keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 478/15.12.2009 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona locuinţe colective si funcţiuni complementare", extravilan Timişoara, zona DN 6/ Calea Torontalului

15.12.2009

Hotararea Consiliului Local 478/15.12.2009
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zona locuinţe colective si funcţiuni complementare", extravilan Timişoara, zona DN 6/ Calea Torontalului


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2009-002823/04.12.2009 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale , Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului Romîniei nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
În baza prevederilor art. 25 alin.(1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 04/09.03.2009, aprobat cu Hotărârea Consiliului Local nr. 133/24.03.2009 şi de Raportul de Avizare Favorabil nr. 01/PV-10.06.2009 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zona locuinţe colective si funcţiuni complementare", extravilan Timişoara, zona DN 6/ Calea Torontalului, având ca beneficiar pe S.C. DOMINI VERONESI S.A. Timişoara, întocmit conform Proiectului nr. 4.14/2008, realizat de S.C. PILOT TEAM S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
- Pentru zona predominant rezidenţială cu locuinte colective, functiuni complementare si servicii:POT max = 40 %, CUT max = 2, regim maxim de înălţime: S/D+P+3E+M, Hcornisa = 14m;
- Pentru zona dotări şi servicii: POT max = 40%, CUT max = 1,6, regim maxim de inaltime: S/D+P+2E, Hcornisa = 12m, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirilor cu lift conform Normativelor, accesul auto şi realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari, în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. TH2009-008399/26.11.2009, spaţii verzi minim 25% din suprafaţa totală a parcelei.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zona locuinţe colective si funcţiuni complementare", extravilan Timişoara, zona DN 6/ Calea Torontalului se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani.
Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 418066 (provenită din conversia pe hârtie a C.F. nr. 131555), nr. topografic A 715/1/4 reprezentând teren arabil extravilan în suprafaţă de 20000 mp, proprietatea S.C. DOMINI VERONESI S.A..

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Scoaterea din circuitul agricol si introducerea in intravilan se vor face pe cheltuiala beneficiarilor.
Dupa introducerea terenurilor in intravilan acestea vor trece in ZONA B de impozitare, conform principiului stabilit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 349/2005 - privind încadrarea terenurilor intravilane din municipiul Timisoara pe zone în vederea stabilirii nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2006.

Art. 6: Autorizatia de Construire se va emite doar dupa ce suprafetele de teren afectate de drumuri, vor deveni domeniu public.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Beneficiarului S.C. DOMINI VERONESI S.A. Timişoara;
- Proiectantului S.C. PILOT TEAM S.R.L;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ELENA WOLF
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: PUZ_Zona_Torontalului_Mobilare.pdf

Atasament: PUZ_Zona_Torontalului_Reglementari.pdf

Atasament: PUZ_Zona_Torontalului_Existent.pdf

Atasament: PUZ_Zona_Torontalului_Incadrare.pdf