keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 39/28.02.2006 privind aprobarea Statutului Municipiului Timişoara

28.02.2006

Hotararea Consiliului Local 39/28.02.2006
privind aprobarea Statutului Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005- 15650/12.09.2005 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr.96/2003;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. alin.(2) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Statutul Municipiului Timişoara, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Relaţii Publice;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
FLORICĂ BÎRSĂŞTEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞOARA MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR PRIMĂRIA GHEORGHE CIUHANDU NR.SC2005-

REFERAT privind propunerea de aprobare a Statutului Municipiului Timişoara

În conformitate cu prevederile art.20 din Ordonanţa Guvernului nr.53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr.96/2003, în termen de 90 de zile de la publicarea legii de aprobare a ordonanţei, consiliile locale vor elabora şi vor aproba, în condiţiile legii, statute proprii. Proiectul a fost elaborat, în principal, prin grija Serviciului Administraţie Locală care a colaborat cu compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, precum şi cu instituţiile publice şi organizaţiile societăţii civile care au furnizat datele şi informaţiile necesare redactării capitolelor proiectului. Statutul Municipiului Timişoara reprezintă un document oficial care evidenţiază specificul municipiului şi cuprinde o serie de date şi informaţii obiective şi sintetice, constituindu-se într-un document de promovare a imaginii municipiului Timişoara în ţară şi străinătate. Pe măsura evoluţiei economico-sociale şi a mutaţiilor care se vor produce în timp, statutul urmează să fie modificat şi adaptat, astfel încât să reflecte la zi elementele principale şi caracteristice ale municipiului Timişoara. Pentru aceste motive, propunem spre analiză şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara proiectul Statutului Municipiului Timişoara alăturat.

SECRETAR,

IOAN COJOCARI

Atasament: Statut.pdf

1

STATUTUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

CUPRINS:

CAP.1 DATE GEOGRAFICE

CAP.2 DATE ISTORICE

CAP.3 POPULAŢIA MUNICIPIULUI

CAP.4 AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

CAP.5 CĂI DE COMUNICAŢIE

CAP.6 TRANSPORTUL ÎN COMUN

CAP.7 REŢELE TEHNICO- EDILITARE

CAP.8 SALUBRITATE

CAP.9 SPAŢIILE VERZI

CAP.10 PATRIMONIUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

CAP.11 BUGETUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

CAP.12 ECONOMIA

CAP.13 COOPERARE INTERNĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ.

INTEGRARE EUROPEANĂ

CAP.14 OCROTIREA SĂNĂTĂŢII ŞI PROTECŢIA SOCIALĂ

CAP.15 CULTURA ŞI ARTA

CAP.16 ÎNVĂŢĂMÂNTUL ŞI SPORTUL

CAP.17 TITLURI ONORIFICE

CAP.18 CONSULTAREA CETĂŢENILOR

CAP.19 ÎNSEMNELE MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

CAP.20 PARTIDE POLITICE, SINDICATE ŞI O.N.G.

CAP.21 MASS- MEDIA

ANEXE

2

CAP. 1

DATE GEOGRAFICE

1.1 AŞEZARE GEOGRAFICĂ

Municipiul Timişoara este aşezat la intersecţia paralelei de 45°47’ latitudine nordică, cu meridianul de 21°17’ longitudine estică, aflându-se, ca poziţie matematică, în emisfera nordică, la distanţe aproape egale de polul nord şi de ecuator şi în emisfera estică, în fusul orar al Europei Centrale. Ora locală a oraşului (considerată după meridian) este în avans cu 1h 25’ 8’’ faţă de ora meridianului 0, Greenwich, dar se află în întârziere cu 34’52’’ faţă de ora oficială a României (ora Europei Orientale). Municipiul Timişoara se află situat la o distanţă medie de aproximativ 550 km faţă de capitala României – Bucureşti şi cca.170 km şi 300 km faţă de Belgrad şi Budapesta, capitalele celor două ţări învecinate Serbia-Muntenegru şi respectiv Ungaria.

1.2 SUPRAFAŢA

Potrivit datelor primite de la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş, situaţia fondului funciar(2004) al municipiului Timişoara se prezintă astfel: - Suprafaţa totală a Municipiului Timişoara este de 12.926,83 ha, din care 7902 ,61 ha teren agricol şi 5024 ,22 ha teren neagricol; - Suprafaţa de 7902,61 ha teren agricol cuprinde: 7130,57 ha teren arabil; 425,57 ha păşuni; 223,25 ha fâneţe; 39,20 ha vii; 84,02 ha livezi. - Suprafaţa de 5024,22 ha teren neagricol cuprinde: 649,08 ha păduri; 317,31 ha ape, bălţi; 2920,36 ha construcţii; 1062,51 ha drumuri; 74,96 ha teren neproductiv. Din terenurile arabile (7130,57 ha) aflate pe raza municipiului aproximativ 73% se află în proprietatea individuală, la gospodăriile individuale (5171,48ha), 21% în administrarea U.S.A.M.V.B. – Staţiunea Didactică Timişoara (1529,83 ha), terenurile arabile în proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara (175,13 ha) reprezintă 2,45%, iar diferenţa de 3,55% din terenurile arabile se află în proprietatea sau administrarea altor unităţi (Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, Ministerul de Interne, etc.) Păşunile (în suprafaţă totală de 425,57 ha ) de pe raza municipiului Timişoara în mare parte sunt formate din păşuni aflate în proprietatea municipiului – în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara – în suprafaţă de 290,22 ha, ceea ce reprezintă 62% din suprafaţa totală de păşune situată pe raza municipiului Timişoara, diferenţa de păşune se află în proprietatea gospodăriilor individuale – 19% (84,93 ha) şi în administrarea unor instituţii (Primăria Municipiului Timişoara, Ministerul Apărării Naţionale, Herghelia, Aviaţia Utilitară) – 19% (50,42 ha) Suprafaţa de 290,22 ha păşune se întinde în trei zone ale municipiului – printre preocupările populaţiei din aceste zone se numără şi activităţile zootehnice (creşterea de animale din categoria bovine, caprine, ovine etc.). Aceste zone (sau cartiere) sunt Ciarda Roşie (22,18 ha), Freidorf (63,36 ha) şi Mehala (204,68 ha). Păşunea din zona Freidorf, potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.342/22.02.2002, va face parte din zona industrială a municipiului.

3

1.3 RELIEFUL Timişoara este aşezată în sud-estul Câmpiei Panonice, în zona de divagare a râurilor Timiş şi Bega, într-unul din puţinele locuri pe unde se puteau traversa intinsele mlaştini formate de apele celor două râuri, care până acum două secole şi jumătate acopereau în fiecare primăvară suprafaţa câmpiei subsidente dintre Câmpia Buziaşului şi Câmpia Vingăi. Privit în ansamblu, relieful zonei Timişoara este de o remarcabilă monotonie, netezimea suprafeţei de câmpie nefiind întreruptă decât de albia slab adâncită a râului Bega (realizată artificial, prin canalizare). În detaliu însă, relieful oraşului şi al împrejurimilor sale prezintă o serie de particularităţi locale, exprimate altimetric prin denivelări, totuşi modeste, care nu depăşesc nicăieri 2-3 m. În vatra oraşului Timişoara cea mai înaltă cotă se află în partea de nord-est, în cartierul “Între Vii”, la 95 m, iar punctul cel mai coborât la 84 m., în vestul cartierului Mehala (Ronaţ). Pe o distanţă de aproximativ 7 km est-vest, diferenţa de nivel este de aproximativ 11 m. De la nord la sud, pe o distanţă de cca 5 km, teritoriul oraşului coboară, de asemenea, cu cca. 10 m. Vatra oraşului se suprapune şesului aluvionar,cu marginile uşor mai ridicate , desfăşurat în lungul Begăi. Dacă se are în vedere întregul teritoriu al zonei, diferenţele de nivel şi formele de relief sunt mai variate. Astfel, altitudinile maxime depăşesc 100 m în nord-est şi se apropie de acest nivel în sud-est şi nord-vest: Slatina Mare (109 m) în nord-est şi Dealul Flămând (98 m ) în nord-vest. Cotele cele mai coborâte se situează la vest de cartierul Freidorf, la 87 m. Relieful teritoriului administrativ al oraşului şi al comunelor periurbane face parte din Câmpia Timişoarei şi cuprinde următoarele unităţi principale: a) în partea de nord şi nord-est se află Câmpia înaltă Giarmata Vii – Dumbrăviţa, cu

înălţimea medie de 100m. b) în partea de nord-vest se întinde Câmpia joasă a Torontalului, cu înălţime medie

de 88m, care intră în contact cu vatra oraşului prin câmpia de la Cioreni; c) în partea de est se întinde Câmpia aluvionară a Begăi, cu altitudine medie de 90-

95m şi soluri nisipoase şi argilo-lutoase, afectate de gleizare. d) în partea de sud se află Bega-Timiş, cu altitudini ce scad pe direcţie nord-est şi

sud-vest, de la 96 m, la 91 m. Din punct de vedere tectonic, oraşul Timişoara este aşezat într-o arie cu falii orientate est-vest, marcată de existenţa vulcanului stins de la Şanoviţa, precum şi de apele mineralizate din subsolul Timişoarei, cele de la Calacea spre nord şi Buziaş- Ivanda în sud. Din studiile seismologice efectuate începând cu ultimele decenii ale sec. al XIX-lea şi până în prezent, rezultă că Banatul este o regiune cu numeroase focare seismice, care se grupează în două areale: unul în partea de sud-est a regiunii, al doilea în imediata apropiere a oraşului Timişoara. În apropiere de Timişoara se intersectează liniile seismice Periam-Variaş-Vinga în nord-vest şi Radna-Parţa-Şag în sud-est. Un focar secundar se află chiar sub vatra oraşului Timişoara. Timişoara este un centru seismic destul de activ, dar din numeroasele cutremure observate, puţine au depăşit magnitudinea 6 pe scara Richter. Din informaţiile istorice rezultă că înainte de 1901 au fost înregistrate 217 cutremure (cel mai puternic din Timişoara fiind cel din 1879) ; în perioada 1901-1950 au fost semnalate 129 cutremure, iar în perioada 1951-1999 au fost înregistrate 97 cutremure, provocând pagube minore clădirilor vechi. Cele mai importante mişcări seismice înregistrate au fost cele din 1991 (12 iulie M = 5,7 ; 18 iulie M = 5, 6 ; 2 decembrie M = 5,5). Se pare că cel mai puternic cutremur din zona Banat a fost cel din 10 octombrie 1879 de la Moldova Nouă, cu o intensitate de VIII şi numeroase replici.

4

Cutremurele bănăţene sunt caracterizate prin adâncimea mică a focarului (5-15 km), zonă redusă de influenţă în jurul epicentrului, mişcări orizontale şi verticale de tip impuls cu durată scurtă, perioade lungi de revenire în aceeaşi zonă. La aceste tipuri de seisme sunt afectate mai mult structurile rigide (zidărie, diafragme, panouri mari) şi mai puţin cele deformabile (cadre din beton armat sau metalice). Privind structurile geologice ale zonei, se găsesc depozitele cuaternare cu grosimi de cca 100 m, sub care se succed depozitele romanicene - până la cca 600 m adâncime - şi cele daciene in facies lacustru şi de mlaştină, care au favorizat formarea a numeroase straturi de lignit. Urmează formaţiunile ponţianului şi sarmaţianului, pentru ca de la 1740 m în jos să se extindă domeniul fundamentului cristalin. Drept consecinţă a alcătuirii petrografice a formaţiunilor de suprafaţă, pe teritoriul Timişoarei se produc şi fenomene de tasare, datorate substratului argilo- nisipos . Fenomenul se evidenţiază în cartierele Cetate şi Elisabetin, dar şi în alte părţi unde s-au format crovuri (Ronaţ).

1.4 CLIMA Timişoara se încadrează în climatul temperat continental moderat, caracteristic părţii de sud-est a Depresiunii Panonice, cu unele influenţe submediteraneene (varianta adriatică).

Trăsăturile sale generale sunt marcate de diversitatea şi neregularitatea proceselor atmosferice. Masele de aer dominante, în timpul primăverii şi verii, sunt cele temperate, de provenienţă oceanică, care aduc precipitaţii semnificative. În mod frecvent, chiar în timpul iernii, sosesc dinspre Atlantic mase de aer umed, aducând ploi şi zăpezi însemnate, mai rar valuri de frig. Din septembrie până în februarie se manifestă frecvente pătrunderi ale maselor de aer polar continental, venind dinspre est. Cu toate acestea, în Banat se resimte puternic şi influenţa ciclonilor şi maselor de aer cald dinspre Marea Adriatică şi Marea Mediterană, care iarna generează dezgheţ complet, iar vara impun perioade de căldură înăbuşitoare. Temperatura medie anuală este de 10,6ºC, luna cea mai caldă fiind iulie (21,1ºC), rezultând o amplitudine termică medie de 22,7ºC, sub cea a Câmpiei Române, ceea ce atestă influenţa benefică a maselor de aer oceanic. Din punct de vedere practic, numărul zilelor cu temperaturi favorabile dezvoltării optime a culturilor, adică cele care au medii de peste 15ºC, este de143/an, cuprinse între 7 mai şi 26 septembrie. Temperatura activă, însumând 2761ºC, asigură condiţii foarte bune pentru maturizarea plantelor de cultură, inclusiv a unora de provenienţă mediteraneană. Aflându-se predominant sub influenţa maselor de aer maritim dinspre nord- vest, Timişoara primeşte o cantitate de precipitaţii mai mare decât oraşele din Câmpia Română. Media anuală, de 592 mm, apropiată de media ţării, este realizată îndeosebi ca urmare a precipitaţiilor bogate din lunile mai, iunie, iulie (34,4% din totalul anual) şi a celor din lunile noiembrie şi decembrie, când se înregistreză un maxim secundar, reflex al influenţelor climatice submediteraneene. În perioada propice culturilor agricole, cad aproape 80% din precipitaţii, ceea ce constituie o condiţie favorabilă dezvoltării plantelor de cultură autohtone. Regimul precipitaţiilor are însă un caracter neregulat, cu ani mult mai umezi decât media şi ani cu precipitaţii foarte puţine. Urmare a poziţiei sale în câmp deschis, dar situat la distanţe nu prea mari de masivele carpatice şi de principalele culoare de vale care le separă în această parte de ţară (culoarul Timiş-Cerna, valea Mureşului etc.), Timişoara suportă, din direcţia

5

nord-vest şi vest, o mişcare a maselor de aer puţin diferită de circulaţia generală a aerului deasupra părţii de vest a României. Canalizările locale ale circulaţiei aerului şi echilibrele instabile dintre centrii barici impun o mare variabilitate a frecvenţei vânturilor pe principalele direcţii. Cele mai frecvente sunt vânturile de nord-vest (13%) şi cele de vest (9,8%), reflex al activităţii anticiclonului Azorelor, cu extensiune maximă în lunile de vară. În aprilie-mai, o frecvenţă mare o au şi vânturile de sud (8,4% din total). Celelalte direcţii înregistrează frecvenţe reduse. Ca intensitate, vânturile ating uneori gradul 10 (scara Beaufort), furtunile cu caracter ciclonal venind totdeauna dinspre vest, sud-vest (1929, 1942, 1960, 1969, 1994). Distribuţia vânturilor dominante afectează, într-o anumită măsură, calitatea aerului oraşului Timişoara, ca urmare a faptului că sunt antrenaţi poluanţii emanaţi de unităţile industriale de pe platformele din vestul şi sudul localităţii, stagnarea acestora deasupra fiind facilitată atât de morfologia de ansamblu a vetrei, cu aspect de cuvetă, cât şi de ponderea mare a calmului atmosferic (45,9%).

1.5 HIDROGRAFIA

Teritoriul zonei Timişoara dispune de o bogată reţea hidrografică, formată din râuri, lacuri şi mlaştini. Cu excepţia râurilor Bega şi Timiş, celelalte râuri seacă adesea în timpul verii. Principalul curs de apă este cel mai sudic afluent al Tisei. Izvorând din Munţii Poiana Ruscă , Bega este canalizată, iar de la Timişoara până la vărsare a fost amenajată pentru navigaţie (115 km). Canalul Bega a fost construit între anii 1728 şi 1760, dar amenajarea lui definitivă s-a făcut mai târziu. Pentru regularizarea debitului în limite care să-i permită satisfacerea funcţiilor pentru care a fost concepută lucrarea, la Coştei a fost construit un nod hidrotehnic, a cărui principală funcţie este cea de regularizare a debitului, respectiv asigurarea transferului cantităţii de apă, din Timiş în Bega, în funcţie de necesităţi şi de volumul de precipitaţii preluat de cele două râuri în amonte. Canalul Bega a fost conceput pentru accesul şlepurilor de 600-700 tone şi o capacitate anuală de transport de 3.000.000 vagoane. Pentru a înlătura pericolul inundaţiilor, atât de frecvente altădată, lucrarea a fost completată ulterior cu sistemul hidrotehnic de la Topolovăţul Mic, prin care, în perioadele de ape mari, surplusul de debit înregistrat de Bega este dirijat spre râul Timiş. Din mulţimea de braţe care existau înaintea canalizării Begăi, în interiorul oraşului se mai păstrează doar Bega Moartă (în cartierul Fabric) şi Bega Veche (spre vest, curgând prin Săcălaz). Pe teritoriul oraşului se găsesc şi numeroase lacuri, fie naturale, formate în locul vechilor meandre sau în arealele detasate (cum sunt cele de lângă colonia Kuntz, de lângă Giroc, Lacul Şerpilor din Pădurea Verde, etc.), fie de origine antropică (spre Fratelia, Freidorf, Moşniţa, Mehala, Ştrandul Tineretului, etc.), notabile prin situarea lor pe linia de contact cu localităţile periurbane. Din punct de vedere al apelor subterane, se poate constata că pânza freatică a Timişoarei se găseşte la o adâncime ce variază între 0,5 - 4 m. Pânzele de adâncime cresc numeric, de la nord la sud, de la 4 la 9 m - până la 80 m adâncime - şi conţin apă potabilă, asigurând astfel o parte din cerinţele necesare consumului urban. Apar, de asemenea, ape de mare adâncime, captate în Piaţa Unirii (hipotermale), apoi la sud de Cetate şi în Cartierul Fabric (mezotermale), cu valoare terapeutică, utilizate în scop balnear.

6

1.6 VEGETAŢIA Spaţiul timişorean se încadrează, din punct de vedere geobotanic, în zona pădurilor de stejar, distruse în trecut de oameni, pentru obţinerea lemnului necesar construirii cetăţii şi caselor, cât şi pentru câştigarea de terenuri cultivabile. În prezent, cu excepţia câtorva areale împădurite cu cer şi gârniţă (Pădurea Verde, Pădurea Bistra, Pădurea Giroc, Şag), teritoriul se încadrează în silvostepa antropogenă ce caracterizează întrega Câmpie Panonică. Peisajul este diversificat şi de apariţia vegetaţiei de luncă, de-a lungul principalelor râuri, în cadrul căreia predomină arborii de esenţă moale. De remarcat este prezenţa parcului dendrologic de la Bazoşul Nou: rezervaţie forestieră cu o suprafaţă de cca 60,4 ha, situată la cca 15 km SE de oraşul Timişoara, pe teritoriul constituit din rezervaţia propriu-zisă (17,8 ha) şi zona tampon din jurul rezervaţiei.

1.7 FAUNA Fauna pădurilor cuprinde puţine mamifere, reprezentate doar prin câteva insectivore şi rozătoare. Păsările sunt, în schimb, numeroase, unele având importanţă cinegetică (fazanul).

Fauna de silvostepă şi stepă, deşi mai puţin variată faţă de cea de pădure, prezintă un mai mare număr de specii de interes cinegetic (iepurele, căprioara, prepeliţa, potârnichea, fazanul, etc) În cadrul faunei piscicole, dominantă este specia crapului, alături de care trăiesc plătica, obleţul, babuşca, sebiţa, ştiuca, suport natural pentru pescuitul sportiv. Presiunea umană crescândă în spaţiul periurban timişorean se resimte negativ asupra fondului faunistic, distrugerea biotopurilor spontane şi înlocuirea lor cu culturi afectează, inevitabil, biocenozele.

1.8 SOLURILE Învelişul de sol din zona Timişoara este de o mare diversitate, numeroasele tipuri şi subtipuri încadrându-se în clasele: cernisoluri, luvisoluri, argiluvisoluri, cambisoluri, hidrisoluri, pelisoluri, vertisoluri şi protisoluri. Capacitatea generală de susţinere a producţiei agricole este mijlocie, ca urmare a ponderii ridicate a unor tipuri de soluri cu fertilitate naturală scăzută ori afectate de umezeală în exces (entricambosoluri, gleiosoluri, stagnosoluri, vertisoluri, etc), compensată însă de prezenţa cernoziomurilor şi a preluvosolurilor molice , cu pondere notabilă în arealul comunelor Săcălaz, Dumbrăviţa şi Sânmihaiu Român. Pe ansamblul Câmpiei Banatului însă, dominante sunt solurile cu fertilitate ridicată (cernoziomuri, calcarice cambice şi argice, preluvosoluri molice, etc), fără limitări semnificative în exploatare, constituindu-se astfel într-o importantă resursă naturală pentru dezvoltarea producţiei agricole intensive.

1.9 RESURSELE DE SUBSOL În mod tradiţional sunt valorificate, de asemenea, resursele de apă termominerală de la Timişoara şi împrejurimi (Calacea, Buziaş, Ciacova, Ivanda, etc). În perioada postbelică au fost puse în valoare şi resursele de hidrocarburi, petrol şi gaze asociate, cu centre de exploatare dispersate spre nord-vest şi vest, în Câmpia Vingăi şi Câmpia Arancăi.

7

CAP. 2 DATE ISTORICE

Municipiul Timişoara, atestat documentar de peste 730 de ani, actuala reşedinţă a judeţului Timiş, este situată în Câmpia Timişului, câmpie străbătută de râurile Bega şi Timiş, a căror prezenţă a influenţat în timp dezvoltarea localităţii de la Cetatea fortificată cu ziduri, bastioane, şanţuri cu apă şi valuri de pământ. Cunoscută ca Cetate (din 1212) - Castrum Temesiense - situată la răscrucea drumurilor comerciale şi militare, devenind obiectiv principal al disputei dintre turci şi austrieci şi mai apoi râvnită de burgezia şi aristocraţia maghiară - Timişoara s-a dezvoltat urbanistic în jurul nucleului fortificat începând din sec. XVIII lea. Între anii 1315-1323 regele Carol Robert de Anjou îşi stabileşte în cetatea Timişoara reşedinţa regală. În anul 1342, Timişoara este atestată în documente ca Civitas (oraş) şi până la mijlocul secolului al XVI – devine un însemnat centru de rezistenţă antiotomană de unde pornesc în 1396 cruciaţii europeni în dramatica expediţie creştină zdrobită la Nicopole, iar apoi îşi concetrează forţele militare, începând cu anul 1443, şi porneşte în campania de biruinţe viteazul Iancu de Hunedoara. Agravarea exploatării feudale a provocat răscoala din anii 1382-1390 şi războiul ţărănesc condus de Gheorghe Doja (1514) care, după ocuparea mai multor puncte fortificate şi asediului cetăţii Timişoara, a fost înfrânt şi pedepsit cu cruzime. După ce o bună perioadă a constituit un bastion important pentru apărarea civilizaţiei creştine în anul 1551 cetatea Timişoara şi zona limitrofă, după repetate atacuri, va fi cucerită de turci care transformă cetatea în reşedinţa unui paşalîc otoman, cu rol de pivot în strategia de păstrare a dominaţiei asupra pustei ungare şi Ţărilor Române. În urma luptelor dintre Imperiul Habsburgic şi cel Otoman, Timişoara şi Banatul este eliberat de sub ocupaţia turcilor în 1716 de către prinţul Eugen de Savoya şi devine domeniul al coroanei Habsburgice, condus de o administraţie militară având ca guvernator pe Contele Claudius Florimund Mercy, general de cavalerie. Contele Mercy a avut un rol deosebit în construcţia noii cetăţi a Timişoarei, a palatului de reşedinţă a guvernatorului, a cazărmii Transilvania (care cu o lungime de 483 m era clădirea cea mai lungă din Europa în epoca respectivă), precum şi a unor şcoli, spitale, biserici şi monumente. În paralel, a început construcţia şi dezvoltarea rapidă a industriei şi a fabricilor şi organizarea satelor şi comunelor. Colonizarea satelor din Banat cu un număr substanţial de şvabi, slovaci şi italieni care s-au suprapus locuitorilor existenţi (români, sârbi, unguri, greci şi evrei), a condus în timp la un fenomen probabil unic în lume, respectiv faptul că populaţia vorbea mai multe limbi şi, totodată, realizarea între naţionalităţi a unui climat de înţelegere, toleranţă, respect şi colaborare fără discriminare care s-a transmis din generaţie în generaţie. O dată cu atenţia sporită acordată de Curtea de la Viena, Timişoara, ca centru economic şi politic al Banatului, cunoaşte după 1718 - 1734 o dublă dezvoltare a lucrărilor de fortificare a Cetăţii (după noul plan din 1723) şi se începe secarea mlaştinilor. Se construiesc poduri şi construcţii publice, astfel încât în jurul anului 1765 se încheie fortificarea cetăţii, iar în 1774, apeductul din Fabric pentru alimentarea cu apă şi reţeaua de canale subterane din preajma "Cazărmii ardelene" şi de pe amplasamentul Pieţii Sfântul Gheorghe. Cu toate acestea, situaţia şanţurilor de apă şi a mlaştinilor din Cetate nu este rezolvată în întregime, canalul Bega deşi

8

(început în anul 1728), devenit navigabil, preia în mare parte rolul de colector insalubru al zonei de Cetate. Între anii 1781 (după ridicarea Cetăţii Timişoara la privilegiul de Oraş liber regesc) şi 1848 - în cetate se realizează edificii de cult şi sociale şi se extind construcţiile de locuinţe. Direcţiunea de Fortficaţii asigură activitatea de proiectare şi execuţie a construcţiilor militare, în special pentru uriaşul sistem de fortificaţii (întreţinere, modernizare). "Servicul Cameral de Construcţii" proiectează şi supraveghează execuţia construcţiilor civile şi de interes obştesc şi respectarea normelor de construcţii în oraş, realizate de meşterii constructori particulari. Pe “Planul interiorului Cetăţii – 1812” - întocmit de Tutz (M.G.97), “Planul indicând parcelele din Cetate – 1828” întocmit de Louant (M.G. 155), “Planul interiorului Cetăţii – 1831” – Chavanne şi a lui Eichenkren - 1836 (T.II.28) şi pe alte hărţi, planşe şi stampe din Arhivele Statului Timişoara, precum şi în "Monografia Timişoarei” întocmită de primarul Preyer (1849 - 1853) sunt redate inventarele complete ale caselor, proprietarilor, reţeaua de canale şi conducte de evacuare a apei, fântânile, lucrările de supraetajare şi alte construcţii noi, care completează ansamblurile existente, precum şi un inventar - descriere a distrugerilor provocate de bombardamentul armatelor maghiare în iulie 1849. În primii ani ai guvernării militare (1849 - 1860) şi ai Voievodinei cu capitala la Timişoara, pe locul unor clădiri civile avariate, se construiesc edificii noi, utilizându-se bolţile la subsol şi parter şi planşee de lemn la etaje şi mansarde. Vocabularul plastic al Barocului este înlocuit cu elementele stilurilor Empire şi Neoclasic dar se resimte şi influenţa curentelor romantice şi eclectice. Dacă până în anul 1817 cca 1/4 din suprafaţa Cetăţii era acoperită cu canale, ce se scurgeau în cuveta deschisă din şanţul fortificaţiilor, începând cu anul 1827 se adânceşte cuveta şi canalul său de evacuare (pe albia vechiului canal secundar executat în 1729) pe traseul Bd. Republicii - realizându-se aşa numitul "Şanţ Sanitar". La reţeaua de canale erau racordate peste 25 de case particulare din Cetate. Acţiunile de asanare şi realizarea de canale continuă şi după 1849 şi implică şi refacerea unor conducte de alimenatre cu apă distruse, în paralel cu realizarea de fântâni pentru apă potabilă « a cărei calitate se îmbunătăţeşte », odată cu secarea mlaştinilor şi umplerea şanţurilor (inclusiv pe amplasament). Autorul celei dintâi monografii a Timişoarei şi totodată primarul ei de atunci - Johann Nepomuk Preyer (1844 - 1858) scrie despre Zona Cetăţii: "...Străzile din Cetate sunt pavate şi au trotuare excelente. Clădirile au unul, două sau trei etaje.... Toate construcţiile sunt acoperite cu ţigle, iar la parter au aproape numai prăvălii cu vitrine elegante..., iar în ceea ce priveşte iluminarea străzilor şi curăţenia, se recunoaşte că nu există una mai bună în toată ţara.” După anul 1865 construcţiile erau permise numai dincolo de 569 m de zidurile cetăţii, spre cartierele mărginaşe. După 1892 interdicţia menţionată dispare, efectuându-se nivelarea şanţurilor şi valurilor din jurul Cetăţii. Primul Plan Urbanistic este întocmit la 1895 de arhitectul Ybl, prin care Cetatea devine centrul oraşului, legat prin bulevarde largi - actualele Bd. Tinereţii şi Revoluţiei din 1989 - de cartierele Iosefin şi Fabric şi printr-un inel de circulaţie în jurul Cetăţii. Deci, pornind de la reţeaua densă de străzi rectangulare din Cetate, se prefigurează structura radial - inelară a tramei stradale, care este specifică Timişoarei. În 1913 Serviciul tehnic al oraşului elaborează un nou Plan Urbanistic pe principiile date de arhitectul Ybl. La acea dată populaţia Timişoarei era de 69.000 de locuitori şi

9

se prevedea extinderea oraşului pe o suprafaţă de 1800 ha. Planul urbanistic nu era conceput pe principiul zonelor funcţionale, ci era trasată, în special, trama stradală între Cetate şi cartierele mărginaşe Iosefin, Fabric şi Mehala. Terenul dintre străzi a fost parcelat şi vândut, sau dat în folosinţă noilor proprietari. Această parcelare s-a menţinut până în prezent, fiind desfiinţată peste tot unde s-au construit locuinţe colective (blocuri). Primele ridicări topografice prin metode matematice moderne au fost realizate între anii 1901 - 1903 pentru cartierele Cetate şi Iosefin, în anul 1911 pentru Mehala şi au fost reasamblate amănunţit între anii 1942 - 1946 pentru toate cartierele (plan cadastral, fără curbe de nivel, autor ing. I. Sarmeş). Intrarea României în Războiul Mondial (iunie 1941) aduce populaţiei Timişoarei şi judeţului multiple neajunsuri şi lipsuri, sporite şi de faptul că au trebuit să facă un efort umanitar apreciabil pentru ajutorarea valurilor masive de refugiaţi din Basarabia, Bucovina şi Moldova. Din iunie 1944 războiul se abate direct asupra judeţului şi oraşului Timişoara care rezistă eroic atacurilor unităţilor germane şi maghiare prin Divizia 9 Cavalerie Română şi sacrificiul Regimentului 13 Călăraşi. În anul 1943 Serviciul Tehnic Municipal, prin arh. Silvestru Rafiroiu şi ing. Otto Bodoscher, a iniţiat o documentare pentru un nou plan urbanistic, care este considerat pierdut din Arhive. În 1943 Timişoara avea 115.839 de locuitori şi o suprafaţă de 3.200 ha., 312 km. de străzi, din care 52 % pavate, 46 % prevăzute cu reţea de apă şi 31% cu reţea de canalizare. Începând cu luna septembrie 1944 cursul istoriei României, judeţului Timiş şi Timişoarei se schimbă pentru 4 decenii şi jumătae. Sub protecţia armatei sovietice de ocupaţie, partidul comunist a acaparat puterea politică provocând lipsuri materiale asociate cu terorizarea fizică şi psihică a populaţiei, cu umilirea, înşelarea şi permanenta ameninţare a drepturilor cetăţeneşti. Mişcarea anticomunistă, de proporţii a studenţilor timişoreni din octombrie-noiembrie 1956 s-a desfăşurat pe fondul unei stări de spirit ostile ocupaţiei sovietice, nedreptăţilor, abuzurilor şi sărăciei aduse de un regim total aservit intereselor străine. După al doilea razboi mondial, Direcţia tehnică municipală a iniţiat (în anul 1947) o documentare pentru Planul Urbanistic de proiectare a construcţiilor - autori T. Evolceanu şi arh. G. Stork - cu o nouă ediţie în 1951 - autori arh. M. Silianu şi arh. G. Stork, sub denumirea de "Schiţa planului director de sistematizare". Planul avea prevederi de zonificare şi circulaţie, dar profilul şi amploarea dezvoltării industriale şi a fondului locativ nu au fost anticipate. În 1955 se reiau studiile de sitematizare într-un "Studiu preliminar de sistematizare" - autor arh. M. Silianu, care prognozează creşterea populaţiei de la 140.000 de locuitori în anul 1955 la 180.000 de locuitori în anul 1975, cu posibiltăţi de creştere chiar până la 200.000 locuitori, în funcţie de dinamica factorilor economici. În 1959 se trece la elaborarea “Schiţei de Sistematizare a oraşului Timişoara” pe principiile recomandate de CSCAS. Oraşul avea 148.600 de locuitori şi o suprafaţă de 4100 ha. Fără elemente clare de prognoză a dezvoltării funcţiunilor oraşului, se preconiza pentru anul 1980 o populaţie de 250.000 de locuitori, care, după unii specialişti, era considerată prea mare. În anul 1980 erau înregistraţi în Timişoara 287.543 de locuitori, iar în 1990 – 354.345 de locuitori. “Schiţa de sistematizare” a fost finalizată în anul 1964, având ca şef de proiect pe arh. L. Voştinaru. Apoi a fost reluată în 1978, având şef de proiect pe arh. N. Ionescu. Zonele funcţionale s-au conturat pregnant, industria s-a dezvoltat pe zone industriale,

10

locuinţele s-au dezvoltat puternic în blocuri, dar cu efecte urbanistice păgubitoare pentru oraş, cu sacrificarea majoră a unor zone cu gospodării uniifamiliale. Concepţia majoră, impusă politic, a fost creşterea densităţilor construite, economia drastică de teren, concretizată în repetate restrângeri de perimetru construibil, în discordanţă cu dezvoltarea industrială şi creşterea masivă a populaţiei. În anul 1989 perimetrul construibil cuprindea 4558,00 ha faţă de intravilanul de la 1 ianuarie 1990, de 4974,32 ha.

Prăbuşirea sistemului comunist din Europa Centrală şi de Est , cu excepţia României în cursul anului 1989 a fost receptată de timişoreni ca o şansă istorică de a înlătura totalitarismul comunist. În lunile noiembrie-decembrie 1989 starea de spirit a majorităţii populaţiei timişorene era explozivă, iar pe acest fond de tensiune generală încercarea de evacuare a pastorului reformat Laszlo Tokes, mult mediatizată de « Europa Liberă » şi « Vocea Americii », a fost interpretată ca o nouă nedreptate şi un abuz al autorităţilor comuniste, constituind ocazia revoltei populare din Timişoara, transformată apoi, prin radicalizare, în revoluţie. După ce în 15 decembrie s-au adunat în faţa casei parohiale mai mulţi enoriaşi care doreau să împiedice evacuarea pastorului, în data de 16 decembrie numărul celor adunaţi a crescut la circa 400 de persoane majoritatea fiind cetăţeni de diferite etnii şi confesiuni care au blocat circulaţia în zonă şi au scandat „jos Ceauşescu” şi „jos comunismul”. În zilele următoare, rezistenţa nu a încetat, în 19 decembrie intrând în grevă muncitorii de la întreprinderea „Elba”, iar în 20 decembrie a izbucnit greva generală în toate fabricile timişorene, zeci de mii de oameni îndreptându-se spre centrul Timişoarei, situaţie în care forţele armate s-au retras în cazărmi. Liderii revoluţionarilor timişoreni au prezentat autorităţilor comuniste o listă de cereri a populaţiei, listă care va deveni un vast program revoluţionar. În aceeaşi zi de 20 noiembrie 1989, Timişoara a fost declarată primul oraş liber al României de către reprezentanţii Frontului Democrat Român, prima formaţiune politică democratică înfiinţată pe străzile însângerate ale Timişoarei. Ulterior ziua de 22 decembrie 1989 a fost declarată ziua Victoriei Revoluţiei Române.

CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE Structura urbană este rezultatul evoluţiei în timp a dezvoltării oraşului, având o configuraţie relativ clară. În centrul aglomerării urbane se află CETATEA, în jurul căreia gravitează, ca “subsisteme urbane”, celelalte cartiere. Datorită dezvoltării lor independente acestea prezintă caracteristici distincte atât funcţional cât şi plastic, conferind sistemului urban un caracter polinuclear. Această descentralizare permite ”descongestionarea” funcţională a nucleului central. Concomitent, există însă tendinţa ca nucleele sus-menţionate să-şi piardă identitatea, generând o textură urbană relativ unitară. Rolul principal în închegarea şi organizarea aglomerării urbane îl deţine reţeaua arterelor de circulaţie, construită în sistem radial – concentric încă din perioadele anterioare. Un prim inel de circulaţie s-a realizat în jurul Cetăţii (1971). Urmând aproximativ conturul interior al vechilor fortificaţii, acesta marchează o continuitate firească între evoluţia istorică şi cea contemporană, iar din punct de vedere al organizării spaţiale a cartierului istoric, joacă acelaşi rol ordonator pe care l-a avut cândva centura de fortificaţii. Din inelul central pornesc radial, spre celelalte cartiere, mai multe artere conectate la extremităţile teritoriului intravilan, cu reţeaua rutieră interurbană.

11

În anul 1989 acest prim inel îşi pierde continuitatea prin întreruperea circulaţiei din Piaţa Operei. Al doilea inel de circulaţie, concentric cu primul, este realizat parţial (bulevardele Circumvalaţiunii, Pârvan, Splaiul T. Vladimirescu). Acest inel, ca şi celelalte trasate în exteriorul său având ca centru Cetatea, îndeplineşte funcţiuni complexe: deviază traficul greu descongestionând centrul şi crează legături rapide între celelalte cartiere. Traseul acestor artere circulare ar indica întotdeauna poziţia centrului aglomerării urbane – Cetate, în câmpul de gravitaţie al căruia evoluează celelalte cartiere, sporind coerenţa sistemului urban. Necesitatea satisfacerii unor funcţiuni diferite a determinat apariţia unor tipuri distincte de morfologie urbană. Deşi, acestea diferă de la cartier la cartier şi în cadrul aceluiaşi cartier, de la o zonă funcţională la alta, totuşi, etapele evolutive parcurse de aglomerarea urbană au marcat existenţa a patru tipuri morfologice principale. Tipologia constituită în sec. XVIII – lea şi în prima jumătate a celui următor predomină în Cetate, caracteristice acesteia fiind străzile relativ înguste, fără vegetaţie, cu clădiri cu două niveluri, formând fronturi stradale continue. La periferia celorlalte cartiere istorice se mai păstrează unele construcţii parter, aşezate cu faţada îngustă la stradă, cu aspect rural, purtând data din perioada sus-menţionată. Tipul morfologic caracteristic pentru a doua jumătate a secolului al XIX – lea şi începutul secolului nostru, reprezentat prin clădiri multietajate formând, de cele mai multe ori, fronturi continue, se întâlneşte compact în ansamblurile executate în vederea unirii Cetăţii cu Fabricul şi Iosefinul şi răsfirat, în cadrul tuturor zonelor istorice ale oraşului. Cartierele de vile, datând din prima jumătate a secolului al XX-lea, în special din perioada interbelică, predomină în spaţiile interstiţiale dintre cartierele istorice, conferind zonelor respective aspectul de “oraş grădină”. Însă, la periferia aglomerării urbane, acest tip morfologic degenerează într-un ţesut cu aspect semirural, cu parcele mari, având grădini şi case izolate, lipsite de dotările tehnice edilitare corespunzătoare confortului modern. Al patrulea tip morfologic îl prezintă realizările din perioada anilor 1960 – 1989, constituite din clădiri de locuit înalte, dotări socio-culturale şi ansambluri de producţie, executate cu tehnologii industrializate. Acestea apar fie în forma unor mari ansambluri în zonele slab construite în perioadele anterioare, fie izolat, în cadrul texturii urbane istorice (str. Văcărescu, Bărnuţiu, etc.). Fizionomia specifică Timişoarei este generată de întrepătrunderea nu totdeauna fericită a celor patru tipuri morfologice principale. Datorită evoluţiei sale specifice, există azi relativ puţine monumente istorice izolate, iar acestea, exceptând Castelul Huniade, datează, cele mai vechi, din secolul al XVIII – lea. Timişoara prezintă în schimb zone istorice declarate rezervaţii de arhitectură protejată, reflectând evoluţia acesteia din perioada barocă şi până la cea a curentului cubist interbelic. Se estimează că evoluţia economică viitoare va determina sporirea populaţiei în următorii ani. Pentru rezolvarea problemelor complexe ridicate de această creştere, logica evoluţiei istorice a urbei recomandă continuarea structurii sale radial – concentrice. Caracterul polinuclear al acesteia, descentralizarea funcţională apărută în cursul istoriei devin cu atât mai necesare cu cât sporeşte gradul de complexitate al funcţiunilor urbane. Este evident că o reţea, uniformă, ordonată, permite o servire egal repartizată în teritoriu, şi deci raţională, a organismului urban, din toate punctele de vedere: transport în comun, alimentare cu energie, canalizare, etc.

12

Modul de funcţionare al structurii actuale sugerează, ca şi viitoarele artere majore de circulaţie, să se încadreze în două categorii: cea a arterelor radiale conducând dinspre Cetate spre periferii şi cea a arterelor de legătură între acestea, cu trasee fie tangente, fie cât mai apropiate de cele ale unor cercuri marginare având în centru Cetatea. În rezolvările de detaliu, tradiţia timişoreană sugerează adoptarea unor ansambluri ordonate, cu axe de compoziţie clar definite spaţial, utilizând artere largi, mărginite de capetele de perspectivă, intersecţiile şi zonele de inflexiune. Unul dintre impedimentele majore în închegarea aglomerării urbane într-un sistem unitar îl constituie calea ferată spre Lugoj, care separă treimea oraşului aflată la nordul ei de celelalte două treimi, rămase la sud. De aceea, încă din prima jumătate a secolului nostru s-a propus demontarea acestei căi ferate spre Lugoj şi amenajarea unor gări terminus (arh. A. Kronsz propune mutarea căii ferate). Acesteia îi revine acelaşi rol “restrictiv şi ordonator” în organizarea spaţială a Cetăţii pe care l-au avut cândva fortificaţiile. Problema mutării căii ferate sau a păstrării ei, dar doar pentru asigurarea transportului rapid de persoane, urban şi periurban, odată cu reconversia spaţiilor invecinate, rămâne deschisă. Oricare va fi decizia legată de calea ferată va trebui adoptată o politică de strategie urbană vizând principiul dezvoltării durabile.

CAP. 3 POPULAŢIA MUNICIPIULUI

La recensământul din anul 2002, populaţia stabilă a municipiului Timişoara a fost de 317.660 locuitori. Densitatea populaţiei este de 2622 locuitori/kmp. Distribuţia populaţiei pe sexe : 52,63% de sex feminin, iar de sex masculin 47,37%. Din totalul de locuitori : 270.487 sunt români, aromâni 30, macedoromâni 11, maghiari 25.131, secui 4, rromi (ţigani) 3.114, germani 7.142, saşi 6, şvabi 17, ucraineni 813, sârbi 6.271, turci 81, tătari 4, slovaci 580, evrei 367, ruşi 57, lipoveni 18. Religia : ortodoxă 255.955 persoane, romano-catolică 31832 persoane, greco- catolică 4.191persoane, reformată 6.194 persoane evanghelică de confesiune augustană 162 persoane , evanghelică luterană sinodopresbiteriană 337 persoane, unitariană 103 persoane, armeană 9 persoane, creştină de rit vechi 144 persoane, baptistă 4780 persoane, penticostală 8408 persoane, adventistă de ziua a şaptea 684 persoane, creştină după evanghelie 251 persoane, evanghelică 296 persoane, musulmană 949 persoane, mozaică 358 persoane, altă religie 1637, fără religie 392 persoane, atei 359 persoane, nedeclarată 610 persoane. Populaţia activă reprezintă 43,28% (92,38% ocupată şi 7,62% şomeri), iar populaţia inactivă 56,72 % (39,68% elevi-studenţi; 37,15% pensionari; 23,17% se află în alte situaţii). Statutul profesional : - Salariaţi: 94,27%; - Patroni: 3,08 %; - Lucrători pe cont propriu: 2,39%; - Membrii ai unor societăţi agricole – cooperatiste: 0,01%; - Lucrători familiali în gospodărie proprie: 0,18% ; - Alte situaţii: 0,04%.

13

Sectorul în care lucrează persoana: - Persoanele din sectorul de stat : 33,00%; - Persoanele din sectorul privat: 63,05%; - Persoanele din sectorul mixt: 3,78%; - Persoanele din gospodăria proprie: 0,17%.

CAP.4

AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE

Potrivit Anexei 2, pct.3.8 din Legea nr.351/2001 – privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi ,municipiul Timişoara este unitate administrativ teritorială de rangul I.

Autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală sunt reprezentate de Consiliul Local, ca autoritate deliberativă şi de Primar, ca autoritate executivă, acestea venind să rezolve treburile publice în condiţiile legii. Consiliul Local al Municipiului Timişoara are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi publice, locale sau centrale. Consiliul Local este alcătuit din 27 de membri, aleşi prin vot universal, egal, direct şi liber exprimat, în condiţiile stabilite prin legea privind alegerile locale. Având în vedere specificul local şi nevoile activităţii sale, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a organizat următoarele comisii pe domenii de specialitate: Comisia 1 – pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe; Comisia 2 – pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu; Comisia 3 – pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale; Comisia 4 – pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor ; Comisia 5 – pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte. Sediul Consiliului Local al Municipiului Timişoara se află pe Bd. C.D.Loga nr.1, iar întrunirile în plen se desfăşoară la Sala de Şedinţe a Consiliului Local. Consiliul Local a fost constituit în urma alegerilor locale desfăşurate în 6 iunie 2004, când a rezultat următoarea structură politică: P.N.Ţ.-C.D – 9 membri, P.S.D. – 6 membri, P.N.L. – 5 membri, P.D. – 5 membri, P.R.M. – 2 membri. Configuraţia politică a Consiliului Local al Municipiului Timişoara este prezentată în Anexa nr.1. Primarul Municipiului Timişoara este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de specialitate al acesteia, pe care îl conduce şi îl coordonează. Primarul răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice locale şi reprezintă municipiul Timişoara în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiţie. Primarul îndeplineşte atribuţiile prevăzute de lege sau încredinţate de Consiliul Local.

14

Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, primarul este ajutat de 2 viceprimari, secretar şi aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local. Viceprimarii Municipiului Timişoara sunt aleşi de către Consiliul Local din rândul membrilor săi, pe o durată egală cu cea a mandatului Consiliului. Ei sunt înlocuitorii de drept ai Primarului şi primii colaboratori ai acestuia pentru realizarea obiectivelor şi sarcinilor administraţiei publice locale. Atribuţiile viceprimarilor sunt cele delegate de către Primar, în condiţiile legii. Secretarul Municipiului Timişoara este funcţionar public de conducere, numit în această funcţie de către prefect, în condiţiile legii. Secretarul verifică şi asigură respectarea legalităţii de către organele administraţiei publice locale, îndeplinind atribuţiile prevăzute de lege sau încredinţate de către Consiliul Local ori de Primar. Primarul, viceprimarii, secretarul municipiului împreună cu aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local constituie PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA, structură funcţională cu activitate permanentă care aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile Primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.

CAP. 5

CĂI DE COMUNICAŢII

5.1. CĂI RUTIERE Teritoriul administrativ al municipiului Timişoara posedă o reţea rutieră construită densă, formată din drumuri europene, naţionale, judeţene şi comunale, după cum urmează: a) DRUMUL EUROPEAN E 70, care intră în ţară dinspre Iugoslavia şi face legătura,

prin Timişoara, cu sudul ţării şi cu capitala Bucureşti - drum modernizat. b) DRUMUL EUROPEAN E 671, care străbate vestul ţării, de la nord la sud, trecând

prin Timişoara - drum modernizat. c) DRUMUL NAŢIONAL DN 6, limita de judeţ–Lugoj-Sînnicolau-Cenad-frontiera

Ungariei, străbate teritoriul zonei la nord – vest, pe un tronson de 7,1 km. DN 6 d) DRUMUL NAŢIONAL DN 59, Timişoara-Moraviţa-frontiera cu Serbia, străbate

teritoriul studiat la sud-vest, pe un tronson de 3,25 km. DN 59. e) DRUMUL NAŢIONAL DN 59 A, Timişoara–Jimbolia–frontiera cu Serbia,

străbate teritoriul studiat la vest, pe un tronson de 2 km . DRUMUL NAŢIONAL DN 69, Timişoara–Orţişoara–limita de judeţ, străbate teritoriul studiat la nord – nord – vest, pe un tronson de 2,3 Km.

f) DRUMUL JUDEŢEAN DJ 591, Timişoara–Sînmihaiul Român–Cenei, se află la vestul teritoriului, pe un tronson de 0,7 km.

g) DRUMUL JUDEŢEAN DJ 592, Timişoara–Buziaş–Lugoj, străbate teritoriul studiat la sud–vest, pe un tronson de 0,2 km.

h) DRUMUL JUDEŢEAN DJ 691, Timişoara–Pişchia–Fibiş-Maşloc–Neudorf, penetrează în partea de nord teritoriul studiat, având îmbrăcăminte bituminoasă degradată şi necesită reabilitare.

i) DRUMUL COMUNAL DC 155, Timişoara–Chişoda–Giroc-Urseni, străbate teritoriul studiat la est, pe un tronson de 0,7km.

j) DRUMUL COMUNAL DC 149, Timişoara–Moşniţa Veche, străbate teritoriul studiat la est, pe un tronson de 0,7 km.

15

k) DRUMUL COMUNAL DC 64, Timişoara–Giarmata Vii, penetrează în partea de nord–nord est teritoriul studiat.

l) DRUMUL COMUNAL DC 152, Timişoara–Chişoda–Giroc, penetrează în partea de sud–sud est teritoriul studiat.

În Timişoara lungimea totală a străzilor este de 534 km., din care 2,65 km. - străzi de categoria I (100% modernizate), 55,34 km. - străzi de categoria II (96,4% modernizate), 312,54 km. - străzi de categoria III (64,8% modernizate) şi 163,47 km. - străzi de categoria IV (47,35% modernizate). Suprafaţa totală a căilor de comunicaţii rutiere timişorene este de 575,43 ha. În municipiul Timişoara se remarcă existenţa unei concepţii flexibile în domeniul infrastructurii de circulaţie, cu o vechime mai mare de 100 ani, structura existentă a reţelei stradale majore fiind inelar radială, cuprinzind artere de penetrare spre zona centrală şi 4 inele majore de circulaţie. Circulaţia în afara municipiului se desfăşoară prin arterele de penetraţie, care au asigurată continuitatea cu reţele radiale majore urbane. Legăturile rutiere afectează foarte puţin teritoriul înconjurător oraşului, ele fiind în general radiale şi de penetraţie, dar încarcă în mod excesiv circulaţia internă a oraşului, aducând-o la limita funcţionalităţii. Inexistenţa unui Plan Urbanistic General Periurban, instrument necesar pentru asigurarea unei dezvoltări urbane armonioase a zonei a determinat necorelarea între reţelele rutiere municipale şi periurbane, ceea ce determină discontinuităţi în trafic. Datorită faptului că centura ocolitoare a oraşului nu este finalizată, iar porţiunile existente sunt scurte şi discontinue, nu este posibilă descărcarea circulaţiei oraşului de cea de tranzit. Traficul de transport şi penetraţie se desfăşoară prin trama stradală majoră a Timişoarei, folosind trasee de străzi ce intră în componenţa inelelor de circulaţie, producând vibraţii, poluare fonică şi cu noxe şi degradarea infrastructurii căilor de circulaţie şi a clădirilor.

5.2. CĂI FERATE Judeţul Timiş are cea mai mare densitate de reţele de cale ferată din România, deţinând 90,5 km cale ferată/100 km2 de teritoriu, iar municipiul Timişoara este cel mai important nod de căi ferate din judeţ şi din partea de vest a ţării. Prin cele două linii feroviare internaţionale care străbat Timişoara, se asigură legătura României cu vestul Europei, prin Iugoslavia, pe două direcţii: Bucureşti – Craiova – Timişoara – Jimbolia – continuare pe teritoriul Iugoslaviei - electrificată pe porţiunea Bucureşti - Timişoara şi Timişoara – Stamora-Moraviţa, continuare pe teritoriul Iugoslaviei. Traficul feroviar de persoane în zonă este deservit de patru gări (Timişoara Nord, Timişoara Sud, Timişoara Est, Timişoara Vest), iar cel de mărfuri de opt gări. Pentru activitatea de trafic feroviar de marfă principalul nod este staţia Ronaţ, unde se compun şi se descompun trenurile de marfă. Vagoanele de marfă se încarcă/descarcă în staţiile de cale ferată din zona Timişoara (Timişoara CET, Timişoara Sud, Timişoara Vest, Timişoara Nord, Timişoara Est, Semenic, Săcălaz) şi circulă (în convoaie de manevră) între aceste staţii şi staţia Ronaţ (staţie tehnică), care este un nod important al reţelei de cale ferată din zonă. Accesul la alte reţele de transport este asigurat şi se realizează: - din staţiile de cale ferată Timişoara CET, Timişoara Sud, Timişoara Est,

Timişoara Vest, Timişoara Nord şi Semenic prin trecerea la liniile de cale ferată private (linii industriale).

16

- de la liniile publice din staţiile de cale ferată Timişoara Sud, Timişoara Est, Timişoara Nord şi Timişoara Vest prin transbordarea mărfurilor legate cu transportul auto.

- de la linia terminalului de transcontainere din staţia Semenic prin transbordări ale unităţilor de transport în trafic combinat şi camionarea acestora la/de la beneficiari.

5.3 CĂI AERIENE Situat în imediata apropiere a municipiului, Aeroportul Internaţional Timişoara este unul din cele 4 aeroporturi internaţionale din România, fiind aeroport alternativ, de importanţă strategică, pentru Aeroportul Internaţional Otopeni – Bucureşti şi putând deservi Regiunea V Vest şi Euroregiunea DKMT. Pistele de aterizare şi decolare au fost modernizate şi permit accesul navelor utilizate de marile companii aeriene internaţionale, inclusiv a celor de tip Concorde, Airbus-310 sau Boeing. Aeroportul asigură legături rapide pentru pasageri şi marfă, având curse regulate spre Bucureşti, Frankfurt, Dusseldorf, Viena, Verona, Trevizo, Londra, New York, Amsterdam – Chicago. Datorită poziţiei sale favorabile, beneficiind tototdată de condiţii naturale deosebite (număr record de zile favorabile decolării/aterizării navelor aeriene), aeroportul are un potenţial ridicat de dezvoltare competitivă pe plan european, acesta având posibilitatea să devină, în viitor, aeroport de rezervă pentru Budapesta şi Belgrad.

5.4. CĂI NAVIGABILE

Teritoriul municipiului Timişoara este strabătut de canalul Bega. Acesta a fost construit şi utilizat în scopul gospodăririi apelor şi pentru asigurarea transportului naval de mărfuri - cu barje având capacitatea de 500-600 tdw - pe teritoriul României şi Iugoslaviei. Canalul Bega era navigabil în trecut pe o lungime de 44 km, pe teritoriul românesc, începând de la Timişoara şi 72 km pe teritoriul iugoslav, până la confluenţa cu Tisa. În continuare navigaţia se desfăşura încă 20 km pe Tisa, pînă la confluenţa cu Dunărea. Începând cu anul 1958 circulaţia pe canalul Bega a fost oprită datorită scăderii fluxului de navigaţie şi a absenţei lucrărilor de întreţinere.

În prezent, navigaţia nu este posibilă datorită stării tehnice, de dotare şi organizatorice precare, atât a tronsonului navigabil de pe teritoriul românesc cât şi a celui de pe teritoriul iugoslav. Reluarea navigaţiei pe Bega ar crea o alternativă economică pentru transportul de mărfuri, în principal a produselor de mare volum şi mică perisabilitate cum sunt cele rezultate din agricultură, şi pentru asigurarea accesului la pieţele externe. Prin realizarea conexiunii navigabile cu Dunărea, este posibil accesul direct al zonei la Coridorul de transport nr. 7, Dunăre – Main – Rhin, care traversează Europa Centrală şi de Vest, şi asigură legătura între Marea Neagră şi Marea Nordului şi se poate asigura legătura Timişoarei cu toate porturile situate pe fluviu odată cu intrarea în funcţiune a canalului Rhin – Main – Dunăre. În perioada 1888 – 1950 o parte importantă a transportului mărfurilor, de la şi înspre Timişoara, se desfăşura prin marele port dunărean Baziaş, cu care Zona Timişoara era legată prin axa feroviară Timişoara-Vârşeţ-Iascnovo-Baziaş.

17

CAP.6 TRANSPORTUL ÎN COMUN

Timişoara posedă o reţea extinsa de linii de tramvai, infrastructura necesitând

lucrări de modernizare pe majoritatea lungimilor căilor de rulare. În acest sens, municipalitatea a început, în anul 2000, o serie de lucrări destinate modernizării infrastructurii liniei cale din Timişoara, cu fonduri obţinute de la Banca Europeană pentru Investiţii, Guvernul României şi Consiliul Local Timişoara. În urma lucrărilor din cadrul acestui proiect ce se va finaliza în anul 2006, vor fi modernizaţi 40 de kilometri linie cale simplă. Toate staţiile de tramvai din municipiu au fost amenajate în ultima perioadă, încercând să li se asigure călătorilor condiţii bune, indiferent de starea vremii de afară. Prin grija Consiliului Local şi a executivului Primărei Timişoara foarte mulţi cetăţeni timişoreni beneficiază de transport în comun gratuit. Transportul în comun în municipiul Timişoara se face în condiţii bune. La tramvaie, pe lângă refacerea liniei cale, în urma unor relaţii de prietenie pe care Executivul Primăriei le-a dezvoltat în ultimii ani cu conducerile unor oraşe din Germania, s-au primit, ca donaţie, respectiv s-au achiziţionat la un preţ modic, tramvaie second hand aflate în parametrii calitativi superiori celor de producţie românească aflate în dotarea RATT. Astfel ca în prezent, în Timişoara, circulă numai tramvaie provenite din Germania, care asigura un confort sporit călătorilor. La transportul cu autobuzul, prin finanţare suportată de Consiliul Local, RATT a fost dotată cu 50 autobuze noi de producţie Mercedes. Noile autobuze sunt dotate cu aer conditionat, Timişoara fiind primul oraş din România care are astfel de mijloace de transport, la standarde europene. În ceea ce priveşte transportul cu troleibuzul, RATT încearcă obţinerea unui credit ce va fi rambursat din surse proprii, pentru achiziţionarea unui numar de 50 de troleibuze noi. În aceste condiţii, putem spune ca în cel mai scurt timp Timişoara va avea cea mai moderna infrastructură de transport în comun din România. În prezent, reţeaua de transport în comun din Timişoara asigura legături între toate cartierele municipiului. Traseele formate din 11 linii de tramvaie, 9 linii troleibuze şi 13 linii de autobuze sunt deservite zilnic, în medie, de 51 tramvaie, 52 troleibuze şi 65 autobuze. Lunar RATT transportă în medie aproape 9 milioane călători, mijloacele de transport ale regiei parcurgînd peste 800.000 de kilometri. În ceea ce priveşte Zona Timişoara,respectiv comunele periurbane, se constată o reţea mai slab dezvoltată de linii de transport în comun şi infrastructură inexistentă.

CAP.7 REŢELE TEHNICO-EDILITARE

7.1. REŢELE DE APĂ-CANAL

7.1.1. Alimentarea cu apă

În municipiul Timişoara este asigurată alimentarea cu apă a 21.442 de abonaţi(număr de branşamente), în comuna Giroc este asigurată pentru 89 de abonaţi, iar comuna Dumbrăviţa fiind doar parţial alimentată cu apă potabilă. În prezent se poate asigura atât necesarul presiunilor cât şi cel al debitelor la majoritatea consumatorilor din zona Timişoara, fiind posibilă livrarea apei potabile din reţeaua municipiului Timişoara către localităţiile periurbane, dar densitatea consumatorilor în

18

aceste zone este relativ mică, iar capacitatea de susţinere a programelor de dezvoltare a lucrărilor hidroedilitare este redusă. Pentru alimentarea cu apă a municipiului, cu un consum de aproximativ 25 mil.mc/an, se utilizează două surse principale: • sursa de adâncime, care reprezintă 35 % din volumul total de apă distribuit în

reţeaua oraşului asigurată de Uzina de Apă nr. 1, cu o capacitate de tratare de 600 l/s şi Uzina 5 cu o capacitate de tratare de 20 l/s;

• sursa de suprafaţă – râul Bega – reprezintă 65% din volumul total de apă distribuit în reţeaua oraşului, asigurat de Uzinele 2 şi 4, având capacitatea totală de tratare de 2280l/s.

Se poate asigura o creştere a consumului de apă potabilă ,acoperirea imediată a sporului de consum fiind posibilă numai din sursa de apă de suprafaţă. Din punct de vedere cantitativ, debitul râului Bega poate asigura cantităţiile necesare alimentării municipiului, iar din punct de vedere calitativ, în perioadele cu precipitaţii abundente căzute în bazinul superior al râurilor Bega şi Timiş, se produce o creştere a turbidităţii, cu implicaţii asupra costurilor de tratare la uzinele 2 şi 4. O parte din tehnologia de tratare a apei potabile a fost automatizată, ceea ce a permis un control permanent al parametrilor de proces. Prin această tehnologie se asigură o protecţie mai mare a consumatorilor, prin calitatea apei furnizate, calitate ce se încadrează în cerinţele impuse de Legea nr.428/2002 – privind calitatea apei potabile. Alimentarea cu apă potabilă se face printr-o reţea inelar-radială în lungime totală de 601,1 km şi este distribuită consumatorilor prin intermediul a trei staţii de pompare, care un debit total instalat de peste 5.000 l/s, volumul total al rezervoarelor de înmagazinare a apei însumând în prezent doar 60.000 m3. Reţeaua de distribuţie a apei potabile a fost realizată în proporţie de peste 30% din materiale necorespunzătoare, necesitând în viitor lucrări costisitoare de înlocuire, aceasta fiind una dintre principalele priorităţi. Problema principală a reţelei de distribuţie este stadiul actual de uzură prin corodare, îndeosebi a tronsoanelor realizate din oţel, motivat de calitatea materialelor, a curenţilor vagabonzi cât şi de activitatea bacteriană. Structura reţelei de alimentare cu apă potabilă este următoarea: 41% oţel, 29,84% fontă, 4,97 % azbociment, 3,27% PVC, 2,49% fontă ductilă, 15,92 % beton comprimat, 1,49% HDPE şi 0,19 % poliester armat cu fibră – HOBAS. Contorizarea apei potabile este rezolvată mulţumitor, apreciindu-se că în Timişoara a scăzut sever procentul de pierderi, datorat lipsei sau impreciziei contorizării. Aceasta a condus la o scădere a consumului specific mediu de apă la aprox. 132 l/om /zi (la nivelul anului 2004), cât şi la preocuparea crescândă a utilizatorilor în reabilitarea instalaţiile interioare. Există încă multe imobile cu instalaţii interioare necorespunzătoare, vechi şi colmatate, ceea ce favorizează pierderi severe atât de apă potabilă. Apa industrială - din sursa de suprafaţă râul Bega - este asigurată de Uzina nr. 3 şi este distribuită consumatorilor printr-o reţea separată de cea potabilă, în lungime de 36,5 km. Există în prezent mari disponibilităţi în privinţa satisfacerii unor consumuri suplimentare de apă industrială în zona Timişoara, faţă de consumul existent. Reţeaua actuală de distribuţie a apei industriale este dezvoltată numai în partea de nord şi de sud – vest a municipiului Timişoara.

7.1.2. Canalizarea Sistemul de canalizare al municipiului este de tip unitar, acesta colectează şi transportă gravitaţional apele uzate menajere, industriale şi apa meteorică spre staţia de epurare şi deserveşte 94% din populaţia municipiului Timişoara.. Sistemul unitar actual de canalizare deţine reţele suficiente pentru colectarea şi transportul, în condiţii

19

normale, a apelor uzate şi meteorice provenite atât de la evacuatorii casnici, cât şi de la cei industriali. În cazul ploilor torenţiale, însă, unele reţele de canalizare intră sub presiune, iar la câteva dintre pasajele rutiere din municipiu, apele meteorice acumulate sunt evacuate cu o oarecare întârziere dpă scăderea presurizării sistemului. Din cele 938 străzi ale oraşului, 687 sunt complet canalizate, 62 străzi au doar parţial reţele de canalizare, iar 189 străzi nu au reţele de canalizare. Comunele periurbane nu au reţea de canalizare subterană, excepţie făcând parţial comuna Dumbrăviţa, respectiv comuna Giroc, unde se află în execuţie un sistem de canalizare Reţeaua de canalizare pentru apele uzate menajere şi meteorice este puţin dezvoltată în zona periferică, în zonele unde nu există reţele subterane de canalizare, apele pluviale fiind colectate prin rigole şi şanţuri stradale. Astfel de zone sunt în special la periferia Timişoarei, în zonele: Mehala, Freidorf, Ciarda Roşie, Plopi, cartier Ghiroda şi în comunele periurbane. Apele pluviale colectate de şanţuri şi rigole ajung în sistemul de desecare din exploatarea RAIF Timişoara. Totalitatea apelor uzate ajung gravitaţional – prin intermediul a patru colectoare principale cu o lungime de 25,6 km – la Staţia de Epurare a municipiului, de unde, prin pompare, o parte sunt dirijate spre procesele de epurare, iar surplusul, cu precădere la ploi torenţiale, ce depăşeşte capacitatea actuală de epurare a staţiei, este descărcat direct în Bega. Condiţiile de calitate a apelor epurate evacuate sunt severe având în vedere că emisarul, râul Bega, traversează graniţa ţării. Capacitatea actuală a Staţiei de Epurare este de 2.000 l/s, având o treaptă mecanică şi una biologică de epurare. Poluanţii industriali fie că nu pot fi epuraţi de staţia de epurare municipală fie sunt inhibatori ai procesului de epurare biologică. Sistemul are problemele caracteristice unui oraş de câmpie, respectiv pante mici de scurgere gravitaţională, la care se adaugă existenţa unor evacuări de ape uzate industriale, insuficient preepurate. Pe vatra oraşului sunt 51 staţii de preepurare a apelor uzate industriale aparţinând diferiţilor agenţi economici. R.A. Aquatim are în derulare un proiect de reabilitare a Staţiei de Epurare şi extindere respectiv reabilitare a reţelei de canalizare, în valoare de 48.080.000 Euro, din care 34.136.800 fonduri europene nerambursabile. Datorită acestui proiect , municipiul Timişoara va beneficia de o staţie de epurare nouă, cu o tehnologie modernă, proiectată pentru a afce faţă nevoilor crescute ale municipiului în dezvoltare, cât şi cerinţelor tot mai restrictive ale legislaţiei de mediu, în proces de armonizare cu legislaţia europeană.

7.1.3. Apărarea împotriva inundaţiilor Teritoriul municipiului Timişoara este străbătut de canalul Bega, rezultat al asanării câmpiei mlăştinoase bănăţene, în secolul XVIII. Canalul Bega a fost folosit ca şi cale navigabilă pe teritoriul României şi Iugoslaviei. Asigurarea nivelurilor necesare pentru navigaţie s-a realizat prin intermediul nodurilor hidrotehnice Sânmihaiul Român şi Sânmartinul Maghiar, echipate cu baraje de retenţie şi ecluze de tranziţie a navelor. Asigurarea debitului necesar în secţiunea Timişoara, precum şi apărarea oraşului împotriva inundaţiilor se realizează prin intermediul dublei conexiuni Timiş – Bega, echipate cu nodurile hidrotehnice Coştei şi Topolovăţ. Pentru atenuarea viiturilor pe râul Behelea, care periclita cartierele mărginaşe ale municipiului Timişoara, s-a realizat rectificarea albiei şi construcţia barajelor Giarmata şi Dumbrăviţa.

20

De asemenea, s-a realizat rectificarea pârâului Subuleasa, evitându-se inundaţiile în zona industrială Sud-Est (Calea Buziaşului) din Timişoara.

7.1.4. Asigurarea apei pentru irigaţii şi combaterea excesului de umiditate În vederea asigurării apei necesare pentru irigaţii, s-a realizat o captare în amonte de municipiului Timişoara şi a fost construit un canal pentru transportul apei în zona de sud a oraşului, unde cu staţii de pompare apa se trimite în sistemele de irigaţii existente.

Corelat cu lucrările de îndiguire şi regularizare a cursurilor de apă, se pune şi problema îndepărtării excesului de umiditate de pe terenurile din lunca râurilor, pentru care, prin lucrările de îndiguire şi atenuare a debitelor maxime, a fost îndepărtat pericolul de inundare. Problema îndepărtării excesului de umiditate este problema imediat următoare combaterii inundaţiilor, introducerea irigaţiilor, nefiind recomandabilă în Câmpia Vestică, decât după asigurarea terenului în cauză cu o reţea de desecare corespunzătoare. S-au creat sistemele Begheiul Vechi Vest Timişoara, Vinga – Biled – Beregsău, amenajarea hidroameliorativă complexă Şag – Topolovăţ. Suprafaţa totală în judeţ, care a fost afectată de excesul de umiditate este de cca 714.000 ha, din care până în prezent a fost amenajată o suprafaţă de 330.000 ha. Din suprafaţa amenajată, o suprafaţă de cca 35.000 ha. necesită completări şi refaceri de lucrări.

7.1.5. Lucrări antierozionale Printre efectele negative ale fenomenelor meterologice asupra producţiilor

terenurilor agricole şi silvice, ponderea cea mai mare o au fenomenele de eroziune şi cele de exces de umiditate, aceste efecte negative, în special prin eroziunile de sol, extinzându-se pe o arie mult mai largă, producând atât colmatarea albiilor, cât şi a lacurilor de acumulare. Deoarece eroziunea de suprafaţă ocupă cca 148.000 ha, este necesară trecerea la aplicarea unei agrotehnici corespunzătoare pentru a se evita apariţia unor forme mai avansate de eroziune. Pe lângă lucrările de combatere a eroziunii solului din patrimoniul agricol, sunt necesare şi lucrări de amenajare a bazinelor torenţiale în patrimoniul silvic (suprafaţă de 35.000 ha).

7.2. REŢELE ENERGETICE 7.2.1. Alimentarea cu energie electrică

Zona Timişoara este alimentată cu energie electrică din sistemul energetic naţional, sursele de bază fiind, pentru Timişoara, CHE Porţile de Fier şi CTE Mintia. Alimentarea se face prin staţiile de sistem 220/110 kV Timişoara şi Săcălaz.

Evoluţia puterii absorbite din sistem în ultimii ani a fost următoarea:

Puterea cerută (MW)

A n ul

Sezonul Casnic Industrie+ consum edilitar

Total

21

Iarna 19 85 104 1 9 8 9

Vara 15 69 84

Iarna 22 80 102 1 9 9 0

Vara 18 65 83

Iarna 19 66 85 1 9 9 1

Vara 15 53 68

1 9 9 6

Iarna

62,1 52,2(ind.)+

35,7(c.e.)

150

Consumul anual de energie electrică a fost, în medie, de 736.000 MWh, din care consum casnic 258.000 MWh, consum industrial 291.000 MWh şi consum edilitar 187.000 MWh.

Distribuţia energiei electrice se face prin linii aeriene de 110kV, prin intermediul a 13 staţii de 110 kV: Azur, Victoria, Muzicescu, Freidorf, Cetate, Solventul, Bucovina, IMT, Pădurea Verde, Dumbrăviţa, Venus şi CTE Sud. Dintre acestea staţiile Solventul, IMT, Azur, Freidorf şi CTE Sud alimentează aproape în exclusivitate platformele industriale. Staţiile Dumbrăviţa, Pădurea Verde şi Fratelia, alimentează şi consumatori rurali. Puterea instalată în aceste staţii este de 725 MVA. În perioada următoare se preconizează apariţia a două staţii noi de 110 kV, staţia Bega (alimentată printr-un tronson aerian din LEA 110 kV între staţiile Timişoara şi Pădurea Verde) sau staţia Neptun (alimentată prin linie subterană din acelaşi punct) şi staţia Ardealul (alimentată printr-un tronson aerian din LEA 110 kV între staţiile Săcălaz şi Fratelia).

Distribuţia pe partea de medie tensiune se face astfel:

- la 10 kV, prin intermediul a 320 posturi de transformare şi a 511 km de linii subterane în cablu;

- la 20 kV, prin intermediul a 435 posturi de transformare şi a 281,52 km de linii cablu şi 130,2 linii aeriene (adică centura de 20 kV şi mici tronsoane la periferia localităţii). Pe partea de medie tensiune se intenţionează, în continuare, trecerea reţelei de 10 kV la 20 kV, urmând să fie executate noi linii subterane de 20 kV, în lungime de 210 km, care vor înlocui actualele linii de 10 kV existente.

Din cele 755 posturi de transformare 20 (10)/ 0,4 kV existente, 103 posturi sunt aeriene, 18 posturi sunt în cabină metalică, 232 posturi sunt înglobate în construcţii existente, 191 posturi sunt independente în cabină de zid şi 195 posturi industriale (de abonat). Puterea instalată în posturile de transformare este de 505,97 MVA.

22

Reţeaua de distribuţie de joasă tensiune este preponderent în cablu în zonele centrale şi în zonele de blocuri de locuinţe, fiind alcătuită în mare parte din linii aeriene în restul zonelor. Reţeaua de joasă tensiune se va dezvolta în continuare în funcţie de apariţia unor noi consumatori. Se va extinde şi se va moderniza iluminatul public şi iluminatul decorativ al clădirilor şi monumentelor.

7.2.2. Alimentarea cu energie termică

Alimentarea cu energie termică a municipiului Timişoara se face în cea mai mare măsură centralizat, prin sistemul de termoficare urbană, alimentat cu agent termic primar (apă caldă) produs în două centrale termice (CET-centru şi CET- sud),administrate de S.C. COLTERM S.A. Sistemul de termoficare are posibilităţi de producere şi transport mai mari decât necesarul actual de consum.

Producerea energiei termice este directă, fără cogenerare, ceea ce determină costuri de producţie ridicate. Numărul consumatorilor industriali de energie termică (mai ales sub formă de abur) este scăzut.

Lungimea conductelor primare de termoficare este de 82 km. Lungimea reţelelor termice secundare pentru încălzire este de 327 km, din care 153 km sunt preizolate şi 24 de km în sistem clasic nou. Din cauza slabei izolaţii a acestora şi a degradării instalaţiilor interioare de încălzire, pentru asigurarea confortului termic în locuinţe, sunt necesare consumuri mari de energie termică.

Vechimea reţelei de termoficare este de până la 38 de ani, având un grad de uzură de aproximativ 40%. Echipamentele şi tehnologiile sunt parţial depăşite fizic şi moral, fiind necesară reabilitarea unor echipamente şi parţial a reţelei de termoficare, pentru sporirea randamentelor, scăderea pierderilor şi în final reducerea costurilor. Printr-o politică de investiţii bine orientată, şi producerea în regim de cogenerare a energiei electrice şi termice există posibilitatea reducerii preţului energiei termice la nivel concurenţial cu surse locale pe gaze naturale. Este posibilă utilizarea şi a altor combustibili (cărbune, păcură), gazele naturale fiind un combustibil deficitar la ora actuală. În sezonul rece 2003 – 2004 consumul total de combustibil a fost de 102.605 mii mc. Gaz metan, 181.631 tone cărbune şi 10.581 tone păcură.

Producerea energiei termice în surse concentrate permite controlul şi reducerea poluării mai eficientă, faţă de varianta producerii acesteia într-un număr foarte mare de surse locale.

Punctele termice, reţelele de distribuţie agent secundar şi reţelele termice sunt exploatate de către S.C. COLTERM S.A. Timişoara, cu care consumatorii, populaţia şi agenţii economici, au încheiat relaţii contractuale de furnizare a energiei termice (încălzire şi apă caldă de consum).

Pentru circa 85% din locuitorii săi, Timişoara dispune de un sistem centralizat de termoficare bine pus la punct, echilibrat hidraulic şi termic, capabil să asigure necesarul la consumatori în regim de funcţionare non-stop (24 din 24), atît pentru apă caldă menajeră, cît şi pentru căldură. Sistemul de termoficare este în proporţie de 75% automatizat, iar echipamentele şi utilajele corespund ultimei tehnologii, în proporţie de 75%.

Energia şi combustibilul consumat se măsoară la furnizor şi la toţi consumatorii. În ultima perioadă,la nivelul consumatorului s-au realizat foarte puţine lucrări de reabilitare a clădirilor şi instalaţiilor termice interioare, motiv pentru care

23

cca 10% din aceştia nu beneficiază parţial sau în totalitate de energia termică furnizată.

În afara acestui sistem, în municipiu mai funcţionează centrale termice de zonă, cvartal, a căror beneficiar este S.C. COLTERM S.A. şi centrale termice proprii mari, medii şi mici, aparţinând unor agenţi economici şi marilor consumatori industriali.

7.2.3. Alimentarea cu gaze naturale

Gazele folosite drept combustibil au ca provenienţă fie Bazinul Transilvan, fie Câmpia Banatului.

Gazele combustibile naturale din Bazinul Transilvan, sunt extrase din zăcăminte gazeifere. Alimentarea cu gaze naturale a Municipiului Timişoara, din sistemul de transport naţional, se face din conductele magistrale de transport, prin intermediul staţiilor de reglare – măsurare – predare, dintre care cele mai importante sunt: SRM 1 Plopi, SRM 3 Fabrica de Zahăr, SRM 6 Calea Lipovei. Având în vedere că municipiul Timişoara este cel mai îndepărtat punct faţă de Bazinul Transilvan, deci capăt de coloană, conductele de transport nu mai pot asigura debitele şi presiunea necesară la consumatori. Pentru îmbunătăţirea situaţiei, dar şi pentru a da o utilizare gazelor asociate de sondă, există o a doua uzină de alimentare cu gaze naturale din zăcămintele petroliere din Câmpia Banatului, pe următoarele direcţii: conducta de transport Foeni – Timişoara, conducta de transport Sînmartinul Sîrbesc – Timişoara, conducta de transport Călacea – Satchinez – Şandra. Conductele ce transportă gaze asociate de sondă, injectează în conductele de gaze naturale din sistemul naţional, debitele de care dispun în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de exploatare.

Conductele ce transportă gaze naturale din Transilvania, sunt proprietatea ROMGAZ Mediaş, iar cele ce transportă gaze asociate de sondă, sunt proprietatea Schelei de Petrol Timişoara. O parte din conductele de transport gaze asociate de sondă, se află în exploatare la Sucursala Arad de Exploatare Conducte Magistrale de gaze naturale.

Alimentarea cu gaze naturale a municipiului Timişoara se face printr-o reţea de repartiţie de medie presiune conectată la trei staţii de reglare-măsurare de predare (pe Calea Moşniţei, pe Calea Lipovei şi la Fabrica de Zahăr). De la reţeaua de repartiţie de medie presiune sunt alimentate staţiile de reglare-măsurare ale marilor consumatori şi staţiile de reglare-măsurare de sector. În prezent, în Municipiul Timişoara funcţionează 77 staţii de reglare-măsurare industriale şi 39 de sector. În unele zone din Timişoara nu există reţele de distribuţie şi nici staţii de reglare- măsurare de sector (ex: zona Freidorf). Reţeaua de repartiţie medie presiune se compune din cinci inele principale - un inel care cuprinde partea centrală a oraşului, al doilea care cuprinde partea vestică a oraşului, al treilea care cuprinde partea de nord a oraşului, al patrulea care cuprinde partea estică a oraşului şi al cincilea care cuprinde partea de sud. De la aceste inele pornesc diferite ramificaţii la care sunt racordate staţiile marilor consumatori sau de sector. Durata normală de funcţionare a unei mari părţi din conductele de distribuţie în Municipiul Timişoara este expirată. CET Sud este alimentată printr-o ramură separată care primeşte direct de la SRMP - Calea Moşniţei şi ocoleşte oraşul prin sud. Prin realizarea acestei ramuri a

24

apărut posibilitatea creării a încă unui inel de medie presiune, prin conectarea acestei reţele cu cea care alimentează I.M.C. de pe strada Bujorilor. Zona Timişoara dispune de un sistem de distribuţie cu două trepte de presiune: presiune medie preponderent pentru agenţi economici şi instituţii, presiune redusă pentru gospodării individuale şi asociaţii de locatari. Dimensionarea redusă a reţelelor s-a efectuat luând în considerare un număr limitat de puncte de consum la gospodăriile individuale şi respectiv numai pentru prepararea hranei la asociaţiile de locatari. În municipiul Timişoara conductele subterane de repartiţie şi de distribuţie sunt pozate în general în teren public, în zone verzi, trotuare, alei pietonale şi în porţiuni carosabile. Consumatorii sunt racordaţi la reţele de distribuţie prin intermediul branşamentelor şi posturilor de reglare-măsurare. În Timişoara, au fost racordaţi la reţeaua de repartiţie şi distribuţie 62205 apartamente, 39.618 gospodării individualr, 1792 societăţi comerciale, 104 întreprinderi industriale şi 422 instituţii, iar consumul mediu anual este de 252.533.500 Nmc .Lungimea reţelei de gaze naturale de medie presiune este OL 130 km, iar reţelele de distribuţie de presiune redusă OL 214 km , PE 61 km. În perioada 1999-2000 au mai fost racordaţi peste 3883 solicitanţi, din care 2786 apartamente în blocuri de locuinţă, 596 gospodării individuale, 17 obiective socio-culturale, 15 agenţi comerciali, 2 complexe comerciale, creşe, şcoli generale, licee, etc. Comunele periurbane Ghiroda, Giroc, Dumbrăviţa, Săcălaz, Moşniţa Nouă, dispun de aprobare de înfiinţare distribuţie gaze, prin HGR, iar o parte dintre acestea au demarat lucrările de proiectare şi execuţie în acest sens, dar, în unele localităţi, ele trenează din lipsa susţinerii financiare.

7.3. REŢELE DE TELECOMUNICAŢII

7.3.1. Telefonia fixă Datorită expansiunii tehnicii avansate şi a dotării localităţilor cu centrale telefonice moderne, se constată un progres în dezvoltarea legăturilor de telecomunicaţii. În Judeţul Timiş, rata de penetrare este de 20,6%, una dintre cele mai ridicate din ţară, cu o distribuţie de 29,14% în urban şi 7% în rural. Se constată încă mari discrepanţe între mediul urban şi cel rural. In ultimii 2 ani s-a pus un mare accent pe dezvoltarea şi digitalizarea reţelei rurale, astfel încât, ponderea abonaţilor în rural a ajuns la 13% (de la 4% în 1998), în timp ce, în mediul urban această rată este de 87%. Distribuţia abonaţilor pe tipuri de centrale ne arată că 58% dintre abonaţi sunt conectaţi în centrale digitale, 38% în centrale analogice şi numai 4% în centrale manuale.Este semnificativă creşterea numărului de posturi publice, de la 1189 în 1999, la 1498 în prezent, dintre care numai în Timişoara sunt 1001 posturi. În România, serviciile de telefonie sunt asigurate de către S.C ROMTELECOM, societate cu capital mixt (româno-grec). Reţeaua locală de cabluri telefonice cuprinde:

• Reţea analogică: 337 km • Reţea digitală: 483 km • Fibră optică: 38 km • Cablu coaxial: 11.8 km

Centralele telefonice de care dispune Timişoara s-au extins, în anul 2000 ajungând la un total de 102.362 abonaţi, adică cu 2703 abonaţi mai mult decât în anul 1999 (99.659 abonaţi). Dintre aceştia 51.111 abonaţi (50%) sunt conectaţi la centrala

25

digitală Alcatel (faţă de cei 17600 existenţi în 1999) şi restul de 51.251 abonaţi sunt legaţi la 4 centrale analogice.

Capacitatea echipată a centralelor din Timişoara este de 114.881 linii. Conform prognozelor făcute în prezent, în viitorul apropiat nu sunt necesare amplasamente noi pentru centrale telefonice, dezvoltarea reţelei făcându-se prin extensia centralelor existente.

La oră actuală reţeaua de cabluri din Timişoara a fost înlocuită aproape în întregime cu cabluri în gel, astfel încât calitatea serviciului telefonic s-a îmbunătăţit substanţial, iar rata deranjamentelor localizate în cablu a scăzut foarte mult.

In cursul anului 2001 s-au finalizat o serie de lucrări de telefonie: - Dezvoltare Mehala-Ronaţ: 5.000 linii - Dezvoltare Timişoara-Sud: 2.000 linii - Transfer abonaţi zona Centru: 8.000

In premieră pentru Timişoara, se vor da în comunicaţie linii conectate în centrale digitale Ericsson. De asemenea, odată cu lucrările din zona centrală, se va desfinţa centrala analogică PC Centru.

Oficiile Comerciale au fost în cea mai mare parte renovate şi modernizate, existând la oră actuală 79 de oficii în zona rurală şi 10 oficii în zona urbană, faţă de doar 5 cât existau în anul 1999.

In Timişoara funcţionează 4 oficii comerciale plus Agenţia de Relaţii directe cu Clienţii, inaugurată la 1 iulie 2000 şi care este prima de acest fel din ţară. Intr-un cadru ambiental de exepţie, abonaţii Romtelecom sunt trataţi individual, în funcţie de solicitările fiecăruia, activitatea fiind organizată pe module de lucru. Fiecare modul este echipat cu calculator, iar oficiantele lucrează cu un program de “customer-care” care le permite să dea relaţii precise clienţilor, astfel încât timpul de aşteptare sau rezolvare a solicitării este scurtat la vânzarea terminalelor de telecomunicaţii.

Cu toate aceste aspecte pozitive, există încă deficienţe care necesită ameliorare. Astfel, serviciile de telefonie din ţară fiind asigurate în exclusivitate de către un unic prestator de servicii de telefonie fixă - fără concurenţă - există pericolul aplicării unei politici de tarifare autoritare. Din punct de vedere al cablajului, se folosesc încă cabluri de plumb şi există linii extinse de cabluri aeriene.

7.3.2. Telefonia mobilă

Arealul zonei Timişoara este complet acoperit de reţele de telefonie mobilă, aparţinând celor trei firme autorizate din România: Connex, Dialog, Suntel la care s-a adăugat începând cu anul 2000, Cosmoromul - serviciul Romtelecomului de telefonie mobilă. Deşi serviciile de telefonie mobilă s-au creat de relativ puţin timp (aproximativ 4 ani), dezvoltarea lor prezintă o dinamică intensă. Acest tip de comunicaţii reprezintă o alternativă favorabilă, în principal pentru locuitorii care nu au asigurate dotările necesare pentru telefonia fixă.

Serviciile oferite de firmele concurente sunt foarte diverse, în prezent, principalul dezavantaj fiind costul relativ ridicat al aparatelor şi al serviciilor.

In anul 2000 Romtelecom a devenit şi principalul dealer al serviciului de telefonie mobilă COSMOROM. Ca atare, în Timişoara, toate oficiile comerciale ale Romtelecom au puncte de vânzare COSMO.

26

7.3.3. Internetul In Timişoara există, la oră actuală, 15.000 utilizatori de reţele internet - persoane fizice şi 2500 utilizatori - persone juridice. Numărul cluburilor de internet din oraş a crescut treptat ajungând în prezent la aproximativ 50 de unităţi. Principalii provideri de internet (prestatori de servicii de conectare la reţele internet) din Timişoara sunt Dynamic Network Technologies, Xnet, RDS (la nivel naţional) şi Lasting, As Computer GBG, RC Team, Saratoga (la nivel local). Serviciile şi sistemele de transmisie de date utilizate de acestia sunt: - Acces internet prin legătură dial-up; - Acces internet prin conexiune dedicată pe baza unei reţele de transmisie ce

utilizează linii Romtelecom / echipamente radio / suport de fibră optică; - Reţele de comunicaţii dedicate între mai multe puncte de prezenţă sau sedii, cu

securizarea canalului de comunicare; - Intranet şi Virtual Private Network; - Inregistrare şi administrare domenii DNS; - Web design şi soluţii e-bussines.

CAP.8 SALUBRITATE

Salubrizarea localităţilor este un serviciu public local de gospodărie comunală, organizat, coordonat, reglementat, condus, monitorizat şi controlat de autorităţile administraţiei publice locale.

Serviciul public de salubrizare, parte componentă a serviciilor de gospodărie

comunală, este organizat şi funcţionează pe baza următoarelor principii : - protecţia sănătăţii publice ; - autonomia locală şi descentralizarea ; - responsabilitatea faţă de cetăţeni ; - conservarea şi protecţia mediului înconjurător ; - calitatea şi continuitatea serviciului ; - tarife echitabile şi accesibile tuturor consumatorilor ; - nediscriminarea şi egalitatea tuturor consumatorilor ; - transparenţa, consultarea şi antrenarea în decizii a cetăţenilor; - administrarea corectă şi eficientă a bunurilor proprietate publică şi a banilor

publici; - securitatea serviciului; - dezvoltare durabilă;

Serviciile de salubrizare se organizează pentru satisfacerea nevoilor populaţiei, ale instituţiilor publice şi ale agenţilor economici.

În acest sens, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10/16.07.1996, s-a aprobat asocierea Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu societăţile RER-RWE ENTSORGUNG ROMÂNIA SRL, REO-RWE ENTSORGUNG SRL–PRAGA şi înfiinţarea unei societăţi numită SC RETIM-RWE-ECOLOGIC SERVICE SA, care să asigure managementul integral al deşeurilor pe raza municipiului Timişoara.

SC „RETIM” SA, în calitate de operator de servicii de salubrizare, prestează activităţi specifice în baza licenţei de operare emisă de Autoritatea Naţională de

27

Reglementare a Serviciilor de Gospodărie Comunală – ANRSC. De asemenea, societatea a făcut demersurile necesare în vederea alinierii la standardele internaţionale respectiv, SR EN ISO 9001: 2000 - privind implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii şi SR EN ISO 14001:2001 - privind implementarea menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de management de mediu.

SC „RETIM” SA prestează pe raza municipiului Timişoara următoarele activităţi: - colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor menajere de populaţie, agenţi

economici şi instituţii publice; - salubrizarea stradală, măturatul, spălatul şi stropitul carosabilului; - colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor constituite în rampe

clandestine pe domeniul public; - deszăpezirea şi menţinerea în funcţiune a căilor publice pe timp de polei şi

îngheţ; - colectarea selectivă a ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje şi a altor materiale

refolosibile; - administrarea şi gestionarea depozitului de deşeuri ;

Salubrizarea stradală se efectuează pe un număr de 524 de străzi, care

totalizează o suprafaţă de 212.741 mp. În urma acestei activităţi se colectează, transportă şi depozitează la depozitul de deşeuri cantitatea de 44.500 mc deşeuri.

Anual se colectează, transportă şi depozitează de pe raza municipiului Timişoara o cantitate medie de cca. 680.000 mc. deşeuri ce provin de la populaţie, agenţi economici şi de la instituţii publice, inclusiv deşeurile rezultate din curăţirea străzilor. De menţionat faptul că, în fiecare primăvară şi toamnă, Primăria Municipiului Timişoara organizează Campanii de curăţenie generală, ocazie cu care se colectează gratuit de populaţie obiecte de uz casnic şi gospodăresc uzate, deşeuri vegetale rezultate în urma efectuării tăierilor de corecţie la arborii de pe aliniamentele stradale şi în urma curăţirii zonelor verzi din faţa imobilelor de locuit. Cantitatea care se colectează anual în urma acestor campanii este de cca. 35.000 mc deşeuri.

În ce priveşte colectarea selectivă a deşeurilor refolosibile în anul 2004, situaţia se prezintă astfel: Hârtie – 174,9 tone

Sticlă – 1,0 tone Fier vechi – 21,9 tone Plastic şi cauciuc – 79,4 tone Cantităţile de mai sus s-au dublat faţă de anul 2003, iar pentru perioada 2005 –

2008 se previzionează o creştere a ratei de colectare de cca. 150 – 200 % faţă de anul 2005, în special pentru deşeurile din hârtie – carton, plastic - PET-uri şi cauciuc. Pentru a acoperi toată gama serviciilor de salubrizare, municipiul Timişoara a încheiat cu Societatea Comercială „Reparaţii Stradale Generale” S.A. următoarele contracte de prestări servicii:

- Salubrizare şi igienizare cartiere: Ion Ionescu de la Brad, Calea Aradului Est- Vest, Circumvalaţiunii, Matei Basarab şi Mircea cel Bătrân;

- Salubrizare şi deszăpezire staţii mijloace de transport în comun; - Salubrizare şi deszăpezire Complex Studenţesc; - Colectat, încărcat şi transportat deşeuri vegetale;

28

CAP.9 SPAŢIILE VERZI

9.1. SPAŢIILE VERZI

Spaţiile verzi sunt o importantă componentă a organismului urban şi reprezintă suprafeţele de teren al căror fond dominant este constituit din vegetaţie, în general amenajată, căreia i se asociază o serie de construcţii specifice pentru satisfacerea funcţiilor igienico – sanitare, social – culturale sau estetice. Mai există spaţiile verzi din teritoriul delimitat al dotărilor şi spaţiilor verzi din ansamblurile expoziţionale – grădina zoologică, muzeul satului, pepiniere, etc. Grădinile particulare în cadrul gospodăriilor individuale constituie o categorie aparte, prezentând o importanţă deosebită în viaţa urbană.

Cartierele de locuit cu grădini au o calitate mai ridicată a mediului şi sunt dorite de locuitori. Despre Timişoara s-a spus şi se mai spune că este un oraş al parcurilor, că este oraşul florilor sau că este oraş – grădină. În decursul dezvoltării sale istorice, Timişoara şi-a creat o reţea de parcuri, grădini şi fâşii plantate în aliniamentele stradale, care i-au conferit renumele de mai sus. Aceste spaţii verzi au fost realizate la dimensiunile de azi cu multe decenii în urmă, în anul 1913, Timişoara având o suprafaţa totală de 1800 ha. la o populaţie de 69.000 de locuitori, iar în 1943 – 3200 ha şi 115.839 de locuitori. În prezent, spaţiile verzi sunt aproximativ aceleaşi, dar suprafaţa oraşului a ajuns la aprox 4985 ha., iar populaţia la 317.660 de locuitori, urmând ca intravilanul propus să crească la 6870,21 ha, la o populaţie estimată la 410.000 locuitori pentru anul 2025. Dezvoltarea oraşului în ultimii 30 de ani s-a făcut fără a se realiza noi spaţii verzi semnificative. Considerând spaţiile verzi din anul 1913, la coeficientul 1 în raport cu populaţia şi cu suprafaţa oraşului, în anul 1992 coeficientul spaţiilor verzi a scăzut la 0,2, în raport cu populaţia şi la 0,36, în raport cu suprafaţa intravilanului, fiind într-un continuu regres.

Municipiul Timişoara are în prezent 174,25 ha. spaţii verzi publice (5,21 mp/locuitor), reprezentînd 2,6% din totalul intravilanului existent, această suprafaţă fiind mult sub norma de 16 - 20 mp/locuitor, recomandată pentru oraşele de câmpie cu peste 100.000 locuitori.

Pe categorii de spaţii verzi publice normabile, situaţia se prezintă în tabelul următor:

Suprafaţă ( ha. )

Mp./ locuitor

PARCURI ŞI GRĂDINI 62,15 ha. 1,86 SCUARURI 18,80 ha. 0,56 SPAŢII VERZI NEORGANIZATE

93,30 ha. 2,79

TOTAL

174,25 ha.

5,21 Se observă că parcurile şi grădinile, spaţii verzi publice normabile, cele mai importante şi necesare locuitorilor sunt într-un deficit foarte mare faţă de norma recomandată de 6 - 11 mp./locuitor.

29

Acelaşi deficit este înregistrat şi la categoria de scuaruri şi fîşii plantate (norma 11 - 15,3 mp./locuitor ). Sub aspectul suprafeţei pe unitate de spaţiu verde, comparativ cu suprafaţa minimă pentru fiecare categorie, se observă că nici unul din parcurile oraşului nu îndeplinesc condiţiile de suprafaţă: - parcul - suprafaţa mai mare de 20,0 ha. - grădina cu suprafaţa de 3,0 - 20,0 ha.

- scuarul cu suprafaţa de 0,20 - 3,0 ha., Spaţiile verzi neorganizate - parcele din Pădurea Verde - cu suprafaţa lor îmbunătăţesc indicele pe locuitor, dar, deşi au o plantaţie masivă, datorită faptului că nu sunt amenajate, nu sunt accesibile locuitorilor. Din punct de vedere al repartizării în teritoriul, se observă concentrarea acestor spaţii în zona centrală a oraşului, canalul BEGA constituind un ax. Parcurile amenajate în această zonă sunt: Parcul Central, Parcul Catedralei, Parcul Justiţiei, Parcul Copiilor, Parcul Poporului, Parcul Alpinet, Parcul Rozelor, Parcul ILSA, Parcul Cetăţii, Parcul Studenţesc. Lanţul de parcuri organizat în lungul canalului, dominant pe malul nordic, are un aspect compact şi masiv. Faţă de această zonă avantajată, oraşul mai prezintă în partea de sud - est două parcuri cu suprafeţe mai mari (parcul Stadion, păduricea Giroc). Ieşind în afara perimetrului zonei centrale a Timişoarei, amenajări cu caracter de parc nu mai există, chiar dacă există multe spaţii verzi denumite impropriu parcuri, ele fiind abia mici scuaruri; Parcul Doina (lângă str. Gh. Doja), P-ţa Plevna (lângă str. Braşov), P-ţa Crucii (lângă str. 1 Decembrie), P-ţa Eforiei (lângă str. Turgheniev), P-ţa Hunedoara (lângă str. Memorandului), P-ţa Bihor (lângă str. 1 Decembrie, în spatele Abatorului), zona Sălii de Sport Olimpia, P-ţa Romanilor. Dintre acestea mai semnificative ca suprafaţă sunt Parcul Doina şi P- ţa Bihor, dar fără să atingă 2 ha fiecare.

În majoritatea cazurilor se simte lipsa unor studii de specialitate de amenajare arhitectural – peisagistică, în care cadrul arhitectural să fie pus în valoare prin compoziţia peisagistică, sau estimat prin astfel de compoziţii, atunci când cadrul construit nu este valoros sau prezintă aspecte inestetice, (calcane, faţade posterioare sau funduri de loturi construite). Este necesar deci ca reabilitarea spaţiilor verzi existente şi amenajarea spaţiilor verzi noi să se facă pe baza unor proiecte de specialitate, avizate la nivelul Primăriei şi aplicate corespunzător de serviciul de horticultură al administraţiei locale.

Rolul apei în compoziţia peisagistică trebuie amplificat atât în zona canalului Bega, cât şi a altor spaţii verzi prin creşterea oglinzii de apă şi eventual prin efecte hidrodinamice, contribuind la îmbunătăţirea microclimatului. Pădurea Verde situată în nord – estul Timişoarei, este un masiv forestier cu suprafaţa de cca 500 ha, amenajată sistematic în careuri de 15 ha, aparţine oraşului, dar nu este amenajată corespunzător pentru a fi considerată pădure - parc. Printr-o amenajare atentă, ea poate şi trebuie să ajungă pădurea – parc a oraşului, putând prelua funcţia de spaţiu de odihnă şi recreere la sfârşit de săptămână pentru o imporantă parte din populaţia Timişoarei, prin faptul că este uşor accesibilă. Relaţia zonă de locuit – Pădurea verde este puternic marcată de inconvenientul existenţei zonei industriale U.M.T., creată pe considerente economice înainte de al doilea război mondial prin înfiinţarea unor ateliere CFR şi mai apoi a zonei de depozite de aprovizionare tehnico – materială a oraşului. În proximitatea zonei industriale – au fost amenajate un Muzeu al Satului şi o Grădină Zoologică, ambele instituţii nesusţinute material, suferind o accentuată degradare fizică în ultimii ani.

30

Fâşiile plantate, ca tip de spaţiu verde amenajat, nu se regăsesc decât sporadic în compoziţia unor artere majore de circulaţie precum: Bd. Revoluţiei, str. 3 August, Bd. Tinereţii, str. Mangalia - în axul central, sau ca spaţiu verde lateral, care delimitează carosabilul de trotuar. Semnalăm că în decursul anilor, necesităţile de creştere a fluenţei circulaţiei rutiere şi de amenajare a staţiilor de aşteptare pentru transportul în comun, au condus la lărgirea carosabilului şi a staţiilor în detrimentul fâşiilor plantate. Exemple în acest sens sunt str. C. Brâncoveanu, str. I. Budai – Deleanu, Bd. Tinereţii, (staţiile Casa Studenţilor şi intersecţia cu Bd. Iuliu Maniu) unde au fost sacrificate fâşiile plantate cu arbori în aliniament. Se constată de asemenea, o practică a betonării şi asfaltării fâşiilor plantate cu gazon din axul străzilor, mai ales în zona benzilor de viraj, diminuând estetica străzilor. Spaţiile verzi din cuprinsul unităţilor de locuit, cu referinţă la ansamblurile de blocuri, de locuinţe, sunt amenajate de către asociaţiile de locatari cu plantaţii de arbori (platan, prun roşu, salcâm, plop canadian), arbuşti (tufe de gard viu, trandafir, liliac, etc.), flori şi gazon, concepţia de amenajare variind în raport cu posibilităţile imaginative şi materiale ale respectivelor asociaţii. În multe cazuri aceste spaţii verzi ameliorează ansamblurile arhitecturale, îmbunătăţind microclimatul local prin umbrire, adsorbţia zgomotului, a prafului, şi a gazelor urbane. Semnalăm calitatea unor astfel de spaţii verzi în Cartierele mai vechi de blocuri : Circumvalaţiunii şi Tipografilor, precum şi lipsa lor în ansamblurile mai noi în care densitatea construcţiilor nu facilitează amenajări corespunzătoare sau lipseşte iniţiativa locatarilor. Din bilanţul spaţiilor verzi pe municipiu rezultă clar deficitul existent. Aspectul de " oraş verde " este susţinut de concentrarea spaţiului plantat în zona centrală (32 %) din suprafaţa totală de spaţii verzi, a unor bulevarde şi străzi ce şi-au menţinut plantaţia de aliniament, a unor incinte de instituţii şi societăţi comerciale ce si-au păstrat teritoriul şi plantaţia. Receptarea facilă a lanţului de aşa–zise parcuri adiacente Canalului Bega în zona centrală – un element extrem de pozitiv în compoziţia oraşului dar nu suficient satisfăcut – a creat şi mai creează vizitatorilor falsa impresie a oraşului – parc Timişoara. Dar mergând în zonele dens construite ale oraşului, se observă lipsa totală a unor scuaruri sau parcuri în multe cartiere – Circumvalaţiunii, Calea Şagului, Dâmboviţa, Calea Girocului, Soarelui, etc. Aşadar, repartiţia spaţiilor verzi nu este echilibrată, uniformă şi judicioasă în raport cu suprafaţa oraşului. În zonele menţionate mai sus, în fapt majoritatea ansamblurilor noi de locuinţe în blocuri, spaţiile verzi constau doar din spaţiile plantate dintre blocuri, care nu sunt rezultatul unor rezervări anume pentru acest scop ci doar respectarea distanţelor minime obligatorii între blocuri. Unele locuri de joacă pentru copii rezervate anume prin planurile de urbanism fie că nu au fost amenajate corespunzător cu plantaţiile şi utilităţile specifice, fie că în ultimii doi ani au fost sacrificate în cea mai mare parte pentru amenajarea de garaje particulare, realizate pe baza unor studii de amplasament avizate de primărie sau, pur şi simplu, realizate în mod abuziv de către locuitorii zonelor respective. Lanţul de aşa–zise parcuri–grădină de pe malurile canalului Bega reprezintă partea cea mai reuşită şi valoroasă a spaţiilor verzi existente. Continuitatea acestor spaţii, accesibilitatea uşoară dinspre toate cartierele, participarea canalului Bega şi plantaţia bogată şi valoroasă definesc aceste parcuri ca fiind un sistem de spaţii verzi în Timişoara. Celelalte parcuri şi scuaruri rămân relativ izolate în ansamblul oraşului. Dar şi asupra acestei înlănţuiri de parcuri s-au făcut unele intervenţii , în decursul anilor, care au consumat din zonele verzi în favoarea construcţiilor, degradând

31

calitatea peisagistică a ansamblului. Semnalăm câteva intervenţii cu consecinţe negative în acest ansamblu :

- extinderea cofetăriei “Flora” lipsită de o faţadă corespunzătoare spre splaiul T. Vladimirescu, care a dus la deprecierea Parcului Alpinet, una din cele mai valoroase amenajări peisagistice din oraş;

- extinderea Facultăţii de Hidrotehnică cu atelierul şcoală din Parcul Justiţiei;

- amenajarea terenurilor de tenis şi a teatrului de vară în zona Parcului de Cultură (Parcul Rozelor);

- împrejmuirea cu gard a Parcului Copiilor; - realizarea de baze de agrement şi sport cu împrejmuiri şi regulamente care

restricţionează accesul populaţiei pe malul stâng al canalului Bega, în zona Bd. Vasile Pârvan (vis–a-vis de Universitatea şi Facultatea Electrotehnică) şi în zona Splaiul T. Vladimirescu, în aval de Facultatea de Medicină.

Se observă, de asemenea, lipsa unor amenajări corespunzătoare ale malurilor Begăi în afara tronsonului amenajat cuprins între podul Decebal (Băile Neptun) şi Podul Traian (Regionala CFR). Punerea în valoare a potenţialului oferit de canalul Bega din punct de vedere urbanistic şi ameliorarea spaţiilor verzi existente, înţelegând prin aceasta restructurări peisagere, plantări, recondiţionări de alei , dezafectări de amenajări – construcţii, amenajări noi în zona malurilor, toate cu rolul înlăturării degradărilor existente, a disfuncţiunilor sau a elementelor inestetice trebuie să facă obiect al preocupărilor administraţiei locale pentru creşterea calităţii amenajărilor peisagistice în zona canalului Bega, ca şi a oglinzii de apă. De asemenea, imperativ este ca spaţiile verzi existente să fie protejate şi conservate strict ca suprafaţă de orice intervenţii cu alte scopuri (implantări de construcţii care nu servesc scopului recreativ şi de odihnă). În momentul de faţă, spaţiile verzi din municipiul Timişoara, prezintă un avansat grad de deteriorare şi declin biologic. În condiţiile creşterii gradului de poluare atmosferică, se constată degradarea accentuată a peluzelor, plantelor lemnoase, foioase şi răşinoase, arbuşti, trandafiri, liane, prin diminuarea aspectului decorativ - estetic, reducerea creşterilor, îmbătrînirea prematură şi deci, reducerea longevităţii, diminuarea rezistrenţei la agenţii patogeni.

Pe totalul oraşului Timişoara, structura spaţiilor verzi pe categorii de folosinţă este echilibrată, dar favorabilă spaţiilor verzi neorganizate care reprezintă 53,54% din suprafaţa totală a spaţiilor plantate de 174,25 ha. Zonele verzi de interes public, sunt distribuite neuniform şi dispersat pe teritoriul oraşului. Există un deficit de spaţii verzi, îndeosebi de parcuri şi grădini în zonele în care sunt situate unele ansambluri de locuinţe noi ca : Aradului Vest şi Est, Ion Ionescu de la Brad, Circumvalaţiunii, Matei Basarab, Mircea Cel Bătrân, Tipografilor, sau sunt subdimensionate, ca în cartierele Iosefin, Fabric, Elisabetin. În perioada 1990 - 1997, în ceea ce priveşte spaţiile verzi, s-au remarcat următoarele tendinţe : - reducerea şi desfiinţarea continuă a spaţiilor verzi publice; - în etapa actuală, continuă deteriorarea şi dispariţia spaţiilor verzi publice din cauza amplasării pe suprafaţa acestora a unor noi activităţi de construcţii, comerţ, parcaje, buticuri, etc., precum şi din lipsa unor fonduri necesare pentru întreţinerea lor. Faţă de cele analizate, rezultă că în Timişoara există zone de deficit şi chiar lipsesc total spaţiile verzi publice şi există zone cu potenţial natural şi peisagistic

32

favorabil dar insuficient valorificat. Principalele cauze ale apariţiei acestui fenomen sunt : necesitatea, acţiunea, lipsa reacţiei. 1. Necesitatea- spaţiului de extindere decurge din necesitatea satisfacerii nevoilor fireşti de dezvoltare într-un teritoriu urban insuficient sau prost gestionat. După o perioadă în care aceste nevoi au fost controlate prin reprimare sau negarea lor şi nu prin acţiuni concrete de prevedere şi rezolvare a acestora, odată cu schimbarea de după anul 1990 apar ca normale presiunile exercitate asupra teritoriului. 2. Acţiunea - de construire în spaţiile verzi a fost concretizată printr-o arie largă de procedee, de la construirea ilegală pînă la construcţii autorizate (între aceste două extreme, existînd o mare diversitate de procedee, care diferă din punct de vedere al intrării în legalitate).

O enumerare a agresiunilor celor mai frecvente, poate oferi o imagine a globală a aceastei practici:

- ocuparea spaţiilor din jurul ansamblurilor de locuit cu garaje sau spaţii de parcare (betonate, cu dale sau, pur şi simplu, prin distrugerea plantaţiilor din cauza parcării vehiculelor);

- ocuparea spaţiilor verzi cu chioşcuri, construcţii mai mult sau mai puţin provizorii;

- ocuparea spaţiilor de tip scuar de construcţii de cult; - diverse alte tipuri de construcţii care ocupă spaţiile verzi, micşorează sau

anulează aceste spaţii ale oraşului. 3. Lipsa reacţiei - sau neputinţa de a reacţiona datorită invocării lacunelor legislative, cumulate cu indiferenţa societăţii civile într-un cadru general de descurajare. Problema pe care o ridică această practică nu pune în discuţie legimitatea demersului de a construi (fiindcă orice construcţie este reflectarea unei necesităţi), ci locul ales pentru aceasta şi - în special - faptul că intervenţile urbane se practică prin rudimentara metodă a îndesirii şi nu prin cea a reorganizării spaţiului urban.

9.2. ZONE DE AGREMENT Expansiunea fenomenului de “agrement” are numeroase implicaţii sociale, a căror evaluare corectă necesită o atentă analiză. De la bun început, trebuie semnalat faptul că nu întodeauna investiţiile în acest domeniu au amortizarea rapidă, fiind importantă aplicarea unei strategii protecţioniste şi, implicit, de subvenţionare a acestui gen de activităţi. Spaţiile necesare desfăşurării activităţilor specifice agrementului trebuie să beneficieze de un cadru natural adecvat, să se integreze după criterii riguros controlate acestuia sau, după caz, să se creeze acest cadru ambiental necesar. Marea diversitate a acţiunilor ce decurg din acest domeniu de activitate, faptul că ele se adresează tuturor categoriilor de vârstă şi, ca principiu, nu trebuie să fie discriminatorii sub raport social, impune colaborarea administraţiilor şi instituţiilor interesate, pentru patronarea acestei forme de organizare în favoarea individului, indiferent de vârsta sau apartenenţa socială. Desigur, spaţiul de agrement cuprinde în teritoriu numeroase amenajări şi tipuri de investiţii specifice (jocuri, spaţii alimentaţie publică, închirieri obiecte destinate agrementului, carusele, tir etc.) care, fiecare în parte, îşi are sistemul propriu de taxare – de aici rezultând numeroase beneficii financiare care permit întrebuinţarea şi chiar ameliorarea spaţiului destinat agrementului (dinamica în baza căreia reiese clar că acest tip de investiţii este lipsit de riscuri economice).

33

În Timişoara, suprafeţele de teren destinate agrementului ocupă un teritoriu important din zona centrală a oraşului care, în timp, au ajuns să fie împrejmuite – subordonate unui circuit închis. Dispunerea diferitelor baze sportive şi cluburi în imediata apropiere a canalului Bega a dus la obturarea peisajului cu construcţii alternând între condiţia de baracă sau depozit, cu cea de construcţie întâmplătoare, eventual funcţională, dar fără vreo intenţie vizibilă de integrare în estetica oraşului. În cuprinsul oraşului, zonele de agrement sunt reprezentate de ştranduri şi baze de agrement şi sport ale unor unităţi economice şi instituţii, cu precădere în vecinătatea stadionului “Dan Păltinişan”.

În teritoriul periurban, agrementul este constituit de zonele împădurite şi în lungul cursurilor de apă existente (Timiş, Bega ).

Situată în zonă de câmpie, Timişoara nu dispune de un cadru natural variat, cu puncte de atracţie variate mai ales prin relief, astfel încât, potenţialul recreativ este relativ limitat şi slab amenajat. Inventarul punctelor de atracţie pentru recreere–agrement în jurul Timişoarei, până la distanţe de 30 km cuprinde următoarele obiective : Denumirea unităţii de agrement, recreere

Supraf .

(ha.)

Dist. (km)

Indice încărcare ecologică (om / h)

Capacitate maximă

de încărcare instantanee (persoane)

Număr vizitatori posibili anual

(mii pers.)

Funcţiune potenţială

Pădurea Verde

650

- 20 14.000

500-800 pădure- parc

Pădurea Bistra 250 12 15 3.750 50-80 pădure de agrement

Pădurea Giroc 440 15 10 44.000 50-100 pădure de agrement

Pădurea Lighed

1.300 18 5 6.800 60-100 pădure de agrement

Pădurea Bazoş 100 20 15 2.400 30-50 parc dentrologic

Pădurea Pişchia

320 24 5 1.600 30-40 pădure de agrement

Pădurea Ianova (şi lacul)

430 27 10 4.300 70-100 pădure de agrement

Pădurea Bazoş Armag

280 28 5 1.400 10-20 pădure de agrement

Pădurea Blajova

50 30 5 250 3-5 pădure de agrement

Pădurea Chevereş

1.410 32 5 7100 100-120 pădure de agrement

Mal Timiş-Şag 200 12 25 5.000 150-200 ştrand Mal Timiş- Albina

50 15 80 2.500 80-100 ştrand

Mal Bega Ghiroda Nouă

20 7 25 500 30-50 ştrand

T O T A L 5.620 - - 54.100 1.163-1.765 -

34

Numărul de vizitatori este calculat cu o normă de 7 ieşiri pe an pentru fiecare locuitor al Timişoarei, ceea ce este un indice foarte bun. Potenţialul recreativ al unităţilor prezentate mai sus poate fi cuantificat printr-un sistem scalar în raport cu intensitatea posibilităţilor aferente, astfel: 1 punct – intensitate mică, 2 puncte – intensitate medie, 3 puncte – intensitate mare.

Unitatea Tipul de recreere Total Recreativă Odihnă

pasivă Odihnă activă

instructivă

Distracţie pentru copii

Sporturi nautice

Baie, înot, plajă

Echita- ţie

potenţial

Pădurea Verde 3 1 3 - - 3 10 Pădurea Giroc 3 1 1 1 1 3 10 Pădurea Bistra 3 1 1 3 1 - 9 Pădurea Bazoş 3 3 2 - - - 8 Pădurea şi lacul Ianova

3 1 1 3 - - 8

Pădurea Lighed 3 1 - - - - 4 Pădurea Chevereş 3 1 - - 1 - 5 Pădurea Bazoş- Armag

3 1 - - - - 4

Pădurea Pişchia 3 1 - - - - 4 Pădurea Blajova 3 1 - - - - 4 Mal Timiş-Şag 2 - 1 - 3 - 6 Mal Timiş-Albina 2 - 1 - 3 - 6 Mal Bega - Ghiroda Nouă

2 - 1 - 3 - 6

Constatăm potenţialul recreativ mai ridicat al pădurilor mai apropiate Timişoarei – Pădurea Verde, Giroc, Bistra şi Bazoş, precum şi al malurilor Timiş, Bega la Şag, Albina, Ghiroda. Zone turistice, de agrement şi recreative cu potenţial ridicat nu există în jurul Timişoarei. Cele mai apropiate se află la peste 120 km distanţă, în judeţe învecinate : în judeţul Caraş – Severin – Muntele Semenic, Văliug, Crivaia, Trei Ape, Secu, Muntele Mic, Ţarcu, Cheile Nerei, Cheile Ponorului, Cheile Caraşului, Zona Herculane – Domogled, Oraviţa – Ochiul Beiului, Sasca Montană, etc., şi în judeţul Arad : Valea Mureşului, zona Lipova, Moneasa, munţii Zarandului. Pentru populaţia Timişoarei aceste locuri sunt zone de agrement fie de lungă durată, fie pentru sfârşit de săptămână. În judeţul Timiş avem puţine zone atractive: munţii Poiana Ruscăi – Nădrag – cu cabana Căprior, Valea lui Liman - Tomeşti şi lacul de acumulare Surduc - toate la distanţe de peste 80 km de Timişoara. Revenind la tabelele anterioare, se observă că, pe baza indicilor de încărcare ecologică, capacitatea maximă de încărcare instantanee a pădurilor şi malurilor râului Timiş pe o rază de 30 km este de 54.100 persoane, ceea ce reprezintă 16,2% din populaţia actuală a Timişoarei. Acest indice de capacitate simultană poate fi apreciat ca mare, din punct de vedere potenţial, dar practic indicele nu se realizează în realitate, întrucât problema deplasării populaţiei până la aceste locuri este dificilă, neexistând mijloace de deplasare către toate aceste puncte, iar problema preţurilor –

35

atât la transportul cu mijloace auto proprii, cât şi cu transportul în comun – limitează, prin posibilităţile materiale momentane, atracţia locurilor de recreere periculoase.

9.3. TRATAMENTUL BALNEAR

Referitor la multitudinea curelor de ape minerale din jud. Timiş, cu deosebire a celor termominerale din zona municipiului Timişoara, se constată că acestea sunt comparabile cu potenţialul şi calităţile specifice ale multor staţiuni cu renume mondial. Cererea crescândă ce se manifestă pe plan internaţional pentru tratament de valorificare a perioadelor de vacanţă în scop terapeutic, conduce la concluzia necesităţii exploatării potenţialului geotermal din teritoriu, în scopuri curative cu regim turistic. Forajul nr. 4655, amplasat în parcul de pe strada Tudor Vladimirescu, pe malul stâng al Canalului Bega (1974) are o adâncime de 1.202 m. În urma forării pe intervalul 939-1137,00 s-a obţinut un debit artezian de 457,92 mc/zi (prin turbing φ 2 1/2 la adâncime de 156 m), temperatura apei de + 50 0C la suprafaţa terenului, cu o mineralizaţie totală de 11,705 mg/l cu urme de gaze CH4 – la sol şi presiunea fiind 2 atm.

Efectele economice imediate ar fi : - folosirea resurselor naturale locale; - posibilitatea transformării municipiului Timişoara dintr-o zonă de tranzit, într-una turistică, cu un sejur mediu mai mare de 1-2 zile; - creşterea numărului de înnoptări a turiştilor străini;

Efectul social major deductibil, se referă la ocuparea unei importante forţe de muncă din categoria (prestări servicii) în activităţile specifice turismului de toate gradele. Enumerăm mai jos câteva din afecţiunile care ar putea fi obiectul unei cure balneare cu apele evidenţiate în zonă:

- reumatism cronic degenerativ; - reumatism inflamator secundar; - reumatism cronic inflamator; - boli ale sistemului nervos periferic; - sechele post - traumatice; - bronşite cronice, etc.;

Valorile determinante ale chimismului, mineralizaţiei şi ale temperaturii, justifică pe deplin adoptarea unei strategii imediate de valorificare a potenţialului menţionat. Capacitatea de tratament estimată până în prezent se ridică la cca 5.000 vane/zi. Chiar dacă s-ar porni de la premiza valorificării terapeutice şi turistice a acestor parametrii, la numai 1/5 din capacitatea de alimentare cu ape termominerale, ar rezulta un necesar de minimum 100 locuri de cazare cu specific balnear.

CAP. 10 PATRIMONIUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

10.1. DOMENIUL PUBLIC ŞI DOMENIUL PRIVAT

AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Patrimoniul Municipiului Timişoara este alcătuit din bunurile mobile şi imobile care aparţin domeniului public şi domeniului privat, prevăzute în Anexa nr.2, precum şi din drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial.

36

În calitate de persoană juridică de drept public şi titular al dreptului de proprietate publică şi privată, municipiul Timişoara exercită, prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara, posesia, folosinţa şi dispoziţia asupra bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat, în limitele şi în condiţiile legii. Bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile, iar cele din domeniul privat sunt supuse regimului juridic de drept comun. Concesiunea sau închirierea bunurilor din domeniul public, precum şi vânzarea, concesionarea şi închirierea bunurilor din domeniul privat al municipiului se fac prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii, prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara. Prin excepţie, prevăzută de lege, terenurile destinate construirii se pot concesiona, fără licitaţie publică, pentru realizarea de obiective de utilitate publică şi pentru extinderea unor construcţii pe terenuri alăturate, la cererea proprietarului construcţiilor. Contractele de concesionare şi închiriere vor cuprinde, cu obligativitate, clauze privind exploatarea bunurilor potrivit specificului acestora, fără posibilitatea subconcesionării sau subînchirierii, drepturile şi obligaţiile părţilor, termenle de plată a redevenţei ori chiriei, condiţiile de încetare a contractelor şi răspunderea contractuală. Bunurile din domeniul public şi privat pot fi date, după caz, în administrarea regiilor autonome şi altor instituţii publice de interes local şi, totdată, pot fi date în folosinţă gratuită, pe termen limitat, persoanelor juridice fără scop lucrativ care desfăşoară activităţi de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice, prin hotărâre a Consiliului Local singurul în măsură să aprecieze asupra necesităţii şi oportunităţii dării bunurilor în administrare sau folosinţă. Unele bunuri din domeniul privat al municipiului, aflate în administrarea Consiliului Local în stare de funcţionare şi care nu mai sunt necesare desfăşurării activităţii proprii, cu excepţia clădirilor şi terenurilor, se pot transmite, fără plată, altor instituţii publice la solicitarea ordonatorilor de credite a acestor instituţii şi cu aprobarea Primarului Municpiului Timişoara în calitate de ordonator principal de credite. În cazul în care bunurile disponibilizate nu au fost solicitate

A. Domeniul public al Municipiului Timişoara este stabilit de Anexa la Legea nr.213/1998 plus alte bunuri de uz şi interes public care trebuie atestate apartenenţei la domeniul public şi cuprinde: 1. Unităţi sanitare: - Spitale: 4 unităţi sanitare: Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr.V. Babeş, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu”, Spitalul Clinic Municipal Timişoara, Spitalul Clinic de Obstetrică Giecologie „Dr. Dumitru Popescu): total 70 mijloace fixe - Dispensare: 12 imobile în care funcţionează cabinete medicale. 2. Unităţi de învăţământ: - Licee: 30 unităţi de învăţământ; - Şcoli: 25 unităţi de învăţământ; - Grădiniţe: 59 unităţi de învăţământ. Total: 332 mijloace fixe. 3. Mijloace fixe ce asigură alimentarea cu apă şi canalizare a oraşului. Total: 4787 mijloace fixe. 4. Mijloace fixe ce deservesc transportul în comun în municipiul Timişoara. Total: 202 mijloace fixe. 5. Mijloace fixe ce asigură sistemul de încălzire a oraşului

37

Total: 826 mijloace fixe. 6. Reţele de gaz, apă şi canal Total: 54 mijloace fixe. 7. Fântâni: 85 mijloace fixe. 8. Pieţe: 7 obiective – 24 mijloace fixe. 9. Cimitire: 5 obiective – 59 mijloace fixe. 10. WC publice: 16 mijloace fixe 11. Refugii pentru călători: 28 obiective 12. Parcări: 5 obiective 13. Pavazoare oraş – 6 obiective 14. Ceasuri radio: 9 15. Amenajări stradale: 10 mijloace fixe 16. Animale de la Grădina ZOO:7 17. Statui şi monumente: 100 obiective 18. Cota de 1/3 din Bastionul Cetăţii – partea dreaptă 19. Club Jazz 20. Casa Faenza 21. Grigorescu nr.2 (Cazarma U) 22. Locuri de joacă pentru copii: 116 23. Scuare: 15 24. Parcuri: 22 25. Iluminat Catedrală 26. Ştranduri:2 obiective, Total :45 mijloace fixe 27. Stadionul 1 Mai 28. Sala de Sport nr.2 29. Palatul Culturii (Opera:Teatrul Maghiar şi Teatrul German) 30. Baza Sportivă T.Vladimirescu: 9 mijloace fixe 31. Baza de Agrement Stadion: 15 mijloace fixe 32. Bulevarde şi străzi cu trotuarele aferente 33. Poduri:10 34.Pasarele:6 35. Adăposturi civile situate în blocuri B. Domeniul privat al statului este compus din bunuri care fac parte din fondul locativ de stat: apartamente, case. Total: 4778 mijloace fixe C. Bunuri care sunt proprietatea privată a Primăriei Municipiului Timişoara: 1. Baia Plopi: 6 mijloace fixe 2. Vila Berta 3. Vila Bistra 4. Locuinţe 5. Biserici 3 obiective + 1 capelă 6. 50 autobuze care asigură transportul în comun al Municipiului Timişoara 7. Casa de Cultură Lira 8. Căminul Cultural Freidorf 9. Căminul Cultural Fratelia

38

10.2 LOCUIREA În prezent, zona de locuinţe şi funcţiuni complementare a municipiului Timişoara se întinde pe o suprafaţă de 2.643,74 ha (adică 53,15 % din teritoriul intravilan), deţinând ponderea cea mai mare în funcţiunile oraşului. Din punct de vedere al zonificării, disfuncţionalităţile constatate în aceste zone se referă la:

- insuficienta echipare a unor cartiere cu dotări de învăţământ (ex:.cartierele Ion Ionescu de la Brad, Kuncz, zone periferice), sanitare, pieţe agro- alimentare (zonele Mehala, Ronaţ, Blaşcovici, Mircea cel Bătrân, Fratelia) sau spaţii verzi (cartierele Circumvalaţiunii, Calea Aradului, Calea Şagului, etc);

- ocuparea suprafeţelor destinate locurilor de joacă pentru copii cu baterii de garaje, în cartierele cu locuinţe colective;

- existenţa unor funcţiuni incompatibile în zona de locuit cu (unităţi industriale) dispersate în zona teritoriului locuit;

- amplasarea zonei industriale centrale, care separă zona de locuit din jumătatea de nord a oraşului de zona centrală printr-un şir de unităţi industriale şi de depozitare, incompatibile cu locuirea.

- existenţa unor grupări de locuinţe în imediata vecinătate a unităţilor de producţie (ex: blocurile de locuinţe de pe platforma industrială Freidorf sau la UMT), aceste funcţiuni stânjenindu-se reciproc; Planul Urbanistic General al Timişoarei propune reconvertirea acestor spaţii de producţie în spaţii pentru utilităţi publice, servicii, comerţ, centre de afaceri etc.

- amplasarea Zonei industriale U.M.T. între zona de locuit din nord şi zona verde de agrement de la Pădurea Verde şi Muzeul Satului; întreruperea oricărei comunicări între aceste zone şi incompatibiltatea industriei cu funcţiunile învecinate.

TIPOLOGIA LOCUIRII

Intravilanul Timişoarei este împărţit în 10 cartiere (zone) de locuit, cu un total de 21.837 clădiri de locuit de diverse tipuri – clădiri individuale (15.039 - clădiri cu o locuinţă şi 3.159 - clădiri cu 2 sau mai multe locuinţe), având regim de înălţime P, P+1, P+2 şi clădiri colective (3.639 de clădiri), cu regim de înălţime P+4 – P+10. Fondul locuibil cuprinde 122.195 de apartamente, cu o suprafaţă locuibilă totală de 4.372.696 mp. şi cu 277.944 de încăperi de locuit. Din totalul apartamentelor, 71,3% sunt în clădiri colective de locuit, 28,7% sunt în clădiri individuale, în acestea locuind un număr total de 334.089 de persoane în 115.421 de gospodării. Analiza principalelor aspecte sociale ale locuirii în municipiul Timişoara include evaluarea fondului locativ existent şi a caracteristicilor socio-demografice ale populaţiei.

Indicatori sociali şi sociologici ai locuirii prezent Nr. de locuinţe/1000 locuitori 367,7 Nr. de camere/1000 locuitori 844,5 Nr. de camere / locuinţă 2,2 Nr. de camere / locuinţă proprietate privată 2,3 Nr. de camere / locuinţă proprietate publică

1,9

Nr. mediu de persoane / cameră de locuit 1,1 Supr. medie locuibilă / locuinţă (mp) 35,7

39

Supr. medie locuibilă /locuinţă proprietate privată (mp)

36,4

Supr. medie locuibilă /locuinţă proprietate privată (mp)

32,7

Supr. medie locuibilă / persoană (mp) 13,1 Există 120.567 de locuinţe permanente, din care 5.694 (4,72%) sunt neocupate, locuinţele sezoniere cuprinzând 639 de apartamente, iar cele de necesitate – 176 de apartamente. Din totalul de 122.195 locuinţe existente în Timişoara, 81,79% sunt proprietate privată, 17,35% sunt proprietate de stat, iar 0,85% sunt locuinţe cu alte forme de proprietate.

Total Propriet

ate

privată

Propriet ate publică

Alte forme

nr. locuinţelor 122.195 99.944 21.207 1.044 nr. camerelor de locuit

280.622 237.058 41.475 2.089

suprafaţa locuibilă (mp)

4.372.696 3.642.211 693.489 36.996

Din analiza modului de ocupare a unei locuinţe se poate constata că densitatea este de 1,19 persoane/cameră, numărul de locuitori/locuinţă este de 2,73, iar numărul de camere/locuinţă este de 2,29 (faţă de media înregistrată pe ţară 2,47 camere / locuinţă). Dimensiunea medie a unei camere de locuit în Timişoara este de 15,58 mp. (16,72 mp. în cazul proprietăţii publice şi 15,36 mp. în cazul propietăţii private). Toţi aceşti indicatori prezentaţi demonstrează că există o criză socială de locuinţe, atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ. Aspectul cantitativ vizează cererea socială de locuinţe (volumul acestei cereri), iar cel calitativ se referă la modul de ocupare, dimensiunea, structura apartamentelor, condiţiile de locuit, dotările şi finisajele apartamentelor. Se apreciază că dezvoltarea viitoare a oraşului va determina apariţia de noi locuri de muncă, ceea ce va stimula migraţia populaţiei din zonele rurale, sau din alte regiuni ale ţării spre Timişoara. Prognoza populaţiei pentru anul 2010 este de 350.000 locuitori, iar pentru anul 2025 de 400.000 locuitori (într-o variantă minimă) şi 410.000 locuitori într-o variantă maximă. Această creştere a populaţiei duce implicit şi la creşterea cererii de locuinţe. Dar pe lângă apariţia prognozată a migraţiei, cererea de locuinţe se va amplifica şi datorită următoarelor cauze:

a) starea de degradarea a fondului de locuit b) schimbarea destinaţiei spaţiilor de locuit în spaţii cu altă destinaţie (sedii de firme, spaţii comerciale, cabinete medicale, stomatologice, spaţii de depozitare etc.), determinând scăderea fondului locuibil; c) existenţa unui mare număr de locuinţe permanente neocupate - 4,7% din total locuinţe permanente, acest procent reprezentând segmentul proprietarilor care deţin 2 sau mai multe proprietăţi;

40

d) numărul mic de construcţii de locuinţe realizate în ultimii ani; e) necesitatea evacuării unor locatari din locuinţele deţinute în prezent, datorită condiţiilor de locuit precare care fac imposibilă locuirea în acestea (umezeală, igrasie, întuneric, lipsa posibilităţilor de aerisire, pereţi şubrezi, planşee fisurate). Dată fiind criza de spaţii locative, populaţia recurge în prezent la mansardarea, compartimentarea, extinderea şi funcţionalizarea podurilor. Aceasta constituie o intervenţie ce necesită un efort investiţional relativ mic pentru proprietari şi permite amortizarea rapidă a cheltuielilor, prin exploatarea eficientă a spaţiului rezultat. În acelaşi mod pot fi compartimentate şi funcţionalizate, după o asanare prealabilă şi după acţiuni pregătitoare de combatere a igrasiei, subsolurile clădirilor. Pe de altă parte, se manifestă tendinţa extinderii zonei de locuit a oraşului cu locuinţe individuale cu regim de înălţime P+1, P+2 pe teritoriile comunelor din zona periurbană a municipiului: Dumbrăviţa, Ghiroda, Giroc. Din studiile sociologice realizate reiese că oamenii cu venituri reduse locuiesc în condiţii de supraocupare, dar bugetul de care dispun nu le permite achiziţionarea unui apartament. Numărul de cereri pentru obţinerea unei locuinţe sociale depuse la Primăria Municipiului se ridică la peste 3.500 de cereri, iar cele 8.500 de locuinţe publice existente în prezent şi ocupate deja, nu îndreptăţesc speranţele acestor solicitanţi de obţinere a unei locuinţe sociale. În perioada 1992 – 1998 au fost repartizate un număr de 4.724 locuinţe sociale, din fondul de stat, aflate în administrare locală. În prezent, primăria municipiului deţine în propietate sau administrare doar 6,9% din fondul tital locativ (spre deodebire de alte ţări unde proporţia este de 40-50% locuinţe de stat). Reducerea acestui procent, de la 19,5% în anul 1989 se datorează retrocedării imobilelor către foştii propietari sau vânzării locuinţelor către foştii chiriaşi. Trebuie apreciată şi continuată politica din ultimii trei ani a Consiliul Local al Municipiului Timişoara de achiziţionare a unor imobile degradate, recondiţionare şi repartizare a lor pentru rezolvarea problemelor sociale ale persoanelor defavorizate.

CONFORT Din punct de vedere al caracteristicilor de confort ale imobilelor de locuit, este de menţionat că o mare parte dintre clădiri prezintă o stare avansată de uzură (60% din fondul locuibil), necesitând lucrãri de reparaţii, refuncţionalizări şi modernizări. Datoritã economiilor practicate pânã în anul 1989, a materialelor de proastă calitate utilizate la punerea în operă a construcţiilor, locuinţele colective realizate în această perioadă necesită lucrări de refacere a izolaţiilor termice, fonice şi hidrofuge, lucrări de eliminare a condensului şi refacere a faţadelor, precum şi de reparaţii capitale sau înlocuire a instalaţiilor tehnico-edilitare, interioare şi exterioare. În ceea ce priveşte locuinţele individuale, majoritatea au o vechime mai mare de 20 de ani, peste 60% din numãrul lor fiind construite înainte de anul 1980. După anul 1990 se constată predilecţia în construirea locuinţelor individuale, cu o arhitectură încadrată în ansamblul urban tradiţional.

Perioade de construcţie clădiri de locuinţe(în ani)

Nr.clădiri

înainte de 1900 2.188 1900-1914 1.662 1915-1929 2.197 1930-1944 4.043 1945-1960 3.028

41

1961-1970 3.419 1971-1975 1.614 1976-1980 1.788 1981-1985 1.003 1986-1990 724 1991-07.01.1992 82 nedeclarate 89

Principalele aspecte negative constatate referitor la confortul locuirii în Timişoara sunt:

- existenţa de spaţii locuibile neadecvate (subsoluri, locuinţe cu anexe utilizate în comun);

- subdimensionarea spaţiului interior (ca număr de camere şi suprafaţă locuibilă) şi compartimentarea defectuoasă a unor locuinţe, cheltuielile de întreţinere ridicate;

- izolaţiile fonice şi termice slabe existente la toate blocurile de locuinţe colective;

- starea degradată a instalaţilor tehnico-edilitare; - subdimensionarea sau inexistenţa spaţiilor exterioare aferente locuinţelor

(platforme gospodãreşti, spaţii verzi, spaţii de joacã pentru copii, locuri de parcare şi garare a autovehiculelor) şi întreţinerea necorespunzătoare a acestora;

Din punct de vedere al echipării tehnico – edilitare şi a reţelelor de circulaţie, situaţia este următoarea:

Suprafaţa totală a oraşului (ha) 13.005 Lungime străzi orăşeneşti (km) 534 Lungime străzi modernizate (km) 389 Lungime reţea de distribuţie apă (km)

552

Lungime reţea de canalizare (km) 388 Lungime conducte de distribuţie gaze (km)

230

Rata străzilor modernizate în Timişoara este de 72,84% din totalul străzilor. 94,8% din locuinţele Timişoarei sunt dotate cu instalaţii de alimentare cu apă, 99,5% au instalaţie electrică, 80,2% încălzire centrală prin termoficare sau centrală termică şi 3,1% încălzire cu sobe şi gaz. În ceea ce priveşte locuirea în comunele periurbane, datele statistice specifice sunt precare. În general, aici predomină lociunţele individuale, iar fondul de locuinţe existent depăşeşte cererea. Gradul de uzură al majorităţii clădirilor de locuit este mare, lipsesc dotările tehnico-edilitare interioare şi exterioare. În ultima perioadă de timp, după anul 1990, se constată o tendinţă de extindere a zonelor rezidenţiale în comunele periurbane, principala cauză fiind construirea de locuinţe private de către o parte a populaţiei stabile a municipiului.

SERVICII DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ Serviciile publice de gospodărie comunală a Municipiului Timişoara şi ale comunelor periurbane sunt prestate preponderent de următoarele regii şi societăţi comerciale:

42

1. Regia Autonomă Apa şi Canal AQUATIM TIMIŞOARA este organizată ca regie autonomă locală şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară. Unitatea are trei secţii productive, care au ca sarcină asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare ale municipiul Timişoara şi ale comunei Dumbrăviţa, având asigurată capacitatea necesară pentru deservirea întregii zone. Actualmente, cu echipele existente la nivelul fiecărei secţii, regia execută lucrările de întreţinere, cele de mare amploare fiind realizate prin secţia de Mecanizare - Întreţinere - Reparaţii. Pentru viitor se preconizează atribuirea lucrărilor de mare amploare altor firme specializate, prin licitaţie publică. 2. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. este organizată ca societate comercială şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară..Este distribuitor al agentului termic (apă fierbinte) , fiind în acelaşi timp producător de energie termică, prin centrale proprii de cartier. Timişoara este divizată în trei sectoare care sunt deservite de cele trei secţii ale societăţii, în sarcina ei întrând totodată repararea şi întreţinerea instalaţiilor de transfer termic. 3. Regia Autonomă de Transport Timişoara acoperă prin prestaţii proprii 90% din transportul în comun al municipiului şi asigură o parte din legăturile comunelor periurbane cu acesta (Dumbrăviţa). În prezent zona nu este acoperită în totalitate cu linii şi servicii de transport în comun, care să asigure legăturile între localităţi. 4. S.C. Drumuri Municipale S.A., societate comercială cu unic acţionar Consiliul Local al Municipiului Timişoara, care a luat fiinţă prin reorganizarea fostei regii locale, prestează lucrări de construcţie, întreţinere şi reparaţii ale drumurilor şi străzilor. În prezent, atribuirea lucrărilor specifice, pe raza întregii zone, se face prin licitaţie publică, la care participă în condiţii de egalitate concurenţială cu alte firme private. 5. S.C. Administrarea Domeniului Public S.A., societate comercială cu unic acţionar Consiliul Local al Municipiului Timişoara, care a luat fiinţă prin reorganizarea fostei regii locale, prestează lucrări specifice de construcţii montaj, pentru beneficiari publici sau privaţi. Beneficiază de condiţii preferenţiale în atribuirea lucrărilor de reparaţii şi întreţinere a fondului locuibil aflat în administrarea locală. De asemenea este administratorul sistemului municipal de parcare cu plată “Telpark”. 6. S.C. "RETIM - RWE ECOLOGIC SERVICE” S.A. este societate comercială cu capital mixt româno-german, rezultată prin asocierea Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu societăţile "RER - RWE ENTSORGUNG ROMANIA" S.R.L., şi " RWE UMWELT INTERNAŢIONAL ENTSORGUNG G.M.B.H. Societatea prestează în exclusivitate activitatea de salubrizare a municipiului şi a majorităţii comunelor periurbane (cu excepţia comunelor Giroc şi Săcălaz). 7. S.C. “Horticultura” S.A., societate comercială cu unic acţionar Consiliul Local al Municipiului Timişoara, care a luat fiinţă prin reorganizarea fostei regii locale, prestează lucrări horticole specifice de producere a materialului dendro-floricol necesar pentru amenajări peisagistice exterioare şi interioare, precum şi lucrări de amenajare propriuzisă şi întreţinere a zonelor verzi publice aflate pe raza municipiului. Beneficiază de condiţii preferenţiale în atribuirea lucrărilor de amenajare şi întreţinere în zonele centrale. 8. S.C. “Pieţe” S.A., societate comercială cu unic acţionar Consiliul Local al Municipiului Timişoara, care a luat fiinţă prin reorganizarea fostei regii locale, prestează lucrări de administrare a pieţelor agroalimentare ale municipiului. Majoritatea profitului obţinut este reinvestit în lucrări de modernizare a pieţelor existente şi construire de noi pieţe.

43

9. Serviciile de transport şi distribuţie a energiei electrice în Zona Timişoara sunt asigurate de către S.C. Electrica S.A. – Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Timişoara, organizată ca societate cu capital integral de stat. De asemenea, în transport, aceasta gestioneazã şi instalaţiile de pe raza judeţelor Arad, Timiş şi Caraş Severin, iar în distribuţie instalaţiile de pe raza judeţului Timiş. 10. Direcţia de Telecomunicaţii Timiş, unitate teritorială a operatorului public de telecomunicaţii S.C. “ROMTELECOM” S.A., cu sediul în Bucureşti, este societate comercială cu capital mixt româno-grec. Această societate este unicul prestator de servicii publice de telefonie fixă din România. 11. S.C. “DISTRIGAZ-NORD” S.A. Târgu Mureş – Sucursala Timişoara, societate comercială cu capital integral de stat, rezultată prin reorganizarea fostei regii naţionale îşi desfãşoara activitatea în trei judeţe: Arad, Timiş, Caraş Severin. Ea are în subordine sectoarele respectiv formaţiile din raza sa de activitate. Sectorul Timişoara are reprezentanţi permanenţi, care asigură intervenţiile de urgenţă şi desfăşoară toate activităţile specifice distribuţiei gazelor naturale. În prezent, serviciile publice de gospodărie comunală sunt, în marea lor majoritate prestate de către aceste societăţi şi regii. Se intenţionează continuarea acţiunii de de-monopolizare demarată în ultimii ani.

CAP.11 BUGETUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Bugetul propriu şi bugetele instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea consiliului local se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara. Veniturile şi cheltuielile bugetare sunt aprobate, pe o perioadă de un an, care corespunde exerciţiului bugetar şi se înscriu pe surse de provenienţă şi, respectiv pe categorii de cheltuieli grupate după natura economică şi destinaţia acestora. Veniturile proprii sunt formate, în principal, din impozite şi taxe judeţene, cote defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, subvenţii primite de la bugetul de stat şi alte bugete, precum şi din donaţii şi sponsorizări. Veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei cheltuieli bugetare anume, cu excepţia donaţiilor şi sponsorizărilor, care au stabilite destinaţii distincte. Cheltuielile bugetare au o destinaţie precisă şi limitată şi nu pot fi înscrise în buget şi nu pot fi angajate şi efectuate din buget, dacă nu există bază legală pentru cheltuielile respective. Totodată, nici o cheltuială din fonduri publice nu poate fi angajată, ordonanţată şi plătită dacă nu este aprobată potrivit legii şi nu are prevederi bugetare şi surse de finanţare. Pe parcursul exerciţiului bugetar, Consiliul Local al Municipiului Timişoara poate aproba rectificarea bugetului propriu şi a bugetelor instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea sa, la termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale primarului în calitate de ordonator principal de credite. Din impozitul pe venit, încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, se alocă lunar, în termen de 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care s-a încasat acest impozit, o cotă de 47% la bugetul local al municipiului Timişoara, pe teritoriul căruia îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozite, 13% la bugetul propriu al judeţului şi 22% într-un cont distinct, deschis pe seama consiliului

44

judeţean pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului. Consiliul Local al Municipiului Timişoara poate aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucrări şi servicii publice locale pe bază de convenţii sau contracte de asociere la care se prevăd şi sursele de finanţare reprezentând contribuţia fiecărei autorităţi a administraţiei publice locale implicate. Convenţiile sau contractele de asociere se încheie de ordonatorii principali de credite, în condiţiile mandatelor aprobate de fiecare consiliu implicat în colaborare sau asociere. Totodată, Consiliul Local al municipiului Timişoara poate hotărâ asupra participării cu capital sau bunuri, în numele şi în interesul municipiului la constituirea de societăţi comerciale ori la înfiinţarea unor servicii de interes public local. Obligaţiile financiare rezultate din colaborare, asociere sau participare potrivit celor sus menţionate şi cele rezultate din acorduri de cooperare, înfrăţire, precum şi din aderare la asociaţii interne şi internaţionale hotărâte de consiliul local în condiţiile legii, se suportă din bugetul municipiului. În bugetul municipiului se înscrie fondul de rezervă bugetară la dispoziţia consiliului local, în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor care se utilizează la propunerea primarului pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprăvăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale, precum şi pentru acordarea unor ajutoare în situaţii de extremă dificultate. Cheltuielile pentru investiţiile publice se cuprind în buget în baza programului de investiţii publice aprobat de consiliul local. În situaţia în care, pe parcursul execuţiei bugetare, din motive obiective, implementarea unui proiect de investiţii nu se poate realiza conform proiecţiei bugetare, primarul poate propune consiliului local, până la data de 31 octombrie, aprobarea redistribuirii fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiţii. Virările de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare se aprobă de consiliul local, iar virările de credite în cadrul aceluiaşi capitol se aprobă de primar şi se pot efectua începând cu trimestrul al III-lea al anului bugetar. Primarul în calitate de ordonator principal de credite întocmeşte şi prezintă spre aprobare consiliului local până la data de 31 mai al anului următor, contul anual de execuţie a bugetului local. Asupra tuturor operaţiunilor care afectează fondurile publice şi/sau patrimoniul public şi privat al municipiului Timişoara se exercită controlul financiar preventiv propriu şi auditul public intern, conform reglementărilor legale în domeniu. Formarea şi utilizarea fondurilor publice şi contul de execuţie a bugetului municipiului sunt supuse controlului Curţii de Conturi. Începând cu anul 1998 au fost acordate consiliilor locale libertăţi, dar şi sarcini privind impozitele şi taxele locale, în sensul că acestora le revine sarcina stabilirii, urmăririi şi încasării impozitelor şi a taxelor locale. Un aspect negativ este cadrul legislativ naţional instabil, care nu a favorizat dezvoltarea economică, ci a dus la restrângerea continuă a bazei de impozitare şi, în acelaşi timp la creşterea impozitelor şi taxelor, care au devenit din ce în ce mai greu de suportat de către populaţie şi agenţii economici, fapt care a condus la escaladarea fenomenului de evaziune fiscală. Pe lângă aspectele prezentate mai sus, se constată lipsa de experienţă şi de organizare a administraţiilor locale, în ceea ce priveşte sistemul de evidenţă şi colectare a impozitelor şi taxelor locale, ceea ce conduce la nerealizarea veniturilor bugetelor locale a multor localităţi, în special în mediul rural.

45

Administraţia locală are posibilităţi limitate de a interveni prin pârghii economice (facilităţi fiscale), pentru a influenţa dezvoltarea economică a localităţilor, în conformitate cu politicile şi planurile strategice locale de dezvoltare economico- socială.

CAP. 12

ECONOMIA

12.1. INDUSTRIA

Activităţile industriale reprezintă o pondere mare în Municipiul Timişoara, unde s-au dezvoltat istoric din evul mediu - când Timişoara era piaţă de desfacere şi sediu al mesteşugarilor şi al micilor meseriaşi - până la marile unităţi industriale existente în prezent.

În pofida declinului, după 1989, a unora dintre ramurile industriale bine reprezentate în oraş, sectorul industrial timişorean continuă să furnizeze cca 5% din producţia industrială a ţării, aceasta incluzând contribuţia unor subramuri cu tradiţie – cum ar fi industria uşoară, textile şi încălţăminte - dar şi a unora noi, dinamice şi moderne – industria software, telecomunicaţiile, sau producţia de componente auto.

În ultimele decenii zonele industriale s-au dezvoltat, de-a lungul arterelor de circulaţie majore, pe principalele accese rutiere sau feroviare. A existat tendinţa grupării unităţilor pe profile industriale. Principalele zone industriale din Timişoara sunt: • Zona industrială Calea Buziaşului (sud-est), care concentrează unităţi de

industrie chimică, electrotehnică şi producţia de componente auto; în prezent zona este în dezvoltare.

• Zona industrială Calea Şagului (sud), cuprinde industria materialelor de construcţii şi depozite; în ultima perioadă, mai ales datorită Parcului Industrial Incontro, profilul zonei este foarte diversificat.

• Zona industrială Freidorf (sud-vest), care concentra în trecut preponderent industrie alimentară, este în prezent în restructurare;

• Parcul Industrial Freidorf, zonă nouă în curs de dezvoltare, cuprinzând terenuri destinate atragerii investiţiilor străine şi creării de noi locuri de muncă; preponderente sunt companiile producătoare de componente auto.încurajării dezvoltării IMM-urilor.

• Zona industrială Solventul – Gara de Nord (vest) tradiţional preponderent petrochimică şi electrotehnică, în prezent în reconversie.

• Zona de industrie şi depozitare centrală, s-a dezvoltat de-a lungul căii ferate, care traversează oraşul, având un profil diversificat: construcţii, confecţii metalice, morărit şi panificaţie, depozitare etc; în prezent zona este în curs de reconversie.

• Zona industrială IMT (nord-est), formată preponderent din ceea ce a mai rămas din Intreprinderea Mecanică, Continental Automotive Products, Shell Gaz, Prompt şi depozite.

46

• Zona industrială Calea Torontalului (nord-vest), zonă nouă, cuprinzând industria de produse electronice (Solectron) şi alimentare (Coca- Cola), dar şi Parcul Industrial Torontalului, destinat dezvoltării IMM-urilor.

Din punctul de vedere al dimensiunii spaţiale a activităţii industriale Municipiul

Timişoara dispune de cinci zone industriale bine conturate, dezvoltate pe principalele axe de transport şi care concentrează peste 50% din industria oraşului. Unele zone industriale pătrund sub formă de “pană” spre centru, afectând coeziunea structurii urbane (zonele industriale Gara de Nord - str. Ialomiţa, propuse în PUG spre reconversie urbană).

Există numeroase unităţi industriale dispersate pe întreaga suprafaţă a oraşului, ceea ce permite circulaţia facilă a forţei de muncă, dar în acelaşi timp determină şi disfuncţionalităţi urbane - incompatibilitatea activităţilor industriale cu habitatul din apropiere, lipsa spaţiului disponibil pentru eventuale extinderi ale unităţilor industriale, dificultăţi de relaţionare în acţivităţile de producţie, schimbul de produse dintre unităţile industriale derulat pe infrastructura stradală din interiorul oraşului ceea ce, combinat cu lipsa spaţiilor de parcare, produce aglomerarea căilor de acces.

Pentru deservirea unităţilor şi a platformelor industriale existente au fost construite infrastructuri variate de transport – rutiere sau feroviare - dar ele prezintă un grad de degradare avansat, unele sectoare ale acestora fiind în prezent dezafectate. Nu sunt suficient dezvoltate reţelele moderne de comunicaţie, de stocare şi prelucrare a informaţiei, dotările pentru depozitarea şi transportul uzinal modern sunt minimale, căile de acces uzinal au un aspectul dezolant datorat întreţinerii lor defectuoase.

Pe de altă parte, Timişoara dispune de o structură industrială diversificată, iar procesul privatizării industriei este practic încheiat încă din 2000, ceea ce are consecinţe pozitive directe asupra nivelului tehnologic şi eficienţei economice a producţiei.

În anul 2000, în larg parteneriat public-privat a fost finalizat Conceptul de Dezvoltare Economică şi Socială a Zonei Timişoara, care prevede dezvoltarea durabilă a acestei zone pe baza implementării tehnologiilor de vârf în toate domeniile vieţii economice. Conceptul a fost aprobat şi însuşit de către toate forţele politice importante din Judeţul Timiş şi a fost implementat de către principalele instituţii locale. Existenţa unui concept de dezvoltare corect şi coerent a sporit încrederea investitorilor străini în mediul de afaceri local, iar volumul investiţiilor străine au crescut an de an.

În prezent, Timişoara se situează pe locul doi pe ţară, după Bucureşti, în ceea ce priveşte volumul total a investiţiilor străine atrase, valoarea pe cap de locuitor fiind de cinci ori mai mare decât media pe ţară.

Mai ales datorită investiţiilor străine masive, în ultimul timp mari intreprinderi cu activitate în producţia “high tech”, industria producătoare de software, sau telecomunicaţii s-au locat şi dezvoltat în Timişpoara. În jurul acestora s-au dezvoltat IMM-uri autohtone, furnizori sau subcontractori ai acestora. Această dezvoltare, care a cunoscut o dinamică puternică în ultimii ani, a determinat reducerea indicelul de migraţie a tinerilor înspre vestul Europei sau continentul american.

Numărul întreprinderilor mici şi mijlocii noi, cu activitate diversificată a crescut în ultimul timp, acestea reprezentând mai mult de 90% din totalul firmelor

47

din Timişoara. Acest fapt a conferit flexibilitate şi adaptabilitate mai mare economiei locale, în dificila perioadă de tranziţie de după 1990, caracterizată printr-o instabilitate legislativă prelungită şi dăunătoare dezvoltării economice.

Din păcate nu există suficiente preocupări pentru identificarea de resurse financiare, de tip capital-risc, cu scopul de a sprijini iniţiativa privată, nu există pepiniere de întreprinderi şi nici competenţe de organizare a acestora. Singura iniţiativă în acest domeniu aparţine Consiliului Local al Municipiului Timişoara, care a înfiinţat în anul 2004 Incubatorul de Afaceri şi Centrul de Transfer Tehnologic în domeniul software din Timişoara.

Cu toate că la ora actuală Timişoara este recunoscută atât pe plan naţional cât şi pe plan internaţional exemplu de succes în dezvoltare economică locală, există şi aspecte negative cum ar fi: absenţa unui mecanism eficient de stimulare selectivă a activităţilor industriale, precum şi de promovare a industriilor nepoluante, lipsa preocupărilor pentru utilizarea unor surse energetice neconvenţionale, insuficienta promovare a biotehnologiilor, lipsa activităţilor industriale de reciclare a materialelor refolosibile.

În industria timişoreană există o bună experienţă tehnică şi tehnologică, dar ponderea utilizării proceselor tehnologice performante este încă redusă. Acestea apar insular, la agenţii economici noi şi la unităţi industriale performante, mai avansate în procesul retehnologizării, datorită costului ridicat şi a lipsei resurselor financiare pentru re-tehnologizarea acestora. Din fericire, marile companii internaţionale, stabilite în Timişoara, cum ar fi: Continental AG, Solectron, Siemens, Lisa Draxlmaier, Kromberg & Schubert şi altele, au dezvoltat aici investiţii mari, moderne dotate cu echipamente de ultimă oră.

Marile intreprinderi industriale, au evacuat parţial utilajele învechite, au reorganizat spaţiul uzinal şi au introdus noi tehnologii. Mai există, însă, proceselor tehnologice energofage şi mari consumatoare de materii prime, procese tehnologice poluante, care nu asigură calitate ridicată produselor realizate. O parte însemnată a echipamentelor industriale au grad de uzură fizică şi morală avansată, în special în fostele intreprinderi de stat, un număr însemnat de maşini industriale perimate, achiziţionate de la întreprinderile vechi, fiind şi în dotarea IMM-urilor noi, cu capital majoritar românesc.

În aproape toate intreprinderile industriale mari au fost implementate sisteme de asigurare a calităţii produselor şi creşte interesul pentru utilizarea unor tehnologii moderne de urmărire a calităţii produselor.

Deficienţe ale proceselor tehnologice ale industriei zonei sunt: insuficienta preocupare pentru promovarea proceselor tehnologice flexibile, automatizate şi pentru introducerea telematicii şi a producticii în practica industrială, insuficienta deschidere pentru promovarea acestora, lipsa programelor de restructurare reală, fundamentată ştiinţific şi lipsa preocupărilor pentru utilizarea unor tehnologii moderne de depozitare, transport uzinal, manipulare şi desfacere a produselor.

Baza materială a industriei este bogată, există un fond excedentar de clădiri industriale, un imens inventar de echipamente industriale (maşini, instalaţii, dispozitive), în special în subramurile industriei grele.

Zonele industriale tradiţionale sunt supraîncărcate cu imobile nefuncţionale, spaţii de depozitare, terenuri virane, iar infrastructura lor tehnico edilitară este deficitară calitativ.

48

Reţelele de utilităţi interne în incinta vechilor intreprinderi (pentru energie, apă, telecomunicaţii, informatizare etc), nu corespund cerinţelor moderne, iar modernizarea acestora este îngreunată de concepţia arhitecturală iniţială incompatibilă cu noile utilizări. Totuşi, în ultima perioadă au fost efectuate lucrări de conformare, mai ales în intreprinderile performante, care s-au adaptat la economia de piaţă.

Vechile hale industriale, supradimensionate şi greu adaptabile la noi utilizări, au fost abandonate, investitorii străini preferând să construiască clădiri industriale noi, flexibile şi adaptate proceselor tehnologice moderne, conforme standardelor occidentale.

Întreaga zonă dispune de forţă de muncă specializată (resurse umane), cu înaltă calificare şi cu experienţă în activităţile industriale, în Timişoara existând un potenţial ridicat de formare profesională. Calitatea resurselor umane din Timişoara este unul dintre motivele invocate de către investitorii străini atunci când justifică alegerea Timişoarei ca locaţie pentru investiţiile lor în România.

Populaţia municipiului este relativ tânără – cca 60% din populaţia stabilă a Timişoarei este la vâstă activă. Totodată, fiind unul dintre cele mai mari centre universitare româneşti cu cei peste 47.000 de studenţi, oraşul are şi o rezervă potenţială mare de forţă de muncă cu pregătire superioară (cca 7-9000 de absolovenţi anual).

În ultima perioadă de timp, se constată o proliferare a personalului specializat în domenii de vârf, formatori de specialişti în informatică şi calculatoare şi creşterea numărului de tineri specialişti în acest domeniu

Se manifestă o insuficientă colaborare între sectoarele de cercetare/dezvoltare şi de învăţământ cu sectorul productiv, precum şi migrarea unui mare număr de specialişti de înaltă performanţă din instituţiile de învăţământ spre industrie, sau spre alte activităţi, datorită slabei motivări a personalului angajat.

12. 2. AGRICULTURA Solurile din Zona Timişoara sunt preponderent soluri calitative pentru

dezvoltarea agriculturii. În Timişoara, tipurile predominante de sol sunt: - cernoziomuri cambice – 38,39%; - lăcovişti şi soluri gleice – 21,74; - soluri brune eumezobazice – 15,45%; - bălţi şi gropi de împrumut – 4,60%; - cernoziomurile (tipice, gleizate) – 3,8%.

Depunerile de praf din aerul poluat cu cenuşă, emisiile de sulf de la coşurile termocentralei şi infiltraţiile de ape din haldă în canalele de desecare limitrofe au favorizat apariţia poluării apelor de suprafaţă, care au un pH (8,62), o creştere a conţinutului total de săruri şi concentraţii peste limita considerată toxică în cazul sulfaţilor şi ionilor de Ca2+ şi Mg2+. Toate acestea determină o mai slabă dezvoltare a vegetaţiei, ca urmare a micşorării intensităţii procesului de fotosinteză, apariţia în plante a unor concentraţii toxice, de metale grele, respectiv Fe şi Cu, existenţa unor concentraţii critice de cobalt şi mangan.

În teritoriul administrativ al municipiului Timişoara din total suprafaţă de 13.003,87 ha, 8.229,51 ha, respectiv 63% sunt destinate agriculturii. Din totalul terenurilor agricole, terenul arabil reprezintă 87%, restul terenului fiind ocupat cu păşuni şi fâneţe (12%), vii (1%). Islazul comunal se întinde pe o suprafaţă de 290 ha.

În ultimii ani s-a înregistrat o situaţie de declin în domeniul agriculturii, provocată în special de tranziţia de la un sistem etatist la cel privat. Potenţialul

49

economic, tehnic, financiar redus al micilor producători a contribuit la această criză. La aceasta se adaugă situaţia neclară încă a proprietăţii asupra terenurilor, precum şi degradarea mediului.

Condiţiile geoclimatice sunt în general favorabile activităţilor agricole, dar trebuie avute în vedere aspectele caracteristice ale condiţiilor hidrologice ale zonei. Astfel, se constată alternanţa anilor secetoşi şi a celor excesiv de umezi, iar în condiţiile unor precipitaţii excesive şi a prezenţei apelor freatice la adâncimi mici, se înregistrează băltiri. Datorită diferenţei de nivel scăzute, viteza de curgere a apei principalului emisar – Bega - nu permite o oxigenare naturală a cursului.

În Timişoara, se înregistrează stagnarea agenţilor poluanţi emişi de unităţile industriale şi de autovehicole, datorită aşezării şi a unei insuficiente ventilaţii a maselor de aer deasupra oraşului. Fertilitatea ridicată a solului determină un potenţial ridicat de producţie agricolă. În ultimii ani, la nivel naţional acest sector al economiei s-a aflat într-o restructurare puternică, prin retrocedarea terenurilor agricole către foştii propietari şi privatizarea fostelor Intreprinderi Agricole de Stat.

Principalele aspecte negative rezultate din analiza activităţii agricole în zonă sunt: dezechilibrul existent între costurile de producţie şi preţurile de valorificare, incertitudinea valorificării produselor agricole, fărâmiţarea marilor exploataţii şi inexistenţa unei voci autorizate, care să-i reprezinte pe producători în impunerea unei strategii pe termen lung, instabilitatea în diversitate - orientarea spre anumite culturi făcându-se în funcţie de un empirism primar. Dispariţia din structura culturilor a unor plante (de interes economic major) a avut ca efect extinderea practicării monoculturii, ceea ce a generat creşterea rezistenţei la tratamentele de combatere a bolilor şi dăunătorilor, a creşterii gradului de îmburuienare a culturilor.

12. 3. SERVICII

12. 3.1. COMERŢUL

În ultima perioadă de timp comerţul - atât comerţul cu amănuntul cât şi cel en-gros - manifestă o dinamică pozitivă în Timişoara. Se constată un puternic navetism comercial al locuitorilor zonei, judeţului şi chiar al regiunii spre Timişoara, chiar şi pentru mărfurile de primă necesitate.

În municipiul Timişoara, comerţul este reprezentat printr-un număr total de peste 4000 de unităţi comerciale, cu o suprafaţă totală de cca 360.000 mp., adică peste 1100 mp/1000 loc., mult peste indicii similari din alte localităţi. Acest aspect pozitiv este justificat, luând în considerare caracteristicile speciale ale oraşului - capitală de judeţ cu indice mare de dezvoltare economică, poziţie geografică favorabilă în apropierea graniţelor vestice ale ţării, puterea mare de cumpărare a populaţiei (peste media pe ţară), aria mare de polarizare, numărul mare de turişti etc.

Structura pe profile comerciale este următoarea:

- ponderea unităţilor alimentare/total unităţi comerciale este de 7,6%, faţă de 28,2% - normat;

- ponderea unităţilor nealimentare/total unităţi comerciale este de 31,6%, faţă de 44,3% - normat;

50

- ponderea unităţilor de alimentaţie publică/total unităţi comerciale este de 20,2%, faţă de 27,5% - normat;

- ponderea unităţilor mixte/total unităţi comerciale este de 40,6%; Imediat după 1990 s-a constatat o dezvoltare mare a unităţilor comerciale

“hibrid”, fără un profil bine determinat (magazine mixte), precum şi proliferarea haotică, necontrolată, a comerţului ambulant şi stradal, tip “butic” - unităţi cu suprafaţă utilă mică, volum şi varietate mare de mărfuri, cu dotări tehnico-edilitare (apă, canal, energie electrică) insuficiente şi care poluau estetica arterelor de circulaţie. Dezvoltarea sectorului privat a avut loc iniţial, prin orientarea cu preponderenţă spre unităţi de tip consignaţie şi magazine mixte, cu o structură a ofertei neadaptată cererii, cu practicarea unor preţuri fără justificare şi fără un minim de confort comercial.

Ulterior, chioşcurile au fost desfiinţate şi noi spaţii private au intrat în circuitul comercial.

În ultimii ani, în activitatea comercială a Timişoarei se constată diversificarea formelor de comerţ şi servire, prin promovarea unor unităţi specializate având o dotare şi ţinută modernă, precum şi prin extinderea unor unităţi mici, tip boutique. Au apărut noi artere comerciale (Ialomiţa, Brâncoveanu, Tinereţii), supermarket-uri (Metro, Terra, Profi, Bila, Selgros, Kaufland, , Real, etc), magazine de lux (Iulius Mall, sau boutiqurile din Zona Cetăţii).

Din punct de vedere al repartizării şi amplasării teritoriale, se observă o dezvoltare haotică a reţelei comerciale, din cauza lipsei unor criterii şi norme de urbanism, care să stabilească modul de organizare şi dezvoltare a acesteia, în corelaţie cu numărul populaţiei şi volumul desfacerilor.

În perioada 1998 - 2000, pentru spaţiile comerciale situate în zona centrală a oraşului, precum şi pentru principalele artere comerciale au fost întocmite şi aprobate regulamente urbanistice ce reglementeză funcţional activităţile comerciale.

În general marfa vândută este de calitate şi este asigurată aprovizionarea diferitelor segmente de cumpărători, dar nu există un sistem de încurajare a producţiei autohtone, a consumului preferenţial şi un număr redus de investitori promovează exportul produselor româneşti pe plan internaţional.

O mare parte a mărfurilor alimentare se desface în pieţe agro-alimentare, uneori, în condiţii improprii din punct de vedere sanitar. Se observă invadarea pieţelor cu unităţi de profil nealimentar, majoritatea comercializând mărfuri de proastă calitate.

Deşi puterea de cumpărare a populaţiei din zonă este mai mare decât media pe ţară, ponderea costurilor produselor de strictă necesitate, în total venituri este mare.

Se resimte lipsa unor reglementări menite să asigure consolidarea mediului concurenţial şi protecţie economică şi socială agenţilor economici sau populaţiei.

Există o slabă reprezentare a unităţilor prestatoare de servicii, iar parcajele amenajate, necesare sunt insuficiente.

12. 3. 2. TURISMUL Turismul intern şi internaţional este, în acelaşi timp, o componentă şi o

rezultantă a întregii activităţi economice, acesta putând influenţa pozitiv activitatea

51

economică locală, care, la rândul ei, crează condiţii favorabile dezvoltării activităţii turistice.

Prin poziţia sa geografică favorabilă - situată în apropierea graniţei de vest a ţării, în apropiere de pieţe turistice tradiţionale - 457 km faţă de Viena, 167 km de Belgrad, 207 km Budapesta – prin valorile sale naturale, culturale şi umane precum şi prin dezvoltarea sa economică diversă, Timişoara are o mare capacitate de atracţie a turiştilor români şi străini. Teritoriul său este traversat de importante fluxuri turistice vestice, ce se dirijează pe magistralele rutiere şi feroviare existente, sau prin aeroportul internaţional Timişoara. În prezent, sistemul rutier naţional necorespunzător din punct de vedere al întreţinerii şi lipsa unei autostrăzi, îngreunează însă deplasarea turiştilor. Totodată, ofertele turistice nu reuşesc să reţină decât o parte din aceste fluxuri.

Pe lângă dezvoltarea industrială şi de cercetare, apreciate pe plan naţional şi internaţional, Timişoara - “mica Vienă”, este pe drept cuvânt recunoscută, ca un centru cultural remarcabil, monumentele şi zonele sale de rezervaţie arhitecturală fiind unanim apreciate: • vestigii arheologice - fortificaţiile Cetăţii Timişoarei (sec.XVIII), aşezarea daco-

romană (Castrum Temesiense) şi feudal timpurie (sec.III-IV); cetatea de pământ de la Giroc (mil II î.Hr.), Fântâna Paşei (sec.VII) tumulii de la Moşniţa Veche (mil II î.Hr.), ş.a.;

• fond vechi şi valoros de arhitectură protejată, reflectând evoluţia acesteia din perioada barocă şi până la cubismul interbelic în care se îmbină diverse stiluri (baroc, neoclasic, empire) şi curente (romantism, eclectism) Castelul Huniazilor (sec.XV –XVIII), Sinagogile din Cetate şi Fabric (sec.XVIII), Casa cu Atlanţi (sec.XVIII), Palatul Dejan (sec.XVIII), Casa Contelui de Mercy (sec.XVIII), Spitalul şi Cazinoul militar (sec.XVIII), Palatul Episcopal Romano-Catolic (sec.XVIII), Biserica Sfânta Ecaterina (sec.XVIII), Domul Romano-Catolic (sec.XVIII), Primăria Veche (sec.XVIII), Biserica Sfântul Dumitru din Giroc (sec.XVIII), Casa cu Pom (sec.IX), Palatul Dicasterial (sec.XIX), Catedrala Mitropolitană (sec.XX), Abatorul Timişoarei (sec.XX), ş.a.;

• ansambluri urbanistice (Cartierele Fabric (sec.XVIII-XIX), Elisabetin (IX), Iosefin (sec.XX), Tudor Vladimirescu (sec.XIX), Piaţa Victoriei (prima jum sec XX),ş.a.;

• obiecte de artă monumentală religioasă: Statuia Sfintei Maria şi Sfântul Ioan Nepomuk (1756), ş.a.;

• obiecte de artă monumentală comemorative: statuile lui Antin Sailer, Mihai Eminescu, Eremia Grigorescu, Regele Ferdinand, I.C.Brătianu, C.Coposu, A.Cândea, Traian Lalescu, Lupoaica, Traian Vuia, Monumentele eroilor revoluţiei din 1989, obelisc 1848, ş.a.;

• muzee şi case memoriale: Castelul Huniazilor - Muzeul Banatului, Prefectura Veche - Muzeul de artă, Muzeul Satului Bănăţean, ş.a.;

Această zonă este pusă în valoare şi de pionieratele din domeniul tehnic - Timişoara a fost primul oras european în care s-a introdus iluminarea electrică a străzilor în 1884, iar prin intermediul canalulului Timiş-Bega de la Coştei, realizat la mijlocul secolului 18, sub conducerea inginerului olandez Fremaut şi a constructorilor olandezi Kostka şi Steinlein, se realizează până în ziua de astăzi administrarea apelor din oraş.

Se resimte însă, slaba punere în valoare a acestui patrimoniu istoric valoros, precum şi starea de degradare fizică a majorităţii monumentelor.

52

Viaţa intelectuală, cultural-spirituală a oraşului este efervescentă, fapt ce se regăseşte în multitudinea şi frecvenţa mare a acţiunilor de tipul: conferinţe, congrese, simpozioane, întâlniri de cooperare, întâlniri politice, manifestări economice (târguri şi expoziţii internaţionale), dar lipsesc spaţiile expoziţionale şi sălile necesare desfăşurării manifestărilor de anvergură, iar mediatizarea la nivel internaţional a evenimentelor culturale, ştiinţifice şi de afaceri este deficitară.

Timişoara este cunoscută în ţară, dar şi în Europa, ca oraş cultural în care se organizează festivaluri, expoziţii, manifestări culturale şi folclorice tradiţionale, cum ar fi: Timişoara Muzicală, Festivalul Internaţional de Teatru, Festival Internaţional de Folclor, Student-Fest, Festivalul Saltimbancilor, Festivalul Inimilor, Festivalul Berii, Festivalul Vinului, Ruga Timişoarei etc. dar aceste manifestări sunt slab popularizate pe plan internaţional.

Timişoara poate fi un punct de pornire pentru vizitarea unor obiective turistice sau culturale din localităţi situate la mică distanţă, cu potenţial natural şi recreativ - malurile apelor (Bega şi Timiş la Şag, Albina, Giroc, Moşniţa, Urseni), lacuri (Dumbrăviţa, Ianova, Sânandrei), marginea pădurilor (Giroc, Bistra, Bazoş, Lighed, Pişchia, Ianova, Blajova, Chevereş, Remetea Mare, Sânmihaiul Român), fonduri de vânătoare, ape geotermale. Totodată, ea poate să constituie un pol de concentrare şi de dispersie a fluxurilor turistice spre alte zone cu potenţial turistic ridicat, din judeţele învecinate - Caraş-Severin, Arad, Hunedoara şi Mehedinţi - care au destinaţii certe pentru turismul internaţional, cum sunt: pasajele carstice din Cheile Nerei, Munţii Banatului (singura rămăşiţă a "junglei" europene), Muntele Mic - Poiana Mărului, Munţii Retezat, zona Porţile de Fier (Defileul Dunării), Munţii Poiana Ruscăi, cetăţile dacice din Munţii Orăştiei, staţiunile balneoclimaterice (Buziaş, Moneasa, Lipova, Geoagiu şi Băile Herculane), cele climaterice şi de practicare a sporturilor de iarnă (Muntele Semenic, Muntele Mic, Trei Ape, Crivaia) sau lacurile de acumulare (Surduc, Secu, Văliug, Trei Ape, Poiana Mărului, Râu Mare),ş.a.

Pădurile din zonă sau din apropierea ei deţin fonduri cinegetice valoroase – Pădurea Pişchia (fazani, căpriori, iepuri, cerbi, mistreţi), Pădurea Banloc (fazani, cerbi, căpriori), Pădurea Şarlota Mare (cerbi, mistreţi), Pădurea Şarlota Horoş (iepuri, fazani, cerbi, căpriori, mistreţi), Pădurea Chevereş (fazani, iepuri, cerbi, căpriori, mistreţi) - toate fiind situate pe o distanţă de cca 30 km faţă de oraş, dar căile de acces spre aceste zone sunt deficitare, iar pădurile din zona periurbană nu sunt amenajate pentru practicarea silvoturismului.

Infrastructura generală (aeroportul internaţional Timişoara, căile feroviare şi cele rutiere) şi infrastructura turistică (32 hoteluri cu o capacitate totală de 2350 de locuri de cazare, 23 de pensiuni cu o capacitate totală de 429 de locuri de cazare, având diferite grade de confort), existenţa unui corp de ghizi specializaţi în turism, crează condiţii pentru dezvoltarea turismului intern si internaţional.

Există o gamă largă de servicii de susţinere a turismului - agenţii private de turism, agenţii de voiaj, săli de congrese şi simpozioane, consulate, servicii bancare, case de schimb valutar, aeroport, autogară, benzinării, servicii auto, companii de transport, servicii de închirieri autoturisme (rent a car), dar acestea nu se ridică din punct de vedere calitativ si cantitativ şi al gamei de servicii oferite la nivelul standardelor internaţionale.

Existenţa în zonă, a unor resurse atractive, naturale şi antropice, cu valoare turistică ridicată, unele având caracter de unicat, permite valorificarea acestora, printr- o paletă largă de forme şi de programe turistice, cu adresabilitate largă, permite dezvoltarea diverselor forme de turism – turismul de afaceri şi cooperare internaţională, turismul politic, turismul cultural, turismul ştiinţific şi de studii (de

53

congrese şi reuniuni), turism tehnico – industrial, turismul cinegetic de vânătoare şi pescuit, agroturismul, silvoturismul, turismul sportiv, (cicloturismul, motociclismul, aeromodelismul) turismul pentru agrement şi sporturi nautice, de sănătate (balnear), turismul etnic al diasporei şi cel ecumenic, ş.a.

Pentru dezvoltarea optimă a turismului în Timişoara este important ca, pe baza cunoaşterii şi urmăririi motivaţiilor cererii turistice, să se realizeze diversificarea serviciilor, utilizarea diversă şi chiar polivalentă a elementelor materiale existente. Scopul este asigurarea unei corespondenţe mai bune între cerere şi ofertă, iar pentru aceasta factorul uman, constituie o şansă de contracarare a rigidităţii factorilor materiali. Caracterul economic al desfăşurării activităţii în ramura turistică timişoreană presupune, cu prioritate, mărirea şi chiar anticiparea cererii turistice, pentru a veni în întâmpinarea ei.

CAP.13 COOPERARE INTERNĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ.

INTEGRARE EUROPEANĂ.

COOPERAREA INTERNĂ Pe plan local, Primăria Municipiului Timişoara are relaţii de cooperare

permanentă cu Consiliul Judeţean Timiş şi cu Prefectura Judeţului Timiş, raporturile dintre acestea fiind reglementate de Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală.

De asemenea, Primăria Municipiului Timişoara are relaţii de cooperare, care vizează subiecte specifice, cu departamente din cadrul Guvernului României, precum şi cu organe şi organisme descentralizate ale statului din teritoriu.

Pe lângă acestea, Primăria Municipiului Timişoara mai are relaţii de cooperare constante şi cu alte instituţii, organisme şi asociaţii locale - universităţi, unităţi de cercetare, agenţi economici, instituţii culturale, organizaţii non guvernamentale, colaborarea cu acestea concretizându-se prin crearea unui Parteneriat Public Privat. Primul rezultat al acestui larg parteneriat local este elaborarea „Conceptului stategic de dezvoltare economică şi socială a zonei Timişoara”, pe termen mediu şi lung 2000-2010.

La nivelul municipiului, această cooperare a avut ca efect: - corelarea tematicilor de cercetare ştiinţifică cu necesităţile zonei Timişoara; - corelarea conţinutului procesului de învăţământ cu cerinţele de formare de

specialişti pentru zonă; - realizarea de parteneriate între universităţi şi comunităţile locale, în vederea

organizării, pe plan local, a unor manifestari ştiinţifice de prestigiu, de interes naţional şi internaţional;

- creşterea numărului de contacte cu statele membre ale Uniunii Europene în domeniul cercetării şi producţiei, în special în domeniile tehnologiilor de vârf. Pentru consolidarea relaţiilor existente şi stabilirea de noi relaţii de cooperare

s-au promovat acţiuni comune cu agenţii economici, instituţiile, asociaţiile şi organizaţiile în vederea accelerării dezvoltării economice locale.

54

Promovarea economică. O preocupare constantă a instituţiei este promovarea economică locală. În

acest sens, Primăria Municipiului Timişoara derulează următoarele activităţi de promovare economică:

- întocmeşte studii şi prognoze privind dezvoltarea economică locală; - elaborează, multiplică şi difuzează materiale promoţionale; - organizează sau participă la workshop-uri, seminarii şi conferinţe interne şi internaţionale; - organizează sau participă la târguri şi expoziţii interne şi internaţionale de profil; - promovează oferta locală prin mijloace moderne de comunicare (internet, web- page); - oferă informaţii şi consiliere gratuit cu privire la mediul de afaceri local; - oferă suport investitorilor străini pentru pornirea rapidă a afacerilor; - crează facilităţi şi iniţiază proiecte pentru atragerea investitorilor şi pentru pornirea de noi afaceri. În acest scop, Primăria Municipiului Timişoara urmăreşte permanent alinierea

politicilor şi practicilor locale la cele ale Uniunii Europene şi pentru aceasta realizează pregătirea permanentă a personalului propriu şi facilitează transferul de know-how.

COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ Consiliul Local al Municipiului Timişoara s-a asociat şi cooperează cu alte

autorităţi ale administraţiei publice locale din ţară şi străinătate - încheind acorduri de înfrăţire, cooperare sau cooperare transfrontalieră cu mai multe autorităţi similare din străinătate şi din ţările vecine - şi a aderat la asociaţii naţionale şi internaţionale pentru a-şi proteja şi promova interesele, în limitele competenţei stabilite prin lege şi cu respectarea legislaţiei interne şi a angajamentelor internaţionale asumate de statul român.

Iniţiativele Consiliului Local al Municipiului Timişoara de a coopera şi de a se asocia cu autorităţi ale administraţiei publice locale din străinătate, precum şi de a adera la asociaţii internaţionale sunt comunicate Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului Administraţiei şi Internelor care emit avize în termen de 30 de zile de la primirea solicitării.

Pentru realizarea unui cadru de cooperare sau asociere cu persoane juridice străine sau cu organizaţii neguvernamentale şi alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local, precum şi pentru stabilirea unor relaţii de parteneriat cu unităţi administrativ-teritoriale similare din alte ţări, este necesară parcurgerea mai multor etape.

Etapele care trebuie parcurse pentru instituţionalizarea unui cadru de cooperare între Primăria Municipiului Timişoara şi un partener (o unitate administrativ-teritorială similară din străinătate) sunt următoarele:

- iniţierea relaţiilor între cei doi parteneri, la iniţiativa municipiului Timişoara sau a posibilului viitor partener; - transmiterea reciprocă a unor scrisori de intenţie; - vizite bilaterale pentru identificarea intereselor şi nevoilor comune; - redactarea unui „text” de comun acord („acord de înfrăţire”, „protocol de colaborare” etc.); - obţinerea avizelor Ministerului de Externe şi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor privind conţinutul acestui text ;

55

- promovarea şi adoptarea unei H.C.L. pentru instituţionalizarea relaţiilor dintre cei doi parteneri; - semnarea „acordului de înfrăţire”; - punerea în aplicare a prevederilor „acordului”.

În acest cadru, Primăria Municipiului Timişoara, din anul 1991 şi până în prezent, a iniţiat şi a menţinut relaţii cu mai multe autorităţi ale administraţiei publice locale din străinătate, cu care a stabilit programe de cooperare în vederea promovării unor interese comune. Cu oraşul MULHOUSE, din Franţa, a fost semnată o „Cartă de prietenie” la data de 1 februarie 1991, prin care a fost prevăzută cooperarea în domeniile: economic, social, cultural, administrativ şi al dezvoltării oraşelor şi un „Acord de înfrăţire” la data de 30 august 1991, prin care a fost prevăzută cooperarea în domeniile: urbanism, construcţii şi echipamente, afaceri sociale şi sănătate publică, cultură, arte şi învăţământ, tineret şi sport, turism, transport în comun şi dreptul persoanelor. Cu oraşul FAENZA, din Italia, a fost semnat un „Protocol de înfrăţire” la data de 12 martie 1991, prin care a fost prevăzută cooperarea în domeniile: economic, cultural, sportiv şi social. Cu oraşul KARLSRUHE, din Germania, a fost semnat o „Declaraţie de înfrăţire” la data de 19 august 1992, prin care a fost prevăzută cooperarea în domeniile: artă şi ştiinţă, sistematizare urbană, economie, cultură, sănătate, sport şi tineret şi un „Contract de parteneriat” la data de 26 noiembrie 1997, prin care a fost prevăzută cooperarea în domeniile: umanitar, şcolar, ştiinţific, cultural, religios, sportiv şi al construcţiilor. (conform H.C.L. nr.157/1997). Cu oraşul RUEIL-MALMAISON, din Franţa, a fost semnată o „Cartă de înfrăţire” la data de 14 ianuarie 1993, prin care a fost prevăzută cooperarea în domeniile: cultural, sportiv, social, economic, turistic, tineret şi umanitar. Cu oraşul SZEGED, din Ungaria, a fost semnat un „Protocol de înfrăţire şi colaborare” la data de 27 ianuarie 1998, prin care a fost prevăzută cooperarea în domeniile: economic, ştiinţific, educaţional, cultural, sanitar, administrativ, umanitar, religios, sportiv, turistic, protecţia mediului, minorităţi etnice, construcţia de căi ferate şi rutiere şi deschiderea de noi puncte de trecere a frontierei. (conform H.C.L. nr.167/1997). Cu oraşul GERA, din Germania, a fost semnat un „Contract de parteneriat” la data de 3 octombrie 1998, prin care a fost prevăzută cooperarea în domeniile: administraţie publică locală, economic, social, agrement, artă, mediu înconjurător, urbanism, cultură, sport, sănătate şi tineret. (conform H.C.L. nr.155/1998).

Cu oraşul TREVISO, din Italia, a fost semnat un „Protocol de înfrăţire şi colaborare” la data de 27 martie 2003, prin care a fost prevăzută cooperarea în domeniile: cultural, economic, administrativ, social, turistic, serviciilor comunitare de urgenţă (poliţie, pompieri, protecţie civilă), sanitar, al mediului, şcolar şi al tineretului. (conform H.C.L. nr.1/2003). Cu oraşul NOVI SAD, din Serbia, a fost semnat un „Protocol de înfrăţire şi colaborare” la data de 3 august 2005, prin care a fost prevăzută cooperarea în domeniile: cultural, economic, administrativ, social, turistic, serviciilor comunitare de urgenţă civilă (poliţie, pompieri, protecţie civilă), sanitar, al mediului, şcolar şi al tineretului. (conform H.C.L. nr.300/2005). Cu oraşul Palermo, din Italia a fost semnat un “Protocol de înfrăţire” la data de 7 octombrie 2005 , prin care a fost prevăzută cooperarea în domeniile: administraţie

56

publică locală, economic şi comercial, al mediului , social, cultural, sportiv, sanitar şi şcolar. (conform H.C.L. nr.348/2005).

Există discuţii avansate şi cu alte oraşe pentru stabilirea unor parteneriate şi încheierea unor acorduri de înfrăţire şi cooperare.

În acest context, au fost şi sunt derulate acţiuni concrete de cooperare în diverse domenii şi au fost şi sunt încurajate relaţiile directe între instituţii şi organizaţii locale şi instituţii şi organizaţii similare din străinătate.

În acelaşi cadru legislativ, la data de 6 ianuarie 1999 a fost semnat un „Memorandum” de prietenie şi colaborare cu oraşul TAIZHOU, din China, prin care a fost prevăzută colaborarea în domeniile: economic şi al comerţului, al ştiinţei şi tehnologiei, cultural, educaţional, al turismului, sportiv, al agriculturii şi personalului.

În afara relaţiilor de cooperare stabilite prin acordurile de înfrăţire sau cooperare, s-a derulat acţiuni de cooperare în diverse domenii şi cu alte oraşe.

Cu oraşele PANCEVO, din Serbia şi CINCINNATI, din SUA, s-a cooperat în cadrul unui program internaţional de cooperare tehnică, care a avut ca scop sprijinirea autorităţilor publice locale în ameliorarea managementului municipal şi dezvoltarea unor proiecte care vizau dezvoltarea economică locală durabilă şi planificarea strategică.

Cu oraşul OTTAWA, din Canada, s-a cooperat în domeniul dezvoltării economice locale şi în cadrul unui proiect de modernizare a administraţiei publice locale.

Cu REGIUNEA VENETO, din Italia, s-a colaborat în cadrul unui proiect de combatere şi reglementare a imigraţiei ilegale.

Cu oraşul UDINE, din Italia, s-a cooperat în domeniul sportiv. De asemenea, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aderat la câteva asociaţii europene.

În anul 2000, Municipiul Timişoara a aderat la reţeaua europeană EUROCITIES. Eurocities este o organizaţie neguvernamentală, cu sediul la Bruxelles, formată din 95 de oraşe metropolă, care provin din 26 de state europene şi are drept scop îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor care trăiesc în oraşe şi în zonele urbane, prin diverse acţiuni precum: influenţarea programului de lucru european, creşterea transferului de tehnologie şi facilitarea implementării de proiecte concrete în oraşele din întreaga Europă etc. (conform H.C.L. nr.28/2001, H.C.L. nr.337/2001, H.C.L. nr.33/2002, H.C.L. nr.66/2003, H.C.L. nr.58/2004 şi H.C.L. nr.46/2005 – referitoare la achitarea taxei de membru pe anul 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 şi respectiv 2005). În anul 2001, Municipiul Timişoara a semnat o “Declaraţie” şi un “Acord de prietenie şi cooperare” prin care a aderat la Reţeaua Oraşelor Balcanice, BALCINET. Balcinet este o asociere a celor mai importante oraşe ale Peninsulei Balcanice. Domeniile de cooperare stabilite prin acordul de cooperare sunt: administraţie locală, mediu, infrastructură, dezvoltare urbană, educaţie, transport, social, cultural, dezvoltare economică, comerţ, sănătate, cercetare şi dezvoltare tehnologică, energie şi industrie, telecomunicaţii şi informatică. (conform HCL nr. 110/2001). De asemenea, în anul 2003, Municipiul Timişoara, prin semnarea unei „Declaraţii” comune de colaborare, a aderat la CLUBUL DE LA STRASBOURG. „Clubul de la Strasbourg” este o asociere a principalelor oraşe din statele recent integrate în Uniunea Europeană, precum şi a celor în curs de integrare şi oraşul Strasbourg, din Franţa, capitala parlamentară a Europei unite. Acesta a fost creat la iniţiativa oraşului Strasbourg şi vizează să promoveze şi să întărească legăturile între oraşele membre ale Clubului prin iniţiative de cooperare descentralizată concretizate prin schimburi culturale, economice, ştiinţifice şi universitare.

57

INTEGRAREA EUROPEANĂ

În domeniul integrării europene, autorităţile publice locale au atribuţii conforme cu statutul lor. Astfel, Primăria Municipiului Timişoara asigură:

- aplicarea la nivel municipal a prevederilor cuprinse în actele normative vizând aderarea României la Uniunea Europeană;

- punerea în aplicare la nivel municipal a strategiilor şi programelor de reformă, care vizează integrarea României în Uniunea Europeană, elaborate de ministerul integrării şi guvern;

- punerea în aplicare a legislaţiei naţionale armonizate la acquis-ul comunitar;

- aplicarea şi respectarea reglementărilor comunitare, care decurg din acquis-ul comunitar, în toate domeniile de competenţă ale municipalităţii, la termenele stabilite şi în conformitate cu uzanţele şi standardele Uniunii Europene;

- diseminarea la nivel municipal a informaţiilor cu privire la acquis-ul comunitar şi politicile Uniunii Europene.

De asemenea, în domeniul integrării europene, Primăria Municipiului Timişoara are ca responsabilităţi:

- aplicarea reglementărilor care vizează armonizarea legislativă cu reglementările Uniunii Europene;

- urmărirea corelării cu legislaţia europeană în materie a actelor normative şi a dispoziţiilor emise la nivel municipal.

Alte atribuţii importante în domeniu sunt: - implementarea unor politici care să-i permită municipalităţii să se adapteze

cu succes la schimbările impuse de integrarea în Uniunea Europeană; - elaborarea şi gestionarea de programe şi proiecte finanţate din fonduri de

preaderare comunitare sau ale statelor membre, în toate domeniile de competenţă (social, urbanism, mediu, infrastructură, dezvoltare economică locală, etc.);

- elaborarea documentelor de raportare a realizărilor înregistrate la nivel municipal în pregătirea pentru aderarea la Uniunea Europenă;

- monitorizarea la nivel municipal îndeplinirii măsurilor şi hotărârilor luate în vederea integrării europene.

CAP.14

OCROTIREA SĂNĂTAŢII ŞI PROTECŢIA SOCIALĂ

Municipiul Timişoara dispune de instituţii importante pentru gestionarea şi îndrumarea problemelor de sănătate ale Zonei Timişoara: Institutul de Sănătate Publică Timişoara, Direcţia pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Socială a Judeţului Timiş, Direcţia de Sănătate Publică precum şi un număr de unităţi medicale. Municipiul Timişoara concentrează cea mai mare parte a dotărilor pentru sănătate şi asistenţă socială a judeţului (peste 50%) şi oferă servicii foarte diversificate. Ocrotirea sănătaţii este asigurată în Timişoara prin reţeaua de sănătate alcătuită din unităţi care activează în sistem public şi unităţi din sistemul privat, asistenţa medicală primară desfăşurându-se în sistemul tradiţional unde în prezent se înregistrează o trecere dinspre sistemul public spre cel mixt şi privat.

58

La ora actuală, în Timişoara există 8 spitale publice, 3 ambulatorii de specialitate ale unităţilor sanitare publice, 1 ambulator de specialitate pentru studenţi cu 6 cabinete şi 1 ambulator de specialitate pentru sportivi cu 6 cabinete. Protecţie Socială . Asistenţa socială a fost un domeniu, practic inexistent în România, în perioada 1972-1989, deşi înainte de această perioadă, România se număra printre ţările Europei cu cel mai înalt nivel al măsurilor de protecţie socială existente. În Timişoara, după 1989, au luat fiinţă asociaţii şi instituţii de protecţie socială, astfel încât, la ora actuală, pot beneficia de protecţie socială toate categoriile de persoanre, pornind dela minorii aflaţi în dificultate, persoanele cu handicap, familiile care se confruntă cu mari probleme materiale şi până la persoanele vârstnice. Legislaţia din domeniul asistenţei sociale este într-o continuă schimbare, ceea ce face ca şi structura organizaţiilor sau serviciilor oferite de acestea să se schimbe într-un ritm rapid.. De remarcat este faptul că, din anul 1992, în Timişoara există, în cadrul Universităţii de Vest, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, un departament specializat care pregăteşte viitori asistenţi sociali şi care desfăşoară, anual, programme de specializare a asistenţilor sociali, prin cursuri aprofundate. Majoritatea absolvenţilor acestei secţii au reuşit să se angajeze în Timişoara, fie în servicii ale administraţiei locale su în instituţii guvernamentale, fie în cadrul asociaţiilor şi organizaţiilor neguvernamentale. În prezent, în Timişoara există 46 de instituţii de asistenţă socială şi 65 de organizaţii, care activează în acest domeniu. Deşi se poate vorbi, încă, de un monopol de stat în acest domeniu, în Timişoara s-a încercat diversificarea şi specializarea serviciilor oferite pentru categoriile defavorizate ale populaţiei. În acest sens, în cadrul Primăriei s-a înfiinţat, în 1996, un centru de zi pentru copiii străzii, iar, în 1997, un birou care oferă persoanelor vârstnice îngrijire la domiciliu. Consiliul Local al Municipiului Timişoara are în subordinea sa următoarele servicii publice: Centrul Comunitar de Asistenţă Socială Timişoara, Serviciul Public de Asistenţă Specială, Centrul de Tranzit pentru Minori „Sfântul Nicolae”, Cantina de Ajutor Social Timişoara. Centrul Comunitar de Asistenţă Socială Timişoara este un serviciu public cu personalitate juridică care funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local nr.4/2002. Prin Centrul Comunitar de Asistenţă Socială Timişoara se desfăşoară activitatea de asistenţă şi protecţie socială în municipiul Timişoara. Obiectul de activitate al centrului îl constituie realizarea ansamblului de măsuri, programe, activităţi profesionale, servicii specializate de protejare a apersoanelor, familiilor, copiilor, persoanelor vârstnice, grupurilor şi comunităţilor cu probleme sociale aflate în dificultate şi cu grad de risc social, care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace şi eforturi proprii un mod normal şi decent de viaţă, fiind principalul furnizor de servicii sociale pentru Municipiul Timişoara. Adresă: B-dul Regele Carol I nr. 10. Serviciul Public pentru Asistenţă Specială este un serviciu public care funcţionează în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, fără personalitate juridică, înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.346/2000.

59

Principalul obiect de activitate al serviciului este angajarea asistentilor personali pentru persoanele cu handicap grav. De asemenea efectueaza plati pentru persoanele cu handicap grav care au solicitat indemnizatie pentru insotitori. Adresă : Str. Dorobanţilor nr. 11. Cantina de Ajutor Social ofera servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate in situatii economico-sociale sau medicale deosebite.Pentru aceste persoane se pregatesc si sunt servite doua mese zilnic, in limita alocatiei zilnice de hrana de 48.600lei/persoana. Costurile sunt suportate de bugetul local. Adresă: Str. Telegrafului nr. 8. Centrul de Tranzit pentru Minori-se afla in curs de reorganizare urmand sa se transforme in Serviciul Public de Protectia Copilului şi Familiei. Acesta va fi organizat in doua centre: Centrul de Zi si Centrul de Consiliere ( pe probleme sociale legate de familie si copil). Scopul centrului: familii cu copii aflati in dificultate si cu risc de abandon. Adresa: Platanilor nr. 2 Unele organizaţii neguvernamentale din Municipiul Timişoara au obţinut sprijinul financiar al Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi anume: Asociaţia Casa Faenza-Timisoara Scopul serviciului : Stabilit pe baza evaluarii nevoilor comunitatii, este de a imbunatatii conditiile de viata si adaptabilitate sociala a copiilor cu tulburare din spectrul autist din Municipiul Timisoara, cu varsta cuprinsa intre 3-15 ani, prin abilitarea si integrarea sociala a copiilor cu sindrom autist, accentuandu-se importanta interventiei precoce. Adresa:Timişoara, Aleea Sănătăţii nr.15 Fundatia Timisoara 89 Scopul serviciului: Interventie de urgenta ( depistare, inregistrare si solutionare a situatiei de criza) prin serviciile sociale oferite, in vederea ameliorarii conditiilor de viata a persoanelor fara adapost ( adulti si copii ai strazii, bolnavi psihic rataciti, familii evacuate sau care si- au pierdut locuinta, muncitori zilieri, cersetori etc.). Adresa: Spl. Nicolae Titulescu nr. 2 Centrul de Zi Pentru Voi oferă servicii pentru adulţii cu dizabilităţi mentale (servicii medicale, consiliere psihologică, consiliere parentală, servicii de asistenţă socială, servicii de căutare a unui loc de muncă şi asistare la locul de muncă a tinerilor cu handicap, ergoterapie, hipoterapie, fizioterapie, stimulare multisenzorială etc.). Centrul dispune de o echipă multidiciplinară, cu personal format prin programme supervizate de specialişti din străinătate, cu experienţă în domeniu. Adresa:

Fundaţia Chosen Obiectul de activitate: Îngrijirea în centrul de zi a copiilor care provin din

familiile aflate în situaţii de dificultate socială şi asistenţa specializată pentru copiii străzii, în centrul rezidenţial. Adresa: Calea Buziaşului nr. 84

60

Serviciul de Ajutor Maltez oferă servicii sociale cu caracter primar cum ar fi: informare şi consiliere socială pentru familii defavorizate, îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice şi acţionează în regim de urgenţă în situaţii de calamitate. Dispun de o cantina socială, cămin de bătrâni şi centrul de zi. Adresă: Str. Ciprian Porumbescu nr. 32. Societatea Română Speranţa a obţinut sprijin financiar pentru Centrul de Criză şi Centrul de zi Podul Lung . Centrul de Criză oferă servicii de specialitate ( găzduire, asistenţa psiho-medicală şi recuperatorie, etc) pentru copiii cu handicap mintal care provin din familii aflate în situaţii de criză. Centrul de zi „Podul Lung” oferă servicii de specialitate ( asistenţă psihomedicală, terapie recuperatorie individualizată, etc.) pentru copiii cu handicap motor, fizic, mental care provin din familii considerate cazuri sociale. Adresă: Str. Fagului nr. 17. Societatea Română Alzheimer s-a impus în Timişoara, prin deschiderea Centrului de Zi (27.03.1999), având ca scop acordarea de ajutor populaţiei afectate de această boală, prin asigurarea de medicamente, materiale igienice, scaune cu rotile, cadre de deplasare, precum şi prin formarea unei reţele de persoane antrenate să pregătească îngrijitori. Din anul 2002 Centrul de Zi Alzheimer a fost preluat de către Centrul Comunitar de Asistenţă Socială. Adresa: Str. Vasile Alecsandri nr. 6.

CAP.15

CULTURA ŞI ARTA

Spaţiu multicultural şi multietnic, oraş ce se află situat la confluenţa dintre Occident şi Orient, Timişoara este un model de convieţuire armonioasă între numeroasele grupuri etnice care îl compun. Prin moştenirea culturală şi prin actuala diversitate, Timişoara este un puternic centru cultural naţional, asigurând locuitorilor oraşului o ofertă culturală diversificată. Activitatea celor 12 instituţii culturale profesioniste situează Timişoara pe locul doi în ţară, după Bucureşti, din punct de vedere al mărimii şi diversităţii ofertei culturale. Instituţii culturale, precum Filarmonica Bnatul, Opera Română, Teatrul de Păpuşi, Muzeul Banatului, Biblioteca Judeţeană, Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, sunt câteva puncte de referinţă ale vieţii culturale timişorene. Timişoara are privilegiul unic, în estul Europei, de a găzdui, în aceeaşi veche şi impozantă clădire, patru instituţii culturale cu profil diferit: Opera Română, Teatrul Naţional Timişoara, Teatrul German, Teatrul Maghiar, care oferă spectacole în trei limbi: română, germană şi maghiară. Oferta culturală este întregită prin activitatea uniunilor de creaţie, spaţiilor de creaţie şi de reprezentare a oamenilor de cultură timişoreni. Uniunea Scriitorilor susţine şi stimulează viaţa literară a zonei. Prin activitatea lor, galeriile de artă, editurile, fundaţiile şi asociaţiile culturale, completează în mod armonios şi diversificat oferta culturală a oraşului Timişoara. Timişoara dispune de un patrimoniu monumental divers. Stilul baroc, de influenţă vieneză, cracterizează clădiri, precum: Domul romano-catolic, Palatul

61

guvernatorilor, Primăria Veche, Palatul Episcopal din str. Rodnei, Platul Mercy, casele din frontul de nord al Pieţei Unirii. Monumentele Sf. Treime din Piaţa Unirii din Piaţa Unirii şi Sf. Maria din Piaţa Libertăţii au fost sculptate la Viena şi transportate pe canalul navigabil Bega. La mijlocul sec.XIX, majoritatea construcţiilor realizate au fost în stil neoclasic, dar se face simţită şi prezenţa curentelor de factură romantică Zona Timişoara poate asigura o ofertă culturală diversificată. Principalele domenii, ce definesc conţinutul vieţii culturale timişorene, sunt dezvoltate de următoarele instituţii de profil: 1) Opera Română, înfiinţată în 1946, dezvoltă un repertoriu liric clasic, adresându-se unui public specializat. Prin turneele realizate, an de an, în străinătate ea devine un purtător al imaginii dimensiunii culturale a oraşului Timişoara. Din 2000 începe o nouă perioadă cu evenimente culturale importante, număr mare de premiere de succes, turnee întreprinse în ţară (Bucureşti, Cluj, Iaşi şi în străinătate Iugoslavia, Italia, Elveţia, Germania, Ungaria, Austria, Spania, Olanda, Belgia, Qatar, Italia, Franţa, Taiwan, Olanda) au permis verificarea potenţialului artistic al colectivului timişorean care pentru spectacolele prezentate se bucură de aprecierea publicului şi criticii de specialitate. 2) Filarmonica Banatul ia fiinţă în 1947, ca o prestigioasă instituţie de cultură, continuatoare a tradiţiei muzicale locale. Muzica, ca un limbaj comun , face ca Filarmonica Banatul, prin turneele internaţionale pe care le realizează, să devină un prestigios mesager al culturii timişorene. Acţiuni, precum: Festivalul Timişoara Muzicală, Concursul Internaţional de Flaut, Săptămâna Muzicii Sacre, sunt câteva mărturii ale dimensiunii ofertei culturale a acestei instituţii. 3) Teatrul Naţional Timişoara creat în 1947, prin repertoriul bogat şi prin numele sonore care au activat pe scena sa, a devenit un punct de reper în viaţa culturală locală. Această instituţie se bucură de o rată ridicată a participării locuitorilor la oferta culturală pusă la dispoziţie prin Festivalul Dramaturgiei Româneşti, Teatrul Naţional din Timişoara crează un spaţiu de afirmare a valorilor dramaturgiei româneşti. Oferind posibilitatea cunoaşterii şi încurajării creaţiei dramaturgiei româneşti, festivalul pune la dispoziţia publicului cele mai bune spectacole naţionale realizate prin montări ale dramaturgilor români. 4) Teatrul Maghiar ia fiinţă în 1953, ca o formă de exprimare a culturii minorităţii maghiare, oferind accesul neîngrădit la cultură a acestui segment de populaţie. Teatrul Maghiar devine o instituţie din ce în ce mai dinamică, implicându- se, alături de Primăria Timişoara, în acţiuni socio-culturale mari, oferite tuturor locuitorilor oraşului, precum Sărbătoarea Saltimbancilor. 5) Teatrul German funcţionează, sub forma actuală, din 1953, fiind continuatorul tradiţiei teatrale în limba germană. Oferta sa culturală cunoscută pe plan local, zonal şi internaţional, este menită a satisface nevoile culturale nu numai ale minorităţii germane, dar şi ale multor iubitori ai culturii şi civilizaţiei germane. Ultimele trei instituţii amintite formează un ansamblu cultural unic în estul Europei, ce demonstrează apartenţa spaţiului cultural la valorile culturii şi civilizaţiei europene. 6) Teatrul de Păpuşi, înfiinţat în 1949, aduce zâmbetul pe buzele şi în sufletele celor mai mici spectatori. Teatrul de Păpuşi din Timişoara se bucură de un public potenţial însemnat, care trebuie atras spre actul cultural şi crescut în dragoste faţă de frumos. 7) Ansamblul Banatul, înfiinţat în anul 1970 şi reînfiinţat în anul 1992, pune în valoare zestrea folclorică a Banatului prin ţinuta artistică şi autenticitatea spectacolelor sale.

62

8) Centrul Judeţean de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare Timiş, instituţie înfiinţată în 1957, a preluat şi continuat preocupările de cunoaştere, cercetare şi valorificare a culturii şi artei populare din acest spaţiu iniţiate de Institutul Social Banat-Crişana. 9) Şcoala Populară de Artă, apărută în 1962, poate fi considerată ca o continuatoare a tradiţiei de învăţământ adresată unor persoane de vârste şi profesii diferite. 10) Biblioteca Judeţeană Timiş s-a dezvoltat pe fondul de publicaţii a „Bibliotecii publice cu caracter ştiinţific al oraşului Timişoara” înfiinţată în 1904. Biblioteca Judeţeană, prin sfera ei pune la dispoziţia cititorilor, pe lângă cartea apărută recent, ce poate acoperi multiple exigenţe ale cititorilor, colecţii specializate apărute în spaţiul central-european şi balcanic în sec.XVIII-XIX – carte de patrimoniu, în ediţii rare, apărută în sec.XV-XIX. 11) Muzeul Banatului, prin înfiinţarea sa, în 1872, a „ Societăţii de Istorie şi Arheologie”, reprezintă un reper bine definit în viaţa culturală a oraşului Timişoara şi o instituţie culturală de tradiţie. Prin secţiile sale, precum cea de Artă, de Ştiinţe ale Naturii, de Etnografie, de Istorie şi Muzeul Satului Bănăţean, această instituţie oferă vizitatorilor posibilitatea lărgirii orizontului de cunoştere a realităţii trecute a acestei zone, iar oamenilor de ştiinţă un cadru organizat de cercetare şi publicare a rezultatelor muncii lor. Muzeul Banatului desfăşoară o bogată activitate de restaurare şi conservare a patrimoniului cultural naţional, de cercetare şi expoziţională, în ultimii ani muzeul derulând multe proiecte internaţionale cu parteneri din Europa Centrală. Muzeul dispune de cea mai bogată colecţie de păsări (datorată lui Dionisie Linţea) şi de fluturi (Frideric Konig) din această parte a Europei. 12) Muzeul Satului Bănăţean, prin patrimoniul cultural deţinut şi prezentat publicului vizitator, constând din 52 de monumente şi peste 2300 de piese etnografice, constituie o pagină deschisă a istoriei Banatului, o mărturie a civilizaţiei populare tradiţionale a românilor şi minorităţilor naţionale din această provincie, constituind un armonios dialog interetnic. 13) Casa de Cultură a Municipiului Timişoara ocupă un loc aparte prin oferta ei culturală. Casa de Cltură organizează primul festival internaţional de folclor, înscris în calendarul CIOFF, sub patronaj UNESCO, „Festivalul Inimilor”. Festivalul se bucură, an de an, de prezenţa numeroaselor formaţii folclorice atât în Europa, cât şi din întreaga lume, oferind publicului spectator, posibilitatea cunoaşterii tradiţiilor folclorice ale ţărilor participante. 14) Alţi „actori culturali”. Rolul uniunilor de creaţie, ca spaţii creative şi reprezentative ale oamenilor de cultură timişoreni, este unul major. Astfel: - Uniunea Artiştilor Plastici din România – Filiala Timişoara, înfiinţată la începutul anilor 1950, continuatoare a tradiţiei „Asociaţiei Artiştilor Plastici Bănăţeni” fondată în 1923, îşi îndreaptă activitatea în două direcţii majore: apărarea intereselor comunităţii artiştilor plastici şi promovarea artei plastice bănăţene prin organizarea de expoziţii. Timişoara ocupă azi locul doi, după Bucureşti, atât din punct de vedere al numărului de artişti plastici, cât şi al calităţii operelor expuse pe simeze; - Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Timişoara, ia fiinţă în anul 1949, cu rolul de a susţine şi stimula viaţa literară a zonei. Prin apariţia, în 1969, a revistei de cultură „Orizont”, uniunea şi-a făcut simţită prezenţa în fenomenul literar naţional; - Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România, Filiala Timişoara, înfiinţată în 1950, a fost un spaţiu în care s-au manifestat personalităţi prestigioase care s-au manifestat personalităţi prestigioase care au prezentat publicului meloman

63

opere în primă audiţie create aici. Activitatea uniunii este îndreptată atât în dezvoltarea domeniului creaţiei componistice, cât şi cel al muzicologiei; - Galeriile de artă, loc de expresie a creaţiei plastice, sunt spaţiile de contact între artist, prin creaţia sa, şi publicul căruia i se adresează. Spaţii publice su private, de numele cărora se leagă expoziţii permanente menite să promoveze creaţia plastică contemporană, galerii precum „Helios”, „Art”, „Dure”, „28” sunt binecunoscute în viaţa culturală timişoreană; - Un alt mare grup de promotori ai culturii timişorene îl reprezintă fundaţiile şi asociaţiile culturale, prin nume reprezentative precum: Fundaţia Artmedia, Asociaţia Culturală Banatul, Fundaţia pentru Tineret, Fundaţia pentru Sprijinirea Teatrului Naţional, Fundaţia „Astra Română”, Fundaţia pentru o Societate Deschisă, Fundaţia „First”. Un loc aparte îl ocupă Asociaţia „Memorialul Revoluţiei” care a reuşit să îmbogăţească spaţiul edilitar al oraşului cu mai multe lucrări de artă plastică monumentală, în memoria evenimentelor din Decembrie 1989.

CAP.16 ÎNVĂŢĂMÂNTUL ŞI SPORTUL

16.1 ÎNVĂŢĂMÂNTUL

Municipiul Timişoara deţine cea mai dezvoltată reţea de dotări în domeniul educaţiei şi învăţământului din judeţul Timiş. Un element specific municipiului Timişoara este faptul că în învăţământul preuniversitar, în unele unităţi şcolare se predă şi în limbile minorităţilor naţionale, respectiv maghiară, germană, sârbă, slovacă şi ucraineană.

În anul 2000 Timişoara dispunea de o importantă reţea şcolară şi un număr ridicat de cadre didactice competente, cu pregătirea de specialitate adecvată. Învăţământul şcolar se desfăşoară în 64 de grădiniţe, cu 498 de educatoare şi 7095 de copii; învăţământul primar şi gimnazial este organizat în 47 de unităţi, cu 2401 cadre didactice şi 35.186 elevi; învăţământul liceal, în 34 de unităţi, cu 1359 cadre didactice şi 17.472 elevi; cel post-liceal în 11 unităţi, cu 958 cursanţi; cel de maiştri în 6 unităţi cu 267 cursanţi. Reţeaua şcolară mai cuprinde două şcoli speciale pentru elevii cu deficienţe; o şcoală specială pentru ambliopi; un centru de educaţie specială şi un centru pentru învăţământ alternativ, prin Şcoala Waldorf, înfiinţată în anul 1993.

Principalele licee care îşi desfăşoară activitatea în prezent în municipiul Timişoara sunt:

Colegiul Naţional „Constantin Diaconovici Loga” îşi află începutul în

Gimnaziul Superior de Stat, întemeiat în 1897, cu limba de predare maghiară. Funcţionează în actuala clădire din 1903. În august 1919 este transformat în Liceu cu limba de predare română, purtând denumirea ilustrului dascăl bănăţean C.D.Loga. În 1948 autorităţile comuniste îi impun denumirea de „Nikos Beloianis”, apoi de Şcoala Medie nr. 1. De abia în 1970 îşi redobândeşte denumirea de C.D.Loga. În prezent funcţionează cu 52 de clase (25 de liceu, 24 de gimnaziu, 3 de seral); şcolarizează 1370 de elevi în 8 profile de cultură generală.

Liceul Pedagogic „Eftimie Murgu” îşi află începutul în Şcoala Superioară de Fete, întemeiată în anul 1884, cu 6 clase. Funcţionează în monumentala clădire actuală din 1903, iar din 1916 se extinde la 8 clase.După 1919, devine Liceul românesc de stat „Carmen Sylva”. După 1948 a purtat diferite denummiri: Liceul de fete, Şcoala Medie nr. 3 iar din 1968 denumirea actuală. În structura liceului sunt incluse clase primare, gimnaziale, liceale cu profil: învăţători, educatoare, filologie,

64

teologie ortodoxă. Posedă o importantă bază materială: 37 săli de clasă, 6 cabinete, 4 laboratoare, bibliotecă cu peste 50.000 de volume, internat cu 200 locuri, cantină. În cursul anilor a fost principala instituţie de pregătire a educatoarelor şi învăţătorilor.

Colegiul Naţional Bănăţean îşi are originea în Liceul Romano-Catolic de Fete, înfiinţat în septembrie 1931. Rădăcinile sunt însă mai adâci. Le aflăm în Şcoala „Trivium” de pe lângă parohia ortodoxă din Josefin; în Şcoala „Surorilor Notre Dame” pentru copii săraci, întemeiată în 1890; în Şcoala de Menaj „Regina Maria”, datând din 1924.După 1945 profilul instituţiei se schimbă mereu: Liceul romano- catolic de fete (1945); Şcoala Normală de fete (1946); Şcoala Pedagogică de fete (1948); Şcoala Medie nr. 7 (1956); Liceul real-umanist (1973); Liceul de filologie- istorie(1977). De la 1 septembrie 1990 poartă de numirea actuală. Profilul instituţie este complex; cuprinde clase de ciclu primar, gimnazial, liceal (chimie-biologie, filologie, informatică, istorie-ştiinţe sociale, limbi străine). Este una din cele mai importante unităţi de învăţământ preuniversitar timişorean.

Colegiul Tehnic „Henri Coandă” a luat fiinţă în septembrie 1966, cu denumirea Liceului Industrial pentru Construcţii de Maşini, cu durata pregătirii de 5 ani şi doar 69 de elevi. Din anul 1973 îşi are sediul în actualul complex şcolar unde beneficiază de o importantă bază materială: 20 săli de clasă, 8 ateliere pentru practica elevilor, 4 laboratoare, cabinete, sală de sport, bibliotecă cu peste 30.000 de volume. Denumirea „Henri Coandă” a fost adoptată în anul 1992. Este o unitate şcolară reprezentativă pentru învăţământul din Timişoara.

Colegiul „Ana Aslan” îşi are obârşia în Instituttul Asistentelor de Ocrotire, întemeiat în anul 1942, cu durata studiilor de trei ani, transformat în Liceu Sanitar în anul 1948. Din 1959 devine Secţie a Şcolii Sanitare din Arad, până în 1972, când este organizat ca Grup Şcolar Sanitar, cu două trepte de şcolarizare: liceu şi postliceal. Între anii 1978-1990 funcţionează ca Liceu Sanitar. Din 1991 se revine la cele două trepte: liceu (clase de chimie-biologie, fizică-chimie, ştiinţe ale naturii) şi cursuri postliceale de pregătire în medicina generală, farmacie, laborator. În urma evaluării rezultatelor profesionale din 1999 a primit statutul de Colegiu Naţional.

Colegiul Tehnic Timişoara (de industrie uşoară), continuă din anul 1948 activitatea Şcolii Tehnice Textile, întemeiată în anul 1926, care pregătea ucenici pentru industria uşoară timişoreană. Din 1999 poartă denumirea de Colegiul Tehnic. În prezent grupează: cursuri de şcoală profesională (filator, ţesător, confecţii), cursuri de maiştri (confecţii, mecanic, încălţăminte), clase de liceu cu profil real şi industrial.

Colegiul Tehnic „Ion Mincu” a luat fiinţă în anul 1967, destinat pregătirii de personal calificat în construcţii civile. Profilul de activitate profesională a cunoscut o serie de mutaţii în cursul anilor, pregătind elevii în domenii variate: construcţii civile şi industriale, arhitectură, drumuri şi poduri, informatică, instalaţii tehnico-edilitare, materiale de construcţii, etc. Cuprinde în prezent 40 de clase (22 de liceu, 6 de gimnaziu, 11 profesionale, una postliceală).

Colegiul Naţional de Artă „Ion Vidu” îşi are originea în bogata şi îndelungata tradiţie muzicală a Timişoarei. Consiliul municipal aprobă la 30 octombrie 1906 înfiinţarea Conservatorului Comunal. Între 1946-1948 funcţionează ca şi Conservator de Muzică şi Artă Dramatică, iar între 1948-1950 ca Institut de Artă, de nivel superior, condus de Sabin Drăgoi. În anul 1950 este transformat în Şcoală Medie Tehnică de Muzică, iar în 1957 în Şcoala de Muzică şi Arte Plastice. În 1968 îşi stabileşte sediul în moderna clădire, unde funcţionează şi în prezent. Are 18 săli de clasă, 54 săli de studiu instrumental şi o sală de concerte cu peste 400 de locuri şi cea mai bună acustică din sud-estul Europei.

65

Liceul de Arte Plastice continuă vechea tradiţie artistică a Timişoarei şi îşi află obârşia în valoroasa activitate desfăşurată de Academia de Arte Frumoase, transferată în anul 1933 de la Cluj la Timişoara dar şi în Şcoala de Arte Decorative, înfiinţată în anul 1942, cu trei secţii: ceramică, pictură decorativă, sculptură decorativă. Pe acest fond s-a întemeiat actualul liceu în anul 1957, devenit o instituţie de referinţă în viaţa artistică a Timişoarei. Este frecventat de 221 de elevi la gimnaziu şi 226 la liceu, pregătiţi de 37 cadre didactice.

Liceul „Grigore Moisil” a fost întemeiat în anul 1971, cu denumirea Liceul pentru Prelucrarea Automată a Datelor. În cursul anilor a avut denumirile: Liceul de Informatică Timişoara, Liceul de Matematică-Fizică nr. 1, primind actuala denumire din anul 1990. Funcţionează în profil real cu clase de matematică-informatică.

Grupul Şcolar de Poştă şi Telecomunicaţii continuă activitatea Şcolii Superioare P.T.T., creată în anul 1923, după modelul celei de la Paris, care a oferit toate cerinţele materiale. După 1948 a purtat diferite denumiri: Şcoala Medie Tehnică de Exploatare P.T.T, Şcoala Tehnică de Radio şi Radioficare, Liceul Electrotehnic nr. 3, Liceul Industrial nr. 3, Grup Şcolar P.T.T. În prezent funcţionează cu clase de liceu (la zi şi seral), de învăţământ profesional şi cursuri postliceale. Şcolarizează 580 de elevi în profil tehnic (telecomunicaţii, electronică şi automatizări) în meseriile : electronist TC, operatori PTT, electromecanic reţele de telecomunicaţii, depanator de aparate RTV.

Liceul industrial „Electrotimiş” a fost întemeiat în anul 1975, ca instituţie de învăţământ tutelată de Întreprinderea „Electrotimiş” cu destiniaţia de a pregăti forţă de muncă calificată necesară unităţilor economice cu profil electrotehnic şi mecanic. Funcţionează cu clase de gimnaziu, liceuşi postliceale. Este dotat cu 18 săli de clasă, atelier şcoală, internat, cantină, bibliotecă cu peste 26.000 volume, laboratoratoare de fizică, biologie, chimie, cultură tehnică.

Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau”. Începutul activităţii sale datează din anul 1872, când Consiliul comunal Timişoara a decis înfiinţarea Şcolii Superioare Reale de Stat, cu limba de predare germană. În anii 1878-1879 s-a construit localul propriu, pe intravilanul fostului Teatru Comunal. În anul 1919 este transformat în Liceul German de Stat, iar în 1942 primeşte numele poetului Nikolaus Lenau. După 1944 este transferat în altă clădire şi doar în 1955 revine în vechiul edificiu. Funcţionează cu 20 de clase de învăţământ primar, 19 clase de gimnaziu, 15 clase de liceu şi o clasă postliceală. Profilul pregătirii elevilor este complex: matematică, informatică, filozofie, etc.

Liceul Teoretic „Bartok Bela”, cu limba de predare maghiară. Iniţial a fost şcoală confesională. După reforma din 1948 este organizat ca Centru judeţean de învăţământ în limba maghiară, desfiinţat în 1956. Abia în anul 1971 este reconstituit ca Liceu de matematică-fizică în limba maghiară. Instituţia cuprinde 7 clase primare, 8 clase de gimnaziu, 12 clase de liceu, aproximativ 600 de elevi. Profilul pregătirii este diversificat şi cuprinde clase de: informatică, limbi străine, economie, ştiinţe socio-umane.

Colegiul Naţional Economic „F.S. Nitti” continuă vechea tradiţie a învăţământului economic timişorean, care datează din anul 1894, când s-a întemeiat Şcoala Superioaraă Comercială, cu limba de predare maghiară. Din 1919 se introduce predarea în limba română. Poartă diverse denumiri: Liceul Comercial, Şcoala Medie Tehnică de Comerţ, etc. În 1966 se constituie ca unitate distinctă cu numele de Liceul Economic. Fuzionează în 1987 cu Şcoala Profesională Comercială luând denumirea de Grupul Şcolar Economic, la care se adaugă în 1994 numele celebrului economist italian. În prezent funcţionează cu 52 de clase de elevi în profilele: şcoală

66

profesională, liceu (finanţe-contabilitate, comerţ, alimentaţie publică, şi turism) şi cursuri postliceale.

Grupul Şcolar Industrial „Emanuil Ungureanu” îşi află originea în Şcoala de Ucenici Industriali, întemeiată în anul 1879, cu durata pregătirii de 2 ani. În 1882 se transformă în Şcoala de Arte şi Meserii. A funcţionat ca Şcoală publică de grad I, întreţinută de primărie. Elevii săraci erau scutiţi de orice taxă. Din anul 1900 se stabileşte în actualul sediu. După 1948 funcţionează ca Şcoală Medie-Tehnică de Energie Electrică, transformată în 1957 în Grupul Şcolar Electromotor. Din 1974 este reorganizată în Liceul Industrial Electromotor, cu profil mecanic şi electromecanic. În anul 1990 îşi adaugă numele marelui patriot şi om de cultură bănăţean. Deţine o bună bază materială (29 săli de clasă, laboratoare, ateliere şcoală, bibliotecă cu peste 25.000 de volume).

Grupul Şcolar Industrial de Construcţii Montaj a luat fiinţă în anul 1964. A purtat diferite denumiri: Şcoala Medie Tehnică de Construcţii în 1965, Liceul industrial nr. 8 în 1977, iar din anul 1990 poartă denumirea actuală. Profilul instituţiei a cunoscut diferite modificări: Liceu de construcţii, Şcoală profesională, Şcoală de ucenici, Şcoală de maiştri. În prezent elevilor li se asigură o pregătire modernă, o instruire polivalentă prin corelarea cunoştinţelor de cultură generală cu cele tehnice, de specialitate (mecanică, electromecanică, lucrări publice, etc.).

Grupul Şcolar Silvic s-a întemeiat în anul 1885, ca Şcoală Profesională de Pădurari(până în 1919), primind ca dotare o clădire fostă Casă de vânătoare, teren pentru pepinieră (20 jug.), pădure pentru lucrări practice (1239 jug.), etc. Din anul 1919 este orientat spre diferite forme de pregătire: Şcoală Silvică Medie (1919-1923), Şcoală de Conducători Silvici (1923-1946), Şcoală de Subingineri Silvici (1946- 1948), Şcoala Medie Tehnică Silvică (1948-1952), Şcoală Profesională pentru pădurari silvici, Şcoală Tehnică de maiştri silvici, Şcoală postliceală şi Liceu de specialitate silvicultură (1969-1999). În prezent conţine formele de învăţământ: Liceu silvic – zi, Şcoală Profesională, Şcoală postliceală, Cursuri de calificare în meseria de pădurar.

Grupul Şcolar Agricol îşi are originea în Liceul Tehnic de Industrie Alimentară, înfiinţat în anul 1946 şi transformat în 1948 în Şcoala Medie Tehnică de Îmbunătăţiri Funciare. În anul 1966-1967 devine Liceu cu profilele: îmbunătăţiri funciare, culturi irigate, agronomie, contabilitate agricolă. Din 1976 devine Liceul Agroindustrial, iar în 1991 este organizat ca Grup Şcolar Agricol. Deţine o bază modernă construită în anul 1973. Instituţia a funcţionat sub patronajul unor mari unităţi economice şi a pregătit temeinic, în cursul anilor, o importantă forţă de muncă calificată.

Grupul Şcolar Industrial de Transporturi Auto a funcţionat din anul 1976 sub denumirea de Liceul Industrial nr. 10, iar după 1990 adoptă organzarea menţinută până în prezent. Dispune de o importantă bază materială (laboratoare, cabinete, ateliere), parc auto cu diferite tipuri de autovehicule. Planul de şcolarizare include clase de liceu cu profil tehnic, clase de şcoală profesională, o clasă postliceală, cursuri serale de maiştri.

Şcoala Postliceală Sanitară "Christina" din Timişoara unde se pregătesc 409 elevi pentru a deveni asistenţi de medicină generală, balneofizeoterapie, de laborator, de farmacie si radiologie, sub îndrumarea a 42 de profesori si maistri.

Centrul de Invatamant pentru Asistenţă Medicală de Pediatrie si Pedagogie de Recuperare Timisoara unde învaţă să devină pedagogi de recuperare 80 de tineri si alţi 78 vor deveni asistenţi medicali de pediatrie, sub îndrumarea unui numar de 9 cadre didactice.

67

Învăţământul superior cunoaşte o puternică dezvoltare, atât în cadrul celor 4

universităţi de stat cu tradiţie: Universitatea „Politehnica”, Universitatea de Vest, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” şi Univesitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, cât şi în cadrul unor universităţi private autorizate sau acreditate din Timişoara, respectiv Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Universitatea Tibiscus, Universitatea „Ioan Slavici” şi Universitatea „Mihai Eminescu”.

Universitatea „Politehnica” a fost întemeiată în baza Decretului Regal nr. 4822/11 noiembrie 1920, cu denumirea Şcoala Politehnică din Timişoara. Primul rector a fost Traian Lalescu. Funcţionează iniţial cu o singură facultate şi două specializări, care devin în anul 1933 facultăţi distincte: Electromecanică şi Mine- metalurgie. Din 1941 se adaugă Facultatea de construcţii iar din 1948 funcţionează cu 4 facultăţi: Mecanică, Electrotehnică, Construcţii, Chimie Industrială. În 1962 include şi Facultatea de Mecanică Agricolă transferată de la Craiova. În anul 1948 devine Institut Politehnic, din 1990 adoptă denumirea de Universitate „Tehnică” iar din 1995 Universitatea „Politehnica”. În cele opt decenii de funcţionare au fost pregătiţi peste 50.000 de ingineri, aproape 10.000 de subingineri, peste 2.000 de absolvenţi de cursuri postuniversitare. Au fost acordatepeste 1.000 diplome de doctor inginer. În anul universitar 1990-1991 universitatea dispunea de o bază materială extinsă pe 60.707 mp, constând din 75 de clădiri, 65 săli de curs, 147 săli de seminar, 227 de laboratoare, 19 cămine, 4 cantine, 3 baze sportive. Printr-un corp profesoral de excepţie şi prin calitatea pregătirii studenţilor, s-a impus ca o şcoală politehnică de referinţă pe plan european. Diversificarea facultăţilor şi a specializărilor după modele europene dar mai ales colaborarea cu unităţi economice recunoscute pe plan mondial: Alcatel, Continental, Motorola, Siemens, Zoppas, etc., au crescut recunoaşterea şi prestigiul acestei universităţi timişorene.

Universitatea de Vest, a fost întemeiată oficial prin Decretul-Lege nr. 660/ 30 decembrie 1944, promulgată de M.S. Regele Mihai I. Aplicarea Decretului-lege a fost abandonată, cu excepţia înfiinţării Facultăţii de Medicină. În anul 1948 (Decret 177/3 august) se pun bazele Institutului Pedagogic, prin Facultatea de Matematică-Fizică, în 1956 se adaugă Facultatea de Filologie, cu 5 specializări (română, franceză, engleză, germană, rusă), iar din anul universitar 1959-1960 şi facultăţile pedagogice de 3 ani (istorie-geografie, biologie, chimie, muzică, arte plastice, educaţie fizică). De abia prin Hotărârea Consiliului de Miniştri 999/ 27 septembrie 1962, Institutul Pedagogic de 5 ani (Facultăţile de Matematică-Fizică şi Filologie) se transformă în Universitatea din Timişoara. În anul 1967-1968 se adaugă Facultatea de Ştiinţe Economice, nou întemeiată, apoi facultăţile Institutului Pedagogic de trei ani. În anul 1970 existau 12 facultăţi, cu 20 de specializări. În anul 1994 se revine la denumirea iniţială, Universitatea de Vest. Structura instituţiei se diversifică prin înfiinţarea de noi facultăţi, secţii şi specializări definindu-şi adevărata menire de for intelectual destinat promovării spiritualităţii româneşti şi ideii de cultură europeană. Baza materială a cunoscut o evoluţei asemănătoare. În anii 1962-1965 se finalizează edificiul central. În anul 1999 s-a dat în folosinţă edificiul Facultăţii de Ştiinţe Economice, cu o dotare de nivel european. Au fost amenajate alte clădiri şi spaţii de învăţământ pentru Facultăţile de Drept, Muzică, Arte. De la 2 săli de curs (150 mp) în anul 1948, universitatea deţine în prezent 17 amfiteatre, 25 de săli de cursuri, 74 săli de seminar şi laboratoare. Suprafaţa utilă, destinată procesului de învăţământ în anul 2000, măsura 25.596 mp. Activitatea desfăşurată are o cuprinzătoare recunoaştere internaţională, concretizată în peste 40 de acorduri bilaterale încheiate cu mari

68

universităţi din: Franţa, Belgia, Germania, Italia, Polonia, Ungaria, Iugoslavia, Grecia, etc.

Universitatea de medicină şi Farmacie îşi începe activitatea la 18 iulie 1945, ca Facultate de Medicină, în urma stăruinţelor Asociaţiei Studenţilor Medicinişti şi a sprijinului dat de Dumitru Bagdasar, ministrul sănătăţii. Prin Decretul-Lege nr. 175/1948 se transformă în Institut de Medicină, cu 3 specializări: Medicină generală, Pediatrie, Igienă. Ultima specializare este desfiinţată după câţiva ani. Din 1963 îşi începe activitatea Facultatea de Stomatologie, la care se vor adăuga: Colegiul de Tehnică Dentară în anul 1993 şi Facultatea de Farmacie în anul 1995. Universitatea este o prezenţă esenţială în viaţa medicală din vestul României, reprezintă principalul for ştiinţific de coordonare şi îndrumare a cercetărilor şi practicilor medicale. Universitatea, denumire adoptată în anul 1990, este inclusă în Alianţa Internaţională a Universităţilor pentru Democraţie, are colaborări ştiinţifice cu importante instituţii medicale din Europa în domeniile: cardiologie, chimie laparoscopică ginecologică, farmacologie, chirurgie vasculară, etc. Dintre valoroasele realizări din ultimii ani amintim: înfiinţarea Centrului de Training în Chirurgie Laparoscopică, primul cu acest profil din Europa de Est, care colaborează cu centre similare din Franţa şi Germania; întemeierea Centrului de Microchirurgie, cu ample colaborări în Germania, Grecia, Turcia, iugoslavia; organizarea primului Congres de Anatomie din estul Europei şi informatizarea bibliotecii universitare. Prin bogata activitate şi rezultatele obţinute, Universitatea de Medicină şi Farmacie a dobândit un meritat prestigiu internaţional. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului. Prin Decretul-Lege 617/ 30 iulie 1945 promulgat de M.S. Regele Mihai I a fost înfiinţată Facultatea de Agronomie din cadrul Şcolii Politehnice. În urma reformei din 1948 este transformată în Institut Agronomic, cu o singură facultate. În anul 1955 include şi Facultatea de zootehnie, transferată de la Arad, în 1962 se înfiinţează Facultatea de Medicină Veterinară, transformată în secţie după câţiva ani. Din anul 1990 înregistrează o dezvoltare importantă şi un accentuat proces de modernizare şi diversificare a învăţământului. În anul universitar 1999-2000 cuprindea 6 facultăţi, cu 15 specializări, inclusiv cele ale Colegiului Universitar Agricol. Activitatea didactică din ultimul deceniu vizează apropierea de standardele europene şi corelarea cu nevoile economiei agrare naţionale. Procesul de învăţământ este organizat pe principiile mobilităţii şi opţiunilo multiple în formarea profesională a specialiştilor. Elasticitatea specializărilor din segmentul universitar de bază se completează prin aprofundarera tematică şi ştiinţifică asigurată de cursurile postuniversitare. În cei peste 55 de ani de activitate au fost pregătiţi peste 11.000 de specialişti apreciaţi pentru competenţa lor în ţară şi străinătate. Între anii 1967-1972 a fost realizată Staţiunea Didactică, iar în 1980 este inaugurat Campusul din Calea Aradului, cu un spaţiu destinat procesului de învăţământ în suprafaţă de 6.855 mp. Staţiunea funcţionează cu 8 ferme de producţie şi 5 sectoare de deservire, care asigură o autofinaţare a acestor activităţi. În anul 2000 Universitatea avea încheiate acorduri inter-universitare cu 33 de instituţii de profil din aproape 20 de ţări (Marea Britanie, Germania,Franţa, Italia, Portugalia, Belgia, Ungaria, Japonia, Iugoslavia, şamd.). Universitatea „Tibiscus” provine din Institutul de Studii şi Educaţie Permanentă, întemeiat în anul 1991, ca o unitate non profit, cu profil de învăţământ superior. Îşi începe activitatea cu 5 facultăţi, fiind prima instituţie universitară privată din Timişoara, autorizată să funcţioneze legal. În anul 1998 se adoptă actuala denumire, confirmată prin hotărâre judecătorească şi decizia MEN. În prezent structura Universităţii cuprinde 8 facultăţi: 4 acreditate (drept, jurnalistică, design,

69

ştiinţe economice), 4 autorizate (psihologie, limbi moderne aplicate, calculatoare informatică aplicată, educaţie fizică). La acestea se adaugă 3 colegii. Cei 1597 studenţi care urmează cursurile facultăţilor menţionate sunt îndrumaţi şi pregătiţi de 195 cadre didactice. Baza materială este alcătuită din: 11 săli de curs, 21 de săli de semniar, 9 laboratoare, bibliotecă cu peste 35.000 volume, cămin cu 300 locuri, editură proprie, etc. Prin activitatea desfăşurată şi rezultatele obţinute în pregătirea absolvenţilor, universitatea deţine primul loc în ierarhia instituţiilor private din Timişoara. Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, cu sediul central în Bucureşti, are constituită în Timişoara o Facultate de Management Turistic şi Comercial, care funcţionează din octombrie 1991. Beneficiază de un sediu propriu, cuprinzând 2 săli de curs, 3 săli de seminar, 3 laboratoare, sală de lectură, etc. Cei peste 700 de absolvenţi au beneficiat de o bună pregătire profesională.

16.2 SPORTUL Activitatea sportivă de amatori şi performanţă are o veche tradiţie în

municipiul Timişoara, aceasta realizându-se prin intemediul asociaţiilor şi a cluburilor sportive. Dintre acestea menţionăm în ordine cronologică cele mai importante:

Asociaţia de tir sportiv, şi-a început activitatea la Timişoara în 21 aprilie 1875. În 1858, la Timişoara se amenajază poligonul de tir, iar în 1868 se ianugurează primul poligon modern, denumit „Tirul general”. În 1864, ia fiinţă la Timişoara „Societatea de luntrişoare” (de canotaj), denumită apoi „Regata” care îşi are sediul şi baza nautică într-o clădire impunătoare pe malul Begăi. Clubul sportiv „Chinezul” Timişoara, echipa de fotbal a muncitorilor de la căile ferate din Timişoara a luat fiinţă în 1910 după numele căpitanului Pavel Chinezu (Cneazu) din oastea lui Matei Corvin. Înaintea primului război mondial echipa a activat în campionatul districtual. După război, „Chinezul” se impune printre cele mai puternice echipe de fotbal din ţară. Între 1921-1927 a realizat o performanţă unică – cucerirea consecutivă a 6 titluri de campioană a României. În 1936 fuzionează cu „ILSA” Timişoara, cu care participă la 3 ediţii ale primei divizii, apoi în Divizia B (1939-1941). După război , „Chinezul” a mai fuzionat cu „CAMT” sub denumirea de „Chinezul-CAMT”, iar din 1946 „Chinezul” dispare din rândul formaţiilor de fotbal. În cadrul clubului s-au mai practicat şi alte ramuri de sport, printre care atletismul şi înotul. În 1943, „Chinezul-CAMT” avea legitimaţi la box 41 de sportivi. Clubul sportiv „CFR” Timişoara, a avut ca înaintaşi pe CS „Sparta” CFR, înfiinţat în 1919, care în 1926 , fuzionează cu „Unirea” sub denumirea de „Sparta Unirea CFR”. În 1927, această formaţiune sportivă se autodesfiinţează, reapărând în 1933 sub numele de CFR. În 1934, clubul număra peste 1000 de membri şi avea următoarele secţii: fotbal, box, lupte, ping-pong, nataţie, scrimă şi atletism. Echipa de fotbal, cu contribuţii deosebite în fotbalul românesc, a activat, începând din 1937 până în 1980, la 3 ediţii în Divizia C, 22 ediţii în Divizia B şi 11 ediţii în Divizia A (1946-1956 şi 1970-1971). Din 1981 , participă în divizia B. După 1991, fotbalul s-a constituit în structura organizatorică independentă. Clubul sportiv CFR Timişoara avea în 1999 secţiile de: atletism, canotaj, lupte, karate, judo, tenis, box şi dans sportiv.

70

Fotbal Club „Politehnica” Timişoara. În anul 1920 a luat fiinţă Asociaţia Sportivă „Politehnica”, principalii susţinători ai acestei acţiuni fiind prof. univ. Traian Lalescu, cunoscutul savant matematician, directorul Şcolii Politehnice, prof. V. Vlad, devenit preşedintele societăţii şi prof. I. Zăgănescu, vicepreşedinte. Echipa de fotbal, denumită pe scurt „Poli”, a activat la început în campionatul districtual , categoria II- a, până în vara anului 1924, când a promovat în prima categorie, după un baraj câştigat cu echipa „Kadima”. Din 1936, „Poli” devine echipa divizionară, mai întâi în eşalonul al III-lea (1936-1938). În continuare, până în 2000, va fi prezentă de 20 de ori în eşalonul al II-.lea, în total 56 de prezenţe divizionare. Denumirea clubului şi a echipei, iniţial „Politehnica”, a mai suferit modificări astfel: CSU Timişoara, în 1920, „Ştiinţa”, în 1950 şi din 1966, „Politehnica”. Din 1941, când s-a desfiinţat secţia de fotbal „Chinezul”, „Poli” a adoptat culorile alb-violet. Din anul competiţional 1992- 1993 este club de fotbal. La sfârşitul anului competiţional 2001-2002 retrogradează în Divizia C. Din 2002-2003, o combinaţie „AEK” Bucureşti şi „Politehnica” joacă în divizia A sub denumirea de „Politehnica AEK” Timişoara. Poli AEK Timişoara devine FCU Politehnica Timişoara. Noul acţionariat al clubului face investiţii masive în echipa care, după un retur de excepţie , la finalul sezonului 2004 - 2005 se clasează pe locul şase al clasamentului.

De pe locul 4 la finalul turului, beneficiind de condiţii bune de pregătire şi perspectiva întăririi lotului, Poli atacă vârful clasamentului în returul ediţiei de campionat 2005 - 2006. „Ripensia” Timişoara. Primul club profesionist de fotbal din România, înfiinţat la 21 decembrie 1928. Datorită statutului său de club profesionist, nu a avut drept de participare în competiţiile naţionale şi nici jucătorii săi nu au putut fi utilizaţi în întrecerile internaţionale amatoare. În frunte conducerii s-au aflat, pe întreaga perioadă de glorie a echipei (1931-1940), Dr. Cornel Lazăr. În 1931 „Ripensia” organizează un turneu de propagandă în ţară şi în străinătate, încheiat cu următorul bilanţ: 38 de meciuri câştigate, 8 egale şi 9 înfrângeri. Din anul competiţional în care 1932-1933, primul în care se organizează Campionate Naţionale în formula divizionară, şi până în 1948, „Ripensia” participă la 11 ediţii divizionare, dintre care 9 în prima divizie, 1932-1941, una în divizia secundă, 1947-1948 şi încă una în eşalonul al III-lea, 1946-1947. După război, „Ripensia” joacă în divizia C, câştigă una din serii şi promovează în eşalonul secund în 1947, de unde, în anul următor, este exclusă nejustificat din competiţie, în urma reorganizării formulei divizionare. Clubul sportiv „Voinţa” Timişoara a fost înfiinţat înainte de 1950, iniţial sub formă de Colectiv sportiv, apoi de Asociaţie, până în 1996, când s-a transformat în club. Pe parcursul anilor, în cadrul acestei unităţi sportive, au funcţionat următoarele secţii: canotaj, polo pe apă, atletism, gimnastică, fotbal, înot, baschet, handbal, orientare sportivă, popice, schi, şah, tenis de masă, tir, navomodelism şi motociclism. Majoritatea secţiilor au avut ca obiective principale promovarea sportului în rândul cooperatorilor, participarea la întrecerile locale şi la Campionatele Naţionale. Secţia de canotaj a obţinut în perioada 1953-1998 peste 100 de titluri de campioni naţionali şi a promovat constant în loturile naţionale sportivi valoroşi care au obţinut performanţe de prestigiu pe plan internaţional. Secţia de popice, în cei peste 40 de ani de activitate, a pregătiti numeroşi sportivi care s-au aflat printre fruntaşii acestui sport. Începând din 1957, sportivii secţiei au cucerit numeroase medalii la Campionatele naţionale, mai ales la junioare şi senioare. Secţia de navomodele a realizat, prin sportivii săi, numeroase medalii şi titluri la Campionatele Naţionale de seniori şi juniori.Echipa de navomodele a câştigat Cupa Europei în 1996-1998.

71

Uzinele Mecanice Timişoara (UMT). Echipa a luat fiinţă în 1960 sub denumirea de „Vulturii”UMT, în urma fuziunii cu „Vulturii”, formaţia cartierului timişorean Ronaţ. Participând pentru prima oară într-o competiţie oficială în campionatul Municipiului Timişoara, ediţia 1960-1961, ocupă locul I în seria I, performanţă repetată şi în 1963-1964, când promovează în campionatul regiunii Banat. În vara anului 1967, UMT promovează în Divizia C. În continuare până în anul 2002, echipa marchează un număr de 34 de prezenţe divizionare astfel: 19 în Divizia C, 14 în divizia B, şi una în Divizia A, la finele anului competiţional 2000-2001, când antrenorul Aurel Şunda reuşeşte cea mai bună performanţă a echipei. La sfârşitul ediţiei de campionat 2001-2002, echipa cu un lot inferior valoric şi nesusţinută financiar ocupă ultimul loc în clasamentul primei divizii şi retrogradează în Divizia B. Clubul sportiv Municipal „Timişoara”. A luat fiinţă pe baza Hotărârii CNEFS nr. 848 din 20 februarie 1982 cu secţii de atletism, tenis şi radioamatorism, cărora li s-au mai adăugat pe parcurs alte 6 ramuri: - Secţia de atletism a funcţionat între anii 1982-1987, reînfiinţându-se în 1997. Sub îndrumarea Antrenorului emerit Ioan Damaschin au fost pregătiţi numeroşi juniori, participanţi la Campionatele Europene din 1990 şi 1999, unde au obţinut medala de bronz. La Campionatele naţionale din 1998 şi 1999 secţia a câştigat 11 locuri I, 8 locuri II şi 10 locuri III; - Secţia de box a luat fiinţă în 1998 prin fuziune cu cea de la AS „UMT”; - Secţia de gimnastică ritmică funcţionează din anul 1986 sub denumirea de CSM-CSŞ. Antrenoarea Maria Nicolin, care a activat şi la loturile naţionale, le-a promovat pe sportivele Alina Stoica şi Dana Carteleanu, medaliate cu argint la Campionatele Europene de junioare, în proba de echipe, în 1998; - Secţia de lupte libere. Înfiinţată din 1998, cu dublă legitimare CSM-CSŞ (la juniori) şi CSM-UMT (la seniori); - Secţia de modelism a fost inclusă în structura clubului în 1998, sub denumirea CS - Voinţa. Sub îndrumarea Antrenorului şi maestrului emerit al sportului Dan Lucian, secţia a continuat să se afirme la Campionatele Naţionale prin obţinerea mai multor titluri şi medalii, precum şi la Campionatele Mondiale din 1998 (1 medalie de argint şi 2 medalii de bronz) şi la Campionatele Europene din 1999 (2 medalii de bronz). În anul 2000, Alexandru Tocaci a cucerit medalia de bronz la Campionatele Mondiale de navomodele clasa C6; - Secţia de nataţie (1997) Grupa de juniori activează din 1998 cu dublă legitimare (CSM-CSŞ); - Secţia de radioamatorism a funcţionat începând din 1955 ca radioclub judeţean. A fost preluat în 1982 în structura Clubului Şcolar Municipal. Maestru al sportului, Iulius Şuli a făcut parte din echipa naţională care s-a clasat pe locul IV la Campionatele Mondiale din 1997; - Secţia de tenis (1982) funcţionează din 1992 sub denumirea de CSM- Tehnomet. Din secţie fac parte şi jucătorii Adrian Cruciat şi Edina Gallovitz, medaliaţi la Campionatele europene de juniori în 1999, clasaţi pe poziţiile fruntaşe în topurile internaţionale la categoriile lor de vârstă; - Secţia de tir. Preluată în 1985 de la AS „Vânătorul”, sub conducerea antrenorului Ionel Neamţu (care a activat şi la lotul naţional), a obţinut rezultate deosebite cu sportivii Adalbert Oster şi, în special, cu Ioan Toman (transferat de la CS „Steaua” Bucureşti) medaliat cu bronz la Campionatele Mondiale din 1986 şi cu aur la Campionatele Mondiale din 1996. În palmaresul sportivilor clubului s-au înregistrat la Campionatele Mondiale- 103 locuri I, 81 locuri II, 69 locuri III, la Campionatul

72

Balcanic – 1 medalie de aur, 2 de argint şi 4 de bronz. Perioada 1992-1999 a fost cea mai prolifică în obţinerea acestor rezultate. În judeţul Timiş există un număr însemnat de baze sportive şi săli de sport şi anume: Sala polivalentă "Olimpia", Complexul Sportiv "Bega" cuprinzând sala de gimnastică şi bazin de înnot acoperit: Sala de Sport nr. 2, Terenuri de tenis "Parcul Rozelor", Baza sportivă a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, Clubul Sportiv Şcolar Timişoara cuprinzând: Baza de nataţie "Uszoda", Baza de kaiac-canoe, Cabana Gărâna, Complexul sportiv, Sala de gimnastică, Baza sportivă de canotaj; Cubul Sportiv "Politehnica", având în componenţă Baza sportivă nr.1 cu teren de fotbal şi 2 terenuri de antrenament pentru fotbal, Baza sportivă nr.2 cu 4 terenuri de tenis şi Baza Sportivă nr.3 cu un teren de fotbal; Liceul cu Program Sportiv - Clubul Sportiv Şcolar "Banatul" Timişoara cu o baza sportiva complexă; Clubul Sportiv Timişoara care cuprinde o bază sportivă complexă, o sala de gimnastică şi lupte şi Poligonul de Tir „Diana”; Asociatia Sportiva "Voinţa" Timisoara-Baza Sportivă; Asociaţia Sportivă "Timcon", Asociatia Sportiva "Electrica" – Complexul de Tenis; Asociatia Sportiva "UMT", Tenis Club „Vanc”, Tenis Club „Tivoli”. Într-un clasament alcătuit de Ministerul Tineretului şi Sportului, pe baza rezultatelor obţinute în competiţii naţionale, în anul 1998 Timişul se clasa pe un onorant loc 6, după numărul de medalii pentru locurile I, II si III obţinute la Campionatele Naţionale şi locul 3, după numărul medaliilor pentru locul I obţinute la aceleaşi competiţii, la toate categoriile de vârstă. După numărul medaliilor obţinute la competiţiile internaţionale, judeţul Timiş a ocupat în anul 1998 locul 10. S-au remarcat sportivi din sfera ramurilor de sport individuale: navomodelism, canotaj, atletism, paraşutism, gimnastică, lupte, badminton, tenis, arte marţiale. Există de asemenea ramuri sportive de performanţă cu tradiţie îndelungată în judeţul Timiş, cu popularitate crescută - fotbal, handbal, volei, box, judo, baschet.

În decursul timpului s-au obţinut rezultate notabile la campionatele naţionale, europene şi mondiale, precum şi la Jocurile Olimpice, atât la disciplinele individuale cât şi la sporturile de echipă.

CAP.17 TITLURI ONORIFICE

Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara se acordă în conformitate cu regulamentul aprobat de Consiliul Local prin Hotărârea nr. 258/28.06.2005, prezentat în continuare:

Regulamentul pentru acordarea Titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Timişoara”

Titlul de „Cetăţean de onoare al municipiului Timişoara” reprezintă cea mai înaltă distincţie acordată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara. Capitolul I - Dispoziţii generale

Art. 1 - Titlul se acordă, după caz, din iniţiativa: a) Primarului; b) Consilierilor locali;

73

c) Persoanelor juridice care desfăşoară activitate în domeniul/domeniile în care s-a afirmat cel propus;

d) Unui număr de cel puţin 5% din populaţia cu drept de vot a municipiului Timişoara, pe baza unui tabel semnat de către aceştia, promovat de către un consilier sau un grup de consilieri locali.

Art. 2 - Acordarea Titlului nu este condiţionată de: a) cetăţenie; b) naţionalitate; c) vârstă; d) domiciliul; e) sex; f) religie; g) apartenenţă politică.

Art. 3 - Titlul se acordă, după caz: a) în timpul vieţii celui în cauză; b) post-mortem:

Art. 4 - Titlul are următoarele caracteristici: a) este personal; b) este netransmisibil; c) este un drept al titularului; d) are valabilitate nedeterminată.

Capitolul II - Categorii de personalităţi îndreptăţite la primirea Titlului

Art. 5 - Sunt îndreptăţite să fie propuse pentru acordarea Titlului, categoriile de personalităţi care se găsesc în una din situaţiile următoare:

a) personalităţi cu recunoaştere naţională sau universală care şi-au pus amprenta asupra dezvoltării municipiului Timişoara şi a imaginii acestuia;

b) personalităţi care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele municipiului Timişoara, în ţară şi străinătate;

c) persoane care, prin acţiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit de grave, sau prin sacrificiul suprem au salvat vieţile concetăţenilor lor, în municipiul Timişoara;

d) persoane care, prin acţiunile lor dezinteresate (donaţii, acţiuni umanitare, etc.), au produs o îmbunătăţire simţitoare a condiţiilor de viaţă a locuitorilor municipiului Timişoara;

e) unor foşti deţinuţi politic sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioară au un aport la realizarea unei imagini pozitive a municipiului Timişoara în lume;

f) unor sportivi timişoreni care au obţinut rezultate deosebite în competiţii sportive internaţionale;

Capitolul III - Incompatibilităţi

Art. 6 - Nu pot deţine Titlul, persoanele care se găsesc în una din următoarele situaţii:

a) condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru infracţiuni contra statului, crime împotriva umanităţii, fapte penale;

74

b) care au dosare pe rol, în cauze care ar leza imaginea Titlului, propunerea se va face după clarificare situaţiei juridice.

Art. 7 - Persoanele care se găsesc în una din situaţiile prevăzute la articolul 6,

după caz: a) nu pot obţine Titlul; b) pierd Titlul obţinut.

Capitolul IV - Procedura acordării, înmânării şi înregistrării Titlului Art. 8 - Procedura dezbaterii candidaturilor este următoarea: (1) Documentele cu propunerile se înregistrează la Biroul de evidenţa şi

circulaţia documentelor pentru Biroul Relaţii Publice; (2) Documentele vor cuprinde cel puţin următoarele înscrisuri:

a. Actul de identitate (xerocopia vizată în conformitate cu originalul); b. Curriculum vitae (în original); c. Certificat de cazier judiciar (în original); d. Expunerea de motive a iniţiatorului (în original); e. Actul de deces al celui propus, după caz, (copie vizată cu

originalul); (3) Biroul Relaţii Publice întocmeşte referatul şi proiectul de HCL şi le

înaintează Biroului Corp Control Primar pentru a fi aprobate de primar şi discutate în comisiile de specialitate ale Consiliului Local;

(4) Propunerile se dezbat în plenul Consiliului Local al municipiului Timişoara, în şedinţă ordinară sau extraordinară;

(5) Referatul întocmit de Biroul Relaţii Publice va fi citit în şedinţa plenului Consiliului Local al municipiului Timişoara, de către preşedintele de şedinţă;

(6) Acordarea Titlului se va face de către plenul Consiliului Local cu votul a două treimi;

(7) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere în aceeaşi legislatură;

(8) Decernarea Titlului se face de către Primarul municipiului Timişoara în cadrul şedinţelor extraordinare ale Consiliului Local al municipiului Timişoara;

Art. 9 – Metodologia înmânării Titlului este următoarea: a) preşedintele de şedinţă anunţă festivitatea ce urmează să se desfăşoare; b) primarul municipiului Timişoara prezintă expunerea de motive care au stat la baza propunerii de HCL; c) primarul municipiului Timişoara înmânează Diploma de „Cetăţean de onoare al municipiului Timişoara” şi o plachetă realizată în acest scop, persoanei laureate sau persoanei care o reprezintă; d) ia cuvântul persoana laureată sau reprezentantul acesteia; e) pot să ia cuvântul şi alte persoane prezente care doresc să sublinieze pe scurt meritele laureatului; f) laureatul este invitat să scrie câteva rânduri în Cartea de onoare a municipiului Timişoara.

Art. 10 – Diploma este înscrisă de către Biroul Relaţii Publice în registrul cu

evidenţa Cetăţenilor de onoare ai municipiului Timişoara;

75

Capitolul V – Drepturi dobândite de deţinătorii Titlului

Art. 11 – Deţinătorii Titlului dobândesc următoarele drepturi specifice: a) dreptul de a lua cuvântul în şedinţele Consiliului Local al

municipiului Timişoara la dezbaterea materialelor care privesc întreaga comunitate;

b) dreptul de a participa la toate manifestările desfăşurate sub patronajul Consiliului Local al municipiului Timişoara sau în care acesta este co-organizator;

c) dreptul de a călători gratuit pe toate mijloacele de transport în comun din municipiului Timişoara;

d) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural-sportive organizate de instituţiile aflate în subordinea Consiliului Local.

Art. 12 – Drepturile prevăzute la art. 11 încetează în următoarele situaţii:

a) decesul titularului; b) retragerea Titlului.

Capitolul VI – Retragerea Titlului

Art. 13 – Titlul se retrage în următoarele situaţii: a) atunci când ulterior decernării, apar incompatibilităţile prevăzute la art. 6;

atunci când persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de altă b) natură municipiului Timişoara, locuitorilor săi sau ţării.

atunci când persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de altă

Art. 14 – Retragerea Titlului se face de către Consiliul Local al municipiului Timişoara, după următoarea metodologie:

a) este sesizat Consiliului Local al municipiului Timişoara de către persoanele menţionate la art. 1;

b) dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiilor Consiliului Local; c) retragerea Titlului se va face prin Hotărâre a Consiliului Local cu votul a

două treimi din totalul membrilor Consiliului Local, conform procedurii similare stabilită la art. 8 pentru dezbaterea candidaturii;

d) la şedinţa consiliului va fi invitat deţinătorul Titlului, iar dacă va fi prezent i se va acorda cuvântul, la solicitarea sa;

e) în caz de neparticipare, hotărârea urmează să i se comunice în termen de 15 zile.

Capitolul VII - Îndatoriri ale Cetăţenilor de Onoare

Art.15 - Cetăţenii de Onoare au datoria de a promova imaginea Timişoarei. Art.16 - Fiecare Cetăţean de Onoare va planta un copac pe care va fi aplicată o

plăcuţă cu numele acestuia. Capitolul VIII – Dispoziţii finale

Art.17 – Informaţiile publice referitoare la „Cetăţenii de onoare” vor fi publicate şi în format electronic pe portalul Primăriei Municipiului Timişoara la rubrica special deschisă ca urmare a acestui regulament.

Art.18 – Legitimarea Cetăţenilor de onoare sa va face în baza unui înscris denumit Brevet, semnat de către Primarul Municipiului Timişoara şi emis de Biroul Relaţii Publice.

76

CAP.18

CONSULTAREA CETĂŢENILOR

Locuitorii municipiului sunt consultaţi în condiţiile legii prin referendum, asupra problemelor de interes deosebit din unitatea administrativ-teritorială .

În vederea consultării cetăţenilor în probleme de interes local, în temeiul H.C.L.195/2003, au fost constituite la nivelul municipiului Timişoara consiliile consultative de cartier (C.C.C.). Prin H.C.L. 240/2003 a aprobat regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a acestor consilii.

Conform regulamentului, fiecare C.C.C. va fi format din minim 7 persoane, cetăţeni care şi-au manifestat dorinţa să dezbată împreună diversele aspecte ale vieţii colective (reprezentanţi din învăţământ, sănătate, cultură, servicii şi comerţ, asociaţiile de proprietari etc.). Membrii C.C.C. sunt voluntari, nu beneficiază de retribuţie şi nici de alte facilităţi (abonament pe transportul în comun, legitimaţii etc.). Ei vor lucra numai pentru binele comunităţii şi vor fi implicaţi în procesul de luare al deciziilor, vor fi cei care vor încuraja iniţiativa locală şi vor promova propunerile cartierului pentru a se materializa prin hotărâre de Consiliu Local. Propunerile, sugestiile şi sesizările C.C.C. vor fi analizate de comisiile de specialitate ale Consiliului Local precum şi de compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Aceste informaţii vor fi folosite la luarea deciziilor privind viaţa comunităţii.

Conform HCL 195/2001, în Timişoara există 13 zone în care se pot constitui consilii de cartier, după cum urmează: I Cetate

II. Tipografilor – Medicinei – Loga – Piaţa 700 – Oituz – Campus Universitar III. Lipovei – Viilor – Antene – I.I. de la Brad – UMT IV. Kogălniceanu – Telegrafului – Dorobanţilor – Modern – Crişan – Ghiroda V. Timocului – Tigrului – Lunei – Câmpului – Plopi – Kuncz – Platforma Ind.

Buziaşului VI. Stadion – Spital ½ - Soarelui – Urseni – Venus – Ciarda Roşie VII. Piaţa Crucii – Calea Girocului – Spital ½ - Lidia VIII. Elisabetin – Odobescu – Rusu Şirianu – Miloia ¾ - C. Şagului ¾ IX. Iosefin – Dâmboviţa X. Parc Industrial – Zona Polonă – Slavici – Freidorf – Andreescu XI. Steaua – Fratelia – C. Şagului ¼ - Miloia ¼ XII. Staţia de Epurare – Solventul – Gara de Nord – Blaşcovici – Balta Verde –

Circumvalaţiunii I – M. cel Bătrân – Mehala II – Ronaţ – Zona de locuinţe Ovidiu Balea

XIII. Circumvalaţiunii II, III, IV – Bucovina – Gr. Alexandrescu – Torontalului – Aradului Vest - Aradului Est

Conform regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL nr. 98/27.05.2003, şi potrivit Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 - privind transparenţa decizională în administraţia publică, aprobată prin Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 1305/24.07.2003, la nivelul Primăriei Timişoara se iau măsuri pentru asigurarea transparenţei şi consultarea cetăţenilor cu privire la proiectele de interes local.

Proiectele de hotărâre ale Consiliului Local sunt afişate la sediul Primăriei, pe site-ul propriu şi transmise către mass-media, fiind de asemenea transmise tuturor celor care au depus o cerere în acest sens. De la publicarea anunţului, se stabileşte o

77

perioadă de zece zile pentru primirea recomandărilor pe marginea proiectelor din partea cetăţenilor şi asociaţiilor acestora. La solicitarea celor interesaţi, precum şi din propria iniţiativă, Primăria organizează dezbaterea publică a proiectului în cauză.

Printre temele supuse dezbaterii publice la Primăria Municipiului Timişoara s-au numărat: stabilirea taxelor şi impozitelor locale, colectarea selectivă a deşeurilor de la populaţie, accesul la informaţiile publice, criteriile pentru concesionarea de terenuri în vederea construirii de locuinţe, facilităţile la transportul în comun etc.

Sugestiile exprimate în timpul dezbaterii sunt consemnate într-un proces- verbal, şi, alături de cele scrise, sunt analizate de către compartimentele de specialitate ale Primăriei şi de consilierii locali, în comisiile de specialitate. Punctele de vedere exprimate au valoare de recomandare, competenţa exclusivă de adoptare a hotărârilor aparţinând Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

CAP.19 ÎNSEMNELE MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Însemnele municipiului Timişoara sunt stema municipiului Timişoara aprobată prin HCL nr. 102/19.09.1995, sigiliul Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi Primăriei Municipiului Timişoara.

Stema oraşului Timişoara Publicată în Monitorul Oficial din 2 august 1930 Descrisă de N. Ilieşiu, Timişoara, monografie istorică, 1943, p.95

DESCRIEREA STEMEI

78

Stema este tăiată în două părţi printr-o linie orizontală. Jumătatea superioară este împărţită din nou în două părţi egale printr-o linie verticală. Sus în dreapta, pe roşu, peste valuri naturale un pod de aur cu două deschizături boltite, construit din piatră cioplită (podul lui Traian) din care iese un leu de aur. Sus în stânga, pe aur, un turn de piatră sură, zidit pe pajişte verde, având cornişe duble, două ferestre rotunde la etaj, iar la parter o poartă pe care se vede o roată de fier neagră. Acoperişul este roşu şi din el ies două drapele roşii cu cruci de argint. Acest turn este stând de o parte de către canalul Bega, din care acest turn scotea în secolul al XVIII apă potabilă necesară cetăţenilor printr-un apeduct alimentând întregul oraş. În jumătatea de jos, pe câmp albastru, pluteşte în dreapta soarele de aur văzut din faţă, care se ridică deasupra oraşului, iar în stânga pluteşte luna întunecată, argintie, fiind în scădere, întruchipând înfrângerea turcilor de către creştinii victorioşi.

În mijloc se vede oraşul cu clădirile publice şi industriale, înconjurat de citadelele cetăţii de odinioară, curgând dinspre canalul Bega cu apele sale adus din râul Timiş.

La mijlocul scutului, armele casei domnitoare Hohenzollern. Pe scut o coroană de aur cu şapte crengi şi cu pietre scumpe, albastre şi roşii. Interiorul coroanei este învelit în purpură. Scutul este sprijinit în dreapta şi stânga de către doi cai suri cu coama înfoiată, cu limbile roşii scoase şi cu coada în vânt, sprijinind scutul cu picioarele din faţă şi cu pieptul, precum şi cu unul din picioarele din spate. Inscripţia cu litere de aur cuprinsă în cercuri de aur este:

„SIGILIUL ORAŞULUI LIBER ŞI REGAL TIMIŞOARA”

CAP.20 PARTIDE POLITICE, SINDICATE ŞI

ORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE

Principalele partide politice care activează în municipiul Timişoara sunt: Partidul Popular Creştin Democrat (P.P.C.D.), Partidul Democrat (P.D.), Partidul Naţional Liberal (P.N.L.), Partidul Social Democrat (P.S.D.), Partidul Popular România Mare (P.P.RM.), Partidul Umanist din România (Social-Liberal) (P.U.R), Uniunea Democrată din România (U.D.M.R.), Uniunea Bulgară din Banat – România (U.B.B.R.), Forumul Democrat al Germanilor din România (F.D.G.R.), Uniunea Democrată a Slovacilor şi Cehilor din Banat, Uniunea Democrată a Sârbilor şi Caraşovenilor din România (ordinea este aleatorie).

Organizaţiile sindicale reprezentative care îşi desfăşoară activitatea în municipiul Timişoara sunt: Federaţia Timişoara a Sindicatelor Libere - Filiala CNS CARTEL ALFA, Alianţa Sindicatelor Libere Timiş - Filiala B.N.S., C.N.S.L.R. Frăţia - Filiala Timiş şi Uniunea Sindicatelor Libere Timiş - Filiala Confederaţia Meridian.

Organizaţiile neguvernamentale cu care Primăria Municipiului Timişoara colaborează pe domenii de activitate sunt următoarele: Asociaţia Handicapaţilor Locomotori din Judeţul Timiş, Fundaţia „Sfântul Petru şi Pavel”, Fundaţia Pentru Voi, Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany, Fundaţia Timişoara 89, Asociaţia Filatelică Timişoara, Filiala din Timişoara a Uniunii Artiştilor Plastici din România, Fundaţia Interart Triade, Fundaţia Memento, Asociaţia AT4T, Institutul Intercultural, , Agenţia

79

pentru Informarea şi Dezvoltarea Organizaţiilor Neguvernamentale, Asociaţia Femeilor Maghiare, Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici, Liga Apărărării Drepturilor Omului, Organizaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului din România, Serviciul de Asistenţă pentru Drepturile Omului, Confederaţia Întreprinzătorilor Particulari-Timiş, A.E.G.E.E. – Association des Etats Generaux des Etudiants de L Europe, Asociaţia Studenţilor Basarabeni Creştini din Timişoara, O.S.U.T. – Organizaţia Studenţilor din Universitatea Timişoara, Societatea Studenţilor în Medicină., Asociaţia Pro Democraţia – Clubul Timişoara, Centrul Euroregional pentru Democraţie, Federaţia Asociaţilor de Locatari, Fundaţia Codecs pentru Leadership, Societatea Carpatină Ardeleană – filiala Banat, T.N.P. – Tinerii Prieteni ai Naturii, Asociaţia Evanghelistică şi de Caritate „Isus Speranţa României”, Asociaţia Medical-Creştină Christiana, , Asociaţia Sportivă Universitară „Politehnica” Timişoara, Atletic Club Maraton, Clubul Sportiv Şcolar nr.1 Timişoara, Clubul Sportiv Uniunea Timişoreană de Karate, Clubul Sportiv Universitatea Timişoara, Clubul Sportiv „Banatul” Timişoara, Clubul Sportiv „Elba” Timişoara, Clubul Sportiv de GO „Walter Schmidt” Timişoara, Clubul Sportiv Municipal Timişoara, Judo Club Timişoara. Asociaţia Foştilor Deportaţi din Bărăgan.

CAP.21

MASS- MEDIA În municipiul Timisoara emit:

- 3 posturi de televiziune: TV Analog, TV Europa Nova, TeleUniversitatea; 2 studiouri teritoriale ale unor televiziuni centrale: TVR Timisoara, PRO TV Timisoara. Corespondenti la posturile centrale de televiziune - Prima TV, Antena 1, National TV, Realitatea TV. - 9 posturi de radio: Radio Timisoara, Radio Vest, Radio Europa Nova, Radio Analog, Radio Pro

FM, Radio Total 21, National FM, Radio Vocea Sperantei, Radio Vocea Evagheliei. Presa scrisa este prezenta cu numeroase ziare si reviste:

- 4 cotidiene locale: Agenda Zilei, Renasterea Banateana, Prima Ora, Timis Expres; - 3 cotidiene centrale cu editii de vest: Ziua, România libera, Evenimentul zilei - 1 trisaptamânal: Timisoara

- 12 saptamânale locale/regionale: Agenda, TimPolis, Banateanul, Focus Vest, Atac de Banat, Bonus, PubliTim, Numai, Il Gazettino Romeno, Banater Zeitung (supliment al Allgemeine Deutsche Zeitung), Heti Uj Szo si Nasa Rec;

- 6 reviste lunare locale/regionale (Monitorul Primariei Timisoara, Orizont, Orient latin, Vip în Banat, Banat Bussines, Vivid);

- 6 cotidiane nationale cu redactii locale sau corespondenti locali: Cotidianul, Adevarul, Jurnalul National, Gândul, Nyugati Jelen, Nine-o-Clock, la care se adauga corespondenti la principalele agentii de presa - Rompres, Mediafax si la un saptamânal national - Sette Giorni. - 1 publicatie cu aparitie neregulata: Offensive Press - 7 ghiduri informative : 2 saptamânale (Sapte seri, TM-24-FUN), 1 bilunar (Zile si nopti), 2 lunare (Timisoara- What Where When, DeConstruct), 2 cu aparitie o data la 3 luni (Vacances, Propriete).

80

ANEXA nr.1

EXECUTIVUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

PRIMAR - CIUHANDU GHEORGHE CORIOLAN - PPCD VICEPRIMARI - ORZA ADRIAN ROMIŢĂ - PPCD - BORZA DOREL CONSTANTIN VASILE - PD SECRETAR - COJOCARI IOAN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA ALES ÎN

IUNIE 2004

1. ACHIMESCU BOGDAN AURELIU - PNL 2. AVRAM JECU AUREL - PNL 3. BĂCANU HOREA GEORGE -PD 4. BÎRSĂŞTEANU FLORICĂ - PSD 5. BLAJ ADRIANA MARIA - PNL 6. CATANĂ CONSTANTIN - PPCD 7. CIUHANDU OVIDIU - PD 8. CRAŞOVAN DANIEL PAUL - PD 9. CRIŞAN LELICA - PD 10. GRINDEANU SORIN - PSD 11. KARAGENA SORIN - PNL 12. MISTOR CORNEL - PPCD 13. MOLDOVAN VALENTIN - PPCD 14. PĂŞCUŢĂ ADRIAN - PRM 15. PETRIŞOR PETRE - PRM 16. POPA-RADOVAN SMARANDA - PPCD 17. PUŞCAŞ FLORICA MARIA - PSD 18. SARAFOLEAN SILVIU GHEORGHE IOSIF - PPCD 19. ŞTIRBU DUMITRU IGOR SERGIU - PNL 20. TOADER CORADO DACIAN ALIDOR - PPCD 21. TONENCHI EUGENIA - PSD 22. ŢEPENEU GHEORGHE PAVEL - PPCD 23. ŢOANCĂ RADU DANIEL - PSD 24. ŢUCU DUMITRU - PSD 25. VASI CĂLIN VASILE - PPCD 26. VLAD RODICA - PPCD 27. URSU BENIAMIN DANIEL - PD

81