keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 4/29.01.2002 pentru înfiinţarea serviciului public "Centrul Comunitar de Asistenţă Socială - Timişoara"

29.01.2002

Hotararea Consiliului Local 4/29.01.2002
pentru înfiinţarea serviciului public "Centrul Comunitar de Asistenţă Socială - Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001 - 19981/10.12.2001 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru sănătate, muncă şi protecţie socială, ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.42 din Legea nr. 705/2001- privind sistemul naţional de asistenţă socială;
În baza art.13 şi art. 35 din Legea nr. 189/1998 - privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art.1 şi art.11 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(i) din Legea nr.215/2001privind administraţia publică locală ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă înfiinţarea Serviciului Public "Centrul Comunitar de Asistenţă Socială - Timişoara" în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, cu personalitate juridică, gestiune, ştampilă şi cont propriu deschis la Trezoreria Timişoara.
În actele încheiate se va utiliza antetul "Consiliul Local al Municipiului Timişoara - Centrul Comunitar de Asistenţă Socială - Timişoara".
Activitatea curentă a Serviciului Public va fi coordonată de viceprimarul delegat cu problemele economice şi sociale.
Art.2: Serviciul public nou înfiinţat va fi finanţat din alocaţii bugetare la cap. 60 "Asistenţă socială"
Actele prin care se angajează juridic şi patrimonial acest serviciu se semnează de şeful serviciului public şi de şeful serviciului financiar- contabilitate.

Art.3: Se aprobă organigrama şi numărul de posturi ale Serviciului Public "Centrul Comunitar de Asistenţă Socială - Timişoara" , conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Angajaţii Serviciului Social vor fi transferaţi la "Centrul Comunitar de Asistenţă Socială -Timişoara", menţinîndu-şi calitatea de funcţionari publici.
Serviciul Public pentru Persoanele Vârstnice va deveni compartiment în cadrul serviciului public nou înfiinţat, cu denumirea "Serviciul pentru Persoanele Vârstnice"
Centrul de zi Alzheimer va deveni birou distinct în cadrul Serviciului pentru Persoane Vârstnice. Personalul Centrului de zi Alzheimer va fi transferat în interes de serviciu la serviciul public nou înfiinţat.

Art.4: Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Statul de funcţii ale serviciului public nou înfiinţat vor fi supuse aprobării ulterior, după publicarea în Monitorul Oficial al României, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice.

Art.5: Cantina de Ajutor Social, Serviciul Public de Asistenţă Specială, Centrul de Tranzit pentru Minori "Sfântul Nicolae" şi Căminul pentru Pensionari vor fi coordonate metodologic de serviciul public nou înfiinţat.

Art.6: Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 30/27.02.2001 - privind înfiinţarea Serviciului Public pentru Persoanele Vârstnice.

Art.7: Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.03.2002.

Art.8 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Social, Direcţia Economică şi Biroul Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 9: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Resurse Umane;
- Serviciului Social;
- Serviciului Public pentru persoanele vărstnice;
- Centrului de Zi Alzheimer;
- Cantinei de Ajutor Social;
- Serviciului Public de Asistenţă Specială;
- Centrului de Tranzit pentru Minori Sf. Nicolae;
- Căminului pentru Pensionari;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SIMION SURDAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI