keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 545/20.12.2017 privind aprobarea documentatiei cu titlul "Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al municipiului Timisoara aferent anului 2016 "

20.12.2017

Hotararea Consiliului Local 545/20.12.2017
privind aprobarea documentatiei cu titlul "Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al municipiului Timisoara aferent anului 2016 "


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2017-31430/14.12.2017 privind Oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2017-31430/15.12.2017 al Directiei Edilitare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic din data de 18.12.2017 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2017 - 31430/15.12.2017;
Avand in vedere adresa Companiei Locale de Termoficare ‘’COLTERM’’ S.A. nr.11561/08.05.2017 inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. RE2017-000857 din 08.05.2017;
Avand in vedere adresa nr. 32682/15.12.2017 a Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. RE2017-2455/15.12.2017 ;
Avand in vedere Adresa nr. 84907/13.12.2017 a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si al Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Conform prevederilor Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata;
Avand in vedere art.35 alin.(1), lit.e) din Legea nr. 325 /2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica ;
Avand in vedere Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termica al municipiului Timisoara, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 239/2009 ;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. b), c) si d) si alin. (6) lit. a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba documentatia cu titlul "Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al municipiului Timisoara aferent anului 2016", elaborata de INCDE ICEMENERG Bucuresti, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza SC Compania Locala de Termoficare Colterm SA.

Art. 3: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- S.C. Compania Locala de Termoficare COLTERM S.A.
- Mass-media locale


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Bilant_energie_termica_sistem_centralizat_2016.pdf

Institutul Național de Cercetare-Dezvoitare pentru Energie — Fa STORE A ICEMENERG Bucureşti Bd. Energeticienilor 8, 032092, Bucureşti 3, România Nr. R.C: J 40/4323/07.04.2014; C.U.l.: RO 33034832 Tel: +4021 3462769; +4021 3465241; Fax: +4021 3465310 e-mail: , web page: http:/hwww.icemenerg.ro TITLUL LUCRARII: , E „BILANT REAL TEHNOLOGIC SI OPTIMIZAT AL ENERGIEI TERMICE PENTRU SISTEMUL CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA AL MUNICIPIULUI TIMISOARA AFERENT ANULUI 2016” EXEMPLAR NR. 1 CONTRACT: 01/72! 2017 TERMEN DE PREDARE: 27.04.2017 BENEFICIAR: COLTERM SA Timisoara EXECUTANT: INCDE- ICEMENERG S.A. Bucuresti DIRECTOR GENERAL: dr. ing. Adrian Andrei ADAM fe V SEF STM: ing. lon BARBIERU +, RESPONSABILI: ing. Craita TOTOLO Mu ing. Georgiana VASILE le Precizari: 1. Aceasta documentatie a fost elaborata de INCDE ICEMENERG si este confidentiala. 2. Este interzisa modificarea, multiplicarea sau difuzarea fara acordul INCDE ICEMENERG Cont bancar: RO77BRDE450SV40968414500, BRD-GSG SMCC Bucureşti

PRPPEP NNE L INCDE- Bilant reai tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu Pag.2 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului ST. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 j Compar Intocmit Verificat timent - elaborator | Numele si prenumele Semnatura Semnatura Ing. Craita TOTOLO IE Naţionala de Reglementare Crațţa TOTOLO 8 S __Autorizație nr. 384/2013 Să < AUCITOR TER DENERGETIC + Clasal SE Dr.ing Adrian ' ed f ADAM Ing. Georgiana VASILE file i Ing. lon BARBIERU 5 re a 7 STI. E n = si la | ţ Ing. Dragos OPRESCU ! de Reglementare [5 o â | IE autorizație nr. 3821201353 Ss Be Ing. Marcel GAVRILA |. EEE E 5 8 | lb 2 i E | | SN j 55 arene AUDITOR TERM aa

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 2 termica al municipiului Timisoara aferent anului 2016 S.T.I. Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 Compar Intocmit Verificat timent - elaborator | Numele si prenumele Semnatura Semnatura Ing. Craita TOTOLO Dr.ing Adrian ADAM Ing. Georgiana VASILE Ing. lon BARBIERU S.T.I. Ing. Dragos OPRESCU Ing. Marcel GAVRILA Cuprins

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 3 termica al municipiului Timisoara aferent anului 2016 S.T.l. Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: O Introducere pag. 5 Capitolul |: Bilantul termoenergetic anual real si optimizat pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica din Municipiul Timisoara 1. Definirea conturului pag. 7 2. Schema fluxului tehnologic pag. 7 3. Prezentarea sumara a procesului tehnologic pag. 9 4. Caracteristicile tehnice ale principalelor instalatii continute in contururi pag. 10 5. Stabilirea unitatii de referinta asociate bilantului pag. 13 6. Aparate de masura folosite pag. 13 7. Schema si punctele de masura pag. 14 8. Fisa de masuratori pag. 14 9. Ecuatia de bilant pag. 17 9.1. Ecuatia de bilant termoenergetic pentru sistemul de transport al apei fierbinti pag. 17 9.2. Ecuatia de bilant termoenergetic pentru sistemul de distributie a apei calde de consum si a agentului de incalzire pentru puncte termice pag. 18 9.3 Ecuatia de bilant termoenergetic pentru sistemul de distributie a apei calde de consum si a agentului de incalzire pentru centrale termice pag. 19 10. Calculul componentelor de bilant pag. 20 10.1 Bilantul termoenergetic real pentru CT Centru-conturul | pag. 20 11.1 Tabelul de bilant si diagrama Sankey pag. 21 10.2. Bilantul termoenergetic real pentru sistemul de transport - Conturul ll pag. 24 11.2 Tabelul de bilant si diagrama Sankey pag. 25 12.2 Analiza de bilant pentru sistemul transport pag. 28 10. 3 Calculul componentelor de bilant anual real pentru sistemul de distributie aferent punctelor termice - conturul III pag. 30 11. 3 Tabelul de bilant si diagrama Sankey pag. 32 12.3 Analiza bilantului termoenergetic anual real pentru sistemul de distributie — conturul Ill pag. 34 10.4. Calculul componentelor de bilant termoenergetic anual real pentru Centralele termice de cvartal — Conturul IV pag. 36

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 4 termica al municipiului Timisoara aferent anului 2016 S.T.I. Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 11.4 Tabelele de bilant si diagramele Sankey pag. 38 10.5. Calculul componentelor de bilant termoenergetic anual real pentru toate Centralele termice de cvartal — Conturul V pag. 51 11.5 Tabelul de bilant si diagrama Sankey pag. 54 12. 5 Analiza bilantului termoenergetic anual real pentru sistemul de distributie a energiei termice produsa in toate centralele termice de cvartal - Conturul IV si toate Centralele termice de cvartal inclusiv CET Freidorf — Conturul V pag. 56 13. Actiuni pentru cresterea eficientei energetice in sistemul de termoficarea al municipiului Timisoara pag. 60 14. Bilantul optimizat pag. 64 14.1 Bilantul termic optimizat pentru sistemul de distributie pag. 64 142 Bilantul termic optimizat pentru sistemul de transport (ST) pag. 68 143 Bilantul termic optimizat pentru Centralele termice de cvartal inclusiv CET Freidorf pag. 72 15. Calculul eficientei economice a principalelor masuri stabilite pag. 76 16. Impactul asupra mediului pag. 76 Capitolul Il Determinarea pierderilor tehnologice in retelele transport si distributie din Municipiul Timisoara 1.Determinarea pierderilor tehnologice in retelele de transport de distributie operate de COLTERM pag. 78 2. Determinarea pierderile tehnologice de energie termica in sistemul de transport — Conturul Il pag. 80 3. Determinarea pierderile tehnologice de energie termica in sistemul de distributie — Conturul Ill pag. 81 4. Calculul pierderilor tehnologice procentuale de energie termica pag. 83 Documente de referinta pag. 89 ANEXE

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 5 termica al municipiului Timisoara aferent anului 2016 S.T.I. Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 Introducere Compania SC COLTERM SA are ca obiectiv de activitate producerea energiei electrice si termice, transportul, distributia si furnizarea energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum. Obiectul prezentei lucrari il constituie intocmirea bilantului termoenergetic anual real, a bilantului optimizat si a bilantului tehnologic de proiect, cu evidentierea fluxurilor de energie intrate si iesite din contururile de bilant, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica — SACET, aflat in administrarea COLTERM SA. In cadrul bilantului termoenergetic anual real s-au determinat pierderile reale de energie termica pe contururile analizate, cauzele care conduc la aceste pierderi si s-au recomandat masuri tehnice de eliminare sau reducere a pierderilor, de imbunatatire a exploatarii si in final de crestere a eficientei energetice a sistemului de termoficare. Bilantul optimizat s-a elaborat pe baza implementarii masurilor de crestere a eficientei energetice propuse in bilantul real. Piederile tehnologice de proiect s-au determinat in conditiile mentinerii structurii actuale a instalatiilor de termoficare si considerand izolatia si invelisul protector in stare noua, iar pierderile masice egale cu zero. COLTERM SA detine licenta nr 2452/21.05.2013, clasa 2 pentru: Serviciul public de alimentare cu energie termica, cu exceptia producerii energiei termice in cogenerare. Lucrarea de bilant s-a elaborat in conformitate cu legislatia in vigoare [1] si [2].

INCDE- ICEMENERG ST. Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al municipiului Timisoara aferent anului 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: O Pag. 6 CAPITOLUL | BILANTUL TERMOENERGETIC ANUAL REAL SI OPTIMIZAT PENTRU SISTEMUL CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA DIN MUNICIPIUL TIMISOARA 1. Definirea conturului

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie | Pag. 7 STI. Contract nr. 01/72/2017 termica al municipiului Timisoara aferent anului 2016 Seria de modificari: 0 Bilantul energetic al sistemului centralizat de alimentare cu energie termica - SACET din municipiul Timisoara s-a elaborat pentru cinci contururi de bilant distincte, structurate dupa modul de functionare a instalatiilor operate de catre COLTERM, astfel: 1. N Conturul | - Bilantul termoenergetic real pentru sistemul de producere a energiei termice (CT CENTRU) Conturul II - Bilantul termoenergetic real pentru sistemul de transport a energie termice de la sursele de producere pana la intrarea in PT-uri Conturul III - Bilantul termoenergetic real pentru sistemul de distributie a energie termice de la intrarea in PT-uri la consumatori Conturul IV - Bilantul termoenergetic real pentru fiecare centrala termica de cvartal (cartier) si anume: CT Dunarea, CT UMT, CT Dragalina, CT Polona, CT Buzias si precum si pentru CET Freidorf cu retelele de distributie aferente Conturul V - Bilantul termoenergetic real pentru toate centralele termice de cvartal (cartier) si reteaua de distributie totala aferenta centralelor termice de cartier. . Schema fluxului tehnologic Schema retelei de apa fierbinte livrata de sursele CET SUD si CT Centru catre punctele termice este figurata in „Schema retele termoficare”, cod 1.692.13.001-GO-006. Schema a fost pusa la dispozitie de COLTERM Timisoara si este prezentata in Anexe. Schema simplificata a fluxului tehnologic pentru SACET Timisoara este prezentata in figura 1.

INCDE- ICEMENERG S.T.I. Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.8 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 Fig. 1. Schema simplificata a fluxului tehnologic pentru SACET Timisoara

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.9 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului S.T.. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 3. Prezentarea sumara a procesului tehnologic Sistemul centralizat de alimentare cu energie termica din municipiul Timisoara se compune din urmatoarele: - CT Centru si CET SUD (care produc energie electrica si termica in cogenerare) Reteua de transport a energiei termice, care preia energia produsa in CT Centru si CET SUD si o transporta la punctele termice proprii si ale agentilor economici si la consumatorii racordati direct la reteaua de transport - CET Freidorf, care produce energie electrica si termica in cogenerare - Centralele termice de cvartal - Punctele termice proprii - Reteaua de distributie care distribuie energia termica de la punctele termice, centralele termice de cvartal si CET Freidorf la consumatorii finali. Prin urmare CT Centru si CET SUD livreaza energie termica pentru o parte din consumatorii racordati la sistemul de alimentare centralizata cu energie termica (SACET) si alimenteaza un numar de 119 Puncte termice proprii si 28 de Puncte termice apartinand unor agenti economici. O alta parte din consumatori sunt alimentati de la cele 5 centrale termice de cvartal si de la CET Freidorf prin retelele de distributie aferente fiecarei centrale. Schema de functionare a CT Centru si CET SUD poate fi cu: - functionare separata a celor doua centrale pe o retea primara sectionata - functionarea individuala a CET SUD - functionarea individuala a CT Centru. Schema normala de functionare presupune alimentarea separata din fiecare dintre cele doua centrale a unei parti din reteaua primara, retea care este sectionata conform incarcarilor prestabilite de dispecerul unitatii, find posibila trecerea la functionarea interconectata. Alimentarea cu energie termica a orasului poate fi realizata in mai multe moduri, existand posibilitatea trecerii unor zone de pe o centrala pe alta, prin manevre ale vanelor in caminele de sectionare. Caminele de sectionare in numar de 21 sunt

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.10 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului ST. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 amplasate in reteaua primara de transport a agentului termic la punctele de racord ale diferitelor magistrale si ramificatii. De mentionat ca la CT Centru, incepand cu anul 2010 s-a renuntat la producerea energiei electrice in cogenerare, datorita vechimii echipamentelor in special a turbogeneratorului si datorita costului ridicat al gazelor naturale; ca urmare, centrala termoelectrica a devenit o centrala termica. Din punct de vedere al functionarii, la CET SUD s-a remarcat o tendinta de crestere a numarului de ore de functionare ca urmare a retehnologizarii cazanelor de abur si a pretului mai scazut al carbunelui, comparativ cu cel al gazelor de ardere. Astfel pentru scaderea costurilor de producere a energiei este recomandata functionarea cu CET SUD, dar din punct de vedere hidraulic CET SUD nu poate asigura usor necesarul de agent termic la parametrii impusi de diagrama de reglaj. 4. Caracteristicile tehnice ale principalelor instalatii continute in contururi CT Centru are in dotare urmatoarele echipamente: e 1 cazan de abur (nr.1) de 30 t/h, tip IPROM cu parametrii 35 bar, 450'C, cu functionare pe gaze naturale, instalat in 1951 - conservat; e 2 cazane de abur (nr. 2 si 3) de cate 12,5 t/h, tip Sulzer Frerres Elvetia, cu parametrii 30 bar, 400 *C, cu functionare pe gaze naturale, instalate in 1936; e turboagregat de 4 MW, tip AKTP-4, cu contrapresiunea la 2 bar, instalat in 1967 - casat,; e 2 cazane de apa fierbinte (nr.1 si 2) de cate 50 Gcal/h, cu functionare pe gaze naturale, retehnologizate in 2009 CAF 1 si in 2014 CAF 2; e 3 cazane de apa fierbinte (nr. 3, 4 si 5) de cate 100 Gcal/h. CAF 3 si CAF 4 sunt cu functionare pe gaze naturale si combustibil lichid usor, care au fost retehnologizate in anul 2005 CAF 3, iar CAF 4 in anul 2014. CAF 5 este in conservare. Cazanele retehnologizate au randamentele de proiect de minim 93%. e Schimbator de caldura (de baza) de 18,5 Gcal/h, tip Alfa Laval, cu debit de apa de 500 mc/h - conservat.

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.11 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului ST. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 Centrale termice de cvartal La nivelul anilor 2013-2014 o parte din centralele termice existente au fost transformate in puncte termice. In momentul de fata sunt functionale 6 centrale termice si anume 5 centrale termice de cvartal CT Dunarea, CT UNT, CT Dragalina, CT Polona si CT Buzias si centrala in cogenerare CET Freidorf. CT CFR a fost transformata in punct termic si este alimentat din CT Dunarea. Centralele termice sunt echipate cu cazane care utilizeaza gazele naturale. Centralele termice produc agent termic sub forma de apa calda cu parametri 90/70" C si au fost modernizate/automatizate, fiind echipate in intregime cu utilaje: cazane, schimbatoare de caldura si pompe de inalta performanta. CET Freidorf CET Freidorf este o centrala termica in cogenerare care are in componenta doua motoare termice cu ardere interna, tip Perkins cuplate cu generatoare electrice de 0,5 MW fiecare si o putere termica de 0,61 Gcal, precum si 5 cazane de apa calda, complet automatizate, de tip De Dietrich care are fiecare o putere termica de 1,35 MWt. Combustibilul utilizat il reprezinta gazele naturale. Sistemul de transport Sistemul de transport asigura transportul apei fierbinti de la CET SUD si CT Centru la consumatorii racordati direct la reteaua de transport si la punctele termice. Evacuarea caldurii din CT Centru se realizeaza prin intermediul a doua magistrale care alimenteaza partea de sud si est a orasului si o parte din zona centrala: e Magistrala 2 x Dn 1000 mm e Magistrala 2 x 600 mm Evacuarea caldurii din CT Centru se realizeaza prin intermediul a trei magistrale: e Magistrala II: 2 x Dn 500 mm. e Magistralele III si IV: 2 x 700 mm fiecare. Cele 3 magistrale se intalnesc in apropierea centralei. Din punctul de intalnire al acestora, pornesc 2 ramificatii principale: 2 x Dn800 mm spre zona de nord, 2 x Dn700

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.12 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului S.T.. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 mm spre zona centrala. Din Magistrala ll, prin doua conducte Dn 400 mm este alimentata cu energie termica si zona industriala. Sistemul de conducte din circuitul primar are o configuratie de tip radial cu legaturi transversale intre magistrale, in lungime de 75 Km. Distributia agentului termic primar la punctele termice si la consumatorii racordati direct la reteaua primara se face cu racorduri realizate din conducte cu diametre nominale Dn 80 - Dn 250 mm. Magistralele si ramificatiile sunt formate din doua conducte, tur - retur cu diametre cuprinse intre Dn 250 si Dn 1000 mm, izolate cu saltele din vata minerala protejata cu tabla neagra sau zincata (pentru conductele instalate suprateran), respectiv cu 2 straturi din impaslitura din fibre de sticla bitumata pentru conductele montate in canale termice. Sistemul de distributie Retelele de distributie sunt sisteme arborescente, avand o lungime de traseu pentru incalzire de 245,120 km si pentru apa calda de consum de 245,737 km. Retelele de distributie sunt constituite din 4 conducte, incalzire tur-retur, apa calda de consum (a.c.c.) si partial recirculare apa calda de consum. Diametrele sunt cuprinse intre Dn 25 si Dn 300 pentru conductele de incalzire si intre Dn 50 si Dn 100 pentru apa calda de consum. Conductele de distributie sunt realizate in sistem clasic, amplasate subteran, in canale nevizitabile. Punctele termice Punctele termice au in dotare urmatoarele echipamente: - schimbatoare de caldura cu placi si tubulare - pompe de circulatie agent termic de incalzire (unele echipate cu convertizor de frecventa) = pompe de circulatie si recirculatie apa calda de consum - echipamente de automatizare (electrovalve, senzori). In prezent urmarirea functionarii curente a sistemului de termoficare se face prin Dispecerul energetic central. Aici sunt centralizati parametrii agentului termic primar la

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.13 S.T.I. 2016 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 iesirea din cele doua centrale, parametrii agentului termic din punctele termice si din centralele termice de cvartal. 5. Stabilirea unitatii de referinta asociate bilantului Unitatea de referinta asociata bilantului termoenergetic real este anul. Perioada pentru care s-a efectuat bilantul este 1 ianuarie 2016 — 31 decembrie 2016. 6. Aparate de masura folosite Pentru intocmirea bilantului s-au utilizat datele masurate la aparatele de masura montate in sistemul de transport si distributie a agentului termic si anume: Debitmetre ultrasonice, clasa de precizie 0,1 Manometre pentru masurarea presiunii apei fierbinti si a agentului termic pe racordurile de tur si retur ale punctelor termice Termorezistente/traductoare de temperatura montate pe turul si returul apei fierbinti, clasa de precizie *0,2 Contoare de caldura cu functii multiple de masurare: - energie termica - putere termica - debit de apa fierbinte - temperatura apei din conducta de tur - temperatura apei din conducta de retur. Energia termica este contorizata la plecarea de la sursa, la punctele termice si la consumatorii finali.

INCDE- ICEMENERG S.T.I. Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al municipiului Timisoara aferent anului 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: O Pag.14 7. Schema si punctele de masura Schemele tehnologice cu indicarea punctelor de masura a energiei termice pentru un punct termic si o centrala termica sunt prezentate in figurile 2 si 3. 8. Fisa de masuratori Datele utilizate la elaborarea bilanturilor energetice pentru contururile de bilant analizate au fost puse la dispozitie de catre COLTERM si sunt prezentate sintetic in Anexe.

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul S.T.. 2016 Contract nr. 01/72/2017 centralizat de alimentare cu | Pag.15 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului Seria de modificari: O Sa] p (D SCP pentru ACM S SCP pentru incalzire (9 Electrovana cu 2 sensuri ($ Electrovana cu 3 sensuri QȘ Dispozitiv de reglare automat (O Senzor de temperatura D Termometru de exterior Tot rin "Ter cent Rotar Apa cala acra INI ACM Pebitmetru ultrasonie Supapa de blocare (O Supupa de siguranta 0 van mer, (Q Termometru ss vas de expansiune cu contacte electrice 0-10 bur GB Vas tampon O Debitmetru apa rece oras Q Pebitmetru apa rece adaos Fig.2. Schema de functionare a unui punct termic cu indicarea punctelor de masura a energiei termice

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.16 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului STI 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: O taur 3 AL = — TI LI e il E E | Fig.3. Schema de functionare a unei centrale termice cu indicarea punctelor de masura a energiei termice

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.17 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului STI. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 9. Ecuatia de bilant 9.1. Ecuatia de bilant termoenergetic pentru sistemul de transport (ST) al apei fierbinti Ecuatia de bilant termoenergetic [3] pentru sistemul de transport al apei fierbinti este urmatoarea: = Opr * Om ar * AOsr + A0,sr [Gcal/an] in care: energia termica produsa de sursele CET SUD si CT Centru [Gcal/an] 0, - energia termica intrata in punctele termice [Gcal/an] energia termica livrata consumatorilor alimentati direct la reteaua de transport [Gcal/an] AO,„sr - energia termica pierduta prin pierderi masice in reteaua primara de apa fierbinte [Gcal/an] AO, - energia termica pierduta prin transfer de caldura in mediul ambiant [Gcal/an] Pierderile procentuale de energie termica din sistemul de transport se determina astfel: - Pierderile procentuale de caldura prin pierderi masice AQ, dm = 725 *100 Pa CET+CT - Pierderile procentuale de caldura prin transfer de caldura AQ,sr dusr = 725 *100 [4 CET+CT - Pierderile procentuale anuale in sistemul de transport AQ,sr F A0,s7 dr = + AB = dnsr * dsr [“*] Ocerscr

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.18 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului S.T. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 9.2 Ecuatia de bilant termoenergetic pentru sistemul de distributie a apei calde de consum si a agentului de incalzire pentru punctele termice Ecuatia de bilant termoenergetic pentru sistemul de distributie a energiei termice este urmatoarea: Or = * AQ; + 015 + AO,sn [Gcal/an] in care: 0, - energia termica intrata in punctele termice [Gcal/an] O, .onpr” energia termica vanduta consumatorilor aferenti punctelor termice [Gcal/an] energia termica pierduta prin pierderi masice cu apa calda de consum in punctele termice si retelele de distributie [Gcal/an] AO,sp” energia termica pierduta prin pierderi masice cu incalzirea in puncte termice si retelele de distributie [Gcal/an] AQ,» - energia termica pierduta prin transfer de caldura in mediul ambiant, in puncte termice si retelele de distributie [Gcal/an] Pierderile procentuale ale sistemului de distributie se determina astfel: - Pierderi procentule de caldura prin pierderi masice cu a.c.c. si incalzire: msD mSD O. AO“ AO'“ ace *100; inc O sp *100 [e] PT - Pierderile procentuale de caldura prin transfer de caldura in mediul ambiant: x disp “oa 100 [4] - Pierderile procentuale anuale in sistemul de distributie: DOI, + 101%, + 10,3, _ SD SD 1cSD _ acc inc o disp = o, 4 pp + dmpr * dept [%] PI

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.19 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului S.TI. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: O 9.3 Ecuatia de bilant termoenergetic pentru sistemul de distributie a apei calde de consum si a agentului de incalzire pentru centralele termice de cvartai Ecuatia de bilant termoenergetic pentru sistemul de distributie a energiei termice este urmatoarea: Ocr = * + AO,cr [Gcal/an] in care: Or - energia termica produsa in centrale termice de cvartal (CT) [Gcal/an] O,.mcr” energia termica vanduta consumatorilor aferenti centralelor termice, pentru incalzire si apa calda de consum [Gcal/an] A0O,„cr - energia termica pierduta prin pierderi masice cu apa calda de consum si incalzirea in retelele de distributie aferente centralelor termice de cvartal [Gcal/an] - energia termica pierduta prin transfer de caldura in mediul ambiant, in retelele de distributie aferente centralelor termice de cvartal [Gcal/an]. Pierderile procentuale ale sistemului de distributie se determina astfel: - Pierderile procentuale de caldura prin pierderi masice: —_ A0,cr *100 [%] d - Pierderile procentuale de caldura prin transfer de caldura in mediul ambiant: — x100 [%] CT - Pierderile procentuale anuale in sistemul de distributie al centralelor termice de cvartal: AQ, + AQ, dcr = *100= d,cr + [%] CT

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.20 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului S.T.. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: O 10. Calculul componentelor de bilant 10.1 Bilantul termoenergetic real al CT Centru - conturul | Bilantul termoenergetic real al CT Centru a fost intocmit pentru anul 2016 pe baza datelor furnizate de beneficiar. Ecuatia de bilant are urmatoarea forma: -6 B- (P, + î„)-10 = Octcomm F AOcteonm În = Cp “Ing in care: B- consumul de gaze naturale al CT Centru [3 / an) 7, - media anuala a puterii calorifice inferioare a gazelor naturale [kcal/m3] i„- entalpia fizica corespunzatoare temperaturii medii anuale a gazelor naturale [kcal/ m; ] Oricum 7 termica produsa de CT Centru [Gcal/an] AOcrcmm 7 energia pierduta de CT Centru [Gcal/an] c„- caldura specifica medie la presiune constanta [kcal/Sm' " C] [„„ - temperatura medie anuala a gazelor naturale ['C] P,, = 8333 [kcal/ Sm'] c;= 0,315 [kcal/Sm? * C] = 15 B= 47090,60 mii[.Sm' / an] Rezulta ca energia termica intrata in cazanele din CT Centru este de 392628,50 Gcal/an, iar pierderile de energie termica aferente transformarii energiei termice primare in cazane sunt de 40513,50 Gcal/an. Valorile rezultate sunt prezentate in tabelul 1.

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.21 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului STI. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 Tabelul 1 Nr. Denumirea marimii Simbol U.M. Relatia Valoarea Crt. 1. | Cantitatea de energie | O, mii 0, =B-(P, +i,) 47090,60 termica intrata cu [Sm' / an] combustibilul in CT Centru Gcal/an 392628,50 2. | Cantitatea de energie Or | SCal/an contorizata termica produsa de CT 352115,00 Centru 3. Energie termica pierduta AQ 'entru Gcal/an AO crean = 0, 4051 3,50 de CT Centru 4. | Pierderea procentuala isi % 0, - Ocrcenm , EI Pr dcteomr FT 100 de energie termica in CT 0 10,32 Centru 11.1 Tabelul de bilant si diagrama Sankey diagrama Sankey din figura 4. Reprezentarea grafica a pierderilor de energie in CT Centru este prezentata in

INCDE- ICEMENERG STI. Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.22 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 Q = 392628,50 Gcal/an (100%) E A A a Gcal/an EET Qi 352115,00 Geal/an CT CENTRU (29 68 GL) Fig. 4. Diagrama Sankey — Bilantul energetic anual real pentru CT Centru

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.23 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului S.T.I. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: O Indicatori de eficienta energetica - CT Centru Din datele bilantului termoenergetic pentru CT Centru prezentate in tabelul 1 rezulta urmatorii indicatori de eficienta energetica: 1. Cantitatea de energie termica intrata cu combustibilul (cantitatea de caldura dezvoltata prin arderea gazelor naturale) 0,= 392628,50 [Gcal/an] 2. Cantitatea de energie termica produsa de CT Centru 0, = 352115 [ Gcal/an] 3. Randamentul termic pi — Per __ 352115 100 50 68 FI O, 3926285 4. Consumul specific de caldura pentru livrarea unei Gcal la gardul centralei Il I Corconn = —— = —— 100 =1,12 Gcal/Gcal Caan = CIC ” 39,68 [ ] 1 5. Consumul specific de combustibil conventional pentru livrarea unei Gcal la gardul centralei Cc 112 cc — -CTCemru Coreene = Pe = 160,00 [kg cc/Gcall 6. Consumul specific de gaze naturale pentru livrarea unei Gcal la gardul centralei Core CE = Cm 10% = 22 = 13441 [Sm*Gcal] 8,333 ci

INCDE- ICEMENERG S.T.. Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.24 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 10.2. Bilantul termoenergetic anual real pentru sistemul de transport — conturul Ii Componentele de bilant anual real pentru sistemul de transport al enegiei termice, de la sursele de producere pana la intrarea in punctele termice, cuprins in conturul Il, relatiile de calcul si valorile rezultate sunt prezentate in sistem tabelar, in tabelul 2. Tabelul 2 Nr. Crt. Denumirea marimii Simbol U.M. Relatia Valoarea Energia termica a apei fierbinti produsa de CET SUD si CT Centru O 'ET+CT Gcal/an contorizata 669281,00 Energia termica a apei fierbinti produsa de CET SUD 0, KT Gcal/an contorizata 317166,00 Energia termica a apei fierbinti produsa de CT Centru Oc Gcal/an contorizata 352115,00 Energia termica livrata consumatorilor alimentati direct la reteaua de transport GI Gcal/an contorizata 21300,00 Energia termica livrata (intrata) in PT Opr Gcal/an contorizata 545199,00 Energia termica utila in ST Osr Gcal/an Osr = O tim ar FOpr 566499,00 Energia termica pierduta in sistemul de transport AQsr Gcal/an AOsr = Ocerscr 0, 102782,00 Temperatura medie a apei fierbinti in conductele de tur "E media temperaturilor inregistrate 82,80 Temperatura medie a apei fierbinti in conductele de retur UE media temperaturilor inregistrate 50,40 10. Cantitatea de apa de m”/an contorizata 1031561,00

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.25 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului S.T.I. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 adaos in sistemul de transport Temperatura apei der, TC media temperaturilor 13,00 adaos inregistrate Energia termica pierduta | AO, Gcal = Dusr FF tu) 38580,38 12.| prin pierderi masice in *107 ST Energia termica pierduta | AO, | Gcal/an | AQ, = A0,r - AO, 64201,62 13.| prin transfer de caldura in mediul ambiant in ST Pierderi procentuale de | 4, % _ AQ,sr * 100 5,77 14| energie termica prin dnsr = pierderi masice Pierderi procentuale de | q,,, % a AQ, “oa 9,59 15| energie termica prin lest = EDITURI transfer de caldura Pierderi procentuale | q,, % dsr = + desc 15,36 totale de energie 16 termica in ST 11.2 Tabelul de bilant si diagrama Sankey Tabelul de bilant termoenergetic anual real pentru sistemul de transport este prezentat in tabelul 3, iar reprezentarea grafica a pierderilor in diagrama Sankey din figura 5.

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.26 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului STI. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 Tabelul 3 Nr. Sim Valoarea Denumirea componentei de bilant Crt. bol Gcal/an % A Energia termica intrata in contur, in sistemul de transport Energia termica a apei fierbinti produsa de o BUZE 00 LL . TT+CT , „00 CET SUD si CT Centru II 2, Energia termica utila in sistemul de transport Br 566499,00 84,64 Energia termica livrata (intrata) in punctele 3. , Op 545199,00 81,46 termice Energia termica livrata consumatorilor racodati 4. , er 21300,00 3,18 direct la reteaua de transport B En. termica iesita din contur sub forma de i pierderi Energia termica pierduta in sistemul de 5. AQ 102782,00 15,36 transport din care: 6. - prin pierderi masice AQ,„sr 38580,38 5,77 7. - prin transfer de caldura in mediul ambiant AQ, 64201,62 9,59 Energia utila plus pierderile in sistemul de | Or + a, 07, + |669281,00| 100,00

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.27 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului S.T.I. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: O Qcrr.cr = 669281.00 Geal/an (100%) A Os 38580,38 Gcal/an (577% AQ = 64201,62 Gcal /an "SF (9,59 %) 566499,00 Gcal/an (84,64 %) = 21300 Gcal/an (3,18 %) Q= 545199,00 Gcal/an (81,46%) Fig. 5. Diagrama Sankey — Bilant termoenergetic anual real pentru sistemul de transport

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.28 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului S.T.I. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 12.2 Analiza de bilant pentru sistemul de transport Auditul termoenergetic anual real al sistemului de alimentare centralizata cu energie termica din Municipiul Timisoara a fost elaborat pentru perioada 1 ianuarie 2016 — 31decembrie 2016. Din analiza datelor obtinute in urma calculelor de bilant a rezultat ca energia termica livrata de sursele de producere CET SUD si CT Centru, in anul de bilant a fost de 669281,00Gcal. Din aceasta energie termica, cantitatea de 21300,00 Gcal/an a fost distribuita consumatorilor racordati direct la reteaua de transport, cantitatea de 545199,00 Gcal/an a fost distribuita punctelor termice, iar restul de 102782,00 Gcal/an reprezinta pierderile in sistemul de transport. Pierderile de energie termica in sistemul de transport reprezinta 15,36% din energia termica livrata de sursele de producere. Energia termica pierduta prin pierderi masice de apa fierbinte a fost de de 38580,38 Gcal/an, valoare ce reprezinta o pierdere procentuala de 5,77 %. Energia termica pierduta prin transfer de caldura a fost de 64201,62 Gcal/an si reprezinta o pierdere procentuala de 9,59 %. Din totalul pierderilor, pierderile prin transfer termic sunt preponderente. Cauza acestor pierderi o reprezinta deteriorarea izolatiei termice la conductele supraterane si subterane. In zonele cu conducte amplasate subteran, izolatia este deteriorata ca urmare a umiditatii excesive din canalele termice, umiditate cauzata de infiltratiile de apa din reteaua de canalizare si din reteaua de apa potabila (in zonele in care retele termice se intersecteaza cu retele de apa), precum si datorita fisurilor aparute pe conductele de agent termic primar. In zonele cu conducte amplasate suprateran izolatia s-a deteriorat in special in urma devalizarii stratului protector de tabla, cu precadere pe conductele de retur. Pierderile de energie termica in reteaua primara sunt legate si de gradul avansat de corodare exterioara a conductelor, situatie care conduce la numeroase spargeri si la pierderi insemnate de agent termic sub forma de apa fierbinte. Valoarea acestor pierderi

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.29 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului STAI. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 masice prin spargeri si neetanseitati este data de cantitatea de apa de adaos introdusa in sistemul de transport (1031561,00 m>/an). Cauza principala a pierderilor o reprezinta insa functionarea sistemului sub capacitatea proiectata, situatie datorata debransarii unui numar mare de consumatori, reteaua devenind astfel supradimensionata fata de consumul actual. Reducerea consumului datorat debransarilor conduce la reducerea presiunii si a debitului agentului primar la surse. Pentru compensarea lipsei de debit s-a marit temperatura agentului primar, astfel ca pierderile de caldura in retelele termice au crescut. Retelele de transport nu sunt echipate cu sisteme de monitorizare. In momentul de fata, reteaua de transport in lungime de 75 km este partial reabilitata, operatie care a constat in inlocuirea conductelor cu izolatie clasica, cu tevi preizolate. Se recomanda continuarea procesului de reabilitare prin inlocuirea conductelor din otel clasic cu conducte preizolate.

INCDE- ICEMENERG STI. Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice centralizat de alimentare cu energie termica al municipiului Timisoara aferent anului pentru pentru sistemul 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 Pag.30 10.3 Calculul componentelor de bilant anual real pentru sistemul de distributie aferent punctelor termice - conturul ll Calculul componentelor de bilant anual real pentru sistemul de distributie a enegiei termice, de la intrarea in punctele termice pana la consumatorii finali este prezentat in tabelul 4. Tabelul 4 Nr. Denumirea marimii Simbol U.M. Relatia Valoarea Crt. 1. Energia termica livrata | O, Gcal/an | contorizata 545199,00 (intrata) in PT-uri 2. | Energia termica vanduta | 0,.,..r | Gcalfan | O,.mor = consumatorilor (facturata) Ola n 449068,70 3. | Energia termica vanduta | O“, | Scal/an | contorizata 75603.20 consumatorilor cu a.c.c. 4. | Energia termica vanduta | O”, | Gcal/an | contorizata consumatorilor pentru 373465,50 incalzire 5. | Energia termica pierduta | AQ, Gcal/an | AOpr =0,r -0..mr = in sistemul de distributie 96130,30 al PT-urilor 6. | Cantitatea de apa | D'%, mY/an contorizata pierduta in circuite cu 554941,00 a.c.c. 7. | Temperatura medie. al 7 “Cc media valorilor IRI ap 13,00 apei reci intrata in PT masurate 8. | Temperatura agentului | 7” “TC media valorilor termic in conductele de masurate 47,44 tur circuitul de incalzire 9. | Temperatura agentului | 1” “c media valorilor termic in conductele de masurate 41,54 retur circuitul de incalzire 10.| Temperatura medie. a| 7 = media valorilor : acc 55,00 a.c.c. la plecare din PT masurate 11.| Temperatura medie a Luce T media valorilor a.c.c. livrata masurate 50,00 consumatorilor 1

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.31 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului STII. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 12.| Temperatura medie. al r,, "Cc Suma din lunile de apei potabile in lunile de incalzire /6 7,50 iarna 13.| Energia termica pierduta | AQ“, Gcal AQ n DI prin pierderi masice in (a. = 20532.82 circuitele cu a.c.c. - 14.| Cantitatea de apa de| Dir m?/an contorizata adaos in reteaua de 339478,00 incalzire 15.| Energia termica pierduta | AO”, Gcallan | AO”, = *e*t Ar* 107 prin pierderi masice in — „ine reteaua de incalzire D= lat 11555,83 16.| Energia termica pierduta | A0O,,,, Gcal = + AQ!) prin pierderi masice totale 32088,65 in SD 17. | Energia termica pierduta | AO, Gcal/an | A0O,or = A0pr -A0,, pr prin transfer de caldura in 64041,65 mediul ambiant in SD 18. |Pierderi procentuale de | q%%, % ue 16 energie termica prin mp Op 3,77 pierderi masice cu a.c.c. 19. |Pierderi procentuale de | % i AZ energie termica prin dnrr = 100 , , PT 2,12 pierderi masice cu incalzirea 20. | Pierderi procentuale de 4... % AO, pr energie termica prin "0 5,89 pierd. masice totale in SD 21. | Pierderi procentuale de | q,, % LON energie termica prin Aer = -100 1174 transfer de caldura in SD m 22. | Pierderi procentuale | 1, % dr AQ + AQ -100 totale de energie termica Pr Or 17,63 in SD-conturul Ill

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.32 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului STI. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 11. 3 Tabelul de bilant si diagrama Sankey Tabelul de bilant termoenergetic anual real pentru sistemul de distributie - conturul III este prezentat in tabelul 5, iar diagrama Sankey in figura 6. Tabelul 5 Nr. Valoarea Crt. Denumirea componentelor de bilant Simbol Gcal/an % A Energia termica intrata in conturul sistemului "| de distributie — conturul Ill Energia termica livrata (intrata) in punctele 1. termică Op 545199,00 | 100,00 B Energia termica iesita din conturul sistemului "| de distributie sub forma utila Energia termica vanduta consumatorilor cu 449068. 70 incalzirea si a.c.c. O, cont 82,37 3 VINERI termica vanduta consumatorilor cu 0“ 75603,20 13,87 Energia termica vanduta consumatorilor cu me 373465 50 4. incalzirea O,conspT , 68,50 c Energia termica iesita din contur sub forma | de pierderi Energia termica pierduta in sistemul de 4. distributie prin: AQpr 96130,30 17,63 s | Dore masice in sistemul de distributie a AQ“, 20532.82 377 7. | - pierderi masice in sistemul de incalzire 11555,83 2,12 - pierderi masice totale in sistemul de 8 | distributie AO, | 32088,65 | 5,89 - pierderi prin transfer de caldura in mediul 9. | ambiant | 64041,85 | 11,74 D. | Energia utila plus pierderile Energia utila plus pierderile in sistemul de Q „con „PT 10. distributie + AO, 545199,00 | 100,00

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.33 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului S.T.. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: O Qp_ = 545199,00 Geal/an (100%) i 20532,82 Geal/an G,77%) ine AQ „pr* 11555,83 Gcal/an (2,12%) AQ = 64041,65 Gcal/an Ser (11,74 %) Qi 449068,70 Gcal/an (82,37 %) GQ 373465,50 Geal/an 75603,20 Gcal/an (68,50 %) 3,87%) Fig. 6. Diagrama Sankey — Bilant termoenergetic anual real pentru sistemul de distributie al punctelor termice

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.34 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului S.T.I. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 12.3 Analiza bilantului termoenergetic anual real pentru sistemul de distributie - conturul III Cantitatea de energie termica preluata din sistemul de transport al apei fierbinti in anul 2016 de cele 119 puncte termice a fost de 545199,00 Gcal. Din aceasta cantitate s-au vandut consumatorilor pentru incalzire 373465,50 Gcal. Cantitatea de energie termica vanduta consumatorilor cu apa calda de consum a fost de 75603,20 Gcal. Diferenta dintre energia termica intrata in punctele termice si totalul energiei termice vandute consumatorilor, in valoare de 96130,30 reprezinta pierderea de energie in sistemul de distributie. In procente aceasta pierdere a fost de 17,63 %. Din cantitatea de 96130,30 Gcal, 20532,82 Gcal s-au pierdut prin pierderi masice in circuitele cu apa calda de consum si 11555,83 Gcal s-au pierdut prin pierderi masice in circuitele de incalzire. Cantitatea de 64041,65 Gcal a fost pierduta prin transfer de caldura in mediul ambiant in retelele de incalzire si de apa calda de comsum. Pierderile procentuale de energie termica prin pierderi masice in retelele aferente punctelor termice au fost de 5,89 % si de 11,74 % prin transfer de caldura in mediul ambiant. Cauzele acestor pierderi se datoreaza urmatoarelor aspecte: - capacitatea instalata a punctelor termice a devenit excedentara fata de sarcina termica solicitata de actualii consumatori. Supradimensionarea este evidenta si in cazul pompelor de circulatie care datorita subincarcarii determina pierderi suplimentare de energie electrica activa si reactiva. Totodata datorita supradimensionarii in retelele de distributie a scazut viteza de circulatie a agentului termic, fapt ce genereaza o pierdere mare de energie termica in special sub forma de transfer termic in mediul ambiant. Astfel se impune inlocuirea electropompelor de circulatie existente cu electropompe cu turatie variabila ai caror parametrii hidraulici sa fie corelati cu incarcarea actuala - deteriorarea izolatiilor termice; conductele din unele canale termice sunt corodate si cu izolatia deteriorata din cauza inundarii canalelor cu apa provenita din avarii sau infiltratii

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.35 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului S.T.I. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 - parametrii de furnizarea ai agentului termic primar sunt diferiti fata de proiect, fapt ce conduce la reducerea transferului de caldura in schimbatoarele din punctele termice si realizarea unor temperaturi mai ridicate in circuitele de retur fata de cele din diagrama de regaj - lipsa unui sistem de detectare si monitorizare a avariilor - conductele de recirculare a apei calde de consum nu sunt toate functionale. Lipsa recircularii coroborata cu procesul de stagnare a agentului termic in conducte datorat diminuarii consumului si supradimensionarii retelelor conduce la vehicularea unui agent termic sub limita de confort. Aceasta este si una din cauzele care conduc la debransarea consumatorilor. Consumul de energie electrica Pentru anul de bilant, consumul de energie electrica contorizat pentru toate punctele termice a fost de 8482,76 MWh. Pentru pomparea apei in circuitele de incalzire s-a consumat Ey = 6352,64 MWh, iar pentru pomparea apei calde de consum s-au consumat E; = 1973,59 MWh. Consumurile specifice de energie electrica de pompaj au fost urmatoarele: 1. Consumul propriu de energie electrica de pompaj necesara unei Gcal vandute consumatorilor in scopul incalzirii im __ E _ 635264 1 Our 373465,50 v.cons.CT [MWh/Gcal] 2. Consumul propriu de energie electrica de pompaj necesara unei Gcal vandute consumatorilor cu apa calda de consum ace Cu = EX _ 197359 0“ 75603,20 v.cons.CT [MWh/Gcal] 3. Consumul propriu de energie electrica pentru pomparea unui m? de apa calda de consum la consumatori emir _ 127357 0,0009 [MWh/m'] 2198655,00 m'ace

INCDE- ICEMENERG S.T.I. Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al municipiului Timisoara aferent anului 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: O Pag.36 10.4. Calculul componentelor de bilant termoenergetic anual real pentru centralele termice de cvartal — Conturul IV Bilantul termoenergetic real pentru centralele termice de cvartal, ce fac parte din conturul IV a fost elaborat pentru fiecare Centrala termica de cvartal in parte si pentru CET Freidorf. Realtiile si valorile rezultate nr. 6. in urma calculelor sunt prezentate in tabelul Tabelul 6 Nr. Crt. Denumirea marimii Sim bol U.M. Relatia Valoa- rea Valoa- rea Valoa- Valoa- Valoa- Valoa- Valoa- rea rea rea rea rea Centrale termice de cvartal CET Dunarea UMT Dragalina Polona Buzias Total Freidorf Cantitatea de energie termica intrata cu combustibilul in CT- uri/CET 0, sm? contorizata 804531 708988,80 958669,40 43372,10 1288324,70 3803886,0 612578,60 Cantitatea de termica energie intrata cu in CT- Gcal/an contorizata 6708 5911,35 7993,12 361,61 10741,69 31715,77 5107,51 Cantitatea de energie termica produsa de CT- uri/CET Gcal/an contorizata 5583,10 4921,40 6650,10 300,90 8941,10 26396,60 4105,3 Energie termica pierduta de CT-uri/CET Gcal/an AQ 1124,90 989,95 1343,02 60,71 1800,59 5319,17 1002,21 Pierderea procentuala de energie termica in CT- uri/CET % der _ d 100 0, 16,77 16,75 16,80 16,79 16,76 16,77 19,62 Energia termica produsa in CT-uri/CET O, T Gcal/an contorizata 5583,10 4921,40 6650,10 300,90 8941,10 26396,60 4105,30 Energia termica vanduta consumatorilor (facturata) 0, cons.C1 Gcal/an 4710,30 4202,60 5489,80 276,60 8079,10 22758,40 3174,40 Energia termica termica vanduta consumatorilor cu a.c.c. Gcal/an contorizata 1128,60 693,50 905,60 43,10 2026,50 4797,30 361,80

INCDE- ICEMENERG S.T.I. Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al municipiului Timisoara aferent anului 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: O Pag.37 Energia termica vanduta consumatorilor pentru incalzire Gcal/an contorizata 3581,70 3509,10 4584,20 233,50 6052,60 17961,1 2812,60 10. Energia termica pierduta in sistemul de distributie al CT-urilor Gcal/an 0, CT 872,80 718,80 1160,30 24,30 862,00 3638,20 930,90 11, Cantitatea de apa pierduta in circuite cu a.c.c. acc 3 mCT m'/an contorizata 6601,00 4414,00 6598,00 36,00 14286,00 31935,00 1091,00 Temperatura medie a apei reci intrata in CT CF ap a media valorilor masurate in CT-uri 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13. Temperatura agentului termic in conductele de tur circuitul de incalzire “G media valorilor masurate 47,44 47,44 47,44 47,44 47,44 47,44 47,44 14. Temperatura agentului termic in conductele de retur circuit de incalzire % media valorilor masurate 41,54 41,54 41,54 41,54 41,54 41,54 41,54 15. Temperatura medie. a a.c.c. la plecare din CT CT vi media valorilor masurate 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 16. Temperatura medie. a acc. consumatorilor Le e media valorilor masurate in CT-uri 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 17. Temperatura medie a apei potabile in lunile de iarna [ Cc adi Suma din lunile de incalzire /6 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 18. Energia termica pierduta prin pierderi masice in circuitele cu a.c.c. acc AQ mCT Gcal = Cu - 1) 107 ap 244,24 163,32 244,13 1,33 528,58 1181,60 40,37 19. Cantitatea de apa de adaos in reteaua de incalzire înc. Dj m”/an contorizata 2084,00 595,00 2935,00 6,00 9291,00 14911,00 7979,00 20. Energia termica pierduta prin pierderi masice in reteaua de incalzire inc Gcal/an A0/“, = D'“ ot Art ad *107 70,94 20,25 29,91 0,20 316,27 507,57 271,61

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.38 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului S.T.. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: O am Energia termica pierduta A A o = A0““ prin pierderi masice totale “7 Goal m. CI m. 315,18 183,57 344,04 1,53 844,85 1689,17 311,98 Energia termica pierduta AQ prin transfer de caldura in «CT mediul ambiant Gcal/an 557,62 535,23 816,26 2277 17,15 1949,03 618,92 23. Pierderi procentuale de energie termica prin pierderi masice cu a.c.c. % 4,37 3.32 3,67 0,44 5,91 4,48 0,99 24. Pierderi procentuale de energie termica prin pierderi masice cu incalzirea % 1,27 041 1,50 0,07 3,54 1,92 6,61 25. Pierderi procentuale de AQ, e energie termica prin d o, = mt. CT pierderi masice totale 1 dnicT o 100 5,64 3,73 5,17 0,51 9,45 6,40 CI 7,60 26. Pierderi procentuale de a energie termica prin N transfer de caldura Bu T % dot = -100 9,99 10,88 12,28 7,57 0,19 7,38 o CT 15,08 27. Pierderi procentuale totale ie termi dr de onergioilermica dci % doar 10 15,63 14,61 17,45 8,08 9,64 13,78 0; 22,68 11.4 Tabelele de bilant si diagramele Sankey Tabelele de bilant termoenergetic real pentru fiecare centrala termica de cvartal in parte si pentru CET Freidorf sunt prezentate in tabelele 7- 12. De asemenea energiile termice produse si vandute consumatorilor si pierderile in retele sunt reprezentate grafic in diagramele Sankey din figurile 7-12.

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al municipiului Timisoara aferent anului S.T.I. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 Pag.39 Tabelul 7. Tabelul de bilant termoenergetic anual real pentru CT Dunarea - Conturul IV Valoarea Nr. Denumirea componentelor de bilant im Crt. bol Gcallan % A. | Energia termica intrata in conturul de bilant — Conturul IV pentru CT Dunarea 1. | Energia termica produsa de CT Dunarea Oc 5583,10 100,00 B. | Energia termica iesita din conturul sistemului de distributie sub forma utila 2. | Energia termica vanduta consumatorilor cu incalzirea si a.c.c. Omen | $710,30 84,37 3. | Energia termica vanduta consumatorilor cu incalzirea Oct 3581,70 64,15 4. | Energia termica vanduta consumatorilor cu acc. mr | | 2022 C. | Energia termica iesita din contur sub forma de pierderi 5. | Energia termica pierduta in sistemul de distributie al CT Dunarea prin: AO, 872,80 15,63 6. |-pierderi masice in sistemul de distributie a AO, a.c.c. 244,24 4,37 7. | - pierderi masice in sistemul de incalzire AO, 70. 157 8. |- pierderi masice totale in sistemul de AO, cr distributie n 15,16 5,64 9. |- pierderi prin transfer de caldura in mediul ambiant AQ,cr 557,62 9,99 D. | Energia utila plus pierderile 10. | Energia utila plus pierderile in sistem O com ct + A0,a 5583,10 100,00

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.40 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului S.T.. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: O Q_„= 5583.10 Geal/an (100 %) SISTEMUL DE DISTRIBUTIE AQ” = 244,24 Geal/an "ST (437%) AQ'“_= 70,94 Gcal/an m (1,27 %) AQ__= 557.62 Gcal/an "(9,99 %) Q, = 4710,30 Gcal/an (84,37 %) „ci 3581.70 Gealan „i 1128,60 Gcal/an "si (64,15 %) "E (20,22 %) Fig. 7. Diagrama Sankey — Bilant termoenergetic anual real pentru CT Dunarea

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.41 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului S.T.. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 Tabelul 8. Tabelul de bilant termoenergetic anual real pentru CT UMT — Conturul IV Nr Valoarea E Denumirea componentelor de bilant Simbol Crt. Gcal/an % A Energia termica intrata in conturul de bilant "| pentru CT UMT 1. | Energia termica produsa in CT UMT 0. 4921,40 | 100,00 B Energia termica iesita din conturul sistemului de "| distributie sub forma utila Energia termica vanduta consumatorilor cu 4202.60 2. | incalzirea si a.c.c. O 85,39 3 Energia termica vanduta consumatorilor cu 3509.10 7130 "| incalzirea O const ! ! 4. Energia termica vanduta consumatorilor cu a 693,50 14.09 a.c.c. Cc Energia termica iesita din contur sub forma de "| pierderi a Energia termica pierduta in sistemul de 5. | distributie al CT UNT prin: AQ,r | 71980 | 1461 8 |" pierderi masice in sistemul de distributie a AQ, 163,32 3,32 a.c.c. 7. | - pierderi masice in sistemul de incalzire 20,25 0,41 8. | - pierderi masice totale in sistemul de distributie | AO, 183,57 3,73 - pierderi prin transfer de caldura in mediul 9. ambiant AO, 535,23 38394 D. | Energia utila plus pierderile O, com cr 10. | Energia utila plus pierderile in sistem + A0,r | 4921,40 | 100,00

INCDE- ICEMENERG S.T.I. Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.42 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: O QF 4921,40 Gcal/an (00%) SISTEMUL DE DISTRIBUTIE AQ" = 163,32 Gcal/an "CP (3,32%) AQ”_ = 20,25 Gcal/an a (0,41%) AQ,” 535,23 Geal/an "(10,88 %) 4202,60 Geal/an (85,39 %) n ci 3509.10 Gealan Q' „ci 693,50 Geal/an von 71 30 %) veni (14 09 %) Fig. 8. Diagrama Sankey — Bilant termoenergetic anual real pentru CT UMT

ICEMENERG INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al municipiului Timisoara aferent anului S.T.. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 Pag.43 Tabelul 9. Tabelul de bilant termoenergetic anual real - Conturul IV pentru CT Dragalina Nr Valoarea , Denumirea componentelor de bilant Simbol Crt. Gcal/an % A Energia termica intrata in conturul de bilant "| pentru CT Dragalina 1. | Energia termica produsa de CT Dragalina 0. 6650,10 100,00 B Energia termica iesita din conturul sistemului "| de distributie sub forma utila Energia termica vanduta consumatorilor cu 5489 80 2. | incalzirea si a.c.c. O, const 82,55 Energia termica vanduta consumatorilor cu 4584 20 3 incalzirea GI , 68,93 4. Energia termica vanduta consumatorilor cu - 905,60 13,62 a.c.C. 0, cons.CT c Energia termica iesita din contur sub forma "| de pierderi Energia termica pierduta in sistemul de 5 | distributie al CT Dragalina prin: ap | | 1748 - pierderi masice in sistemul de distributie a ace 6. acc. 244,13 3,67 7. | - pierderi masice in sistemul de incalzire AQ, 99,91 1,50 - pierderi masice totale in sistemul de 8 | distributie AO, | 34404 | 517 - pierderi prin transfer de caldura in mediul 9. ambiant AQ, 816,26 12,28 D. | Energia utila plus pierderile 10. | Energia utila plus pierderile in sistem n 6650,10 | 100,00

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.44 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului S.T.l. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 Q_= 650,10 Geal/an (100 %) SISTEMUL DE DISTRIBUTIE AQ” = 244.13 Gcal/an "F (3,67%) Ad”_=99,91 Gcal/an * (1,50 %) AQ,_= 816.26 Gcal/an 12.28 %) 7 5489.80 Geal/an cl (82,55 %) ci 458420 Gealan 905,60 Gcal/an "= (68,93 %) vs (362%) Fig. 9. Diagrama Sankey — Bilant termoenergetic anual real pentru CT Dragalina

Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al municipiului Timisoara aferent anului INCDE- ICEMENERG S.T.I. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: O Pag.45 Tabelul 10. Tabelul de bilant termoenergetic anual real — Conturul IV pentru CT Polona Nr Valoarea Denumirea componentelor de bilant Simbol Crt. Gcal/an % A Energia termica intrata in conturul de bilant "| pentru CT Polona 1. | Energia termica produsa de CT Polona Or 300,90 100,00 B Energia termica iesita din conturul sistemului "| de distributie sub forma utila 2 Energia termica vanduta consumatorilor cu 276.60 9192 "| incalzirea si a.c.c. O, const ! : 3 Energia termica vanduta consumatorilor cu 233.50 77 60 "| incalzirea O comer ! 4 Energia termica vanduta consumatorilor cu e 43,10 14,32 a.c.c. 0, cons.CT c Energia termica iesita din contur sub forma "| de pierderi Energia termica pierduta in sistemul de 5. | distributie al CT Polona prin: AO i 3,08 8 |" pierderi masice in sistemul de distributie a AQ“, 133 0,44 a.c.c. 7. | - pierderi masice in sistemul de incalzire AQ 0,20 0,07 - pierderi masice totale in sistemul de 8 | distributie 1,53 0,51 - pierderi prin transfer de caldura in mediul ambiant AQ, = a D. | Energia utila plus pierderile 10. | Energia utila plus pierderile in sistem 5 300,90 100,00 CT

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.46 STI. energie termica al municipiului Timisoara aferent anului 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 300,90 Geal/an (100 %) SISTEMUL DE DISTRIBUTIE AQ” = 1,33 Gcal/an "(0,44 %) AQ” = 0,20 Gcal/an "(0,07 %) AQ__,= 22.77 Gcal/an Ser (7,57 %) Q = 276,60 Geal/an “sent (91,92 %) ine E 233,50 Gealan Q“ 43,10 Geal/an cana CPT 60 veni (14 32 E) Fig. 10. Diagrama Sankey — Bilant termoenergetic anual real pentru CT Polona

Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al municipiului Timisoara aferent anului INCDE- ICEMENERG STI. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 Pag.47 Tabelul 11. Tabelul de bilant termoenergetic anual real — Conturul IV pentru CT Buzias Nr Valoarea : Denumirea componentelor de bilant Simbol Crt. Gcallan % A Energia termica intrata in conturul de bilant "| pentru CT Buzias 1. | Energia termica produsa de CT Buzias 0.7 8941,10 100,00 B Energia termica iesita din conturul sistemului "| de distributie sub forma utila Energia termica vanduta consumatorilor cu 8079 10 2. | incalzirea si a.c.c. O, mr 90,36 Energia termica vanduta consumatorilor cu 6052.60 incalzirea O , 67,69 Energia termica vanduta consumatorilor cu 2026.50 4. ace 22,67 a.c.c. v.cons.CT c Energia termica iesita din contur sub forma " | de pierderi Energia termica pierduta in sistemul de 5. distributie al CT Buzias prin: AOcr 862,00 9,64 & | pierde masice in sistemul de distributie a AQ“, 528.58 591 7. | - pierderi masice in sistemul de incalzire 316,27 3,54 - pierderi masice totale in sistemul de 8 | distributie | 84485 | 945 - pierderi prin transfer de caldura in mediul 9. ambiant AQ, 17,15 0,19 D. | Energia utila plus pierderile 10. | Energia utila plus pierderile in sistem 5 E 8941,10 | 100,00 «CT

INCDE- ICEMENERG S.TI. Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.48 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 QF 8941,10 Geal/an (100%) SISTEMUL DE DISTRIBUTIE AQ” = 528.58 Gcal/an (5,91 %) AQ = 316,27 Gcal/an (3,54%) N 17.15 Gcal/an ““" (0,19%) Q = 8079, 10 Gcal/an (90,36 %) = 6052,60 Gcal/an Q (67 69 %) (22,67 %) = 2026,5 Gcal/an Fig. 11. Diagrama Sankey — Bilant termoenergetic anual real pentru CT Buzias

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.49 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului S.TI. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 Tabelul 12. Tabelul de bilant termoenergetic anual real — Conturul IV pentru CET Freidorf Nr Valoarea Denumirea componentelor de bilant Simbol Crt. Gcal/an % A Energia termica intrata in conturul de bilant "| pentru CET Freidorf 1. | Energia termica produsa de CET Freidorf Our 4105,30 100,00 B Energia termica iesita din conturul sistemului ' | de distributie sub forma utila Energia termica vanduta consumatorilor cu 3174 40 2. | incalzirea si a.c.c. O comer 7 3 Energia termica vanduta consumatorilor cu 2812 60 68 51 "| incalzirea ! : 4. Energia termica vanduta consumatorilor cu a 361,80 881 a.C.C. Cc Energia termica iesita din contur sub forma " | de pierderi Energia termica pierduta in sistemul de 5. | distributie al CET Freidorf prin: AQ, | 93090 | 22,68 | Aero masice in sistemul de distributie a AO“ 40,37 0.99 7. | - pierderi masice in sistemul de incalzire 271,61 6,61 - pierderi masice totale in sistemul de 3 | distributie AO, | 31198 | 7,60 - pierderi prin transfer de caldura in mediul 9. ambiant 618,92 15,08 D. | Energia utila plus pierderile O e 10. | Energia utila plus pierderile in sistem «sa E 4105,30 | 100,00 ICET

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.50 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului S.T.. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 4105,30 Geal/an "" (100%) SISTEMUL DE DISTRIBUTIE AQ” = 40,37 Gcal/an "CT (0,99 %) AQ" =271,61 Geal/an "(661 %) AQ ___= 618.92 Geal/an “(15,08 %) Q = 3174,40 Gcal/an (77,32 %) Q”" _-2812,60 Gealan Q“ _= 361,80 Gcal/an (68,51 %) "net (8,81 %) Fig. 12. Diagrama Sankey — Bilant termoenergetic anual real pentru CET Freidorf

INCDE- ICEMENERG S.T.I. Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al municipiului Timisoara aferent anului 2016 Contract nr. 01/72/2017 Pag.51 Seria de modificari: 0 10.5 Calculul componentelor de bilant termoenergetic anual real pentru toate centralele termice de cvartal — Conturul V Bilantul termoenergetic real pentru centralele termice de cvartal a fost elaborat pentru toate centralele termica de cvartal invclusiv CET Freidorf - conturul V. Relatiile de calcul si valorile rezultate sunt prezentate in tabelul 13. Tabelul 13 Nr. Crt. Denumirea marimii Simbo U.M. Relatia Valoarea Cantitatea de energie termica intrata cu combustibilul in CT-uri + CET Freidorf 0, m3s contorizata 4416464,60 Cantitatea de energie termica intrata cu combustibilul in CT-uri + CET Freidorf 0 Gcal/an contorizata 36823,27 Cantitatea de energie termica produsa de CT-uri + CET Freidorf Or Gcal/an contorizata 30501,9 Energie termica pierduta in CT-uri + CET Freidorf Gcal/an =0, 01 6321,37 Pierderea procentuala de energie termica in CT-uri + CET Freidorf dcr % _ 42% 1 0 17,17 Energia termica produsa in CT-uri si CET Freidorf Oc Gcal/an contorizata 30501,90 Energia termica vanduta consumatorilor (facturata) 9, cons.CT Gcal/an = ace inc O; cons.CT + O. com CT 25932,80 Energia termica termica vanduta consumatorilor cu a.c.c. o ace v.cons CT Gcal/an contorizata 5159,10 Energia termica vanduta consumatorilor pentru incalzire o" v.cons. CT Gcal/an contorizata 20773,70

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.52 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului STI. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 10. | Energia termica pierduta | A0,, | Gcal/an | AQ, =0., in sistemul de distributie 4569,10 al CT-uri +CET 11. | Cantitatea de apa pierduta | p*+, m”/an in circuite cu a.c.c. contorizata 0260 12. | Temperatura medie a apei n “C media valorilor masurate reci intrata in CT-uri in CT-uri 13,00 +CET 13. | Temperatura agentului tf” “= media valorilor masurate termic in conductele de tur 47,44 circuitul de incalzire 14. | Temperatura agentului | 1“ “T media valorilor masurate termic in conductele de 41,54 retur circuitul de incalzire 15. | Temperatura medie a 157 media valorilor masurate a.c.c. la plecare din CT-uri 55,00 +CET 16. | Temperatura medie a.c.c.| ; . E media valorilor masurate , = 50,00 livrata consumatorilor in CT-uri 17. | Temperatura medie a apei | /,, Cc Suma din lunile de 750 potabile in lunile de iarna incalzire /6 ! 18. | Energia termica pierduta | AQ“, | Gcal AQ = DT prin pierderi masice in (e... -17)-10% 1221.97 circuitele cu a.c.c. e 19. | Cantitatea de apa de| p m?/an contorizata adaos in reteaua de 22890,00 incalzire 20. | Energia termica pierduta | AQ", | Gcal/an AQ, = *e* Ar* 107 rin pierderi masice in — ine AA de incalzire = lat 18 21. | Energia termica pierduta | AO, | Gcal A0,cr = AQ“, +10“, prin pierderi masice totale 2001,15 in CT-uri +CET 22. | Energia termica pierduta | AQ, | Gcal/an AQ,.cr = AQ, - 2567.95 prin transfer de caldura in

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.53 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului STII 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 mediul ambiant in CT-uri +CET 23. |Pierderi procentuale de | q%, % m AZI 106 energie termica prin cr Or 401 pierderi masice cu a.c.c. 24. | Pierderi procentuale de | g/*, % ne _ ACI IUG energie termica prin merg , CT 2,55 pierderi masice cu incalzirea 25. | Pierderi procentuale de | g,.j. |“k AQ, energie termica prin o, 0 6 56 pierderi masice totale CT- ! uri +CET 26. | Pierderi procentuale de | g,. % AQ, energie termica prin = -100 transfer caldura in CT-uri ui +CET 27. | Pierderi procentuale totale | 4... % A0,cr FAQ, de energie termica in CT- der og 14,98 uri +CET-conturul V

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al municipiului Timisoara aferent anului S.T.. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: O Pag.54 11.5 Tabelul de bilant si diagrama Sankey Tabelul de bilant termoenergetic anual real pentru sistemul de distributie al centralelor termice de cvartal inclusiv CET Freidorf, conturul V este prezentat in tabelul 14, iar diagrama Sankey in figura 13. Tabelul 14 Nr Valoarea Denumirea componentelor de bilant Simbol Crt. Gcal/an % Energia termica intrata in conturul sistemului A. | de distributie — Conturul V = CT -uritCET Freidorf Energia termica produsa de CT-uri+CET A Freidorf Or 30501,90 | 100,00 B Energia termica iesita din conturul sistemului ' | de distributie sub forma utila Energia termica vanduta consumatorilor cu 25932 80 2. | incalzirea si a.c.c. O consct 02 Energia termica vanduta consumatorilor cu 20773.70 3. | incalzirea E 68,11 4. | Energia termica vanduta cons. cu a.c.c. 0“ 5159,10 | 16,91 v.cons CT c Energia termica iesita din contur sub forma " | de pierderi Energia termica pierduta in sistemul de 5. | distributie a CT -uri+CET Freidorf prin: ap | PSC | 6. | - pierderi masice in sist. de distributie a a.c.c. | 1221,97 4,01 7. | - pierderi masice in sistemul de incalzire 779,18 2,55 8. | - pierderi masice totale in sist. de distributie AQ,cr 2001,15 6,56 - pierderi prin transfer de caldura in mediul 9. ambiant 2567,95 8,42 D. | Energia utila plus pierderile 10. | Energia utila plus pierderile in sistem NV a 30501,90 | 100,00 = CT

INCDE- ICEMENERG STI. Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.55 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: O 30501,90 Gcal/an (100 %) SISTEMUL DE DISTRIBUTIE AQ” = 1221,97 Geal/an cr” Or E) AQ, = 779.18 Gcal/an (2,55 %) AQ, = 2567,95 Gcal/an (842%) = 25932,80 Gcal/an (85,02 %) Q = 20773,70 Gcal/an = 5159,10 Gcal/an (68,11 %) (16,91 %) Fig. 13. Diagrama Sankey — Bilant termoenergetic anual real pentru sistemul de distributie al centralelor termice de cvartal plus CET Freidorf

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.56 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului STI. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: O 12.5 Analiza bilantului termoenergetic anual real pentru sistemul de distributie a energiei termice produsa in toate centralele termice de cvartal - conturul |V si toate centralele termice de cvartal inclusiv CET Freidorf - conturul V Centralele termice de cvartal - conturul IV Centralele termice de cvartal au produs in anul de bilant analizat cantitatea de 26396,60 Gcal. Din aceasta cantitate s-au vandut consumatorilor 22758,40 Gcal, iar in retelele de distributie s-au pierdut 3638,20 Gcal, adica 13,78 % din energia termica produsa. Din datele calculate pentru fiecare Centrala termica de cvartal in parte si prezentate in tabelul nr. 6 s-au constatat urmatoarele: - cantitatea de energie termica produsa de fiecare CT a variat intre 300,90+8941,10 Gcal/an - pierderile procentuale totale de energie termica in retelele de distributie ale CT de cvartal au fost cuprinse in intervalul valoric 8,08+17,45 % astfel: o pierderile masice cu acc au avut valori cuprinse in intervalul 0,44+5,91 % o pierderile masice cu incalzirea au avut valori cuprinse in intervalul 0,07+3,54 % o pierderile prin transfer de caldura au avut valori cuprinse in intervalul 0,19+12,28 % - pierderile procentuale de energie termica a centralelor termice de cvartal au valori cuprinse intre 16,75 si 16,80 %. Pierderile de energie termica in centralele de cvartal se datoreaza neincarcarii la capacitate a cazanelor si functionarii lor intermitente in functie de necesarul de caldura pentru incalzire si prepararea apei calde de consum. Centralele termice de cvartal inclusiv CET Freidorf - conturul V Centralele termice de cvartal impreuna cu CET Freidorf au produs in anul de bilant analizat cantitatea de 30501,90 Gcal. Din aceasta cantitate s-au vandut

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.57 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului S.T.I. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 consumatorilor 25932,80 Gcal, iar in retelele de distributie s-au pierdut 4569,10 Gcal, adica 14,98 % din energia termica produsa. Pentru incalzire s-au facturat 20773,70 Gcal, iar pentru alimentarea cu apa calda de consum a consumatorilor racordati la retea s-au facturat 5159,10 Gcal. Pierderile de caldura prin pierderi masice in retelele de incalzire si apa calda de consum au totalizat 2001,15 Gcal si au reprezentat 6,56 % din energia termica produsa de centralele termice. Pierderile prin transfer termic in mediul ambiant ale conductelor au fost de 2567,95 Gcal, valoare ce reprezinta o pierdere procentuala de 8,42 %. Pentru CET Freidorf pierderea procentuala de energie termica este de 19,62 %. In cadrul acestei valori este inclusa si cota parte din caldura combustibilului destinat producerii energiei electrice. Randamentul de producere a energiei termice s-a determinat cu formula: per 2 100 = 4105,30/5107,51 = 80,38 [6] 7 o in care: O,- energia termica produsa in centala (cogenerare) 0, - cantitatea de energie termica intrata cu combustibilul Pierderea procentuala de energie termica a centralelor termice de cvartal luate la un loc trebuie calculata fara luarea in considerare a CET Freidorf. In realitate pierderile procentuale ale centralor termice de cvartal sunt de 16,77 % si.nu de 17,17 % (care este pierderea procentuala de energie termica), valoare care include si cota parte pentru energia electrica. Valorile pierderilor masice pe conturul centralelor termice de cvartal conturul V au fost de 2,55 % in circuitele de incalzire si 4,01 % in retelele de a.c.c. Pierderile prin transfer de caldura ale tuturor conductelor (incalzire si apa calda de consum) pe intreg conturul V au fost de 8,42 %. Pierderile procentuale totale pe conturul V au fost de 14,98 %.

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.58 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului S-T.. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 Pierderile in retelele de distributie aferente Centralelor termice de cvartal au aceleasi cauze ca si pierderile din retelele de distributie ale punctelor termice (capitolul 12.3). Consumul de energie electrica Consumul de energie electrica contorizat, in anul de bilant, pentru toate Centralele termice de cvartal a fost de 945,90 MWh. Pentru pomparea apei in circuitele de incalzire s-a consumat 455,21 MWh, iar pentru pomparea apei calde de consum s-au consumat 474,96 MWh. Consumurile specifice de energie electrica de pompaj au fost: 1. Consumul propriu de energie electrica de pompaj necesara unei Gcal vandute consumatorilor in scopul incalzirii el = Ea ser 0 E [MWh/Gcal] CZ 17961,10 CT 2. Consumul propriu de energie electrica de pompaj necesara unei Gcal vandute consumatorilor cu apa calda de consum ae _ E 171% 20 099 0% 419730 v.cons.CT [MWh/Gcal] , 3. Consumul propriu de energie electrica pentru pomparea unui m? de apa calda de consum la consumatori o — 271 0,0036 [MWh/m3] 132114,00 m'ace

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.59 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului S.T.I. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 Indicatori de eficienta energetica — CT-uri si CET Freidorf Indicatorii de eficienta energetica pentru CT-uri (centralele termice de cvartal inclusiv CET Freidorf) stabiliti pe baza datelor determinate in bilant sunt: 1. Cantitatea de energie termica intrata cu combustibilul (cantitatea de caldura dezvoltata prin arderea gazelor naturale) 0, = 4416464,60 m? = 36823,27 [Gcal/an] 2. Cantitatea de energie termica produsa de CT-uri plus CET Freidorf Or = 30501,90 [Gcal/an] 3. Energie termica pierduta in CT-uri A0,r = 0, -0,, = 36823,27- 30501,90 =6321,37 [Gcal/an] af = 2 PE 100 PA 0, 3682327 4. Randamentul energetic net care este dat de raportul dintre energile rezultate din proces si cantitatea de caldura dezvoltata Ocr __ 30501,90 7 = -100 = 82,83 [e] 0, 36823,27 5. Consumul specific net de energie termica (ce ae m 1 2 [Gcal/Gcal] O, 3050190 6.Consum specific de gaze naturale Cp EA mi-i dB [Sm3/Gcal] ”P 8333 ci Consumul specific net pentru producerea unei Gcal este de 1,21 Gcal/Gcal, adica echivalentul unui consum specific de gaze naturale de 145,21 SmY/Gcal necesar pentru producerea unei Gcal.

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.60 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului STI. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 13. Actiuni pentru cresterea eficientei energetice in sistemul de termoficarea al municipiului Timisoara Masurile recomandate pentru imbunatatirea eficientei intregului sistem de termoficare al municipiului Timisoara sunt masuri care necesita cheltuieli de investitii pentru realizarea lor si masuri care tin de exploatarea instalatiilor. A. Masuri fara investitii Masurile fara investitii sunt masuri care tin de exploatarea de zi cu zi a instalatiilor si masuri de intretinere, precum: 1. Functionarea la parametrii de proiect a cazanelor din dotarea centralelor termice, in vederea optimizarii consumului de combustibil 2. Respectarea diagramelor de reglaj ale temperaturii apei fierbinti pe reteaua de „tur” Verificarea vanelor de inchidere de pe conductele de distributie Verificarea metrologica a aparaturii de masura la sursa si consumatori, si a contoarelor de energie termica conform instructiunilor metrologice Interventia rapida in caz de avarie prin respectarea procedurilor de lucru 6. Instruirea personalului pentru interventii. B. Masuri cu investitii mari Masurile privind imbunatatirea functionarii sistemului de termoficare din municipiul Timisoara sunt masuri cu investitii mari care cuprind modernizarea unor puncte termice si modernizarea retelelor de transport si distributie si constau in:

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.61 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului ST. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: O Modernizarea punctelor termice ramase nemodernizate prin achizitionarea unui numar de schimbatoare de caldura cu placi Finalizarea operatiilor de montare a actionarilor electropompelor de circulatie pe motoare cu turatie variabila. Acestea sunt achizitionate si sunt in curs de montare Inlocuirea vanelor de pe conducte, cu vane automate modernizate cu inchidere rapida in vederea scurtarii timpului pentru operatia de izolare a defectelor Reconsiderarea dimensionarii retelei primare Reabilitarea retelelor termice primare si secundare prin inlocuirea conductelor termice clasice cu conducte preizolate Achizitionarea unui sistem de detectare si monitorizare a avariilor, de depistare a spargerilor in faza incipienta si eliminarea operativa a acestora pentru reducerea pierderilor de agent termic si pentru protejarea conductelor din canalele termice care altfel sunt supuse coroziunii Montare a dispozitivelor de echilibrare pe conductele de bransament ale instalatiilor interioare Reabilitarea retelelor de recirculare a apei calde de consum pentru asigurarea confortului termic la consumatori Solutia de „contorizare pe orizontala a consumatorilor” care are efecte benefice asupra consumatorilor (prin reducerea pierderilor de agent termic in subsoluri si facturarea exacta a consumului individual de energie termica) este o solutie agreata si de alti operatori de sisteme de alimentare centralizata cu energie termica din alte orase Retelele care urmeaza a fi reabilitate prin programul POS Mediu, etapa a II-a — Retehnologizare SACET Timisoara sunt prezentatate in tabelul 15.

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.62 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului S.T.I. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 Tabelul 15 Lungime de n Retele termice primare traseu [m] 1 | Obiect 1 - Magistrala 2 x Dn 1000 af. 1180 2 | Obiect 2 - Magistrala 2 x Dn 600 a.f. 216 3 Obiect 3 - Retele termice Zonele Est si Centrala - Retea Termica 870 Primara Zona Lugojului - Tronson 1 4 Obiect 3 - Retele termice Zonele Est si Centrala - Retea Termica 1631 Primara Zona Lugojului (Soarelui) - Tronson 2 5 Obiect 3 - Retele termice Zonele Est si Centrala - Retea Termica 1300 Primara Zona Universitatii - Tronson 3 6 Obiect 4 - Retele termice Zonele Nord - Vest si Sud - Est - Retea 1980 Termica Primara Zona Bucovina 7 Obiect 4 - Retele termice Zonele Nord - Vest si Sud - Est - Retea 980 Termica Primara Zona Baba Dochia 8 Obiect 5 — Retele termice zona Olimpia — Retea termica primara nod 910 220 — nod 111 Lungime NE Retele termice secundare de Crt. traseu (m) 1 | Retele termice secundare aferente Punct termic nr. 82 715 2 | Retele termice secundare aferente Punct termic nr. 69 245 3 | Retele termice secundare aferente Punct termic nr. 88 411 4 | Retele termice secundare aferente Punct termic nr. 63 1489 5 | Retele termice secundare aferente Punct termic nr. 10A 166 6 | Retele termice secundare aferente Punct termic nr. 10B 173 7 | Retele termice secundare aferente Punct termic nr. 86 359 8 | Retele termice secundare aferente Punct termic nr. 89 273

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.63 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului S.T.. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 9 | Retele termice secundare aferente Punct termic nr. 52 154 10 | Retele termice secundare aferente Punct termic nr. 84 245 11 | Retele termice secundare aferente Punct termic nr. 98 2391 12 | Retele termice secundare aferente Punct termic nr. 40 994 13 | Retele termice secundare aferente Punct termic nr. 41 686 14 | Retele termice secundare aferente Punct termic nr. 37 1020 15 | Retele termice secundare aferente Punct termic nr. 36 190 16 | Retele termice secundare aferente Punct termic nr. 75 860 17 | Retele termice secundare aferente Punct termic nr. 22 234 18 | Retele termice secundare aferente Punct termic nr. 45A 2270 19 | Retele termice secundare aferente Punct termic PALTINIS 2305 20 | Retele termice secundare aferente Punct termic nr. 21 1525 21 | Retele termice secundare aferente Punct termic nr. 7C 920 22 | Retele termice secundare aferente Punct termic nr. 6 635 23 | Retele termice secundare aferente Punct termic nr. 72 595 24 | Retele termice secundare aferente Punct termic nr. 45 875 25 | Retele termice secundare aferente Punct termic nr. 35 365 Masurile recomandate pentru cresterea eficientei energetice se aplica la nivel de retea de termoficare si la nivel de consumatori.

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.64 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului STI. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 14. Bilantul optimizat 14.1 Bilantul termic optimizat pentru sistemul de distributie Bilantului termic optimizat pentru sistemul de termoficare din municipiul Timisoara s-a elaborat pornind de la cantitatea de energie termica intrata in sistemul de distributie (SD). Calculul de optimizare a energiei termice s-a facut pornind de la cantitatea de energie termica vanduta consumatorilor si de la masurile propuse pentru cresterea eficientei energetice prin reabilitarea termica a blocurilor si prin reducerea pierderilor masice cu incalzirea si apa calda de consum si a pierderilor prin transfer de caldura. 1. Reabilitarea termica a cladirilor. Se estimeaza ca masura conduce la reducerea energiei termice consumate pentru incalzire cu 25 % apr = Aer *0,75 [Gcal/an] = 373465,5*0,75 = 280099,13 [Gcal/an] 2. Energia termica optimizata vanduta consumatorilor racordati la sistemul de distributie Se considera ca energia termica vanduta consumatorilor cu apa calda de consum ramane aceeasi ca in bilantul real veonspr * 15603,20 [Gcal/an] Our = Aer * O ast [Gcal/an] = 280099,13 + 75603,20 = 355702,33 Gcal/an] 3. Se estimeaza o reducere a pierderilor de caldura prin transfer de caldura in sistemul de distributie cu 25 % AQ = AQ,pr *0,75 [Gcal/an]

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.65 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului S.T.l, 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 Qî = 64041,65*0,75 = 48031,23 [Gcal/an] 4. Se estimeaza o reducere a pierderilor masice cu apa calda de consum si cu incalzirea cu 25 % = *0,75 = 20532,82* 0,75 = 15399,6 [Gcal/an] AQ? = AQ *0,75 = 11555,83* 0,75 = 8666,87 [Gcal/an] 5. Energia termica optimizata pierduta in sistemul de distributie = AQ? + AQ?” + AQ? [Gcal/an] AQ?! = 48031,23 + 15399,60 + 8666,87 = 72097,70 [Gcal/an] 6. Energia termica optimizata intrata in punctele termice Q = + [Gcal/an] = 355702,33 + 72097,70 = 427800,03 [Gcal/an], unde: energia termica optimizata vanduta consumatorilor pentru incalzire si apa calda de consum ne energia termica vanduta consumatorilor pentru incalzire si apa calda de consum AQ,pr AQ? - energia termica reala respectiv optimizata pierduta prin transfer de caldura in sistemul de distributie al punctelor termice AQ!” AQ?” - energia termica optimizata pierduta prin pierderi masice cu incalzirea si apa calda de consum AQ AQ7p,- energia termica pierduta in circuitele de incalzire si apa calda de consum. Tabelul de bilant termoenergetic optimizat pentru sistemul de distributie al punctelor termice este prezentat in tabelul 16, iar diagrama Sankey in figura 14.

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.66 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului S.T.I. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 Tabelul 16. Nr. Valoarea Denumirea componentelor de bilant Simbol Crt. Gcallan % A Energia termica optimizata intrata in conturul " | sistemului de distributie —conturul III Energia termica optimizata livrata (intrata) in 1. E 427800,03 100 punctele termice B Energia termica optimizata iesita din conturul " | sistemului de distributie sub forma utila 2 Energia termica optimizata vanduta ari 355702,33 83,15 "| consumatorilor cu incalzirea si a.c.c. 3 Energia termica optimizata vanduta | pre 280099,13 | 65,48 "| consumatorilor cu incalzirea A. Energia termica vanduta consumatorilor cu 0 75603,20 17,67 a.c.c. v.cons c Energia termica optimizata iesita din contur " | sub forma de pierderi 5 Energia termica optimizata pierduta in m 72097,70 16,85 "| sistemul de distributie prin: AQ 8 |" pierderi masice in sistemul de distributie cu AQ 15399,60 3,60 a.c.c. 7 7 pierderi masice optimizate in sistemul de AQ 8666,87 2,03 incalzire - pierderi masice totale in sistemul de AO... 24066 47 5.63 3 | distributie Our : : - pierderi prin transfer de caldura in mediul a 9. ambiant AQ 48031,23 11,22 D. | Energia utila plus pierderile 0 v.cons PT 10. | Energia utila plus pierderile in sistem +10, | 427800,03 100

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.67 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului S.T.I. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 Qi = 427800,03 Gcal/an (100 %) AQ", 15399,60 Geal/an Fc (3,60 %) dit AQ. = 8666,87 Geal/an „SD. (2,03 %) Qi 355702,33 Gcal/an (83,15 %) Qi” = 280099,13 Gealan 75603.20 Gcal/an (65,48 %) 7,67%) Fig. 14 Diagrama Sankey — Bilant termoenergetic anual optimizat pentru Sistemul de distributie- conturul III

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.68 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului S.T.l. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 14.2 Bilantul termic optimizat pentru sistemul de transport (ST) Se estimeaza ca masurile de imbunatatire a functionarii retelei de transport prin inlocuirea conductelor existente cu conducte preizolate vor conduce la o reducere a pierderilor de caldura prin transfer termic cu 25 % AQ = AQ,sr * 0,75 [Gcal/an] = 64201,62*0,75 = 48151,21 [Gcal/an] teST 2. Se estimeaza o reducere a pierderilor de energie termica prin pierderi masice cu 30% = AQ: *0,70 [Gcal/an] AQ? = 38580,38*0,70 = 27006,27 [Gcal/an] 3. Energia termica optimizata totala pierduta in ST AQIŞ = + AQ: [Gcal/an] = 48151,21 + 27006,27 = 75157,48 [Gcal/an] 4. Energia termica optimizata ce va fi livrata de surse este egala cu cantitatea de energie termica optimizata intrata in punctele termice, cantitatea de energie termica livrata consumatorilor racordati direct si pierderile estimate dupa aplicarea masurilor propuse = A + AQ3inar [Gcal/an] * 427800,03+ 75157,48+ 21300 = 524257,51 [Gcal/an] 524257,51 [Gcal/an] unde:

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.69 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului S.T.. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 AQ; - energia termica optimizata pierduta prin transfer de caldura in sistemul de transport AQ,sr - energia termica pierduta prin transfer de caldura in sistemul de transport - energia termica optimizata pierduta prin pierderi masice in sistemul de transport AQsr - energia termica pierduta prin pierderi masice in sistemul de transport - energia termica totala optimizata pierduta in sistemul de transport Calculul componentelor de bilant termoenergetic optimizat pentru sistemul de transport este prezentat in tabelul 17, iar diagrama Sankey in figura 15.

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.70 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului ST 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 Tabelul 17 Nr. Sim Valoarea Denumirea componentei de bilant Crt. bol Gcallan % Ă Energia termica optimizata intrata in contur, in | sistemul de transport Energia termica a apei fierbinti produsa de 1. EEE 524257,51 100 CET Sud si CT Centru 2. Energia utila in sistemul de transport 0 449100,03 85,67 Energia termica (livrata) intrata in punctele 3. , pe 427800,03 81,60 termice Energia termica furnizata consumatorilor e 4. a Ozn dr 21300 4,06 alimentati direct la reteaua de transport 5 En. termica optimizata iesita din contur sub "| forma de pierderi Energia termica pierduta in sistemul de 5. 75332,84 14,33 transport din care: 6. | -prin pierderi masice AO 27006,27 5,15 7. prin transfer de caldura in mediul ambiant AQ 48151,21 9,18 Energia utila plus pierderile in sistem Or 8. +AQ,r + |524432,87 100 Bt

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.71 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului S.T.I. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 cr = 524257,51 Gealan (100%) AQ" = 27006.27 Gcal/an inST AQ”= 48151,21 Gcal /an 'S* (9,18 %) 44910003 Gealan (85,67 %) Qiiimair. = 21300 Geal/an (4,06 %) = 427800.03 Gcal/an “er 81,61%) Fig. 15 Diagrama Sankey — Bilant termoenergetic anual optimizat pentru Sistemul de transport

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.72 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului S.TI. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: O 14.3 Bilantul termic optimizat pentru Centralele termice de cvartal inclusiv CET Freidorf Bilantul optimizat pentru Centralele termice de cvartal inclusiv CET Freidorf pentru sistemul de distributie s-a elaborat in urmatoarele conditii: 1. Reabilitarea termica a cladirilor. Se estimeaza ca masura conduce la reducerea energiei termice consumate pentru incalzire cu 25 % = * 0,75 [Gcal/an] Qi. = 20773,70'0,75 = 15580,27 [Gcal/an] 2. Se considera ca energia termica vanduta consumatorilor cu apa calda de consum ramane aceeasi ca in bilantul real Qicnscr ȘI 5159,10 [Gcal/an] Aorsor * [Gcal/an] + 5159,10 = 20739,37 [Gcal/an] 3. Se estimeaza o reducere a pierderilor de caldura prin transfer de caldura in sistemul de distributie cu 25 % AQ = AQ, *0,75 [Gcal/an] Qi; = 2567,95*0,75 = 1925,96 [Gcal/an] 4. Se estimeaza o reducere a pierderilor masice cu apa calda de consum si cu incalzirea cu 25 % = AQ *0,75 = 1221,97* 0,75 = 916,48 [Gcal/an] mCT AQ = *0,75 = 779,18 0,75 = 584,39 [Gcal/an]

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.73 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului S.T.. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 5. Energia termica optimizata pierduta in sistemul de distributie al CT AQ? = AQ; + [Gcal/an] tCT AQ; = 1925,96 + 916,48 + 584,39 = 3426,83 [Gcal/an] 6. Energia termica optimizata produsa de Centralele termice = Ono + AGE, [Gcal/an] Q3 = 20739,37 + 3426,83 = 24166,20 [Gcal/an] QX = 24166,20 [Gcal/an] in care: optinc _ - energia termica optimizata, pentru incalzire vanduta consumatorilor din centralele termice de cvartal e - energia termica vanduta consumatorilor pentru incalzire v.cons.CT a - energia termica vanduta consumatorilor cu apa calda de consum v.cons.CT - energia termica optimizata pierduta prin transfer de caldura in mediul ambiant AQ,cr - energia termica pierduta prin transfer de caldura in mediul ambiant AQ”, energia termica optimizata pierduta prin pierderi masice cu apa calda de consum si incalzirea AQ, - energia termica pierduta prin pierderi masice cu apa calda de consum si incalzirea Calculul componentelor de bilant termoenergetic optimizat este prezentat in tabelul 18, iar diagrama Sankey in figura 16.

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.74 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului S.T.. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 Tabelul 18 Nr Valoarea Denumirea componentelor de bilant Simbol Crt. Gcallan % A. | Energia termica optimizata intrata in conturul CT Energia termica optimizata intrata in CT si CET apt 1. Freidorf RE 24166,20 | 100 B Energia termica optimizata iesita din conturul " | sistemului de distributie sub forma utila Energia termica optimizata vanduta 20739.37 2. | consumatorilor cu incalzirea si a.c.c. Oi 8682 Energia termica optimizata vanduta 15580 27 4. consumatorilor cu incalzirea OR 64,47 4. | Energia termica vanduta consumatorilor cu a.c.c. |. ou 5159,10 | 21,35 c Energia termica optimizata iesita din contur sub "| forma de pierderi Energia termica optimizata pierduta in sistemul | de distributie prin: ao | 326.83 | 1418 6. | - pierderi masice in sist. de distributie cu a.c.c. A07; | 916,48 3,79 - pierderi masice optimizate in sistemul de apti 7. distributie cu incalzirea AQncr 584,59 2,42 8. | - pierderi masice totale in sistemul de distributie | 1500,87 | 6,21 - pierderi prin transfer de caldura in mediul opt 9. arnbiaitt AQ0xr | 1925,96 | 7,97 D. | Energia utila plus pierderile O viene ci 10. | Energia utila plus pierderile in sistem + AQ,r | 24166,20 | 100

INCDE- ICEMENERG S.T.. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al municipiului Timisoara aferent anului Seria de modificari: 0 Pag.75 Opt. Q”= 24166.20 Gcal/an 00%) Qi 20739.37 Geal/an “CF (85,82 %) inc. opt = 15580,27 Gcal/an Q'- că (64,47 %) BEP: v.cons.CT SISTEMUL DE DISTRIBUTIE AQ" ”=916,48 Gcal/an nr 3 To 2) AQ" 584,39 Gcal/an "TF 242%) opt. A Q, = 1925,96 Gcal/an (7,97%) = 5159,10 Gcal/an (21,35 %) Fig. 16 Diagrama Sankey — Bilant termoenergetic anual optimizat pentru centralele termice de cvartal inclusiv CET Freidorf

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.76 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului S.T.I. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: O 15. Calculul eficientei economice a principalelor masuri stabilite Principalele masuri propuse in lucrare reclama cheltuieli de investitii. Determinarea eficientei economice a acestora trebuie sa urmeze calea legala, cu intocmirea studiilor de fezabilitate. Pe baza documentatiilor respective se va stabili oportunitatea realizarii masurilor si perioadele de desfasurare a lucrarilor. Avand in vedere cele de mai sus se propune elaborarea studiilor dupa analizarea la nivelul conducerii a actiunilor propuse de reducere a pierderilor de energie termica in sistemul de termoficare. 16. Impactul asupra mediului Sistemul de termoficare compus din retelele de transport si de distributie a energiei termice nu are un impact direct asupra mediului. Efectul asupra mediului, rezultat din functionarea acestui sistem este calculat la instalatiile de cazane energetice de abur si apa fierbinte, acolo unde apar noxele, ale caror valori trebuie sa se incadreze in normele impuse de legislatia in vigoare.

INCDE- ICEMENERG STI Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al municipiului Timisoara aferent anului 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 Pag.77 CAPITOLULIII DETERMINAREA PIERDERILOR TEHNOLOGICE IN RETELELE TRANSPORT SI DISTRIBUTIE DIN MUNICIPIUL TIMISOARA

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.78 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului S.T.. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 1. Determinarea pierderilor tehnologice in retelele de transport si de distributie operate de COLTERM Sistemul de alimentare centralizata cu energie termica a municipiului Timisoara este destinat satisfacerii necesarului de caldura pentru incalzire si a apei calda de consum. Pierderile tehnologice de proiect sunt reprezentate numai din pierderile prin transfer de caldura in mediul exterior, deoarece pierderile masice sunt considerate egale CU Zero. Calculul pierderilor tehnologice s-au facut in urmatoarele ipoteze: 1. Reteaua de termoficare are aceeasi lungime si configuratie ca in situatia reala 2. Fluxurile de energie termica care circula prin conducte sunt aceleasi ca in situatia reala 3. Izolatia termica a conductelor este noua 4. Nu sunt depuneri pe conducte 5. Pierderile masice sunt zero. Pierderile tehnologice de energie termica prin transfer de caldura in mediul exterior s-au determinat pe baza calculului fluxului termic liniar de la agentul termic care circula prin conducta la mediul inconjurator in care se afla conducta. Calculele s-au efectuat separat pentru regimurile de vara si de iarna, tinand cont de modul de pozare a conductelor: - suprateran - in canale termice nevizitabile - preizolate ingropate

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.79 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului STI. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 e Sistemul de transport este format din: - magistrala supraterana - magistrala subterana e Sistemul de distributie este format din conducte subterane pentru incalzire si apa calda de consum: - in canale termice - preizolate Valorile luate in calcul si rezultatele obtinute sunt trecute in tabelele 1-28 din Anexe. Valorile temperaturii agentului termic in conductele de tur si de retur sunt mediile realizate in regimul de iarna, respectiv de vara in anul de bilant (1 ianuarie 2016-31 decembrie 2016). Pierderile tehnologice se determina cu relatia : AQ = AO, h- 86010 [Gcal/an] in care: AO, - pierderile de caldura totale in retele [KW] h - numarul de ore de functionare [ore] Pierderile de caldura in retele sunt date de fluxul termic liniar, de lungimea conductelor si de coeficientul de pierderi de caldura. Fluxul termic total reprezinta marimea care caracterizeaza transferul de caldura si care este determinat de coeficientul global de schimb de caldura si rezistentele totale (rezistentele termice ale peretilor conductelor, ale izolatiilor termice, a stratului protector al conductelor si rezistenta interioara/exterioara a conductelor) [6] si [ 7].

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.80 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului S.T.I. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 2. Determinarea pierderile tehnologice de energie termica in sistemul de transport —- Conturul ll 2.1 Determinarea pierderile tehnologice de energie termica in sistemul de transport in regim de vara AQ: =6990,80 kW (valori preluate din tabelele nr. 3, 4,7, 8, 11 si 12 din Anexe) h = 3816,00 ore/an AQ? = = 22942,00 [Gcal/an] 2.2 Determinarea pierderile tehnologice de energie termica in sistemul de transport in regim de iarna O" = 8892,40 kW (valori preluate din tabelele nr. 1, 2, 5, 6, 9 si 10 din Anexe) h= 4968,00 ore/an = = 37992,40 [Gcal/an] 2.3 Determinarea pierderile tehnologice anuale de energie termica in sistemul de transport Pierderile tehnologice anuale in reteaua de transport sunt: AO ur = * AO asr [Gcal/an] AQ,r = 22942,00+37992,40 = 60934,40 [Gcal/an]

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.81 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului S.T.I. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 3. Determinarea pierderile tehnologice de energie termica in sistemul de distributie pentru punctele termice — Conturul III 3.1 Determinarea pierderile tehnologice de energie termica a a.c.c. in sistemul de distributie in regim de vara pentru punctele termice — Conturul Ill On = 3270,80 KW (valori preluate din tabelele nr. 17 si 19 din Anexe) h= 3816 ore/an cu = 3270.80 -3816,00-860-10% = 10734,00 [Gcal/an] 3.2 Determinarea pierderile tehnologice de energie termica a a.c.c. in sistemul de distributie in regim de iarna pentru punctele termice — Conturul Ill On = 3407,10 KW (valori preluate din tabelele nr. 18 si 20 din Anexe) h= 4968,00 ore/an AO“ cu = 3407,10-4968 -860-10 = 14556,80 [Gcal/an] 3.3 Determinarea pierderile tehnologice de energie termica in reteaua secundara de incalzire pentru punctele termice — Conturul Ill Oc = 1354,10 KW (valori preluate din tabelele nr. 13, 14, 15 si 16 din Anexe) h= 4968 ore/an = 7354,10-4968,00-860-10* = 31420,10 [Gcal/an] 3.4 Determinarea pierderile tehnologice totale pentru punctele termice — Conturul INI: AO soc = 10734,00+14556,80+31420,10=56710,90 [Gcal/an]

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.82 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului STI. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 3.5 Determinarea pierderile tehnologice de energie termica a a.c.c. in sistemul de distributie in regim de vara pentru centralele termice de cvartal - Conturul V O = 169,70 KW (valori preluate din tabelele nr. 25 si 27 din Anexe) h= 3816,00 ore/an AO. = = 557,1 [Gcal/an] 3.6 Determinarea pierderile tehnologice de energie termica a a.c.c. in sistemul de distributie in regim de iarna pentru centralele termice de cvartal - Conturul V On, = 176,7 KW (valori preluate din tabelele nr. 26 si 28 din Anexe) h= 4968,00 ore/an AQ“ =176,70-4968,00-860-10% = 754,8 [Gcal/an] 3.7 Determinarea pierderile tehnologice de energie termica in reteaua secundara de incalzire pentru centralele termice de cvartal - Conturul V = 236,60 KW (valori preluate din tabelele nr. 21,22, 23 si 24 din Anexe) h= 4968,00 ore/an = 236,60 =1010,80 [Gcal/an] 3.8 Determinarea pierderile tehnologice totale pentru centralele termice de cvartal - Conturul V: = 557,10+754,80+1010,80 = 2322,60 [Gcal/an]

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.83 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului S.TI. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 4. Calculul pierderilor tehnologice procentuale de energie termica Pierderile procentuale tehnologice de energie termica se calculeaza considerand ca energia termica vanduta este aceeasi ca in anul de bilant 1 ianuarie 2016- 31 decembrie 2016. 4.1 Pierderile tehnologice procentuale de energie termica in sistemul de transport Pierderile tehnologice procentuale de energie termica in sistemul de transport pentru (Conturul Il) se determina cu relatia: AQ sr dur SF o O "TCentru+CETSud [ 1] in care: energia termica a apei fierbinti produsa de CET SUD si CT Centru in perioada 1 ianuarie 2016 — 31 decembrie 2016. _ 6093440 100 Test = 669281,00 dur = 9,10% 42 Pierderile tehnologice procentuale de energie termica in sistemul de distributie pentru Conturul Il Pierderile tehnologice procentuale de energie termica in sistemul de distributie pentru conturul III se determina cu relatia: AO soc dispui = — 100 [%] PI 0, - energia termica intrata in PT-uri pentru Conturul III

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.84 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului S.T.. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 _ 56710,90 , Jenspcur * 545199,00 [6] dwnsocur = 10,40 % 43 Pierderile tehnologice procentuale de energie termica in sistemul de distributie pentru Conturul V Pierderile tehnologice procentuale de energie termica in sistemul de distributie pentru Conturul V se determina cu relatia: AB Jienspcr = “o -100 [%] 0,, - energia termica produsa de CT-uri pentru Conturul V _ 2322,60 , d ehSDCV 30501.90 = 7,61% d Valorile pierderilor tehnologice de energie termica in regim de vara/iarna in sistemele de transport si de distributie, precum si pierderile tehnologice procentuale pe fiecare contur sunt prezentate sintetic in tabelele 19, 20 si 21.

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al municipiului Timisoara aferent anului ST 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 Pag.85 Tabelul 19. Pierderi tehnologice in Sistemul de Transport Denumirea UM CET Sud+CT Centru Ore de functionare (total) 8784,00 Ore de functionare pe perioada iernii 4968,00 Ore de functionare pe perioada verii 3816,00 = |N|O|«* Energia termica produsa Gcal 669281,00 SISTEMUL DE TRANSPORT Fluxul termic total in ST, regim de vara (suma din tabele) kW 6990,80 Fluxul termic total in ST, regim de iarna (suma din tabele) kW 8892,40 Pierderi tehnologice in ST, regim de vara Gcal/an 22942,00 Pierderi tehnologice in ST, regim de iarna Gcal/an 37992,40 10 |0|I-|0|G Pierderi tehnologice anuala in ST (vara+iarna) Gcallan 60934,40 o _ Pierderi procentuale anuale in ST (vara + iarna) % 9,10

ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.86 INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice energie termica al municipiului Timisoara aferent anului S.T.I. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 Tabelul 20 : Pierderi tehnologice pe Sistemul de distributie Denumirea UM CT — Contur V PT — Contur Il Ore de functionare (total) h 8784,00 8,7840 Ore de functionare pe perioada iernii h 4968,00 4968,00 Ore de functionare pe perioada verii h 3816,00 3816,00 = |N Energia termica produsa CT/ intrata in PT-uri Gcal/an 30501,90 545199,00 Fluxul termic total pentru incalzire (izolate clasic si preizolate), regim de iarna (suma din tabele) kW 236,6 7354,10 Fluxul termic total pentru a.c.c (izolate clasic si preizolate), regim de iarna (suma din tabele) kW 176,7 3407,10 Fluxul termic total pentru a.c.c (izolate clasic si preizolate ), regim de vara (suma din tabele) kW 169,7 3270,80 Pierderi tehnologice totale pentru incalzire Gcal/an 1010,80 31420,10 Pierderi tehnologice totale in regim de iarna pentru apa calda de consum Gcal/an 754,80 14556,80 Pierderi tehnologice totale in regim de vara pentru apa calda de consum 557,10 10734,00 11 Pierderi tehnologice anuala in SD (vara+iarna) Gcal/an 2322,60 56710,90 12 Pierderi procentuale anuale in SD (vara + iarna) % 7,61 10,40

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.87 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului STI. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: O Tabelul 21 Centralizator cu pierderile procentuale de energie termica Pierderile Reale Pierderile Reale Pierderile Reale Pierderile Pierderile Pierderile Denumire marime pentru Conturul II pentru Conturul Ill pentru Conturul tehnologice tehnologice tehnologice Nr. | Sis V Conturul II Conturul Ill Conturul V crt. | tem Gcallan % Gcallan % Gcallan % Gcal/an % Gcallan % Gcal/ % an Pierderi masice in | 38580.38 577 ST Pierderi prin transferde 64201,62 9,59 - - - 60934,40 9,10 - - - - caldura in mediul 1 | sT | ambiantin ST Pierderi totale 102782,00 | 15,36 - | 6093440 | 9,10 - - - - transport Pierderi masice in reteaua secundara de incalzire - - 11555,83 2,12 779,18 2,55 - - = E = a Pierderi masice in reteaua de “ 20532,82 3,77 1221,97 | 4,01 - - - - - - distributie a apei calde de consum 2. | SP | Pierderi masice 3208865 | 5,89 | 2001,15 | 401 , - o o o totale Pierderi prin transfer de caldura in mediul - - 64041,65 11,74 2567,95 8,42 - - 56710,90 | 10,40 | 2322,6 7,81 ambiant (incta.c.c.) Pierderi totale iatrib ti s , , , - - distributie 6130,30 17,63 4569,10 | 14,98 56710,90 | 10,40 | 2322,6 7,61

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.88 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului STI. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: 0 Din analiza datelor prezentate rezulta urmatoarele: Retelele de termoficare din Municipiul Timisoara au fost proiectate pentru a satisface necesarul de caldura pentru locuitorii racordati la sistemul centralizat de alimentare cu energie termica. Datorita reducerii numarului de consumatori si a scaderii consumului de caldura, in special dupa anii 1990, in prezent retelele au devenit supradimensionate. Ca urmare, atat pierderile de energie termica reale, cat si pierderile tehnologice se situeaza la un nivel ridicat. Pierderile tehnologice de energie termica prin transfer termic pentru sistemele de transport si distributie au fost calculate in conditiile ipotetice in care izolatia termica a conductelor este noua, iar pierderile masice sunt considerate zero. Comparand rezultatele pierderilor reale cu cele tehnologice rezulta ca pentru: - conturul Il - pierderile reale sunt cu 11,12 % mai mari fata de pierderile tehnologice - conturul Ill - pierderile reale sunt cu 13,55 % mai mari fata de pierderile tehnologice - conturul V - pierderile reale sunt cu 11,59 % mai mari fata de pierderile tehnologice. Tendinta actuala in toate sistemele de termoficare ale marilor orase este de a continua procesele de modernizare atat la nivel de retele (transport si distributie) cat si la nivel de puncte termice, prin automatizarea si informatizarea punctelor termice, inlocuirea conductelor existente cu conducte noi cu performanta ridicata. Astfel este indicat ca factorii de decizie sa sprijine activitatile societatii COLTERM pentru aplicarea masurilor recomandate, care au ca scop cresterea gradului de confort la consumatorii finali si nu in ultimul rand incurajarea populatiei pentru rebransarea la sistemul centralizat, singurul dovedit ca satisface toate conditiile de economie de energie primara, este sustenabil, si ramane de perspectiva.

INCDE- Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice ICEMENERG pentru pentru sistemul centralizat de alimentare cu | Pag.89 energie termica al municipiului Timisoara aferent anului S.T.I. 2016 Contract nr. 01/72/2017 Seria de modificari: O Documente de referinta 1. Legea 121/2014, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr.574/01.08.2014 2. Ghidul de elaborare a auditurilor energetice, Decizia 2123/23.09.2014, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea |, nr. 696/ 23.1X.2014. 3. Legea 325/ 14.07.2006 privind serviciul public cu alimentare cu energie termica. 4. Ordinul nr. 91 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului — cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica, emis de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarire Comunala si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 350 bis din 23 mai 2007 5. Metodologie de evaluare operativa a emisiilor de SO, NO,, pulberi (cenusa zburatoare) si CO, din centralele termice si termoelectrice, PE 1001/1994 6. MIT — Manualul Inginerului Termotehnician, Ed. Tehnica 1986 7. Producerea, transportul si distributia caldurii. Instalatii de producerea a energiei termice. Terminologie — PE 201/95.

ANEXE

Tabelul 1. Sistemul de transport Nr. Lunile Crt. Consum de gaze naturale (pt CT Centru) Energia termica produsa la gard (intrata in ST) Putere calorific a inferioa ra gaze natural e CT centru Energia livrata in PT Energi a livrata consu matoril or racord ati direct la ST Pierder i totale in ST Cantitate de apa de adaos in ST (include si adaosul din primar in secundar) Energia ELECTRICA consumata in CT Centru pentru producere ET Energia ELECTRICA consumata in CT Centru pentru pompajul ET 2016 CT Centru CET SUD C+s S mii mc Gcal Gcal Gcal kcal/mc Gcal Gcal Gcal mc MWh MWh ianuarie 7.440,6 55.500 63.659 119.159 8.308 99.898 4.151 15.110 127.797 169,1 939,9 februarie 7.787,3 58.444 37.860 96.304 8.308 85.611 2.914 7.779 94.318 142,5 985,5 martie 6.651,7 50.288 39.412 89.700 8.314 78.284 2.785 8.631 100.402 202,6 851,3 aprilie 1.322,9 10.018 37.272 47.291 8.391 36.803 1.042 9.446 110.005 181,6 136,8 mai 233,9 1.468 35.851 37.320 8.409 27.700 405 9.214 82.362 54,3 5,3 iunie 1.731,4 12.914 1.655 14.569 8.388 10.561 185 3.823 49.300 185,6 312,1 iulie, 1.456,2 10.919 o 10.919 8.377 7.042 123 3.754 57.504 210,2 326,2 —| N) 00| | 90| O I-O august 1.425,7 10.574 0 10.574 8.342 6.050 107 4.417 62.070 213.5 353,0 9 | septembrie 1.781,0 13.195 0 13.195 8.301 8.447 256 4.492 62.856 199,8 347,4 10 | octombrie 3.4784 25.979 15.749 41.727 8.301 30.448 1.562 9.718 95.264 165,4 866,0 11 | noiembrie 6.848,7 51.063 30.485 81.548 8.284 68.447 3.324 9.776 90.361 198,4 893,4 12 | decembrie 6.932,7 51.753 55.223 106.976 8.269 85.908 4.446 16.622 99.322 171,7 882,1 Total 47.090,6 352.115 317.166 669.281 8.333 545.199 21.300 102.78 1.031.561 2094,7 6899,0

Tabelul 2. Sistemul de transport - Temperaturi Nr. Temperatura apa Temperatura apa Temperat | Temperatura | Temperatura | Temperatura Crt. fierbinte tur fierbinte retur ura apa exterioara agent termic | agent termic bruta tur circuit retur circuit incalzire incalzire SUD Centru SUD Centru C+S Cc C Cc C Cc Cc "C Cc 96,5 96,6 55,5 57,0 17 0,8 52,65 45,35 80,4 80,8 48,6 49,9 6,1 8,0 46,30 40,60 792 79,2 47,1 48,3 8,4 8,9 45,40 40,40 723 66,6 45,3 47,0 14,2 15,1 38,60 34,50 75,6 0,0 48,6 0,0 16,2 17,5 37,50 35,20 70,2 62,4 49,6 47,1 20,9 22,5 = 59,2 - 44,5 22,7 24,0 = |ci | |<* | 6 | 6 58,5 - 44,4 21,3 22,5 m = 62,5 - 45,7 19,3 194 S e 772 704 45,3 44,8 12,5 11,1 43,20 39,80 d — 82,5 82,8 48,4 49,7 7,3 6,2 47,70 41,70 ai N 94,9 95,3 54,8 56,7 2,5 -0,1 53,20 45,00

Tabelul 3. Sistemul de distributie COD Apa Pierdere ACC ET intrata | ET livrata ET ET pierduta | ET pierduta ET INC ET INC ET ACC ET ACC Adaos ACC livrata in PT pierduta | prin radiatia | prin radiatia plecata din livrata plecata livrata prin conductelor | conductelor PTICT consum. din consum. adaosul de ACC si de incalzire PT/CT pentru recirculatie incalzire mc mc mc [Gcal] [Gcal] [Gcal] [Gcal] [Gcal] [Gcal] [Gcal] [Gcal] [Gcal] PT 339478 | 554941 | 2194432 | 5451989 | 449068,7 | 5934,7 21702,1 57126,8 436527 373465,5 | 86969,8 | 75603,2 CT 14911 31935 136337 26396,6 22758,4 267,2 987,5 1820,6 20048,8 179610 5360,3 4797,4 PT+CT | 354389 | 586877 | 2330768 | 571595,4 | 471827,1 6201,9 22689,5 58947,4 456575,8 391426,5 | 92330,1 | 80400,6

A. PIERDERI TEHNOLOGICE DE CALDURA PENTRU SISTEMUL DE TRANSPORT Tabelul 1. Pierderi specifice de căldură pentru CONDUCTE izolate clasic SUPRATERAN - regim iarna, tur Suma tuturor pierderilor PI E Di Di oi Rezistenta . n om Ice marimii | convectie | convectie | tevii tevii conducta | conductei | | termice | protector | conductei | conductei | termice | |a conductei r era ae dn di s de 5 diz dsp Ri Rp. Riz Rsp. Re Rsol Rtotal a L AQ AQtot m. m m m. m. m m. w/mec | w/msc | w/mec | w/moc | w/mec | w/mec | w/m*c w/m_ [m = Kw. KW Pierderea totala de caldura 1,0124 easeoren Tabelul 2. Pierderi specifice de căldură pentru CONDUCTE izolate clasic SUPRATERAN - regim iarna, retur Suma tuturor pierderilor Pierderea totala de - < pi a i Grosime | 0 de ae | nominal a | taerioe si |_ para | exterior al |_ Ste convectie | convectie tevii tevil conducta | conductei termice protector | conductei | conductei termice izolatiei | stratului interioara a| peretelui | izolatie! | Satului | exterioara | Rezistenta |rozistentero| Flux termic | Lungimea protector solului : liniar | conductei _ 2 conductei FI calduri de diz dsp. Rp Riz Rsp Re Rtotal a L AQ Um AIE KW Denumirea marimii easeo[eA Tabelul 3. Pierderi si e de căldură pentru CONDUCTE izolate clasic SUPRATERAN - regim vara, tur Rezistent Coeficient Suma pi Pierderea ierderi r izoiatiei | stratului [interioara a| peretelui | izolatiei | | exterioara | Rezistenta Dr IDE tota de || SETI : protector pi termice | protector | conductei | conductei | termice | |2 conductei d caldura | e caldura Simbol di Rsol a AQtot E mc = c Denumirea marimii ll convectie interior al tevii - “ea1e0JeA Tabelul 4. Pierderi specifice de căldură pentru CONDUCTE izolate clasic SUPRATERAN - regim vara, retur. Rezistenta Grosime | Diametrul bi stratului Rezistenta Grosime Flux termic | Lungimi perete | exterioral | | izolatiei | stratului |interioara a| peretelui | izolatiei exterioara | - |rezistentelo| conducta | conducte termice | protector | conductei | conducte | termice | ProleEtr | + |. nic | șonducte Simbol Rsp. Re Rsol AQ Un W/moc_|_w/mec, 7) Coeficient | Coeficient totala de caldura Denumirea marimii

Tabelul 5. Pierderi s B. PIERDERI TEHNOLOGICE DE CALDURA PENTRU SISTEMUL DE TRANSPORT late clasic SUBTERANE - regim iarna, tur. Rezistenta Ţ 'Coeficient Suma Suma | Flux termic | Lungimea | pierderi | Pierderea |. tuturor pecifice de căldură pentru CONDUCTE izol: Denumirea |. de de | nominal al | interioral | perete Grosime exterior al | frau | izolatici |, stratului |interioara a| peretelui conductei termice | protector | conductei | conductei izolatiei termice exterioara rezistențelo suplimentar] totala de protector | e liniar CEAI periei conducta, | Rsp_ Re, Rsol. Rtotal a IL k AQtot marini convectie | convectie | tevii tevii | conducta de 5 diz dsp RI Rp" Simbel si dn UN, m m, eoueO[eA Tabelul 6. Pierderi spi m. m m Tm | wimec | w/msc retur W/m*c w/moc | w/mec | w/mc | w/mec m Coeficient Suma Pierderea |. ce bi ecifice de căldură pentru CONDUCTE izolate clasic SUBTERANE - regim iarna, penumires de | nominal ai | interioral | perete - Grosime izolatie stratului [interioara a peretelui exterior al protector | conductei | conductei ierd Flux termic | Lungimea | pierderi | “oa da lintar dn ar stratului Rezi ta proaztor | exterioara | tur rezistente de caldura AQtot, marimii | convectie | convectie | tevii | tevi _ | conducta | conductei "de 5 UN Simbol ae dn IS

Tabelul 7. . PIERDERI TEHNOLOGICE DE CALDURA PENTRU SISTEMUL DE TRANSPORT - Pierderi specifice de căldură pentru CONDUCTE izolate clasic SUBTERANE - regim vara, tur. (continuare) de de | nominat a | interiorat |__perste | exterioral | Frosa |. izotatiei | stratului [interioara | peretelul convectie | convectie | tevii | tevit | conducta | conductei | | termice | protector | conductei | conductei izolatiei termice Rezistenta PRE stratului Rezistenta Flux termic | Lungimea exterioara |“ _ iar Coeficient pierderi | Pierderea totala de Suma tuturor | * Sonductei A caldura pi de caldura ae! an [di s de 5 diz dsp__ Ri _Rp Rsp Re Rsol Rtotal a TE eo1eOJeA Tabelul 8. W/m2-grd, m m m m m. m m. W/mec | ABE SI [28544 [2647] Pierderi specifice de căldură pentru CONDUCTE izolate clasic SUBTERANE - regim vara, retur W/mec W/mc | wimec | w/mec | w/msc m, Denumirea marimii de | de | nominatat | interiorat | perete | exteriorat | | izolatiei | stratului. |interioara a | peretelui tevii convectie | convectie | tevii conducta | conductei | |. termice | protector | conductei | conductei izolatiei termice Rezistenta ni stratului Rezistenta Pe Flux termic | Lungimea Cosficient pierderi | Pierderea totala de Suma tuturor |. salutui | ezietontelol |a conductei vi i pt caldura de caldura ai ae dn di s de 5 diz, dsp Ri Rp. Rsp. Re Rsol Rtotal a IL W/m2-grd | W/m2-grd m m m. m [m m m__ | w/mec | w/mec W/mec w/moc | w/mec_ | w/moc | wW/m' wW/m. m AQ

Tabelul 9. ierderi specifice de căldură pentru CONDUCTE pr. C. PIERDERI TEHNOLOGICE DE CALDURA PENTRU SISTEMUL DE TRANSPORT - Conducte preizolate SUBTERANE - regim iarna, tur ce de convectie marimii nominal tevii de convectie interior al tevii Grosime exterior al | conductei pi izolatiei termice stratului protector interioara a, conductei peretelui conductel izolatiei termice Rezistenta „Duma | Flux termic a conductei solului fa liniar Lungime: conductei Cocficient pierderi suplimentar| ed ierderea totala de caldura Suma tuturor pierderilor de caldura. Simbol ai ae dn ai de 5 dz dsp Ri Rp. Rtotal k AQ AQtot [TEMIE TITI m m W/mec W/msc W/mec W/msc W/msc KW KW 2231.8 26.4, 0.600 0.593 0.010 0.613 0.100 0.813, 0.817 0.00024 0.00014 1.60500. 0.00002 = 1,76920. 11 18.207 2320.5 264 0.500 0.485 0.010 0.508 0.100 0.708 | 0.712 0:00028. 0.00017. 188691 0.00002 = 206213 FE 23.059. 2426.9 26.4 0.400 0.390 0.008 0.406 0.095 0.596 0.600 0.0034 0:00017. 218206 | 237095 11 23.219 2470.2 26.4 0.350. 0.357 0.008 0.373 0.095 0.563 0.567 0.00936 0.00018. 2.34015 | 253359. 11 29.296 2544.2 26.4 0.300 0.308 0.008 0,324 0.090 0.504 0.508 0.0001 0:00021 | 251182 271368 11 10.945 26339 26.3, 0.250 0.259 0.007 0.273 0.090 0.453 0.457 0.00037, 0.0022: 287855 | 3.08930 14.427 2760-0 26.4 0.200 0.205 0.007 0.215 0.090 0.395 0.403 060056 _0:00027, 330983 3:63075 LI 77.266. eoueO[eA 2915-06 26.4 0.156 0.156 0.006 0.168 0.080 0.328 0.332 0.60970, 0-00031 3.80295 4:03946 E 101.282 3027:9 26.4 0.125 0.129 0:005 0.139 0.080 0.299 0.303 _0.00081 0:00031 435385 459776 TI 15.662 3195:0 26.4 0.100 0.098 0.005 0.108 | 0.070. 0.248 0.252 [000102 0.00040 472518 498406 11 58.452 33571 26.4 0.080 0.077 0.005 0.087 0.065 0.237 0.221 |_0:00125 0:00056 519521 5.46455 TI 14892 34217 264 0.065 0:070 0.004 0:078 0060 0.198 0.202 000133 000035. 529507 000007 = 557193 TI 1.588 418.7 Tabelul 10. Pierderi specifice de căldură pentru CONI IDUCTE prei izolate SUBTERANE - regim iarna, retur Denumirea | Cosficient marimii Coericient de convectie Diametrul nominal al tevi Diametrul Interior al tevi Srosime perete conducta Diametrul exterior al conductei Grosime izolatie, bi Izolatiei termice stratul protector interioara conducte! peretelui conductei stratului Suma lux termic liniar Lungimea conductei Ccericiant pierderi suplimentar| ede Pierderea totala de caldura Suma tuturor pierderilor de caldura Simbol «e dn di de 5 az Rp, Rtotal a k AQ agtot um m m m m. W/msc W/moc w/msc W/m DI KW 264, 0:600 0.595 0016 m 5613 0.100 0813 0817 00025. 50007 1760500 176925 Tr 103537 26.4 0.500 0.488 0010 0-508 0.100 0.708 0712 000034 0:00017 188691 206219 11 13358 26.4 0.400 0.390. 0.008 0.406 0.095 0.596 | 0.600 0.06031 2.18206 237103 11 13.451, 26.4, 0.350 0.357 0.008 0.373 0.095 0.563 0.567 0.00044 0.00018 234015 2.53367 17 16,971 264 0.300 0.308 0.008 0.324 0.090 0.504 | 0.508 0-00050 0.00021, 251142 271377 TI 25.722 26.4 0.250 0.259 0.007 0.273 0.090 0.453 0.457 000057 0.00022 287855. 3-08930 11 8357 26.4, 0.200 0.205 0.007 0.219 0.090 0.399 0.403 0.00069. 0:00027 3.40984 | 363088. 11 44,760 eo1e0[eA 26.4 0.150 0.156 0.006 0.168 0.080 0.328 0.332 _0:00086 0.00031 3.80255 4.03962 11 58.673 262 0.125 0.129 0.005 0.139 0.080 0.299 | 0.303 0.00100 0.00031 435385 4.55793 17 5.073 0.100 0.098 0.005 0.108 0.070 0.248 0.252 000124 0:00030 472518 4158429. 11 33.884 0.080 0.077 0.005 0.087 0.065 0.217 0.221 0.0151. 0:00050 519521 5.46514 17 8:627 0.065 0.070 0.004 0.078 0.060 0.198 0.202 000163 0.00035 529507 027500 557252 TI 1152 2426 Tabelul 11. le căldură pentru CONI IDUCTE preizolate SUBTERANE - regim vara, tur Denumirea marimii convectie lametrul nominal al tevii Diametrul interior al tevit Grosime Diametrul exterior al conductei Grosime izolatie. bi Izolatiei termice stratuli protector peretelui conductei izolatiel termice Rezistenta solulul Suma rezistentelo F Flux termic lintar pierderi suplimentar| ede Pierderea totala de caldura Suma tuturor pierderilor de caldura Simbol ai de 5 iz sp Riz, Rsol Rtotal AQ Agtot Mm TEI | m, m m. W/msc W/msc FT W/msc KW KW 2019.3 264 0.600 0.593 0.010 0613 0:100 083 0.817 500027 0:00074 160500 5.16380 1776922 14038 2095.5 264 0.500 0.488 0.010 0.508 0.100 0.708 0.712 0:00031 0:00017, 1.88691 017475. 206216 17775 21958 26.4 0.400 0.390 0.008 0.406 0.095 0.596 0.600. 0.08657 0:00017 218206. 0.18837 237059. 11 17.501, 2235.0 264 0.350 0.357 0.008 0.373 0.095 0.563 0.567 0.00030 0.00018 234015 | 0.19287 2.53363 EI 22.587 2302.0 26.4 0.300 0.308 0-008 0.324 0.090 0.504 0.508 0.00035 000021. 251132 0.20162 271373 11 31.572 23831 26.4 0.250 0.259 0.007 0.273 0.090 0.453 0.457. 0.00052 0:00022 2.87855. 021003 3.08935 TE 11123 24972 26.3, 0.200 0.205 0.007 0.219 0.050 0.395 0.303 0.00062 0:00027 3.40584 0.22004. 363081 TI 59:572 ea1e0jeA 2637.5 26.3, 0.150 0.156 0.006 0.168 0.080 0.328 0.332 0.0007 000031 380295. 0.33546. 403954 11 78.088 2739:5 26% 0.125 0.129 0.005 0.139 0.080 0.295 0.303 0.00090 5.0003: 435385 024274 4.59785. 11 12.075 28944 26.4 0.100 0.098 0.005 0.108 0.070 0.248 0.252 0.0012 0.0003 0.25740 458417 TI 35.097, 30375 26.4 0.080 0.077 0.005 0.087 0.065 0.217 0.221 000136 0:00050 0-26785 546495 RI 11482 3095.9 26.4 0.065 0.070 0.004 0.078 0.060 0.198 0.202 0:00137 0.00045 5:29507 000007 E 527500 5.57207 | TE 1553 322.8 Tabelul 12. Pierderi specifice de căldură pentru CON IDUCTE prei izolate SUBTERANE - regim vara, retur Du d marimii |. convectie Di nominal al tevii de convectie Interior al tevii Grosime perete conducta Grosime exterior at | fasie conductei bi Izolatiei termice | protector a conductei conductei conductei solului Flux termic liniar Gceficiant pierderi |suplimentar| ede Suma tuturor pierderilor de caldura Simbol ai ae dn a de 5 a dsp TENE TITI | m m m. m W/msc W/msc W/msc AGtot 17837 263, 0.600 0593 0:016 0613 0100 0.813 0817 000030 006014 18556 26.4 0.500 0.488 0.010 0.508 0.100 0.708 0.712 0.0035. 000017 12.501 1940.7 264, 0.400 0.390 0.008 0.406 0.095 0.556 | 0.600 0.0002 0:00017 12587 19753 264, 0.350 0.357 0.008 0.373 0.095 0.563 0.567 5.00035 _0.00018. 15.882 2034.5 264 0.300 0.308 0.008 0.324 0.090 0.504 [0.508 600051 _0.00021, 22200 21062 26.4 0.250 0.259: 0.007 0.273 0.090 0.453 0.457 0.00058, 5:00022. 2207.1 26.4 5.200 0.205 0.007 0.219 0.090 0.395 0.403 5:60027 |. 7821 2331.0 264 0.150 0.156 0.006 0.168 0.050 0.328 0.332 2421.3 26.4 0.125 0.129 0.005 0.139 0.080 0.299 0.303 0:00031 41.888 54907 2558.1 26.4 0.100 0.098 0.005 0.108 0:070 0.248 0.252 0.0046 5.490 2684-5 26.3 0.080 0.077 0.005 0.087 0.065 0.217 0.221 [519521 31710 5:073 27362 26.4, 0.065 0.070 0.004 0.078 0.060 0.198 0.202 000045 525507 kW, 227.0 1.078

Tabelul 13. rdei sper D. CALCULUL PIERDERILOR TEHNOLOGICE DE CALDURA PE RETELELE DE DISTRIBUTIE (INCALZIRE) - CONDUCTE IN CANAL TERMIC ice de căldură pentru CONDUCTE izolate clasic CANAL TERMIC - reteaua de incalzire, re! im iarna, tur Denumirea marimii Coeficient de Coeficient de Conductivit atea termica a pet Diametrul interior tevii Grosime perete Diametrul exterior al Grosime izolatie i termice protector conducta solului Coeficient Flux termic | Lungimea | pierderi liniar | conductei |suplimentar e de caldura Suma Pierderea totala de caldura Suma tuturor pierderilor de caldura Simbol Acan ai de diz Rp Riz, Rsp Rsol Rp,can Rtotal AQ AGtot UN W/m2-grd W/moc m W/moc W/moc W/moc W/moc W/mc wW/mec W/mec | w/mec. kw. kw. 2051.6 26.4 1.1950. m, 0.273 0.297 0.040 0.377 0.00057 0.00035 1.08459 0.00004 023757 0.00022 | 0.13871 1.46204 468.935 2096.5 26.4 1.1950 0.245 0.265 0.040 0.345 000062, 0.00032 1.19964 0.00004 024496, 0.00022 | 0.13871 1.58451, 357.152. 21441 26.4. 1950 0.219 0.235 0.040 0.315 0.00068 0.00029 1.33230. 0.00005. 0.25253 0.00021 | 0-13871 1.72476 456312 2260.9 26.4, 1950 0.168 0.181 0.040 0.261 0.00084, 0.00030. 1.66750 0.00006 | 026828 0.00020 | 0.13871 2.07587. 227.216 2285.9 26:34: 1950 0.159 0.172 0.040 0.252 0.256 000088 0.00032 174013. 0.00006 027119, 0.00020 | 0.13871 2.15147, 171.888. 23690 26.4 0.133 0.143 0.040 0.223 0.227 _0.00101 | 2.02048 |_0.00007 9.28118, 0.00019 | 013871 244194, 35853 24142 26.4 1950 0.121 0.130 0.040 0.210 0.214 000109 000030. 218076, 0.00097 | 0.28615 0.00019 | 0.13871 2.60725. 421656 2443.22 263 0114 0.123 0.040 0.203 0.207 0.0014 0.00931 227829 | 0.00097, 0.28895. 0.00018 | 0.13871 2.70766 19.923 ease0[eA 24697 264 1.1950 0.108 0.117 0.040 0.197 0.201 0:00119. 0:00033 | 236927. 0.00007. 0.29143 0.00018 | 0.13871, 280118 78-595 2567.2 264 1.1950. 0.089 0.004 0.097, 0.040 0.177 0.181 000139. _0.00036 2,73491 0:00008. 030025 0.00018 | 0.13871 3.-17588 98.117 2649.6 264. 1.1950 0.076 0.004 0.084 0.040 0.164 0.168 000158 0.00041 304236 000009 030653 0.00017 | 0.13871 3.48985 50.008 26935 26.4 1.1950 0.070 0.004 0.078 0.040 0.158 0.162 0.00169 00045. 3.20987. 0.00009. 0.30959, 0.00017 | 0.13871 366056 56:019 2746.5 264 1.1950 0.064 0.004 0.072 0.040 0.152 0.156 0.00183. 0.00049 3.41450 0:00010 0.31304 0.00016 | 0.13871 3.86882 120.212 2806.5 26.4, 1.1950 0.057 0.004 0.065 0.040 0.145 0.149 0.00199. 000054. _3.64850 0.00010 9.31663. 0.00016 | 0.13871 4.10663 180.897 30125 26.4 1.1950 0.040 0.003 0.046 0.030 0.106 0.110 000264 0.00061 377382 0.00014 054188. 0.00015 | 0.13871 4.25795 15.810 2,389.6 Tabelul 14. Pierderi specifice d le căldură entru CONDUCTE izolate clasic CANAL TE RMIC - reteaua de incalzire, regim iarna, ri etur Denumirea marimii de convectie de convectie Conductivit atea termica a peretelui Diam: interior al tevii perete conducta exterior al conductei izolatie termice Diametrul protector peretelui conductei termice Rezistenta stratului protector conducta conductel Rezistenta solului Coeficient Flux termic | Lungimea | pierderi liniar | conductei |suplimentar e de caldura Suma rezistentelo r Plerderea totala de caldura Suma tuturor pierderilor de caldura Simbol. ae Acan di de diz. Rp. Rsp Re Rtotal AQ AGtot UN W/m2:grd W/m2:grd W/moc W/moc W/moc W/moc W/mec W/mSc kw. kw. 1952.0 26.4 1.1950 m 0.273 0.297 0.040 0.377 0.00035. 108459. 0.00004 136208 398.587 1994.8. 26.4 1.1950 0.245 0.265 0.040 0.345 1.19964, 0.00004 0.24496. 1.58455 303.571 2040.06 264 1.1950 0.219 0.235 0.040 0.315 000005. 0.25253 1.72480. 387.855 2ISTI 264 1.1950 0.168 0181 0.040 0.261 0.00006. 026828 | 2:07592. 193-129, 21749 26.4 1.1950 0.159: 0.172 0.040, 0.252 0.00006. 0.27119 2.15153 146.101 2254.00 26.4 1.1950 0.133 0.143 0.040 0.223 0.00030. _0.00007. 2.44200. 30.474 2297.0 26.4 1.1950, 0.121 0.130 0.040 0.210 00030. 0.00007. 0.28118 028615. 2.60732 36.257 23246 26.4 1.1950 0114 0.123 0.040, 0.203 0.00007 2-70772 16.934 ea1eoJeA 2349.8 26.4 1.1950 0.108 0117 0.040, 0.197 0.00033. 0.00007. 280125" 66:804 24426 26.4 1.1950 0.089 0.097 0.040 0.177 0.00036. 0.00008 3.17596. 83.397 2520.9 26.4 1.1950 0.076 0.084 0.040 0.164 0.168 0.00041 0.00009. 3.48993 42.506 2562.7 264 1.1950 0.070 0.078 0.040 0.158 0.00045. 0.00009, 3.66065 56.115 2613.22 26.4 1.1950 0.064 0.072 0.040 0.152 0.156 0.00049 0.00010. 3.86892 102.178 2670.2 264 1.1950 0.057 0.065 0.040. 0.145 0.149 0.00054 0.00010 410674 153.759 2866.2 26.4 1.1950 0.040 0.046 0.030 0.106 0.110 0.00061 377382 0.00014 425809 15810 2,033.5

Tabelul 15. Pierderi specifice de căldură E. CALCULUL PIERDERILOR TEHNOLOGICE DE CALDURA PE RETELELE DE DISTRIBUTIE (INCALZIRE) - CONDUCTE SUBTERANE entru CONDUCTE preizolate CANAL TERMIC - reteaua de incalzire, regim iarna, tur Conductivit Rezistenta ce = de convectie atea termica a peretelui de Posrimii convectie exterior al și a conductei | protector | conductei Rezistenta solului stratului protector conducta înterioara a peretelui canalului conductei înter tevii i | perete conducta termice conductei rezistentelo Flux termic linlar Lungimea conductei Coeficient pierderi suplimentar e de caldura Pierderea totala de caldura Suma tuturor pierderilor de caldura Simbol ei ae Acan a de 5 dsp Ri Rp Rsp Rsol Ri,can a L aq AGtot. W/moc UM W/mzard | W/m3:grd Valoarea Tabelul 16. Pierderi specifice de căldură w/moc | _w/moc | w/moc | w/moc | w/mec | w/mec | w/moc m m m m. m m entru CONDUCTE preizolate CANAL TERMIC - reteaua de incalzire, regim iarna, retur W/m'c W/m kW. kW. ce e de convectie atea termica a peretelui Denumirea marimii E convectie Conductivit Rezistenta stratului protector conducta Di Di exterioral | rosie a conductei | |. termice Rezistenta solului = ă înterlor al tevii perete conducta înterioara a s Suma rezistentelo r peretelului Flux termic liniar Lungimea conductei Coeficient pierderi suplimentar e de caldura caldura Suma tuturor pierderilor de caldura Simbol af ae Acan a . de 5 diz, dsp Ri Rsp _Ri,can. Rp,can Rtotal E AQ, Mm -grd | |_w/moc Valoarea |. m m m m m m w/moc | w/mec | w/mec | w/mec | w/mec | w/mec | w/mec w/mec | W/m KW.

F. CALCULUL PIERDERILOR TEHNOLOGICE DE CALDURA PE RETELELE DE DISTRIBUTIE (APA CALDA DE CONSUM) - CONDUCTE IN CANAL TERMIC entru CONDUCTE izolate clasica CANAL TERMIC - reteaua de apa calda de consum, regim vara Tabelul 17. Pierderi specifice de căldură E Conductivit înterior al tevii de convectie marimii perete conducta exterior al conductei Grosime izolatie termice i protector a conductei per conductei termice stratului protector conducta a conductei Rezistenta solului canalului Coeficient Suma | Flux termic| Lungimea | panduri | Pierdere | cura fi liniar conductei |suplimentar cale pierderilor ta ea Rtotal q LC k AQ AQtot ae di diz, dsp. Rp. Riz Rsp Re Rsol Rp,can Simbol, UN W/m?-grd 26.4. E m W/mec W/moc W/moc pentru CONDUCTE izolate clasica CANAL TERMIC - reteaua de apa calda de consum, regim iarna W/moc W/mec W/moc W/mec W/mSc W/m, m = kw. kw” = 1,667.1 Tabelul 18. Pierderi specifice de căldură Conductivit Rezistenta e ce atea de convectie Denumirea marimii perete conducta Grosime izolatie a conductei solului Coeficient Flux termic | Lungimea | pierderi | liniar | conductei |suplimentar| _ otita de e de caldura| ra | de caldura a L k aQ AGtot Simbol Um Tabelul 19. Pierderi specifice de căldură pentru CONDUCTE preizolate SUBTERANE - reteaua de apa calda de consum, regim vara W/moc G. CALCULUL PIERDERILOR TEHNOLOGICE DE CALDURA PE RETELELE DE DISTRIBUTIE (APA CALDA DE CONSUM) - CONDUCTE IN CANAL TERMIC W/m kw. Conductivit de de ca marimi tel a |. convectie a Rezistenta solului canalului Goeficient Soma Flux termic | i Pierderea | catarar = linlar conductei |suplimentai pierderilor e de caldura! de caldura Ri,can Rp,can k AQ AGtot Simbol ai UM NDUCTE pri eizolate SUI BTERANE - reteaua de apa cald: la de consum, regim iarna W/moc kW. KW. Tabelul 20. Pierderi specifice de căldură pentru CO! și Conductivi€ e de de Ale | interior ai termi marimii mica a | Interior perete exterior al Grosime izolatie Diametrul Rezistenta stratului protector a conductei per conductei termice protector conducta conductei solului canalului canalului Coeficient Suma Plerderea sl 5 totala de imentar| | plerderilor e de caldura| de caldura Suma r Acan di de 5 dsp Rp. Rsp Re Rsol Ri,can Rp,can Rtotal a E k 28 AGtot Simbol UN W/moc m. Valoarea | m. m W/moc W/moc W/moc. W/moc W/moc W/moc w/mec_ | w/m m = KW. KW. 1,670.5

H. CALCULUL PIERDERILOR TEHNOLOGICE DE CALDURA PE RETELELE DE DISTRIBUTIE (INCALZIRE) - CONDUCTE IN CANAL TERMIC Tabelul 21. Pierderi specifice de căldură pentru CONDUCTE izolate clasic CANAL TERMIC - reteaua de incalzire, regim iarna, tur Conductivit E Ţ Coeficient ară Grosime pi aratau Rezistenta Suma | Flux tert | Lungimea | „Pierderi |_ Pierderea | vaturar de | de. | termica a | înteriorat | perete. | extertorat | | izolatei | stratului |interioara a| peretelui | izolatii atent a suplimentar] totala de | convectie | convectie | peretelui tevi conducta | conductei termice protector | conductei | conductei | termice o! | Conductei canalului | canalului r pi ra , Acan. ai Rsol Ri,can. Rp can | _Rtotal a E k 2Q AQtot m. m. m, m. W/moc W/m m. KW. kW. liniar | conductei | d. caldura | de caldura RI Rap Re wrmsc | w/mc_|_w/mec | w/mec Simbol aL e = de az sp. n Rp um] | w/ma-gra | wW/moc m. m w/moc_|_w/mec | w/mc | w/msc [| 2068.0] regim iarna, retur “Cosficient Ea specifice de căldură pentru CONDUCTE izolate clasic CANAL TERMIC - reteaua de incalzire, | Suma pierderi | Pierderea Flux termic| Lungimea tuturor suplimentar] totala de | estate Candu E FO Grosime de | temea | întanar at |. perete | extrorat|_ “ret | mt | roata | vara | aer | aeram Pesti A terme] Lungimea conducta | conductei termice protector | conductei | conductei | termice conductei canalului | canalului intai oana ede caldura ri i a Dour Rp. Riz Rsp. Re. Rsol Ri,can. Rp,can. Rtotal 9. L k AQ AQtot TI Tabelul 22. Pierderi Denumirea marimii de convectie | convectie | peretelui | tevii canalului Simbol un,

1. CALCULUL PIERDERILOR TEHNOLOGICE DE CALDURA PE RETELELE DE DISTRIBUTIE (INCALZIRE) - CONDUCTE SUBTERANE Tabelul 23. Pierderi specifice de căldură pentru CONDUCTE preizolate CANAL TERMIC - reteaua de incalzire, regim iarna, tur = de convectie. de convectie. Conductivit suna întonoru | pere | entozul |. arome | Paget a nai tevii conducta | conductei termice protector | conductei | conductei | termice Lungimea a canalului | canalului coeficient pierderi |suplimentar| ede Pierderea totala de caldura Suma tuturor pierderilor de caldura FI = 5 az sp RI RE REZ, Rp [RE Rsol Rican | Rprcan | __Rotal Cui L caldura w/mec_|w/mec Tabelul 24. Pierderi specifice de căldură pentru CONDUCTE preizolate CANAL TERMIC - reteaua de incalzire, regim iarna, retur Conductivit Denumirea marimii Simbol de convectie de convectie | pi Suma Grosime L Flux termic | Lungimea termica a | interioral | perete | exterior al Izolatiei a a a peretelui tevii | conducta | conductei | |. termice | protector | conductei | conductei | termice | Protector |“conductei | Soll | canalului | canalului r miar <ancuerei canalului coeficient pierderi suplimentar| Pierderea totala de caldura sp. RI Rp Riz Rsp. Re Reci Rican |. Rtotal w/moc m m. m es1eoJeA W/mi-gra a E w/msc_|__w/m m m m m w/mec | _w/mec | w/mec_ | _w/mec | w/moc | | _w/mec | w/moc AQ

J. CALCULUL PIERDERILOR TEHNOLOGICE DE CALDURA PE RETELELE DE DISTRIBUTIE (APA CALDA DE CONSUM) - CONDUCTE IN CANAL TERMIC Tabelul 25. Pierderi specifice de căldură pentru CONDUCTE izolate clasica CANAL TERMIC - reteaua de apa calda de consum, regim vara 'Conductivit| Ţ Ţ Ţ coeficient Grosime Rezistenta, Suma Lungimea |_ Pierderi Pierderea zolatei = feat | „tratat [exterioara | | nteioara a) pereteuli|rezistentel| termic | Lungimea totala de termice. protector | conductei | conductei | termice | P' conductei canalului | canalului |. r ede caldura conducta | Ţ a a s E 5 dz dsp Ri RE Riz__|_Rsp RE Rsol | | Recon | _Riotal al L k e AGtot m. m. m. m m. W/mec, mec. W/moc W/mec, W/moc, W/moc. W/moc, W/moc _|_w/mec W/m. m = KW. KW. Denumirea tuturor marimii înterioral | perete _ | exterioral tevi | conducta | conductei Simbol um easeOJeA | 1463. Tabelul 26. Pierderi specifice de căldură pentru CONDUCTE izolate clasica CANAL TERMIC - reteaua de apa calda de consum, regim iarna ce atea Grosime desire de de termica a | înterioral | perete | exterior at | a| pe izolatiei convectie | convectie | peretelui tevii conducta | conductei protector | conductei | conductei | termice | Ponducta canalului Simbol | ai TI can. a s ae 5 az dsp Ri Rp RIZ Rsp RE Rsoi | | |__Rtotal a L | W/mG m m _ m m w/mec_|w/mee_|w/mee | w/mse | w/mse | w/m'c | w/mec | -w/mec | w/mec | W/m m SERI E ENE SI Denumirea marimii Flux termic liniar | conductei totala de caldura solului E a conductei canalului | canalului r AQ Mm z 3 3|* 5 K. CALCULUL PIERDERILOR TEHNOLOGICE DE CALDURA PE RETELELE DE DISTRIBUTIE (APA CALDA DE CONSUM) - CONDUCTE IN CANAL TERMIC Tabelul 27. Pierderi specifice de căldură pentru CONDUCTE preizolate SUBTERANE - reteaua de apa calda de consum, regim vara | Conductivit pr Grosime a [aa | de | tema a | interorat | perete | exterior at | eroi | “arat | at | near zeta | ton” | statutul convectie | convectie | peretelui conducta | conductei termice termice | cond | canalului conducta, Ă Simbol ai, ae Acan. di de 5 diz, dsp Ri Rp. Riz. Rsp. Re. Rsol Ri,can. Rp,can, Rtotal 8. L UN. | W/m-grd | _w/moc m. m. m. m m m W/moc. W/moc. W/moc _|__w/m'c. W/moc W/moc. W/mec. W/mec, W/m. m Suma tuturor plerdarilor de caldura | suma Pierderea totala de Lungimea conductei a a conductei | |. canalului | canalului AQ kw! Valoarea |. E Tabelul 28. Pierderi specifice de căldură pentru CONDUCTE preizolate SUBTERANE - reteaua de apa calda de consum, regim iarna Denumirea marimii Suma tuturor pierderilor de caldura 20 AGtot alo | Coeficient de de convectie | convectie, e | Suma interior |__perote | exterior at | “atat | statal | interioara | parattut |. | stratului a Seo |. | aratand termice | protector | conductei | conducta | termice. | Protector Flux termic] L liniar | conductei totala de a canalului | canalului caldura Simbol CT ae a de 5 diz dsp Ri Rp Riz Rsp. Re Rsol Rican_|__Rpcan | Rtotal a L um | | W/m2- x PI m m m. m m w/mec_|_w/mec_|_w/moc | w/mec | w/moc | w/mec | w/moc | w/moc | w/mec | _W/m m Valoarea |. | 263" [30903 [264 | | 244

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA NR. SC2017-31430/15.12.2017

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cu titlul “Bilanţ real tehnologic şi optimizat

al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timişoara aferent anului 2016 “

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2017-31.430/14.12.2017 a Primarului

Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cu titlul “Bilanţ real tehnologic şi optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timişoara aferent anului 2016 “ Facem următoarele precizări:

Compania SC COLTERM SA are ca obiect de activitate producerea energiei electrice şi termice, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice pentru încălzire şi apă caldă de consum.

Obiectul documentaţiei promovate pentru aprobare în Consiliul Local îl constituie întocmirea bilanţului termoenergetic anual real, al bilanţului optimizat şi al bilanţului tehnologic de proiect, cu evidenţierea fluxurilor de energie intrate şi ieşite din contururile de bilanţ, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică–SACET, aflat în administrarea societăţii COLTERM SA.

In cadrul bilanţului termoenergetic anual real s-au determinat pierderile reale de energie termică pe contururile analizate, cauzele care conduc la aceste pierderi şi s-au recomandat măsuri tehnice de eliminare sau reducere a pierderilor, de îmbunătăţire a exploatării şi în final de creştere a eficienţei energetice a sistemului de termoficare.

Bilanţul optimizat s-a elaborat pe baza implementării măsurilor de creştere a eficienţei energetice propuse în bilanţul real.

Pierderile tehnologice de proiect s-au determinat în condiţiile menţinerii structurii actuale a instalaţiilor de termoficare şi considerând izolaţia şi învelişul protector în stare nouă, iar pierderile masice egale cu zero.

Lucrarea de bilanţ s-a elaborat în conformitate cu Legea nr. 12/2014-privind eficienţa energetică, Ghidul de elaborare a auditurilor energetice, Decizia 2123/23.09.2014 şi a actelor normative din domeniu în vigoare, de către Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Energie ICEMENERG Bucureşti acreditat de ANRSC.

În conformitate cu art.35 alin.(1), lit.e) din LEGEA nr. 325 /2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică şi a Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL nr.239/2009, SC COLTERM SA are obligaţia să întocmească anual şi să urmărească bilanţul energiei termice, aferent fiecărei activităţi prevăzute în licenţa nr. 2452/21.05.2013 clasa 2.

Având în vedere adresa nr. 32682/15.12.2017 a Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. înregistrată la Primăria Mun. Timişoara cu nr. RE2017-2455/15.12.2017 prin care se precizează modul de calcul a pierderilor de energie termică suplimentare;

Menţionăm faptul că, în baza documentaţiei elaborate de INCDE ICEMENERG Bucureşti, au fost determinate valorile pierderilor reale de energie termică pentru activităţile de transport şi distribuţie a energiei termice ale COLTERM SA pentru perioada anului 2016, după cum urmează :

 Pierderi în reţelele de transport : 15,36% ;  Pierderi în reţelele de distribuţie : 17,63% ;  Pierderi în reţelele de distribuţie aferente CT cvartal : 14,78% ;  Pierderi în reţelele de distribuţie aferente CET Freidorf : 22,68% ;  Pierderi în reţelele de distribuţie aferente CT cvartal + CET Freidorf : 14,98% ;  Pierderi totale în reţelele de distribuţie : 17,49%.

Având în vedere adresa Companiei Locale de Termoficare ‘’COLTERM’’ S.A., nr.

11561/08.05.2017 înregistrată la P.M.T. cu nr. RE2017-000857 din 08.05.2017, prin care solicită Primăriei Municipiului Timişoara promovarea unei Hotărâri de Consiliu Local care să aprobe Bilanţul real al energiei termice aferent anului 2016, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a Municipiului Timişoara;

Având în vedere adresa nr. 84907/13.12.2017 a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei;

În conformitate cu prevederile art.36 alin. (1),(2) litera ’’d’’,alin.(6) litera’’a’’pct.14 si art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată,

Având în vedere cele menţionate anterior, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cu titlul “Bilanţ real tehnologic şi optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timişoara aferent anului 2016 “ îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ ŞEF SERVICIU S.E.M.S.U.P. CULIŢĂ CHIŞ IOAN ZUBAŞCU CONSILIER

CRINA COMAN

Cod FO53-01,Ver.1

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2017-31430/14.12.2017

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRĂRE

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cu titlul “Bilanţ real tehnologic şi optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timişoara aferent

anului 2016 “ Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. are ca obiect de activitate producerea energiei

electrice şi termice, transportul, distribuţia şi furmizarea energieie termice pentru încălzire şi apă caldă de consum.

Obiectul prezentei documentaţii îl constituie întocmirea bilanţului termoenergetic anual real, a bilanţului optimizat şi a bilanţului tehnologic de proiect, cu evidenţierea fluxurilor de energie intrate şi ieşite din contururile de bilanţ, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică - SACET, aflat în administrarea COLTERM S.A.

În cadrul bilanţului termoenergetic anual real s-au determinat pierderile reale de energie termică pe contururile analizate, cauzele care conduc la aceste pierderi şi s-au recomandat măsuri tehnice de eliminare sau reducere a pierderilor, de îmbunătăţire a exploatării şi în final de creştere a eficienţei energetice a sistemului de termoficare.

Bilanţul optimizat s-a elaborat pe baza implementării măsurilor de creştere a eficienţei energetice propuse în bilanţul real.

Pierderile tehnologice de proiect s-au determinat în condiţiile menţinerii structurii actuale a instalaţiilor de termoficare şi considerând izolaţia şi învelişul protector în stare nouă, iar pierderile masice egale cu zero.

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm necesară şi oportună aprobarea documentaţiei cu titlul “Bilanţ real tehnologic şi optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timişoara aferent anului 2016 “.

PRIMAR DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ

NICOLAE ROBU CULIŢĂ CHIŞ

Cod FO53-03,Ver.1