de poli�ist local, clasa III, grad profesional superior de la Biroul (Sec�ia) 2 Ordine Publică �i a unui post vacant de poli�ist local, clasa III, grad profesional superior, din cadrul Biroului (Sec�iei) 1 Ordine Publică.

  12. Serviciul Pază Obiective �i Serviciul Financiar-Contabilitate �i Achizi�ii Publice rămân nemodificate.

  13. Compartimentul Logistic Administrativ va fi suplimentat cu 2 posturi prin preluarea unui post de la Biroul Comunicare, Rela�ii cu Publicul �i Registratură �i a unui post de la Serviciul Resurse Umane, necesare pentru gestionarea eficientă a resurselor materiale �i financiare ale institu�iei.

  14. Înfiin�arera Compartimentului Control Intern Managerial �i Managementul Calită�ii, cu 1 post de consilier, clasa I, grad profesional superior, prin preluarea �i transformarea unui post vacant de poli�ist local, clasa III, grad profesional superior de la Biroul (Sec�ia) 2 Ordine Publică. Înfiin�area acestui post este impusă de legisla�ia specifică în domeniul Controlului Intern Managerial �i Managementului Calită�ii.

  15. Serviciile cu atribu�ii de control: Serviciul Protec�ia Mediului, Serviciul Inspec�ie Comercială �i Serviciul Disciplina în Construc�ii �i Afi�aj Stradal, vor trece din subordinea Directorului Executiv Adjunct (2) în subordinea nemijlocită a Directorului Executiv. Serviciul Disciplina în Construc�ii �i Afi�aj Stradal se suplimentează cu 1 post de poli�ist local, clasa I, grad profesional asistent, prin preluarea unui post vacant de poli�ist local, clasa I, grad profesional asistent de la Biroul (Sec�ia) 1 Ordine Publică.

  Precizăm că modificările propuse nu impun cre�terea numărului de posturi din structura institu�iei.

  Având în vedere cele de mai sus, propunem aprobarea Organigramei �i a Statului de Func�ii al Direc�iei Poli�iei Locale Timi�oara, Anexele nr.1 �i 2, parte integrantă la prezentul referat.

  Director Executiv, �ef Serviciu Resurse Umane, Jr. SPĂTARU DORU Jr. HADA IOAN

  Avizat juridic,

  C.J. BLAJIN MARIN