keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 499/24.10.2018 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara

24.10.2018

Hotararea Consiliului Local 499/24.10.2018
privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. 6336/28.09.2018 a Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, aprobată de Primarul Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6343/28.09.2018 al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 04.10.2018, Anexă la Raportul de specialitate nr. 6343/28.09.2018;
Având în vedere Avizul Serviciului Resurse Umane nr. SC2018 - 22932/04.10.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 107 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând cont de avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 45712/2018, înregistrat la Direcţia Poliţiei Locale Timişoara cu nr. 5491/25.09.2018.
În baza art. 36, alin (2), lit. a) şi alin (3) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică şi se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, conform Anexelor nr. 1 şi 2, părţi integrante din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Anexa la Hotărârea nr. 376/17.07.2018 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii pentru pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Serviciului Şcoli - Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

Atasament: Anexa_2.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

Anexa nr. 2 la H.C.L. Nr. .............. din ......................

Nr. posturi

Clasa Grad

1 Director executiv S 1 II 0 1 2 Director executiv adjunct S 3 II 3 0 3 Sef serviciu S 10 II 10 0 4 Şef birou S 10 II 7 3

24 20 4

5 Auditor S 2 I superior 2 0 6 Auditor S 0 I principal 0 0

7 Consilier S 14 I superior 14 0 8 Consilier S 4 I principal 4 0 9 Consilier S 6 I asistent 6 0

10 Consilier S 1 I debutant 0 1

11 Consilier juridic S 3 I superior 3 0 12 Consilier juridic S 0 I principal 0 0 13 Consilier juridic S 0 I asistent 0 0 14 Consilier juridic S 2 I debutant 0 2

15 Politist local S 26 I superior 26 0 16 Politist local S 36 I principal 35 1 17 Politist local S 58 I asistent 58 0 18 Politist local S 0 I debutant 0 0 19 Politist local SSD 1 II superior 1 0

20 Referent M 5 III superior 4 1 21 Referent M 0 III principal 0 0 22 Referent M 0 III asistent 0 0 23 Referent M 0 III debutant 0 0

24 Politist local M 71 III superior 69 2 25 Politist local M 20 III principal 19 1 26 Politist local M 41 III asistent 39 2 27 Politist local M 0 III debutant 0 0

290 280 10 314 300 14

Grad 28 Sef serviciu S 1 II 1 0

Grad/Treapta

29 Inspector de specialitate S 1 I A 1 0 30 Referent M 2 IA 1 1 31 Secretar - dactilograf M 1 IA 1 0 32 Arhivar M 1 1 0 33 Guard G/M 49 47 2

34 Muncitor calificat (mecanic) G 1 I 1 0 35 Ingrijitor G 2 2 0

58 55 3

372 355 17

Număr total posturi 372

1. Funcţii publice 314 - de conducere 24 - de execuţie 290 2. Personal contractual 58 - de conducere 1 - de execuţie 54 - de deservire 3

Total functii publice de conducere

A. 1. Functii publice de conducere

Directia Politiei Locale Timisoara

APROB,

PRIMAR

STAT DE FUNCŢII

NICOLAE ROBU

Nr. crt.

Denumirea funcţiei Nivel studii

Funcţii publice/ Posturi contractuale

prevazute Ocupate Vacante

Director Executiv Adjunct, Jr. Ec. DOREL COJAN

TOTAL FUNCTII PUBLICE

din care:

Total functii publice de executie

TOTAL PERSONAL CONTRACTUAL

A. 2. Functii publice de executie

B. 1. Functii personal contractual conducere

B. 2. Functii personal contractual executie

B. 3. Functii contractuale de deservire

TOTAL DIRECTIA POLITIEI LOCALE TIMISOARA

DIRECTIA POLITIEI LOCALE TIMISOARA

  Atasament: Expunere_motive.pdf

  Cod FO 53-03, ver. 1

  ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR Nr. 6336/28.09.2018

  EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

  PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

  Secțiunea 1

  Titlul proiectului de hotărâre Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei și Statului de funcţii

  pentru Direcția Poliţiei Locale Timişoara

  Secțiunea a 2-a

  Motivul emiterii proiectului de hotărâre Modificarea parțială a structurii organizatorice a Direcției Poliţiei Locale Timişoara

  1. Descrierea situației actuale În prezent Organigrama Direcției Poliţiei Locale Timişoara este aprobată prin Hotărârea

  Consiliului Local nr. 47/03.08.2016 iar Statul de funcții este aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 376/17.07.2018.

  2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate În vederea respectării legislației și a eficientizării activității instituției se impune modificarea

  parțială a structurii organizatorice și anume structura unor compartimente, respectiv structura unor funcții publice și contractuale. Aceste modificări vor permite o mai bună organizare, coordonare, conducere și control a personalului instituției.

  Organigrama reflectă ierarhizarea compartimentelor, subordonarea ierarhică directă față de managementul instituției. Prin modificarea Organigramei se urmărește asigurarea funcționalității instituției, corectarea unor deficiențe apărute, precum și creșterea eficienței și eficacității compartimentelor de specialitate.

  3. Alte informații Ținând cont de avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 45712/2018,

  înregistrat la Direcția Poliției Locale Timișoara cu nr. 5491/25.09.2018. Luând în considerare cele de mai sus, propunem modificări parțiale în structura funcțiilor

  publice și contractuale. 4. Concluzii Precizăm că modificările solicitate nu impun creșterea numărului de posturi în organigrama

  instituției. Menționăm că în bugetul instituției sunt prevăzute și aprobate cheltuieli de personal pentru

  posturile transformate, conform prevederilor legale. Având în vedere aspectele prezentate, propunem aprobarea Organigramei și Statului de

  funcții, conform anexelor 1 și 2.

  PRIMAR DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT NICOLAE ROBU Jr. Ec. DOREL COJAN

  Atasament: Anexa_1.pdf

  COMPARTIMENT Control Intern

  SERVICIUL Resurse Umane

  COMPARTIMENT Securitate și Sănătate în Muncă

  SERVICIUL Juridic

  SERVICIUL Protecţia Mediului

  SERVICIUL Inspecţie Comercială

  SERVICIUL Disciplina în Construcţii

  şi Afişaj Stradal

  Consiliul Local al Municipiului Timișoara Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. A P R O B

  Primar NICOLAE ROBU

  ORGANIGRAMĂ

  DIRECTOR EXECUTIV

  Direcţia Poliţiei Locale Timişoara

  1

  DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

  B IR

  O U

  L C

  om un

  ic ar

  e, R

  eg is

  tra tu

  și E

  vi de

  nț ă

  O pe

  ra tiv

  ă

  B IR

  O U

  L O

  rg an

  iz ar

  e, P

  re ve

  ni re

  , S

  in te

  ză ș

  i E vi

  de nț

  a P

  er so

  an ei

  COMPARTIMENT Audit Public Intern

  SERVICIUL Ordine Publică

  B IR

  O U

  L P

  o liț

  ia P

  ie țe

  lo r

  B IR

  O U

  L O

  rd in

  e P

  u b

  lic ă

  ș i

  In te

  rv e

  n ți e

  R a

  p id

  ă

  B IR

  O U

  L

  R e c la

  m a ți i -

  S e s iz

  ă ri

  ș i E

  v e n im

  e n te

  1

  1+118 1+12 1+15 1+7 1+61+4+2

  1SERVICIUL Comunicare, Prevenire și Monitorizare Video

  1

  S E

  R V

  IC IU

  L P

  a ză

  O b ie

  ct iv

  e

  S E

  R V

  IC IU

  L C

  ir cu

  la ție

  R u tie

  B IR

  O U

  L

  P a tr

  u la

  re N

  a v a lă

  S E

  R V

  IC IU

  L D

  is p

  e c e

  ra t

  ș i C

  o n

  tr o

  l A c c e

  s

  B IR

  O U

  L M

  o n

  it o

  ri z a

  re V

  id e

  o

  B IR

  O U

  L C

  ir c u

  la ți e

  DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT 1

  DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

  C O

  M P

  A R

  T IM

  E N

  T L o g is

  ti c

  C O

  M P

  A R

  T IM

  E N

  T A

  u to

  ș i A

  rm a m

  e n t

  C O

  M P

  A R

  T IM

  E N

  T C

  .I .M

  . ș i M

  .C .

  S E

  R V

  IC IU

  L F

  in a

  n c ia

  r- C

  o n

  ta b

  ili ta

  te

  C O

  M P

  A R

  T IM

  E N

  T A

  c h iz

  iț ii

  P u b lic

  e

  1

  - funcţii publice de conducere - funcţii publice de executie

  TOTAL POSTURI din care:

  - funcţii contractuale de conducere - funcţii contractuale de execuţie - funcţii contractuale de deservire

  B IR

  O U

  L T

  ra n

  s p

  o rt

  U rb

  a n

  2

  1

  1

  10

  9

  BIROUL Consultanță și

  Evidență Juridică

  1+3

  1+7

  1+14 1+13 1+19 1+18 1+6 1+49 1+6+1 2+4 2+13 1

  1+9

  1+9

  1+7

  24

  54 1

  3

  290

  372

  1+5

  • Page 1