keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 568/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul ,,Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara’’ cod SMIS 40138 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

18.12.2015

Hotararea Consiliului Local 568/18.12.2015
privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul ,,Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara’’ cod SMIS 40138 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere:
-Referatul nr. SC2015- 33899/18.12.2015, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
- Avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie , sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
- Hotărârea Consiliului Local nr.408/13.12.2011 privind aprobarea proiectului "Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere";
- Prevederile contractului de finanţare nr. 3631/15.02.2013 privind proiectul ,,Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara’’
- Prevederile art.41 alin (1) şi (2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, care precizează că:"(1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiţii publice pe clasificaţia funcţională. (2) Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiţii sunt prezentate informaţii financiare şi nefinanciare. Totodată potrivit prevederilor alin.(2) al art.49 din legea mai sus amintită."(2) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de utilizarea eficientă a fondurilor alocate investiţiilor, precum şi de realizarea obiectivelor de investiţii incluse în programele de investiţii;
- adresa ADR Vest nr. 21531/10.12.2015;
- instrucţiunea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 144/10.12.2015;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2007-2013;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă data de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului "Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara" cod SMIS 40138, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", cu atingerea obiectivelor şi realizarea indicatorilor asumaţi.

Art. 2: Se aprobă introducerea în lista de investiţii pe anul 2016 a proiectului ,,Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara’’, cod SMIS 40138, contract de finanţare nr. 3631 din 15.02.2013.

Art. 3: Se aprobă valoarea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menţionat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 1.500,00 lei TVA inclusă şi va fi introdusă în bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016.

Art. 4: Lista de investiţii va fi definitivată şi aprobată odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016.

Art. 5: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara, dl. Nicolae Robu, să semneze toate actele necesare din contractul de finanţare nr. 3631 din 15.02.2013 în numele Municipiului Timişoara.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroul Scoli - Spitale;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiai Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Directiei Politiei Locale;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat40138_.pdf

FP 53-01, Ver.1

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIULTIMIŞOARA PRIMAR SC2015 – Nicolae ROBU

REFERAT privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul cod SMIS 40138, ,,Sistem de

supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara’’, şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

Începând cu data de 16.02.2013, Municipiul Timişoara implementează proiectul ,,Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara’’, în cadrul POR 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor–poli urbani de creştere”,Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de creştere”. Proiectul are un buget total în valoare de 3.999.719,84 lei (inclusiv TVA), din care: -Contribuţia proprie a Municipiului Timişoara în valoare de 114.598,15 lei (fără TVA), respectiv:

- cheltuieli eligibile:63.584,70 lei (fără TVA) - cheltuieli neeligibile: 51.013,45 lei (fără TVA)

-asistenţa financiară nerambursabilă solicitată: 3.115.650,20 lei (fără TVA) -TVA: 769.471,49 lei. În urma derulării procedurilor de achizitie publica, in data de 19.08.2014 a fost semnat contractul de execuţie lucrări nr.198/19.08.2014 încheiat între Municipiul Timisoara si SC BACKUP TECHNOLOGY SRL in valoare de 1.589.000 lei, la care se adaugă TVA. Proiectul prevede achiziţionarea şi instalarea unui număr de 94 de camere video, ale căror imagini vor fi monitorizate prin intermediul unui dispecerat care va funcţiona la sediul Poliţiei Locale din Timişoara. În urma implementării proiectului, supravegherea prin intermediul camerelor video va deveni funcţională în 13 locaţii din Timişoara. Până în prezent au fost instalate 72 camere de supraveghere video în 11 loca�ii (Piata Libertă�ii, Pia�a Victoriei, Pia�a 700, Pia�a Badea Câr�an, Pia�a Traian, Liceul C.D Loga, Liceul Eftimie Murgu, Liceul J.L Calderon, Liceul N.Lenau, Liceul G. Moisil, Primăria Mun. Timisoara). Cele 22 de camere de supraveghere video care urmează a fi montate în Pia�a Sf. Gheorghe, respectiv Pia�a Unirii, sunt condi�ionate de lucrările (montarea stâlpilor de iluminat) care se efectuează în cadrul proiectului ,,Reabilitarea spaţiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timişoara”, cod SMIS 31507. Având în vedere că până la data de 16.12.2015, stâlpii de iluminat public din Pia�a Sf. Gheorghe, respectiv Pia�a Unirii pe care urmează a fi instalate cele 22 de camere de supraveghere video nu au fost monta�i, există riscul major de a nu finaliza proiectul în perioada contractuală actuală, adică până la data de 31.12.2015. Astfel, Municipiul Timişoara va solicita prelungirea contractului de finanţare cu 6 luni, pănâ la data de 30.06.2016, conform Instrucţiunii 144/10.12.2015 emisă de MDRAP. Prelungirea este necesară pentru asigurarea îndeplinirii tuturor indicatorilor şi obiectivelor asumate de beneficiar, pentru a evita astfel posibilitatea restituirii integrale a finanţării nerambursabile. Datorită faptului că toate cheltuielile care vor fi angajate şi realizate după data de 31.12.2015 sunt considerate neeligibile, aprobarea prelungirii proiectului presupune asumarea de către beneficiarul proiectului a acestora, în valoare de 1.500 lei (TVA inclusă) reprezentând 0,04% din valoarea bugetului ini�ial aprobat prin HCL. Aceasta sumă de 1500 lei reprezintă contravaloarea lucrărilor care vor fi executate după 31.12.2015, asisten�ă tehnică din

FP 53-01, Ver.1

partea proiectantului si a dirigintelui de �antier, cote legale si anun� de presă la finalizarea proiectului, cheltuieli ce se vor efectua după 31.12.2015.

Avand in vedere cele de mai sus, Propunem următoarele:

-Aprobarea datei de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului ,,Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara’’, COD SMIS 40138, în cadrul POR 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor–poli urbani de creştere”,Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de creştere”, cu atingerea obiectivelor şi realizarea indicatorilor asumaţi.

-Aprobarea introducerii în lista de investiţii pe anul 2016 a proiectului ,,Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara’’, COD SMIS 40138, contract de finanţare nr. 3631/15.02.2013,

-Aprobarea valorii estimate a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menţionat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare estimată este de 1.500 lei (TVA inclusă) şi va fi introdusă în bugetul local al Municipiului Timi�oara pe anul 2016. -Lista de investiţii va fi definitivată şi aprobată odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016.

-Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timi�oara, dl. Nicolae Robu, să semneze toate actele necesare din contractul de finanţare nr.3631/15.02.2013 în numele Municipiului Timisoara .

Pt. Secretar, Jr. Simona Drăgoi

Director Direcţia Dezvoltare Director executiv Direcţia Economică Ing. Magdalena Nicoară Ec.Smaranda Haracicu Şef Serviciul Monitorizare �i Implementare Proiecte Manager proiect Ing. Gabriela Bica Dana La�a Responsabil tehnic instala�ii Sorin Tru�a

Avizat juridic Cons. Juridic Daniela Ştefan