keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 448/18.12.2007 privind indexarea taxei de concesiune pentru terenurile din domeniul public şi privat al Municipiului Timisoara

18.12.2007

Hotararea Consiliului Local 448/18.12.2007
privind indexarea taxei de concesiune pentru terenurile din domeniul public şi privat al Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr SC2007-25621/16.11.2007. - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, muncă ,protecţie socială, ecologie , sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avănd în vedere prevederile Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.576/19.12.2006 privind indexarea taxei de concesiune a terenurilor din domeniul public şi privat;
În conformitate cu prevederile art.36 alin 2 lit (b) din Legea 215/2001 privind administraţia publica locală, republicată;
În conformitate cu art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art.1: Începând cu data de 01.01.2008 taxa de concesiune stabilită prin aplicarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.576/19.12.2006 pentru terenurile din domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara ce fac obiectul contractelor de concesiune în derulare se indexează cu rata inflaţiei aferentă anului 2007, comunicată de către Institutul Naţional de Statistică.

Art.2: Începând cu data de 01.01.2008, preţul minim de pornire la licitaţiile avînd ca obiect terenuri în vederea edificării de garaje,va fi de 8,52 lei/mp/an indexat cu rata inflaţiei aferentă anului 2007,comunicată de Institutul Naţional de Statistică.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PRIMARIA MUNICIPIULUI DE ACORD TIMISOARA P R I M A R DIRECTIA PATRIMONIU SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU BIROU LICITATII-CONTRACTE SC2007-……..07.11.2007 R E F E R A T Privind indexarea taxei de concesiune pentru terenurile din domeniul public si privat al Municipiului Timisoara Prin HCLMT nr. 576/19.12.2006 privind indexarea taxei de concesiune a terenurilor din domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara începînd cu 01.01.2007,taxa de concesiune pentru terenurile din domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara a fost indexată cu rata inflaţiei aferente anului 2006 şi anume 6,56 % . Indexarea taxei de concesiune cu 6,56 % s-a aplicat şi contractelor de concesiune în derulare. Toate contractele de concesiune aflate în evidenţa Biroului Liciţatii-Contracte au ca şi clauză contractuală indexarea anuală a taxei de concesiune cu rata inflaţiei,comunicată de Institutul National de Statistica ,prin Hotarire de Consilui Local. Avînd în vedere cele menţionate mai sus; PROPUNEM 1.Indexarea taxelor de concesiune,pentru terenurile din domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara-obiect al contractelor de concesiune în derulare,cu rata inflaţiei aferente anului 2007,comunicată de Institutul Naţional de Statistică. 2.Incepînd cu 01.01.2008 pretul minim de pornire la licitaţiile avînd ca obiect terenuri în vederea edificării de garaje,este de 8,52 lei (RON) ce se va indexa cu rata inflaţiei aferente anului 2007,comunicată de Institutul Naţional de Statistica.

VICEPRIMAR DIRECTOR ING. ADRIAN ORZA EC. NICUSOR C. MIUT

AVIZAT SERVICIU JURIDIC SEF BIROU LICITAŢII CONTRACTE JR.DANIELA BEATRICE CHINDRIS