keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 505/02.10.2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizare şi extindere Calea Buziaşului"

02.10.2019

Hotararea Consiliului Local 505/02.10.2019
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizare şi extindere Calea Buziaşului"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

          Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2019-24843/02.10.2019 - privind opotunitatea Proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara - domnul NICOLAE ROBU;
          Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 - 24843/02.10.2019  al Direcţiei Generale Drumuri Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
          Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 02.10.2019 - Anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2019 - 24843/02.10.2019;
          Având în vedere Adresa Direcţiei Economice nr. SC2019 - 24842/02.10.2019;
          Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
         Având în vedere Fişa Tehnică de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico- economice pentru lucrările de investiţii nr. CDE2019 - 23/01.10.2019 a Comisiei tehnico - economice;
         În conformitate cu prevederile art. 129 alin.2 lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
         În temeiul art.139 alin. 1 şi 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizare şi extindere Calea Buziaşului", întocmit de S.C. DORAGI CONSULTING S.R.L. - Oradea, conform Contractului de prestări servicii nr. 169 / 09.11.2017 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă trecerea la elaborarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de execuţie.

Art.3: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art.4: Obiectivul de investiţie ,,Modernizare şi extindere Calea Buziaşului" face parte din categoria lucrărilor de utilitate publică.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri Poduri Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;        
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţia Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;      
- Direcţiei Economice;        
- Direcţiei de Mediu;        
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;        
- Biroului Audit;        
- Biroului Managementul Calităţii;        
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS SULI

Atasament: Anexa_HCL.pdf

Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,,Modernizare și extindere Calea Buziașului”

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. DORAGI CONSULTING S.R.L.-ORADEA, aferent obiectivului de investiţii,,Modernizare și extindere Calea Buziașului”, conform contractului de prestări servicii nr. 169 din data de 09.11.2017 are principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei: Durata de execuție a lucrărilor: 24 luni ( durata de realizare a investiției 12 luni) Valoare de investiție (INV) 30.739.886,69 lei. (TVA inclusiv)

Din care construcții montaj C+M 25.210.718,07 lei. (TVA inclusiv) Capacităţi (în unităţi fizice):

- Lungime străzi 1.705, 00 m - Suprafața carosabilă 38.100,00 mp ( inclusiv parcări, benzi de viraj, alveole autobuz) - Trotuare 4.984,00 mp - Piste cicliști 5.115,00 mp

- Spații verzi 18.647,00 mp

DIRECTOR GENERAL DDPPRU, ŞEF SERVICIU DPPCAA, CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV

ŞEF BIROU DPP CONSILIER VASILE OLAR EUGENIA VĂTĂȘESCU

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizare şi extindere Calea Buziașului”

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1.Descrierea situației actuale Amplasamentul zonei studiate se află în partea sud a Municipiului Timișoara, arteră de

legătură a municipiului Timișoara cu oraşul Buziaş, zonă de tranzit între centrul municipiului Timişoara şi ieşirea spre localitatea limitrofă Moşniţa-Nouă( DJ 592). Fiind o zonă aglomerată permanent este necesară modernizarea şi extinderea benzilor de circulaţie de la intersecţia Calea Buziaşului cu strada Matei Milo până la limita administrativ teritorială a municipiului. Nu sunt amenajate piste pentru ciciclişti.

Având în vedere urbanizarea intensă şi dezvoltarea zonelor de locuinţe rezidenţiale, volumul traficului de autovehicule a crescut în mod considerabil, astfel că în anumite perioade ale zilei capacitatea de circulaţie a drumului este depăşită, traficul desfăşurându-se anevoios, ca urmare se impune modernizarea şi extinderea părții carosabile, amenajarea pistelor de cicliști, acceselor la proprietăți și a spațiilor verzi. De asemenea, în conformitate cu prevederile art.23 alin.1 lit.c din Anexa nr.1 la H.G. nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, autoritatile administrației publice locale vor asigura administrarea drumurilor orăşeneşti. Potrivit prevederilor art.23 alin.3 din acelasi act normativ şi O.G. nr. 43/1997, art.22 privind regimul drumurilor, activitatea de modernizare şi întreţinere a străzilor şi a drumurilor revine în atribuţiile autorităţilor publice locale.

2.Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Scopul proiectului este de a îmbunătății condițiile de circulație, confortul și siguranța

utilizatorilor în partea de sud a municipiului Timișoara, prin modernizarea și extinderea carosabilului, amenajarea trotuarelor, pistelor de cicliști și a spațiilor verzi. 3. Concluzii Prin urmare, în conformitate cu art. 45 alin.2 lit.e din Legea nr. 215/2001-privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, şi Ordinul nr. 49/27.01.1998- pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane, cap.3, pct.3.8. supun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizare şi extindere Calea Buziașului”.

PRIMAR DIRECTOR DIRECȚIA GENERALĂ Drumuri Poduri Parcaje Rețele de Utilități

NICOLAE ROBU CHIȘ CULIȚĂ Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DRUMURI, PODURI, PARCAJE, REȚELE DE UTILITĂȚI SERVICIUL DRUMURI, PODURI, PARCAJE, CANALIZARE, ALIMENTARE cu APA BIROUL DRUMURI, PODURI SI PARCAJE Nr. SC2019 –

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie ,,Modernizare și extindere Calea Buziaşului”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie ,,Modernizare și extindere Calea Buziaşului”,

Facem următoarele precizări: Direcţia Drumuri Poduri Parcaje Rețele de Utilități prin Biroul Drumuri, Poduri și Parcaje are cuprins în programul de dezvoltare aferent anului 2019 realizarea obiectivul de investiţii ,,Modernizare și extindere Calea Buziaşului”.

În prezent tronsonul cuprins între intersecția Calea Buziașului cu străzile Matei Milo şi Magnoliei este prevăzut cu 4 benzi de circulaţie (două benzi pe sens), tronsonul cuprins între strada Magnoliei şi limita administrativ teritorială a municipiului Timişoara, pe o lungime de aproximativ 400 m, este prevăzut cu 4 benzi de circulaţie ( 2 benzi pe sens), iar până la limita administrativ teritorială a municipiului Timişoara drumul se îngustează la două benzi de circulaţie ( câte o bandă pe sens). Nu sunt amenajate piste pentru ciclişti.

Întreţinerea permanentă a drumurilor constituie factorul primordial al menţinerii acestora într-o stare de viabilitate corespunzătoare cerinţelor traficului. Activităţile de prevenire şi remediere ale defecţiunilor, calitatea lucrărilor executate în acest sens, determină în mare măsura starea tehnică a drumurilor. Investiţia care face obiectul acestui studiu de fezabilitate are ca obiectiv general: modernizarea și extinderea părții carosabile, amenajarea trotuarelor, piste de biciclete, acceselor la proprietăți și a spațiilor verzi, de la intersecţia Calea Buziaşului cu strada Matei Milo până la limita administrativ teritorială a municipiului.

Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul ,,Modernizare și extindere Calea Buziaşului”, a fost întocmit de S.C DORAGI CONSULTING S.R.L– Oradea în baza contractului de prestări servicii nr. 169/09.11.2017.

În vederea realizării investiţiei este necesară aprobarea Studiului de Fezabilitate. Valoarea totală a investiţiei ,,Modernizare și extindere Calea Buziaşului” este estimată, conform devizului general al investiţiei, la 30.739.886,69 lei. (inclusiv TVA).

Durata pentru execuţia lucrărilor proiectate este estimată la 24 luni. Sursa de finanţare: Bugetul local capitolul Cap 84.02.03.03. Străzi Ținând cont de prevederile:

- O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicat și Ordinul nr.49/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane, cap.3, pct. 3.8: “Desfiinţarea, lărgirea sau crearea de străzi noi în cadrul unor cvartaluri existente se pot face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Regiei Autonome "Administraţia Națională a Drumurilor din România", în cazul drumurilor naţionale, prin hotărâre a consiliilor locale, în cazul străzilor, şi la propunerea consiliilor judeţene, în cazul drumurilor judeţene” .

Având în vedere prevederile legale, apreciem că Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare și extindere Calea Buziaşului” îndeplineşte condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local. DIRECTOR GENERAL DDPPRU, ŞEF SERVICIU D.P.P.C.A.A, CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV ŞEF BIROU D.P.P., CONSILIER,

VASILE OLAR EUGENIA VĂTĂȘESCU

Cod FO53-01,Ver.1