keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 400/25.07.2019 privind aprobarea documentatiei cu titlul "Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al municipiului Timisoara aferent anului 2018 "

25.07.2019

Hotararea Consiliului Local 400/25.07.2019
privind aprobarea documentatiei cu titlul "Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al municipiului Timisoara aferent anului 2018 "


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019-16.846/04.07.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-16.846/04.07.2019 al Directiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul Directiei Economice din data de 04.07.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019-16.846/04.07.2019;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 19.07.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019-16.846/04.07.2019;
Avand in vedere Adresa Directiei Economice nr. SC2019 - 16846/04.07.2019;
Avand in vedere adresa Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. nr.13202/21.06.2019 inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. RE2019-001333 din 21.06.2019;
Avand in vedere adresa nr. 54206/19.06.2019 a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei;
Luand in considerare adresa nr. SVT-AI-190620-3/20.06.2019 a companiei de servicii energetice SERVELECT Cluj Napoca;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica , amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism , ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Conform prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata;
Avand in vedere art. 35 alin. (1), lit. e) din Legea nr. 325 /2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica;
Avand in vedere Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termica al municipiului Timisoara, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 239/2009;
In conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) si alin. (4), lit. e) si prevederile art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
In conformitate cu prevederile art. 139, alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba documentatia cu titlul "Bilant real tehnologic si optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica al municipiului Timisoara aferent anului 2018", elaborata de SERVELECT Cluj Napoca.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Compania Locala de Termoficare Colterm SA.

Art. 3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS SULI

Atasament: Erata_Servelect.pdf

SERVELEC1 n We save both, Document: SVT-Al-190620-3 Data: 20.06.2019 Bilanj real tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul COLTERM SA, | compania Locală de Termoficar | Erată din 20.06.19 la lucrarea: CLT ot 5 centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara aferent anului 2018 La pagina 17, valoarea corectată a mediei anuale a puterii calorifice inferioare a gazelor naturale este: Pa = 8302 kcal/mc - media anuală a puterii calorifice inferioare a gazelor naturale; La pagina 18, Tabelul nr. 1 corectat este: Tabel 1 Energie termică produsă, livrată și pierdută în CT Centru mai iunie iulie august septembrie E E n regim vara 39,261.6 36,722.4 2,539.2 Sir. Teleorman 33, Cluj-Nopoca Tel. / Fax: (004) 0364 730 808, velect.ro, www.sei velect.ra

SERVELECT re We save both. Document: SVT-Al-190620-3 Data: 20.06.2019 e În Anexa 1, la pagina 2, tabelul 1 corectat este: Tabel 1 Daie referitoare la Sistemul de transport al energiei termice Putere | | Consum de gaze umile naturale (pt Energia termica produsa la gard (intrata în ST) CT Centru) calorifica inferioara gaze naturale CT centru | Energia livrata in PT Energia livrata consumatorilor racordati direct la ST | Pierderi totale in Cantitate de apa de adaos in ST( includ si adaosul din o ST primar in secundar) CT Centru CET SUD te S mii mc Gcal Gcal Gcal kcal/mc Gcal Gcal Gcal me 1,261.4 9,198 107,817 117,013 8,308 89,663 3,875 23,477 123,16 N februarie 7,010.6 52,302 44,043 96,344 8,308 81,666 3,476 11,202 114,43 martie 5,779.0 44,818 45,850 90,668 8314 | 73,423 3,316 13,929 158,41 So aprilie 883.1 4,396 52,506 56,902 8,391 44,178 861 11,863 m| o 121,74 o | 20,873 20,873 8,409 9,557 458 10,858 77,39 o ml St 10| o 25.2 199 16,206 16,406 8,388 8,581 70 7,733 831,25 0 1,586.4 12,660 1,171 13,831 8,377 8,139 5,627 80,35 o | o august 1,449.8 11,296 236 11,351 8,342 | 6,904 4,577 10 82,79 o septembrie 1,6437 12,567 0 12,567 8,301 7,320 5,020 93,291 octombrie 4,058.2 31,757 o 31737 8,301 22,640 8,300 O 165,90 noiembrie 6,512.0 49,529 3,311 52,839 8,284 39,240 11,348 163,34 na decembrie 7,878.3 58,810 38,799 97,610 8,269 | 75,145 18,472 n), 131,28 38,287.9 | 287,533 330,812 618,344 8,302 | 466,457 132,428 | 1,393,40 no Intoamit, Ing. Vasile GRASIN — Cer

Atasament: Bilant.pdf

colberm compania de termoficare gre Bilanţ real tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara aferent anului 2018 Timișoara, jud. Timiș. ompanie Locală de Termoficare SERVELECT Energy ir We save both. SERVELECT — companie de servicii energetice Autorizaţia A.N.RE nr. 109/03. 08.2016 Auditor energetic lasa. a ll-a complex 2018

SERVELECT Energy îs mortevt We save footh. 3 TREI 2 Data: 05.04.2019 SERVELECT — ESCO „Energy is money — We save both!” Str. Teleorman 33, Cluj-Napoca Tel, / Fo (004); 0364 730 808, wwew.sorvelactro

SERVELECT Sole SI 1 EA d ste botite 1 Dale: 05041017 TOME DE SEM Ă TURE Prestator: SERVELECT Cluj Mapoca Director Claudiu BOCA pe Echipa de urii anargefic Dr. ing. Andrei TECLAM = Auditor energetic complex ANRE (A ing. Vasile GRASIN — Certified Energy Manager Crane Ing, Adrian SIMION = inginer trudit anergetiă - | ME ing. Bogdan BARGĂUAN - Manager energetia încdustrie ANRE Role ing. Radu MOLDOVAN — Auditor electroenergetic ANRE letter ing Dragos FENESAM — inginer audit energetic E Va de RE n 1 &.D. SERVELECT SRI, II _ Auforisațio nr. 1060508205 RR RE A E Ei a A alia VETI E RIA | Koln BOS 5. COLTERM SA, of2 ilant 2018 Foaie cu semnaturi.png (PNG Image, 2526 x 1610... 6/21/2019, 8:41 AM

SERVELECT Energy is moneyi We sava both, RAC AU IV ITS 2 Data: 05.04.2019 FOAIE DE SEMNĂTURI: Prestator: SERVELECT Cluj Napoca Director Executiv Claudiu BOCA Echipa de audit energetic Dr. Ing. Andrei CECLAN — Auditor energetic complex ANRE Ing. Vasile GRASIN — Certified Energy Manager Ing. Adrian SIMION — Inginer audit energetic Ing. Bogdan BÂRGĂUAN — Manager energetic industrie ANRE Ing. Radu MOLDOVAN -— Auditor electroenergetic ANRE Ing. Dragos FENEȘAN — Inginer audit energetic Beneficiar: S.C. COLTERM S.A. Str. Teleorman 33, Cluj-Napoca Tel. / Fax [004) 0364 730 808, info((hservelact.ro, vwservelact.ro

fă | Sf SERVELECT Energy ls morinyi We save băth. VITREGI 2 Data: 05.04.2019 * Cuprins Introducere TE LOSE DEFEL VARIA ELOR ES EA TEA FEAR ASASIN O RE TE RAE ASA RANGE IAPA ERA AA 7 CAPITOLUL 1 1, Definirea Less ESTO ESCA TARE SEA AES EEST ES EVA B 2. Schema fluxului tehnologic raze tat tan EEE EN OLE ANA GAARA A AREA REA SRR AARE 8 3. Prezentarea sumara a procesului tehnologic... perene teen 9 4, Caracteristicile tehnice ale principalelor instalatii continute. în 11 5, Stabilirea unitatii de referinta asociate „13 6. Aparate de masura DOREA ENI EA NES RARE EA SAE agent DEAN PR FA a pa one O NA E 13 7, Schema si punctele de MASUTA erat 15 B. Fisa de masuratori LL ERE EEE Sef ENEA A 17 9. Bilanfuri termoenergetice ini erati ti ta tes vaga DATE E RESETA 17 9.1. Bilant termoenergetic la CT Centru — conturul „17 9.1.1. Breviar de reia IE ORARE EEE AARE AER AAA 17 9.1.2. Bilantul termoenergetic real dnual al:CT Cenfru.i........ să reni 19 9.1.3. Diagrama Sankey a bilantului termoenergetic real anual la CT Centru... 19 9.1.4. Indicatori de eficienta energetica - CT Centru. 9.2, Bilant termoenergetic real anual pentru sistemul de transport — conturul l.. 9.2.1. Ecuatia de bilant termoenergetic pentru sistemul de transport (ST) al apei fierbinti 21 9.22. Bilantul termoenergetic real anual a sistemului de transport a apei fierbinti... 21 9,23. Diagrama Sankey a bilantului termoenergetic real annual a sistemului de transport a apei fierbinti... teii cata SAR AREA ART STARA TENE AMARA ORARE EREI RIAA 24 9.24. Analiza de bilant pentru sistemul de etate 24 93. Bilantul termoenergetic real pentru sistemul de distributie a energie termice de la intrarea in PT-uri la consumatori - conturul retrasa tan areas AAA VATRA N EN 26 93.1. Ecuatia de bilant termoenergetic pentru sistemul de distribuiie a apei calde de consum 'si a agentului de incalzire pentru punctele termice i re 26 9.32. Bilant termoenergetic real anual pentru sistemul de distributie aferent punctelor termice 27 9.3.3. Diagrama Sankey a bilantului termoenergetic anual real pentru sistemul de distributie aferent punctelor Termice sa sarea a gta AVEA -30 9.3.4. Bilantul termoenergetic real anual al pierderilor de energie in punctele termice 31 Str. Teleorman 33, Cluj-Napoca Tel, / Fax: (004) 0364 730 808, info(Qserveleci.ro, www.servelect.ra

SERVELECT îs money! Wa save both, 3Y 2 Data: 05.04.2019 9.3.5. Analiza bilantului termoenergetic anual real pentru sistemul. de distributie aferent punctelor termice - conturul vetre „33 34 9.3.6. Consumul de energie electrica .... 9.4. Calculul componentelor de bilant termoenergetic anual real peniru centralele termice de cvartal — Conturul IV „m... ne esa esente ee nea Deca 35 9.41. Marimi si relatii de calcul pentru realizarea bilantului termoenergetic real anual al centralelor termice de cvartal era RARI ERE 35 9.42. Bilanturi termoenergetice real anuale pentru centralele termice de cvartal ...... 39 9.4.3. * Bilant termoeriergetic real ainval pentru CET Freidof i 47 9.44. Bilant termoenergetic anual real pentru toate centralele termice de cvartal, inclusiv CET Freidorf — Conturul V... IEEE E ORALE A PERLA OA OAB RMO EA SASE OR RARES aro nenea aa nat ee 49 9,5. Andliza bilantului termoenergetic anval'real:pentru sistemul de distributie a energiei TENMICO nai era ORARE PRR ORAS a EEE Ga GE AAA Ea OCE EEE a on nea 52 9.5.1," Centralele termice de cvartăl'- conturul |V... B 2 9.5.2. Centralele termice de cvartal inclusiv CET Freidorf - conturul V 53 9.5.3. Indicatori de eficienta energetica - CT-uri si CET Freidorf............. neatentie 55 10. Actiuni pentru cresterea eficientei energetice în sistemul de termoficarea al municipiului renta 0 OPREA A ELOR AREA ASEARA EERO A ORE RR GR anna 56 11. Bilanturile termoenergetice optimizate RE 60 -60 „62 11.1. Bilantul termic optimizat pentru sistemul de transport (ST). 11.2... Bilantul termic optimizat pentru sistemul de distributie. 11.3. Bilantul termic. optimizat pentru Centralele termice de evartal inclusiv. CET Freidorf ' 05 12. Calculul eficientei economice a principalelor masuri 70 13. Impactul asupra mediului intarit an „70 CAPITOLUL 2 1. Determinarea pierderilor tehnologice in retelele de transport si de distributie operate de venea STORE TUE 79 2. Determinarea pierderilor tehnologice de energie termica în sistemul de transport — Conturul orce aa tasta ate ARE COREEA EEE sase 80 2.1 Determinarea pierderilor tehnologice de energie termica în sistemul de transport in regim de VANOI ta OR TELE LIRI SIA FORARE TE EEE RECREERE petenta rase 80 2.2 Determinarea pierderilor tehnologice de energie termica in sistemul de transport in regim de -.B1 23 Determinarea pierderilor tehnologice anuale de energie termica in sistemul de ai aaa aie eat eta rea E Ra RA ARES EEE A AREA E EA AGE OARE RATAREA ARSA ERA A ERA ENEA AREA EEE RR 81 Str. Teleorman 33, Cluj-Napoca Tel. / Fana (004) 0384 730 808, www.servelect.ro

Su CA IN d 5 SERVELECT Energy în money! We sava both, AY IG 2 Data: 05.04.2019 3. Determinarea pierderilor tehnologice de energie termica in sistemul de distributie pentru punctele termice —- Conturul Îll „m.m... ra ES NAS „81 3.1. Determinarea pierderilor tehnologice de energie termica a a.c.c. in sistemul de distributie in regim de vara pentru punctele termice — Conturul. lll 81 3.2. Determinarea pierderilor tehnologice de energie termica a a.c.c. in sistemul de distributie in regim de iarna pentru punctele termice — Conturul 82 3.3. Determinarea pierderilor tehnologice de energie termica in reteaua secundara de incalzire pentru punctele termice — Conturul erste BI 3.4. Determinarea pierderilor tehnologice totale pentru punctele termice — Conturul il .83 3.5. Determinarea pierderilor tehnologice de energie termica a acc. in sistemul de distributie in regim de vara pentru centralele termice de cvartal - Conturul V 83 3.6. Determinarea pierderilor tehnologice de energie termica a a.c.c. in sistemul de distributie in regim de larna pentru centralele termice de cvartal - Conturul 83 37. Determinarea pierderilor tehnologice. de energie termica În reteaua secundara de incalzire pentru centralele termice de cvartal - Conturul V „mirii st AREA GATES ENEA 84 38. Determinarea pierderilor tehnologie totale pentru centralele termice de cvartal — Contur en EA LEEA VO EGAL OASE HE DEEA AVAS „84 4, Calculul pierderilor tehnologice procentuale de energie Termica „84 41. Pierderile tehnologice procentuale de energie termica in sistemul de transport......... 84 42. Pierderile tehnologice procentuale de energie termica în sistemul de distributie pentru Conturul era e SE SAS ERA SEES SERA VESTA eat ete santa 85 43. Pierderile tehnologice procentuale de energie termica in sistemul de distributie pentru Conturul V SINE ISI ŞI DEA TOATE EET PENES ODER EA EGO GETEA ADEVAR AVEAI RA 85 Str. Teloorman 33, Cluj-Napoca Tel. / Fox: [004) 0364 730 808, info((Dser volect.ro, www.sorvelect.ro

SERV, sumă "We sava both, Document: SVT-5-190531-& Data: 31.05.2019 Erata la lucrarea: Bilonţ real tehnologic și aptimizat al eriergiei termice pentru sistemul eantralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara aferent anului 2018 » „La pagina 17, in cadrul ecuaitei de bilarit, consurnul, de guze' naturale al CT Cantru este exprimat in mii standard metri cubi de gaz (mii Smc) * La păgina 20, îndicatotii de eficienta energetica la CT Centru se tonfinuei cu : 7 Cansum propriu de energie slacirica pentru producerea griergiei termica din CT Coe Wes producere / Clprodus = 2246449 kWh/318041.8 Gcul = 7.06 8, Consum propriu de siiergie electrica pentru transportul energiei dermnică livrata dirt CT Centru Coc Ves ponpei/ GituatciE 5908800 Gcâl = 10:55 Infâcrii, îng, Vasile GRASIN - Certified Energy Mantrger

SERVELECT Energy ln mioneyiiWe save both. 3V IDEI ZUTUV-I 2 Data: 05.04.2019 Introducere Obiectul prezentei lucrari il constituie întocmirea bilantului termoenergetic anual real, a bilantului optimizat si a bilantului tehnologic de proiect, cu evidentierea. fluxurilor deenergie intrate si iesite din contururile de bilant, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica — SACET, aflat în administrarea COLTERM SA. Compania SC COLTERM SA are ca obiectiv de activitate producerea energiei electrice si termice, transportul, distribuția si furnizarea energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum. In cadrul. bilantului termoenergetic anual real s-au determinat pierderile reale de energie termica pe contururile analizate, cauzele care conduc la aceste pierderi si s-au recomandat masuri tehnice de eliminare sau reducere a pierderilor, de imbunatatire a exploatarii si in final de crestere a eficientei energetice a sistemului de termoficare. Bilantul optimizat s-a elaborat pe baza implementarii masurilor de crestere a eficientei energetice propuse in bilantul real. Piederile tehnologice de proiect s-au determinat în conditiile mentinerii structurii actuale a instalatiilor de termoficare si considerand izolatia. si invelisul protector in stare noua, iar pierderile masice egale cu zero, COLTERM SA . detine licenta nr 2452/21.05.2013, clasa 2 pentru: Serviciul public de alimentare cu energie termica, cu exceptia producerii energiei termice in cogenerare. Lucrarea de bilant s-a elaborat in conformitate cu legislatia în vigoare [1] si [2]. Str, Teleorman 33, Cluj-Napoca Tel, / Fax: [004) 0344 730 808, înfoffiservelect.ra,

SERVELECT Energy is inoneyi Wesavekoth. WULUINIGUT IV ITRG=I 2 Data: 05.04.2019 CAPITOLUL 1 BILANTUL TERMOENERGETIC ANUAL REAL SI OPTIMIZAT PENTRU COLTERM TIMISOARA 1. Definirea conturului Bilantul energetic al sistemului centralizat de alimentare cu energie termica - SACET din municipiul Timisoara s-a elaborat pentru cinci contururi de bilant distincte, structurate dupa modul de functionare a inștalatiilor operate de catre COLTERM, astfel: "TI, Conturul - Bilantul termoenergetic real pentru sistemul de producere a energiei termice (CT CENTRU) Conturul II - Bilantul termoenergetic real pentru sistemul de transport a energie termice de la sursele de producere pana la intrarea în PT-uri Conturul III - Bilantul termoenergetic real pentru sistemul de distributie a energie termice de la intrarea in PT-uri la consumatori Conturul ÎV - Bilantul termoenergetic real pentru fiecare centrala termica de cvartal (cartier) si anume: CT Dunarea, CT UNT, CT Dragalina, CT Polona, CT Buzias precum si pentru CET Freidorf cu retelele de distributie aferente Conturul V - Bilantul termoenergetic real pentru toate centralele termice de cvartal (cartier) si reteaua de distributie totala aferenta centralelor termice de cartier. Schema fluxului tehnologic Schema retelei de apa fierbinte livrata de sursele CET SUD si CT Centru catre punctele termice este figurata în „Schema retele termoficare”, cod 1,692.13.001-GO-006. Schema a fost pusa la dispozitie de COLTERM Timisoara. Schema simplificata a fluxului tehnologic pentru SACET Timisoara este prezentata in figura 1. Str. Teleorman 33, Cluj-Hapoca Tel. / Fax: [004) 0364 730 808, www

| — SERVELECT CS) | Eat le niomăy! We save bisth. 2 Data: 05.04.2019 | Fig. 1.:Schema simplificata a fluxului tehnologic pentru SACET Timisoara 3. Prezentarea sumara a procesului tehnologic Sistemul centralizat de alimentare cu energie termica din municipiul Timisoara se compune din 1 urmatoarele: 1 CT Centru, care produce energie termica pentru incalzire si apa calda CET SUD, care produce energie electrica si termica in cogenerare - Reteua de transport a energiei termice, in lungime de cca. 73 km, care preia energia n: produsa în CT Centru si CET SUD si o transporta la punctele termice proprii si ale agentilor economici si la consumatorii racordati direct la reteaua de transport Ul - CET Freidorf, care produce energie electrica si termica in cogenerare - Centralele termice de cvartal - Punctele termice proprii - Refeaua de distributie care distribuie energia termica de la punctele termice, centralele J termice de cvartal si CET Freidorf la consumatorii finali. Prin urmare CT Centru si CET SUD livreaza energie termica pentru o parte din consumatorii racordati la sistemul de alimentare centralizata cu energie termica (SACET) si alimenteaza un Str. 33, Cluj-Napoca Tei, / Fax; [OD4) 0364 720 808, vwrwservelectro

SERVELECT Energy ls money! We save both. IV IRI TUTUN 2 Data: 05.04.2019 numar de 117 Puncte termice proprii si 28 de puncte termice apartinand unor agenii economici, O alfa parte din consumatori sunt alimentati de la cele 5 centrale termice de cvartal si de la CET Freidorf prin retelele de distributie aferente fiecarei centrale. Cele 117 puncte termice proprii si cele 6 centrale termice de cartier, alimenteazd cu energie termica ( incalzire si apa calda de consum) cca. 57645 apartamente conventionale. Schema de functionare a CT Centru si CET SUD poate fi cu: - functionare separata a celor doua centrale pe o retea primara sectionata - functionarea individuala a CET SUD - functionarea individuala a:CT Centru. Schema normala de functionare presupune alimentarea separata din fiecare dintre cele doua centrale a unei parti din reteaua primara, retea care este sectionata conform incarcarilor prestabilite de dispecerul unitatii, fiind posibila trecerea la functionarea înterconectata. Alimentarea cu energie termica a orasului poate fi realizata în mai multe moduri, existand posibilitatea trecerii unor zone de pe o centrala pe alta, prin manevre ale vanelor in caminele de sectionare. Caminele de sectionare în numar de 21 sunt amplasate in reteaua primara de transport a agentului termic la punctele de racord ale diferitelor magistrale si ramificatii. De mentionat ca la CT Centru, incepand cu anul 2010 s-a renuntat la producerea energiei electrice in cogenerare, datorita vechimii echipamentelor in special a turbogeneratorului si datorita costului ridicat al gazelor naturale; ca urmare, centrala termoelectrica a devenit o centrala termica. Din punct de vedere al functionarii, la CET SUD s-a remarcat o tendinta de crestere a numarului de ore de functionare ca urmare a retehnologizarii cazanelor de abur si a pretului mai scazuț al carbunelui, comparativ cu cel al gazelor de ardere. Astfel pentru scaderea costurilor de producere a energiei este recomandata finctiondrea cu CET SUD, dar din punct de vedere hidraulic CET SUD nu poate asigura usor necesarul de ageni termic la parametrii impusi de diagrama de reglaj. Str. Teleorman 33, Tel, / Fax: [004) 0364 730 808, info((Bservelect.ro, 10

SERVELECT &nargy is moreyl We sava both, Data: 05.04.2019 4. Caracteristicile tehnice ale principalelor instalatii continute in contururi CT Centru are in dotare urmatoarele echipamente: » 1 cazan de abur (nr.1) de 30 t/h, tip IPROM cu parametrii 35 bar, 450'€, cu functionare pe gaze naturale, instalat in 1951 - conservat; * 2 cazane de abur (nr. 2 si 3) de cate 1 2,5 t/h, tip Sulzer Frerres Elvetia, cu parametrii 30 bar, 400 “C, cu functionare pe gaze naturale, instalate in 1936; * turboagregat de 4 MW, tip AKTP-4, cu contrapresiunea la 2 bar, instalat în 1967 - casat; * 2 cazane de apa fierbinte (nr.1 si 2) de cate 50 Gcal/h, cu functionare pe gaze naturale, retehnologizate in 2009 CAF 1 si in 2014 CAF 2; » 3 cazane de apa fierbinte (nr. 3, 4 si 5) de cate 100 Gcal/h. CAF 3 si CAF 4 sunt cu functionare pe gaze naturale si combustibil lichid usor, care au fost retehnologizate in anul 2005 CAF 3, iar CAF 4'in anul 2014. CAF 5 este În conservare. Cazanele retehnologizate au randamentele de proiect de minim 93%. * Schimbator de caldura (de baza) de 18,5 Gcal/h, tip Alfa Laval, cu debit de apa de 500 mc/h - conservat, Centrale termice de cvartal La nivelul anilor 2013-2014 o parte din centralele termice existente au fosi transformate in puncte termice. In momentul de fata sunt functionale 6 centrale termice si anume 5 centrale termice de cvartal CT. Dunarea, CT UMT, CT Dragalina, CT Polona si CT Buzias si centrala in cogenerare CET Freidorf: CT CFR a fost transformata in punct termic si este alimentat din CT. Dunarea. Centralele termice sunt echipate cu cazane care utilizeaza gazele naiurale. Centralele termice produc agent termic sub forma de apa calda cu parametri 90/70 C si.au fost modernizate /automatizate, fiind echipate in intregime cu utilaje; cazane, schimbatoare de caldura si pompe de înalta performanta. CET Freidorf CET Freidorf este o centrala termica in cogenerare care are in componenta doua motoare termice cu ardere interna, tip Perkins cuplate cu generatoare electrice de 0,5 MW fiecare si o putere termica de 0,61 Gcal, precum si 5 cazane de apa calda, complet automatizate, de tip De Dietrich care are fiecare o putere termica de 1,35 MWt. Str. Teleorman 33, Cluj-Napoca Tel, / Fox: (004) 0364 730 808, înfo(fliser velect.ro, vrww.servelact.ro 11

SERVELECT finergy în money! We save both. 2 TREZI TUTUN 2 Data: 05.04.2019 Combustibilul utilizat îl reprezinta gazele naturale. Sistemul de transport Sistemul de transport asigura transportul apei fierbinti de la CET SUD si CT Centru la consumatorii racordati direct la reteaua de transport si la punctele termice. Evacuarea caldurii din CT Centru se realizeaza prin intermediul a doua magistrale care alimenteaza partea de sud si est a orasului si o parte din zona centrala: e Magistrala 2 x Dn 1000 mm e Magistrala 2 x 600 mm Evacuarea caldurii din CT Centru se realizeaza prin intermediul a trei magistrale: » Magistrala Il 2 x Dn 500 mm. » Magistralele Ill si IV: 2 x 700 mm fiecare. Cele 3 magistrale se intalnesc în apropierea centralei. Din punctul de intalnire al acestora, pornesc 2 ramificatii principale: 2 x Dn800 mm spre Zona de nord, 2 x Dn700 mm spre zond centrala. Din Magistrala ll, prin doua conducte Dn 400 mm este alimentata cu energie termica si zona industriala. Sistemul de conducte din circuitul primar are o configuratie de tip radial cu legaturi transversale intre magistrale, in lungime de 73 Km. Distributia agentului termic primar la punctele termice si la corisumatorii racordati direct la reteaua primara se face cu racorduri realizate din conducte cu diametre nominale Dn 80 - Dn 250 mm. Magistratele si ramificatiile suit formate din doua conducte, tur - retur cu diametre cuprinse intre Dn 50 si Dn 1000 mm, izolate cu saltele din vata minerala protejata cu tabla neagra sau zincata (pentru conductele instalate suprateran), respectiv cu 2 straturi din impaslitura din fibre de sticla bitumata pentru conductele montate in canale termice. Sistemul de distributie - Retelele de distributie, care distribuie energia de la punctele termice, centralele termice de cartier si CET Freidorf la consumatorii finali, in lungime fotala:“de cca248 km. Retelele de distributie sunt constituite din 4 conducte, incalzire tur-retur, apa calda de consum (a.c.c.) si partial recirculare apa calda de consum. Diametrele sunt cuprinse intre Dn '25 si Dn 300 pentru conductele de incalzire si între Dn 50 si Dn 100 -pentru:apa calda de consum. Conductele de distributie sunt realizate in sistem clasic, amplasate subteran, in canale nevizitabile. umeri Str. Taleorman 33, Cluj-Napoca Tel. / Fox; [004] 0354 730 808, info()servelact.ro, www.servelect.ra 12

SERVELECT Energy is money! We sava both. MULVIIISTII IV ITRG=I 1 2 Data: 05.04.2019 Punctele termice Punctele termice au in dotare urmatoarele echipamente: -" schimbatoare de caldura cu placi si tubulare - pompe de circulatie agent termic de incalzire (unele echipate cu convertizor de frecventa) - pompe de circulatie si recirculatie apa calda de consum - echipamente de automatizare (electrovalve, senzori). În prezent urmarirea functionarii curente a sistemului de termoficare se face-prin Dispecerul energetic central. Aici sunt centralizati parametrii agentului termic primar la iesirea din cele doua centrale, parametrii agentului termic din punctele termice si din centralele termice de cvartal. 5. Stabilirea unitatii de referinta asociate bilantului Unitatea de referinta asociata bilantului termoenergetic real este anul, Perioada pentru care s-a efectuat bilantul este 1 ianuarie 2018 — 31 decembrie 2018. 6. Aparate de masura folosite Pentru intocmirea bilantului s-au utilizat datele masurate la aparatele de masura montate in sistemul de transport si distributie a agentului termic si anume: - Debitmetre ultrasonice, clasa de precizie 0,1 - Manometre pentru masurarea presiunii apei fierbinti si a agentului termic pe racordurile de tur si retur ale punctelor termice - Termorezistente/traductoare de temperatura montate pe turul si returul apei fierbinti, clasa de precizie *0,2 - Contoare de caldura cu functii multiple de masurare: - energie termica - putere termica - debit de apa fierbinte - temperatura apei din conducta de tur - temperatura apei din conducta de retur. Str. Teleorman 33, Cluj-Napoca Tel. / Fox: (004) 0344 730 808, www.servelect.ro 13

SERVELECT Energy is money! We sava both. WuLUIISINIE 2 Data: 05.04.2019 Energia termica este contorizata la plecarea de la sursa, la punctele termice si la consumatorii finali. Str. Teleorman 33, Cluj-Napoca Tel. / Fax: (004) 0364 730 808, 14

SERVELECT | sax Energy is moneyi We save bath. Document: SVT-RE-1 90405-12 Data: 05.04.2019 7. Schema si punctele de masura O sere CD ac mm „Aaaa a pupi n Fig.2. Schema de functionare a unui punct termic cu indicarea punctelor de masura a energiei termice aaa 13

SERVELECT Energy is money! We save both. uocument: DV I-KE-1 7U4US-L £ Data: 05.04.2019 Fig.3. Schema de functionare ţr. Teleorman 33, Cluj-Napoca 1 1 1 L I Ţ 1 L E li i a unei centrale termice cu indicarea punctelor de masura a energ iei termice E arena FE E ata rain arieni rana SE a A Ea n RE pr par SA estar Tal. / Fax: (004) 0364 730 808, 16

SERVELECT Energy is mertey! We save bath, LULUITIGIIII IV 2 Data: 05.04.2019 8. Fisa de masuratori Datele utilizate la elaborarea bilanturilor energetice pentru contururile de bilant analizate au fost puse la dispozitie de catre COLTERM si sunt prezentate sintetic in Anexa 1. 9. Bilanturi reale 9.1. Bilant termoenergetic la CT Centru — conturul | 9.1.1. Breviar de calcul Bilantul termoenergetic real al CT Centru a fost intocmit pentru anul 2018 pe baza datelor furnizate de beneficiar. Ecuatia de bilant are urmatoarea forma: -6 B ( a *F ip) 10" = F AOcreonm În care: B- 382879 [m;/ar] - consumul de gaze naturale al CT Centru P, = 8333 [kcal / Sm'? ]- media anuala a puterii calorifice inferioare a gazelor naturale În = Ca = 4.575 - entalpia fizica corespunzatoare temperaturii medii anuale a gazelor naturale unde: 0,315 [keal/Sm' " C] - caldura specifica medie la presiune constanta „gs = 15 - temperatura medie anuala a gazelor naturale Ocrconm ȘI 318041.8 [Gcal/an] - energia termica produsa de CT Centru AO rc 5730509 [Gcal/an] - energia pierduta in CT Centru Cantitatile de energie termica produsa , livrata la gard si pierduta în CT Centru sunt prezentate in tabelul nr.1 “Str. Teleorman 35, Chij-Napoca Tel. / Fax: [004] 0364 730 808, înfofBservelect.ro, 17

SERVELECT Energy is moneşi We save both, LOCUMEenNT; IV I-II 2 Data: 05.04.2019 | Tabel 1 Energie termica produsa, livrata si pierduta in CT Centru U.M, S mii me" |__keal/Smc' Gcal | Gcal | Gcal Energia:termica intrata în cazanele din CT Centru este de- 31 8041. 8 Gcal/an, iar pierderile de energie termica aferente energiei termice:primare in cazane sunt de 30509 Gcal/an. In baza valorilor prezentate in tabelul ; rezulta bilantul termoenergetic real anual al CT Centru, prezentat în conținuare in fabelul nr.2 li Tr. Tel eornman + 5, Tel. / Fox: [DO4) 0344 730 808, înfi ervelectra, 18

SERVELECT Energy îs money! We sava both. LOGUMENI: IV 2 Data: 05.04.2019 9.1.2. Bilantul termoenergetic real anual al CT Centru Bilantul termoenergetic real anual al CT Centru, intocmit în baza valorilor din tabel], este prezentat in tabelul 2, atit pentru regimul de functionare de iarna, cit si pentru regimul de functionare de vara. În tabel, bilantul este prezentat atit in valori absolute cit si in valori procentuale. Tabelul 2 Bilant termoenergetic real anual la CT Centru 1 | Marimi intrate pa T Energie termica intrata cu gazul consumat n E in CT PE EI E IE E 2. |.Marimi iesite 2.1.[| Energie utila livrată la gard ACE 2.2. | Pierderi dă energie Ad | OMORI 9.1.3. Diagrama. Sankey-a bilantului fermoenergetic real:'anval la CT Centru Reprezentarea grafica & pierderilor de eriergie in: CT Centru este. prezentata in diagrama Sankey din figura 4. . Teleorman 35 Tei. / Fax (004) 0364 730 808, infofservelect.ro, vwww.serveleci.ra 19

SERVELECT Energy in monayt We save botlt. L'OCUMENT: IV IRI 2 Data: 05.04.2019 9.1.4. Indicatori de eficienta energetica - CT Centru Din datele bilantului termoenergetic pentru CT Centru prezentate in tabelul 1 rezulta urmatorii indicatori de eficienta energetica: 1, Cantitatea de energie termica intrata cu combustibilul (cantitatea de caldura dezvoltata prin arderea gazelor naturale) 0,= 318042 [Gcal/an] 0 2. Cantitatea de energie termica produsa de CT Centru O. = 287533 [ Gcal/an] 3. Randamentul termic OA 318042 7 Penn — Por _ 287533 100004 [4] 4. Consumul specific de caldura pentru livrarea unei Gcal la gardul centralei 21-12-10 =1,106 [Gcal/Gcal] C, CTCentru miram 90.4 5, Consumul specific de combustibil conventional pentru livrarea unei Gcal la gardul centralei cc —_ Cercei — 1,106 CTCentru _ Pe 7107 - 158,03 [kg cc/Gcal] 6. Consumul specific de gaze naturale pentru livrarea unei Gcal la gardul centralei 1.106 8,333 CI _ Corcentu _ CTCentru P _— ci *10* =132.72 [Sm3/Gcal] Sir. Teleorman 33 CIO Tel. / Fax (004) 0364 730 808, info(Dservelect.ro, www.servalect.ro 20

Sr. Teleorman 33 aaa SERVELECT Energy is monayt We sava both, LOCUMmenT: IV I-KRE=-1 7URUI-I 2 Data: 05.04.2019 9.2. Bilant termoenergetic real anual pentru sistemul de transport [Bonturul Il 9.2.1. Ecuatia de bilant termoenergetic pentru sistemul de transport (ST) al apei fierbinți Ecuatia de bilant termoenergetic [3] pentru sistemul de transport al apei fierbinti este urmatoarea: = Opr + F DO F DO sr [Gcal/an] in care: Ocrscr - energia termica produsa de sursele CET SUD si CT Centru [Gcal/an] Or - energia termica livrata (intrata) in punctele termice [Gcal/an] 03 m - energia termica livrata consumatorilor alimentati direct la reteaua de transport [Gcal/an] AQ,sr - energia termica pierduta prin pierderi masice in reteava primara de apa fierbinte [Gcal/an] AQ,sr - energia termica pierduta prin transfer de caldura in mediul ambiant [Gcal/an] Pierderile procentuale de energie termica din sistemul de transport se determina astfel: - Pierderile procentuale de caldura prin pierderi masice A dsr = sr 100 Pa - Pierderile procentuale de caldura prin transfer de caldura Ai dusr = 100 PA CET+CT - Pierderile procentuale anuale in sistemul de transport FAQ, dsr = = 100 = dusT FA st Al Ocerscr 9.2.2. Bilantul termoenergetic real anual a sistemului de transport a apei fierbinti e Componentele bilantului termoenergetic real anual al sistemului de transport al apei Tel, / Fax: (004) 0364 730 808, www.servelect.ra 21

SERVELECT | Energy is We sava hoth. | IV I=RE-I YVUHUI-I 2 Data: 05.04.2019 fierbinti Componentele de bilant anual real pentru sistemul de transport al enegiei termice, de la | sursele de producere pana la intrarea în punctele termice, cuprins in conturul Il, relatiile de calcul si valorile rezultate sunt prezentate în sistem tabelar, in tabelul 3. Tabelul 3 Componentele bilantului termoenergetic real anual 12.| prin pierderi masice in ST AQ,sr ; a Denumirea marimii Simbol U.M. Relatia Val. i Energia termica a apei 1. | fierbinti produsa de CET | Gcal/an | Ocsrucr = Ocar FO] 618344 | SUD si CT Centru | Energia termica a apei 2. | fierbinti produsa de CET Ocer Gcal/an | contorizata 330812 n] SUD i Energia termica a apei 3. | fierbinti produsa de: CT | Oc Gcal/an | contorizata 287533 Centru a Energia termica livrata 4 consumătorilor alimentați oz Gcal/an | contorizata 19459 ) "|'direct la-reteaua de alim dir. j transport 5. Energia termica livrata Opr Gcal/an “| contorizata 166457 ) (intrăta) in PT 6. Energia termica utila în ST | Or Gcal/an = Oa: 485917 a : R : | 7. orare de trompa "| A0;r |'Gcal/an = Ocror 0) 132428 Temperatura medie a apei media m, 8. || fierbinti în conductele de tur | î, oC temperaturilor 86.6 inregistrate Temperatura medie a apei media 9. | fierbinti în conductele de t, oC temperaturilor 51.6 retur inregistrate Cantitatea de apa de 10.| adaos in sistemul de m3/an contorizata 1393403 transport Temperatura apei de adaos media 11. Lua DC temperaturilor 133 inregistrate Energia termica pierduta Gcal AQ,ir = Bas * CU da 3 *107 Energia. termica pierduta Gcal/an ) 13.| prin transfer de caldura în | AQ,sr mediul ambiant in ST AQ,sr = AQ;r “AQ, *779060.5 Tel. i / Far Dan 03684 730 808, info((Bservaledi.ro, veww.servalectro 22

SERVELECT Energy is mumneşt We save both, Locument: 3v 2 Data: 05.04.2019 nerale lea ri Îmsr Aer *100 14. % ” 8.63 pierderi masice Pcer-cr Pierderi procentuale de x 15.| energie termica prin transfer % sr = 10 1278 | de caldura Pcsrser ! Pierderi procentuale totale _ + 16.| de energie termica in ST dsr % dsr — Însr * desr 21.41 « Bilantul termoenergetic real anual a sistemului de transport a apei fierbinti Bilantul termoenergetic anual real pentru sistemul de transport cil apei fierbinti este prezentat in tabelul 4, Tabelul 4 Bilantul termoenergetic anual real pentru sistemul de transport al apei fierbinti Energia intrata in contorul E Energia termica a apei fierbinti produsa de 1: 0 i CET SUD si CT Centru 618344 | 100,0 EEE sistemul de transport. Energia termica d'apei fierbinti produsa de 1, 0 +i CET SUD si CT Centru 618344 | 100,0 2 Energia termica utila in sistemul de transport 485917 786 Energia termica livrata (intrata) în punctele 3. Opr 466,457 754 termice Energia termica livrata consumatorilor 4 o 31 racodati direct la reteaua de transport acd 19,459 | Pierderi de energie termica iesite din contur. Energia termica pierduta în sistemul de 5, AQ;r 132,428 21.4 transport din care: 6. - prin pierderi masice AQusr 53367.3 86 7. - prin tranşfer de caldura in mediul ambiant AQ,sr 79,060.5 12.8 d. Telecrman 33) TINERE Tel, / Fax: [004) 0364 730 808, 23

' SERVELECT Energy is monayi We save both. | LOCUMmentT: 3V YUHUZ=I 2 Data: 05.04.2019 | “Energia uțila: plus 'pierderile în sistemul. de: transport : 9.2.3. Diagrama Sankey a bilantului termoenergetic real annual a sistemului de transport a apei fierbinti E OH. Fig nr 5 Diagrama Sankey a bilantului termoenergetic real annual a sistemului de transport a apei fierbinti 9.2.4. Analiza de bilant pentru sistemul de transport Auditul termoenergetic anual real al sistemului de alimentare centralizata cu energie termica din Municipiul Timisoara a fost elaborat pentru perioada 1 ianuarie 2018 — 31 decembrie 2018. Din analiza datelor obtinute in urma calculelor de bilant a rezultat ca energia termica livrata de sursele de producere CET SUD şi CT Centru, in anul de bilant a fost de 618344 Gcal/an. Din aceasta energie termica, cantitatea de 19459 Gcal/an a fost distribuita | consumatorilor racordati direct la reteaua de iransport, cantitatea de 466457 Gcal/an a fost ti Teleorman 3 "eur d Tel / Fax: [004) D344 730 808, www.sorvalactro

SERVELECT Energy ls money! We sava both, L'OCUMEBNI: ZV 7U4VI-1 2 Data: 05.04.2019 distribuita punctelor termice, îar restul de 132428 Gcal/an reprezinta pierderile in sistemul de transport. Pierderile de energie termica in sistemul de transport reprezinta 21.4 % din energia termica livrata de sursele de producere. Energia termica pierduta prin pierderi masice de apa fierbinte a fost de de 53367.3 Gcal/an, valoare ce reprezinta o pierdere procentvala de 8.6 %. Energia termica pierduta prin transfer de caldura a fost de 79060.5 Gcal/an si reprezinta o pierdere procenivala de 12.8 %. S.C, COLTERM S.A. aplica intens o politica de conectare de consumatori noi prin bransarea unor agenti economici si institutii direcț in reteaua de transport. Din totalul pierderilor, pierderile prin transfer termic sunt preponderente. Cauza principala a aceştor pierderi o reprezinta starea izolației termice pe traseele aeriene de transport ale apei fierbinti. Acested prezinta deteriorari ale invelisului metalic care a fost si este devalizat (cu precadere pe conductele de retur) fapt ce conduce la deteriorarea celorlalte straturi de izolatie pana la disparitia completa a acestora. In zonele cu conducte amplasate subteran, izolatia este deteriorata ca urmare a umiditatii excesive din canalele termice, umiditate cauzata de infiltratiile de apa din reteaua de canalizare si din retequa de apa potabila (în zonele. în care retele termice se intersecteaza cu retele de apa), precum si datorita fisurilor aparute:pe conductele de agent termic primar. Pierderile de siiergie termica în. reteaua primara sunt legate si de gradul 'avansat de corodare exterioara situatie care.conduce la: numeroase spargeri si la pierderi însemnate de agent fermic sub forma de apa fierbinte. Valoarea acestor pierderi masice prin spargeri si neetanseitati este data de cantitatea de apa de adaos introdusa in sistemul de transport (1393403 m3/an). Cauza principala a pierderilor o reprezinta insa functionarea sistemului sub capacitatea proiectata, situatie datorata debransarii unui numar mare de consumatori, reteaua devenind astfel supradimensionata fata de consumul actual. Reducerea consumului datorat debransarilor conduce la reducerea presiunii si-a debitului agentului primar la surse. Pentru compensarea lipsei de debit s-a marit temperatura agentului primar, astfel ca pierderile de caldura in retelele termice au crescut. Retelele de transport nu sunt echipate cu sisteme de monitorizare. In momentul de fata, reteaua de transport in lungime de cca. 73 km este partial reabilitata, operatie care a constat în inlocuirea conductelor cu izolatie clasica, cu tevi preizolate. Telcarman 25 TIME Tel, / Fax (004) 0364 730 808, wwwr.sorvelect,ra 25

SERVELECT Energy ls muneyi We sava hoth. L'OCUMen: 3V I=RC-I 2 Data: 05.04.2019 Se recomanda continuarea procesului de reabilitare prin inlocuirea conductelor. din otel clasic cu conducte preizolate. 9.3. Bilantul termoenergetic real pentru sistemul de distributie a energie termice de la intrarea in PT-uri la consumatori - conturul [ll 9.3.1. Ecuatia de bilant termoenergetic pentru sistemul de distributie a apei calde de consum si a agentului de incalzire pentru punctele termice Ecuatia de bilant termoenergetic pentru sistemul de distributie a energiei termice este urmatoarea: _ înc Or = FAO sp + A0,si [Gcal/an] în care: 0O,r - energia termica livrata (intrata) in punctele termice [Gcal/an] O, compr” energia termica vanduta consumatorilor aferenti punctelor termice [Gcal/an] energia fermica pierduta. prin pierderi masice cu apa calda de consum in punctele termice si retelele de distributie , [Gcal/an] înc tai ai RIN act, ; rara RM: energia termica pierduta prin pierderi masice cu incalzirea in puncte termice si retelele de distributie [Geal/an] AQ,so - energia termica pierduta prin transfer de caldura în mediul ambiant, in puncte termice si retelele de distributie [Geal/an] Pierderile procentuale ale sistemului de distributie se determina astfel: - Pierderi procentule de caldura prin pierderi masice cu a.c.c. si incalzire: A acc A ine ai =“ e 100; af, = "5.100 A PT. Opr - Pierderile procentuale de caldura prin transfer de caldura în mediul ambiant: A _ Ad 100 a dres = PT 26

SERVELECT Erargy is We save both. LOCUMmEenT: IV IrRE-I TURUI-I 2 Data: 05.04.2019 - - Pierderile procentuale anuale in sistemul de distributie: A acc +A înc +A ds = o 100= duer * * Apr A] PT 9.3.2. Bilant termoenergetic real anual pentru sistemul de distributie aferent punctelor termice * Calculul componentelor de bilant real anual pentru sistemul de distributie aferent punctelor termice Calculul componentelor de bilant real anval. pentru sistemul de distributie a enegiei termice, de la intrarea in punctele termice pana la consumatorii finali este prezentat in tabelul 5. Tabelul 5 Calculul componentelor de bilant real anual pentru sistemul de distributie a enegiei termice, de la Întrarea în punctele termice pana la consumatorii finali Nr. Denumirea marimii Simbol U.M. Relatia Valoarea Crt, Energia termica livrata (intrata) 0 Gcal/an contorizata ,_ | în PT-uri PT 466457.313 : Energia. termica vanduta Gcal/an = i consumatorilor (facturata) O consr 9, conser 374140.0 ace înc 2. O, const + O consPT Energia termica vanduta ace Gcal/ân contorizata i 67478. 3. | consumatorilor cu a.c.c. O, conspr 89 4. | Energia iermica vanduta O Gcal/an contorizata 3066610 consumatorilor pentru incalzire | 5, | Energia termica pierduta in sistemul de distributie al PT- 92317.4 urilor AQpr Gcal/an | = Opr - O conf = —— 3 = 6. Cantitatea de apa pierduta in Dir m3/an contorizata 724465.6 circuite cu acc: : 7, | Temperatura medie a apei reci PT media valorilor t 13,3 intrata în PT a masurate 8. | Temperatura agentului termic in ține CC media valorilor conductele de tur circuitul de masurate 47.26 incalzire , 9. | Temperatura agentului termic in ine oC media valorilor | conductele de retur circuitul de 7 masurate 42.13 i incalzire 10) Temperatura medie a a.c.c. la PSI ei media valorilor 52 i acc Îi plecare din PT masurate 11 Temperatura medie a a.c.c. t > media valorilor 50 livrata consumatorilor ace masurate 12) Temperatura medie a apei t Lu. Suma din lunile de | It : adi reali 76 i potabile in lunile de iarna incalzire /7 ; 13 Energia termica pierduta prin AO“ Gcal AQ“ - Dir Rt pierderi masice in circuitele cu m „ 26587.89 | ge. PT (Erc top tr. Teleorman 53) Tel. / Fax: (004) 0364 730 808, infoffDservelect.ra, vrww.servelectro 27

' SERVELECT | Enargy ls money We save both, LVOCUMENT: IV "RECI 2 Data: 05.04.2019 m ) | 14] Cantitatea de apa de adaos în D= m3/an contorizata 312682 refeaua de incalzire ad 15| Energia termica pierduta prin AO" Gcal/an A inc, = pi = c* NO pierderi masice în retequa de Our =Du i incalzire 10796.9 r aa 161 Energia termica pierduta prin Gcal - ace TI pierderi masice totale in SD AQ, pr + AQ, br 37384.8 17, | Energia termica pierduta prin A Gcal/an A =-A -A ) transfer de caldura in mediul Orer = Apr -AQor 549326 | ambiant in SD 18, | Pierderi procentuale de energie a“ A 0“ termica prin pierderi masice cu PT dir = —=nmPT 100 57 acc. 0Opr 19. | Plerderl procentuale de energie inc % inc q n _ AQ, termica prin pierderi masice cu mPT dupr = PI. 100 231 | incalzirea ' j 20. | Pierderi procentuale deee energie “% q Ag i termica prin mi.PT dnpr = mt PT, 100 38.01 pierd, masice totale în SD - nr 21, | Pierderi procentuale de energie “A A + termica prin transfer de caldura dtepr d = -100 în SD “Op 1178 | 22, | Pierderi procentuale totale de A A +A E energie termica in SD-conturul ll er der = na? Br 10019.79 : PT * Bilant termoenergetic real anual pentru sistemul de distributie aferent punctelor termice Tabelul de bilant termoenergetic anual real pentru sistemul de distributie aferent punctelor termice - conturul IIl este prezentat in tabelul 6, iar diagrama Sankey in figura 6. Tabelul 6 Bilant termoenergetic real annual pentru sistemul de distributie aferent punctelor | termice Valoarea Nr. Denumirea componentelor de bilant Simbol Gcal/an % | Crt. = -J Tel. / Fax (004) 0364 730 808, infof)servalect.ro, vwyrw.servelectro ) 28

fa SERVELECT Ca) Energy ls money! We sava both, LOcUmenr: IV 2 Data: 05.04.2019 Energia termica livrata (intrata) in punctele ere Nin 0, | 4664573 | 1000 Energia termica vanduta consumatorilor cu 2 incalzirea si a.c.c. conspr 374140.0 80.2 3. | Energia termica vanduta consumatorilor cu a.c.c. O const 67478.9 14.5 4 Energia termica vanduta consumatorilor cu O 3066610 657 incalzirea Energia termica pierduta in sistemul de distributie "AQ, 923174 19.8 prin: (PT 6. |- pierderi masice in sistemul de distributie a a.c.c. 26587.89 57 7. | - pierderi masice în sistemul de incalzire 10796.9 23 8. |- pierderi masice totale în sistemul de distributie 37384.8 80 o | - pierderi prin transfer de caldura in mediul - 9. ambiant AQ,pr 54932.6 11.8 Sti Energia utila plus pierderile în sisteriul de O, const 1664573 100.0 10 distributie + AQpr e Teleorman 53, Tal. / Fax (004) 0364 730 808, info((Dservalectro, www. 29

SERVELECT Energy is money! We save both. LOCUMEnI: 3V I»RC-I 2 Data: 05.04.2019 9.3.3. Diagrama Sankey a bilantului termoenergetic anual real. pentru sistemul de distributie aferent punctelor termice | Fig. 6. Diagrama Sankey — Bilant termoenergetic anval real pentru j sistemul de distributie al punctelor termice | j vw 30

SERVELECT Energy is money! We save both, IV I-RE=1 7UHUI-I 2 Data: 05.04.2019 9.3.4.-Bilantul termoenergetic real anual. al pierderilor de energie in punctele termice Tabelul de bilant pentru calculul pierderii de energie termica în punctele termice este prezentat in tabelul 7, Reprezentarea grafica a pierderilor de energie în punctele termice este prezentata în diagrama Sankey din figura 7. Tabelul 7 Bilantul termoenergetic real anval al pierderilor:de energie in punctele termice 1, | Cantitatea - de ' energie | Gcal/arni "contorizata termica intrata in punctele - 466457.3 | termice 2. | Cantitatea de energie Opri up - | contorizata ! termica plecata din 464681.9 punctele termice 3. | Energie termică pierduta În AOpr in -Gcal/an "Opri TO 17754 punctele termice : 4.. | Pierderea procentuala-de d pr-uri “% Opri - Dpr-uri i energie terimica în punctele = E 0,38 termice sort To "Cu Tel. / Fox (004) 0364 730 808, info(Dservelect.ro, wwwservaloctra 31

SERVELECT ] Energy îs money! We sava both, | DOCUMENT: IV I-RE=1 2 Data: 05.04.2019 d : II aPTur N Fig. 7 Diagrama Sankey pentru pierderile de energie în punctele termice Tel, / Fax [DO4) 0364 730 808, www.sorveloctro ; 32

SERVELECT Energy is money! We save both. DV 7USUI-I 2 Data: 05.04.2019 9.3.5, Analiza-bilantului termoenergetic anual real pentru sistemul. de distributie aferent punctelor termice - conturul ll Cantitatea de energie termica preluată din sistemul de transport al apei fierbinti in anul 2018 de cele 117 puncte termice a fost de 466457.3 Gcal. Din aceasta cantitate s-au vandut consumatorilor pentru incalzire si acc 374140.0 Gcal (80.2%), din care 306661.0 (65.7%) reprezinta energia termica vinduta peniru incalzire si 07478.9 Gcal (14.5%) este cantitatea de energie termica vanduta consumatorilor ca apa calda de consum. Diferenta dintre energia fermica' intrata in. punctele termice si totalul energiei termice vandute consumatorilor, în valoare de 92317.4 Gcal reprezinta pierderea de energie in sistemul de distributie. In procente aceasta pierdere a fost de 19.8 %, Din cantitatea de 92317.4 Gcal, 26587.9 Gcal reprezinta pierderi masice în circuitele cu apa calda. de consum si 10796.9 Gcal reprezinta pierderi masice în circuitele de incalzire. Cantitatea de 54932.6 Gcal a fost pierduta prin transfer de caldura în mediul ambiant in retelele de încalzire si de apa calda de comsum. Pierderile procentuale de energie termica prin pierderi masice in retelele aferente punctelor termice au fost de 8% si de 11,8 % prin transfer de caldura în mediul ambiant. Pierderile procentuale de energie in punctele termice este de 0.38 %, adica 1775.4 Gcal /an. Cauzele acestor pierderi se datoreaza urmatoarelor aspecte: -' deteriorarea izolatiilor termice; conductele din unele canale termice sunt corodate si cu izolatia deteriorata din cauza inundarii canalelor cu apa provenita din avarii sau infiltratii - capacitatea instalata a punctelor termice a devenit excedentara fata de sarcina termica solicitata de actualii consumatori. Supradimensionarea este evidenta si in cazul pompelor de circulatie care datorita subincarcarii determina pierderi suplimentare de energie electrica activa si reactiva. Totodata datorita supradimensionarii in retelele de distributie a scazui viteza de circulatie a agentului termic, fapt ce genereaza o pierdere mare de energie termica În special sub forma de transfer termic in mediul ambiant. Astfel se impune inlocuirea electropompelor de circulatie existente cu eleciropompe cu turatie variabila ai caror parametrii hidraulici sa fie corelati cu incarcarea actuala - parametrii de furnizarea ai agentului termic primar sunt diferiti fata de proiect, fapt ce conduce la reducerea transferului de caldura în schimbatoarele din punctele termice si realizarea unor temperaturi mai ridicate in circuitele de retur fata de cele din diagrama de Sir. Teleorman ÎI CUNEPSE Tel, / Fax: [004) 0364 730 808, voww.servalectro 33

SERVELECT Energy is sava both. LOCUMent; IV I=RE=1 7U4VI=I 2 Data: 05.04.2019 reglaj - lipsa unui sistem de detectare si monitorizare a avariilor - conductele de recirculare a apei calde de consum nu sunt toate functionale. Lipsa recircularii coroborata cu procesul de stagnare a agentului termic in conducte datorat diminuarii consumului si supradimensionării retelelor conduce la vehicularea unui agent termic sub limita de confort. Aceasta este si una din cauzele care conduc la debransarea consumatorilor. 9.3.6. Consumul de energie electrica Pentru anul de bilant, consumul de energie electrica contorizat pentru toate punctele termice a fost de 7257.1 MWh. Pentru pomparea apei în circuitele de incalzire s-a consumat 7 = 4956.4 MWh/an, iar pentru pomparea apei calde de consum s-au consumat EX = 2443.6 MWh/an. Consumurile specifice de energie electrica de pompa au fost urmatoarele: 1. Consumul propriu de energie electrica de pompaj necesara unei Gcal vandute consumatorilor in scopul încalzirii E” 49564 cr > TEI E 0016 : IMWh/Geal) O, conscr 306661 2. Consumul propriu de energie electrica de pompaj necesara. unei Gcal vandute consumatorilor cu apa calda de consum 21436 “0 674789 v.consCT 0362 [MWh/Gcal] 3. Lao cantitate anuala de apa calda menajera vinduta de 1962117 m3, consumul specific de energie electrica pentru pomparea unui m3 de apa calda de consum la consumatori, este: ama 2135 000125 [MWh/m3] 1962117 tr. Teleorman 337 Tel, / Fax: (004) 0344 730 808, înfo((Dservelect.ro, vwww.servelect.ra 34

SERVELECT Energy fe money! We sava both. 3Y I-RE=1 7V4VI-1 2 Data: 05.04.2019 9.4. Calculul componentelor de bilant termoenergetic anual. real peniru centralele termice de cvartal IV 9.4.1. Marimi si relatii de calcul pentru realizarea bilantului termoenergetic real anual al centralelor termice de cvartal Bilantul termoenergetic real pentru centralele termice de cvartal, care fac parte din conturul IV a fost elaborat pentru fiecare Centrala termica de cvartal în parte si pentru CET Freidorf. Realtiile si valorile rezultate in urma calculelor sunt prezentate in tabelul nr. 8. r. Teleorman SO Tei. / Fax: (004) 0364 730 808, www.servelertro 35

SERVELECT Energy în money! iNe save both, Data: 05.04.2019 Tabelul: 8 Marimi si relatii de calcul pentru realizarea bilantului termoenergetic real anual al centralelor termice de cvartal Cantitatea de energie 1. termica intrata cu combustibilul in CT-uri/CET contorizata 967141 456521 834771 45186 1116540 3620159 474384 Cantitatea de energie 2. termica întrata cu combustibilul în CT-uri/CET contorizata 6747.8 4580.6 5824.3 320.3 7790.21 25263.2 3309.8 Cantitatea de energie 3.| termica produsa de CT- uri/CET contorizata 49575 4431.2 5606.2 318.1 74227 22735.7 3224.99 Energie termica pierduta de CT-uri/CET 1790.3 149.4 218.1 2.2 367.5 2527.5 849 Pierderea procentuala de 5. energie termica in CT- uri/CET 4.72 10.00 2.57 Energia termica produsa în CT-uri/CET contorizata 74227 227357 3224.9 Energia termica vanduta consumatorilor (facturata) O, conscr = O, consC7| n ace inc O const + O const 6375.8 18869.5 25379 Energia termica termica 8.| vanduta consumatorilor cu ace contorizata 0 Gcal/a n 1012.3 720.2 869.9 45.2 1805.4 4453.0 302.6 Energia fermica vanduta 9. consumatorilor pentru încalzire o n contorizata -consC1| 29227 28767 3857.5 189.2 4570.4 14416.55 2235.4 St NO a a E apoca ir. Teleorman 33, Cluj-i 04) 0344 730 808, intoDservelect.ro, wvow.servelect.ro 36 e

SERVELECT Energy is money! We save both. DY IRC IUTIITE £ Data: 05.04.2019 Energia termica pierduta Gcal/a AQcr = Or = 18 în sistemul de distributie al n 0, 1022.4 834.4 878.8 837 1046.9 38662 686.9 CT-urilor Cantitatea de apa 11 pierduta in circuite cu Dior m3/an 925 1049 5183 150 10893 18201 1356 acc d contorizata - ii dii i 14; Temperatura medie a LN, oc | valorilor masurate 13.3 133 133 133 13.3 133 133 apei reci intrata în CT ap in CT-uri Temperatura agentului 13 „termic n conductele de tur rr Cc media valorilor masurate 47.26 47.26 47.26 47.26 47.26 47.26 47.26 circuitul de încalzire t Temperatura agentului : 4 termic.in: conductele de E oC media valorilor masurate 42.13 42.13 42:13 42.13 42.13 42.13 42.13 retur circuit de incalzire Temperatura medie a CT ac RE j 14 a.c.<. la plecare din.CT Fra C 1] media valorilor.masurate 52 52 52 52 52 52 52 4 Temperatura medie a media valorilor masurate. o 3 1 a.c.c. livrata face Cc în CTauri 50 50 50 50 50 50 50 consumatorilor Temperatura medie a Suma din lunile de incalzire 14 apei potabile în lunile de Cc /6 7% 76 76 7.6 76 76 76 "iarna | Energia termica: pierduta AQ = Cr 18 prin pierderi masice-in Gea _ cr 3 340 38.5 190.2 55 399.8 668.0 49.8 circuitele cu a.c.c. Cace "Lip )-10 Cantitatea de apa de contorizat 14 adaos: în reteava de | Pra 2248 196 5223 5 7000 14672 8431 încalzire tr. Teleorman 33, Clui-Năapoca Tel, / fax: (004) 0364 730 808, infofBservelect.ro, www.servelect,ro 37

rara, SERVELECT Energy îs moneyi We save both. IV ITRE-E L Data: 05.04.2019 inc ne x de = Energia termica pierduta Gcal/a ABncr = Dog *o* AT 2 prin pierderi masice in n *107* 77.62 877 180.35 0.17 24171 506.62 291.12 reteaua de incalzire Ar = Pa Pa arate i = + Energia termica: pierduta mt.CT E m.CT 21 prin pierderi masics totale AQ,„rcr) Seal AO” 111.8 45.3 370.6 57 641.5 11746 | 3409 m CT Energia termica pierduta Geal/a AQ.cr = 23 prin transfer'de caldura in AQ. AQ, 910.9 789.1 508.2 78.0 405.4 2691.6 346.1 mediul ambiant " mt CT Pierderi procentuale de 23 energie târmica prin % d" = —"“.-100 0.69 09 34 17 54 29 1.5 pierderi masice. cu a.c.c. Ocr Pierderi procentuale de AO" , energie termica prin îi e CT a pierderi sia A ducr % dmcr = o -100 1.57 0.15 3.22 0.05 3.26 2.23 9.03 „incalzirea CT Pierderi procentuale. de AQ, cr 24 energie termica prin dmscT % dncr = -100 2.25 1.02 6.61 178 8.64 5.17 10.57 pierderi masice totale Oc Pierderi procentuale de q AQ,cr 24 energie termica prin tecT % ducr = -100 18.37 17.81 9.07 24.52 5.46 11.84 10.73 transfer de caldură Oc 1 Pierderi procentuale a AQ, ucr ZA totale de energie termica | ÎrcT 4%. | a 10. | 20.62 18.83 15.68 26.31 14.10 17.00 21.30 n _ tr, Teleorman 33, Cluj-Napoca 04) 0364 730 808, vwwiservelect.ro 38.

SERVELECT Energy în We save both, a eu Document: SVT-Rk-190405-12 Data: 05.04.2019 94.2. Bilanturi termoenergetice real anuale pentru centralele termice de cvartal Tabelele de bilant termoenergetic real pentru fiecare centrala termica de cvartal în parte si pentru CET Freidorf sunt prezentate in tabelele 9 - 14. De asemenea energiile termice - produse si vandute consumatorilor si pierderile in retele sunt reprezentate grafic in diagramele Sankey._ din figurile 8-13. 1 9.421, Bilant termoenergetic real anual pentru CT Dunarea Tabelul 9. Tabelul de bilant termoenergetic anual real pentru CT Dunarea - Conturul IV n) 2 Energia termica vanduta consumatorilor cu incalzirea î 3935,1 79.4 si coc. i 21 Energia termica vanduta consumatorilor cu incalzirea - = ine 2922.7 59.0 în. CT Energia termica vanduta consumatorilor cu-a.c.c. 7 2.2 acc 1012.3 = 20.4 , O conscr pl 3 Energia termica pierduta în sistemul de distributie al , 10224 20.6 CT Dunarea prin: AQcr SIT Ta ai pierderi masice in sistemul de distributie a a.c.c. AQ 340 07 31 2 _ n . 5 | pierderi masice în sistemul de incalzire 776 16 IT Ta : = — ET pierderi masice totale în sistemul de distributie AQ, cr 111,6 23 32 | - pierderi prin transfer de caldura in mediul ambiant A 910.9 184 , O, cons 4, Energia utila plus pierderile în sistem os CI 49575 100.0 + AQcr na SE pal Bica porcine Tel. / Fax (004) 0344 730 808, înfofibser velecia TO, NON ra 39

SERVELECT Energy îs money We save both. Document: 5VT-RE-190403-12 Data: 05.04.2019 9.4.2.2.--- Bilant-termoenergetic-real anual. pentru. CT UNT. Tabelul 10. Tabelul de bilant termoenergetic anual real pentru CT UNT — Conturul IV 1. | Energia termica produsa in CT UMT Ocr 44312 100 = SEE. 2 Energia termica vanduta consumaiorilor cu incalzirea si 35968 812 a.Gc. O,conscT 2.1 Energia termica vanduta consumatorilor cu încalzirea inc 28767 649 O contr 22' | Energia termica vanduta consumatorilor cu a.c.c. ce 720.2 16.3 O constr Energia termica pierduta in sistemul de distributie al CT ; 1 8344 18.8 UMT prin: AQcr 3.1.1 - pierderi masice în sistemul de distributie a a.c.c. 38.5 0.9 3.1.2 ; - pierderi masice in sistemul de incalzire AQ 68 0.2 3.1 - pierderi masice totale în sistemul de distributie AQ, 45.3 1.0 3.2 - pierderi prin transfer de caldura în mediul ambiant A 789.1 17.8 O,con 4. Energia utila plus pierderile iri sistem CT 44312 100.0 + AQcr naos SUT in pull full O PAGE azere E TE Tel. / Fax [004) 0364 730 808, vor. servalecira 40

SERVELECT Energy in morreyi We save both, Document: 5SVT-RE-190405-12 Data: 05.04.2019 Dragalina St 9.4.2.3. Bilant termoenergetic real anual: peniru CT Dragalina Fig:8 Diagrama Sankey — Bilant termoenergetic anual real pentru CT UMT d Tabelul 11. Tabelul: de bilant termoenergetic anual: real: = Contirul |V. pentru CT Energia termica“ Yandutd: “consumatorilor cu 2. | gi 47274 843 incalzireq-si O consc7 21 Energia termica vanduta. consumatorilor cu înc 38575 68.8 încalzirea O Titu O Tel, / Fax: (004) 0384 730 808, vele 41

SERVELECT Enaigy is moneyt We save both. Document: SVT-RE-190405-12 Data: 05.04.2019 2.2 Energia termica vanduta consumatorilor cu a.c.c. e ace v.cons.CT 869.9 13.5 Energia termica pierduta în sistemul de distributie 3. , 878.8 157 al CT Dragalina prin: AQxcr 3.1.1 | - pierderi masice în sistemul de distributie a a.c.c. AQ 190.2 34 3.1.2 | - pierderi masice in sistemul. de încalzire AQ“ 180.4 3.2 3.1 - pierderi masice totale în sistemul de distributie AQ,icr 370.6 66 3.2 - pierderi: prin transfer de caldura. in mediul 5082 91 ambiant : 4, Energid'utila'plus pierderile in sistem 5606.2 100.0 + AQ,cr ST). TEI BOI IE Pl O POGO avarie n n Tel. / Fox [004) 03644 730 808, înfofservelectro, SEE ra DOace mot, DOICT 873) Fig.9 Diagrama Sankey — Bilant termoenergetic anuqi real pentru CT Dragalina 42 ga

' SERVELECT 7 Energy ls money! We save both. Document: 5VT-RE-] 90405-12 Data: 05.04.2019 9424. Bilant termoenergetic real anual peniru CT Polona h Tabelul 12. Tabelul de bilant termoenergetic anua! real — Conturul IV: pentru CT Polona i ţ E 2, Energia termica vanduta consumatorilor CU 5344 737 | încalzired:si-a,cic; A E O | ct RE | : Energia: termică. vanduta”. consumatorilor cu 21 n suma înc 1892 595 ; încălzirea O | a 2.2 Energia termica vanduta consumatorilor cu a.c.c, e 45.2 142 CT | Energia termica pierduta in sistemul de distributie j 1. A 83.7 26.3 al CT Polona prin: Ocr | N] 3.1.1 masice în sistemul de distributie a a.c.c. AQ 5.5 17. ) 3.1.2 |.- masice în sistemul de incalzire AQ 0.2 01 J 3.1 - pierderi masice totale in sistemul de distributie 5.7 1.8 , 32 - pierderi prin transfer de caldura in mediul A 78.0 245 ambiant i EEE = EEE | - o 4. Energia utila plus pierderile în sistem 318.1 A POS PESTI + ] x nene STI In Bdul a l Tel. / Fax: [004) 0364 730 B08, info(ljservelect.ro, 43

SERVELECT Errergy ia We save both. Document: 5SVT-RE-190403-12 Data: 05.04.2019 Geaiia Fig.10 Diagrama Sankey — Bilant termoenergetic anual real pentru CT Polona 9.4.2.5. Bilant termoenergetic real anual pentru CT Buzias Tabelul 13. Tabelul de bilant termoenergetic anual real — Conturu! IV pentru CT Buzias 1. Energia termica produsa de CT Buzias 97 74227 100 Energia termica vanduta consumatorilor cu incalzirea. si a,c.c. Oiconscr 6375.8 85.9 Energia termica vanduta consumatorilor cu înc 45704 61.6 2.1 ; incalzirea / cois STI Tm Spin A POE Tel, / Fax: [004) 0364 730 808, info Dservelectro, wwwvr.serveleci.ro ea 44

SERVE Erergyis morti We save both. e Document: 5SVT-RE-190405-12 Data: 05.04.2019 2.2 Energia termica vanduta consumatorilor cu a.c.c. 0 1805.4 243 Energia termica pierduta in sistemul de distributie 3, , 1046.9 141 al CT Buzias prin: AQcr 3.1.1 | - pierderi masice in sistemul de distributie a a.c.c, 399.8 54 ! 3.1.2 | « pierderi masice in sistemul de incalzire AQ, 2417 33 ! 3.1 - pierderi masice totale în sistemul de distributie 641.5 8.6 | 3.2 - pierderi prin transfer de caldura în mediul 405.4 5.5 ambiant j 0, cons.CT | 4. Energia utila plus pierderile în sistem 74227 100.0 9 PSP - + AQcr LI E . DOTCT 1.048, BG Fig. 11 Diagrama Sankey — Bilant termoenergstic anual real pentru CT Buzias BOT Nan accede Tei 7 Fax: [004) 0364 730 808, volecti TO, velactr Ta 45

SERVELECT Enetgy is money! We save both. Document: SVT-RE-190405-12 Data: 05.04.2019 9.4.2.6. Bilant termoenergetic real anual pentru centralele termice de cvartal Bilantul termoenergetic real anual al centralelor termice de cvartal, constituit ca suma a tuturor bilanturilor partiale pentru fiecare central termica in parte, este prezentat in continuare sintetic in tabelul nr, 14. : Tabelul 14. Tabelul de bilant termoenergetic real anual al centralelor termice de cvartal— Conturul IV 5, Energia termica vanduta consumatorilor cu 188695 83.0 incalzirea si a.c.c. O,.conscr 21 Energia termica vanduta consumatorilor cu ne | 144165 63.4 incalzirea O cont 2.2 Energia termica:vanduta consumatorilor cu acc. ce 44530 19.6 : O CT Energia termica.pierduta in sistemul de. distributie 3866.2 17.0 3. : al CT de cvartal prin: AQ 3.1.1 | - pierderi masice :în sistemul-de distributie a a.c.c. AQ: 668.0 29 3.1.2 | - pierderi masice în sistemul de incalzire AQer 506.6 2.2 3.1 - pierderi masice totale in sistemul de distribuiie “VP “11746 5.2 32 - pierderi prin transfer: de caldura in mediul 26916 118 ambiart“* : AQ,cr "i O, coins | 4. Energia utila plus pierderile in sistem „ccm 227357 100.0 | + AQcr Tel. / Fan: (004) 0354 730 808, info(fservelect.ro, 46

SERVELECT Energy ie moneyiWesave both. Document: SVT-RE-1 9040-12 Data: 05.04.2019 DQacc.mCT. ZICA _DQICT, 3.86 Fig. 12 Diagrama Sankey a bilantului termoenergetic real annual al centralelor termice de cvartal— Conturul IV 9.4.3. Bilant. termoenergetic.real anval pentru CET Freidof. Tabelul 15. Tabelul de bilant:termoenergetic anual real —Conturul V pentru: CET Freidorf 9. Energia feriica vanduta consumatorilor cu 25379 787 incalzirea si d.c.c. O,conscEr 21 Energia termica vanduta consumatorilor cu 2235.4 693 ; inc incalzirea O, consCET NESTINS 1 TI bl GP DE Tel, / Fax: [004) 0364 730 808, wvow.servalect.ra 47

SERVELECT Energy is money! We save both, Document: SVT-RE-l 90405-12 Data: 03.04.2019 2.2 Energia termica vanduta consumatorilor cu a.c.c. ace 302.6 9.4 O conscET 3 Energia termica pierduta in sistemul de distributie 6869 213 al CET Freidorf prin: AO,csr 3.1.1 | - plerderi masice în sistemul de distributie a a.c.c. AQ cr 49.8 1.5 3.1.2 | - pierderi masice in sistemul de incalzire sr 2911 9.0 3.1 - pierderi masice totale în sistemul de distributie AQ 340.9 10.6 3.2 - pierderi prin transfer de caldura in mediul 1463 107 ambiant AQ,cr TE: 4, Energia utila plus pierderile in sistem Ov conscar 32249 100.0 + AQ, cr DIG Fig. 13 Diagrama Sankey — Bilant termoenergetic anual real pentru CET Freidorf tanarul i TOI POT AES o pote Tel, / Fax: (004) 0354 730 808, infofBservelect. Fo, WOW. servelect. ra 48

" SERVELECT | Energy îs moneyi We save both, Document: SVT-RE=1 9045-12 Data: 05.04.2019 | 9.4.4. Bilant termoenergetic anual real pentru foate cenfralele fermice de _ cvartal, inclusiv CET Freidorf — Conturul V 9.4.4.1. Componentele de bilant termoenergetic anual real pentru toate centralele termice de cvartal inclusiv CET Freidorf — Conturul V | Bilantul termoenergetic real pentru centralele termice de cvartal a fost elaborat pentru toate centralele termica de cvartal invclusiv CET Freidorf - conturul V. Relatiile de calcul si valorile rezultate sunt prezentate in tabelul 18, Tabelul 16 Date de calcul pentru bilantul termoenergetic real al centralelor termice de cvartal, inclusiv.CET Freidorf | Cantitatea de energie 0, contorizata termica intrata cu combustibilul in CT-uri + CET 4094543 Freidorf | Cantitatea de energie EA Gcal/an | contorizata | | termica intrata cu "| * | combustibilul în CT-uri + CET 285730 , Freidorf Cantitatea de energie Ocr Gcal/an | contorizata : 3. termica produsa de CT-uri + 25960.6 a CET Freidorf LA Energie termica pierduta in AQ Gcal/an AQ 4 CT-uri + CET Freidorf T cr 8 Ba 26124 Pierderea procentuala de d % 0, n] 5. energie termica in CT-uri + - dcr = o -100 9:14 - CET Freidorf | | 6, Energia termica produsa În o Gcal/an contorizata CT-uri si CET Freidorf m 25960.6 7. Energia termica vanduta O Gcal/an 0 = e | consumatorilor (facturata) ace o 21407.4 : H+ O conscT 8. Energia termica termica | Os cr Gcal/ar | contorizata | vanduta consumatorilor cu | 4755.6 Li q.c.e. 9. Energia termica vanduta O Gcal/an | contorizata consumatorilor pentru | 16651.9 J incalzire 10. | Energia termica pierduta in AQ Gcal/an AO, =0 -2 = sistemul de distributie al CT-| ET RE 4533.1 uri +CET | | OTE Goana titi a - Tel. / Fax: [004) 0344 730 808, intfoDservelect.ro, 49

SERVELECT Energy î« moneyi Vila save both. Document: SVT-RE-l 90405-12 Data: 05.04.2019 Al. -Cantitatea.de apa pierduta in. | pr... |... m nr 19557 circuite cu a.c.C. contorizata 12. | Temperatura medie a apei | 7 Cc media valorilor masurate in 133 reci intrata in CT-uri +CET CT-uri 13. | Temperatura agentului termic | re oC media valorilor masurate în conductele de tur circuitul 47,26 de incalzire 14. | Temperatura agentului termic | 1” oC media valorilor masurate in conductele de retur circuitul 42,13 de incalzire 15. | Temperatura medie a a.c.c. Cc media valorilor masurate 520 la'plecare din CT-uri +CET “= 16. | Temperatura medie a.c.c. t Cc Media valorilor masurate în 500 ace . x livrata consumatorilor CT-uri 17. | Temperatura medie a apei tati Cc Suma din lunile de incalzire 74 potabile in lunile de iarna /6 18. | Energia termica pierduta prin | Gcal AQ“ = __ ext pierderi masice în circuitele m er ” cu acc. (Cuc 15 7177 19. Cantitatea de apa de adaos | De m3/an contorizata 231030 in reteaua de incalzire 20. | Energia.termica pierduta prin AQ Gcal/an | AQ”, = *e* Ar* 107 pierderi masice in reteaua de ta 7977 incalzire = 21, | Energia termica pierduta prin Gcal = AO + AQ” pierderi masice totale în CT- 15135.5 uri +CET 22. | Energia termica pierduta prin Gcal/an = —_ transfer de caldura in mediul ABecr / = — 3037.7 ambiant în CT-uri +CET 23. | Pierderi procentuale de dor % 100 energie termica prin pierderi ” ducr = = — -100 28 masice cu a.c.c. Ocr 24, - | Pierderi procentuale de aer “% AQ! energie termica prin pierderi ” Cr = —= -100 3.07 masice cu incalzirea Ocr 25. | Pierderi procentuale de durcr A AQ, energie termica prin pierderi _ dmcr SA 100 5.84 masice totale CT-uri +CET Oc 26. | Pierderi procentuale de dur “% AQ,cr energie termica prin transfer dcr F———— 100 117 caldura in CT-uri +CET Oc manance STI. «bla Tel, / Fax: [004) 0354 730 808, vw, Ta 50

SERV= ELECT Energy îs moi Wesave both, LUI A Document: SVT-RE-190405-12 Data: 05.04.2019 27. | Pierderi procentuale totale PA. a AQ op - de energie termica in CT-uri dir dr = gg 17.54 +CET-conturul V Cr 9.4.4.2. Calculul bilantului termoenergetic real al centralelor termice de cvartal, inclusiv CET Freidorf Tabelul de bilant termoenergetic anual real pentru sistemul de distributie al centralelor termice de cvartal inclusiv CET Freidorf, conturul V este prezentat în tabelul 16, iar diagrama Sankey în figura 135. Tabelul.16 Nr. , Valoarea Denumirea componentelor de bilant Simbol Crt, Ge l/an 25960.56 Energia termica vanduta consumatorilor cu 2. 21407.4 82.5 incalzirea si CC. ; O const 21 Energia termica vanduta consumatorilor cu inc 47556 183 incalzirea O conscr 2.1 Energia termica vanduta cons. cu a,c.c. ace 16651.9 64.1 O conscT 3. Enna irma pierdute în sisternul de distributie AO. 45531 175 3.1.1 | - pierderi masice În sist. de distributie a a.c.c. AQ 777 2.8 3.1.2 | - pierderi masice în sistemul de incalzire AQ 7977 3.1 3.1 - pierderi masice totale in sist. de distributie 1515.5 5.8 32 prin transfer de caldura în mediul 30377 117 4. Energia utila plus pierderile in sistem Prono 25960.6 100.0 : PA Rara ape E Tel. / Fax: [004) 0344 730 808, infof ser velect:ro FD, orveleci.e ra 51

SERVELECT Energy îs moneyi We save hâth, Document: SVT-RE-190405-12 Data: 03.04.2019 9.4.4.3.. Diagrama Sankey a bilantului termosnergetic real al centralelor termice de cvartal, inclusiv CET Freidorf = DGace d Fig. 15. Diagrama Sankey — Bilant termoenergetic anual real pentru sistemul de distributie al centralelor termice de cvartal plus CET Freidorf 9.5. Analiza bilantului termoenergetic anual real pentru sistemul de distributie a energiei termice Analiza bilantului termoenergetic anual real pentru sistemul de distributie a energiei termice produsa in toate centralele termice de cvartal - conturul IV si toate centralele termice de cvartal inclusiv CET Freidorf - conturul V 9.5.1. Centralele termice de cvartal - conturul IV Centralele termice de cvartal au produs in anul de bilant analizat cantitatea de 22735.7 Gcal. Din aceasta cantitate s-au vandut consumatorilor 18869.5 Gcal, respectiv 83%, iar in : iateorhi Tel. / Fax: [004) 0364 730 808, veww.servelect.ra 52

li fr SE TEST Mapoca = și Not SERVE| Energy îs Me: We save both. 1509001 ISO 14001 Documeni: SVT-RE-1 9040-12 Data: 05.04.2019 retelele de distributie s-au pierdut 3866.2-Gcal, adica 17 % din energia termica produsa. Din datele calculate pentru fiecare Centrala termica de cvartal in parte, prezentate in tabelele de mai sus, s-au constatat urmatoarele: - cantitatea de energie termica produsa de fiecare CT a variat intre 318.1 + 74227 Gcal/an - pierderile procentuale totale de energie termica in retelele de distributie ale CT de cvartal au fost cuprinse in intervalul valoric 14,1 + 26.3 % astfel: o pierderile masice cu ace au avut valori cuprinse in intervalul 0,7—-5,4 % o pierderile masice cu incalzirea au avut valori cuprinse in intervalul 0,1+3.3 % o pierderile prin transfer de caldura au avut valori cuprinse în intervalul 5.5—24.5 “ Pierderile de energie termica în centralele de cvartal se datoreaza neincarcarii la capacitate a cazanelor si functionarii lor intermitente in functie de necesarul de caldura pentru încalzire si prepararea apei calde de consum. 9.5.2. Centralele termice de cvartal inclusiv CET Freidorf - conturul V Centralele termice de cvartal impreuna cu CET Freidorf au produs în anul de bilant analizat cantitatea de 25960.6 Gcal. Din aceasta cantitate s-au vandut consumatorilor 21407.4 Gcal, iar in retelele de distributie s-au pierdut 4553.1 Gcal, adica 17:5 % din energia termica produsa, Pentru incalzire s-au facturat 16551.9 Gcal, iar pentru alimentarea cu apa calda de consum a consumatorilor racordati la retea s-au facturat 4755.6 Gcal. Pierderile de caldura masice în retelele de incalzire si apa calda de consum au totalizat 1315.5 Gcal si au reprezentat 5,8 % din energia termica produsa de centralele termice. Pierderile prin transfer termic in mediul ambiant ale conductelor au fost de 3037.7 Gcal, valoare ce reprezinta o pierdere procentuala de 11.7 %. Pentru CET Freidorf pierderea procentuala de energie termica este de 21,3 %. In cadrul acestei valori. este inclusa si cota parte din caldura. combustibilului destinat producerii energiei electrice. Randamentul de producere a energiei termice s-a determinat cu formula: 7 2 100 = 2537.9/3224.9 = 787 [*] 0 0 Tel. / Fax: [004) 0344 730 808, infoffbser velect.ro, v VON. sarvelec.ra 53

SERVELECT Energy it money! We sava both. Document: SVT-Rk-190405-12 Data: 05.04.2019 -in-care: Q,- energia termica produsa in centala [cogenerare) 0, - cantitatea de energie termica intrata cu combustibilul Pierderea procentuala de energie termica a centralelor termice de cvartal luate la un loc trebuie calculata fara luarea în considerare a CET Freidorf, care pe linga energia termica furnizata spre consum, produce si energie electrica. Pierderile totale procentuale a centralelor termice de cvartal sunt de 17%, in timp ce piederile totale pentru CET Freidorf sunt de 21,3%. Pierderile totale a centralelor termice de cvartal, inclusive CET Freidorf, pe conturul V de bilant, sunt de 17.5% , energia termica utila, vinduta consumatorilor reprezentind 82,5%, din energia totala intrata in conturul de bilant. Consumul de energie electrica Consumul de energie electrica contorizat, în anul de bilant, pentru toate Centralele termice de cvartal a fost de 904.2 MWh. Pentru pomparea apei in circuitele de incalzire s-a consumat 384 MWh, iar pentru pomparea apei calde de consum s-au consumat 51 0.3 MWh. Consumurile specifice de energie electrica de pompai au fost: 1. Consumul propriu de energie electrica de pompaj necesara unei Gcal vandute consumatorilor în scopul incalzirii | E 8 cir Ba 3 0,0266 O, conscr 14416.5 2. Consumul propriu de energie electrica de pompaj necesara unei Gcal vandute consumatorilor cu apa calda de consum ctre 3102 [MWh/Geall 4452 99 3. Consumul propriu de snergie electrica pentru pomparea unui m3 de apa calda de consum la consumatori, cantitatea anuala de apa calda livrata consumatorilor fiind de 124348 m3/an. arin — 3193 0,0041 124348 STI Adda Tel, / Fax: [004) 0364 730 808, vel lectro, VON SEE „electr ro 54

SERVELECT l a în Energy îs money! We save both. ISO 11001 Document: SVT-RE-190405-12 Data: 05.04.2019 _.9.5.3. Indicatori de eficienta energetica — CT-uri si CET Freidorf... Indicatorii de eficienta energetica pentru CT-uri (centralele termice de cvartal inclusiv CET Freidorf) stabiliti pe baza datelor determinate in bilant sunt: 1. Cantitatea de energie termica intrata cu combustibilul (cantitatea de caldura dezvoltata prin arderea gazelor naturale) 0,= 4094543 m3 = 28573 [Gcal/an] 2. Cantitatea de energie termica produsa de CT-uri plus CET Freidorf '"Ocrucre 525960.6 [Gcal/an] 3. "Energie termica pierduta in CT-uri AQ = 0, -0:r.cm = 28573-25960.6 = 2612.4 [Gcal/an] CT+CTE _£& —Ocrscre _ 2612.4 -100= 9.14 ] 0, 285% 4. Randamentul energetic net care este dat de raportul dintre energile rezultate din proces si cantitatea de caldura dezvoltata 1, - Berca — 259605 100 90.85 [4] 0 28573 5. Consumul specific net de energie termica C, = Bv. __28573 =1,1 [Gcal/Gcal] Ocricre 25960.6 6.Consum specific de gaze naturale C, = fn 10% = 11 "P, 8333 ci -10* =132 [Sm?/Gcal] Consumul specific net pentru producerea unei Gcal este de 1,1 Gcal/Gcal, adica echivalentul unui consum specific de gaze naturale de 132 Sm3/Gcal necesar pentru producerea unei Gcal. Tel. / Fax: [604 0384 730 808, FO, VOM. ro 55

SERVELECT Energy is moneyi We save both, Document: SYVT-RE-190405-12 Data: 05.04.2019 -10,-Actiuni-pentru-cresterea-eficientei-energetice in_sistemul de_termoficarea_ al__ municipiului Timisoara Masurile recomandate pentru imbunatatirea eficientei intregului sistem de termoficare ai municipiului Timisoara sunt masuri care necesita cheltuieli de investitii pentru realizarea lor si masuri care tin de exploatarea instalatiilor. Se mentioneaza faptul ca de la ultimele audituri s-a continuat procesul de modernizare rin; Descrierea masurii | Data Durata de Costul Economia de , ne, U Nr. | aplicate punerii în recuperare a energie crt. functiune investitiei [ ni ei] [u.m. Ltep/ [ani] fizica ] an] Echiparea electropompelor de incalzire cu CF (83) si 1 achizitionarea unor 2016 2 2810 MWh 27 pompe noi cu randament ridicat, dimensionate la cerintele actuale (78) Dotarea cu un sistem de automatizare, 2 | comanda, control si 2016 1 800 MWh 185 dispecerizare a 20 PT-uri- finalizare Montare tablouri electrice cu CF- circulatie incalzire 2016 1 175 MWh 19 (finalizare) TOTAL 3785 - 231 A. Masuri fara investitii Masurile fara investitii sunt masuri care tin de exploatarea de zi cu zi a instalatiilor si masuri de intretinere, precum: 1. Functionarea la parametrii de proiect a cazanelor din dotarea centralelor iermice, in vederea optimizarii consumului de combustibil samanta. IN Tel, / Fax: (004) 0364 730 808, 56

SERVE I=LECT Energy is morar We save both. Document: SVT-RE-1 90405-12 Data: 03.04.2019 2 _Respectarea diagramelo. 3. Verificarea vanelor de inchidere de pe conductele de distributie r de reglaj ale temperaturii apei fierbinti pe reteaua de „tur” 4. Verificarea metrologica a aparaturii de masura la sursa si consumatori, si a contoarelor 5. de energie termica conform instructiunilor metrologice Instruirea personalului pentru interventii, Masuri pe termen scuri, de tipul fara cosf sau cu cost minim, care nu implica investitii majore Descrierea masurii Termenul:de aplicare Costul aplicarii masurii [ mii LEI] Economia de energie [v.m. [tep/ Fizica ] an] Optimizarea procesului de producere energie termica si electrica: Respectarea parametrilor optimi de functionare ai agregatelor Calcularea zilnica a randamentului fiecarui agregat in functie si luarea masurilor necesare pentru ca randamentul de functionare sa fie cat mai apropiat de cel de proiect. Urmarirea electronica a indicatorilor tehnico-economici realizati zilnic Efectuarea lucrarilor de intretinere Realizare reparatii in termenele programate permanent Fara cost tone 1100 mc TOTAL - 1100 B. Masuri cu investitii mari Masurile privind imbunatatirea functionarii sistemului de termoficare ' din municipiul Timisoara sunt masuri cu investitii mari care cuprind modernizarea unor puncte termice si modernizarea retelelor de transport si distributie si constau în: 1. Modernizarea punctelor termice ramase nemodernizate prin achizitionarea unui numar de schimbatoare de caldura cu placi 2. Inlocuirea vanelor de pe conducte, cu vane automate modernizate cu închidere rapida în vederea scurtarii timpului pentru operatia de izolare a defectelor : pr E TE . Fax: (004) 0354 730 808, info vrervi.sorveloci.ro 57

SERVELECT Energy is moneyi We save both. Document: 5VT-RE-190405-12 Data: 05.04.2019 3. Achizitionarea-_unui. sistem de _detectare_si_monitorizare_a_avariilor, de depistare a. spargerilor in faza incipienta si eliminarea operativa a acestora pentru reducerea pierderilor de agent termic si pentru protejarea conductelor din canalele termice care altfel sunt supuse coroziunii 4. Reabilitarea retelelor de recirculare a apei calde de consum pentru asigurarea confortului termic la consumatori 5.' Masuri pe termen mediu, de 2 pâna la 3 ani, vizând un program de investitii. Masuri pe termen mediu, de 2 pâna la 3 ani, vizând un program de investitii. Descrierea Termenul de Estimarea Costul Economia de masurii aplicare duratei de investiţiei energie recuperare [mii lei ] [u.m. | [tep/ fizica] an ] Retehnologizare CT Buzias prin montare de Smc unitati de 2019 ! 3800 MWh 83 cogenerare cu motoare termice Retehnologizare CT Dunarea prin montare de Smc unitati de 2019 1 3000 MWh 60 cogenerare cu motoare termice Maximizarea cantitatii de energie termica livrate din CET SUD in reteaua 2019 3.5 3565 MWh 1000 de transport prin functionarea interconectata cu CT CENTRU Cogenerarea de inălta eficienta CET CENTRU prin 2019 Gcal; montare motoare 3 18000 MWh 700 termice 2X2 MWh Eficientizarea a producerii de energie termica Trim IV 2018 1 602 Smc 10 la CET Freidorf prin folosirea de ST. TEI CDI Mn OPEC a Tel. / Fax: (004) 0364 730 808, fabsarvalect.ro, v ACE, ervolectre ra 58

SERVELECT Energy Ss otet We save both, Document: 5VT-RE-lI 90405-12 Data: 05.04.2019 1 __ | resurse DI PERIE IRENE poa regenerabile ) Cogenerare de De inalta eficenta In faza de la CT UMTprin aprobare tema ) montare motoare de proiectare termice Cogenerare de inalta eficenta in faza de la CT Dragalina aprobare tema prin montare de proiectare motoare termice TOTAL 28967 = 1853 6. Masuri pe fermen lung, de 3 pâna la &.ani, vizând vn program de investitii. Masuri pe termen lung, de 3 pâna la 6 ani, vizând un program de investirii. , Descrierea masurii Termenul | Estimarea Costul Economia de energie | de duratei de investitiei E [u.m. aplicare recuperare [ mii lei ] fizica] [tep/an] | Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din | Mun. Timisoara in vederea conformarii la normele de, mediu 2020 5 117000 Gcal 5000 "A privind emisiile ! poluante în. der.si pt cresterea eficientei in alimentarea cu caldura _ urbana etapa |l Retehnologizare retea de transport primara LI în vederea reducerii energiei consumate 2020 3 7740 [ Gcal] 780 na pentru transportul si distributia energiei termice Retehnologizare CAFI N 100 Gcal/h de la CET 2020 11 147000 me 850 tone SUD Valorificare energetica a deseurilor municipale 2020 9 360000 Nmc 3000 solide | Eficientizare PT-uri si 2019 5 100 Gcal 1760 CT-uri de cartier- romane STI N -. Tel, / Fax: (004) 0344 730 808, velact. TO, ervelectro 59

SERVELECT Energy îs moray! Ve save both. Document: SVT-RE-190405-12 Data: 05.04.2019 Proiect-pilot-montare..... modul scara bloc Utilizarea energiei , Intocmire geotermale pt , tema de producerea de energie proiectare in cogenerare Smart meteringul 2024 5 40500 Gcal 540 TOTAL | 672340 = 11390 11. Bilanturile termoenergetice optimizate 11.1. Bilantul termic optimizat pentru sistemul de transport (ST) 1, Se estimeaza ca masurile de imbunatatire a functionarii retelei de transport prin inlocuirea conductelor existente cu conducte. preizolate vor conduce la o reducere a pierderilor de caldura prin transfer termic cu 25 % AQ =AQ,sr'0,75 [Gcal/an] AQ? = 79060.5:0,75 = 59295.3 [Gcal/an] 2. Se estimeaza o reducere a pierderilor de energie termica prin pierderi masice cu 30% =AQ,sr :0,70 [Gcal/an] AGP, = 53367.3-0,70 = 37357.1 [Gcal/an] 3. Energia termica optimizata totala pierduta in ST = AQ + AQ [Geal/an] = 59295.3+37357.1 = 96652 [Gcal/an] 4. Energia termica optimizata ce va fi livrata de surse este egala cu cantitatea de energie termica optimizata intrata în punctele termice, cantitatea de. energie termica. livrata consumatorilor racordati direct si pierderile estimate dupa aplicarea masurilor propuse ORE or = ORF + + ACR IScal/an] cr Ș 430682+96652+19459 = 546794 [Gcal/an] QR .cr = 547451,81 [Geal/an] unde: nene" SAT TETODT tir oaia a : E pa Tel. / Fox: [004 0364 730 808, veloctri TO, rvelectr Ta 60

SERVELECT | Energy is moneyl We save both, Document: SVT-RE-1 90405-12 Data: 05.04.2019 termica optimizata pierduta prin transfer de caldura in sistemul de transport. - energia termica pierduta prin transfer de caldura in sistemul-de transport AQ - energia termica optimizata pierduta prin pierderi masice in sistemul de transport AQ,gr - energia termica pierduta prin pierderi masice in sistemul de transport AQ - energia termica totala optimizata pierduta în sistemul de transport Calculul componentelor de bilant termoenergetic optimizat pentru sistemul de transport este prezentat in tabelul 17, iar diagrama Sankey in figura 16 : ) Tabelul 17 Bilantul termoenergetic: optimizat al retelei de transport Energia termica a apei fierbinti produsa'de CET | "| Sud si CT Centru ra | e 2. " | Energia utila in sistemul de transport 07 450,141 82.3 3. Energia termica (livrata) intrata in punctele termice 430,682 78.8 Energia termica furnizată consumatorilor alimentati coris - 4. O „dir. 19,459 3.6 direct la reteaua de transport amd ME Energia termica pierduta in sistemul de trarisport m 3. din care: Ar 96,652 17.7 1 6. - prin'pierderi masice AC 37357.1 68 ! 7. - prin transfer de caldura in mediul ambiant AQ 59,295.3 10.8 1 apr PT | 8. Energia utila plus pierderile in sistem + AQ + 546,794 100.0 o a lim.dir. i for SE pasca a - Tel, / Fax: (004) 0364 750 808, Infofihser vel ect.ro, + OY. 61

SERVELECT Energy is We save both. Document: SVT-Rk-190405-12 Data: 05.04.2019 Fig. 16 Diagrama Sankey — Bilant termoenergetic anual optimizat pentru Sistemul de transport 11.2. Bilantul termic optimizat pentru sistemul de distributie Bilantului termic optimizat pentru sistemul de termoficare. din municipiul Timisoara s-a elaborat pornind de la cantitatea de energie termica intrata in sistemul de distributie (SD). Calculul de optimizare a energiei termice s-a facut pornind de la cantitatea de energie termica vanduta consumatorilor si de la masurile propuse pentru cresterea eficientei energetice prin reabilitarea termica a blocurilor si prin reducerea pierderilor masice cu incalzirea si apa calda de consum si a pierderilor prin transfer de caldura. 1. "Reabilitarea termica a cladirilor. Se estimeaza ca masura conduce la reducerea energiei termice consumate pentru incalzire cu 25 % e = ret -0,75 [Gcal/an] QR = 306661:0,75 = 2299958 [Gcal/an] 2. Energia termica optimizata vanduta consumatorilor racordati la sistemul de distributie sal. STI. LOCO Madi pata Or _ tt Tel. / Fax: [004) 0344 730 808, infolfbserv vel fectra, s OV 62

SERVE Energy is mată We save both. Document: 5VT-RE-1 0405-12 Data: 05.04.2019 Se considera ca energia termica vanduta consumatorilor cu apa calda de consum ramane aceeasi ca in bilantul real e cpr = 67478.9 [Gcal/an] = + Qi cons.PT [Gcal/an] Gore PT 229995.8+67478.9 = 2974747 [Gcal/an] 3. Se estimeaza o reducere a pierderilor de caldura prin transfer de caldura in sistemul de distributie cu 25 % AQ =AQ,p :0,75 [Gcal/an] A = 54932.6:0,75 = 41199.1 [Gcal/an] 4. Se estimeaza o reducere a pierderilor masice cu apa calda de consum si cu incalzirea cu 25% AQ = :0,75 = 26587.9:0,75 = 199409 [Gcal/an] AQ = AQ *0,7/5 = 10796.9:0,75 = 80977 [Gcal/an] 5. Energia termica optimizata pierduta în siştemul de distributie AQ = + AQ + AGREE [Geal/ar] AQ = 41199.1+19940.9+80977 = 69238 [Geal/an] 6. Energia termica optimizata intrata in punctele termice opt, opt. opt QR = FAS [Gcal/an] = 297474.7+69238 = 3667127 IGcal/an], unde: opt.inc optacc * + e, i + + + FI, pr - energia termica optimizata vanduta consumatorilor pentru incalzire si apa calda de consum inc ace . + 4: 1 Qi Energia iermica vanduta consumatorilor pentru incalzire si apa calda de consum AQpr AQlipr - energia termica reala respectiv optimizata pierduta prin transfer de caldura in sistemul de distributie al punctelor termice i ft TERT re i aa Tel. / Fax: [004) 0354 730 808, ect.o, 63

SERVELECT Enargy is moneyi We save both. Document: SVT-RE-l 90405-12 Data: 05.04.2019 termice este prezentat in tabelul 18, iar diagrama Sankey in figura .. incalzirea si apa calda de consum inc , Consum. optimizata -pierdute-prin--pierdeti--masice -cu ' - energia termica pierduta in circuitele de incalzire si apa calda de Tabelul de bilant termoenergetic optimizat pentru sistemul de distributie al punctelor Tabelul 18 Bilantul termoenergetic optimizat pentru sistemul de distributie al punctelor termice Nr. Crt. Denumirea componentelor de bilant Simbol Valoarea Gcal/an % Energia termica optimizata livrata (intrata) în opt 1. PT 3667127 100,0 punctele termice ! 5, Energia termica optimizata vanduta o 2074747 811 consumatorilor cu incalzirea si a.c.c. cons PT 3. Energia termica optimizata vanduta optine 67478.95 184 consumatorilor cu incalzirea O const 4. | Energia termica vanduta consumatorilor cu a.c.c. o 229995.8 627 Energia termica optimizata pierduta in sistemul de 5 distributie prin: 69238.0 189 6. | - pierderi masice în sistemul de distributie cu a.c.c. | AQ 19940.9 5.4 A pierderi masice optimizate in sistemul de AQ 80977 22 incalzire m 8. | - pierderi masice totale în sistemul de distributie AQ7er 28038.6 76 Tel. / Fox: (004) 0364 730 808, infoltBservelect.ro, 64

SERVE =LECT Energy iz mată We save both. 5O900! ISO 14001 Document: 5VT-RE-1 90405-12 Data: 05.04.2019 pierderi prin transfer de căldura in mediul rapi | ama a a 9. ambiant AO, 41 199. A 11.2 ; Or 10. i i ile în si . 100. 0. | Energia utila plus pierderile in sistem + AO 366712.7 00.0 DE. Fig. 17 Diagrama Sankey — Bilant termoenergetic anual optimizat pentru Sistemul de distributie- conturul Il 11.3. Bilantul termic optimizat pentru Centralele termice de cvartal inclusiv CET Freidorf Bilantul optimizat pentru Centralele termice de cvartal inclusiv CET Freidorf pentru sistemul de distributie s-a elaborat in urmatoarele conditii: T. Reabilitarea termica a cladirilor. Se estimeaza ca masura conduce la reducerea energiei termice consumate pentru incalzire cu 25 % —_ -0,75 [Gcal/an] v.cons. CT v.cons.CT : fra ST TE 53 ji a cs : ta aa Tel. / Fax: (004) 03564 730 BOS, nfafservelect.ro, veleci.ro 05

SERVELECT Energy îs momeyt We save both. Document: SVT-RE-l 90405-12 Data: 05.04.2019 m GQ 1 6651:9*0,775-=-12488:9— — ——— —— [Gcal/an]-..... v.cons.CT 2. Se considera ca energia termica vanduta consumatorilor cu apa calda de consum ramane aceeasi ca in bilantul real scr = 47556 [Gcal/an] = Ora CT + [Gcal/an] Qi scr 512488.9+ 47556 = 17244.5 [Gcal/an] 3. Se estimeaza o reducere a pierderilor de caldura prin transfer de caldura în sistemul de distributie cu 25 % *AQ,cr 0,75 [Gcal/an] Qi, = 30377075 = 2278.2 [Gcal/ar] 4. Se estimedza o reducere a pierderilor masice cu apa calda de consum si cu incalzirea cu 25 % AQ = AQ, 0,75 =717.7:075 = 538.3 [Gcal/an] AQ” = -0,75 = 797.7:0,75 = 598.3 [Geal/ani 5. Energia termica optimizata pierduta în sistemul de distributie al CT AGE = AQ CT + AQ + AQ ine [Gcal/an] AQ = 2278.2+-538.3+598.3 = 3414.9 [Geail/an] 6. Energia termica optimizata produsa de Centralele termice ar = cr + AQ [Gcal/an] GP = 17244.5+3414.9 = 20659.3 [Geal/an] = 20659.3 [Gcal/an] în care: Qi - energia termica optimizata, pentru incalzire vanduta consumatorilor din centralele rr TE ln 33 Club Tel, / Fax: 1004) 0344 730 808, înfofDsorvelectro, OA, servalect. To 66

| pr ST TEST SERVELECT Bnergy is mona! We save both. Document: SVT-Rk-190405-12 Data: 05.04.2019 __termice de cvartal ine + . + + vconscT energia termica vanduta consumatorilor pentru incalzire energia termica vanduta consumatorilor cu apa calda de consum Qi - energia termica optimizata pierduta prin transfer de caldura în mediul ambiant AQ cr - energia termica pierduta prin transfer de caldura in mediul ambiant teCT AQ, AQ?” energia termica optimizata pierduta prin pierderi masice cu apa calda de consum si incalzirea AQ - energia termica pierduta prin pierderi masice cu apa calda de consum si 1 incalzirea Bilantul termoenergetic optimizat al centralelor termice de cvartal, inclusiv CET Friedof este prezentat in tabelul 19, iar diagrama Sankey in fig. 18. Tabelul 19 Bilantul termoenergetic optimizat al centralelor termice de cvartal, inclusiv CET Friedof Nr. Valoarea Denumirea componentelor de bilant Simbol Gcal/an % Crt. a 20659.3 100 A E Energia termica optimizata vanduta consumatorilor cu 17244.5 83.5 2, |, , incalzirea si a.c.c. O Energia termica optimizata vanduta consumatorilor cu A , aptinc 12488.9 60.5 incalzirea O 4. | Energia termica vanduta consumatorilor cu a.c.c. 0 47556 23.0 cons Tel, / Fax (004) 0364 730 808, velect.r O, OV, 67

SERVELECT Energy is money! We save both. eu Document: 5VT-RE-190405-12 Data: 05.04.2019 TI 3 | Prersia” termica: "optimizatapierduta- in—sistemul -de- m AO TI 3414, 9 "16.5 i RENE distributie prin: Oc 6. | - pierderi masice in sist. de distributie cu a.c.c. AQ 538.3 26 - pierderi masice optimizate in sistemul de distributie cu Line 7 incalzirea Aer 598.3 2 8. | - pierderi masice totale in sistemul de distributie AQ 11366 5.5 9. | - pierderi prin transfer de caldura în mediul ambiant AQ 2278.2 11.0 a da ct O const 10. | Energia utila plus pierderile în sistem or | 20659.3 100.0 +A CT nd" TETEST n 3 Tel. / Fax: (004) 0354 730 808, vea. servelect: ra 6a

SERVELECT Enargy îs money! We save both. Document: 5VT-RE-l 7040-12 Data: 05.04.2019 | e. Fig.18 Diagrama Sankey — Bilant termoenergetic anual optimizat LI pentru centralele termice de cvarial inclusiv CET Freidorf fr SI TEO 2pClujtapoca a E petit Tel, / Fax: (004) 0344 730 808, Infoffbser TB, VOMA ro 69

SERVELECT Energy is moneyl We save bath. Document: SVT-RE-190405-12 Data: 05.04.2019 12. Calculul eficientei economice a principalelor masuri stabilite... Principălele masuri propuse in lucrare reclama cheltuieli de. investitii. Determinarea eficientei economice a acestora trebuie sa urmeze calea legala, cu intocmirea studiilor de fezabilitate. Pe baza documentatiilor respective se va stabili oportunitatea realizarii masurilor si perioadele de desfasurare a lucrarilor. Avand in vedere cele de mai. sus se propune elaborarea studiilor dupa analizarea la nivelul conducerii a actiunilor. propuse de. reducere a pierderilor de energie termica in sistemul de termoficare. 13. Impactul asupra mediului Schimbările climatice sunt cauzate în mod direct sau indirect de activitățile umane, care determină schimbarea compoziției atmosferei globale și care se adaugă la variabilitatea naturală a climei, observate pe o perioadă de timp comparabilă. Pot fi observate schimbări climatice determinate activitățile antropice care. produc emisii de GHG (Gaze cu efect de seră prevăzute de Protocolul:de la Kyoto). Încălzirea globală este :un fenomen unanim acceptat de comunitatea științifică internațională, fiind deja evidențiat de analiza datelor observaționale pe perioade lungi de timp. Simulările realizate cu ajutorul modelelor climatice globale au indicat faptul că principalii factori care determină acest fenomen sunt atât naturali (variații în radiația solară și în activitatea vulcanică), cât și antropogeni (schimbări în compoziția atmosferei din cauza activităților umane). Indicatorul structural de mediu “emisii totale de gaze cu efect de seră” reprezintă cantitățile în tone/an de poluanți care sunt reglementați prin Protocolul de la Kyoto. Toate țările trebuie să realizeze progrese în ceea ce privește reducerea acestor gaze cu efect de seră. Principalele gaze cu efect de seră sunt; dioxidul de carbon (COz), protoxidul de azot (N2O) și metanul (CH). Efectul global potențial de seră (PGE), se exprimă în CO echivalent, CO2 având prin definiție PGE egal cu 1, N2O multiplicându-se cu 310, iar CH, cu 21, Cercetările științifice nationale si internaționale au evidențiat faptul că cei mai periculoși poluanți atmosferici sunt: dioxidul de sulf (502), oxizii de azot (NO2), monoxidul de carbon (CO), dioxidul de carbon (CO), ozonul (Os), compusii organici volatili (COV) metale grele, pulberile sedimentabile (praf), pulberile în suspensie (funingine, fum), vena 21). COT netă folii e cresa d Tel, / Fax: [004) 0344 730 808, nfofDser velect.r FO, WYWW,SOT' electr ro 70

canal SIT TOMESTI Gta arsen ţ i SERVELECT Energy îs moneayi We sava both. Document: SVT-RE-190405-12 Data: 03.04.2019 Analizând cantitatea de emisii de COz la nivelul Uniunii Europene, s-a constatat că cea mai mare cantitate este rezultată în urma producerii de energie slectrică și termică. De exemplu, producția de energie bazată pe cărbune în statele UE a generat aproximativ 950 milioane de tone de emisii de CO în anul 2005, ceea ce reprezintă 24% din totalul emisiilor de COz din UE. În ceea ce privește România, emisiile de CO» generate din diferite sectoare de activitate evidențiază de asemenea contribuția majoră a sectorului energetic și a transporturilor, ceea ce înseamnă că acestea sunt domeniile asupra cărora sunt necesare implementarea unor măsuri și acțiuni de reducere a emisiilor de CO2. (Sursa datelor: International Energy Agency — IEA) O cantitate importantă de emisii de CO» apare în urma producerii de energie termică, atât în regim propriu, cât și în regim centralizat. În cazul achiziţionării energiei termice de la diverși furnizori, pentru a avea în vedere cantitatea de emisii de CO, în primul rând trebuie să știi ce tip de combustibil arde centrala de producere a energiei termice. După aceea trebuie să avem în vedere și randamentul la care funcționează instalația și mai frebuie să ştim CPT-ul rețelei. În general în Romania CPT:ul are valori cuprinse între 8%:si 40%, în unele cazuri chiar și 60% (in calcule se poate lua o valoare medie de. 15% - 20%). Pentru producerea energiei termice se folosesc mai multe tipuri de combustibili. După cum se poate observa în tabelul următor, din-arderea diferitelor tipuri de combustibili rezultă cantități diferite de emisii de CO2. FACTORI DE EMISIE CO» PENTRU COMBUSTIBILI ] |. Saz natural 0.202 Sursa: hitp://wWww.eumayors:eu/IMG /pdf/technical_annex::ro.pdf În graficele urmățoare se evidențiază cantitatea-de emisii. de: CO» la producerea energiei termice cu. diferite tipuri de combustibili și diferite. echipamente (clasic vs. cogenerare de înaltă eficiență): Tel. / Fax: (004) 0344 730 808, www.servalect.ro 71

SERVELECT Erergy is We save both. Document: 5VT-RE-l 90405-12 Data: 05.04.2019 un i o o o RA 400.00 300.00 | 200.00 | 100.00 Mn -00 cogen.l.E Gaz naturali tco2/GWh produs i 3000 2500 * produs a 2000 A | Kon 1500 +; Rr 1000 * - 500 + clasic | cogen.l.E Carbune incălzire disiriciuală vs. cenirală termică de apariament Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de seră care are implicații în încălzirea globală. Sistemele de termoficare (cele care funcționează în cogenerare) sunt foarte eficiente din punct de v&dere energetic, datorită producției simultane de energie electrică și termică. Sistemele de termoficare au un randament al arderii de peste 90% comparativ cu centralele termice individuale al căror randament este în jurul valorii de 80%. Comparativ cu sistemele de încălzire individuale, centralele de termoficare sunt mai eficiente în vederea reducerii emisiilor de compuși gaara GAT ISI DOI ad fa DEAD Tel, / Fax: (004) 03584 730 808, info(Dservelect.ro, www.serveledt.ra 72 ___ +C02/GWhprodus — —— | —

SERVELECT Energy is money! We save both. Document: SVT-RE-1 9040-12 Data: 05.04.2019 periculoși, deoarece acestea au mai multe echipamente avansate de control al poluării și au un regim de functionare constant față de centralele de apartament care au un regim de funcționare fluctuant, foarte variabil. Avantaje și dezavantaje ale sistemelor de termoficare Sistemul de termoficare oferă posibilitatea de a produce energie în regim de cogenerare. În general aceste sisteme sunt foarte eficiente, au un randament care poate să ajungă chiar și peste 90%, ceea ce duce la scăderea consumului de combustibil și automat la reducerea emisiilor. Sistemele de termoficare sunt soluții excelente de reducere a emisiilor la nivel local: oferă o mai buna calitate a.aerului, au un impact redus.asupra mediului, reduc consumul de energie primară, astfel rezultând mai puține emisii de COz. Dezavantajul sistemelor. de termoficare este pierderea de caldură de pe traseu, care în unele cazuri, în România, poate ajunge valori chiar și de 60%. În medie aceste pierderi sunt cuprinse în intervalul 15% - 20%. În tabelul următor se pot vedea valorile de emisii de CO2 rezultate din diferite metode de producere a căldurii: | EMISIILE CE COz REZULTATE ÎN URMA DIFERITELOR METODE DE PRODUCERE A CĂLDURII i INDIVIDUALE | h Incinerarea deșeurilor. Încălzire cu en. electrică Calcularea factorului de emisie locală pentru energie termică EFH = (CO2LPH + COZIH — CO2ER) / LHC for ST TEST 2 fa aia nd Tel. / Fax: (004) 0364 730 808, înfolfbser velect.ra TO, POOR arveleciro 73 | SISTEM DE TERMOFICARE | CO2 [g/kWh]] SISTEME DE ÎNCĂ |. CO? [g/kWh] | it TE a tt

SERVELECT Energy î« money! We save both. Document: SVT-RE-19040U5-12 Data: 05.04.2019 ___Unde: _ EFH = factor de emisie pentru căldură [t/MWh căldură] COZLPH = emisii CO2 derivate din producția locală de căldură [t] CO2IH = emisii CO2 referitoare la orice volum de căldură importat din afara teritoriului autorității locale [t] CO2EH = emisii CO2 referitoare la orice volum de căldură exportat în afara teritoriului autorității locale [1] LHC =consum local de căldură [MWh căldură] Factorul de emisie națiorial Factorii de emisie naționali și Europeni fluctuează de la an la an ca urmare a amestecului de energie folosit în generarea de electricitate. Aceste fluctuații sunt cauzate de necesarul de electricitate, de disponibilitatea energiilor regenerabile, de situația pieței energetice, de importul/exportul de energie ș.a.m.d. "FACTORI DE EMISIE NAȚIONALI ȘI EUROPENI PENTRU ELECTRICITATEA CONSUMATĂ d rara ȚARA | FACTOR DE EMISIE | FACTOR DE EMISIE | | eh ] (t CO2/MWhe) [tf CO2-eq/Mwhe ! | ţ ţ | EU-27 0.460 0.578 La evaluare ciclu de viată În cazul producției locale de electricitate regenerabilă (pe lângă biomasă/ combustibili bio), emisiile poi fi estimate cu ajutorul factorilor de emisie din tabelul următor: "FACTORI DE EMISIE PENTRU PRODUCȚIA LOCALĂ DE ELECTRICITATE | J REGENERABILĂ totii SURSA DE ELECTRICITATE SOTI anod Splai potir pat cn Tel. / Fax: [004) 0344 730 808, înfofibsor velect. TO, ARO, ro 74

SERVELECT | Energy is money! We sava both. Document: 5VT-RE-l 90405-12 Data: 05.04.2019 2008. i fl. În funcție de rezultatele obținute dintr-o staţie, funcționale în zone costale cu condiții optime Sursa: Vasilis et al., de vânt, Cantitatea de emisii de CO2 rezultată în urma producerii de energie electrică Cantitatea de emisii de CO2 rezultată în urma producerii energiei electrice este fluctuantă. Aceasta cantitate variază în funcție de cantitatea de energie electrică produsă în diferitele unități de producere: centrale termoelectrice, centrale hidroelectrice, centrale nucleare, eoliene. | Centralele hidro, cele nucleare si cele eoliene produc o cantitate nesemnificativa de emisii de CQO2 în raport cu centralele termoelectrice. Cantitatea de emisii de CO2 produsă de centralele termoelectrice este și ea fluctuantă, variază în funcție de combustibilii utilizați pentru producerea energiei electrice. In Romania ca și combustibi utilizați în centralele termoelectrice se folosesc: cărbuni, țiței, gaze, petroliere. Fiecare dintre acești combustibili are o valoare de emisii de CO2 diferită. | Cantitatea de emisii de CO2 este influențată direct de tipul combustibililor utilizați pt. producerea energiei electrice pe plan național. Cantitatea de emisii de CO2 rezultată în urma producției de energie electrică din diferite tipuri ţ de combustibili se poate vedea în tabelul de mai jos: LA Tr a , Tehnologie Descrier | Emisii estimate | olog escriere | lg CO2JkWh) | a idroelectric Tel. Li Fo: (004) 0344 730 808, velecte ro, EVEI, 75

SERVELECT Energy Is moneyi We save both. Dotument: SVT-RE-l 90405-12 Data: 05.04.2019 ubbing) 960... Diverse tipuri de generatoare (fara scrubbing) 1050 _ SURSA: Elsevier;"Valuing fhe greenhouse gas emissions from electricity generation”, Benjamin K. SOVACOOL nara "SI. TEI COT sa Coat Tel. / Fox: [004] 0364 730 808, nfofbserveloctu TD, YOWVE, re 76

SERVELECT Energy is moneyi Wa save both. Document: SVT-RE-1 9040-12 ] [1000.00 | ţ ţ i 800.00 600.00 | | 400.00 | 200.00 | 66.00 :00 10.0010.0011.0013.0013.074.50082.0038.00 “| 00 m O Mr ST ET. NE... E, | „ăi DA Ls AP PO A o să af £ > <a RI e af ST? SSL SP e N O” GP «e | SO XP SE a CE ă ES E Se a? „> XS 6 ) < i i <“ n] 3 RS Emisii estimate (g CO2/kWhe) Centralele electrice care utilizează ca și carburant cărbunele au emisiile cele mai ridicate de CO2. Deși gazele naturale, și intr-o oarecare măsură și petrolul, au valori a emisiilor considerabil mai mici, centralele care utilizeaza biomasă, centralele nucleare, hidroelectrice, clasice care utilizează combustibili fosili, Calcularea factorului de emisie pentru electricitate jos: i | EFE = [(TCE — LPE — GEP) * NEEFE + COZLPE + CO2GEP] / (TCE) Unde: EFE = factor de emisie locală pentru electricitate [t/MWhe] , TCE = consum total de electricitate [MW'he] LPE = producție locală de electricitate [MWhe] i GEP = achiziții de electricitate verde făcute de autoritatea locală [MWhe] | NEEFE = factor de emisie național sau European pentru electricitate [t/MWhe] eoliene și cele fotovoltaice au valori ale emisiilor de CO2 semnificativ mai mici decât centralele Factorul de emisie locală pentru electricitate (EFE) poate fi calculat cu ajutorul ecuației de mai j COZLPE = emisii CO2 derivate din producția locală de electricitate [1“] CO2GEP = emisii CO2 - Tel. / Fax: (004) 0364 730 808, info(Dservelect.ro, www.servelecira 7

SERVELECT Energy is moneyi We save both. Document: 5SVT-RE-1 90405-12 Data: 05.04.2019 e din producerea de electricita Concluzii Conținutul de poluanți evacuați în atmosferă depinde de tipul combustibilului utilizat la ardere. Cea mai mare poluare o produce cărbunele. Principalii poluanți sunt pulberile evacuate sub formă de cenușă și gazele de ardere; în cenușă se găsesc oxizi, sulfați, azotaţi ai diverselor substanțe, care poluează solul și apele. De asemenea, poluarea apare datorită CO2, SO2, NO, din gazele de ardere. Implementarea măsurilor de reducere a consumurilor de energie, luarea în considerare a recomandărilor, modernizarea proceselor industriale, analizarea variantelor în vederea selectării celor mai bune tehnologii disponibile (BAT-uri), corespunzătoare activităţiilor de producție ale înterprinderilor industriale, se face atât în folosul întreprinzătorului, pentru reducerea costurilor de producție și creșterea veniturilor, cât și pentru îmbunătățirea componentelor de mediu și deci în folosul comunității în care își desfășoară activitatea. scanarea STI TETEST Iane pe Măsurile recomandate pentru reducerea consumului de energie, sunt menite a realiza un echilibru între dezvoltarea industrială, calitatea mediului și sănătatea umană, având în final un ecou la nivel global. Fără introducerea unor politici eficiente de protejare a climatului, emisiile de dioxid de carbon vor continua să crească, făcând imposibilă corectarea daunelor deja provocate. Tei. / Foo (004) 0364 730 808, infol(bser ELE servelect:ra 78

SERVELECT Energy ls rmoneşi We save both. Document: SVT-RE-190405-12 Data: 05.04.2019 | CAPITOLULII III NINE DETERMINAREA PIERDERILOR TEHNOLOGICE IN RETELELE i TRANSPORT SI DISTRIBUTIE | 1. Determinarea pierderilor tehnologice in retelele de transport si de distributie operate de COLTERM Sistemul de alimentare centralizata cu energie termica a municipiului Timisoara esfe destinat satisfacerii necesarului. de caldura pentru incalzire si a apei calda de consum. Pierderile tehnologice de proiect sunt reprezentate numai din pierderile prin transfer de 1 caldura în mediul exterior, deoarece pierderile masice sunt considerate egale cu zero. Calculul pierderilor tehnologice s-au facut in urmatoarele ipoteze: 1. Reteaua de termoficare are aceeasi. lungime si configuratie ca in situatia reala 2. Fluxurile de energie termica care circula prin conducte sunt aceleasi ca in situatia reala Izolatia termica a conductelor este noua 4. Nu sunt depuneri pe conducte Pierderile masice sunt zero. | Pierderile tehnologice de energie termică prin transfer de caldura în mediul exterior s- au determinat pe baza calculului fluxului termic liniar de la agentul termic care circula prin a. conducta la.mediul inconjurator în care se afla conducta. Calculele s-au efectuat separat pentru regimurile de vara. si de iarna, tinand cont de modul de pozare a conductelor: - suprateran - in canale termice nevizitabile - preizolate ingropate e Sistemul de transport este format din: - ” magistrala supraterana - magistrala subterana SAT TETOOT N Blaj chl o DOGG cm a . Tel, / Fax: [004) 0364 730 808, veloctre ro 79

SERV! =LECT Energy ls nora We save both. Document: 5VT-RE-1 9045-12 Data: 05.04.2019 i Âî»._ Sistemul de-distributie-aste format pentru incalzire si apa calda de _ consum: - în canale termice - preizolate Valorile luate in calcul si rezultatele obtinute sunt trecute în tabelele 1-28 din Anexe. Valorile temperaturii agentului termic în conductele de tur si de retur sunt mediile realizate in regimul de iarna, respectiv de vara in anul de bilant (1 ianuarie 2018-31 decembrie 2018). Pierderile tehnologice se determina cu relatia : AQ; = AQ, n 860105 [Gcal/an] În care: AQ, pierderile de caldura totale in retele IW1 h - numatul de ore de functionare [ore] Pierderile de caldura în retele sunt date de fluxul termic liniar, de lungimea conductelor si de coeficientul de pierderi de caldura. Fluxul termic total reprezinta marimea care caracterizeaza transferul de caldura si care este determinat de coeficientul global de schimb de caldura si rezistentele totale (rezistentele termice ale peretilor conductelor, ale izolatiilor termice, a stratului protector al conductelor si rezistenta interioara/exterioara a conductelor) [6] 2, Determinarea pierderilor tehnologice de energie termica in sistemul de transport — Conturul Il 2.1 Deferminarea pierderilor tehnologice de energie termica in sistemul de transport in regim de vara AQ" =6195.2 kW (valori preluate din tabelele nr. 3, 4,7, 8, 11 si 12 din Anexe) h=3504,0 ore/an AQ = 61952 -3504,0-860- 10” = 18668.8 [Gcal/an] ehST natal ST FOI BOT AM Na pott : e a panda Tel. / Fax: [004) 0364 730 808, înfo(pservelec ect.ro, serveloctr ro 80

SERVELECT Energy is money! We save both, Document: SVT-Rt-190405-12 Data: 05.04.2019 2.2 Determinarea pierderilor tehnologice de energie. termica in sistemul de . fransport in regim de iarna ma — 12891.2 kW (valori preluate din tabelele nr. 1,2, 5, 6,9 si 10 din Anexe) toi h= 5256,0 ore/an AQ“? = 58270:2 [Gcal/an] 2.3 Determinarea pierderilor tehnologice anuale de energie termica in sistemul de transport Pierderile tehnologice anuale in reteaua de transport sunt: AQsr = * [Seal/on] = 18668.8+58270.2 = 76939 [Gcal/an] 3. Determinarea pierderilor tehnologice de energie termica in sistemul de distributie pentru punctele termice — Conturul Ill 3.1. Determinarea pierderilor tehnologice de energie termica a a.c.c. in sistemul de distributie in regim de vara pentru punctele termice — Conturul ll Oran = 2131.4 kW (valori preluate din tabelele nr. 17 si 19 din Anexe) aceQIII h= 35040 ore/an AQ ar = 2131.4: 3504,0-860-107 = 6422.82 [Gcal/an] ehaccCII pr SIE TEST 23 Gl Mopoca car Tel. / Fax: [004) 0344 730 808, înfofibsar velectuo, + POI 81

SERVELECT Energy is moneyi We save both. AL DOTATA Document: 5SVT-RE=-1 90405-12 Data: 05.04.2019 -3.2....Determinarea pierderilor tehnologice de-energie sistemul de distributie in regim de iarna pentru punctele termice — Conturul Ill iama — 3146.9 kW (valori preluate din tabelele nr. 18 si 20 din Anexe) h= 5256,0 ore/an AQ = 3146.9-5256,0 860-107 =14224 4 [Geal/an] m E CI a so Tel, / Fax: (004) 0384 730 808, 9, ve VO, servelecira 82

SERVELECT Energy Is moneyi We save both. Document: SVT-Rb-l 90405-12 Data: 05.04.2019 Determinarea pierderilor tehnologice de energie termica in reteaua secundara de incalzire pentru punctele termice — Conturul lll Oac 7564.6 kW [valori preluate din tabelele nr. 13, 14, 15 si 16 din Anexe) h= 5256,0 ore/an = 7564.6-5256,0-860-10 =34193 2 [Gcal/an] 3.4. "Determinarea pierderilor tehnologice fofale pentru punctele termice — Conturul II: AQ soc ȘI 0422.82+14224.4+34193.2 = 548404 [Gcal/an] 3.5. Deferminarea pierderilor tehnologice de energie termica a a.c.c. in sistemul de distributie in regim de vara pentru centralele termice de cvartal - Conturul V Or = 97.36 kW (valori preluate din tabelele nr. nr. 25 si 27 din Anexe) aceCY h= 3504, ore/an AQ) =97.36-3504,0-860-10"* = 293.4 [Gcal/an] tehacoCV 3.6. Determinarea pierderilor tehnologice de energie termica a a.c.c. in sistemul de distributie in regim de iarna pentru centralele termice de cvartal - Conturul V OT = 153.39 KW (valori preluate din tabelele nr. 26 si 28 din Anexe) aceCV h= 5256,0 ore/an AQ”, =153.30-5256,0-860 10” = 693.3 [Gcal/ar] ehaccCY focare TI ul GPOGG cuvenita cane Tel. / Fax: (004) 0354 730 808, info(iservelectro, vrerv,sor veloct. ro 83

SERVELECT SRI Energy is We save both. A Document: 5VT-RE-l 9040-12 Data: 05.04.2019 3.7... Determinarea pierderilor tehnologice de energie termica in reteaua secundara de incalzire pentru centralele termice de cvartal - Conturul V = 195.76 kW [valori preluate din tabelele nr. 21,22, 23 si 24 din Anexe) h= 5256,0 ore/an = 195.76 -5256,0-860-10 = 884.8 [Gcal/an] 3.8. Determinarea pierderilor tehnologice totale pentru centralele termice de cvartal — Contur V: = 293.4+693.3+884.8 = 1871.6 [Geal/an] 4. Calculul pierderilor tehnologice procentuale de energie termica Pierderile procentuale. tehnologice de energie termica se calculeaza considerand ca energia termica vanduta este aceeasi ca in anul de bilant T ianuarie 2018- 31 decembrie 2018. 4.1. Pierderile tehnologice procentuale de energie termica in sistemul de transport Pierderile tehnologice procentuale de energie termica in sistemul de transport pentru (Conturul Il) se determina cu relatia: AQ asr 100 in care: dienst = Il termica a apei fierbinti produsa de CET SUD si CT Centru in perioada 1 ianuarie 2018 — 31 decembrie 2018, respectiv 76939 Gcal/an, 76939 dres 618344 -100 [4] = 1244 % annual STI TO BOT IT nad pull fa Îl OP triere Tel. / Fax: [004) 0384 730 808, info((Dservelect.ro, www.servelect.ra 84

i SERVELECT Energy is money! We save both. Document: SVT-RE-1 9U4U5-12 Data: 05.04.2019 4.2. Pierderile. tehnologice._procentuale_.de__energie__termica.__in sistemul de _.. distributie pentru Conturul III Pierderile tehnologice procentuale de energie termica in sistemul de distributie pentru conturul Ill se determina cu relatia: _ AQ = Oz -100 Da Opr - energia termica intrata in PT-uri pentru Conturul Il 349404. = 466457. 100 [=] dispar 11,76% 43. Pierderile tehnologice procentuale de energie termica in sistemul de distributie pentru Conturul V Pierderile tehnologice procentuale de energie termica în sistemul de distributie pentru Conturul V se determina cu relatia: AQ. dienspor = a -100 [%] Oc - energia termica produsa de CT-uri pentru Conturul V 18716 „ = —— 100 d 259606 disper = 7121 % Valorile pierderilor tehnologice de energie termica in regim de vara/iarna in sistemele de transport si de distributie, precum si pierderile tehnologice procentuale pe fiecare contur sunt prezentate sinteiic in tabelele 19, 20 si 21. i TETODT Iata laba Tel. / Fox: (004) 0364 730 808, vraw.sorvelect.ra 85

SERVELECT Energy is monaşi We save both. Document: SVT-RE-1 90405-12 Data: 05.04.2019 ..-Tabelul 20. Pierderi tehnologice in Sistemul de Transport. CET Sud+CT Denumirea UN Centru 1 | Ore de functionare (total) h 8760 2 | Ore de functionare pe perioada iernii h 5256 3 | Ore de functionare pe perioada verii h 3504 4 | Energia termica produsa Gcal/an 618344 SISTEMUL DE TRANSPORT 5 | Fluxul termic total in ST, regim de vara (suma din tabele) kW 6195.22 6 | Fluxul termic total in ST, regim de iarna (suma din tabele) kW 12891.2 7 Pierderi tehnologice in ST, regim de vara Gcal/an 18668.8 8 | Pierderi tehnologice in ST, regim de iarna Gcal/an 58270.2 9 | Pierderi tehnologice anuale in ST (vara+iarna) Gcal/an 76939 10 | Pierderi procentuale anuale in ST (vara + iarna) % 12.44 Tabelul 20: Pierderi tehnologice pe Sistemul de distributie Denumirea UM CT — Contur V | PT Contur!” 1 |.Ore de functionare (total) h 8760 8760 2 | Ore de functionare pe perioada iernii h 5256 5256 3 | Ore de functionare pe perioada verii h 3504 3504 4 | Energia termica produsa CT/ intrata in PT-uri Gcal/an 25960.6 466457 5 Fluxul termic total pentru incalzire (izolate clasic si preizolate), regim de KRW 19576 75646 iarna (suma din tabele) 6 x [ama din tabela) a.c.c [izolate clasic si preizolate), regim de kW 153.39 31469 7 aa fosa dn ata a.c.c (izolate clasic si preizolate ), regim de kW 97.36 21314 8 | Pierderi tehnologice totale pentru incalzire Gcal/an 884.8 34193.2 9 isteti tehnologice totale în regim de iarna pentru apa calda de Gcal/an 6933 142444 10 | Pierderi tehnologice totale în regim de vara pentru apa calda de consum | Gcal/an 293.4 6422.82 secara STI TOI COT EM Tel. / Fax: (004) 0364 730 B08, vrawr.servelect.ro 86

SERVI Energy în materia We save both. Document: 5SVT-RE-l 90405-12 Data: 05.04.2019 _M | Pierderi tehnologice anuale în SD (varatiarna)_ |. Gcal/an 1871.6 _.54840.4. 12 | Pierderi procentuale anuale în SD (vara + iarna) % 7,20 11,76 aleoii Tel. / Fox (004) 0384 730 808, info(ijser volecta ro, wvwewr.servaleci.ro ă a 87

SERVELECT Energy is monejyt We save hoth. Document: SVT-RE-l 90405-12 Data: 05.04.2019 __Tabelul 21 Centralizator cu pierderile procentuale de energie termica Pierderile Reale Pierderile Reale Pierderile Reala Pierderile tehnologice Pierderile Pierderile. , Di i pentru Conturul Il pentru Conturul îl pentru Conturul V Conturul Il tehnologice tehnologici i Nr. | Sis enuraTe marime Conturul lil Conturul V. | rt, | tem Gcal/an % Gcal/an % Gcal/an % Gcal/an % Gcal/an % Gcal/an % Pierderi masice in ST i 53367.3 8.63 9 o - î Pierderi prin transfer de caldura în mediul Î ambiant în ST 790605 | 1279 769390. | 1244 - E - | 1 1 ST Pierderi totale | transport 132427,8 21.42 76939.0 1244 7 7 7 i Pierderi masice in reteaua secundara de incalzire 107969 2.31 797.75 2.76 Plerderi masice in reteaua de distributie a apei calde de consum 265879 57 71775 3.07 Pierderi masice totale 37384.8 80 1515.49 5.B4 Pierderi prin transfer de caldura in mediul ambiant [inc+a.c.c.) 549326 | 1178 3037.65 11.70 54840.4 | 11.76 18716 sI Pierderi totale distributie 92317.4 19.8 4553.15 17,54 548404 | 11.76 1871.6 RR ŞI. opera Tel. / Fox (004) 0364 730 808, infofisor veloct: ro, 88

SERVELECT Energy is moneyi We save both, Document: SVT-RE-19U40b-12 Data: 05.04.2019 Concluzii Lucrarea de audit energetic pentru sistemul de termoficare din municipiul Timisoara operat de catre COLTERM SA contine doua capitole si anume: Capifolul | Determinarea pierderilor reale Capitolul Il - Determinarea pierderilor tehnologice In cadrul lucrarii au fost elaborate calcule de bilant în care s-au determinat pierderile de caldura reale sub forma de pierderi masice si prin transfer de caldura, în retele de transport, distributie si centralele termice de cvartal. Calculele de bilant energetic s-au elaborat pentru cinci contururi de bilant energetic care au fost calculate in mod distinct. Din analiza de bilant real au rezultat urmatoarele: e Conturul| - Bilantul termoenergetic real pentru sistemul de producere a energiei termice (CT CENTRU) Energia termica pierduta de CT Centru este de 30509 Gcal/an adica 9.6 % din energia produsa de CT Centru. + Conturul II - Bilantul termoenergetic real pentru. sistemul de transport a energie termice de la sursele de producere pana la intrarea în PT-uri Pierderile de caldura în reteaua de transport au fost de 132428 Gcal/an reprezentand 21.4 % din energia produsa in sistem (618344 Gcal/an). e - Bilantul termoenergetic real pentru sistemul de distributie a energie termice de la intrarea în PT-uri la consumatori Pierderile de caldura in retelele de distributie au fost de 92317.4 Gcal/an, reprezentand 19.8 % din energia total-intrata în punctele termice. Energia termica vinduta consumatorilor pentru incalzire si apa calda menajera a fost de 374140 Gcal/an, respectiv 80.2 %, din energia termica intrata in punctele termice. e Conturul IV - Bilantul termoenergetic real pentru fiecare centrala termica de cvartal (cartier) si anume: CT Dunarea, CT UMT, CT Dragalina, CT Polona, CT Buzias precum si pentru CET Freidorf cu retelele de distributie aferente Tel, / Fax: (004) 0344 730 808, infoffBservelect.ro, vww.servalectro 89

SERVELECT Energy is moneyi We save both, Document: SVT-RE-190405-12 Data:-05.04.2019 __Centralele termice de cvartal au produs în anul de bilant analizat cantitatea de 22735.7 Gcal, Din aceasta cantitate s-au vandut consumatorilor 18869.5 Gcal, respectiv 83%, iar in retelele de distributie s-au pierdut 3866.2 Gcal, adica 17 % din energia termica produsa. Din datele calculate pentru fiecare Centrala termica de cvartal in parte, prezentate in tabelele de mai sus, s-au constatat urmatoarele: - cantitatea de energie termica produsa de fiecare CT a variat intre 318.1 = 7422.7 Gcal/an - pierderile procentuale totale de energie termica în retelele de distributie ale CT de cvartal au fost cuprinse in intervalul valoric 14,1 + 26.3 % astfel: o pierderile masice cu acc au avut valori cuprinse in intervalul 0,7=5,4 % o pierderile masice cu incalzirea au avut valori cuprinse in intervalul 0,1+3.3 % o pierderile prin transfer de caldura au avut valori cuprinse în intervalul 5.5+24.5 % Pierderile de energie termica in centralele de cvartal se datoreaza neincarcarii la capacitate a cazanelor si functionarii. lor intermitente in functie de necesarul de caldura pentru incalzire si prepararea apei calde de consum. Conturul V - Centralele termice de cvartal inclusiv CET Freidorf Centralele termice de cvartal impreuna cu CET Freidorf au produs in anul de bilant analizat cantitatea de 25960.6 Gcal. Din aceasta cantitate s-au vandut consumatorilor 21407.4 Gcal, iar în retelele de distributie s-au pierdut 4553.1' Gcal, adica 17,5 % din energia termica produsa. Valorile rezultate in urma calculelor efectuate pentru cele cinci contururi de bilant au fost analizate si s-au recomandat o serie de masuri de imbunatatire a functionarii instalatiilor si de crestere a eficientei energetice a acestora. Efectul implementarii masurilor de crestere a eficientei functionarii instalatiilor este reflectat in bilantul optimizat, + Determinarea pierderilor tehnologice s-a realizat in urmatoarele ipoteze: cmd STI TE BOTTA ufo blo PEG a OT Tel. / Fox: [004) 0344 730 808, înfofpserveloct: FO, VO, servelectra 90

SERVELECT Energy is moreyl'We save both. Document: SVT-RE-l 90405-12 Data: 05.04.2019 _-_Retedua de termoficare are aceeasi lungime si configuratie ca în situatia reala e - Fluxurile de energie termica care circula prin conducte sunt aceleasi ca in situatia reala - lzolatia termica a conductelor este noua nd - - Nu sunt depuneri pe conducte - Pierderile masice sunt zero. | Din analiză datelor rezultate in urma calculelor de bilant tehnologic au rezultat urmatoarele: ) - In'sistemul de transport, pierderile tehnologice au fost 76939 Gcal/an valoare ce reprezinta 12.44%, din energia termica produsa de CET SUD si CT. Centru - In sistemul de distributie, pierderile tehnologice au fost 54840.4 Gcal/an, valoare ce reprezinta 11,76 % din energia termica întrata in punctele termice. - Pierderile tehnologice pentru toate centralele termice de cvartal [cartier] si reteaua de distributie totala aferenta centralelor termice de cartier au fost de 1871.6 Gcal/an valoare ce reprezinta 7,21 % din energia termica produsa de CT-uri, i Pentru reducerea pierderilor in retelele de transport si distributie, care sa conduca la cresterea eficientei energetice a sistemului de termoficare al COLTERM SA sunt necesare o serie de masuri de reabilitare, modernizare si imbunatatire a proceselor tehnologice. | SVEN a Tel, / Fax: (004) 0384 730 808, into(Dservelect.ro, wwwr.serveloctra 91

SERVELECT PARI lia d) Energy is We save both. Document: SVT-RE-1 90405-12 Data: 05.04.2019 Bibliografie 1. Legea 121/2014, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, nr.574/01.08.2014 2. Ghidul de elaborare a auditurilor energetice, Decizia 2123/23.09.2014, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea |, nr. 696/ 23.1X.2014. Legea 325/ 14.07.2006 privind serviciul public cu alimentare cu energie termica. 4. Ordinul nr. 91 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului — cadru al serviciului public de alimentare cu energie termica, enils de Autoritatea Nationala de Reglemeniare pentru Serviciile Publice de Gospodarire Comunala si publicat în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 350 bis din 23 mai 2007 MIT = Manualul Inginerului Termotehnician, Ed. Tehnica 1986 Producerea, transportul si distributia caldurii. Instalatii de producerea a energiei termice. Terminologie — PE 201/95. Leca A., Mușatescu V.,; Managementul energiei, Editura AGIR, Bucuresti, 2006. Regulament pentru racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, nr. 867/17 lulie 2003. 9. Analiza economică a proiectelor din domeniul energetic PE-011. 10. [4] Doing More with Less, Green Paper on energy efficiency; European Cmmission, Directorate-General for Energy and Transport, 20035, 11. http://europa.eu.int/comm/energy /efficiency/index_en.htm 12. [5] Action Plan for Energy Efficientcy: Realising the Potential, Communication for the Commission of ihe European Communities, Brusseles, COM, 454 final, 2006. 13. [6] Gadola Șt. ș.a., Principii moderne de management energetic, Energobit, Clui- Napoca, 2003. 14, [7] Introducere in studiul analizei tehnice, Editura Economică, București, 2001. 5. [8]. Dumitrescu M., ș.a, Enciclopedia conducerii întreprinderii, Editura științifică și enciclopedică, București, 1981, 6. [9] Leca A. ș.a., Principii de management energetic, Editura tehnică, București, 1997. 17. [10] Carabogdan l. Gh. ș.a. Bilaniuri energetice, Probleme, Editura tehnică, București, 1986. 18. [11] Carabulea A., Carabogdan I.Gh., Modele de bilanțuri energetice reale și optime, Edituta Academiei, București, 1982, 19. [12] Mușatescu V, Postolache P., Balanţe și optimizări energetice, Litografia IPB, București, 1981, 20. [13] Normativ privind metodica de întocmire și analiza bilanțurilor energetice in întreprinderile industriale, București, 2002. 21. [14] Albert Hermina, Mihăilescu Anca, Pierderi de putere și energie în rețelele electrice. Determinare. Măsuri de reducere, Editura tehnică București, 1997. 22. [15] Berinde T., ș.a. Întocmirea și analiza bilanțurilor energetice în industrie, vol.2 Editura tehnică, București, 1976. po e n N ITI. TOI COT (pot Tel, / Fax: (004) 0344 730 808, vei lectro, EEE ro 92

Date si parametrii de functionare a instalatiilor de producere, transport si distributie a energiei termice la COLTERM

SERVELECT Energy is money! We save hoth. Documeni: SVT-RE-190405-12 Data: 05.04.2019 Parametrii de consum si de functionare a instalatiilor Tabel 1 Date referitoare la Sistemul de transport al energiei termice Putere calorifica inferioara gaze naturale CT centru Consum Nr. >, de gaze Energia termica produsa la gard Grt Lunile naturale (intrata în ST) (pt CT Energia livrata în PT Energia livrata - consumatorilor racordati direct la ST Pierderi totale în ST Cantitate de apa de ' adaos in ST( înclude si adaosul din primar în secundar) Ceniry) 2018 CT Centru CET SUD C+S $ mii mc Gcal Gcal Gcal kcal/mc Gcal Gcal Gcal mc ianuarie 1,193.2 8,701 101,986 | 110,687 8,249 83,335 3,875 23,477 123,164 februarie 6,679.0 49,828 41,960 91,788 8,229 77110 3,476 11,202 13,929 114439 158,418 martie 6,485.3 48,613 49732 98,345 8,288 81,100 3,316 aprilie 580.5 2,890 345153 37,405 8371 24,681 861 11,863 10,858 121,749 | mai 0.0 o 20,607 20,607 9,291 458 | 77,399 | iuni 24.0 190 15,435 15,625 8,402 7,800 70 65 7755 5,627 81,255 iunie iulie 1,557.5 12,429 1,180 13,579 8,583 7,887 | 80,359 | VIN? august 1,439.8 11,218 234 11,432 8,614 6,825 50 4,577 82,795 93,291 | 9 septembrie 2,071.5 15,838 o 15,838 8,505 10,591 227 5,020 10 octombrie 48347 37,833 o 37,833 8,433 28716 817 8,300 165,906 163,343 11 noiembrie 79721 60,633 4,053 64,686 8,427 51,087 2,251 11,348 12 decembrie 9,192.2 68,618 45,270 113,888 8,444 91,423 3,993 18,472 131,285 1,393,403 42,029.8 316,791 314942 | 631,733 +DIV/QI 479,846 19,459. 132,428 Total a fr Str. Teleorman 33, Cluj-Napoca 004473, nf > alei urari act, re

| a SERV=ELECT REA NT Ra | ls money! We save both. ) Document: SVT-RE-190405-12 Data: 05.04.2019 __ Tabel 2 Temperaturi — Sistemul de transport _ - - - ud] Nr. Luna Temp. apa Temp. apa Temp: Temp. Crt. fierbinte tur fierbinte retur ap exterioara bruta j 2018 SUD | Centru | SUD | Centru |, :C+S | "e "c “c ce e 1 ianuarie 106.4 87.4 557 51.4 4 3.88 2 februarie 89.5 87.6 52.6 525 |. 4 275 3 martie 85.4 85,5 52.8 529 5.4 571 4 aprilie 79.2 721 52.5 48:2 14 1771 | 7 5 mai 81.2 54 20 21.04 6 iunie 736 641 48.8 | 212 22:10 7% 7 iulie 65.0 62.8 44.4 21.3:-|- 23.07: | LI d 8 ciugust 59.1 60.1 46.9 46.9 23.2 25.54 9 | septembrie 59.7 47 197 19:42 FI A = pi 10 | octombrie 63.1 438. | 137 15.00 d 11 | noiembrie | 866 | 707 | 458 | 46 |. 28 8.88, 12 | decembrie | 886 | 105.2 | 51.1 | 541 3.2: 2.91 Total 92.1 92.3 40.6 45.7 8.16 food PE Fr pt rr 5 St, Teleorman 33, Cluj-Napoca | Tel. / Fax: (004) 0364 730 808, info(Bservelectro, www.servelectro

E | SERVELECT. Ener ie manei We sava both, Document: SVT-RE-190405.12 Data: 05.04.2019 Tabel 3 Date referitoare la Sistemul de distributie al energiei'tfermice | Apa Pierdere | ACC ET | ET pierduta | ET pierduta ET INC , pierduta prin prin Adaos ACE livrata ET intrata ET livrata prin radiatia radiatia livrata COD in PT -adaosul conductelor | conductelor |. consum pentru |. de ACC:si de - incalzire |. recirculatie incalzire | me _ | me | me ] [Gcal | [Gcal | îScall | [Gcal | “IGcall | [Gcal | IGeaq | 1 sorman 33, Cluj-Napoca 1004) DAL 4

Anexa 2 Calculul pierderilor tehnologice de energie

pt SERVELECT Energy în money! We save both, Document: SVT-RE-190405-12 Data: 05.04.2019 2.1 Breviar de calcul + Calculul instalatiilor de conducte (fransport si distributie) In prezentul acestui subcapitol se prezinta metodologia de calcul a pierderilor de caldura pentru conductele magistrale de transport si pentru conductele de distributie. » Expresia generala a pierderii de caldura prin transmisie Expresia generala a pierderii de caldura prin transmisie in conductele pentru transportul si distributia apei fierbinti este: A Q= q(1+B)L*10%-3 = (ta -10)/R * (T+B)L*104.3 În care: — d - pierderea specifica de caldura, in W/m; - ta - temperatura-apei, în:2C; — 10 - temperatura mediului inconjurator, în *C; — R- rezistenta termica totala la trecerea caldurii, la diferenta de temperatura ta - 10 , in — B - un coeficient adimensional care ia în consideratie pierderile de caldura suplimentare prin armaturi si elementele de conducta neizolare (obisnuit, B = 0,1); —-L - lungimea conductei, in m. Rezistenta termica totala capata diverse forme În functie de modul de asezare a conductelor de apa fierbinte (aerian, în exterior sau in incaperi, în pamant, in canale vizitabile sau nevizitabile, ventilate sau neventilate eic.); aceste forme particulare depind,in principal, de ponderea pe care o are modul de transmitere a caldurii in cazul respectiv, În schimbul total de caldura: e Calculul pierderii de caldura la conductele aeriene Pentru conducte aeriene rezistenta termica totala se calculeaza cu relatia: R=Ri + Rp + Riz + Rsp + Re [m St, Teleorman 33, Cluj-Napoca Tel. / Fax: (004) 0364 730 808, info(Bservelect.ro, www.servalect.ro

SERVELECT Energy ln nor We save bath, Document: SVT-RE-1 90405-12 Data: 05.04,2019 _în car _ e -Ri- rezistenta termica la “convectie, apa caldă (fierbinte) - - peretele interior al conductei; — Rp- rezistenta termica la conductie a materialului peretelui conduciei; — Riz- rezistenta termica la conductie a izolatiei; — Rsp- rezistenta termica la conductie a stratului protector; — Re- rezistenta termica la convectie, suprafata exterioara a stratului protector- aer. La randul lor, rezistentele termice au urmatoarele expresii: Ri= di* ai | Rp-= In de/di * 1/(2 Tr Ap) Riz = In die /de * 1/(2 Tr Nz) Rsp = În dsp/d iz * 1/(2T7 A sp) Re = 1/m * dsp* Ce in care: — di. de, diz si dsp sunt, respectiv, diametrul interior al conductei, diametrul exterior al conductei, diametrul exterior al stratului de izolatie si diametrul exterior al stratului protector, in m; —ai- coeficientul de transmisie a caldurii prin convectie de la fluidul interior la peretele conductei, în W/m2.C; — ae - coeficientul de transmisie a caldurii prin convectie de la suprafata exterioara a stratului protector la aerul ambiant,in — Ap; Nz, ASp, - conductibilitatea termica a materialului peretelui conductei, conductibilitatea termica d materialului strarului de izolatie si, respectiv, termica a materialului stratului protector, in Coeficientul de transmisie a caldurii prin convectie de la fluidul interior la peretele conductei se determina din relatia criteriala a lui Nusselt: Nu = a di/A unde A este conductibilitatea termica a fluidului. La randul lui, numarul lui Nuysselt se calculeaza cu relațiile corespurizatoare convectiei fortate, functie de regimul de curgere. Coeficientul de transmisie a caldurii prin convectie de la suprafata exterioara a stratului protector la aerul ambient se calculeaza cu relatia: Str, Teleorman 33, Cluj-Napoca Tel, / Fax: (004) 0364 730 808, info(Mservelact.ro, vrwwservelechro

SERVELECT Energy ls monăy! We save both, ( , Document: SVT-RE-190405-12 Data: 05.04.2019 “de = 9.3-+0.046 18 6.98 sarilw) [Wmiscj În care: — te - temperatura suprafetei exterioare a stratului protector, in C; -W- viteza medie a aerului, in m/s; se poate admite w = 2 m/s. In calculele practice, rezistentele Ri si Rr se pot neglija, valorile lor fiind mult mai mici decat ale celorlalte; de asemenea, daca stratul protector este din tabla metalica, si rezistenta sa poate fi neglijata, * Pierderile de caldura la conductele subterane asezate in canale Conductele subterane de apa fierbinte pot fi montate in canale din beton, vizitabile sau nevizitabile, sau direct in pamant. In cazul unei conducte montata in canal, rezistenta termica totala este: R =Riz +Re +Rcari + Rean +Rsol [m.2 CW] unde: Riz= 1/(2 Aiz) In diz/de * de Rian= 1/(m d*qe | Rean= 1/(2 Tr Acan ) In (D. Rsol= 1/(2 Tr Asol ) In (4h/(D e?) daca h/(D. e? > 2,5 ! Sau Rsol= 1/(2 mr Asol ) In[2htr/(D e3 + htr)/D Și 2 - 1) Daca h/(D ed < 2,5, unde htr = h'+ Xsol /as-a „a tt ma Str. Teleorman 33, Cluj-Napoca i Tel. / Fax: (004) 0364 730 808, info(servelectiro, www.servelectro |

LL LII SERVELECT Energy e mariayi We sava both: Document: SVT-RE-190405-12 Data: 05.04.2019 In plus: — Rican - rezistenta termica la convectie, suprafata exterioara a conductei - aer interior, in m. 0C/W — Ran « rezistenta termica la conducte a peretelui canalului, în m.?C/W; - Rsol- rezistenta termica la condutie a solului, in m20C/W. -Dr. De'- diametrul echivalent interior, respectiv exterior al canalului, in m; calculat pentru sectiunile necirculare cu relatia: De= 4S/P [m] -$- sectiunea transversala, în m?; — P- perimetrul sectiunii, in m; — htr- adancimea transformata de asezare a:canalului. (adancimea echivalenta), in m; — s-a - coeficientul de convecile de la:suprafata'solului la derul inconjurator, in W/m2. %C, In calculele aproximative se poate considera pentru coeficientul de convectie ae = 9...10 W/m?.2C. Conductibilitatea termica a solului Asol depinde de natura, umiditatea si temperatura terenului. Coeficientul de conductie al peretelui canalului Acan depinde de natura materialului si de temperatura acestuia. In tabel se indica o serie de valori, pentru Asol si Acan: Tipul terenului Asot Kcal/m.h.grd Soluri nisipos-argiloase si argiloase 07.77 7] Solurf stancoase 1,8..2,8 Soluri foarte umedc 2,0 Soluri umede 15 Soluri cu umiditate mijlocie 10 Soluri uscate 0,5 Soluri pentru care nu'se cunosc date 1,5" Materialul y, kgffem 3 Mean keal/ m-h-grd Beton -.1600...2200.... 1,1..1,3 Cadimida 1700...1900 a 0,6::0;/5 Temperatura aerului din canal se calculeaza tinand'seama de faptul ca in regim stabilizat, caldura cedata de conducta aerului din canal este egala cu caldura pierduta de canal in terenul inconjurator, adica (T+ Biql = qcan, sau: (1 +) (ta — te)/R1= (te — to )/Ro Str. Teleorman 33, Cluţ-Napoca Tel, / Fax: (004) 03 64 730 808, Info(servelect.ro, www.servelect.ro

SERVELECT Emorgy is moneyiWe save both, Document: SVT-RE-190405-12 Data: 05.04.2019 te=[(te/Ra)-+ (to/(1+BIRII/IU /Ra) + (1/(1+B)Roj] [OC] in care: -to este temperatura aerului din canal, in ?C;. - B - coeficientul pierderilor suplimentare de caldura; -R1= Rz+ Re - rezistenta termica totala a conductei între temperaturile ta si to - Ro = RicantReantRsol- rezistenta termica totala a canalului între temperaturile tc si to In cazul mai multor conducte montate în canale subterane, nevizitabile si: neventilate, influenta termica reciproca a conductelor, datorita temperaturilor diferite ale agentilor termici transportati. Pentru a:putea- călcula pierderile de caldura, trebuie sa se determine teriperatura aerului din canal tc Deoarece.suma pierderilor de caldura, ale.tuturor conductelor este egala cu cantitatea de caldura cedata de canalul terenului, se poate scrie: (1+B(qrtqzt... tan) =dcan Sau = t)/Ri) + (tz = tc)/R2) +... + = = [(tc-to)/(1 +B)Ro) de unde se obtine expresia temperaturii aerului din canal. unde: - tir „în sunt temperaturile agentilor termici transportati, in SC; - Ri, Ra, Ro = rezistentele termice totale ale conductelor infre teriperatura agentului termic si temperatura aerului din cand; - Ro si to au aceeasi semnificatie ca în relatiq anterioara. Cunoscand temperatura to, pierderea totala de caldura a fiecarei conducte se stabileste-din expresia: AQ, = a; +BjL= i + [KW], undei= 1,2, Str, Teleorman 33; Cloj-Napoca Tel, / Fax: (004) 0364 730 808, info(Dservelect.roj www.servelect.ro

ra 1 d cp x E > , R ta NSE lobi Rt SERV=ELECT Energy is maneyi We save both, Document: SVT-RE-190405-12 Data: 05.04.2019 ___Influenta termica reciproca a conductelor montate în canale sau direct în pamant se manifesta mai ales asupra conductelor in care temperatura agentului termic este mai scazuta. Daca distanta dintre conducta cu temperatura mare si conducta cu temperatura mica este redusa, este posibil ca agentul termic din ultima conducta sa se incalzeasca pe scama cadurii pierdute de prima conducia. In general, pierderile de caldura ale tuturor conductelor invecinate sunt mai mici in comparatie cu suma pierderilor conductelor montate izolat în canal sau direct în teren. Pierderile de caldura pot fi nule, în care caz izolapa tennidi nu mai este necesara, sau chiar “negative”, cand apare incalzirea fluidelor mai reci transportate. Ultima situatie trebuie evitata mai ales în retelele de termoficare, deoarece ea reprezinta o recirculare inutila a caldurii, avand ca urmare scaderea exagerata a temperaturii agentului termic din conductele de ducere si, in consecinta, o micsorare a debitului de cadura transportat. e Pierderile de caldura Ia conductele izolate asezate în pamant Determinarea pierderii de caldura a unei conducte izolate, montata ingropat in pamant se face cu ajutorul relatiei generale: SO = i IT i om ta (E IAD ENA +=) RTR AFLAU BENI unde Riz si Rsol sunt date de expresiile de mai sus, in care s-a înlocuit Do* cu dr . Daca exista un strat protector al izolatiei termice, la numitorul relatiei se adaugii Rp, Rezistenta termica la trecerea caldurii de la suprafata terenului la aer se neglijeaza; In relatie se considera hr= h. Temperatura terenului f intr-un punct de coordonate x,y se calculeaza cu expresia: dit til Unde te, este temperatura suprafetei exterioare a conductei izolate, în “C. Deoarece in gospodaria subterana a oraselor se monteaza si cabluri electrice, trebuie sa se evite incalzirea suplimentara a acestora din cauza conductelor termice amplasate în apropiere. Ridiccirea temperaturii cablurilor electrice datorita influentei termice a conductelor de termoficare nu trebuie sa depaseasca 5 grade, pentru a nu grabi procesul de deteriorare a izolaței electrice, Din aceste motive, intersectiile conductelor termice cu retelele electrice subterane sau zonale de apropiere mare se trateaza în consecinta; se intareste izolatia termica a conductelor sau chiar se asigura ventilarea canalului termic. Temperatura suprafetei exterioare a izolatiei, te, se obtine din ecuatia: | Str. Teleorman 33, Cluj-Napoca Tel. / Fax: (004) 0364 730 808, info(Dserveleci.ro, wiww.servelect.ro

SERVELECT Energy is monayl We sava both, Document: SVT-RE-1 90405.12 Data: 05.04.2019 L-t ti-l iti tri rin orare e ta ta i ae Str, Teleorman 33; Cluj-Napoca Tel, / Fax: (004) 0364 730 808, înfo(Bservelect.ro, www.servelect.ra fat sa

SERVELECT Energy în money! We save both. Document: SVT-RE-190405-12 Data: 05.04.2019 2.2 Pierderi in sistemul de transport al energiei termice A. Pierderi tehnologice de caldura pentru sistemul de transport Tabell Pierderi specifice de căldură pentru CONDUCTE izolate clasic SUPRATERAN - regim iarna, tur amana E Tr EA A E E EEE ETER O ANEI EEE Str. Teleorman 33, Cluj-Napoca Tel, / Fax: [DO4) 0344 735 BOS, info(Brervaloci.ro, www.sarvelect,ro

SERVELECT Energy în money! We save botit. Document: SVT-RE-190405-12 Data: 05.04.2019 Tabel 2 Pierderi specifice de căldură pentru CONDUCTE izolate clasic SUPRATERAN - regim iarna, retur arta Bt O E TE NS O n EI E E Str, Teleorman 33, Cuj-Napora Tel. / Fam (004) 0344 730 808, intorervelertra, wirmservalecira 10

SERVELECT Energy ls monevi We sava bath. Documeni: SVT-RE-i 90405-12 "Data: 05.04.2019 Tabel 3 Pierderi specifice de căldură pentru CONDUCTE izolate clasic SUPRATERAN - regim vara, tur Str. Teleorman 33, Cluj„Napoca Tel. / fas (DO4) D344 VI0 808, 11

SERVELECT Energy is money! We save bath, Document: SVT-RE-190405-12 Data: 05.04.2019 Tabel 4 Pierderi specifice de căldură pentru CONDUCTE izolate clasic SUPRATERAN - regim vara, retur n II E | a aveti Ta O RAE EDER SI Sir. Teleorman 33, Cluj-Napaciu AREA NE EET NE E ETA EGEE Tel. / Fax (004) 0364 730 803, infofDrervelectro, werwseralectro 12

SERV=! SLECT Erargyr is morar We save bath. Document: SVT-RE-190405 Data: 05.04.2019 B. PIERDERI. TEHNOLOGICE DE CALDURA PENTRU SISTEMUL DE TRANSPORT Tabel 5 Pierderi specifice de căldură pentru CONDUCTE izolate clasic SUBTERANE - regim iarna, tur E e A St Teleorman 33, lu Napoca 13

SERVE| ELECT Energy ta more We save both. Document: SVT-RE-1 90405 Data: 05.04.2019 Tabel 6 Pierderi specifice de căldură pentru CONDUCTE izolate clasic SUBTERANE - regim iarna, retur 14

SERVEI IELECT Energy is moneyl We save both. Document: SVT-RE-190405 Duta: 05.04.2019 Tabel 7 Pierderi specifice de.căldură pentru CONDUCTE izolate clasic SUBTERANE - regim vara, tur Str, Teleorman 3 33, Cluj- apocă ta + ECE

ae = tn INEL e SERVELECT Energy is money! We save both, Document: SVT-RE-1 90405 Data: 05.04.2019 Tabel 8 Pierderi specifice de căldură pentru CONDUCTE izolate clasic SUBTERANE - regim vara, retur E FETE A AER IAA EEE Str, Teleorman 33, Cluj-Napoca al IT AI TIET El Bt ORE i tre mai mn aa vre 16

SERVELECT Energy is maney! We save both. Document: SVT-RE-190405 Data: 05.04.2019 C. PIERDERI TEHNOLOGICE DE CALDURA PENTRU SISTEMUL DE TRANSPORT - Conducte preizolate Tabel 9 Pierderi specifice de căldură pentru CONDUCTE preizolate SUBTERANE - regim iarna, tur BED E, Str. Teleorman 33, Cluj-Napoca 30 intai decta cala oa pa , 17

SERVELECT Energy îs money! We save both. Document: SVT-RE-190405 Data: 05.04.2019 Tabel 10 Pierderi specifice de căldură pentru CONDUCTE preizolate SUBTERANE - regim iarna, retur n a E ADE Ea dd E d von nl n m mamare

SERVELECT Ettergy is money! We save both. Documeni: SVT-RE-1 90405 Data: 05.04.2019 Tabel 11 Pierderi specifice de căldură pentru CONDUCTE preizolate SUBTERANE - regim vara, tur n d | E PIERE ILIE IE DE ee DI Ie a a E RI E a BI E Str. Teleorman 33, 19

SERVELECT Energy îs money! We save both. Document: SVT-RE-l 90405 Data: 05.04.2019 Tabel 12 Pierderi specifice de căldură pentru CONDUCTE preizolate SUBTERANE - regim vara, retur Sţr. Teleorman 33, al TIET O TROIA ERE mt Da Ida net uri, vai rara soma mari

DEI 1 SERVELECT Energy is money! We save both. Document: SVT-RE-190405 Data: 05.04.2019 2.3 Pierderi in sistemul de distributie al energiei termice D. CALCULUL PIERDERILOR TEHNOLOGICE DE CALDURA:PE RETELELE DE DISTRIBUTIE (INCALZIRE) = Tabel 13 Pierderi specifice de căldură pentru CONDUCTE izolate clasic CANAL: TERMIC - reteaua de incalzire, regim iarna, tur CONDUCTE. IN CANAL TERMIC 31. Teleorman 33, Cluj-Mapoca a FIE a

SERVELECT Energy is maneyt We save bath. Document: SVT-RE-190405 Data: 05.04.2019 Tabel 14 Pierderi specifice de căldură pentru CONDUCTE izolate clasic CANAL TERMIC - reteaua de incalzire, regim iarna, retur 5tr. Teleormun 33, tluţ-Napata Angra, HD? Tar a e abac aaa "te BI E = uree aere sursa eter mt nor 22

SERVELECT înergy is maneyi We save both. Documeni: SVT-RE-190405 Data: 05.04.2019 E. CALCULUL PIERDERILOR TEHNOLOGICE DE CALDURA PE RETELELE DE DISTRIBUTIE (INCALZIRE) - CONDUCTE SUBTERANE Tabel 15 Pierderi specifice de căldură pentru CONDUCTE preizolate CANAL TERMIC - reteaua de incalzire, regim iarna, tur a Le 1 e TI BI Str, Teleormun 33, , ROBOR, iti „LUT 23

SERVELECT Tnergy is save both, Document: SVT-RE-1 90405 | Data: 05.04.2019 - | Tabel 16 Pierderi specifice.de căldură pentru CONDUCTE preizolate CANAL TERMIC - reteaua de incalzire, regim iarna, retur | 24 Str. Teleorman 3%, Cluj-Napoca PAL 41 dai mite pieri căra

SERVELECT Energy is We save both. Documeni: SVT-RE-190405 | Data: 05.04.2019 F. CALCULUL PIERDERILOR TEHNOLOGICE DE CALDURA PE RETELELE DE DISTRIBUTIE (APA CALDA DE CONSUM) - CONDUCTE IN CANAL TERMIC | Tabel 17 Pierderi specifice de caldura pentru CONDUCTE. izolate clasic: CANAL TERMIC - reteaua de apa calda:consum, regim vara | Tabel 18 Pierderi specifice de caldura pentru: CONDUCTE izolate clasic CANAL TERMIC - reteaua de 'apa.calda consum, regim iarna E E Str, Teleorman 33, Cluj-blaposa

SERVELECT tnergy ia moneyiWe save both. Document: SVT-RE-1 90405 Data: 05.04.2019 G. CALCULUL PIERDERILOR TEHNOLOGICE:DE CALDURA:PE RETELELE: DE DISTRIBUTIE (APA CALDA DE CONSUM) - CONDUCTE IN CAN Tabel 1% Pierderi specifice de căldură pentru CONDUCTE preizolate SUBTERANE - reteaua de apa calda de cons Um, regim vara Tabel 20 Pierderi specifice de căldură pentru'CONDUCTE:preizolaie SUBTERANE - reteaua de apa calda de consum, regim iarna EEE BE a STEA IEI Str, teleorman 33, Cluț-Mapota oul Dap A DA A TI EN al n rit TR ta rana AB

SERVE| ISLECT Energie moi Wa save both, Document: SVT-RE-190405 Data: 05.04.2019 H. CALCULUL PIERDERILOR: TEHNOLOGICE DE. CALDURA PE RETELELE DE DISTRIBUTIE (INCALZIRE) - CONDUCTE IN CANAL TERMIC Tabel 21 Pierderi specifice de căldură pentru CONDUCTE izolate clasic CANAL TERMIC - reteaua de incalzire, su Ca n si regim iarna, tur BI Str, Teleorman 33, Cluj-Mapoca

SERVELECT Energy is We save both. Document: SVT-RE-190405 Data: 05.04.2019 e PI IEI Str, Teleorman 33, ClujHapocd at ia ia Pomi sat sm rai “me 28

i Li Li SERVELECT in money! We save both. Document: SVT-RE-190405 Data: 05.04.2019 Î. CALCULUL PIERDERILOR TEHNOLOGICE DE CALDURA PE:RETELELE DE DISTRIBUTIE (INCALZIRE) - CONDUCTE SUBTERANE Tabel 23 Pierderi specifice:de: căldură pentru CONDUCTE preizolate CANAL TERMIC. - reteaua de incalzire, regim iarna, tur IA Ă IE , CONDUCTE preizolate- CANAL TERMIC reteaua de incalzire, regim iarna, retur SR

SERVE| SELECT We save bati, Document: SVT-RE-190405 Data: 05.04.2019 4. CALCULUI PIERDERILOR TEHNOLOGICE DE CALDURA PE:RETELELE DE DISTRIBUTIE (APA. CALDA DE CONSUM) - CONDUCTE IN CAN T abel.25 Pie rderi specifice de căldură peritru CONDUCTE izolate clasica CANAL TERMIC - reteaua de apa calda de consum, regim vara Ai | | | | | | | L | | Tabel 26 Pierderi specifice de căldură pentru CONDUCTE izolate clasica:'CANAL TERMIC - reteaua de apa calda de consum, regim iarna FI LEI ed e 3 E si, n pr, tra ser “acte A 30

SERV ELECT Energy is mobi We save both. Document: SVI-RE-1 90405 i Data: 05.04.2019 K. CALCULUL PIERDERILOR TEHNOLOGICE DE CALDURA PE RETELELE DE DISTRIBUTIE (APA CALDA DE CONSUM) - CONDUCTE IN CANAL Tabel 27 Pierderi specifice de căldură pentru CONDUCTE preizolate SUBTERANE - reteaua de apa calda de consum, regim vara Tabel 28 Pierderi specifice de căldură pentru CONDUCTE preizolate SUBTERANE - reteaua de apa calda de consum, regim iarna ; 31 Str, 33,

i colbermp AVIZ CTEA tasare || Aprobat EC Ze AVIZ CTEA nr.07/30.05.2019 l. Lucrare: Denumire "Bilanţ real tehnologic și optimizat al energiei tertmice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică.al Municipiului Timisoara aferent anului 2018” Faza de proiectare: : Bilanţ-real' Proiectant : SERVSELECT S.R.L. Contract :01/76/25.03.2018 II, Comisia de avizare: Președinte de ședință : îng. Șerpe Emil - Director General Vicepreședinte : ing. Golu. Mihai - Director Producţie Membrii ing. $ponor Daniel - Șef. Defiartament Tehnic îng. luliana Mănescu — Specialist în domeniul calității ing. Crăşmăreanu Emariuel.- Responsabil Serviciu de Prevenire și Protecţie ing. Ursuleţu Camelia — Compartiment Mediu ing. Florin Soporan — Manager Energetic Distribuţie Secretar: ing. Laza loan - Secretar CTEA IL Observaţii, recomandări: W. Concluzii: Comisia CTEA avizează documentația aferentă lucrării menționată la purictul f. Se r CTEA Ing haza loan ai 1.4 — 300092 — TIMISOARA mmm od FPO:20:03, rev.t

Pierderi de energie termică” reale și tehnologice pentru sistemul certrălizăt de alimentare <u &nergie termică al municipiului Timișoar a aferent anului 2018 "Pierderile Reale erderile Reale pentru. sistemul de pentru sistemul de transport al energiei distribuție al termice. energiei termica de îa Punctele Pierderile Reale | Pierderile | Pierderile. pentru sistemul | tehnologice pentru de distribuție al de anergiei termice | transport al energiei de la tehtralele fermice. , de cvărtai i Pierderile |] tehnologice tehnologice pentru sistemul | pentru sistemul dedistribuție al i de distribuție al energiei termice | energiei termice de la Punctele de la.centratele Termice „de cvartal Goalian | ţ | | Pierderi masice în | erderi prin transfer de | căldură în mediul ambiant ir ST. | Pierderi totale ierderi masiee:i reteaua secundara d& încălzire erderi masicei reteaua de istribuție a apei calde de consurii SD | Pierderi masice otale rderi prin ransfer de in mediul | (Pierderi tofale | distribuție | |

*Întocmit canform lucrării „Bilanţ real, tehnologic si optimizat at energiei termice pențru sisternul de alimentare cu energie termicș al municipiului Timişoara aferent anului 2018" (pag. 81), Contract nr. 01/76/2019, elborator: SERVELECT Cluj-Napoca Conform tabelului de mai sus, pierderile reale și tehnologice aferente SACET — municipiul Timişoara pentru anul 2018 sunt următoarele: - aferente rețelei de transport urbâne — pierderi reale: -21,42% - aferente reţelei.de transport urbarie — pierderi tehnologice: - 12,48% - "aferente reţelelăr de distribuție:ale punctelor termice — pierderi reale; - 13,80% - aferente rețelelor de'distribuție ale punctelor termice —pierderi tehnologice: -11,76% - aferente rețelelor de distribuție ale centralelor termice de cvartal — pierderi reale -17,54% - aferente rețelelor de distribuție ale centralelor termice de cvartal pierderi tehnologice: - 1,21% Observaţie: Calculul pierderilor tehnologice s-au efectuaț in următoarele ipoteze: i. Rețeaua de termoficare are aceiaşi lungime şi corifigurăție ca în situația reală 2, Fluxurile de energie termică care circulă prin conducte sunt aceleași ca în situaţia reală 3. lzolaţia termica aconductelor este nouă 4, Nu sunt depuneri pe conducte 5. Pierderile masice'sunt zero,

Ai Li Li Către, Autoritatea Națională de Reglementare în domerițul Energiei Direcţia Generală eficiență energetică, surse regenerabile, cogenerare şi. energie termică Compania de servicii energetice SERVELECT SRL Cluj-Năpocă, în calitate de auditâr erergețic atestat de ANRE, a elaborat, în condițiile respectării prevederilor legale, lucrăres „Bilanţ real tehmologic și optimizat al energiei terniice Pentru sisternul centfălizat de alimentare cu energie termică âl municipiului Timişoara aferent anului 2018”. Această documentaţie a fost însușită de beneficiar, prin avizul CTEA nr. 7/30:05.2013. În't&ea ce privește avizarea bilanţului, priri adresa dv5. nr.,84997/18.12,2017, ne-ați ădus la cunoștință faptul că, „pâriă la modificarea Legii serviciului public de alimentăre cu energie ternilcă nr.325/2006, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei nu.are bdză legală în vederea avizării preţurifor/tarifelor pentru activitătea de producere a energiei termice în cehtrale termice, respectlv pentru serviciile de transport și distribuție a energiei termice și implicit nici: a pierderilor tehnologice ale activităților de producere, transport și distribuţie d energiei termice”. Vă rugărn să ne:confirmaţi că cele prezenitate mai sus sunt și lă-această dată valide. Respectând prevederile art, 40 alin,3. din 1335/2006; vă transmitern anexat spre avizare; documentația „Pierderi de energie termică reale și tehnologice pentru sisternul centralizat de alimentare. .cu' energie termică al Municipiului Timișoara aferent anului 2018", întocmită de COLTERM Timișdara, în conformitate cu bilanțul rai sus menţionat, Pentru conformitate vă transmitem lucrarea „Bilanţ real tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului ăferentanului 2018”. Vă solicităm aceste avize având în. vedere faptul că atât bilanţul energiei termice cât și documentația privind. pierderile de căldură tehnologice și reale trebuie aprobate de către autoritatea administrației publice locale după avizarea de către autoritatea competentă Şi totodată sunt necesare pentru a putea fi aplicate prevederile art. 5*2 (1) din' Qrdananța nr. 36/2006 (modificată și completată) privind unele: măsuri. pentru funcţionarea centralizate de alimentare cu energie termică a populației. Cu respect, Emil Șerpe wi.

AM FROM: Far Departămantul pentiu Eficlenţă-Energatică j Nu: Eni SERPE i | General Compania Locală de iedre COLTERM Tim işoară i 3 , pr Referitur la: Adresa. Coltorm Tihişoara. nr, 06204 9 întegisuită le ANRE cu îr, | : RETRAGE II - ia Ei Are j Avâid în vedere adreşă Colterm Timişoara în referință, şi asizarer dle tâtre CTEA d lucrării *Bilânt voal tehnotosje Şi Optimizat at termite, pețiirii. sisternil teniralizăt de i alimefitare cu terriiioii at Murieipiuhii Timisoara aferent anului 2018”, prin Aviz 07/30.05.26 19, ăifexai acesteia; facem precizări: LR 7 , a, -- Legea serviciului public de nilinentare-an eforie tetniică nr 323/7006 Bla Art, 3ă-alin (1) ci, Operatii di în pritteipal, i d &) să amal și Să -urinăreaseă b energiei tării fiecarei j deivități. prevăzute În icârță, avizat -de duloriiatea şi aprobat de autoritatea publice loci e; | o ln Ari. 3) că ;; Pierderile tehnologica se aprobă de et , locale, avănd sii vedere i dDcumentiiție, elaborată PE baza bilctinţiil ui eri dţie, | întocmită de oparitorul cari ara și firnizor Şi avizati de dutărilater compereniii,”; : * Până în prozeni mu-a fost înodilieată/completată Legea nf. 325/2006 în consens cn Legea iilor tomunităre de utilități publice pri $ 2006; opublicată; cl modificările și ] comple ctea ce inscainnă că deocamdată iu exi prevederi exprese în ' legislație referitor la atribuția/corapetență ANRE de Avizaie a dogimiestațiiloi menționate fa ; | Art 33 alin, (1), 6) şi Ta Ari 45 alin. Legea ir. 325/2606, TI Str Conislontin Nacu. ni 3: Sector 2, Hucuroșii, Caci poştal 20995 | TEL (OPT) 327 Fox: (02*) id 4 395. ien: MEAT. [a 18/06 2019 WED 10:57 ITX/RX NO 6478] dooi Ana

FROM: Fax TO: PAGE: Referitot la studiul “Bilanţrest tehnologie şi optimizat al endrgici termici pentru sistemul centralizat do alimentare cu energie termică al Municipiului Timişoara afereni anului 2018", în vederea aprobării pierderilor tehnologice de energie termică de către autoritalea administrației publice lncale, în conformitate cu-provedetile Legii nr, 325/2906, vă comunică următoarele: - lucrărea * BI an real tehnalogic și opiinizăt zi energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu enorgiă termică. til Municiprilui Timişoara afererit. anuliri 2018 a fosi tă de SER VELECT -— companie de servicii energetice, având Autorizaţia ANRE nr, 19%03.08.ZU6 Auditor energetice Clasa II Complex; hpteciem ta fiind corscte principiile de d&terminare pierderilor tchitologice de energie mică prezentate În studiul mai sus aniintit, însă pentru luarba în considerare n-valorilor rezultate din bilanţ în structura tarifelor de trărispoit și 'distribiiție cste iucesară aprobarea UI acestora de către autoritatea adininisttației publice locale: În general, datele:şi informățiiie prezentate în lucrare gonit complete, covrgnia și cotisistehtt. Există însă o -neconeordanță: care trabiiiie remedială, între dasele privind. pute a călprifică inferioară şi Consumul de gaze naturale din CT Cerin prezentate în Tabelul 1 de la pog, 18 din uprinse în Tobelul. | Te şi cele din Aiexa 1 la: lucrare, evidențiera făptul vă ipotezele de sieterminare a pierderilor tehnologice de termică suni reştrictive față de cele impuse prin Ordiiia) Preşedintelui 91/2007 de aprobarea Regulâmăntni al servicului public de cu-eme termică, având În vedere luat în Gonsigterare:pierderi masite. Referitor la: apili pri Populaţiei. cu modificările sarea prevederilor Ark 572 aliniatul (1) din Guveralui ne. 36/2006 nd unele-mășuri penita funcționarea sistemelor centralizate de:alimentare cu energie termivă d ES onpletările ulterioare, vă aducbrn li faptul Că ANRE mu feţine atribuții/campetene în Acest seri, Custirgă, , Viceproșediuti Zelizn N Str Ter. (021; 327 8 istântiri Năcu. nr.3: Sector 2, Biucțrâşti, God postal: D20995 Fax: (021) 312 4385 Ema b Web: Www. arrera i 19/06 2019 WD 10:57 [LTX/RK NO 6478) lQooz

Catre. SERVELECT Cluj-Napoca In atentia dormnului Vasile Grasin In ufmă efectuarii lucrarii “Bilant teal, tehnolagie si dptimizat al Energiei termice pentru sisterhul centralizat de alimeiitare cu energie termica al municipiului Timisoara anului 2018” arm transmis dotumentatia spre avizare autoritatii de reglementare în domeniu (ANRE). Prin adresa ANRE nr,54206/19.06.2019, autoritatea de reglementare a transimis.6 obseivatie privind neconcordanta intre datele privind puterea calorifica inferioara si consurhul de gaze naturăle din CT Centru, prezentate in Tabelul 1 de lă pag.18 si cele cuprinse in tabelul 1 diri Ariexa 1 la lucrăre. Avand in vedere necesitatea aprobarii bilantului si a pierderilor reâle si tehrodlogice de catre autoritatea adrninistratiel publica l&cală prin emiterea unei Hotarari de Consiliu Local in atest sens, COLTERM Va trebui sa transrnita Serviciului Energetic din cadrul Primariei Municipiului Timisoara o solicitare insotita de toate documentele necesare (lucrăres impreuna tu faspunsul transmis de catre ANRE), Pentru a nu exista posibilitatea refuzului si a respingerii documentatiei de catre autoritatea publica locală, va rugam sa efectuati toate corecturile din obsărvătiile ANRE şi sa ne transmiteti o fiaua erata. Pantru detalii privind corectiile in cale doua tabele persoana de contact este Florin Soporan, tel. 0745-346847. Aceasta erata trebuie sa fie insotita de o adresa de inaintare semnata si stampilata, lar docuinentul trebuie datat la zi pentru a se evidentia. faptul ca aceasta corectie a fost efectuata in urma observatiei autoritatii nationale de reglementare.

Document: SVT-Al-190620-3 ; Datu: 20.06.2019 i e arat a care | COLTERM SA. | INTRARE Erată din 20.06.19 la lucrarea: | 5 [90 at2619 Bilanţ. real tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara oferent anului 2018 e La pagina 17, valoarea corectată a mediei anuale a puterii calorifice inferioare a gazelor nătiurale este: Pa = 8302 kcal/mc - media anuală a puterii calorifice inferioare a gazelor naturale; e La pagina 18, Tabelul nr, 1 corectat este: Tabel 1 Energie termică produsă, livrată și pierdută în CT Centru kcal/Sma 5 |.mai 0.0 8,409 0 0 0 & | iunie _ 25,2 8,388 212 192 12 7 | iulie 1,586.4 8,377 13,297 12,660 637 8 9 regim_văra Sir ledoor man 33, Chij-Hopora lu. / Fax: [DB] 0364 730 BOR rs eee tri,

= We save both. Document: SYT-Al-190620-3 Data: 20.06.2019 e in Anexa 1, fa pagina 2, tabelul 1 corectat este: bel 1 Date referitoare la Sistemul de transport al energiei termice i Î Ţ 1 Consum de CT Centru) gaze Energia fermica produsa lu gard naturală (pt (intrata în ST) Putăre calorifica inferioara gaze'naiurale CT.centru. Energia livrate în PT Energia livrata consumatorilor racordati direct la ST p erderi totale în ST Cantitate de apa de adaos în ST( înciude si adaosul din primar în secundar) 2018 CT Centru CET SUD C+5 Gcal Gcal Gcal kcal/me Gcal Gcal Gcal nuarie 1 1,2614 | 9,198 107,817 117,015 8,308 89,663 3,875 23,477 ! februarie 7,019.6. 52,302 44,043 96,344 8,308 81,666 3,476 11,202 | martie | 5,979.0 44,818 45,850 50,668 8,314 73,423 3,316 13,929 |cpriie | 883.1 4,396 52,506 56;902 8,391 44,178 861 11,863 | mai | o 20,873 20,873 8.409 | 9,557 458 10,858 2 3 4 5 6 25.2 199 16,206 16,406 8,388 8,581 7755 1,586:4 12,660 171 13,831 8,377 8,139 5,627 1,449.8 11,296 | august 236 11,531 8,342 6,904 4,577 | septembrie 1,6437 12,567 o 12,567 8,201 7,320 5,020 octombrie | 40582) 31757 o 31,757 8,301 22,640 8,300 3311 52,839 8,284 39,240 11,348 11 ! mei 65130 49,529 | 78783) 58,810 | 38799 97,610 8,269 75,145 18,472! 38,287.3. 287,533 330,812 518,344 8,302 465,457 132,428 le GRASIN. — Cer ed Energy Manager

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA NR. SC2019 - 16.846/04.07.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cu titlul “Bilanţ real tehnologic şi optimizat

al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timişoara aferent anului 2018 “

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 - 16.846/ 04.07.2019 a Primarului

Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cu titlul “Bilanţ real tehnologic şi optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timişoara aferent anului 2018 “ Facem următoarele precizări:

Compania COLTERM SA are ca obiect de activitate producerea energiei electrice şi termice, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice pentru încălzire şi apă caldă de consum.

Obiectul documentaţiei promovate pentru aprobare în Consiliul Local îl constituie întocmirea bilanţului termoenergetic anual real, al bilanţului optimizat şi al bilanţului tehnologic de proiect, cu evidenţierea fluxurilor de energie intrate şi ieşite din contururile de bilanţ, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică–SACET, aflat în administrarea societăţii COLTERM SA.

În cadrul bilanţului termoenergetic anual real s-au determinat pierderile reale de energie termică pe contururile analizate, cauzele care conduc la aceste pierderi şi s-au recomandat măsuri tehnice de eliminare sau reducere a pierderilor, de îmbunătăţire a exploatării şi în final de creştere a eficienţei energetice a sistemului de termoficare.

Bilanţul optimizat s-a elaborat pe baza implementării măsurilor de creştere a eficienţei energetice propuse în bilanţul real.

Pierderile tehnologice de proiect s-au determinat în condiţiile menţinerii structurii actuale a instalaţiilor de termoficare şi considerând izolaţia şi învelişul protector în stare nouă, iar pierderile masice egale cu zero.

Lucrarea de bilanţ s-a elaborat în conformitate cu Legea nr. 121/2014-privind eficienţa energetică, Ghidul de elaborare a auditurilor energetice, Decizia 2123/23.09.2014 şi a actelor normative din domeniu în vigoare, de către compania de servicii energetice SERVELECT Cluj Napoca - companie autorizată de A.N.R.E. ca Auditor Energetic Clasa II Complex.

În conformitate cu art.35 alin.(1), lit.e) din LEGEA nr. 325 /2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică şi a Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică al Municipiului Timişoara, aprobat prin HCL nr.239/2009, SC COLTERM SA are obligaţia să întocmească anual şi să urmărească bilanţul energiei termice, aferent fiecărei activităţi prevăzute în licenţa nr. 2452/21.05.2013 clasa 2.

Menţionăm faptul că, în baza documentaţiei elaborate de SERVELECT Cluj Napoca, au fost determinate valorile pierderilor reale de energie termică pentru activităţile de transport şi distribuţie a energiei termice ale COLTERM SA pentru perioada anului 2018, după cum urmează :

 Pierderi în reţelele de transport : 21,41% ;  Pierderi în reţelele de distribuţie aferente PT: 19,79% ;  Pierderi în reţelele de distribuţie aferente CT cvartal : 17,00% ;  Pierderi în reţelele de distribuţie aferente CET Freidorf : 21,30% ;

 Pierderi în reţelele de distribuţie aferente CT cvartal + CET Freidorf : 17,54% ;  Pierderi totale în reţelele de distribuţie aferente PT+CT cvartal+CET Freidorf : 19,67%. Documentaţia privind “Bilanţul real tehnologic şi optimizat al energiei termice pentru

sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timişoara aferent anului 2018 “ a fost însuşită de Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. prin avizul CTEA nr. 7/30.05.2019 şi a fost transmisă autorităţii de reglementare în domeniu (ANRE) spre avizare.

Prin adresa ANRE nr. 54206/19.06.2019, autoritatea de reglementare a validat lucrarea “Bilanţul real tehnologic şi optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timişoara aferent anului 2018 “, precizând faptul că datele şi infomaţiile prezentate în lucrare sunt complete, coerente şi consistente, solicitând totodată remedierea unei neconcordanţe între datele privind puterea calorifică inferioară şi consumul de gaze naturale din CT Centru.

Ţinând cont de precizările formulate de către autoritatea de reglementare în domeniu, Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. a solicitat companiei de servicii energetice SERVELECT Cluj Napoca, remedierea neconcordanţei, iar aceasta a efectuat corecţiile necesare şi le-a evidenţiat în documentaţie (adresa nr. SVT-AI-190620-3/20.06.2019).

Având în vedere adresa Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A., nr. 13202/21.06.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RE2019-001333 din 21.06.2019, prin care solicită promovarea unei Hotărâri de Consiliu Local care să aprobe Bilanţul real tehnologic şi optimizat al energiei termice, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al Municipiului Timişoara aferent anului 2018;

Având în vedere adresa nr. 54206/19.06.2019 a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei;

Ţinând cont de adresa nr. SVT-AI-190620-3/20.06.2019 a companiei de servicii energetice SERVELECT Cluj Napoca;

În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. e) şi prevederile art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Având în vedere cele menţionate anterior, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cu titlul “Bilanţ real tehnologic şi optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timişoara aferent anului 2018 “ îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. DIRECTOR DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U. ŞEF SERVICIU S.E.M.S.U.P. CULIŢĂ CHIŞ IOAN ZUBAŞCU CONSILIER

CRINA COMAN

Cod FO53-01,Ver.1

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2019- /

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRĂRE

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cu titlul “Bilanţ real tehnologic şi optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timişoara aferent

anului 2018 “ Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. are ca obiect de activitate producerea energiei

electrice şi termice, transportul, distribuţia şi furmizarea energieie termice pentru încălzire şi apă caldă de consum.

Obiectul prezentei documentaţii îl constituie întocmirea bilanţului termoenergetic anual real, a bilanţului optimizat şi a bilanţului tehnologic de proiect, cu evidenţierea fluxurilor de energie intrate şi ieşite din contururile de bilanţ, pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică - SACET, aflat în administrarea COLTERM S.A.

În cadrul bilanţului termoenergetic anual real s-au determinat pierderile reale de energie termică pe contururile analizate, cauzele care conduc la aceste pierderi şi s-au recomandat măsuri tehnice de eliminare sau reducere a pierderilor, de îmbunătăţire a exploatării şi în final de creştere a eficienţei energetice a sistemului de termoficare.

Bilanţul optimizat s-a elaborat pe baza implementării măsurilor de creştere a eficienţei energetice propuse în bilanţul real.

Pierderile tehnologice de proiect s-au determinat în condiţiile menţinerii structurii actuale a instalaţiilor de termoficare şi considerând izolaţia şi învelişul protector în stare nouă, iar pierderile masice egale cu zero.

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm necesară şi oportună aprobarea documentaţiei cu titlul “Bilanţ real tehnologic şi optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timişoara aferent anului 2018 “.

PRIMAR DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ

NICOLAE ROBU CULIŢĂ CHIŞ

Cod FO53-03,ver.2

Atasament: Adresa_Colterm.pdf

| "S-a inregistrat cu numarii RI Ul 5/ 24 6 bol9 / n Primaria Municipiului Timisoara treci Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii Directia G. D, P.P.RU, i: RE2019-001333 din 21.06.2019 iverse Compartiment Termoficare, retele de gaz REO4 Sesizări di Am preluat de la Firma: 13202/21.06.2019 COLTERM SA Cu adresa: Timisoara EP. JOSEPH LONOVICI nr.4 Termen de rezolvare: 21.07.2019 Total 75 file Obs. INAINTARE BILANT REAL Termen directie: 06.07 2019 TEHNOLOGIC SI OPTIMIZAT AL EN TERMICE PT SISTEMUL ICEBNTRALIZAT DE ALIMCU ENERGIE TERMICA AL MUN TIMISOARA AFERENT ANULUI 2018 Timisoara, la 21.06.2019 Consilier/Referenir— Alexandra Ciortan __) Declar că sunt de acord şi îmi exprim consiințământul în d expres, cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter person, conform prevede lor fizice în câşa ce privește E (UE) 2016/679 privind protecţia persoane: Ri caracter personal și privind libera circulație a acestora, pent af, folofite, prelui stocate de către Primăria Timişoara, în vederea îndeplinirii atribuțiilor gale ale acestei instituții. Semnătura ......- God FOB4-01, ver. 4

compania loca nr. [3202/21.0(.2015 Către, Primăria Municipiului Timișoara Direcţia GDPPRU Serviciul Energetic şi MSUP Compartimentul Termoficare, Reţele de Gaz în conformitate cu Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325 din 14 iulie 2006, art.35 alin. (1), lit. e) șia Regulamentului Serviciului public de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara, aprobat prin HCL 239 din 30.06.2009, COLTERM are obligația să întocmească anual şi să urmărească bilanţul energiei termice, aferent fiecărei activităţi prevăzute în licenţă, avizat de autoritatea competentă şi aprobat de autoritatea administraţiei publice locale. Având în vedere cele de mai sus, vă înaintăm spre aprobare lucrarea “Bilanţ real tehnologic şi optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara aferent anului 2018” și emiterea unei Hotărâri de Consiliu Local în acest sens. Lucrarea a fost întocmită de către compania de servicii energetice SERVELECT Cluj Napoca — companie în calitate Auditor Energetic Clasa Il Complex atestat de ANRE având autorizaţia ANRE nr.109/03.08.2016, în condițiile respectării prevederilor legale și însușit de către COLTERM Timişoara prin avizul CTEA nr.7/30.05.2019. Colterm SA a trimis autorității naţionale de reglementare în domeniu (ANRE) lucrarea spre avizare. Conform adresei ANRE nr.54206/19.06.2019, până la modificarea Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006, ANRE nu are bază legală în vederea avizării pierderilor reale și tehnologice ale activităţilor de producere, transport și distribuţie, motiv pentru care lucrarea nu trebuie avizată de către aceasta. Prin adresa ANRE nr.54206/19.06.20109, autoritatea de reglementare a validat lucrarea “Bilanţul real, tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie

PERETE ETER termică al municipiului Timișoara aferent anului 2018”, precizând că datele și informațiile prezentate în lucrare sunt complete, coerente și consistente, solicitând remedierea unei neconcordanţe între datele privind puterea calorifică inferioară și consumul de gaze naturale din CT Centru. Ținând cont de precizările formulate de către autoritatea de reglementare în domeniu, COLTERM a solicitat companiei de servicii energetice SERVELECT Cluj Napoca, remedierea neconcordanței, iar aceasta a efectuat corecţiile necesare și le-a evidențiat în documentație. Documente anexate: - lucrarea “Bilanţ real, tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara aferent anului 2018”, elaborată de către compania de servicii energetice SERVELECT Cluj Napoca; - centralizator „Pierderi de energie termică reale . tehnologice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara aferente anului 2018”; - adresa ANRE nr.54206/19.06.2019 - adresa SERVELECT SVT-Al-190620-3/20.06.2019 prin care s-a remediat neconcordanța solicitată de către ANRE mo mari Ai grijă de apt 0 aerului pe care îl respiri! www.oolterin. ra

Atasament: Adresa_ANRE.pdf

Fax AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI Departămantul pentru Eflelonţă Energotică tt RE tar „emania2019 GJ N IE CEI Domuutui ȘERPE Director General Compania Locală de Termofienre COLTERM Timişotra Referitar la: Adresa Culterm Timişoara nr. 062019 înregis 30364/05.06.2019 la ANRE cu ur. Având în vedere adresă Colterm menţionată în referință, precum şi avizarea de către CT a lucrării "Bilant real tehndtogie şi optimizat at energiei lermice pentru sistemul centrali? A zar de alimentare cu endrpie termică al Municipiului Timişoara aferent anulut 2018”, 07710.05, 2019, anexat acesteia a, far tumătaarele precizări: „prin Aviz C AT. Legea serviciului public de alimentare cir nr. 325/3006 prevede: o la ar, 3Salin (1) că „ Operatorii serviciului ci în priielpat. următoarele obligaţii. a) să Întocmească anual Fi să urmărească ditaniiul energiei lermice, afereri fiecărei i licență, de tutoritatea autoritarea administrației pubiice locale: dzute În pre Competentă şi aprobat de o ln Art. 40 alin. (3) că „P*iariderile teftimol Ogica se aprubă de inu alea cu Publice locale, a denis trag iei vi În vedere o aocumentație, elabariră pe bata bilanţului energetic, fîniocmită de aparatorul cara ara ŞI calitatetr de furnizor Şi avizată de autoritatea Competente, ”'; - până în prezent nu a fost modificată/complelătă La gea nr. 323/2006 în coliseng cu Legea serviciilo 7 comunitare de utilități ptiblice ar, 51/2006, cu ntodificările și ulterioare, ceta ce înseamnă că deocamdată MU există prevederi exprese în legislație referitor la ANEI de avizare a dodumentațiilor menţionate la At. 35 alin, (1) lit, e) și la Art. 45 alin, (3) din Legeu nr. 325/2005, Ste Constantin Nacu. nr 3, Sector 2, (OZ BOC. Fax: (02* ) 312 4385, Er „ Busurești, Cad 020995 Tai ra. Web. vea arire ro 19/06 2018 WED 10:57 LTX/RX NO 8478) Moni

Zolian NAGY-BE Referitor la studiul “Bilanţ real tehnologic şi optimizat dl ândrgici termice poutru sisternul centralizat de alimentare cu energie termică al Municipiului T imişoara aferent anului 2018”, în vederea aptohării pierderilor tehnologice de energie termică de câtre autoritatea administrației publice locale, în confirtnitate cu prevederile Legii .nr, 325/2006, vă comunică ur - lucrarea * Bilanţ real tehnologic și optimizat si energiei terpriea pentru siștemul centralizat de alimentare cu energie termică al Municipiatui Titiiţosra aferent anului 2018” a fost realizată de SERVELECT -— companie de servicii energetice, având Auiorizaţia ANRE nr. 109/03.08.2016 Auditor energetic Clasa Il Cornplex; apreciem ca fiind corecte principiile de determinare n pierderilor tehnologice de energie termică prezentate în studiul mai sus amintit. însă pentru iuarea în considerare a valorilor rezultate din bilanț în structuta tarifelor de și distribiiție este necesară aprobarea acestori de câtre atitorilatea administrației publice locale; În gerteral, datele şi informațiile prezentate în lucrare sunt complete, coerente și corisistenie, Există însă o neconcordanță. care trebute remediată, între datele privind pute călorifică inferioară ȘI consumul de gaze naturale din CT Centru TI = E în Tabelul ! de le pag, 18 din lucrare şi vele cuprinse în Tabelul | din Anexa | la inerare. De astmnenea, ovidențieri faptul că ipotezele de determinare a pierderilor tehnologice de anergie termică sunt restrictive față de cele impuse prin Cudinul președintelui ANISC nr. 91 2007 de aprobare a Regulamentului-cadru al servicului pubfie de alimentare cu energie ică, având în vădere că nu s-au luat în considerare. filerderi masice. Referitor la ațilicarea prove derilor Art 32 aliniatul CD din Ordonanța ar. 36/2006 privind unele năsuri pentra funoționarea sistemelor centralizate de alimentare ca-enerpie termiuă a Populaţiei, cu modificările și completiirite vă aducem la Sunojtință faptul dă ANRE nu atiibuții/conpetențe în acest sens, Cu știmă, Vicepreședinte Str Coristantin Nacu, nr.3, Sector 2, Bucureşti, God Phştal- Pet 021) 327 Bien Fax: (071) 317 4365. E-raaile to. ve Bara 18/08 2018 WED 10:57 [TX/RĂ NO 5478) 4002